Nr. 9/2012 - Politia de Frontiera

politiadefrontiera.ro

Nr. 9/2012 - Politia de Frontiera

Eveniment

Comandor Murat Ozer, æeful delegaåiei

turce a afirmat, cu aceastã ocazie: „Întreg

exerciåiul a decurs foarte bine, de la

început pânã la sfâræit, iar comunicarea

dintre cele douã pãråi a fost foarte

bunã. Prin astfel de activitãåi, relaåiile æi

cooperarea dintre cele douã åãri se vor

îmbunãtãåii în viitor. Consider cã, astfel

de activitãåi sunt foarte folositoare pentru

noi æi ne bucurãm cã suntem aici.”

Comisar Cezar Leontin, adjunctul

pentru marinã al Directorului Gãrzii de

Coastã Constanåa, a åinut sã adauge faptul

cã „aceastã activitate a reprezentat o

nouã oportunitate pentru a întãri relaåiile

bilaterale cu autoritãåile turce, în aria

de competenåã specificã autoritãåilor de

frontierã.”

Iulian PUICÃ

Petre BUCUR

12 F R O N T I E R A Nr. 9/2012

More magazines by this user
Similar magazines