24.05.2018 Views

SG05

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

4/2005 SVěT GRÁLU<br />

SVěT GRÁLU<br />

červen – srpen 2005 · číslo 4<br />

strana 5<br />

Sloveský agrorebel a jeho vynález<br />

Luciferův princip<br />

strana 15<br />

Zkoumání smrti<br />

2. část rozhovoru s dr. R. Moodym<br />

Mýtus o Luciferovi<br />

<br />

5/2005 SVET GRÁLU<br />

strana 27<br />

Ohnivý svět sopek<br />

strana 30<br />

Legendy o životě Ježíšově<br />

SVET GRÁLU<br />

Duchovní souvislosti v životě<br />

september –november 2005 · číslo 5<br />

strana 33<br />

cena 78 Kč<br />

Koniec společenskej zmluvy?<br />

Časopis Svet Grálu, ktorý<br />

vychádza súčasne aj v češtine,<br />

nadväzuje na nemecký<br />

GralsWelt a francúzsky<br />

Monde du Graal, ktoré si vo<br />

svojich krajinách získali už tisíce<br />

stálych čitateľov.<br />

Svet Grálu vychádza<br />

štyrikrát ročne. Informácie<br />

o predplatnom nájdete v prílohe<br />

alebo na internete:<br />

strana 5<br />

Hipoterapia<br />

strana 15<br />

Úroky – dilema dnešnej doby<br />

strana 25<br />

Záhada egyptskej studne<br />

strana 29<br />

Telepatia a inštinkt zvierat<br />

strana 31<br />

Zázračné deti a autizmus<br />

strana 34<br />

cena 87 Sk<br />

Svět Grálu<br />

www.svet.gralu.cz<br />

Peniaze alebo život !<br />

Sen o zdravom peňažníctve<br />

Duchovné súvislosti v živote<br />

NÁROD<br />

V EURÓPSKEJ ÚNII:<br />

ÁNO ALEBO NIE?<br />

Svet Grálu<br />

www.svetgralu.sk<br />

www.svetgralu.sk<br />

SVET GRÁLU<br />

Grál je od dávnych čias<br />

symbolom ideálu,<br />

hľadania vysokých duchovných<br />

a mravných hodnôt.<br />

V 21. storočí sa svet zmenil<br />

na nepoznanie,<br />

ale hodnoty zostávajú.<br />

V ďalšom čísle časopisu:<br />

titulná téma:<br />

Grál – legenda alebo skutočnosť ? •<br />

Filipínska misia •<br />

Operácia bez skalpela na vlastnej koži<br />

Pomoci z druhého sveta •<br />

Nejazdi rýchlejšie, ako môže lietať tvoj anjel strážny…<br />

Rešpektovať a byť rešpektovaný •<br />

Dôkazom úspešnosti našej výchovy je,<br />

ako sa deti správajú, keď ich nemáme na očiach.<br />

Putovanie do krajiny úsvitu II. •<br />

Pytagoras a hermetické náuky<br />

Ľadový dážď •<br />

december 2005 – február 2006 · číslo 6<br />

6 / 2005 SVET GRÁLU<br />

Grál – legenda<br />

alebo skutočnosť ?<br />

SVET GRÁLU<br />

<br />

december 2005 – február 2006 · číslo 6<br />

Filipínska misia<br />

Operácia bez skalpela na vlastnej koži<br />

Pomoci z druhého sveta<br />

Nejazdi rýchlejšie, ako môže lietať tvoj<br />

anjel strážny…<br />

Rešpektovať a byť rešpektovaný<br />

Dôkazom úspešnosti našej<br />

výchovy je, ako sa deti správajú, keď ich<br />

nemáme na očiach.<br />

Putovanie do krajiny úsvitu II.<br />

Pythagoras a hermetické náuky<br />

Ľadový dážď<br />

cena 87 SK<br />

Duchovné súvislosti v živote<br />

Svet Grálu<br />

www.svetgralu.sk<br />

Vycházdza už 1. decembra 2005.


SVET GRÁLU · 5/2005<br />

S P O L O Č N O S Ť<br />

Koniec spoločenskej zmluvy ? 9<br />

S P O L O Č N O S Ť<br />

Chudoba –<br />

nedostatok peňazí<br />

alebo zlyhanie komunity?<br />

Hľadanie príčin chudoby<br />

v chybných ľudských rozhodnutiach 5<br />

T É M A<br />

Sen o zdravom peňažníctve 11<br />

R O Z H O V O R<br />

Hipoterapia<br />

Rozprávanie o koňoch, jazdení<br />

a pomoci hendikepovaným<br />

ľuďom - reportáž z jazdiarne<br />

v Ľubietovej. 15<br />

F O T O G R A F I E<br />

„Konský inštinkt“ 18<br />

Z A U J A L O N Á S<br />

Zaujímavosti zo sveta vedy a výskumu 20<br />

R O Z H O V O R<br />

Výskum smrti – rozhovor s Dr. R. Moodym (3.časť) 21<br />

T É M A<br />

Úroky – dilema dnešnej doby 25<br />

K O M U N I K Á C I A<br />

Rešpektovať a byť rešpektovaný<br />

Seriál manželov Kopřivovcov<br />

o medziľudských vzťahoch. Úspešné<br />

spôsoby, ako odstrániť bariéry vo<br />

vzájomnej komunikácii. 26<br />

N A Z A M Y S L E N I E<br />

Záhada egyptskej studne 29<br />

P Ř Í R O D A<br />

Telepatia a inštinkt zvierat 31<br />

P S Y C H O L Ó G I A<br />

Zázračné deti a autismus 34<br />

K O M E N T Á R<br />

Národ v Europskej únii - ano alebo nie? 36<br />

L I S T Á R N A<br />

„Môj príbeh“ 41<br />

Z Á V Ě R E M …<br />

Opýtaj sa stromu 42<br />

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,<br />

dostáva sa Vám do rúk piate číslo<br />

nášho časopisu s témou, ktorá sa zdá<br />

veľmi vzdialená všetkému duchovnému.<br />

Peniaze, ekonomika, hospodárstvo.<br />

Naozaj je očividné, že ľudstvo tieto<br />

dve oblasti – duchovné a pozemské<br />

– od seba úzkostlivo oddeľuje.<br />

Zjednodušene sa pritom poukazuje<br />

na stredoveké „obdobie temna“, keď<br />

predstavitelia cirkvi vo svojej túžbe<br />

po zisku a moci často aj zločinne zasahovali<br />

do správy vecí verejných. Ale<br />

stačí tento poukaz na ospravedlnenie<br />

odtrhnutia výkonnej a ekonomickej<br />

moci od akýchkoľvek morálnych či<br />

etických noriem? To by znamenalo –<br />

domyslené do dôsledkov – že sa máme<br />

v osobnom živote, vo vzťahoch, v rodine,<br />

myslení alebo viere riadiť celkom<br />

odlišnými zásadami ako pri účasti na<br />

spoločenskom živote.<br />

Má byť podľa toho viera a duchovné<br />

poznanie oddelené od všedného života<br />

ako niečo, čo „vytiahneme“ len<br />

vo sviatočný deň?<br />

3<br />

SVET GRÁLU<br />

5/2005


Ú V O D N Í K<br />

Impressum:<br />

Svet Grálu<br />

Časopis pre duchovné súvislosti v živote<br />

číslo 5/2005, vyšlo 1. 9. 2005<br />

Redakcia:<br />

Rastislavova 9, 040 01, Košice<br />

redakcia@svetgralu.sk<br />

telefón 055/678 6420<br />

mobil 0903 907 233<br />

Redakčná rada:<br />

Rudolf Harčarík, Košice<br />

Roman Levický, Slanec<br />

Rastislav Podivinský, Trenčianske Teplice<br />

Anna Štefková, Zlín<br />

Artur Zatloukal st., Brno<br />

Artur Zatloukal ml., Brno<br />

Prekladatelia a korektori:<br />

Alena Anettová, Edith Bartko, Ján<br />

Dobrota, Ľuba Dvornická, Júlia Faberová,<br />

Peter Galbavý, Beáta Kseňáková, Maroš<br />

Látal, Rastislav Podivinský, Andrea<br />

Stúpalová, Hana Šimková, Žaneta<br />

Štefaničková, Kvetka Viskupičová, Igor<br />

Vojtek, Dana Zlatohlávková<br />

Vydavateľ:<br />

Stiftung Gralsbotschaft<br />

Lenzhalde 15, D-70192 Stuttgart<br />

www.gral.de<br />

Rozširuje:<br />

Svet Grálu, s. r. o., Mediaprint-Kapa<br />

Predplatné:<br />

Svet Grálu, s. r. o.<br />

Redakcia a administrácia SG,<br />

Rastislavova 9, 040 01, Košice<br />

redakcia@svetgralu.sk<br />

Výroba:<br />

Michael Oort, Stuttgart<br />

Internet:<br />

Miloš Stúpala, Bratislava<br />

Grafika:<br />

Zdeněk Bohdanecký, Praha<br />

Marek Frank, Brno<br />

Pavel Patloch, Karviná<br />

Martin Pukančík, Košice<br />

Tlač:<br />

Slovenská Grafia a.s., Bratislava<br />

Ilustrácie:<br />

Pavol Kúdeľa (3, 15–17), Daniela Búgelová<br />

(18, 19), Karel Prskavec (42), Marian<br />

Vaňáč (31), M. Bouška (43), V. David (3,<br />

27), www.webshots.com (Community)<br />

(3, 9), AGK Berlín (6, 7), MEV–Verlag,<br />

Augsburg (5, 8, 11). Ostatné obrázky<br />

GralsWelt a redakcia.<br />

Cena:<br />

Jednotlivé číslo 87 Sk<br />

Predplatné (4 čísla) 320 Sk<br />

© Stiftung Gralsbotschaft, Stuttgart.<br />

Všetky práva vyhradené. Redakcia neručí za<br />

nevyžiadané príspevky.<br />

Vychádza štyrikrát ročne.<br />

Číslo registrácie: 3254/2004<br />

Český Svět Grálu si možno<br />

objednať na adrese: Nováčkova 26,<br />

614 00 Brno, www.svet.gralu.cz.<br />

Práve téma ekonomiky a peňazí ponúka príležitosť celkom názorne<br />

ilustrovať, ako sa následky nedodržiavania základných etických noriem<br />

a neochota obmedziť nároky tých najmajetnejších bolestne premieta do<br />

každodenného prežívania miliónov ľudí všade na svete.<br />

Každý človek, ktorý má ešte srdce na správnom mieste, pritom vidí, že<br />

duchovné hodnoty, ktoré sa zo slušnosti spomínajú aj v politických prejavoch,<br />

by mali byť základným východiskom, a nie ozdobným príveskom<br />

hospodárskeho života.<br />

Súčasný „turbokapitalizmus“, ktorý vo svojom článku opisuje Siegfried<br />

Hagl, to svojimi praktikami stále zreteľnejšie ukazuje. To všade v masmédiách<br />

oslavované búranie hraníc a bariér, aj v obchode a hospodárstve<br />

prinieslo, a ešte aj prinesie, v skutočnosti najväčšie zbedačenie v histórii<br />

ľudstva. Dovoz lacného tovaru zo zahraničia, oklieštenie štátnej pomoci<br />

domácim výrobcom, automatizácia výroby aj v kedysi typicky „ručných<br />

prácach“, obmedzenie verejných výdavkov – to prináša najväčšiu nezamestnanosť<br />

od čias pred druhou svetovou vojnou. Rúca sa sociálny štát,<br />

presadilo sa zníženie daní aj u multimilionárov, prekvitá práca načierno.<br />

Nedávne odmietnutie euroústavy dvoma národmi prinieslo zrazu do výbušných<br />

diskusií o globalizácii aspoň trochu chladného vytriezvenia.<br />

Ľudia si začínajú uvedomovať, že svoje záujmy musia presadzovať spoločne,<br />

na úrovni národných vlád a že sa nemôžu spoliehať na milosrdenstvo<br />

nadnárodných obchodných spoločností, ktorým ide naozaj len<br />

o zisk.<br />

Ani prejavenie občianskych postojov na verejnosti však nestačí na to,<br />

aby sa hospodársky život skutočne „ozdravil“. Pokiaľ ľudia nebudú hľadať<br />

cesty k vzájomnej spolupráci, zakladať si na poctivosti a vzájomnej dôvere,<br />

na dobrom mene, ak nezačnú pracovať na rozvojových projektoch<br />

vo vlastných obciach a regiónoch s využitím vlastných zdrojov a s presadením<br />

vlastných schopností, ostanú odkázaní na stále sa obmedzujúci<br />

globálny „trh práce“. To je asi to pozitívne, čo nedostatok práce vo veľkých<br />

priemyselných centrách priniesol: sme nútení siahnuť až na dno svojich<br />

možností, hľadať v sebe to najlepšie, rozhýbať strnulú tvorivosť. Pomaly<br />

začíname objavovať možnosti „zaostalého vidieka“, hľadáme stratený<br />

vzťah k pôde, zvieratám i k sebe navzájom.<br />

A sme opäť pri tom „duchovnom“, pri celkom „obyčajnej“, správne<br />

chápanej láske k blížnemu. Mnohých ľudí, z ktorých vyžaroval zvláštny<br />

vnútorný pokoj, prameniaci zo sústredenej, tvorivej práce, som našiel na<br />

trhoch ľudových remesiel. Budúcnosť sa znovu spája s minulosťou, staré,<br />

ale neprávom zaznávané veci prežívajú svoju renesanciu. A v tom je podľa<br />

mňa skrytá skutočná budúca prosperita ľudstva – v práci, ktorá človeka<br />

dokáže povzniesť aj duchovne.<br />

Roman Levický, redaktor<br />

ISSN 1614-5127<br />

w w w.svetgralu.sk<br />

4<br />

SVET GRÁLU<br />

5/2005


T É M A<br />

Aké sú predstavy ľudí o ideálnom štáte? Hrozí nášmu dnešnému<br />

spoločenskému zriadeniu postupný rozklad? Aké nebezpečenstvá ho<br />

ohrozujú? V nasledujúcom článku Siegfried Hagl analyzuje historický<br />

a súčasný vývoj spoločnosti a prichádza k záveru, že „spoločenská<br />

zmluva“, propagovaná už v 18. storočí J. J. Rousseauom, a jej zásady,<br />

na ktorých je založený demokratický právny systém, by sa mohli čoskoro<br />

stať ilúziou. Liberálny kapitalizmus a organizovaná kriminalita sa už začínajú<br />

