Views
9 months ago

ud#28 (25643)

¹ 28

¹ 28 (25643) 22 2018-òž àð 12-òž îøòîëýçü www.udmdunne.ru d Òóñïóêòžç Ìàêñèì ÅÃÎÐΠӞУДОН Ӧс ӵогамын, усьтон ватэмын «Òðîéêà» ìàãàçèíûí óêíîîñ ïûòñàìûí êå íî, ïûðàñü-ïîòàñü¸ñ âàíü. ПАЙМОД НО БЫРОД Вахтае ветлӥз ØÓËÄÛÐ ÎÍÈÑÜ Ãóðòûñüòûìû Òàìàðà ïûðòîñ ïûðòýì. Âàíü áóñêåëü¸ñûç ÷àáêèñüêèçû, ÿâà. 10 àðëýñü êåìà ïàëêûøíîûí óëžç, ïèåçëû êîðêà íî âóòòûíû þðòòžç. Òàáåðå êàðò øåäüòýì. Ïûðòîñ àçáàðëýñü êûä¸êå ќç êîøêûëû òîëýçü ìûíäà. Áóñêåëü êûøíîîñëýí, Òàìàðàëýí äóñûìåç ñÿðûñü âåðàñüêûñà, êûëú¸ññû ïќñüòî âàë íè, äûð. Íîø éќíàç àäœûíû îãçûëû íî ќç íà êûëäû. Òóëûñ áàê÷à óæú¸ñ âóýìåí, ïûðòîñ êûðå ïîòžç èê. Îñòý, ïàéìûñà áûðèçû ãóðòûñü êûøíîîñ. À÷èç èê áàê÷à íî ãóäžç, âåê÷è ãîçûåí ìåðòàñüêûñà, øîíåðåñü óáîîñ ëýñüÿç, êèçèç íî, ìåðòòžç íî. Òàìàðàåç áàê÷àå ïûäçý íî ќç ë¸ãà, êóññý íî ќç òžÿ. - Âîò óäàëòý êå, óäàëòý àäÿìèîñëû, - ïàéìå Çîÿ. - Êûòûí ìåäà òàŸå œå÷ êàðò ñ¸òúÿëî? Þàíçý øàðà âåðàíû ó÷ûð òóïàç êàðòîôêà ìåðòòîí âàêûòý. Ñîêó èê òîäìàòñêèçû íî. Ïûðòîñëýí íèìûç Ïåòûð âûëýì, òàïàëàñü ќâќë, áóñêåëü ðàéîíûñü ëûêòýì, êûøíîåíûç ëþêèñüêèëëÿì êåìàëàñü. Àðòý êîðêàîñûñü êûøíîîñ âàíüçû ñÿìåí ïàë êûëåìûí. ÒàŸå óæàñü êàðòëû ñèíìàñüêèçû. Âûëàç èê, âåìååí êàðòîôêà ìåðòòûñà, Ïåòûð íîêèí äîðûí îäžã ÷àðêà íî ќç êûìàëòû. - Âàë ñüќëûêå, òûðìèç, òàáåðå êќñ âîçèñüêî, - âàê÷èÿê âàëýêòûëžç þàëëÿñüêèñü¸ñëû. Êàðòîôêà ìåðòòûñà, êàëûêå ïîòžç áåðå, Ïåòûð òóëûñ êèñüòîíý øàéâûëý íî âåòëžç íè. Áóñêåëü âîðãîðîíú¸ñûí ãèíý êûëûç ќç òóïà. Îãåçëû âåðàì, êîëõîçûí ãëàâíîé ìåõàíèêûí óæàç øóûñà, ìóêåò áóñêåëåçëû óøúÿñüêåì, ïèåç ïîëèöèûñü ìàéîð øóûñà. Âîðãîðîíú¸ñûí îäžã ÷àðêà íî êûìàëòûíû ñîãëàø êàðèñüêûìòý. Íîø Çîÿëû îãïîë Ïåòûð óðàìûñåí øóý: - Ìîí òûíýñüòûä âàíü óëýìäý òîäžñüêî, êóäîåí-òóêëÿ÷èäý