05.01.2023 Views

De Nacht van de Musea en de Galerijen 2023

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Tijdens

De Nacht van de Musea en de Galerijen

op vrijdag 11 februari zijn er tal van locaties te bezoeken. Van oost naar west, van

noord naar zuid, van klein naar groot, van klassiek naar modern en alles wat daar

tussen ligt. Daarnaast is het genieten van muziek en literatuur. Studenten van het

Conservatorium aan Zee, maar ook Oostendse kunstenaars trakteren je op een

smakelijke muzikale omlijsting. Ontdek artistiek Oostende!

Doe je voordeel met UiTPAS

Vergeet tijdens De Nacht van de

Musea en de Galerijen zeker je UiTPAS

niet. Spaar punten op de UiTPASlocaties,

ze staan in dit boekje

aangeduid met het logo.

Genoeg punten gespaard?

Op de verschillende UiTPAS-locaties

kan je je punten omruilen voor een

extra voordeel in de vorm van een

affiche, postkaartenset of een boek.

Vraag ernaar op de UiTPAS-locaties.

Meer over UiTPAS, de voorwaarden en

de voordelen:

www.uitinoostende.be/uitpas

Verlicht parcours

Zoek de stoepborden, volg

het verlichte parcours en

vind alle deelnemende

galeries en musea.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!