10.07.2015 Views

del 4 - Södertälje kommun

del 4 - Södertälje kommun

del 4 - Södertälje kommun

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Sista ordet: AndERS Lago”Det inter nationella<strong>Södertälje</strong> visar vägen”Som <strong>kommun</strong>styrelsens ordförandeunder tolv år har Anders Lago hunnitbli ett ansikte starkt för knippat med<strong>Södertälje</strong>. Under 2011 valde han attlämna posten och byta bana. Men tronpå <strong>Södertälje</strong> som en förebild i en tiddär vi knyter alltfler inter nationellakontakter är fortfarande lika bergfast.ett internationaliserat samhälle – kulturlivet,idrotten och utbudet i stadskärnan som ettresultat av den starka småföretagsamheten iservicebranschen som sträcker sig ut över helaMälarregionen och Stockholm.– I <strong>Södertälje</strong> råder något som kan liknasvid den småländska Gnosjö-andan, förklararAnders Lago.Anders Lago har varit politiskt aktiv i <strong>Södertälje</strong>i 25 år. Staden har hunnit göra en helomvändning.Ett skifte från en traditionell industristadtill en framåtblickande högteknologisk <strong>kommun</strong>med en stor an<strong>del</strong> av Sveriges forskare. Somdessutom står för 20 procent av det svenskahan<strong>del</strong>snettot.Två av förklaringarna heter AstraZeneca ochScania. Två giganter i svenskt näringsliv. Internationellastorföretag, med tentakler ute i snartsagt varje världs<strong>del</strong>. Här knyts internationellakontakter dagligen, med hjälp av svenskar ute ivärlden och av utlandsfödda i Sverige. Men detär inte bara storföretagen som gör <strong>Södertälje</strong> tillen internationell knutpunkt. Här finns en mängdsmåföretag inom vitt skilda branscher, många avdem med starka band runtom i världen. Bandsom skapar underlag för nya affärer.– <strong>Södertälje</strong> har lockat ett stort antal flyktingarfrån Irak, många av dem högutbildadeoch med värdefull kunskap för de svenskaföretagen. Scania har till exempel etableratsig i Irak och har haft stor nytta av några avvåra invånare i det arbetet. Och flera svenskaföretag har fått hjälp att växa och etablera sig iMellanöstern, berättar Anders Lago.Han<strong>del</strong>n med utlandet sätter en internationellprägel på <strong>Södertälje</strong>. Stadsbilden visar också påHan har varit <strong>kommun</strong>politiker i ett kvartssekel. Kommunstyrelsens ordförande i tolv år.Den inte alltid okontroversielle socialdemokratentog sig hela vägen till den amerikanska kongressenför att tala om <strong>Södertälje</strong> och det faktum attstaden tagit emot flera flyktingar från Irak änUSA och Kanada tillsammans. En generositet ochöppenhet mot omvärlden och en nyfikenhet påvärldens internationalisering som inneburit en<strong>del</strong> utmaningar för <strong>kommun</strong>en. Så här i backspegelnär Anders Lago stolt över vad <strong>Södertälje</strong>åstadkommit. Prisbelönta kreativa lösningar föratt få ut sina invånare i arbete. Som rönt storuppmärksamhet både nära och långt borta ochsom blivit föremål för nyfikna studiebesök frånhela världen.Han är också stolt över vad <strong>Södertälje</strong> kan bli.En vägvisare in i en mer internationaliseradvärld, där språkkunskaper och han<strong>del</strong>skontaktermed omvärlden är förutsättningar för att stå sigi den växande konkurrensen.– Tiden talar för <strong>Södertälje</strong>. Vi är bara ibörjan av en allt större internationalisering.Det kommer att bli vanligare att arbetskraftväljer att bo utomlands i perioder, vi blir alltrörligare. Framtidens arbetskraft finns definitivthär – unga språkkunniga och högutbildade.Där kommer <strong>Södertälje</strong> att ha ett försprång. n117

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!