presadzovať v globálnom rozsahu a človek so svojimi psychosociálnymi<br />

potrebami zostáva na okraji záujmu… To je zároveň aj dôvod,<br />

prečo sa v západnej Európe milióny ľudí zúčastnili na demonštráciách<br />

proti globalizácii, ako aj jedna z príčin negatívneho postoja k euroústave<br />

a k ďalším krokom Európskej únie, ktoré obmedzujú právo národných<br />

štátov rozhodovať o svojich vlastných záležitostiach.<br />

KONIEC<br />

SPOLOČENSKEJ ZMLUVY ?<br />

HISTORICKÝ vývoj sa nezriedka podobá<br />

vychyľujúcej sa krivke a to, čo<br />

sa dnes považuje za dobré, bude<br />

zajtra zavrhnuté, aby sa to potom<br />

po dlhšej dobe opäť ujalo. Tak sa<br />

napríklad menia aj názory o forme<br />

najlepšej vlády.<br />

ZLYHANIE GRÉCKEJ<br />

DEMOKRACIE<br />

Od antických čias bola forma štátneho<br />

zriadenia po dlhé stáročia<br />

len málo spochybňovaná: spoločnosti<br />

vždy vládol cisár, kráľ, vojvoda, gróf,<br />

teda monarchistické knieža. Iné vládne<br />

formy stroskotali už v staroveku.<br />

Demokracia Aténčanov, založená<br />

v roku 510 pred Kr., pretrvala<br />

ani nie dve storočia. Bola prerušená<br />

nástupom oligarchie (t. j. vlády<br />

malej skupiny, asi r. 411 pred Kr.)<br />

a panovaním „tridsiatich tyranov“<br />

(404–403 pred Kr.). Počas Periklovej<br />

éry (443–429 pred Kr.) zaznamenala<br />

demokracia veľký rozkvet. Perikles,<br />

veľký demagóg, vedel majstrovsky manipulovať<br />

s kolísavými voličmi – ľudom,<br />

pozostávajúcim väčšinou z analfabetov.<br />

Z peňazí Délskeho námorného spolku,<br />

ktorý vytvorili grécke mestské štáty,<br />

vznikali pod Periklovou Edgidou nádherné<br />

stavby. Aténčania žili v luxuse<br />

zo štátnych subvencií, „na chrbtoch“<br />

otrokov, cudzincov a svojich spojencov,<br />

ktorí museli „platiť útraty“. Kto<br />

začal Aténam konkurovať (ako ostrov<br />

Egina), alebo kto chcel opustiť obranné<br />

spoločenstvo Délskej námornej zmluvy<br />

(ako ostrov Samos), zneužívanej Aténčanmi<br />

k ich vlastnému prospechu, ten<br />

bol podmanený silou, jeho flotila zabavená<br />

a mesto zrúcané. Títo, bojovne<br />

naladení, ako aj kolísaví Aténčania riskovali<br />

uprostred vojny proti Sparte ľahkomyseľnými<br />

lúpežnými ťaženiami;<br />

napríklad ťaženie proti Sicílii (414–413<br />

pred Kr.), ktoré katastrofálne stroskotalo.<br />

Svoje sily roztrieštili v straníckych<br />

svároch a zruinovali svoj mestský štát<br />

v bratovražednej vojne so Spartou (Peloponézska<br />

vojna, 431–404 pred Kr.).<br />

Hrdí Gréci, filozofická a umelecká<br />

elita Európy, skĺzli v Aténach do tých<br />

najohavnejších prejavov demokracie<br />

a vojenská moc v autokratickej Sparte,<br />

ktorá sa kedysi zdala taká neporaziteľná,<br />

stroskotala na svojej vlastnej nespravodlivosti<br />

a ukrutnej tvrdosti. Tak<br />

sa mohlo stať, že kultúrne vyspelá civilizácia<br />

Grécka bola v roku 337 pred Kr.<br />

podrobená omnoho primitívnejšími<br />

Macedónčanmi.<br />

ZLYHANIE RÍMSKEJ<br />

REPUBLIKY<br />

Rímska republika, ktorá v roku<br />

510 pred Kr. vystriedala v Itálii<br />

nenávidené kráľovstvo, trvala dlhšie<br />

5<br />

SVET GRÁLU<br />

5/2005


T É M A<br />

6<br />

SVET GRÁLU<br />

5/2005<br />

a bola úspešnejšia ako grécka demokracia.<br />

Avšak otriasali ňou trvalé spory<br />

medzi patricijmi a plebejcami, ako aj<br />

povstania otrokov (napríklad v rokoch<br />

136–132 pred Kr.). Veľké povstanie gladiátorov<br />

a otrokov pod vedením Spartaka<br />

(73–71 pred Kr.) doviedlo ríšu dokonca<br />

na pokraj katastrofy. Po zničení<br />

Kartága (146 pred Kr.) prišlo konečne<br />

k sociálnym reformám, ktoré však boli<br />

opäť oslabené odporom v senáte dominujúcich<br />

patricijov. Nespokojnosť<br />

plebejcov pomohla populistickým vojvodcom<br />

kontrolovať kedysi vysoko vážený<br />

senát. Po zavraždení Cézara (44<br />

pred Kr.) a nasledujúcej občianskej<br />

vojne sa stáva Oktavián (63 pred Kr. –<br />

14 po Kr., čestný titul Augustus =<br />

vznešený) jediným vládcom a Rím cisárskou<br />

ríšou. Ako cisárstvo dosahuje<br />

impérium svoj najvyšší lesk a najväčší<br />

rozmach. Republika stroskotala. Po<br />

štyroch storočiach úspešnej expanzie<br />

„Ak teda človek pri spoločenskej zmluve<br />

odhliadne od všetkého, čo k jej podstate<br />

nepatrí, zistí, že zmluva sa obmedzuje na<br />

nasledovné: Spoločne staviame všetci,<br />

každý z nás, svoju osobu a celú svoju silu<br />

pod najvyššiu zásadu spoločnej vôle a prijímame,<br />

tak ako telo, každý článok ako<br />

neoddeliteľnú súčasť celku.“<br />

Jean-Jacques Rousseau (1712–1778):<br />

O spoločenskej zmluve<br />

v mnohých vojnách, či už spravodlivých<br />

alebo nespravodlivých.<br />

HĽADANIE<br />

IDEÁLNEHO ŠTÁTU<br />

Takmer vo všetkých dobách sa usilovali<br />

filozofi vypracovať koncept ideálneho<br />

štátu: Platón (427–347 pred Kr.),<br />

Augustinus (354–430), Campanella<br />

(1568–1639), William Morris (1834–<br />

1896) a mnohí iní.<br />

Prví usídlenci v Severnej Amerike –<br />

vyhnaní z Európy náboženskou neznášanlivosťou<br />

– chceli v praxi presadiť<br />

Utópiu Thomasa Mora (1478–1535)<br />

alebo Novú Atlantídu Francisa Bacona<br />

(1561–1626). V ich novozaložených obciach<br />

však potom udával tón náboženský<br />

fanatizmus.<br />

V 17. a 18. storočí monarchovia v Európe<br />

ukázali, že sú neschopní spoznať<br />

Perikles, aténsky politik<br />

a veľký demagóg, vedel<br />

obratne manipulovať<br />

svojimi voličmi - nestálym<br />

ľudom, pozostávajúcim<br />

prevažne z analfabetov.<br />

Grécka demokracia<br />

zlyhala.<br />

(Maľba Philippa von<br />

Foltz (1805–1877): Doba<br />

Periklova)<br />

znamenia doby. Napríklad Francúzsko<br />

so svojím absolutistickým kráľovstvom<br />

ako najbohatšia krajina Európy<br />

sa ochudobňovalo nákladmi na<br />

skvostné slávnosti vo Versailles a nezmyselnými<br />

vojnami pri Rýne. Pre<br />

korupciu a hlúposť zodpovedných činiteľov<br />

prichádzalo o cenné kolónie,<br />

zanedbávala sa flotila a nikto nespozoroval,<br />

že sa blíži rozhodnutie, či svet<br />

budúcnosti bude hovoriť po francúzsky<br />

alebo po anglicky. Bola to nedbalosť,<br />

ktorú už ani Napoleon nedokázal<br />

napraviť. Aj Anglicko pre kráľovu<br />

úzkoprsú tvrdohlavosť stratilo svoje<br />

najhodnotnejšie vlastníctvo v zámorí<br />

(Severnú Ameriku).<br />

Monarchistické vládne formy –<br />

v praxi často čistá vláda ľubovôle –<br />

ukázali priveľa slabostí. Kresťanská<br />

etika zlyhala v mocenských záujmoch<br />

cirkví a myšlienky filozofov osvietenstva<br />

o novom štátnom zriadení si získavali<br />

stále väčšie uznanie. Americká<br />

deklarácia nezávislosti je založená na<br />

filozofii osvietenstva, podobne ako<br />

aj ústavy väčšiny moderných štátov<br />

alebo Charta Organizácie Spojených<br />

národov.<br />

Popri štátoprávnych princípoch,<br />

ktoré sú dnes pre ústavu základné,<br />

ako je rozdelenie moci (Montesquieu,<br />

1689–1755), občianske slobody, rovnosť<br />

pred zákonom atď., si získala uznanie<br />

„spoločenská zmluva“, ktorú propagoval<br />

Rousseau (1712–1778) triezvym<br />

konštatovaním: „Medzi slabým a silným<br />

je sloboda, ktorá utláča, a zákon,<br />

ktorý oslobodzuje.“ (pozri zoznam literatúry)<br />

Týmto novým chápaním štátu sa<br />

otvorili dvere aj sociálnym požiadavkám.<br />

Politické trenice 19. a 20. storočia<br />

boli mnohostranne poznačené konfrontáciou<br />

medzi kapitálom a prácou.<br />

Pritom sa v priemyselných krajinách<br />

obmedzila počiatočná mocenská prevaha<br />

vlastníkov kapitálu a vydobyl sa<br />

minimálny sociálny štandard, ktorého<br />

celosvetové presadzovanie malo byť


T É M A<br />

v súčasnosti jednou z najnaliehavejších<br />

úloh OSN 1 .<br />

„TURBOKAPITALIZMUS“<br />

A ORGANIZOVANÁ<br />

KRIMINALITA<br />

Vstudenej vojne sa nepostavili proti<br />

sebe len dva po zuby vyzbrojené<br />

vojenské bloky, ale predovšetkým dve<br />

ideológie, nazývané kapitalizmus a socializmus.<br />

Socializmus bol nádejou<br />

chudobných a utláčaných, ktorí očakávali<br />

spravodlivejší, sociálne orientovaný<br />

svetový poriadok. Marxa,<br />

Engelsa, Lenina čítal celý svet a sociálnym<br />

zmýšľaním ovplyvnené strany<br />

a skupiny si vynútili – aspoň v prozápadne<br />

orientovaných priemyselných<br />

krajinách – umiernenejší kapitalizmus,<br />

bez brutálneho zneužívania zamestnancov,<br />

ako to bolo v 18. a 19. storočí.<br />

Avšak teraz, začiatkom 21. storočia,<br />

po zrútení socialistického bloku, dostáva<br />

„turbokapitalizmus“ opäť voľnú<br />

ruku. Boj o zdroje a odbytové trhy naberá<br />

nové formy, „spoločenská zmluva“<br />

je už akoby vypovedaná, pretože „sloboda,<br />

ktorá utláča,“ je v popredí (ideológia<br />

liberálnej ekonomiky založená<br />

na slobodnom trhu s čo najmenšími<br />

obmedzeniami – pozn. red.).<br />

V Spoločenstve nezávislých štátov<br />

štátnu moc v mnohých oblastiach<br />

ovplyvňuje organizovaný zločin<br />

a v rozvojových krajinách nejde bez<br />

korupcie takmer nič. V priemyselných<br />

krajinách, ktoré sú do určitej miery<br />

„Organizovaný zločin je najvyšším štádiom<br />

samotného kapitalizmu. Tam, kde vládne<br />

diktatúra racionality tovaru a neoliberálne<br />

zaslepenie, tam sú všeobecné blaho, štát, zákon<br />

v najväčšom nebezpečenstve. Demokratická<br />

spoločnosť sa okráda o svoje imúnne sily.“<br />

ešte fungujúcimi právnymi štátmi, sa<br />

čoraz zreteľnejšie prejavuje úpadok<br />

dobrých mravov: svetové koncerny<br />

falšujú bilancie, uznávané podniky<br />

sa podieľajú na ilegálnom obchode so<br />

zbraňami, obchádzajú zákazy vývozu,<br />

podporujú pašovanie cigariet, zatajujú<br />

dane. Politikov a úradníkov je možné<br />

podplatiť a vydierať. Hranica medzi<br />

hospodárskou kriminalitou a organizovaným<br />

zločinom tak kolíše. Pretože,<br />

ako tvrdí Jean Ziegler: „Organizovaný<br />

zločin je najvyšším štádiom samotného<br />

kapitalizmu. Tam, kde vládne<br />

diktatúra racionality tovaru a neoliberálne<br />

zaslepenie, tam sú všeobecné<br />

blaho, štát a zákon v najväčšom nebezpečenstve.<br />

Demokratická spoločnosť<br />

sa okráda o svoje imúnne sily.“ (pozri<br />

zoznam literatúry)<br />

Štátne orgány nariekajú nad prázdnymi<br />

pokladnicami, čiernou prácou,<br />

nedostatočnou daňovou poctivosťou,<br />

a nechcú vidieť, že peniaze, ktoré im<br />

chýbajú na verejné účely, tečú mnohými<br />

temnými kanálmi, ktoré neslúžia<br />

všeobecnému blahu.<br />

„OBLUDNÁ“ MAFIA –<br />

NAŠA BUDÚCNOSŤ ?<br />

Kto nechce vidieť, že sa nám budúcnosť<br />

môže stať hrozbou, nech<br />

sa ide pozrieť do Palerma. Keď pôjdete<br />

centrom tohto kedysi prekrásneho<br />

mesta, budete môcť priam cítiť, ako<br />

„obludná“ mafia mesto vysáva a zapríčiňuje<br />

jeho chátranie. Aj napriek tomu,<br />

Francis Bacon:<br />

Jeho utópiu Nová Atlantída chceli v praxi<br />

presadiť raní osídlenci Severnej Ameriky<br />

že táto „obluda“ necháva ľudí prežiť,<br />

berie im toho toľko, že zostatok nepostačuje<br />

na udržanie potrebnej úrovne –<br />

napríklad na údržbu alebo renováciu<br />

ich domov, ktoré by napr. v Nemecku<br />

boli pod pamiatkovou ochranou.<br />

Čo nás ešte delí od takéhoto vývoja?<br />

Medzinárodne organizovaní gangstri,<br />

často označovaní ako „mafia“, ktorá<br />

hromadí obrovské zisky z obchodovania<br />

s drogami, zbraňami a ženami,<br />

uplatňujú už dlho svoj vplyv a sú kapitálovo<br />

ďaleko silnejší a logisticky<br />

lepšie organizovaní ako napríklad<br />

obávaná Al-Káida. Lenže tieto skutočnosti<br />

preniknú na verejnosť len výnimočne.<br />

Kto by chcel zverejniť takéto<br />

informácie, dostane sa len ťažko k použiteľným<br />

údajom. Keby si občania<br />

boli vedomí plného rozsahu kriminálnej<br />

katastrofy, ktorá sa, podľa mojej<br />

mienky, na nás valí, došlo by zrejme<br />

k najväčším demonštráciám všetkých<br />

čias a nikto z našich spiacich kompetentných<br />

predstaviteľov by už nebol<br />

opäť zvolený. Pretože všetko nasvedčuje<br />

tomu, že títo predstavitelia sú pomýlení,<br />

bezmocní a vydieraní. Každopádne<br />

sa len ako ochromení prizerajú<br />

na renesanciu raného kapitalizmu, na<br />

lúpenie právneho štátu a rozširovanie<br />

organizovaného zločinu.<br />

7<br />

SVET GRÁLU<br />

5/2005


T É M A<br />

8<br />

SVET GRÁLU<br />

5/2005<br />

Globalizácia sa zdá nezadržateľná – ale kam táto cesta<br />

napokon povedie?<br />

Zdá sa, že nadnárodné inštitúcie<br />

a medzinárodne pôsobiace veľkokoncerny<br />

tento neblahý vývoj vítajú,<br />

pretože ideológovia globalizácie propagujú<br />

pravidlá, ktoré môžu časom<br />

vyradiť z hry základné demokratické<br />

práva a istoty, vplyv štátu na hospodárstvo,<br />

obmedziť práva zamestnancov,<br />

sociálne a ekologické normy…<br />

GLORIFIKOVANÁ<br />

GLOBALIZÁCIA<br />

Vývoj situácie naznačuje, že s hospodárskou<br />

slobodou bez hraníc<br />

sa stratí morálny rozmer a sociálna<br />

zodpovednosť. V tejto súvislosti Jean<br />

Ziegler hovorí: „K nepostrádateľnej<br />

logike kapitalizmu odjakživa patrí<br />

utláčanie a vykorisťovanie väčšiny<br />

ľudí malými, mocnými skupinami.<br />

V západnej Európe, a ešte výraznejšie<br />

na východe nášho kontinentu, sa<br />

mieša kapitalistická moc čoraz zreteľnejšie<br />

s mocou kriminálnou.“<br />

Takzvaný východný blok so svojou<br />

ideológiou lží natoľko stupňoval obmedzovanie<br />

ľudských práv, až sa zrútil.<br />

Na jeho miesto nastúpilo údajne<br />

neoliberálne hospodárstvo podľa západného<br />

vzoru, ktoré umožnilo mnohým<br />

zločinným zoskupeniam v bývalých<br />

socialistických<br />

krajinách, aby sa<br />

bezohľadne obohacovali.<br />

Na Západe vraj<br />

nie je po stroskotaní<br />

východného<br />

bloku žiadna alternatíva<br />

k neobmedzenej<br />

globalizácii.<br />

Rigorózny privátny<br />

kapitalizmus je na<br />

najlepšej ceste skúšať<br />

schopnosť ľudí<br />

v znášaní ďalších<br />

bremien dovtedy,<br />

kým si protichodné,<br />

t. j. náboženské, politické, ekonomické,<br />

ekologické, národné, humánne či sociálne<br />

sily, nevynútia obrat. Možno<br />

len dúfať, že nedôjde k násilným revolúciám,<br />

teroristickým akciám, alebo<br />

dokonca vojnám. Pretože lúpežný kapitalizmus,<br />

ktorému je na presadzovanie<br />

cieľov každý prostriedok vhodný,<br />

sa natrvalo neudrží!<br />

V každodennom spravodajstve<br />

masmédií je nezmyselná neoliberálna<br />

ideológia hospodárskeho rastu bez<br />

hraníc často glorifikovaná a zdôvodňovaná<br />

údajne nezadržateľnou globalizáciou,<br />

ale o jej nevýhodách sa hovorí<br />

zriedkavejšie. Avšak globalizácia<br />

znamená viac ako len voľný pohyb<br />

peňazí a tovaru: podporuje okliešťovanie<br />

štátnej moci, vyraďovanie právnych<br />

systémov z činnosti, odbúravanie<br />

sociálnych záväzkov, čím nahráva<br />

organizovanému zločinu, ktorý, ako<br />

dokladá Jean Ziegler vo svojej knihe<br />

Barbari prichádzajú, má narastajúci<br />

vplyv na politiku a justíciu.<br />

Ďalší následok globalizácie je súperenie<br />

o investorov, obzvlášť medzi<br />

rozvíjajúcimi sa krajinami. Pritom<br />

majú najväčšie „šance“ krajiny s najnižšími<br />

sociálnymi a ekologickými<br />

požiadavkami.<br />

Keď budú štáty – chudobné alebo<br />

bohaté – nižšími daňami a škrtaním<br />

sociálnych či charitatívnych záväzkov<br />

lákať bohatých a zastrašovať chudobných,<br />

„spoločenská zmluva“ sa stane<br />

ilúziou a ústavne zakotvené základné<br />

ľudské práva budú čoraz viac v praxi<br />

okliešťované a spochybňované. To by<br />

potom bola tá zbožňovaná „totálna<br />

sloboda“ fetišistov slobodnej ekonomiky,<br />

v ktorej by sa hospodárstvo<br />

rozvíjalo bez zábran – bez ohľadu na<br />

ľudí, ktorým by malo slúžiť. Globálny<br />

súkromný kapitalizmus by sa tak stal<br />

samoúčelným a rútil by sa v ústrety<br />

spoločenskému chaosu.<br />

Siegfried Hagl<br />

1) Organizácia Spojených národov na<br />

tieto problémy reflektovala, aj keď<br />

nedokáže veľmi prispieť k vyriešeniu<br />

problému. Generálny sekretár Kofi<br />

Annan predložil v tomto smere<br />

ďalekosiahle dielo: Mosty do budúcnosti.<br />

Manifest pre dialóg kultúr. Fischer,<br />

Frankfurt, 2001 (titul v origináli: Crossing<br />

the Divide)<br />

Literatúra:<br />

Femau, Joachim: Caesar läßt grüßen<br />

(Cézar necháva pozdravovať).<br />

München, 1971<br />

Femau, Joachim: Rosen für Apoll (Ruže pre<br />

Apollo). Berlin-Grünewald, 1965<br />

Bowberger, Gerald/Klimenta, Harald: Die<br />

zehn Globalisierungslügen (Desať lží<br />

globalizácie). München, 1998<br />

Oberndörfer, Dieter/Rosenzweig, Beate:<br />

Klassische Staatsphilosophie (Klasická<br />

štátna filozofia). München, 2000<br />

Roth, Jürgen: Schmutzige Hände<br />

– wie diewestlichen Staaten mit der<br />

Drogenmafia kooperieren (Špinavé<br />

ruky – ako západné štáty kooperujú<br />

s mafiou drog). München, 2000<br />

Rousseau, Jean Jacques: Der<br />

Gesellschaftsvertrag (Spoločenská<br />

zmluva). Stuttgart, 1958<br />

Thurow, Lester C.: Die Zukunft des<br />

Kapitalismus (Budúcnosť kapitalizmu).<br />

Düsseldorf/Berlin, 2000<br />

Walter, Joachim: Der Traum aller Träume<br />