íî àäœûëýìå âàíü. Çîÿ ïàéìèç, âîò êûŸå Øåðëîê Õîëìñ òàïàëà âóýì. Àññý âåðàíû óã äûðòû, íîø ìóêåòú¸ñ ñÿðûñü âàíü èâîð ëþêàì íè. Êåìà ìàëïàñüêûòýê, ïîëèöèûí óæàñü íûëûçëû æèíãûðòžç: - Êàïêà àçÿìû ìàøèíà áóêñîâàòü êàðèç. Ãîïûñü ïîòûíû âûðîíúÿç êóðåãìå ë¸ãàç. Ìàøèíàëýñü íîìåðçý ãîæòž. Îçüû Ïåòûðëýñü íîìåðçý âåðàç. Íûëûç þðòòžç: Ïåòûðëýñü ôàìèëèçý íî âåðàç, ðåãèñòðàöèçý íî øåäüòžç. Îãçý ãèíý ïќÿìòý Ïåòûð - áóñêåëü ¸ðîñûí Äýðèûí ïðîïèñêàåç. Çýì íî Çîÿëýí êóäî-òóêëÿ÷èîñûíûç îäžã ãóðòûñü. Íûëêûøíî òóêëÿ÷èåíûç âåðàñüêèç íî ïàéìèç: ãóðòûí Ïåòûð íèìçý óã íî ïîòòûëî - Äîöåíò, ïå, øóî. Êûëëû òóæ óñòî, ñîèí íîêèíýí òàòûí óããåñ òóïà. Àçüâûë ÿ âîçüìàñüêèñüûí, ÿ ïàñòóõûí óæàëëÿç. Àëè Ïåòûð, ïå, êûê-êóèíü òîëýçüëû âàõòàå óæàíû êîøêûëý. Íîø êûøíîåç ñîëû ïóìèò òóæ óæàñü - ôåðìàûí ïåðåäîâîé äîÿðêà. Ïèîñûç ãóðòûí èê óëî, âàíüçûëýí íèìàç þðòúåðçû. - Âàõòàå íîø êóäïàëà âåòëý? - þàòýê ќç ÷èäà Çîÿ. - Óã òîäñêû, - øóý òóêëÿ÷è, - Ÿàïàê êóèíü òîëýçü ìûíäà ќç àäñêûëû íè, ëýñÿ... Êûê-êóèíü íóíàë îðò÷ûñà, Òàìàðàëýí êàïêà àçÿç òîäìîòýì «Êàëèíà» äóãäžç. Êåìà èê ќç ñûëû ìàøèíà. Àçáàðûí êóàðà-ëàíãà íî ќç êûëžñüêû. Âóýì âîðãîðîí ñüќðû Ïåòûð ïîòžç. Ïèîñú¸ñ, áûäýí ìàøèíàå ïóêñüûñà, ãóðòûñü òóð! êîøêèçû. Îçüû Äîöåíòëýí âàõòàåç éûëïóìúÿñüêèç. ОЛО СЕРЕКЪЯЛОД, ОЛО БӦРДОД ÞÁÅÐ ÊÛØÍÎ Ìќííÿ êåíàê Èæå âóý êå, áåðòîí àçÿç îäíî èê «Òðîéêà» âóç êàðîí öåíòðå ïûðå. Òàòûí òîâàðçýñ áåðãàòýó÷êå, ñîáåðå Þæíîé àâòîñòàíöèîçü íî êûä¸êûí ќâќë íè. Âàñüëåé êàðòýç Êåìåðîâîûí ëóýì êûøêûò ó÷ûð áåðå êûøíîçý èíäûëý: - ×àêëàñüêû ñî ãîðîäàä. Ïûðûíû ќñ øåäüòîä, íîø ïîòûíû ïàñü óç ñþðû. Âàñüëåé çýì âåðà âûëýì. Òàíè Ïðîêóðàòóðàûí íî Ì×Ñ-ûí óæàñü¸ñ «Òðîéêàåç» ýñêåðèçû. Òàòûí ñîìûíäà êóðîíú¸ñòû òžÿëëÿì - ÷îòàíû êèûí ÷èíüûîñ óç