Nr. 9/2012 - Politia de Frontiera

politiadefrontiera.ro

Nr. 9/2012 - Politia de Frontiera

Aniversare

Ziua pompierilor

Cu 164 de ani în urmã, în data de 13 septembrie 1948, pe

Dealul Spirii, pompierii militari români au mai scris o paginã de

istorie în trecutul eroic al acestui popor.

Însufleåiåi de cauza apãrãrii Revoluåiei române de la 1848,

împotriva invaziei otomane, peste 160 de pompieri, sub

comanda cãpitanului Pavel Zãgãnescu, au opus rezistenåã

atacului a 5.000 de ieniceri turci, în bãtãlia, aproape imposibil

de câætigat, de pe Dealul Spirii. Deæi, în inferioritate numericã,

pompierii militari români, cu preåul vieåii lor, nu au încetat lupta,

hotãrâåi fiind sã reziste pânã la ultimul om. Vãzând îndârjirea

pompierilor, Kerim-Paæa a trimis un ofiåer care a propus încetarea

focului. Astfel, bãtãlia din Dealul Spirii a luat sfâræit, ziua de

13 septembrie a rãmas ca un reper al eroismului pompierilor

miltari români æi a fost desemnatã ca zi aniversarã, cinstind

mãreåia curajului, dãruirii, devotamentului, profesionalismului

æi sacrificiului pompierilor.

Zi de zi, acåiunile pompierilor, desfãæurate pe principiul

intervenåiei rapide, utile æi eficiente, au ca scop preîntâmpinarea,

reducerea æi eliminarea riscurilor de producere a incendiilor æi

a consecinåelor acestora, salvarea, acordarea primului ajutor

æi protecåia persoanelor, animalelor æi bunurilor periclitate de

incendii, accidente, inundaåii, cutremure, alunecãri de teren,

epidemii, epizootii, înzãpeziri, secetã, accidente tehnologice,

radiologice, nucleare, biologice, explozii etc.

Semnalele sonore ale sirenelor maæinilor de intervenåie

aparåinând pompierilor, fac parte, aproape constant, din peisajul

existenåei noastre. De fiecare datã, la auzul acestora, reacåia

noastrã este de dezvoltare a unei frici, generatã de motivul

intervenåiei pompierilor - o stare de urgenåã, determinatã, cel mai

des, de producerea de incendii sau accidente. Apoi, speranåa cã

se va ieæi cu bine din situaåie, cã vieåi sau bunuri vor fi salvate,

datoritã profesionalismului, implicãrii æi curajului pompierilor,

este emoåia care ne readuce în starea de bine, de încredere

cã existã oameni pentru care salvarea vieåilor semenilor sau a

bunurilor materiale ale acestora, nu este doar o meserie, ci face

parte din credinåa lor de viaåã.

Instituåia pompierilor români a cunoscut o continuã

dezvoltare, de la

primele intervenåii

pentru stingerea

incendiilor, la

actuala gestionare

complexã a situaåiilor

de urgenåã. Tehnica

de intervenåie

a pompierilor

militari este într-un

permanent proces de reînoire cu autospeciale dintre cele mai

moderne, utilizate în intervenåii, atât pentru stingerea incendiilor,

cât æi pentru descarcerare æi prim-ajutor medical, decontaminare

chimicã, radiologicã, biologicã æi nuclearã. Din dotarea logisticã

a pompierilor face parte o gamã largã de mijloace intervenåie,

æi anume: bãrci, costume de scafandru, costume de protecåie

tip Nomex, cãæti æi aparate de respirat, autopompe-cisternã,

autotunuri pentru lucrul cu spumã, pentru praf æi pulberi

stingãtoare, pentru evacuarea gazelor æi fumului, autospecialã

cu jet de gaze produse de un motor de avion cu reacåie pentru

stingerea incendiilor din sonde, nave maritime æi fluviale, trenuri

de stingere a incendiilor. Recent, dotarea a fost îmbunãtãåitã cu

cinci autospeciale amfibii æi cu echipament de carotaj.

Prezenåi permanent la datorie, misiunea lor fiind siguranåa

noastrã, pentru pompierii militari români conteazã doar „viaåa

celui aflat la nevoie”.

Prin profesionalismul æi dãruirea lor, pompierii se bucurã de

mare încredere din partea populaåiei, care recunoaæte asumarea

de cãtre aceætia a responsabilitãåii acåiunilor riscante impuse de

evenimentele deosebite.

În acest an Ziua Pompierilor a fost marcatã prin mai multe

activitãåi dedicate acestui eveniment, desfãæurate, atât în

Bucureæti, cât æi în alte oraæe din åarã, printre care depuneri

de coroane la Monumentul Eroilor Pompieri, organizarea

evenimentului Ziua Poråilor deschise pentru copii, în toate

subunitãåile Inspectoratului General pentru Situaåii de Urgenåã,

dar æi prin alte acåiuni culturale gãzduite de Centrul vechi al

Capitalei.

Misiuni uæoare æi fãrã evenimente deosebite!

E.U.

20 F R O N T I E R A Nr. 9/2012

More magazines by this user
Similar magazines