(Sen všetkých snov). Wiesbaden, 1990<br />

Ziegler, Jean: Die Barbaren kommen<br />

(Barbari prichádzajú). München, 1998<br />

http://www.roemischerepublik.de


S P O L O Č N O S Ť<br />

Chudoba<br />

Nedostatok peňazí alebo zlyhanie komunity?<br />

Chudoba vždy bolestivo „bije do očí“, nech už má<br />

podobu bezdomovca, žobrajúceho o pár drobných,<br />

alebo – čo je ešte zúfalejšie – podvyživených detí. Je<br />

bezpochyby najjednoduchšie odvracať od takých „výjavov“<br />

zrak, a tým len potvrdiť, že kresťanské korene<br />

našej civilizácie už takmer odumreli. Sociálna sieť<br />

v liberálnej demokracii má však povážlivé diery, a tak<br />

silnejú otázky, aký podiel na rozširovaní chudoby<br />

majú silné ekonomické skupiny a či problém chudoby<br />

a hladu naozaj vyrieši globalizácia.<br />

Nie je chudoba len odvrátenou stranou nablýskanej<br />

prosperity? Nasledujúci článok je pokusom analyzovať<br />

hlbšie súvislosti, ktoré s fenoménom chudoby súvisia.<br />

POUČENIE Z LADAKHU<br />

Keď v šesťdesiatych rokoch minulého storočia navštívila<br />

provinciu Ladakh na severe Indie britská novinárka Helena<br />

Norbert Hodge, ocitla sa v krajine, kam ešte nedorazil<br />

technický pokrok. Ľudia obrábali skromné jačmenné políčka,<br />

klasy z polí trhali holými rukami, ale napriek tomu z nich<br />

vyžarovala spontánna radosť. Samozrejmosťou bolo, že polia<br />

obrábalo viacero rodín spoločne podľa toho, kde bola práve<br />

práca najpotrebnejšia. Pomoc susedovi bola kľúčovou súčasťou<br />

ich života. Samozrejme, bezplatná. Obydlia v tejto oblasti sú<br />

poschodové kamenné budovy s plochou strechou. Keď pani<br />

Helena požiadala miestnu autoritu – budhistického lámu, aby<br />

jej ukázal najchudobnejšie obydlie, bol vo veľkých rozpakoch.<br />

„Také tu nemáme,“ dozvedela sa. Ladakhčania pojem chudoby<br />

vôbec nechápali. „Máme všetko, čo k životu potrebujeme,“ to<br />

bolo ich presvedčenie. Po krátkom vegetačnom období, keď<br />

museli zvládnuť prácu na poli, mali dlhé obdobie pokojnejšej<br />

činnosti, spojenej s výrobou látok a iných predmetov. Poznali<br />

aj niekoľkodenné sviatky spojené s veľkými postavami tibetského<br />

budhizmu, divadlo, verejné teologické diskusie. Tunajší<br />

láma bol prirodzenou autoritou, od ktorej obyvatelia očakávali<br />

pomoc v duchovnej oblasti aj v praktických veciach života.<br />

O niekoľko desiatok rokov sa táto idylická tvár Ladakhu<br />

takmer stratila vo víre pokroku, ktorý sem dorazil ako pomoc<br />

indickej vlády pre túto „zaostalú oblasť“.<br />

Bolo postavených niekoľko priemyselných prevádzok aj mesto<br />

s obytnými blokmi. Obyvateľom vidieka bola ponúknutá mož-<br />

9<br />

SVET GRÁLU<br />

5/2005


S P O L O Č N O S Ť<br />

nosť „zbaviť sa chudoby“ a podieľať<br />

sa na tomto hospodárskom úspechu.<br />

Do Ladakhu sa začala dovážať lacná<br />

„vládna pšenica“.<br />

Pretože táto hospodárska zmena<br />

prebehla za taký krátky čas, stal sa Ladakh<br />

unikátnym sociologickým laboratóriom.<br />

Bolo možné ako na dlani vidieť<br />

a dokumentovať, ako tieto zmeny<br />

zmenili postoje, zvyky, hodnoty a životný<br />

štýl tunajších ľudí.<br />

Vďaka filmu a knihe H. N. Hodge<br />

Poučenie z Ladakhu sa tento experiment<br />

stal svetoznámym. Poučenie z Ladakhu<br />

je však mementom. Ukazuje, aký<br />

úpadok spôsobil odklon od tradičných<br />

duchovných hodnôt spôsobu života,<br />

ale aj to, aké ťažké je napraviť účinky<br />

takejto ekonomickej injekcie.<br />

T<br />

„STE CHUDOBNÍ<br />

A ZAOSTALÍ !“<br />

o bolo konštatovanie, ktoré do<br />

Ladakhu priniesli vládni experti.<br />

Tunajším obyvateľom ponúkli prácu,<br />

vzdelanie a „kultúru“. Vybudovali sa<br />

dielne, zdravotnícke strediská, základné<br />

školy s predmetmi ako dejiny<br />

Indie a angličtina. Pre inšpiráciu moderným<br />

životným štýlom bola zavedená<br />

televízia. Mnoho ľudí vidine pokroku<br />

uverilo. Najmä mladé rodiny sa sťahovali<br />

do mesta, začali pracovať a – zarábať<br />

peniaze. To bolo tiež niečo, s čím<br />

sa dovtedy stretávali len zriedka. Ale<br />

s pokrokom prišli aj iné fenomény. Predovšetkým<br />

odklon od náboženstva, pochybnosti<br />

o morálnych hodnotách, anonymita<br />

a odcudzenie v medziľudských<br />

vzťahoch, alkoholizmus, agresivita.<br />

Hrdinami malých detí sa stali Rambo<br />

a bábika Barbie. Psychický tlak a túžba<br />

vyrovnať sa ostatným núti moderných<br />

Ladakhčanov kupovať všetko, čo očividne<br />

reprezentuje pokrok – motorky<br />

aj domáce spotrebiče. Kto to nemá, nemôže<br />

byť v meste „in“. Celú situáciu<br />

zhrnula istá babička po návšteve svojej<br />

10<br />

SVET GRÁLU<br />

5/2005<br />

vnučky takto: „Moja dcéra má všetky<br />

veci, ktoré šetria čas. Ale keď za ňou prídem,<br />

nikdy nemá čas, aby sa so mnou<br />

porozprávala!“ Starí ľudia na vidieku<br />

väčšinou osameli. Jediní ľudia, ktorí tunajší<br />

„pokrok“ spochybnili, boli ľudia<br />

zo Západu a tunajší lámovia. Tí celkom<br />

správne predpokladali, že „pokrok“ neprinesie<br />

len samé výhody. Dnes už pôsobí<br />

v Ladakhu niekoľko nadácií, ktoré<br />

sa snažia pomôcť zachrániť niekdajšiu<br />

kultúru, remeslá a zvyky. Turisti tu<br />

môžu za lacný peniaz stráviť pobyt na<br />

vidieku, vyskúšať si tradičné remeslá,<br />

ochutnať domáce potraviny. Tunajší ľudia<br />

sú obdivom návštevníkov príjemne<br />

prekvapení a znova začali dúfať, že ich<br />

pôvodný spôsob života nezanikne.<br />

JEDEN PRÍKLAD<br />

Ladakh je miniatúrnou vzorkou<br />

priebehu scenára, ktorý sa realizoval<br />

všade vo svete. V Strednej i v Južnej<br />

Amerike, v Afrike, v Ázii. Následkom vysťahovaleckej<br />

vlny do miest, ktorá bola<br />

často vynútená aj zbraňami, je takmer<br />

vždy hladomor a živorenie v štvrtiach na<br />

periférii. Automatizovaný priemysel dnes<br />

potrebuje minimálne počty pracovníkov.<br />

Ak sa spriemyselní „primitívne“ poľnohospodárstvo<br />

v Indii a Číne za podpory<br />

nadnárodných korporácií, hrozí, že<br />

o prácu príde ďalších asi jeden a pol miliardy<br />

ľudí. Aj keď je isté, že tento trend<br />

vedie do slepej uličky, zdá sa, že vlády<br />

i morálne autority sú proti tejto ideológii<br />

pokroku bezmocné. Pomaly sa však<br />

začínajú rozvíjať i projekty na „revitalizáciu<br />

vidieka“ a mnoho svetoznámych<br />

ekonómov vidí jediný liek na chudobu<br />

v malých miestnych a lokálnych trhoch,<br />

kde zisk z predaja a podnikania ostáva<br />

v komunite, v ktorej hodnoty vznikajú.<br />

Miestna ekonomika podporuje aj ducha<br />

spolupatričnosti. Členovia komunity sa<br />

starajú o seba, o svoje rodiny, susedov,<br />

zvieratá, polia, lesy a všetky prírodné<br />

zdroje tak, aby prinášali úžitok nielen<br />

súčasníkom, ale aj budúcim generáciám.<br />

Veľký význam sa pripisuje i „kultúre<br />

daru“, ktorá má svoj pôvod v dôvere<br />

medzi ľuďmi, v susedských a rodinných<br />

vzťahoch. Izraelský ekonóm Ezra Mishan<br />

hovorí o tom, že základom každej<br />

výmeny by mala byť láska.<br />

DUCHOVNÉ SÚVISLOSTI<br />

Je teda chudoba dôsledkom nedostatku<br />

peňazí alebo zastaraných<br />

technológií? Mnoho príkladov po<br />

celom svete dokazuje, že príčinou<br />

chudoby je skôr rozpad tradičných<br />

komunít.<br />

Ak chceme pochopiť aj duchovné<br />

súvislosti celého problému, musíme<br />

vziať do úvahy myšlienku, že žiadny<br />

človek nemôže bez ujmy zostať bokom<br />

od toho, čo môžeme nazvať neustálym<br />

„pohybom vo stvorení“. Pohyb je<br />

život. Všetky deje vo stvorení vychádzajú<br />

z dvoch základných „prazákonov“<br />

– zákona pohybu a zákona spätného<br />

pôsobenia. V duchovnom jadre<br />

človeka nachádza zákon pohybu svoj<br />

odraz v hlboko zakotvenej túžbe „ísť<br />

za niečím“. Aj keď sa to netýka predovšetkým<br />

hmotných hodnôt, za pomoci<br />

zmyslu pre krásu by človek mohol<br />

– a aj mal z tejto zeme vybudovať<br />

„raj“. Ani jeden človek preto nemôže<br />

žiť spokojný a zmysluplný život, ak<br />

nepracuje. Z toho dôvodu je nespravodlivý<br />

a neudržateľný každý systém,<br />

ktorý rozširuje masy nepracujúcich,<br />

bez ohľadu na to, aké sociálne výhody<br />

im môže poskytnúť.<br />

Samozrejme, pre komplexné zmeny<br />

v hospodárstve, v ekonomickom<br />

a finančnom systéme na prevenciu<br />

a odstraňovanie chudoby tohto času<br />

chýba „politická vôľa“. Môžeme sa<br />

len snažiť podporovať v našom okolí<br />

aspoň tie zdravé spôsoby podnikania,<br />

ktoré rešpektujú sociálne a ekologické<br />

hodnoty.<br />

Roman Levický


Sen<br />

o zdravom<br />

peňažníctve<br />

Všade, kam sa pozrieme, vidíme,<br />

ako sa zväčšuje rozdiel medzi<br />

bohatými a chudobnými. Drobní<br />

obchodníci sa sťažujú na pokles<br />

obratu, reťazce veľkoobchodov a luxusné<br />

obchody sa naopak tešia zo<br />

zvýšeného dopytu. 235 miliardárov<br />

vlastní po celom svete práve toľko<br />

majetku, ako celý zvyšok ľudstva.<br />

Rastúca nezamestnanosť zostruje<br />

sociálne rozdiely a aj stredná vrstva<br />

musí počítať s klesajúcimi príjmami.<br />

A to všetko navzdory stále stúpajúcej<br />

produktivite práce.<br />

Hoci ide jednoznačne o neblahé<br />

príznaky krízy, len málo ľudí hľadá<br />

hlbšie príčiny. Niekoľko hesiel ako<br />

globalizácia, štrukturálne zmeny,<br />

kríza vzdelania alebo technologická<br />

nezamestnanosť stačí väčšine ľudí<br />

na to, aby sa utvrdili v presvedčení,<br />

že tak či tak sa nedá nič robiť a že<br />

raz predsa bude lepšie.<br />

V dávnejších dobách bol pocit, že<br />

sa proti panujúcim pomerom nedá<br />

nič podniknúť, celkom pochopiteľný,<br />

pretože sa na vonkajšie okolnosti<br />

nazeralo ako na osudové a dané od<br />

T É M A<br />

Bernd Hercksen sa zaoberá problémami v peňažníctve a naznačuje cesty, ktoré<br />

by mohli viesť k jeho ozdraveniu.<br />

Boha. Teraz sa tento postoj výrazne<br />

zmenil. Prevláda mienka, že človek<br />

si vlastné problémy spôsobuje sám<br />

buď priamo vlastným konaním,<br />

alebo nepriamo tolerovaním chybných<br />

zákonov alebo opatrení.<br />

Ak však problémy súčasnosti, ako je<br />

nezamestnanosť, zostrenie sociálnych<br />

rozdielov medzi chudobnými a bohatými,<br />

ničenie životného prostredia,<br />

rastúce násilie a zločinnosť, spôsobuje<br />

človek, môže príčina fatalistického<br />

prijímania týchto skutočností<br />

ležať len v duchovnej lenivosti veľkej<br />

časti obyvateľstva. Ľudia si netvoria<br />

vlastný úsudok o zjavne chybných<br />

hospodárskych opatreniach, ale<br />

prenechávajú zodpovednosť vládam<br />

a ich expertom.<br />

A to isté prebieha na vládnej<br />

úrovni. Politici sa spoliehajú na<br />

odborníkov národohospodárskych<br />

vied a tí odsúvajú morálne rozhodnutia<br />

nabok, pretože veda podľa<br />

nich nemá vynášať morálne súdy.<br />

Napríklad otázka spravodlivosti<br />

úrokov a úrokov z úrokov nie je témou<br />

národohospodárskej náuky. Tá<br />

sa obmedzuje na to, že skúma spôsob<br />

fungovania existujúceho hospodárskeho<br />

systému a robí ho použiteľným<br />

pre jednotlivé záujmové<br />

skupiny. Tak nie je za celkový výsledok<br />

zodpovedný nikto. Herbert<br />

Vollmann píše k tejto téme v článku<br />

„Zdravé peňažníctvo“: „Vinu na celom<br />

nešťastí nesie človek, a napriek<br />

tomu sotva niekto príde na myšlienku,<br />

že by zlyhanie človeka mohlo<br />

spočívať v nedodržiavaní prírodných<br />

zákonov, zákonov stvorenia, ktoré<br />

sú smerodajné aj pre ľudský život na<br />

zemi. Iba poznanie a dodržiavanie<br />

zákonitostí v stvorení a ich uplatňovanie<br />

v pozemskom živote prinesie<br />

naozajstný pokrok. Jednou takou<br />

zákonitosťou je nutné vyrovnávanie<br />

medzi dávaním a braním, ktorému<br />

podliehajú všetky deje v stvorení. Je<br />

samozrejmé, že tento zákon musí<br />

platiť aj pre peňažníctvo a národné<br />

hospodárstvo, ak sa má dosiahnuť<br />

zdravá rovnováha.“<br />

Herbert Vollmann naznačuje aj<br />

to, kde v hospodárstve dochádza<br />

k porušovaniu tohto zákona vyrov-<br />

11<br />

SVET GRÁLU<br />

5/2005


T É M A<br />

nania: „Chyba spočíva v jednostrannosti<br />

výmeny, pri ktorej sa prevažne<br />

berie bez toho, aby sa v správnom<br />

pomere dávali protihodnoty.“<br />

Problémovou oblasťou nášho peňažného<br />

systému je úrok: Kto požičiava<br />

peniaze, dostáva bez vlastného<br />

pričinenia naspäť viac, než dal.<br />

Človeku vlastne už svedomie hovorí,<br />

že nie je správne brať peniaze<br />

bez protislužby. Peňažníctvo dovoľuje<br />

menšine, aby sa obohacovala<br />

na úkor väčšiny bez toho, aby pre to<br />

musela niečo vykonať.<br />

To, že tradičné peňažníctvo<br />

a platenie úrokov mohlo pretrvať<br />

tisícročia navzdory tejto zrejmej<br />

nespravodlivosti a že i dnes je prijímané<br />

takmer bez výhrad, zreteľne<br />

ukazuje, ako sa naša spoločnosť<br />

vzdialila od jednoduchého princípu<br />

dávania a brania, ako málo dbá na<br />

hlas svedomia a pocit prirodzenej<br />

spravodlivosti. Dôsledky tejto duchovnej<br />

lenivosti však naplno dopadajú<br />

späť na ľudstvo:<br />

• Peniaze v skutočnosti nevytvárajú<br />

ani nezvyšujú žiadne hodnoty,<br />

teda „nepracujú“, nechávajú pracovať<br />

za seba iných: tí<br />

musia prácou navýšiť<br />

hodnotu investície<br />

aj o podiel úroku<br />

( k a l k u latór ny<br />

úrok) obsiahnutý<br />

v cenách<br />

tovaru a akumulovaný<br />

na<br />

rôznych stupňoch<br />

výroby, čo tvorí asi<br />

40 % z celkovej ceny!<br />

Pracujúce obyvateľstvo<br />

tak platí majiteľa peňazí a vecného<br />

kapitálu, teda v prvom rade bohatých<br />

a superbohatých. Národohospodársky<br />

analytik Helmut Creutz<br />

rozdelil domácnosti v Nemecku<br />

podľa príjmov do desiatich skupín<br />

a vypočítal, že týmto spôsobom<br />

v roku 1990 osem „spodných“ sku-<br />

12<br />

SVET GRÁLU<br />

5/2005<br />

pín domácností zaplatilo 60 miliárd<br />

euro desiatej skupine s najvyššími<br />

príjmami. Druhá najbohatšia skupina<br />

domácností získala presne<br />

toľko úrokov zo svojho majetku,<br />

koľko tvoria úroky v ich spotrebných<br />

výdavkoch. Týmto spôsobom<br />

sa chudobnejším berie a bohatým<br />

dáva – celkom automaticky a temer<br />

nepozorovateľne.<br />

• Podiel príjmov z kapitálu na celkových<br />

príjmoch sa stále zväčšuje<br />

na úkor príjmov z práce. Bez hospodárskeho<br />

rastu by také prerozdeľovanie<br />

príjmov viedlo k tomu,<br />

že by životný štandard pracujúceho<br />

obyvateľstva najprv pomaly<br />

a potom stále rýchlejšie klesal. Len<br />

vtedy, keď hospodárstvo rastie<br />

rýchlejšie ako peňažný úrok, dá sa<br />

zabrániť klesaniu životného štandardu.<br />

„Motor prerozdeľovania“<br />

úroku z úroku je teda bičom pre<br />

trvalý hospodársky rast, ktorý zabezpečuje,<br />

aby bolo možné<br />

obslúžiť vložený kapitál<br />

a zároveň udržať<br />

životný štandard<br />

pracujúceho obyvateľstva.<br />

Rast<br />

do nekonečna je<br />

však v konečnom<br />

svete nemožný.<br />

Nepriamo je tak<br />

úrok zodpovedný aj<br />

za vzrastajúce ničenie<br />

životného prostredia.<br />

Existujúci peňažný systém má<br />

však ešte iné pustošivé následky.<br />

„Peniaze sú takým významným činiteľom<br />

vo vzájomnom hospodárskom<br />

styku ľudí, že si ich nemožno<br />

odmyslieť. Tým horšie sú následky,<br />

ktoré vznikajú, keď sa peňažníctvo<br />

ukáže ako nezdravé,“ píše Herbert<br />

Vollmann. Spomeňme si na veľkú<br />

infláciu v roku 1923, ktorá zničila<br />

úspory miliónov ľudí, alebo na svetovú<br />

hospodársku krízu od roku<br />

Ježiš žiadal, aby peniaze nestarli v mešci, majú<br />

byť teda postavené na roveň starnúcemu tovaru.<br />

1929, ktorú vyvolal pokles množstva<br />

peňazí a ktorá nepriamo spôsobila<br />

i nástup nemeckého nacionálneho<br />

socializmu, a tým druhú<br />

svetovú vojnu.<br />

V minulosti prichádzali v dôsledku<br />

menových kríz veľké spoločenské<br />

zmeny, napríklad Veľká<br />

francúzska revolúcia vyvolaná obrovským<br />

zadlžením štátu, zánik<br />

Ríma a storočný spánok hospodárstva<br />

a kultúry v ranom stredoveku<br />

v dôsledku chronického nedostatku<br />

peňazí (deflácie) alebo vzostup antického<br />

Grécka vďaka vynálezu<br />

mincí.<br />

Žiadny div, že staré náboženstvá –<br />

židovstvo, kresťanstvo a islam – sa<br />

pokúšali dať úrok do kliatby ako<br />

najviditeľnejší a najnespravodlivejší<br />

následok nezdravého peňažníctva.<br />

Židia každých 49 rokov odpúšťali<br />

dlhy svojim dlžníkom.<br />

Ježiš požadoval: „Predajte svoj majetok<br />

a konajte ním dobro. Urobte si<br />

mešce, ktoré nestarnú, nehynúci poklad<br />

v nebi, kam zlodej neprichádza<br />

a kde moľ neničí.“ (Lukáš 12,33)<br />

Ide teda o to – nelipnúť na peniazoch<br />

a nehromadiť pozemské<br />

poklady. Nepominuteľný poklad je<br />

jedine mimo tejto hmotnosti („u<br />

Boha“), zatiaľ čo pozemské poklady<br />

nemôžu byť nikdy trvalé.<br />

Práve tento prirodzený cieľ „nepominuteľného<br />

pokladu“ sledoval<br />

človek vo svojom velikášstve tým, že<br />

použil na výrobu peňazí ušľachtilý<br />

kov, čiže veľmi trvanlivý materiál.<br />

Avšak tovar, ktorého výmenu majú<br />

peniaze sprostredkovať, nie je večný.


