tekst mgr inż. arch. Dagmary Milczyńskiej - Hajdy - Lublin

lublin.eu

tekst mgr inż. arch. Dagmary Milczyńskiej - Hajdy - Lublin

2.7. Podmioty o zdolności zarządczejZa podmioty o zdolności zarządczej uznać moŜna podmioty fizyczne (osobyfizyczne) i podmioty prawne (instytucje), których relacja wobec miejsca jestrelacją sprawczą [decyzyjną], uzewnętrzniającą się w przestrzeni publicznej -fizycznej lub społeczno-prawnej, (zatem równieŜ gospodarczej), w sposóbistotnie oddziaływujący na charakterystyczne cechy tego miejsca [tj. podmiotyzarządcze są samodzielnie zdolne do trwałego wprowadzenia takich zmian tegomiejsca, w wyniku których cechy miejsca ulegną istotnej, równieŜ w relacjiwzględem siebie, i trwałej, modyfikacji].Kluczowe dla rozpoznania dysponowania zdolnością zarządczą jestdysponowanie prawem do skutecznego stanowienia (podejmowania decyzji[zarządczych] i ich egzekwowania), wobec przedmiotu ewentualnegozarządzania.W pierwszej kolejności, czynnikiem wytwarzającym taką zdolność jest zatemprawo własności wobec nieruchomości, stanowiących znaczącą część obszaru.Wobec tego kryterium, oraz biorąc pod uwagę zakładaną strukturę własnościnieruchomości w obszarze, do podmiotów o zdolności zarządczej naleŜy zaliczyć:1.Miasto Lublin – samorząd gminy miejskiej Lublin oraz podmioty [osoby]prawne zaleŜne od niej [w tym: Kamienice Miasta Sp.z o.o.],2.Kościół Katolicki – poprzez Archidiecezję Lubelską i inne kościelne osobyprawne3.Wojewoda Lubelski – jako reprezentant Skarbu Państwa4.Województwo Lubelskie – samorząd województwa lubelskiego oraz podmiotyprawne od niego zaleŜne,5.Przedsiębiorstwo Arkady Sp. z o o.6.Przedsiębiorstwo PKS Wschód S.A.Aktualny stopień rozpoznania struktury własności (szczegółowość) obszaru ZPZ,nie pozwala na wyodrębnienie osób fizycznych lub innych prywatnychpodmiotów prawnych dysponujących samodzielnie prawem własności donieruchomości, o udziale powierzchniowym porównywalnym do udziałupodmiotów wyŜej wymienionych. Tym niemniej nie moŜna wykluczyć ichistnienia.Drugim czynnikiem kluczowym jest dysponowanie prawem stanowienia regułkształtujących wykonywanie prawa własności, jak równieŜ uprawnień z tegoprawa płynących. Biorąc to pod uwagę podmiotami posiadającymi tę zdolnośćsą:1.Rada Miasta Lublina jako organ stanowiący samorządu lokalnego,2.Sejmik Województwa Lubelskiego jako organ stanowiący samorząduregionalnego.3.Wojewódzki Konserwator ZabytkówStrona 35 z 74

More magazines by this user
Similar magazines