òûðìå. Êûëñÿðûñü, òûëïó äûðúÿ êàëûêåç ïîòòîí ñþðåñ óä øåäüòý. Êûêåòž ýòàæûñü âàñüêîí ќñ Ÿîãàìûí, âàíü ïàñü¸ñûç ìîíòàæíîé øóêûåí ëà÷-ëà÷ òûðìûòýìûí. Ќñ âûëý îøûëýìûí âóçàíû ÷àêëàì äžñü. Ìóêåòñý íî ïîòîí ќñýç êàëûê óç àäœû. Ñî íûðûñåòž ýòàæûí êå íî, îòž ïîòûíû áûãàòîç âóç êàðîí öåíòðëýí àäìèíèñòðàöèåç ãèíý. Êèí òîäý, îëî, óç âóòòý. Óãî ќñ Ÿîãàìûí, íîø óñüòîí âàòýìûí. Ñî ñÿíà, «Òðîéêàûí» ñþáåã êîðèäîðú¸ñ. Îòûí íî âûëûñüòûç-âûëàç êûŸå êå êîðîáêàîñ, âóçú¸ñ - áåðûòñêûíû èíòû èê ќâќë. Ýñêåðèñü¸ñ òûëïó ñÿðûñü èâîðòžñü êíîïêàåç çžáèçû íî, ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèÿ êóàðà ñ¸òûíû íî ќç ìàëïà. Ñèðåíà óëœèç, 2, 5 ìèíóò Ìàãàçèíëýí îãåç ќñýç ëûìûåí ñîãèñüêåìûí. óëûñà, ïóëüòûñü ñèãíàë âóýìåí ãèíý. Âàòñàíî íà: Ÿûí ñÿðûñü èâîðòžñü äàò÷èêú¸ñ óã òûðìî, îãíåòóøèòåëü¸ññû ÿêå òžÿñüêåìûí, ÿêå âóæìåìûí, þðò ïóøêûí âó ñ¸òžñü ãóìûîñ ÷àêëàìúÿ óã óæàëî. Íîø âóç êàðèñü¸ñ òîäî, êûçüû óêñ¸ ïîòòûíû íî âóççýñ Ÿåêòûíû ãèíý - íîêûŸå èíñòðóêòàæ ñÿðûñü êûëûëýìçû íî ќâќë. ÒàŸå þãäóðåç òóïàòîí âûëûñü Èæûñü Ïåðâîìàé ¸ðîñûñü Ïðîêóðàòóðà ñóäý èñê êåëÿç. Âóç êàðîí öåíòðåç âîðñàíû ÷àêëàëî, òûëïóëýñü óòèñüêîíúÿ êóðîíú¸ñòû áûäýñúÿíû êóòñêûòîçÿçû. Ñèñüêè, šќê âûëûñü îêòž, ïèíüìå ñóçÿé, êûëèñüêè, âàëåñý âûäž. Ñîêó ãèíý òîäàì ëûêòžç, ìîí ñàíàòîðèéûí øóûñà. - Îäžã ïóò¸âêà áàñüòûñà, áûäýñ ñåìüÿåí øóòýòñêèì! - Ýí àëäàñüêû! - Çýì âåðàñüêî. Âàðìàíàåç êûê àðíÿëû Àáõàçèå êåëÿëëÿé. Âîðãîðîí ñàíàòîðèå âóèç. Ïóìèòàç øåäåì ìóðòëýñü þà: - ÊûŸå-ìàð ñþäî òàòûí? - Íÿíü ñ¸òžä êå, âåðàëî. Íûëêûøíî íî ïèåç çàðåçü äóðûñü áåðòžçû. - ÊûŸå ÿë êàðèäû? - þà êàðòýç. - Òóæ óñòî! Ïûëàñüêèì, ýêñêóðñèîñû âåòëžì, Ðîññèëýí Ãåðîåíûç òîäìàòñêèì, - øóý íûëêûøíî. - Àíàé, ìà êûŸå ãåðîé ñî, îãíàç èçüûíû íî êûøêà óê, - êóñïàç ïûðå ïèåç.