T É M A<br />

Ten podlieha „zubu času“, kazí sa,<br />

prináša so sebou výdavky na skladovanie,<br />

ktoré jeho hodnotu znižujú,<br />

alebo vychádza z módy. Nadčasové<br />

peniaze tak majú voči tovaru „zabudovanú“<br />

výhodu: Majiteľ peňazí,<br />

ktorý chce svoje peniaze vymeniť<br />

za tovar, môže počkať a zatvoriť<br />

truhlicu s peniazmi, ak obchod nezodpovedá<br />

jeho predstavám. Majiteľ<br />

tovaru alebo ten, kto chce pracovať,<br />

to nemôže urobiť, lebo jeho tovar<br />

časom stráca hodnotu.<br />

Táto výhoda majiteľov peňazí je<br />

kľúčovým bodom nezdravého peňažného<br />

systému. Peniaze sú ako<br />

prostriedok výmeny cennejšie ako<br />

tovar, takže ich majiteľ môže získať<br />

v tovare väčšiu protihodnotu. Kto<br />

sa vzdáva vlastníctva všemocných<br />

peňazí, žiada preto zvláštnu prémiu<br />

za svoju obeť – úrok. Príjemca<br />

úroku pripomína lúpežného rytiera,<br />

ktorý si svoju mocenskú výhodu nechá<br />

zaplatiť zvonivými mincami.<br />

Ježiš žiadal, aby peniaze nestarli<br />

v mešci, majú byť teda postavené na<br />

roveň starnúcemu tovaru. To zodpovedá<br />

prírodnému zákonu o vzniku<br />

a zániku, ktorému je podriadená<br />

celá hmotnosť. Len peniaze, ktoré<br />

časom strácajú zo svojej hodnoty,<br />

môžu odstrániť úrok, odporujúci<br />

prírodnému zákonu, lebo také „prirodzené“<br />

peniaze sa rovnajú tovaru.<br />

Už v antike existovali snahy o takú<br />

prirodzenú výmenu: Diogenes žiadal<br />

„kostnú menu“, ktorej starnutie<br />

bolo po nejakej dobe zreteľne cítiť<br />

a Sparťania používali hrdzavejúce<br />

železné peniaze. Vo vrcholnom a neskorom<br />

stredoveku, asi od r. 1150<br />

do r. 1500, mali v Nemecku prenikavý<br />

úspech „neutrálne peniaze“.<br />

Približne v polovici 12. storočia<br />

zaviedol magdeburský arcibiskup<br />

Wichmann ako prvý tzv. odvolávanie<br />

mincí, pri ktorom sa v určitých<br />

časových odstupoch vyzývalo na<br />

ich výmenu. Biskup, ako pozemský,<br />

svetský vládca, si podržal<br />

časť týchto peňazí ako<br />

daň, zvyšok dostali<br />

občania naspäť<br />

vo forme nanovo<br />

razených peňazí.<br />

Týmto elegantným<br />

a účinným<br />

spôsobom mohli<br />

byť pravidelne<br />

a spoľahlivo vyberané<br />

dane, občania<br />

dokonca prichádzali k pozemskému,<br />

svetskému vládcovi<br />

sami, aby dodali svoje peniaze, lebo<br />

po odvolaní mincí (najviac raz až<br />

dvakrát ročne) staré už neplatili.<br />

Peniaze mali takpovediac zabudovaný<br />

dátum rozkladu, starli ako<br />

tovar. Privilégium majiteľa peňazí<br />

bolo tým preč, nemohol večne čakať<br />

s obchodom, pretože tak jeho<br />

peniaze časom stratili hodnotu.<br />

Týmto spôsobom stále obiehali<br />

nové mince, „brakteáty“, ktoré boli<br />

Podiel príjmov z kapitálu na celkových príjmoch<br />

sa stále zväčšuje na úkor príjmov z práce.<br />

také tenké, že sa dali zlomiť a nemohli<br />

byť hromadené, ako to žiada<br />

aj Ježiš v evanjeliu.<br />

Účinok používania brakteátov<br />

rozšírených v strednej Európe bol<br />

na hospodárstvo a spoločnosť veľmi<br />

silný. Doba od roku 1150 do roku<br />

1500 bola dobou trvalej konjunktúry,<br />

nikdy predtým ani potom nebolo<br />

v Nemecku založených toľko miest.<br />

Viditeľným príkladom všeobecného<br />

blahobytu boli nespočetné katedrály,<br />

ktoré občania dobrovoľne financovali<br />

a ktorých stavba bola po<br />

roku 1500 pre nedostatok peňazí zastavená.<br />

Napoly hotové dómy v Kolíne<br />

alebo v Ulme boli dokončené až<br />

v 19. storočí.<br />

Doba brakteátov skončila okolo<br />

roku 1500, pretože kniežatá tento<br />

spôsob vyberania daní<br />

často zneužívali a odpor<br />

obyvateľov voči<br />

platidlu rástol.<br />

Avšak ľudia vtedy<br />

nepostrehli požehnaný<br />

účinok<br />

starnúcich<br />

peňazí a proti<br />

zavedeniu mincí<br />

z ušľachtilého kovu<br />

nekládli príliš veľký<br />

odpor.<br />

Dôsledkom staronovej zlatej<br />

meny boli stúpajúce úroky, pomocou<br />

ktorých veritelia, ako napríklad<br />

Fuggerovci, nahromadili rozprávkové<br />

bohatstvo. Na druhej strane<br />

obyvateľstvo stále chudobnelo.<br />

Dnes predkladá požiadavku starnúcich<br />

alebo neutrálnych peňazí<br />

predovšetkým hnutie voľného hospodárstva,<br />

ktorého cieľom je „prirodzený<br />

hospodársky poriadok“.<br />

Jeho priekopníkom bol asi pred sto<br />

rokmi nemecký obchodník Silvio<br />

Gesell, ktorý vo svojom povolaní<br />

čelil neprestajnému klesaniu cien<br />

a hoci nemal akademické vzdelanie,<br />

začal pátrať po príčinách. Našiel<br />

ich v tradičnom peňažníctve.<br />

Vtedy bolo množstvo peňazí<br />

priamo závislé od množstva vyťaženého<br />

zlata alebo striebra. Gesell<br />

žiadal koniec zlatej a striebornej<br />

meny a zavedenie papierových peňazí,<br />

ktoré by sa stali všeobecným<br />

platobným prostriedkom. Táto požiadavka<br />

bola po veľkom zlyhaní<br />

zlatej meny počas veľkej hospodárskej<br />

krízy trvajúcej od roku 1929<br />

po druhej svetovej vojne splnená<br />

v celosvetovom rozsahu. Úspešný<br />

obchodník pôsobiaci v Argentíne<br />

však šiel so svojimi požiadavkami<br />

13<br />

SVET GRÁLU<br />

5/2005


T É M A<br />

14<br />

SVET GRÁLU<br />

5/2005<br />

ešte ďalej: chcel dosiahnuť cenovú<br />

stabilitu a odbúranie úrokov tým,<br />

že by peniaze, ako kedysi v dobe<br />

stredovekých brakteátov, boli vystavené<br />

tlaku ponuky.<br />

Toto zabezpečenie obehu peňazí<br />

malo účinkovať podľa jeho predstáv<br />

prostredníctvom nálepiek<br />

na peňažných poukážkach, ktoré<br />

by stáli tisícinu hodnoty peňazí<br />

a týždenne by sa na bankovky<br />

nalepovali, aby si peniaze zachovali<br />

platnosť. Peniaze tak strácajú<br />

ročne asi päť percent zo svojej<br />

hodnoty. Z toho vzniká tlak dať<br />

peniaze čo najrýchlejšie do obehu,<br />

alebo ich požičať. Namiesto nálepiek<br />

sa môže zabezpečenie obehu<br />

uskutočniť aj náhodnými výmenami<br />

určitých druhov peňažných<br />

poukážok. Tým sa peniaze stávajú<br />

pominuteľnými a negatívny vplyv<br />

úrokov je odstránený.<br />

Prostredníctvom takej menovej<br />

reformy by bolo možné vyhnúť sa<br />

aj hospodárskym krízam, keďže<br />

vydané množstvo peňazí sa rovná<br />

množstvu peňazí v obehu, ktoré<br />

možno kontrolovať a presne prispôsobovať<br />

pomocou indexu tovaru.<br />

Pretože však nie je isté, aké<br />

veľké množstvo peňazí je v obehu,<br />

nemožno ho presne dávkovať.<br />

Každá myšlienka o reforme peňažníctva<br />

prirodzene vyvoláva<br />

mnoho ďalších otázok – od zabezpečenia<br />

dôchodkov až po oblasť<br />

správy bánk – o ktorých by sa muselo<br />

zodpovedne premýšľať a diskutovať.<br />

Práve v čase globalizácie<br />

však existuje veľké nebezpečenstvo,<br />

že myšlienky, ktoré fungujú v uzavretej<br />

hospodárskej oblasti, sú odsúdené<br />

na stroskotanie. Ak sa však<br />

nájdu ľudia, ktorí majú odvahu vystúpiť<br />

proti ľahostajnosti, nepochopeniu<br />

alebo odmietnutiu, nájdu sa<br />

aj zmysluplné cesty k zmene.<br />

Bernd Hercksen<br />

Fair Trade – celosvetová sieť pre spravodlivý obchod<br />

S Mgr. Jurajom Hipšom (1976), riaditeľom<br />

Centra environmentálnej a etickej<br />

výchovy Živica (Bratislava, SR) sa<br />

o spravodlivom obchode rozprával redaktor<br />

Sveta Grálu Roman Levický.<br />

Nedávno som v komerčnom rozhlasovom<br />

vysielaní zachytil rozhovor<br />

o ochutnávke výrobkov (čokolády,<br />

kávy) s označením Fair Trade, čo znamená<br />

„spravodlivý obchod“. Moderátor<br />

podotkol, že výrobky Fair Trade<br />

konzumujú aj poslanci Európskeho<br />

parlamentu. „Spravodlivý obchod“ je<br />

dosť odvážne označenie. Znamená to,<br />

že všetky ostatné výrobky pochádzajú<br />

z nespravodlivého obchodu?<br />

Fair Trade je celosvetová značka.<br />

Ak si človek kúpi výrobok s označením<br />

Fair Trade, má istotu,<br />

že ľudia z rozvojových krajín<br />

vyrábajúci takéto výrobky<br />

dostanú spravodlivú<br />

odmenu. Okrem toho sa<br />

časť zisku investuje do rozvoja<br />

komunity, stavajú sa<br />

napríklad školy alebo nemocnice.<br />

Výrobcovia, ktorí<br />

sú zapojení v systéme spravodlivého<br />

obchodu, majú zabezpečenú<br />

lekársku starostlivosť a vzdelanie.<br />

To vo väčšine rozvojových krajín<br />

nie je vôbec bežné. Fair Trade taktiež<br />

zaručuje, že na prácu nie sú zneužívané<br />

deti. Jednoducho povedané, pri<br />

Fairtrade sa kladú záujmy ľudí nad<br />

vidinu krátkodobého zisku. V roku<br />

1997 bola založená kontrolná organizácia<br />

Fair Trade Labelling Organisations<br />

International, ktorá zabezpečuje<br />

transparentné prideľovanie značky<br />

Fair Trade, ako aj stanovovanie kritérií<br />

pre získanie tejto značky. FLO International<br />

má pod „patronátom“ 300<br />

výrobcov v 29 krajinách.<br />

A či sú ostatné výrobky nespravodlivé?<br />

Podľa mňa si stačí odpovedať<br />

na otázku, ako je možné, že banány<br />

dovezené z druhého konca sveta sú<br />

Logo Fair Trade<br />

lacnejšie ako jablká zo Záhoria. Je to<br />

možné len vďaka extrémne nízkym<br />

mzdám robotníkov na plantážach,<br />

detí, ktoré pracujú ako otroci, ako aj<br />

používaniu chemických látok na ošetrovanie<br />

plodín. A to nie je všetko…<br />

Sú výrobky Fair Trade, okrem sociálnej<br />

akceptovateľnosti, aj kvalitnejšie?<br />

Viac ako 50 % potravinových produktov<br />

Fair Trade vlastní značku<br />

„bio“. To značí, že tieto produkty sú<br />

pestované v systéme ekologického<br />

poľnohospodárstva, bez použitia<br />

syntetických postrekov a hnojív. Výrobky<br />

so značkou bio nie sú len kvalitnejšie,<br />

ale sú aj praktickou cestou<br />

k ochrane životného prostredia.<br />

Kde všade sú dostupné<br />

výrobky Fair Trade na Slovensku?<br />

Na Slovensku ponúka Fair<br />

Trade produkty napríklad aj<br />

náš „Ekoobchod“ Živica na<br />

Vysokej 18 v Bratislave. Za<br />

zmienku stojí, že v obchode<br />

pracujú dobrovoľníci bez<br />

nároku na honorár. Sú to<br />

študenti, ktorí týmto spôsobom pomáhajú<br />

uviesť myšlienky spravodlivého<br />

obchodu do praxe. V Trenčíne sa Fair<br />

Trade výrobky predávajú v obchode<br />

„U malého princa“ na Mierovom nám.<br />

29, vo Svätom Juri v čajovni Čhajori<br />

pri Scheindlinovej záhrade a v Banskej<br />

Bystrici v nadácii Ekopolis na Komenského<br />

21. V Bratislave môžete priamo<br />

v niektorých kaviarňach a hoteloch<br />

ochutnať Fair Trade kávu, čaj, kakao<br />

alebo čokoládu. Aktuálny zoznam<br />

nájdete na www.ekoobchod.sk.<br />

Kedy a kde bude najbližšia ochutnávka?<br />

Na jeseň pripravujeme veľkú propagačnú<br />

akciu v spolupráci s rakúskymi<br />

kolegami. Aktuálne informácie sú<br />

zverejnené na www.ekoporadna.sk.<br />

Všetkých srdečne pozývam.


