10.07.2015 Views

del 4 - Södertälje kommun

del 4 - Södertälje kommun

del 4 - Södertälje kommun

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Sportiga<strong>Södertälje</strong><strong>Södertälje</strong> har fostrat många goda förebilder inomidrotten. Björn Borg, Pim-Pim Johansson, AndersEldebrink och Kennedy Bakircioglu är någraexempel. Två fotbollslag i superettan, ett ishockeylagi elitserien ochtvå basketlag med åtskilligaSM-guld sätter <strong>Södertälje</strong> påkartan och gör att våra invånarekan njuta av högklassig idrottåret runt. Samtliga idrottsklubbarbedriver också omfattandeungdomsverksamhet.En av landets bästaidrotts<strong>kommun</strong>er<strong>Södertälje</strong> har rankatssom den sjunde bästaidrotts<strong>kommun</strong>en i Sverige ien undersökning gjord av Sport& Affärer, en fristående bilaga tillDagens Industri. Ett resultat avett väl fungerande samarbetemellan föreningar, <strong>kommun</strong>enoch det lokala näringslivet.Det finns gott om förutsättningarför ett aktivt liv i <strong>Södertälje</strong>.Här finns en mängd olikaidrotts- och friluftsföreningar därmedlemmar kan få utlopp för vittskilda intressen – allt ifrånrugby till vandringi skog och mark.Föreningar för allaFoto: Bosse JohanssonModerna arenorTack vare stöd från <strong>kommun</strong>enoch näringslivet finns fleraidrottsplatser och arenor av högkvalitet. <strong>Södertälje</strong>s nya fotbollsarenaär hemmaarena för AssyriskaFF och Syrianska FC. Arenanhar en uppvärmd konstgräsplanmed den senaste generationenskonstgräs. I Axa Sports Centerhar <strong>Södertälje</strong> Sporklubb, SSK, sinhemmaarena. Här finns rinkar förishockey och konståkning.Våra idrottsanläggningar• 3 inomhusrinkar• 5 golfbanor• 7 sporthallar• 10 ryttarbanor och stall• 11 fotbollsplaner• 4 fotbollsplaner med konstgräs• 11 båtklubbar• 20 naturreservat• AXA Sporthall med tvåinomhusrinkar• Baskethall med tre planer• Bollhall för tennis och badminton• Bowlinghall• Curlinghall• Dansstudios• Fotbollsstadion• Gym• Löparspår• Pulkabacke med snöfrån snökanoner• Skateboardpark• Skidspår• Squashhall• Sörmlandsleden• Utomhusrinkar• Äventyrsbad107

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!