10.07.2015 Views

del 4 - Södertälje kommun

del 4 - Södertälje kommun

del 4 - Södertälje kommun

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Skolor ochförskolorKonsthallenI den centrala konsthalleni Luna kulturhus visasutställningar med internationell,nordisk och svensksamtidskonst. Verksamhetenbygger på jämställdhet ochmångfald. Konsthallen bedriverockså pedagogisk verksamhetoch minst en utställning omåret arrangeras direkt för barnoch ungdomar.I alla våra <strong>kommun</strong><strong>del</strong>arfinns ett flertal förskoloroch grundskolor attvälja bland, flera avdem är profilerade inomidrott, hälsa, kulturoch miljö och har ettnära samarbete med<strong>kommun</strong>ens företag ochorganisationer.<strong>Södertälje</strong> är engymnasietät <strong>kommun</strong>. 12av Sveriges 17 nationellaprogram finns representeradei <strong>Södertälje</strong>.Flera av utbildningarnastår i direktkontaktmed näringslivet ochindustrin, vilket ökarchanserna till arbeteefter avslutade studier.Mat<strong>Södertälje</strong> är en kulinarisk smältdegel med en mängdrestauranger och tillgång till smaker och matupplevelserfrån jordens alla hörn.På Mörkö finns Skansholmens Sjökrog, som i restaurangguidenWhite Guide omnämns som en av Sveriges bästakrogar. Läs mer om Skansholmen på sid 80.Foto: Göran G. Johansson109

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!