ROZHOVO R<br />

Hipoterapia<br />

Jazdiareň „Na podlipe“ v obci<br />

Ľubietová je domovom piatich<br />

koní, šiestich poníkov a jej majiteľov<br />

– manželov Búgelovcov. Dom,<br />

kde sme sa stretli v súvislosti s naším<br />

rozhovorom, je polosamota –<br />

oproti posledný sused, vzadu už<br />

len potok, les a lúky, prenajaté<br />

na výbeh koní a jazdenie. Na prvý<br />

pohľad naozaj romantické miesto.<br />

Najmä ak sa dívate na západ slnka<br />

so siluetou koní na obzore. Ako to<br />

už býva, v pozadí romantiky je<br />

skrytá tvrdá práca na tom, aby sa<br />

ideály premenili na realitu. Do jazdiarne<br />

v Ľubietovej som sa vybral<br />

predovšetkým kvôli informáciám<br />

o hipoterapii, teda liečbe ľudí pomocou<br />

jazdenia na koni. Nasledujúci<br />

rozhovor vás možno inšpiruje,<br />

aby ste zážitok jazdy na koni vyskúšali<br />

na vlastnej koži.<br />

Nie je celkom bežné, že sa mladí<br />

ľudia rozhodnú usadiť na polosamote<br />

a zasvätiť svoj život práci<br />

s koňmi – a tiež s rôzne hendikepovanými<br />

ľuďmi. Kedy vo vás dozrelo<br />

takéto rozhodnutie?<br />

Myslím, že som mala veľmi silný<br />

vzťah k prírode a k zvieratkám odmalička<br />

hlavne preto, že som pociťovala<br />

deficit v tejto oblasti – žila<br />

som vo veľkomeste, v Bratislave. Ku<br />

koňom ma priviedla priateľka, nahovorila<br />

ma, aby som chodila do<br />

jazdeckého oddielu. Ona bola medzi<br />

prvými, ktorí sa odhodlali za bývalého<br />

režimu mať vlastné kone, a bola<br />

tiež priekopníčkou v hipoterapii.<br />

Potom som k nej chodila aj starať sa<br />

o kone, čistiť stajňu, zarábali sme si<br />

na brigádach, chodili sme obracať<br />

seno… Ale vtedy som si uvedomila,<br />

koľko je s tým práce, a vravela som<br />

si, že ja by som asi vlastné kone nechcela<br />

mať. No vidíte, ako to dopadlo…(smiech).<br />

Osud ma nejako tak<br />

viedol, že moja priateľka išla po revolúcii<br />

pracovať do Rakúska aj s koňmi.<br />

Zhodou okolností im tam dal náhle<br />

výpoveď pracovník v stajni a ja som<br />

na to hneď zareagovala. Dala som<br />

výpoveď v práci a na rok som odišla<br />

do Rakúska. Na tú dobu som si zarobila<br />

slušné peniažky a vtedy mi moja<br />

mama hovorila: „Daniela, otvoríme<br />

15<br />

SVET GRÁLU<br />

5/2005


ROZHOVO R<br />

16<br />

SVET GRÁLU<br />

5/2005<br />

si fotoateliér.“ (Mám polygrafickú<br />

školu – odbor fotograf.) No ja som<br />

jej povedala: „Mami, máš smolu,<br />

kúpila som si koňa.“ Kúpila som si<br />

Makovičku, ktorá v tom čase čakala<br />

žriebätko, takže som už mala dva<br />

kone. Potom som dostala pracovnú<br />

ponuku na jednej farme na strednom<br />

Slovensku a tam som pracovala<br />

dva roky aj so svojimi koníkmi.<br />

Ako ste sa dostali k svojej vlastnej<br />

farme?<br />

Zo svojho bývalého pôsobiska<br />

som odišla aj s koníkmi a bola som<br />

s nimi najprv v Bystrej v Nízkych<br />

Tatrách, s koníkmi len pod holým<br />

nebom, bývala som tam naozaj<br />

v núdzových podmienkach. Koníky<br />

voľne behali, takže som ich musela<br />

každé ráno chodiť hľadať na hrebeň.<br />

Ale dôverovala som tomu, že<br />

ak je tá práca ušľachtilá a pekná, tak<br />

„niečo príde“. Aj prišlo – jedna pani<br />

mi dala tip, že v Ľubietovej je voľná<br />

bývalá koniareň štátnych lesov. Bola<br />

som sa pozrieť a v priebehu dvoch<br />

týždňov som si ju prenajala aj s blízkymi<br />

lúkami.<br />

Aké služby poskytujete teraz? Hipoterapiu,<br />

jazdeckú školu, rekreačné<br />

jazdenie…<br />

Poskytujeme jazdeckú školu pre<br />

začiatočníkov – deti sa učia na poníkoch,<br />

dospelí na koňoch. Tí, čo<br />

vedia jazdiť, môžu jazdiť samostatne.<br />

Chodíme aj von do prírody,<br />

ale vždy so sprievodom. Hipoterapia<br />

je zvláštna kategória, robí sa<br />

pre telesne i mentálne hendikepovaných<br />

ľudí, ale aj pre ľudí, ktorí sú<br />

vyčerpaní. Je to zároveň i akási psychoterapia.<br />

Kôň vyžaruje prostredníctvom<br />

tela veľké množstvo bioenergie,<br />

ktorá prúdi do ľudského<br />

tela a dokáže ho znovu „nabiť“<br />

najmä na oslabených či zablokovaných<br />

miestach. Človeku sa znovu<br />

rozprúdi krv, získa novú silu, odstráni<br />

sa disharmónia v prúdení<br />

enegií. Koník tiež môže „nachytať“<br />

z ľudského tela<br />

niečo negatívne,<br />

čo potom striasa<br />

zo seba pri váľaní<br />

v tráve. Potom<br />

je opäť uvoľnený<br />

pre ďalšiu pomoc<br />

človeku.<br />

Aké sú konkrétne<br />

výsledky<br />

tejto metódy?<br />

Napríklad deti,<br />

ktoré nemôžu<br />

chodiť, môžu<br />

na chrbte koňa<br />

precítiť vo svojej<br />

panvovej oblasti<br />

pocit, aký býva<br />

pri normálnej<br />

chôdzi. Pre mnohých<br />

ochrnutých<br />

je jazda na koni<br />

jedinou možnosťou<br />

ako sa prejsť<br />

vo vzpriamenej<br />

polohe – i keď na nohách koňa.<br />

Stuhnuté svalstvo postihnutého<br />

dieťaťa či dospelého sa uvoľní a on<br />

potom dokáže napríklad aspoň<br />

lepšie vystrieť nohy. Pamätám sa<br />

na jednu slečnu, ktorá mala veľké<br />

ťažkosti s pohybom a v ten deň,<br />

keď tu bola dlho s koníkmi, prešla<br />

od jazdiarne ku koniarni tak, že<br />

pred sebou tlačila vozíček. Chodila<br />

aj predtým, ale vtedy to zvládla<br />

úplne perfektne.<br />

Kontakt so zvieraťom, jeho<br />

teplo, energia, dotykové podnety<br />

a skutočnosť, že koník nerobí rozdiel<br />

medzi zdravým a chorým, to<br />

dáva možnosť zabudnúť na bolesti.<br />

Najmä deti sú pri koňoch veľmi radostné<br />

a šťastné. To nie je možné<br />

nahradiť nijakým rehabilitačným<br />

strojom. V mnohých prípadoch sa<br />

stalo, že dieťa, ktoré nerozpráva,<br />

začne hovoriť. Pri koníkovi sa tak<br />

otvorí, že povie napríklad „mama“<br />

alebo „koník“. Teda sa mu otvorí<br />

akási brána k okoliu. Aj dieťa, ktoré<br />

nevidí, nerozpráva, je ponorené<br />

do vlastného sveta, je na koníkovi<br />

zrazu iné, usmieva sa…. Hipoterapia<br />

má výborné účinky aj pri nervových<br />

poruchách, pri detskej mozgovej<br />

obrne, alebo pri stavoch po<br />

mozgových príhodách a epilepsii.


ROZHOVO R<br />

Ale chodia<br />

k nám aj zdraví<br />

dospelí, ktorí si<br />

chcú po celodennej<br />

práci a stresoch<br />

takto oddýchnuť.<br />

Ako sa k vám<br />

klienti dostávajú –<br />

s p olupra c ujete<br />

s nejakým klubom<br />

alebo združením?<br />

V súčasnosti<br />

k nám chodia<br />

ľudia z dvoch<br />

ústavov – raz<br />

týždenne mentálne<br />

postihnutí dospelí z Domu<br />

Matky Terezy v Banskej Bystrici<br />

a dvakrát do týždňa deti z Kompy,<br />

čo je denné zariadenie pre telesne<br />

i duševne postihnuté deti. A súkromne<br />

aj mamičky s deťmi, ktoré<br />

odporučí lekárka s pokynmi, čo sa<br />

s dieťaťom môže robiť.<br />

Musím položiť aj úplne praktickú<br />

otázku. Ako je to s financovaním<br />

hipoterapie? Preplácajú ju klientom<br />

zdravotné poisťovne, alebo sa<br />

o tom ani neuvažuje?<br />

Žiaľ, ešte som sa s niečím podobným<br />

nestretla, ale sú tu aktivisti,<br />

ktorí pre deti vybavujú granty od<br />

nadácií, z ktorých sa financuje aj<br />

táto hipoterapia.<br />

Ako vnímate záujem nových zákazníkov<br />

o jazdenie a hipoterapiu,<br />

má to stúpajúcu tendenciu alebo<br />

naopak?<br />

Je to skôr pokles, lebo koniarní<br />

pribúda ako húb po daždi. Ale môžem<br />

povedať, že veľa zákazníkov<br />

sa k nám po čase vracia. Dosť nám<br />

pomáhajú aj letné tábory pre deti,<br />

ktoré ma veľmi bavia. Máme tu maximálne<br />

po pätnásť detí, tri dievčenské<br />

turnusy a jeden chlapčenský.<br />

Deti jazdia, naučia sa čistiť koníky,<br />

ale aj stajňu, rozvíjame v nich vzťah<br />

k umeniu, maľujeme v prírode, vo<br />

výbehu, pracujeme s hlinou, deti<br />

modelujú, hráme si divadlo, dievčatá<br />

pečú koláčiky, chlapci strieľajú<br />

so vzduchovky, hľadajú poklad<br />

podľa zakopanej mapy…<br />

Ako sa na takúto životnú púť díva<br />

váš manžel? (obraciam sa na pána<br />

Búgela)<br />

Je to náročné a ťažké, ale môžem<br />

povedať, že dnes som tu radšej ako<br />

v nejakej modernej dravej firme,<br />

lebo tu je moja práca aj patrične ocenená<br />

mojou manželkou.<br />

Vráťme sa ešte ku koňom. Ako sa<br />

cvičí kôň na hipoterapiu a jazdenie<br />

– musíte prihliadať na jeho individualitu?<br />

Kôň na hipoterapiu musí byť<br />

zdravý a pokojný. Musí zvládnuť<br />

aj neočakávané podnety z okolia<br />

a musí vedieť vyrovnávať nekoordinované<br />

pohyby pacienta. Koník<br />

je však od prírody dobrý. Napríklad<br />

máme dosť temperamentnú<br />

kobylku Hopku, niekedy je aj tvrdohlavá.<br />

Ale ak na ňu posadíme<br />

hyperaktívne dieťa, ktoré sa na jej<br />

chrbte vrtí, líha si, kope, tak kráča<br />

pokojne, vyrovnane, neobzrie sa<br />

doľava ani doprava. Dieťa sa upokojí,<br />

začne si všímať iné koníky,<br />

prírodu… Ak sa niekto stretne so<br />

zlým koňom, ktorý napríklad hryzie,<br />

tak je to preto, že mal zlé skúsenosti<br />

s ľuďmi. A tiež veľa robí, ak<br />

nevyrastal v stáde. Kone majú veľmi<br />

„prepracovanú“ hierarchiu.<br />

Vedúca<br />

kobyla vychováva<br />

svoje žriebätá, ony<br />

sa musia podriadiť,<br />

lebo inak by ich vylúčila<br />

zo stáda, čo<br />

by vo voľnej prírode<br />

znamenalo smrť.<br />

Iste máte aj zaujímavé<br />

príhody súvisiace<br />

s koňmi.<br />

Tých príhod je<br />

toľko, že by to bolo<br />

na celú knihu. Ale máme jednu<br />

veľmi zvláštnu príhodu. Stalo sa<br />

to v čase, keď sme si mysleli, že<br />

predáme jedného koníka, Belka.<br />

Vtedy k nám chodil jeden podnikateľ,<br />

veľmi slušný, mal oňho záujem,<br />

tak som mu ho zo začiatku<br />

prenajala. Vyzeral byť solventný,<br />

tvrdil, že je riaditeľom poisťovne.<br />

Jedného dňa nám Belko ochorel,<br />

začal krívať. Mali sme tu veterinára,<br />

ale ten nezistil príčinu. Belko<br />

veľmi kríval, a tak som tomu podnikateľovi<br />

požičala iného koňa.<br />

Ale zaujímavé bolo, že keď sem<br />

prišli dievčatá, ktoré k nám chodia,<br />

a sadli si na Belka, vtedy nekríval.<br />

Kríval len vtedy, keď sem<br />

prišiel tento pán. Bola tu vtedy<br />

jedna pani, ktorá vravela, že je<br />

jasnovidná a dokáže sa so zvieratami<br />

rozprávať, tak sme ju poslali<br />

za Belkom. On sa jej „zdôveril“, že<br />

má veľké obavy o svoju budúcnosť,<br />

že ten pán nie je dobrý. Čakali sme<br />

teda, čo bude ďalej. Dotyčný postupne<br />

prestal platiť nájomné, ale<br />

ďalej chodil jazdiť. Nakoniec sme<br />

sa dozvedeli, že je profesionálny<br />

podvodník a že ho dokonca hľadá<br />

polícia. Takže niekedy je ten koník<br />

múdrejší ako my a vycíti, s kým<br />

má do činenia…<br />

Srdečne vám ďakujem za rozhovor<br />

a želám všetko dobré.<br />

Roman Levický<br />

17<br />

SVET GRÁLU<br />

5/2005


18<br />

SVET GRÁLU<br />

5/2005


Konský inštinkt<br />

Príbeh zo života<br />

Bol pekný letný deň a my sme sa vracali s koňmi z pastviny<br />

po našej každodennej cestičke, ktorej súčasťou bol veľký<br />

drevený most. Pod ním priepasť a potok. Ja som išla prvá, viedla<br />

som kobylku, ktorá bola slepá na obe oči. Tento jej postih nebol<br />

pri jazdení žiadnou prekážkou. Kobylka veľmi dobre reagovala<br />

na pomôcky a bola veľmi obľúbená u detí. Za mnou viedla moja<br />

trénerka žrebnú kobylu, ktorá bola v desiatom mesiaci. Slepá<br />

Máša sa zastavila pred mostom a nechcela ísť ďalej. Snažili sme<br />

sa ju prinútiť, aby vykročila, ale ona sa vzpierala a vzpínala sa na<br />

zadné nohy. Keby sme my neboli tvrdohlavé a poslúchli varovanie,<br />

mohli sme predísť nešťastiu. Mohli sme sa otočiť a ísť okľukou,<br />

ktorá tiež viedla do maštale. Nakoniec sa nám podarilo Mášu<br />

popohnať a ona vykročila na most. Našľapovala veľmi opatrne,<br />

a keď som s ňou prešla cez most, počula som výkrik o pomoc.<br />

Pustila som kobylu a utekala som dozadu. Pod žrebnou kobylkou<br />

sa prelomili dva prehnité trámy a zadné nohy jej viseli do<br />

priepasti. Ja som ju chytila za chvost a snažila som sa jej nohy<br />

vytiahnuť. Ale pohnite s päťsto kilogramami živej váhy. Dievčatá,<br />

ktoré boli vzadu, sa otočili a išli zavolať pomoc – hasičov<br />

a veterinára. Diera bola dosť veľká a kobyla sa pomaly zošuchovala<br />

hlbšie. Moja trénerka ju kŕčovito držala za ohlávku, ale nič<br />

nepomáhalo. V tej chvíli akoby mi niekto našepkal, že kobyle sa<br />

nič nestane, že ju máme pustiť. Onedlho jej padol zadok i brucho<br />

do diery, žalostne zaerdžala a nám nezostalo nič iné, len ju<br />

pustiť. Ešte chvíľku visela na predných nohách, a potom sa celá<br />

stratila v diere. Našťastie spadla na svah najprv zadkom, potom<br />

sa na chrbte šúchala dolu svahom a skončila pri potoku. Utekali<br />

sme za ňou a videli sme, že dýcha. Uvoľnili sme jej nohy z konárov<br />

a ona sa, na náš údiv, postavila. Prišiel i veterinár, ošetril jej<br />

rany a dôkladne ju prezrel. Nič vážne sa jej nestalo. O mesiac sa<br />

narodil zdravý, krásny žrebček, plný elánu do života.<br />

Daniela Búgelová<br />

Fotografie koní z Jazdiarne Ľubietová, archív D. Búgelovej<br />

19<br />

SVET GRÁLU<br />

5/2005


Žiarenie televízie<br />

spôsobuje predčasné<br />

dospievanie<br />

Televízia – na programe<br />

nezáleží – urýchľuje dospievanie<br />

detí. Vyplynulo to zo<br />

štúdie florentskej univerzity.<br />

Podľa výsledkov štúdie<br />

produkujú telá detí, ktoré<br />

nie sú vystavené žiadnemu<br />

žiareniu televízie, počítača<br />

či videa, oveľa viac hormónu<br />

melatonínu. Jednou<br />

z funkcií tohto hormónu je<br />

pravdepodobne spomalenie<br />

sexuálneho vývoja detí.<br />

Znížené množstvo melatonínu<br />

v tele spôsobené vyžarovaním<br />

obrazovky teda<br />

znamená rýchlejší rast, resp.<br />

zrýchlený sexuálny vývoj.<br />

To by vysvetľovalo fenomén<br />

predčasného dospievania,<br />

ktorý pozorujeme u mládeže<br />

v posledných desaťročiach.<br />

www.media.guardian.co.uk<br />

Čistenie zubov<br />

a zdravý chrup<br />

Čistenie zubov bezprostredne<br />

po vypití kyslých<br />

nápojov alebo zjedení kyslých<br />

potravín ničí zuby.<br />

Stačí, ak počkáme pol hodiny,<br />

riziko sa minimalizuje.<br />

K tomuto záveru dospeli<br />

vedci univerzity v Göttingene,<br />

SRN. Čistenie zubov<br />

po kontakte s kyslými potravinami<br />

(k nim patria<br />

aj nápoje s vysokým obsahom<br />

ovocných kyselín)<br />

vedie k troj- až päťnásobne<br />

zvýšenému oderu tvrdého<br />

tkaniva zubov.<br />

www.humanmedizingoettingen.de<br />

20<br />

SVET GRÁLU<br />

5/2005<br />

Včasná<br />

diagnóza<br />

rakoviny<br />

Na vč a snú d i a-<br />

g n ó z u n i e k t or ýc h<br />

druhov rakoviny využívajú<br />

výskumníci univerzity<br />

v Sársku, SRN, jednu<br />

zvláštnu vlastnosť nádorov.<br />

Bunky nádorov sa totiž dostávajú<br />

do krvi. Táto stopa<br />

môže včas upozorniť na<br />

rakovinové bujnenie, pretože<br />

bunky často obsahujú<br />

zvláštne gény, ktoré umožňujú<br />

nekontrolovateľný rast<br />

nádorových buniek. Jedna<br />

kvapka krvi teda stačí na<br />

včasné rozpoznanie rakovinového<br />

ochorenia.<br />

www.unisaarland.de<br />

Výchovou proti<br />

génom agresivity<br />

Starostlivá materská výchova<br />

môže zrušiť vplyv<br />

génov agresivity! To je výsledok<br />

novej štúdie jedného<br />

amerického inštitútu zaoberajúceho<br />

sa okrem iného<br />

výskumom zdravia detí (US<br />

National Institute of Child<br />

Health and Human Development)<br />

v Bethesde v štáte<br />

Maryland: „Princíp výchovy<br />

je dôležitý a nemá vplyv len<br />

na správanie, ale aj na hormonálne<br />

aktivity, chémiu,<br />

štruktúru a funkcie mozgu“,<br />

tvrdí výskumník Stephen<br />

Suomi. Tým sa potvrdzuje,<br />

že genetické vlohy dieťaťa<br />

sú len spolurozhodujúcim<br />

faktorom vo vývoji dieťaťa,<br />

pričom výchova tu môže zohrať<br />

veľmi dôležitú úlohu.<br />

www.nih.gov<br />

Z A U J A L O N Á S<br />

Z A U J Í M AV O S T I ZO S V E TA<br />

V E D Y A V Ý S K U M U<br />

HIV na<br />

rekordnej<br />

výške<br />

Počet nových infekcií<br />

vírusom HIV vzrástol celosvetovo<br />

na rekordný počet<br />

piatich miliónov. Odhaduje<br />

sa, že vírusom HIV je nakazených<br />

40 miliónov ľudí,<br />

z toho je 2,5 milióna detí.<br />

Denne sa infikuje 14 000 ľudí.<br />

30 % obetí infekcie sú Afričania<br />

žijúci južne od Sahary.<br />

Len v Juhoafrickej republike<br />

je 5,3 milióna ľudí HIV-pozitívnych,<br />

čo znamená pre<br />

túto krajinu smutné svetové<br />

prvenstvo. Ako zvlášť<br />

dramatický je hodnotený aj<br />

stále vzrastajúci podiel infekcií<br />

aidsu v Číne, Indii, Indonézii<br />

a v Rusku.<br />

www.unaids.org<br />

Planéty podobné Zemi<br />

Astrobiológovia nemajú jednotný<br />

názor na to, či na nejakej<br />

inej planéte existuje<br />

vyššia forma života, alebo či<br />

je dokonca viac planét, ktoré<br />

môžu zvieratám a rastlinám<br />

ponúknuť podmienky na život.<br />

Podľa washingtonskej<br />

univerzity sa však zdá isté<br />

jedno: Nebeské telesá podobné<br />

Zemi, s dostatočnou<br />

zásobou vody, sa vyskytujú<br />

pomerne často. V 44 počítačových<br />

simuláciách našli<br />

výskumníci v blízkosti<br />

Slnku podobných hviezd<br />

vždy jednu až štyri planéty<br />

podobné Zemi. Medzi<br />

nimi bolo 11 „obývateľných“<br />

planét, ktoré vykazovali<br />

zhruba rovnakú vzdialenosť<br />

od Slnka ako Zem.<br />

Zelený čaj<br />

a rakovina<br />

Zelený čaj pôsobí oveľa<br />

účinnejšie proti tvorbe rakovinových<br />

nádorov, než<br />

sa dosiaľ ľudia domnievali.<br />

K tomuto záveru dospeli<br />

vedci univerzity v Rochestri,<br />

ktorí znovu skúmali<br />

účinky známeho čínskeho<br />

nápoja. Kľúčovú rolu pritom<br />

hrá arylová molekula<br />

označovaná AH, ktorá organizmus<br />

síce podporuje, ale<br />

vplyvom spoluúčinku nikotínu<br />

a dioxínu môže vyvolať<br />

reťaz génových aktivít. Dve<br />

chemické zložky, ktoré sa<br />

v zelenom čaji nachádzajú,<br />

dokážu tieto AH-aktivity<br />

potlačiť. Obe látky, označované<br />

ako EGCG a EGC,<br />

sa nachádzajú aj v brokolici,<br />

kapuste, hrozne a v červenom<br />

víne.<br />

www.urmc.rochester.edu<br />

Ľudia častejšie<br />

ostávajú pri vykaní<br />

V priebehu posledných rokov<br />

to vyzeralo, ako by sa<br />

dôverné oslovenie „ty“ nezadržateľne<br />

šírilo na všetkých<br />

úrovniach aj v Nemecku.<br />

Porovnanie minulých desiatich<br />

rokov však naznačuje<br />

obrat trendu: Zatiaľ čo v roku<br />

1993 priznal každý tretí<br />

Nemec, že v styku s novými<br />

známymi prejde rýchlo na<br />

tykanie, v roku 2003 tak postupovalo<br />

len 29 % opýtaných.<br />

Situáciu pred ponukou<br />

tykania zvažuje dnes 43 %<br />

ľudí, pred desiatimi rokmi<br />

to bolo 33 %.<br />

Prameň: neuform-Kurier 07/03


R O Z H O V O R<br />

Výskum smrti<br />

Čo nebolo v knihách o živote po živote<br />

Dr. Moody, americký psychiater, filozof a bádateľ v oblasti umierania, sa<br />

vo svojej praxi stretol s tisíckami ľudí, ktorí sa ocitli v stave blízkom smrti.<br />