73-33-42, 33 8-951-195-37-65 195 3765 ЧЫРЫ-ПЫРЫ ¹ 28 (25643) 23 2018-òž àð 12-òž îøòîëýçü Ñóðåäàç Äèíà ÑÅÄÎÂÀ КИЗИЛИОС ВЕРАЛО 16-тӥ-22-тӥ оштолэзь Òàêà. Ïóíýìú¸ñòýñ áåðûêòûíû äûðòýëý, ñîòýê 2 ïîëýñ òûðîíî ëóîäû. Êîðêàÿäû ìàðäýñ êå âîøòýìäû ïîòîç: ýí àíàëñêå, áќðûñü àñüòýîñ èê øóìïîòîäû. Âûëü àäÿìèîñûí òîäìàòñêîäû. Àðíÿ ïóìûí ãàæàíäû øóìïîòòîç. Îø. Âàêûò òóïà ìóãîðäýñ êûäàòûíû. Êèí êå âåòëîç Ÿîøàòñêîíú¸ñû. Âûëòóñòýñ âîøòýìäû ïîòîç. Àðíÿíóíàëý ñåìüÿ êóñïàäû âàëàìòýîñ êûëäûíû áûãàòîçû, êåðåòîí ìåäàç šóòžñüêû øóûñà, âåðàì èíòûå, òðîñãåñ êûëçý. Êûêòîîñ. Àðíÿ êóòñêîíûí òàçàëûêòýñ ÷àêëàëý, ÷åð ÿëàí êîòûðòžäû áåðãà. Òžëåäûç áîðäàç êûñêå òîäìîòýìåç, âàëàíû ñ¸òñêèñüòýìåç. Ñîèí ñýðåí êèí êå äåòåêòèâ ëûäœûíû êóòñêîç. Àðíÿå êóíîå âåòëý, òîäìîîñûíûäû àäœèñüêûñà, óæàíû ìûëêûääû êûëäîç. Êèñëî-êóñëî. Êîòûðûñüòûäû àäÿìèîñ òž âûëý ãèíý îñêèñüêî øóûñà, êåðœåãúÿñüêèñüêîäû. Ìûëêûääýñ ëàïêàòý, âåðàì êûëýç áåðûêòûíû óã ëóû. Œå÷ òûðøåìäýñ ñèíéûëòîçû. Øóòýòñêîí íóíàëú- ¸ñòýñ ãàæàíýíûäû îðò÷ûòý. Ëåâ. Êîíüäîí íî ÿðàòîí òà àðíÿå éûðäýñ âèñüûòîçû èê. Êèçèëèîñ ñžç¸ íûðûñåòžçý ïûäëî óòÿëòûíû, íîø êûêåòžåçëû òðîñãåñ ñàêëûê âèñúÿíû. Ñîêó âàíüìûç âќé âûëòž êàäü œå÷ êîøêîç. Òàçàëûêòýñ ýñêåðå. Íûëìóðò. Àðíÿëýí íûðûñåòž šûíûÿç éûðûíûäû âû- ¸äû óæàäû, áќðûñü èíè êóíîå ÿêå êûò÷û êå øóòýòñêûíû âåòëîäû. Ñóááîòàå àíàé-àòàéäû äîðû âåòëý. Àðíÿíóíàëý íþëýñêû ïîòàí êûøêûò ó÷ûðåí áåðûòñêûíû áûãàòîç. Âåñú¸ñ. Ñðåäàå êûä¸êûñü âóýì àäÿìèîñûí òîäìàòñêîäû. Êîíüäîí óæïóìú¸ñòû ñèíìàñüêûìîíýñü ќâќë, þðòòîçû ýøú¸ñòû. Àðíÿ ïóìûí äóíî ëóèñü äîêóìåíò óëý ãîæòžñüêîäû, êèí êå êûøíîÿñüêîç îëî ëþêèñüêîç. ×àêëàñüêûñà ñèñüêå. Ñêîðïèîí. Äûð âóýìûí òàçàëûêòýñ þíìàòûíû. Ïÿòíèöàå