Jeho knihy sa stali bestsellermi v mnohých krajinách. Prinášame vám poslednú<br />

časť rozhovoru, ktorý s týmto priekopníkom výskumu umierania<br />

viedol exkluzívne pre časopis Svet Grálu Micah Rubenstein (USA).<br />

Svet Grálu: Máte skeptický postoj<br />

k mnohým otázkam, vrátane možnosti<br />

života po smrti, a to i napriek<br />

všetkým vašim poznatkom a skúsenostiam.<br />

Čo by teda mohlo presvedčiť<br />

Raymonda Moodyho o tom,<br />

že existuje život po smrti?<br />

Dr. Moody: Skutočne existuje len<br />

málo vecí, o ktorých som presvedčený.<br />

Jednou z nich je, že milujem<br />

svoju ženu a deti, to je dôležitá súčasť<br />

môjho života. No neviem si<br />

predstaviť, čo by ma definitívne presvedčilo<br />

o tom, že existuje život po<br />

smrti. Rovnako neviem, ako mám<br />

chápať výpovede ľudí o živote po<br />

smrti. Dokonca neviem ani to, ako<br />

sa mám vyrovnať s vlastnou skúsenosťou<br />

z blízkosti smrti. Myslím si<br />

však, že k najzaujímavejším aspektom<br />

tejto témy patrí aj to, že sa život<br />

po smrti nedá zistiť žiadnou racionálnou<br />

metódou. Je to podmienené<br />

povahou vedeckej metódy – myslím<br />

si, že tu vôbec neexistuje možnosť<br />

nejakého dokazovania. Otázka<br />

či existuje život po smrti nie je vedecká,<br />

a preto musí mať každý človek<br />

právo utvoriť si vlastný názor!<br />

Môžeme sa spýtať našich priateľov<br />

alebo blízkych, ktorí mali zážitok<br />

pri zdanlivej smrti alebo silné duchovné<br />

prežitie, pri ktorom sa im<br />

napríklad zjavil niekto zomrelý.<br />

A myslím si, že za týchto okolností<br />

sa rozhodne každý sám.<br />

Svet Grálu: Vlastný názor nemusí<br />

však byť vždy aj pravdivý…<br />

Dr. Moody: To je pravda, ale druhá<br />

možnosť je, že vám nejaká autorita<br />

povie, čo si o tom máte myslieť. To<br />

sa nanešťastie deje v mnohých náboženských<br />

skupinách. A to je<br />

v konečnom dôsledku neuspokojujúce.<br />

Opätovne stretávam ľudí, ktorí<br />

navštevujú nejaký víkendový kurz<br />

New Age a veria, že ľudia, ktorí vedú<br />

tieto kurzy, im môžu zodpovedať<br />

všetky ich otázky. Títo ľudia ma<br />

stále hnevajú. Chceli by, aby som im<br />

povedal: „Ale áno, to je absolútna<br />

pravda!“, lebo veria, že sa na základe<br />

mojich slov budú môcť rozhodnúť.<br />

Ale uisťovať niekoho takýmto spôsobom,<br />

to nikdy neurobím, to by bolo<br />

nečestné. Ale robia to iní. Sú vedúci<br />

kurzov, ktorí povedia svojmu publiku:<br />

„Áno, presne tak je to!“ – „Prídu<br />

malí psi do neba?“ – „Ó áno, celkom<br />

určite!“ – „Existuje peklo?“ – „Ó nie,<br />

určite nie.“ Niektorí sa po takýchto<br />

odpovediach cítia lepšie, viacerí zostanú<br />

aj celé dni v povznesenej nálade.<br />

No potom sa ich pochybnosti<br />

vrátia znova, pretože bez vlastného<br />

prežitia uspokoja všetky podobné<br />

odpovede na duchovné otázky len<br />

na krátky čas. New Age znamená<br />

pre mňa niečo chatrné, pretože sa<br />

všetci nachádzajú na koľajnici „relatívnej<br />

pravdy“: Čo je pravdivé pre<br />

teba, to je tvoja pravda a čo je prav-<br />

Exkluzívny<br />

rozhovor s Dr.<br />

Raymondom<br />

Moodym<br />

(3. časť)<br />

21<br />

SVET GRÁLU<br />

5/2005


R O Z H O V O R<br />

divé pre mňa, to je moja pravda!<br />

Celé je to akési nezmyselné a zároveň<br />

i smiešne! (smeje sa). Mrzí ma,<br />

že sa tomu musím smiať, ale všetci tí<br />

ľudia, … je to jednoducho smiešne.<br />

Pokúšajú sa nájsť svojho guru, ktorý<br />

by im mohol odpovedať na všetky<br />

ich otázky. Jediná skutočná cesta<br />

z toho je vlastné prežitie!<br />

Svet Grálu: Vďaka vašej práci so<br />

skúsenosťami blízkymi smrti sa zaoberáte<br />

tým, kam sa človek odoberá<br />

„potom“. Pýtate sa tiež niekedy, odkiaľ<br />

človek prichádza?<br />

Dr. Moody: Platón povedal, že<br />

jeden z veľkých problémov, ktoré<br />

sa musia vyjasniť, je otázka, prečo<br />

si nevieme spomenúť, ak sme sem<br />

prišli „z iného sveta“. Hovoril o tom,<br />

že tesne pred narodením pijeme<br />

z „vody zabudnutia“. Niektorí ľudia<br />

akoby z tejto vody až toľko nevypili<br />

a môžu si na všeličo spomenúť, ale tí,<br />

ktorí z nej vypili veľa, zabudnú jednoducho<br />

všetko.<br />

Svet Grálu: Čo si vy osobne myslíte<br />

o „druhej strane“, kam nielenže<br />

odchádzame, ale odkiaľ aj prichádzame?<br />

Dr. Moody: Neopísateľnosť „druhej<br />

strany“ je určite problém a my<br />

môžeme v tejto súvislosti hovoriť<br />

len v metaforách a v obrazoch. Spomínam<br />

si na obdobie rádií, keď som<br />

ako dieťa žil v Portendale v Georgii.<br />

Začiatkom päťdesiatych rokov<br />

si moji starí rodičia kúpili televízor.<br />

Vtedy sme mali len tri čiernobiele<br />

kanály z Atlanty. Dnes máme 24<br />

hodín denne viac ako 500 kanálov<br />

vo farbe a stereo. Môžeme okamžite<br />

prijímať správy z ktoréhokoľvek<br />

kúta sveta. To najvýstižnejšie, čo<br />

môžem povedať ako metaforu o živote<br />

po smrti je – ak je súčasný život<br />

porovnateľný s obdobím rádií, potom<br />

je život po smrti porovnateľný<br />

s 500 kanálmi so stereo zvukom.<br />

Naša schopnosť vnímať zážitky zostáva<br />

však stále rovnaká.<br />

22<br />

SVET GRÁLU<br />

5/2005<br />

Pripusťme, že po smrti môjho<br />

tela odíde moje vedomie niekam<br />

inam. Som si pomerne istý tým,<br />

že mi potom život na zemi bude<br />

pripadať ako sen. Z tejto odlišnej<br />

perspektívy nebudete chcieť uveriť<br />

mnohému, čo ste vo svojom živote<br />

urobili. Veď v priebehu nášho života<br />

robíme všetci bláznivé veci. Je<br />

to, akoby sme spali…<br />

Svet Grálu: Nedávno ste sa stali<br />

otcom. Váš syn má sedem mesiacov.<br />

Ovplyvnila vaša práca so skúsenosťami<br />

blízkymi smrti váš náhľad na<br />

život a na narodenie vášho syna?<br />

Dr. Moody: Keď som po prvýkrát<br />

počul o skúsenostiach blízkych<br />

smrti, mal som práve 21 rokov.<br />

Je veľmi ťažké oddeliť tento aspekt<br />

môjho života od tých ostatných.<br />

Veľa ľudí, ktorí mi rozprávali<br />

o svojich skúsenostiach z blízkosti<br />

smrti, sa neskoršie stali mojimi<br />

priateľmi. Čo sa týka nášho syna<br />

Cartera, mám pocit, že to, že príde<br />

k nám, bolo predurčené, hoci ho<br />

porodila iná žena. Je to zaujímavý<br />

príbeh. Moja žena Cheryl chcela po<br />

celý život dieťa, no mala s tým ťažkosti.<br />

Snažili sme sa päť rokov, aby<br />

sme jedno adoptovali a zažili sme<br />

veľa sklamaní. Aj sme sa modlili,<br />

a preto som si bol istý, že jedného<br />

dňa k nám dieťa príde. Pred rokom<br />

sa stalo niečo zvláštne: Linda, jedna<br />

priateľka, ktorá pre nás pracuje<br />

a ktorá má často udivujúci cit pre<br />

situáciu, mi povedala: „Dieťa prichádza.“<br />

Manželka počula pred naším<br />

domom zastaviť školský autobus,<br />

z ktorého vystúpilo dieťa. Keď<br />

už bol autobus preč, zistila, že to<br />

vôbec nebola pravda. Ale ako sa neskôr<br />

ukázalo, približne v rovnakom<br />

čase bol splodený Carter. Moja žena<br />

Cheryl sa medzitým prestala upínať<br />

na to, aby sme získali dieťa. A potom,<br />

keď od toho upustila…, veď<br />

viete: „Staň sa vôľa tvoja…“ Jeden<br />

náš známy psychoterapeut, ktorý<br />

vedel o našich úmysloch s adopciou,<br />

nás v marci skontaktoval s istou rodinou<br />

v Texase. Stretli sme sa s ňou,<br />

nadviazali dobrý vzťah a 20. júla sa<br />

narodil Carter – je to, mimochodom,<br />

deň výročia prvého pristátia<br />

na Mesiaci, ktorý predstavoval<br />

v mojom živote veľkú udalosť.<br />

To všetko sú súvislosti, ktoré sa<br />

v živote stávajú, a verím, že mi môj<br />

záujem o umieranie pomohol rozpoznať,<br />

ako všetko v živote ľudí<br />

navzájom súvisí a ovplyvňuje sa<br />

podľa ich postojov.<br />

Svet Grálu: Čo vás vlastne viedlo<br />

k tomu, že ste sa začali zaoberať životom<br />

po živote?<br />

Dr. Moody: Moja rodina nebola<br />

veľmi nábožensky založená, hoci<br />

sme sa nazývali presbyteriánmi.<br />

Do kostola sme chodili len zriedka.<br />

Môj otec vtedy študoval medicínu<br />

a bol tým veľmi zaneprázdnený.<br />

Keď som mal 12 rokov, začal sa môj<br />

otec zrazu zaoberať náboženstvom.<br />

Mal 38 rokov a ako psychiater viem,<br />

Ak je súčasný život porovnateľný s obdobím rádií,<br />

potom je život po smrti porovnateľný<br />

s 500 kanálmi so stereo zvukom.<br />

že je to pre muža veľmi ťažký vek.<br />

Je akýmsi bodom obratu v živote,<br />

inak povedané „krízou stredného<br />

veku“. Tak sme s ním teda začali<br />

chodiť do kostola. No v tom čase<br />

som v tom, čo nazývame smrťou,<br />

videl len „rozpad tela“. Myslel som<br />

si, že sa naše vedomie v momente<br />

smrti jednoducho len vypne. Nad<br />

životom po smrti som nikdy nepre-


R O Z H O V O R<br />

mýšľal. Keď ľudia diskutovali o živote<br />

po smrti, považoval som to za<br />

nezmysel. Jednoducho som veril, že<br />

títo ľudia chcú svojimi vysnívanými<br />

prianiami len klamať samých seba.<br />

Ako osemnásťročný som išiel študovať<br />

na univerzitu v Charlotesville.<br />

A potom v roku 1965 som sa na jednom<br />

kurze dozvedel o Dr. Georgeovi<br />

Ritchim, profesorovi psychiatrie<br />

na lekárskej fakulte. Pár rokov<br />

predtým mal neuveriteľný zážitok,<br />

keď ho lekári vyhlásili za mŕtveho.<br />

Veľmi ma zaujalo, že bol niekto vyhlásený<br />

za mŕtveho, a napriek tomu<br />

mal vedomý zážitok. Využil som<br />

možnosť zúčastniť sa na jednej jeho<br />

prednáške, ktorá vo mne dodnes<br />

Keď ľudia diskutovali o živote po smrti, považoval som<br />

to za nezmysel. Jednoducho som veril, že títo ľudia chcú<br />

svojimi vysnívanými prianiami len klamať samých seba.<br />

zanechala hlboký dojem. Je to ten<br />

najušľachtilejší človek, akého som<br />

za celý svoj život poznal.<br />

George pochádza z Richmondu<br />

vo Virginii. V roku 1943 sa dobrovoľne<br />

prihlásil do armády a na<br />

základný výcvik bol pridelený do<br />

Camp Barkley v Texase. V decembri<br />

1943 dostal obojstranný zápal<br />

pľúc a jeho lekár ho dvakrát vyhlásil<br />

za mŕtveho. Vďaka intervencii jedného<br />

ošetrovateľa, ktorý sa nevedel<br />

zmieriť s tým, že má zomrieť niekto<br />

v jeho veku, sa nechal ošetrujúci<br />

lekár prehovoriť, aby mu vstrekol<br />

injekciu adrenalínu priamo do<br />

srdca. A George si nazad priniesol<br />

nádherný príbeh o žiarivom svetle,<br />

svoje prežitie s Kristom, panoramatický<br />

pohľad naspäť a vedomie,<br />

že sa nachádzal mimo vlastného<br />

tela. (Tento príbeh vyšiel knižne<br />

pod názvom Návrat z budúcnosti,<br />

autori G. Ritchie, E. Sherrill)<br />

O niekoľko rokov neskôr som<br />

počul rovnaký príbeh od jedného<br />

z mojich študentov na univerzite vo<br />

východnej Karolíne a odvtedy som<br />

začal tento fenomén systematicky<br />

skúmať. Keď som študoval medicínu,<br />

hovoril som s mnohými ľuďmi, ktorí<br />

mali podobný zážitok. Požiadali ma,<br />

aby som na túto tému napísal knihu.<br />

Vyšla v roku 1975 (slovenský názov<br />

Život po živote), desať rokov po tom,<br />

ako som si vypočul Ritchieho príbeh.<br />

A tak som mu zavolal a spýtal<br />

sa ho, či by som mu mohol venovať<br />

svoju knihu. A George povedal: „Je<br />

to od teba veľmi milé, ale ja by som<br />

bol radšej, keby si ju venoval Kristovi,<br />

pretože on mi k tomuto zážitku<br />

pomohol.“ To som aj urobil. Knihu<br />

som venoval Kristovi a Georgeovi<br />

Ritchiemu. V marci 1976 som odišiel<br />

na univerzitu vo Virgínii, aby som<br />

tam strávil asistenčný rok ako psychiater.<br />

Tam som ho mohol po prvýkrát<br />

po mnohých rokoch osobne<br />

navštíviť. Pozval ma k sebe domov<br />

na večeru. Nasledujúci večer som<br />

odcestoval do Maconu v Georgii,<br />

kde žili moji rodičia. Rozprával som<br />

otcovi o tom, že som predošlý večer<br />

23<br />

SVET GRÁLU<br />

5/2005


R O Z H O V O R<br />

strávil s doktorom Ritchiem, prvým<br />

človekom so skúsenosťou z blízkosti<br />

smrti, ktorého som osobne poznal.<br />

Ešte dnes vidím výraz v otcovej<br />

tvári a počujem, čo mi povedal.<br />

V psychiatrickej terminológii by<br />

sa povedalo, že vzhľadom k svojej<br />

nervozite sa vyjadril – skratkovitou,<br />

tzv. „telegrafickou rečou“. „To je<br />

veľmi zaujímavé,“ povedal, „Dr. Ritchie,<br />

Camp Barkley…Texas…december<br />

1943…bol som tam… a ty<br />

tiež!“ Skutočne, moji rodičia boli<br />

začiatkom septembra 1943 v Camp<br />

Barkley, kde chodil môj otec do dôstojníckej<br />

školy. Tam som bol koncom<br />

septembra splodený. Georgeov<br />

zážitok sa stal 24. decembra a moji<br />

rodičia sa z Camp Barkley odsťahovali<br />

29. decembra. Takže, hoci ešte<br />

nie narodený, bol som pri tejto udalosti,<br />

ktorá tak dramaticky zmenila<br />

môj život!<br />

Svet Grálu: To je ale udivujúci<br />

príbeh!<br />

Dr. Moody: Bude ešte neuveriteľnejší.<br />

V roku 1946, ešte predtým,<br />

než som stretol Dr. Ritchieho, som<br />

prechádzal autom s mojím strýkom<br />

Fairlym vidiekom – bol veliteľom<br />

polície v Oxforde v Georgii,<br />

neďaleko môjho rodiska v Portendale.<br />

Počas cesty som tam zbadal<br />

nádherný starý mlyn, ktorý ma tak<br />

veľmi oslovil, že som si predsavzal,<br />

že raz budem sám žiť v takomto<br />

mlyne. Tak som strávil nasledujúce<br />

leto hľadaním podobného mlyna.<br />

Zistil som, že po prvé, existuje len<br />

veľmi málo takých mlynov, a po<br />

druhé, ľudia, ktorí ich majú, ich nechcú<br />

predať. Preto som v roku 1967<br />

od tohto nápadu upustil.<br />

V roku 1989 som potreboval<br />

miesto, kde by som sa mohol venovať<br />

výskumu. V tom čase som bol<br />

zamestnaný vo West Georgia College<br />

a hľadal som v okolí vhodné<br />

miesto. Mimochodom, ceny pozemkov<br />

v okolí Atlanty boli také<br />

24<br />

SVET GRÁLU<br />

5/2005<br />

vysoké, že som nenašiel nič, čo by<br />

som si mohol dovoliť.<br />

Potom mi sekretárka psychologického<br />

oddelenia odporučila, aby<br />

som predsa skúsil hľadať za hranicami<br />

štátu a šiel do (len 19 míľ<br />

vzdialenej) Alabamy, kde sú ceny<br />

pozemkov prijateľnejšie, tam vraj<br />

určite niečo nájdem.<br />

Spýtal som sa teda jednej priateľky,<br />

pochádzajúcej z Alabamy,<br />

ktorá pracovala ako maklérka s pozemkami,<br />

či by pre mňa nemohla<br />

niečo nájsť. Jedného rána v januári<br />

1990 mi zavolala a povedala: „Raymond,<br />

poďme sa zajtra pozrieť do<br />

Alabamy!“ Mala tam dobrého priateľa,<br />

šerifa, a ten by nás sprevádzal.<br />

Nemal som potuchy, kam cestujeme.<br />

Moja jediná požiadavka bola,<br />

aby to bolo v blízkosti hranice kvôli<br />

dochádzaniu. Po chvíli som zbadal<br />

prekrásny dom vo viktoriánskom<br />

štýle a tabuľku s nápisom: „Na predaj“.<br />

Šerif makléra poznal, a tak sme<br />

zamierili do jeho kancelárie. Informoval<br />

som sa na „malý viktoriánsky<br />

dom, ktorý je na predaj“. Spýtal sa<br />

ma: „Čo v skutočnosti hľadáte?“ Povedal<br />

som mu, že som psychiater<br />

a hľadám miesto, kde by som sa mohol<br />

venovať bádaniu a písaniu. A on<br />

na to hovorí: „Niečo vám ukážem,<br />

je to neďaleko môjho bydliska.“<br />

Priviedol ma na prekrásne miesto,<br />

ku ktorému viedol starý mostík<br />

a tam stál – starý mlyn. Nikdy som<br />

sa nikomu nezmienil o nejakom<br />

starom mlyne, táto záležitosť bola<br />

pre mňa už uzavretá. Vtedy som sa<br />

úplne „odviazal“ a spontánne som<br />

povedal: „Nádherný, beriem ho!“<br />

Avšak maklér na to odpovedal: „Je<br />

tu len jeden malý problém, mlyn<br />

nie je na predaj.“ Dôvod, prečo ma<br />

tam doviedol bol ten, že dospelé deti<br />

starých majiteľov patrili do tej istej<br />

cirkvi ako on. Ich rodičia bývali „odjakživa“<br />

v tomto mlyne a nechceli ho<br />

opustiť. No deti si o svojich rodičov<br />

robili starosti, pretože matka mala<br />

v kolenách ťažkú artritídu a otec bol<br />

tiež chorľavý. Preto poprosili svojho<br />

priateľa – makléra, aby našiel niekoho,<br />

kto by ich rodičov šetrným<br />

spôsobom z mlyna dostal.<br />

Maklér teda zatelefonoval matke<br />

a povedal jej, že tu má niekoho,<br />

kto by sa na mlyn rád pozrel. Ona<br />

odpovedala: „Budeme radi, keď<br />

nás s ním navštívite, ale my ho nepredáme.<br />

Milujeme náš mlyn.“<br />

Tak sme sa tam išli pozrieť. Vošiel<br />

som do vstupnej haly a povedal:<br />

„Dobrý deň, ja som Raymond Moody.“<br />

Nato sa dáma zamyslela a hovorí:<br />

„Raymond Moody… Raymond Moody…<br />

nie ste vy ten muž, ktorý napísal<br />

tú knihu?“ A doviedla ma do izby,<br />

ktorá je dnes mojou obývačkou, siahla<br />

do regálu vedľa krbu a vybrala knihu<br />

s venovaním pre Georga Ritchieho.<br />

Potom povedala: „Viete, Dr. George<br />

Ritchie je náš najmilší priateľ! To<br />

musí byť nejaké znamenie.“<br />

A preto som ten mlyn dostal…<br />

Svet Grálu: Aké sú vaše ďalšie<br />

plány do budúcnosti?<br />

Dr. Moody: Ak niekto v živote<br />

dosiahol niečo také, ako ja so svojou<br />

knihou Život po živote, potom<br />

ho k nej chcú ľudia pripútať do<br />

konca života a sú neradi, ak ide<br />

ďalej, alebo vniká do iných odvetví.<br />

Boli by radšej, keby som im<br />

rozprával o tých istých veciach,<br />

o ktorých som hovoril ešte v roku<br />

1976. Skutočnosť je ale taká, že<br />

som sa odvtedy naučil mnoho nového<br />

a prenikol do pol tucta iných<br />

odvetví. Ešte stále kladiem otázky<br />

a mám z toho nesmierny praktický<br />

úžitok – nielen pre seba, ale aj pre<br />

druhých. Neviem celkom presne,<br />

čím sa budem v budúcnosti zaoberať,<br />

ale chcel by som naďalej klásť<br />

svoje otázky.<br />

Rozhovor viedol<br />

Micah D. Rubenstein


T É M A<br />

Dnes už nemožno pochybovať o tom,<br />

že svetové hospodárstvo nezadržateľne<br />

smeruje ku globalizácii, ktorá so<br />

sebou prináša zmeny na všetkých úrovniach<br />

ekonomiky. Donedávna zdanlivo<br />

nedotknuteľné istoty sociálneho štátu<br />

kolíšu vo svojich základoch a vynucujú<br />

si celospoločenské diskusie. Vznikajú<br />

ostré výmeny názorov o ekonomických<br />

reformách, filozofii hospodárskeho života,<br />

normách ľudského spolužitia a,<br />

samozrejme, aj o peňažníctve. Siegfried<br />

Hagl vo svojom článku poukazuje na<br />

rozpor medzi praxou požičiavania peňazí<br />

za úrok a morálnymi požiadavkami<br />

náboženských tradícií.<br />

Ak by sa niekto odvážil spochybňovať<br />

súčasnú prax jedného z dôležitých odvetví<br />

kapitalistického hospodárstva, a to<br />

podnikanie v oblasti pôžičiek na úrok,<br />

mohol by sa dostať do veľmi horúcej diskusie.<br />

Pritom ešte pred niekoľkými storočiami<br />

bolo požičiavanie za úrok morálne<br />

zavrhované ako konanie, ktoré je<br />

v rozpore s dobrými mravmi. Poukazovalo<br />

sa pritom na biblický výrok „Ak<br />

tvoj brat schudobnie a nevládze sa udržať<br />

pri tebe, ty mu vypomôž, nech žije pri<br />

tebe ako cudzinec a usadlík. Neber od<br />

neho úroky ani príplatok …“ (3. Mojžišova,<br />

25, 35)<br />

Do akej miery toto prikázanie starí<br />

Židia skutočne rešpektovali, o tom by sa<br />

dali viesť spory, nakoľko pre pravoverných<br />

Židov zároveň platilo: „Cudzincovi<br />

smieš požičať na úrok, ale svojmu bratovi<br />

nie…“ (5. Mojžišova, 23, 21).<br />

S týmto odmietnutím úrokov neboli<br />

Židia osamotení. Aj Aristoteles (384 –<br />

322 pred Kr.) videl v požičiavaní peňazí<br />

BIBLICKÉ PRIKÁZANIE<br />

A EKONOMICKÁ PRAX<br />

DILEMA DNEŠNEJ DOBY<br />

za úrok úžerníctvo a v Novom zákone<br />

nájdeme výrok pripisovaný Ježišovi: „Požičiavajte<br />

bez toho, že by ste za to niečo<br />

očakávali.“ (Luk. 6,35)<br />

Cirkevní otcovia hľadali teologické<br />

odôvodnenia pre odmietnutie kapitálových<br />

úrokov a v Rímskej ríši, ako aj<br />

v stredovekej Európe, boli zákonom<br />

zakotvené zákazy úrokov, ktoré sa však<br />

nikdy nedarilo presadiť natrvalo.<br />

V stredoveku, keď bol ešte zákaz úrokov<br />

braný vážne, sa našli niektoré cesty,<br />

ako ho obísť; v neposlednom rade aj tým<br />

spôsobom, že židovskí obchodníci vypomáhali<br />

kresťanom úročenými pôžičkami.<br />

V stredovekom Nemecku bola úroková<br />

miera pôžičiek 10 až 12 %, potom bola<br />

znížená na 7 až 8 % a v polovici 16. storočia<br />

sa pohybovala medzi 4 a 8 %.<br />

Ani islamu sa napriek rôznym snahám<br />

nepodarilo zaviesť bezúročný peňažný<br />

systém a presadiť tak prikázanie proroka:<br />

„Vy veriaci! Neberte úrok, ktorým<br />

vo viacnásobných obnosoch opätovne prijímate<br />

to, čo ste požičali!“ (Korán, súra<br />

3, verš 130)<br />

Človek je tiež často ochotný zaplatiť<br />

za niečo viac, ak to chce mať k dispozícii<br />

ihneď, a nie po mesiacoch alebo<br />

rokoch.<br />

V novoveku pozvoľna padli zákazy<br />

úrokov a predpismi bola ohraničená<br />

len úroková miera, zaviedla sa regulácia,<br />

ktorá dodnes nachádza svoju odozvu<br />

v súdnych rozhodnutiach.<br />

Po právnej stránke došlo k úplnému<br />

uvoľneniu úrokov až v 19. storočí. Lenže<br />

táto úroková sloboda sa zneužívala a musela<br />

sa opäť obmedziť, takže súdy dodnes<br />

rozlišujú medzi dovoleným „úrokom“<br />

a trestnou „úžerou“, čo v hraničných<br />

prípadoch nie je ľahké.<br />

Súčasná ekonomika by bez úročenia<br />

kapitálu nebola mysliteľná, pretože finanční<br />

investori požadujú zisk. To pôsobí<br />

ako hnacia sila urýchľujúca hospodársky<br />

rast, veď úroky pôsobia na každé<br />

podnikanie ako tlak, ktorý si vynucuje<br />

stúpajúci obrat a rastúci zisk, aby bola<br />

trvale zabezpečená schopnosť splácania<br />

bez omeškania. Podnikateľ musí tvrdo<br />

pracovať, aby svoje dlhy splatil…<br />

Rozšírenú ekonomickú teóriu o nevyhnutnom<br />

kapitálovom úročení však<br />

možno spochybniť jednoduchým matematickým<br />

vzťahom: úrok a úroky<br />

z úroku narastajú v geometrickom rade<br />

a pozvoľna, alebo aj prekvapujúco rýchlo<br />

prekračujú všetky hranice.<br />

Predstavte si, že pri úrokovej sadzbe<br />

3 % z jednej koruny týmto úrokom<br />

a následným úročením úrokov<br />

z úroku dostanete za tisíc rokov 6 biliónov<br />

korún a za dvetisíc rokov by<br />

to bola neuveriteľná suma 4,7 x 10 25<br />

(47.000.000.000.000.000.000.000.000)<br />

korún! Pri cene zlata cca 350 Sk/g by sa<br />

tým dala kúpiť guľa s priemerom 637 kilometrov<br />

z čistého zlata, pokiaľ by sa na<br />

Zemi našlo toľko zlata!<br />

Zaujímavý je aj príklad času, v priebehu<br />

ktorého sa použitý kapitál zdesaťnásobí,<br />

teda z jednej koruny sa stane<br />

desať korún:<br />

Úroková<br />

sadzba:<br />

Čas potrebný<br />

na zdesaťnásobenie čiastky:<br />

3 % cca 78 rokov<br />

5 % cca 47 rokov<br />

7 % cca 34 rokov<br />

25<br />

SVET GRÁLU<br />

5/2005


26<br />

SVET GRÁLU<br />

5/2005<br />

T É M A<br />

Pri sedempercentnej úrokovej sadzbe<br />

sa za 34 rokov stane z 1 koruny 10 korún,<br />

za 68 rokov 100 korún, ale za 102<br />

rokov 1000 korún a za 136 rokov 10 000<br />

korún. Milión sa dosiahne za 6 x 34 =<br />

204 rokov.<br />

Verí však niekto, že sa kapitál môže<br />

skutočne (podľa konkrétnej úrokovej<br />

sadzby) zdesaťnásobiť za 78, 47, alebo<br />

dokonca za 34 rokov?<br />

V súčasnosti sa veľké koncerny usilujú<br />

o 12 % zisk z vynaloženého kapitálu<br />

(„Shareholder-Value“); to zodpovedá<br />

zdesaťnásobeniu už za skvelých<br />

20 rokov! (Za sto rokov sa tak 1 koruna<br />

rozrastie na 83 000 korún!)<br />

Isteže, v praxi nefunguje počítanie<br />

úrokov z úrokov tak hladko ako na kalkulačke:<br />

veľká časť úrokov pripadne finančnému<br />

úradu, tiež nie každý si hneď<br />

nechá pripísať úroky, alebo ponechá svoj<br />

kapitál uložený dostatočne dlho. Lenže<br />

výpočty môžu aspoň teoreticky ukázať,<br />

že naše predstavy o kapitálovom úročení<br />

sú z dlhodobého hľadiska neudržateľné.<br />

Neobmedzený hospodársky rast predsa<br />

nie je na materiálovo obmedzenej zemi<br />

možný!<br />

Boli starí Židia so svojím zákazom<br />

úrokov azda múdrejší, než naši učení<br />

ekonómovia?<br />

Ale má vôbec zmysel vytvárať kapitál,<br />

ktorý hromadením stráca na hodnote?<br />

Prečo napríklad vo Švajčiarsku existovali<br />

už aj „negatívne úroky“? Aj v stredoveku<br />

už existovalo niečo podobné, čo<br />

prispievalo k hospodárskemu a kultúrnemu<br />

rozkvetu.<br />

Takzvaní alternatívni ekonómovia už<br />

predložili na vyriešenie tohto problému<br />

nejeden návrh. Nedovolím si však posúdiť,<br />

ktorá koncepcia by bola v praxi<br />

najlepšie použiteľná. Jeden záver je však<br />

ľahko zrozumiteľný: náš terajší systém<br />

úročenia vedie k inflácii a zdá sa, akoby<br />

pre každé storočie bola naprogramovaná<br />

minimálne jedna až dve finančné<br />

krízy.<br />

Siegfried Hagl<br />

VYKONÁVATEĽ ALEBO SPRÁVCA?<br />

Vknihe Sedem návykov vodcovských<br />

osobností hovorí jej autor<br />

Stephen Covey o dvoch základných<br />

spôsoboch, ako poveriť iných ľudí<br />

nejakou úlohou. Prvý spôsob nazýva<br />

vykonávateľ a druhý správca.<br />

Vykonávateľovi je presne predpísané,<br />

ako má čo urobiť, a má iba<br />

minimálny alebo vôbec žiadny<br />

priestor na uplatnenie svojej iniciatívy,<br />

vynaliezavosti a tvorivosti.<br />

Vykonávateľ plní príkazy, pokyny<br />

a smernice tých, ktorí „to vedia<br />

lepšie“. Poverenie typu „správca“<br />

vyjadruje očakávanie, že úloha<br />

bude splnená čo najlepšie, spôsob,<br />

akým to bude dosiahnuté, je však<br />

v kompetencii správcu. Správca<br />

dostáva priestor, v ktorom môže<br />

uplatniť svoj prístup.<br />

Pre obidva spôsoby poverovania<br />

sú typické aj určité spôsoby komunikácie.<br />

Pre poverenie typu „vykonávateľ<br />

“ sú to pokyny, príkazy, prípadne<br />

prísľub odmeny. Keď sa zdá,<br />

že to nestačí, prichádzajú na rad<br />

tvrdšie prostriedky – zhadzovanie,<br />

irónia, vyhrážky a sankcie. Na poverenie<br />

typu „správca“ sú potrebné<br />

iné schopnosti: namiesto príkazov<br />

a zákazov sú to predovšetkým informácie<br />

a postupy, ako prizvať<br />

druhých k spoluúčasti a spoluzodpovednosti<br />

pri riešení nejakého<br />

problému (otázky Čo navrhuješ?<br />

Čo s tým urobíme? Aký je váš<br />

názor?…) O obidvoch spôsoboch<br />

komunikácie sme už v našom seriáli<br />

písali. Ďalšou komunikačnou<br />

K O M U N I K Á C I A<br />

Rešpektovať<br />

a byť rešpektovaný<br />

3 . Č A S Ť<br />

zručnosťou, ktorou podporujeme<br />

„správcovstvo“, je možnosť voľby.<br />

Umožniť voľbu nielen dospelým,<br />

ale i deťom už od predškolského<br />

veku, samozrejme, s ohľadom na<br />

ich možnosti a skúsenosti, znamená<br />

rozvíjať to, čo robí človeka<br />

človekom.<br />

V širšom zmysle je voľbou každé<br />

rozhodnutie, ktoré urobíme. Potom<br />

tiež nesieme prirodzené<br />

(alebo logické) následky svojich volieb.<br />

V medziľudskej komunikácii<br />

rozumieme pod pojmom „možnosť<br />

voľby“ komunikačnú zručnosť, ktorej<br />

podstatou je vymenovanie dvoch<br />

alebo viacerých alternatív prijateľných<br />

pre obe strany. Prípadne sa<br />

druhej strany pýtame, či má ešte<br />

iný návrh. Aby sa z možnosti voľby<br />

nestala manipulácia, je treba vždy<br />

zvážiť, či ide o oprávnenú a zmysluplnú<br />

požiadavku. Sú rôzne typy<br />

možnosti voľby:<br />

1. Výber spôsobu vykonania<br />

(kto, čo, ako urobí). Dospelí: Môžete<br />

ísť na to rokovanie vy, alebo<br />

tam pôjdem ja – ako sa dohodneme?<br />

Kúpime chladničku alebo<br />

práčku? Môžeme tam ísť vlakom<br />

alebo autobusom - čomu dáš prednosť?<br />

Deti: Môžeš pohrabať trávu<br />

v záhrade a ja zatiaľ pôjdem nakúpiť<br />

alebo naopak – čo by si chcel<br />

radšej? Môžeš si vziať na desiatu<br />

chlieb so syrom alebo jogurt s ovocím.<br />

Môžeš to napísať ručne alebo<br />

na počítači. Chceš sa nechať vyskúšať<br />

v lavici alebo pri tabuli? Ústne


K O M U N I K Á C I A<br />

alebo písomne? Alebo máš<br />

ešte iný návrh, ako ma presvedčíš,<br />

že to vieš?<br />

2. Výber v čase. Dospelí:<br />

Preberieme si tú vec hneď,<br />

alebo si to necháme prejsť<br />

hlavou a stretneme sa zajtra<br />

ráno? Deti: Urobíš si úlohy<br />

teraz, alebo budeš do štvrtej<br />

vonku a urobíš si ich hneď<br />

potom? Stretneme sa o druhej<br />

pred školou alebo o pol<br />

tretej v meste?<br />

Pri výbere v čase neodporúčame<br />

používať slová<br />

„potom“ alebo „o chvíľku“,<br />

ale ponúknuť presné časové<br />

alternatívy.<br />

3. Výber sám – v spolupráci.<br />

Dospelí: Chceš, aby<br />

sme nakúpili spolu, alebo<br />

urobíš nákup ty a ja zatiaľ vybavím<br />

ďalšie veci v meste a potom sa po<br />

teba vrátim? Deti: Upraceš tie hračky<br />

sama, alebo začneme spolu? Doučíš<br />

sa to sám, alebo chceš, aby ti niekto<br />

pomohol?<br />

Často počúvame námietky: A čo<br />

keď to, čo si vyberie, potom nesplní?<br />

Nemôžeme zaručiť stopercentnú<br />

úspešnosť. Možnosťou voľby, práve<br />

tak ako ďalšími rešpektujúcimi komunikačnými<br />

zručnosťami (predovšetkým<br />

informáciami), však zvyšujeme<br />

šancu, že druhá strana urobí<br />

to, čo je potrebné, z vlastného popudu,<br />

a nie z donútenia. S možnosťou<br />

voľby rastie zodpovednosť. To,<br />

čo urobíme na základe vlastného<br />

rozhodnutia, na základe vnútornej<br />

motivácie, robíme s väčším nasadením<br />

a má to väčšiu vnútornú hodnotu<br />

ako to, k čomu nás niekto donúti príkazmi,<br />

odmenami alebo trestami (čo<br />

sú prostriedky takzvanej vonkajšej<br />

motivácie). Tam, kde vládnu pokyny,<br />

príkazy, zákazy a sankcie, existuje iba<br />

„voľba“ vyhovieš – a bude pokoj, alebo<br />

nevyhovieš – a budú problémy. Tak<br />

sa človek učí robiť veci v prvom rade<br />