êóçïàëýíûäû âàë÷å òâîð÷åñòâîåí âûðå, ñî êóñûïòýñ íåáœûòîç. Ñóááîòàå âîçèñüêå êóçü ñþðåñ âûëý ïîòîíëýñü. Òà íóíàëý êóòñêåì óæäû êàï÷èåí ðàäúÿñüêîç. Ûáûëžñüêèñü. Êîíüäîíäýñ ÷àêëàñà êóòý, ýí ñ¸òý ïóíýìåí - àðú¸ñûí âîçüìàíî ëóîäû. ×åòâåðãåç àñüòýëû ãèíý ñžçå: äûð âóýìûí øóòýòñêûíû. Àðíÿíóíàëäýñ îðò÷ûòý ãàæàíýíûäû, êóíîå âåòëý. Âîæâûëúÿñüêîíý ïûðèñüêèñü¸ñëû îäíî èê óäàëòîç. Ñþðî êå÷. Ñåìüÿ êóñïàäû âàëàìòýîñ ÿëàí òðîñàëî. Êåðåòîí ìåäàç ïîòû øóûñà, ãàæàíäûëû òðîñãåñ ñàêëûê âèñúÿëý. Àðíÿ ïóìûí éûëïóìúÿëîäû àçüâûë êóòñêåì óæäýñ. Ñóááîòàå âûðœûëûòýê ñÿìåí äîðàäû ïóêîäû. Âó êèñüòàñü. Êîòûðûñüòûäû àäÿìèîñ âîæäýñ ïîòòî êå íî, óæäýñ êåðœåãúÿñüêûòýê àçèíòý. Ñðåäàå òóíñûêî èâîð êûëîäû. Àðíÿ øîðûí ìàëïàìòý øîðûñü êîíüäîí ïîòòîäû. Àðíÿíóíàëý âûëü àäÿìèîñûí òîäìàòñêîäû. ×îðûãú¸ñ. Ïèíàëäûëû òðîñ êîíüäîí êóøòîäû. Àðíÿ ïóìûí ìàð êå òóíñûêîçý ëýñüòûíû äûøåòñêîäû. Ñóááîòà ìàëïàìäûÿ ќç îðò÷û êå, ñþëýìäýñ øóã ýí êàðå. Àðíÿíóíàëý êèí êå àñëûç ïóäî-æèâîò áàñüòîç. ÎÃÐÍ 1021801159104 ÀÓÊ «Ãîñóäàðñòâåííûé íàöèîíàëüíûé òåàòð Óл ÎÃÐÍ 1021801159104 ÀÓÊ «Ãîñóäàðñòâåííûé íàöèîíàëüíûé òåàòð Óл Ðåêëàìà Ðåêëàìà Ðåêëàìà Áàíê ÕÎÓÌ ÊÐÅÄÈÒ Ãåíåðàëüíàÿ ëèöåíçèÿ ÖÁ ÐÔ ¹316 îò 15. 03. 2012 ã. (áåññðî÷íàÿ) Êðåäèò îò 18 ëåò îò 6 äî 30 ìåñÿöåâ èíäèâèäóàëüíî ÎÃÐÍ 1151832023089 ÎÎÎ «ÒàêòîíÑíàá» КЫТЫН, КУ, МАР Ðåêëàìà КУПИМ ДОРОГО Ðàäèîäåòàëè àíòèêâàðèàò òðàíçèñòîðû, ìèêðîñõåìû, êîíäåíñàòîðû (îðàíæåâûå è çåë¸íûå), ðàçú- ¸ìû, ðåçèñòîðû, ðåëå, ïåðåêëþ÷àòåëè, ëþáîå ñåðåáðî, íåëèêâèäû Ðåêëàìà Èæêàð 14-òž îøòîëýçå - Òîòàëüíîé äèêòàíò. Óñüòžñüêîçû 40- ëýñü ïќðòýì èíòûîñ. Äèêòàíòýç øêîëàîñûí, áèáëèîòåêàîñûí ãîæòýìäû ïîòý êå, àçüëàïàë ãîæòžñüêîíî, totaldict. ru/izhevsk/ âîòýñ áàìå ïûðûñà. Êóòñêîíýç 15.00 ÷àñûí. Êàëûê òâîð÷åñòâîÿ þðò 15-òž îøòîëýçå - ëèòåðàòóðíîé ñïåêòàêëü¸ñòû âîçüìàòžñü¸ñëýí íî âîëüûò ëûäœèñüêèñü¸ñëýí âîæâûëúÿñüêîíçû. Êóòñêîíýç 10.00 ÷àñûí. 0+ Óäìóðò òåàòð 22-òž îøòîëýçå - «Áàäœûìú¸ñ êûðœàëî - ïîê÷èîñ ýêòî» êîíöåðò. Âîçüìàòîçû 17 íûëïè ñàäú¸ñûñü ïèíàëú¸ñ, «Ìûíàì Óäìóðòèå» ÒÐÊ-ûñü «Øóäîí êîðêà» ïåðåäà÷àëýí ýêòîíúÿ âîæâûëúÿñüêîíàç ïûðèñüêåìú¸ñ, êûðœàëîçû Ì. Ãàëè÷àíèíà, À. Áåñïàëîâà, À. Àíòîíîâà íî ìóêåò àðòèñòú¸ñ. Êóòñêîíýç 11.00 ÷àñûí. 0+ Âîòêèíñê «Þáèëåéíûé» êóëüòóðàÿ þðò 16-òž îøòîëýçå - Â. Ñïèâàêîâ äèðèæ¸ðëýí íî «Âèðòóîçû Ìîñêâû» êàìåðíîé êóí îðêåñòðëýí êîíöåðòñû. Êóòñêîíýç 18.30 ÷àñûí. 17-òž îøòîëýçå òà àðòèñòú¸ñ èê êîíöåðò ñ¸òîçû Èæûñü Œó÷ òåàòðûí. Êóòñêîíýç 19.00 ÷àñûí. Òàçüû êóòñêå «Ï. ×àéêîâñêèéëýí äîð ïàëú¸ñàç» 61- òž ôåñòèâàëü. Ìóêåò êîíöåðòú¸ñ ñÿðûñü òîäîäû Óäìóðò ôèëàðìîíèëýí âîòýñ áàìûñüòûç: www.udmfil.ru 0+ Ïè÷è Ïóðãà Êóëüòóðàÿ þðò 20-òž îøòîëýçå - «Ó÷êå ìûíýñüòûì äýðåììå» ôåñòèâàëü. Íóíàçå ðàäúÿñüêîçû ïќðòýì ìàñòåð-êëàññú¸ñ, êîòûðåñ šќê ñüќðûí âåðàñüêîíú¸ñ, ñåêöèîñûí óæàí, íóíàçå áåðå - êîíöåðò íî óäìóðò äýðåìú¸ñòû âîçüìàòîí. Êóòñêîíýç 10.00 ÷àñûí. 0+ ӞЕЧКЫЛАСЬКОМ! 18-òž îøòîëýçå 55 àðåññý ïóñúå àêòðèñà, ðåæèññ¸ð Îëüãà ßêîâëåâíà Àëåêñàíäðîâà. ìîíåòû, áóìàæíûå äåíüãè, çíà÷êè, ñòàòóýòêè ôàðôîðîâûå, ÷óãóííûå; ñàìîâàðû, ãðàììîôîíû, ïàòåôîíû, ïðåäìåòû ñòàðèíû, ëþáûå ÷àñû è ò.ä. КУПИМ РОГА, ТЕХ. СЕРЕБРО, МОНИСТЫ ã. Èæåâñê, óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 130 (íàïðîòèâ Öåíòðàëüíîãî ðûíêà ñ ÄÎÑÀÀÔ, áûâøèé òèð) ò. 8-950-150-50-50, 23-57-23 ÎÃÐÍ 307184104700070 ÈÏ Àðàêåëÿí Ê.

1314School listing by UD Complex