nie preto, že sú správne, ale preto, aby<br />

si získal priazeň mocných, alebo sa<br />

vyhol sankciám, ktoré by voči nemu<br />

mohli uplatniť.<br />

Všetko, o čom v tejto sérii článkov<br />

hovoríme, sa vzťahuje k dvom<br />

základným modelom komunikácie,<br />

medziľudských vzťahov a výchovy,<br />

ktoré môžeme tiež označiť buď ako<br />

mocenský alebo partnerský. Základom<br />

mocenského, autoritatívneho<br />

modelu je nerovnosť, vzťah nadradenosti<br />

a podradenosti, používanie<br />

mocenských prostriedkov – fyzickej<br />

prevahy, existenčnej závislosti, komunikácie,<br />

ktorá dáva najavo nekompetentnosť<br />

a malú hodnotu druhého,<br />

ponechávanie rozhodovania výlučne<br />

v právomoci toho, kto má moc, podceňovanie<br />

názorov druhej strany.<br />

Opakom mocenského prístupu<br />

je partnerský, rešpektujúci prístup,<br />

ktorý je založený na rovnocennosti<br />

a na rešpektovaní dôstojnosti. Dáva<br />

druhému priestor na vyjadrenie jeho<br />

názoru i na návrhy riešenia a súčasne<br />

vyjadruje dôveru a očakáva zodpovednosť,<br />

že druhý urobí to najlepšie,<br />

čo môže, vzhľadom na svoj vek a skúsenosti.<br />

Mnoho dospelých si myslí, že partnerský<br />

prístup je možný až medzi<br />

dospelými ľuďmi. Keď si však položíme<br />

otázku, od akého veku sa teda<br />

môžeme začať správať k deťom partnersky,<br />

zrazu je jasné, že žiadna taká<br />

veková hranica nie je. Sme presvedčení,<br />

že neexistuje žiadny rozumný<br />

dôvod na to, aby sme sa k deťom<br />

vzhľadom na spôsob komunikácie<br />

a slušné správanie v zásade správali<br />

inak ako k dospelým. To, čo deťom<br />

oznamujeme, samozrejme, prispôsobujeme<br />

ich veku a rozsahu ich<br />

slovníka. Aj požiadavky, ktoré na ne<br />

kladieme, sú podmienené stupňom<br />

vývoja ich zručností a psychických<br />

funkcií, skúsenosťami a vzdelaním.<br />

Ani nenechávame deti rozhodovať<br />

o veciach, o ktorých toho ešte veľa<br />

nevedia. Nič z toho však nebráni<br />

partnerskému, rešpektujúcemu prístupu<br />

k deťom – ten sa vekom dieťaťa<br />

rozvíja, rozširuje, skvalitňuje, až sa<br />

stane plným partnerstvom dospelých,<br />

ale jeho podstata je tá istá. Navyše<br />

partnerský prístup nespočíva len<br />

v slovách, ale oveľa viac v neverbálnej<br />

27<br />

SVET GRÁLU<br />

5/2005


K O M U N I K Á C I A<br />

28<br />

SVET GRÁLU<br />

5/2005<br />

komunikácii a v celkovom správaní.<br />

Rodičia sa môžu správať s veľkým<br />

rešpektom už k novonarodenému<br />

dieťaťu. Spoznáme to podľa toho,<br />

že sa snažia porozumieť jeho potrebám,<br />

brať ich vážne a vychádzať im<br />

v ústrety. Z toho, ako nežne sa ho dotýkajú,<br />

akým tónom hlasu a s akým<br />

výrazom v tvári sa s ním rozprávajú<br />

a z ďalších prejavov správania, ktorými<br />

dávajú najavo prijatie, záujem<br />

a starostlivosť. A spozná to aj dieťa –<br />

hoci nerozumie ani slovo, na emocionálnej<br />

úrovni cíti, že je prijímané<br />

ako hodnotná bytosť, a dáva to najavo<br />

svojím správaním.<br />

Tým, že sa správame k deťom rešpektujúcim<br />

spôsobom, plníme dve<br />

nesmierne dôležité výchovné úlohy:<br />

• prispievame k rozvíjaniu a uspokojovaniu<br />

ich potreby sebaúcty (vážiť<br />

si sám seba, prijímať sa ako hodnotná<br />

ľudská bytosť)<br />

• ukazujeme im, ako vlastne má vyzerať<br />

správne správanie – to správanie,<br />

ktoré od nich vyžadujeme.<br />

Dospelí väčšinou podceňujú význam<br />

toho, že sami pôsobia na deti ako vzor,<br />

či už to chcú alebo nie, či si to uvedomujú<br />

alebo nie. Veľa dospelých sa<br />

úprimne čuduje, že aj keď deťom toľkokrát<br />

povedali, ako by sa mali správať,<br />

deti to nerobia. Základným spôsobom<br />

ako naučiť deti rešpektujúcemu<br />

správaniu, je správať sa k nim s rešpektom.<br />

Ak chceme, aby deti rozprávali<br />

slušne, hovorili „ďakujem“ a „prosím“,<br />

ospravedlnili sa, keď sa správali<br />

nesprávne, a tak ďalej – musíme to na<br />

prvom mieste robiť my sami.<br />

O mocenskom modeli vzťahov<br />

hovoríme tiež ako o autoritatívnom<br />

a máme tým na mysli práve autoritu<br />

v zmysle uplatňovania moci. V slovníkoch<br />

totiž nájdeme dva významy<br />

slova autorita: autorita v zmysle moci<br />

a autorita v zmysle vplyvu. Často počúvame<br />

vetu, že ľudia, a zvlášť deti,<br />

potrebujú autoritu. Nie je tým však<br />

myslená mocenská autorita. O prejavy<br />

moci nestojíme (pokiaľ už nejde o deformáciu<br />

osobnosti v zmysle silnej<br />

závislosti od autority). Prekáža nám,<br />

keď nám niekto prikazuje, povyšuje<br />

sa nad nás, správa sa arogantne, neposkytuje<br />

informácie, posudzuje nás,<br />

jeho správanie je ťažko predvídateľné,<br />

pretože sa rozhoduje podľa svojej nálady<br />

a svojho názoru, a nie na základe<br />

faktov, dohôd a pravidiel.<br />

Iné je to s autoritou v zmysle<br />

vplyvu. Hovorí sa aj o prirodzenej<br />

autorite. Niekto na nás má vplyv,<br />

pretože sa k nám správa rešpektujúcim<br />

spôsobom a vážime si ho pre<br />

to, aký je. Taká autorita je bezvýhradne<br />

potrebná i v priebehu vývoja<br />

mladého človeka. Jej šance pozitívne<br />

ovplyvňovať sú značné, pretože poskytuje<br />

vzor súčasne s pocitom bezpečia.<br />

Autorite v zmysle vplyvu zodpovedá<br />

partnerský model vzťahov.<br />

Keď ľudia strácajú vplyv, majú tendenciu<br />

uchyľovať sa k mocenským<br />

spôsobom. Daň, ktorú platíme za<br />

prijatie modelu nadradenosti a podradenosti,<br />

je však obrovská.<br />

Ľudia často ospravedlňujú používanie<br />

mocenských prostriedkov tým,<br />

že sa tak deje v mene ušľachtilých<br />

cieľov (napríklad vychovať z dieťaťa<br />

dobrého človeka). Ale nech sú ciele<br />

akékoľvek, použitie mocenských<br />

prostriedkov prináša so sebou vždy<br />

veľké riziká v tom, čo vyvolá ďalej.<br />

Tieto riziká nemusia byť (najmä vo<br />

výchove) okamžite viditeľné.<br />

Ak dieťa vyrastá v prostredí, ktoré<br />

mu ponúka prevažne mocenské modely<br />

vzťahov a kde sú modely rovnocenných<br />

vzťahov v menšine, alebo<br />

dokonca chýbajú, pravdepodobne<br />

si osvojí to, že v každom vzťahu<br />

má byť jeden v nadradenej a druhý<br />

v podradenej pozícii. Ďalšie okolnosti<br />

sa potom budú podieľať na tom, do<br />

ktorej pozície sa vyvinie prijatie mocenského<br />

modelu medziľudských<br />

vzťahov: či do vzdoru, vzbury, boja<br />

o moc, alebo, naopak, do prijatia<br />

podradenej role – do poslušnosti.<br />

Dospelí sa obávajú vzdoru detí,<br />

druhé riziko – poslušnosť – však<br />

často za riziko nepovažujú, a dokonca<br />

považujú poslušnosť za žiadaný<br />

výsledok výchovy.<br />

Poslušné dieťa môže byť cieľom<br />

i pýchou mnohých nepoučených<br />

rodičov. Potom môže nastať chvíľa,<br />

keď dieťa napríklad „zapadne do


andy“. Nešťastní rodičia často vyslovujú<br />

klasickú vetu: „Veď to bol<br />

taký dobrý, poslušný chlapec (poslušné<br />

dievča).“ Vlastne sa nič nezmenilo. Sú<br />

stále poslušní. Ibaže teraz počúvajú<br />

niekoho iného – už nie rodičov, ale<br />

napríklad vodcu bandy. „Ja som iba<br />

plnil príkazy!“ – Koľkokrát v najrôznejších<br />

súvislostiach sme už túto vetu<br />

počuli?<br />

Pokiaľ však odmietame poslušnosť,<br />

čo je jej skutočným protikladom? Neposlušnosť,<br />

vzdor to nie je. Neposlušnosť<br />

je iba opačným extrémom tej istej<br />

závislosti od autority. Aj keď na<br />

prvý pohľad vyzerá veľmi „nezávisle“,<br />

ide o negatívnu závislosť, snahu byť<br />

v opozícii voči niekomu, kto je vnímaný<br />

ako autorita. Protikladom poslušnosti<br />

je zodpovednosť. Jej podstatou<br />

nie je závislosť od toho, čo robí<br />

alebo hovorí autorita, ale vnútorne<br />

prijaté hodnoty a normy správania,<br />

podľa ktorých sa riadime, aj keď<br />

nás práve nikto nevidí. Je pravdou,<br />

že väčšina rodičov netúži ani tak po<br />

tom, aby ich deti poslúchali, ale chcú,<br />

aby robili to, čo je dobré a správne.<br />

Ale spôsob, akým to od detí žiadajú,<br />

je jadrom úspechu.<br />

Mocenský model hovorí: „Prinútim<br />

ťa robiť to, čo je správne.“ Partnerský<br />

model hovorí: „Táto vec má<br />

taký a taký zmysel, také a také dôsledky.<br />

Očakávam, že urobíš to, čo<br />

je správne.“<br />

Predstava, že dieťa vychovávané<br />

autoritatívne sa s nadobudnutím<br />

dospelosti zrazu začne správať aj bez<br />

kontroly zodpovedne a bude schopné<br />

plnohodnotných partnerských vzťahov,<br />

je nereálna. Ak sa tak stane, nie<br />

je to vďaka autoritatívnej výchove, ale<br />

preto, lebo sa okrem autoritatívnych<br />

spôsobov stretlo aj s rešpektujúcim,<br />

partnerským modelom vzťahov.<br />

Pavel a Tatiana Kopřivovci<br />

e-mail: koprivovi.spirala@tiscali.cz<br />

Záhada<br />

egyptskej studne<br />

Vminulom čísle Sveta Grálu sme<br />

uverejnili matematicko-filozofickú<br />

Záhadu egyptskej studne, na<br />

ktorú narazili archeológovia pri<br />

vykopávkach v staroegyptskom<br />

chráme boha Slnka: „Ty, kto sa chceš<br />

stať kňazom boha Slnka, musíš najprv<br />

podstúpiť skúšku. Budeš zamurovaný<br />

do miestnosti za touto stenou<br />

a zostaneš tam tak dlho, kým nevyriešiš<br />

úlohu, ktorá ťa tam čaká.<br />

Uprostred miestnosti je vykopaná<br />

kruhová studňa, v tej studni sú dve<br />

skrížené tyče s dĺžkou dve miery<br />

a tri miery. Tyče sa krížia práve na<br />

hladine vody vo výške jedna miera<br />

odo dna. Tvojou úlohou je stanoviť<br />

priemer studne a výsledok podať na<br />

hlinenej tabuľke otvorom kňazovi,<br />

ktorý čaká za stenou. Avšak rozmysli<br />

si dobre, či podstúpiš túto skúšku. Ak<br />

ju nesplníš, zomrieš hladom a vyčerpaním.“<br />

Nemáme v úmysle predkladať čitateľom<br />

Sveta Grálu matematicko-<br />

-hádankárske kvízy. Táto záhada<br />

má aj svoj filozofický rozmer.<br />

Matematicky sa zdá úloha na<br />

prvý pohľad ľahká, v skutočnosti<br />

je však ťažšia, ako vyzerá. Možno<br />

ju napríklad pomocou rovnice elipsy<br />

2<br />

1,23<br />

3<br />

previesť na kubickú rovnicu, alebo<br />

pomocou Pytagorovej vety zostaviť<br />

sústavu rovníc s niekoľkými neznámymi.<br />

V obidvoch prípadoch však<br />

nevedie postup jednoducho k cieľu,<br />

ale do vzorcov je nutné skusmo dosadzovať<br />

priemer studne tak dlho,<br />

až sa približne trafíme do výsledku<br />

s dostatočnou presnosťou. Postupným<br />

porovnávaním ľavej a pravej<br />

strany rovnice dôjdeme nakoniec<br />

29<br />

SVET GRÁLU<br />

5/2005<br />

1


N A Z A M Y S L E N I E<br />

k priemeru studne, rovnému asi 1,23<br />

miery. Počítač to dokáže metódou postupného<br />

približovania za zlomok sekundy,<br />

na kalkulačke to trvá dlhšie.<br />

Otázkou však je, ako priemer studne<br />

vypočítali starí Egypťania? Tí predsa<br />

nemali ani počítač, ani kalkulačku. Na<br />

túto otázku nedal odpoveď ani sovietsky<br />

populárno-vedecký časopis, ktorý<br />

v roku 1966 túto záhadu uverejnil.<br />

Opusťme na chvíľu Egypt, studňu<br />

so skríženými bambusovými palicami,<br />

trápiaceho sa adepta kňazstva<br />

a venujme pozornosť pojmu zvanému<br />

„zlatý rez“. Zlatý rez je pomer známy<br />

matematikom, umelcom, architektom,<br />

inžinierom. Je to spôsob rozdelenia<br />

úsečky v takom pomere, aby jej<br />

kratšia časť bola v rovnakom pomere<br />

ako dlhšia k celej úsečke. Približne sa<br />

rovná dvom tretinám k jednej tretine,<br />

presnejšie k nemu dôjdeme matematicky<br />

postupným približovaním radu<br />

zlomkov 1/2, 2/3, 3/5, 5/8, 8/13 atď., kde<br />

je každý ďalší menovateľ vždy súčtom<br />

dvoch predchádzajúcich; ešte presnejšie<br />

ho vyriešime kvadratickou rovnicou<br />

ako pomer (√5-1)/2, teda asi 0,61803.<br />

Umelci ho poznajú ako zvlášť harmonický<br />

pomer; napríklad obdĺžnik so<br />

stranami v pomere zlatého rezu sa nám<br />

javí ako neobyčajne príjemný – ani<br />

veľmi natiahnutý, ani nie „do štvorca“.<br />

Ak pozorujeme obrazy alebo umelecké<br />

fotografie, všimneme si, že autor spravidla<br />

neumiestňuje hlavnú postavu do<br />

stredu obrazu, ale posunie ju trošku<br />

bokom, väčšinou práve do zlatého rezu<br />

šírky plátna. V stavebníctve sa používal<br />

zlatý rez už od počiatkov architektúry.<br />

V stredoveku sa stavali veže,<br />

zužujúce sa smerom nahor v pomere<br />

zlatého rezu, a rozhľadne na vežiach<br />

sa v tomto pomere zhusťovali smerom<br />

k vrcholu. Až keď neskôr vzniklo statické<br />

inžinierstvo, zistilo sa, že taký na<br />

pohľad pekný tvar je súčasne tým najlepším<br />

spôsobom využitia stavebného<br />

materiálu, je to takzvaný nosník odstupňovaného<br />

prierezu.<br />

30<br />

SVET GRÁLU<br />

5/2005<br />

Zlatý rez nájdeme aj v prírode.<br />

Niektoré rastliny spevňujú svoju<br />

stonku kolienkami, ktoré sa smerom<br />

od koreňov k špičke zhusťujú<br />

približne v pomere zlatého rezu; žilkovanie<br />

niektorých listov sa od stopky<br />

k špičke zhusťuje tiež v pomere zlatého<br />

rezu. Príčinou nie je tajomná<br />

múdrosť rastlín, ale skutočnosť, že<br />

tak vyrastie najpevnejší nosník, najlepšie<br />

vzdorujúci vetru a iným záťažiam:<br />

stonka alebo list rastie tak dlho,<br />

dokiaľ nedosiahne hranicu svojej nosnosti,<br />

potom vytvorí kolienko alebo<br />

žilku. Napokon, čo sa nám zdá krásnym,<br />

má svoj prapôvod v prírode. Už<br />

praveké džbány hruškovitého tvaru<br />

kopírovali formy vyskytujúce sa<br />

v okolí ich vtedajších tvorcov; každá<br />

kvapka, chystajúca sa kvapnúť z vetvičky<br />

alebo z vodovodu, postupne<br />

oťažieva a nadobúda hruškovitý tvar<br />

– ten jej dajú prírodné sily, ktoré okolo<br />

seba vnímame, bez toho, aby sme si<br />

to uvedomovali. To, čo vytvárajú, považujeme<br />

za krásne. V hudbe je ťažšie<br />

ukázať súvislosti ľudského diela<br />

s prírodou, ale aj tam ich nájdeme. Ak<br />

si nahráme vtáčí spev a pustíme ho<br />

spomalene, prekvapí nás podobnosť<br />

s tónmi indickej hudby existujúcej už<br />

po tisícročia. Vtáky, zvlášť tie malé,<br />

žijú a vnímajú rýchlejšie ako človek<br />

a ich spev sa nám priblíži a stane detailne<br />

zrozumiteľným až vtedy, keď<br />

si ho spomalíme. No dobre – ale kde<br />

vzali zasa vtáky v prírode svoj vzor ?<br />

Každý tvor čerpá svoju existenciu<br />

zo všeobsahujúcej a všeobjímajúcej<br />

energie Stvoriteľa. Berie si z nej malú<br />

časť, zvyšok nie je schopný pochopiť<br />

ani spracovať. Môžeme ju prirovnať<br />

k bielemu slnečnému žiareniu obsahujúcemu<br />

všetky farby dúhy. Ak položíme<br />

prúdu svetla do cesty farebné<br />

skielko, trebárs červené, vydelíme<br />

tým zo všetkých farieb len jedinú,<br />

teda červenú, zatiaľ čo náš sused dal<br />

prednosť modrému skielku; svetlo<br />

sa tak stalo farebným. Tak aj každý<br />

z nás čerpá z toho istého zdroja, ale<br />

vytvára, lepšie povedané vyberá si<br />

z neho niečo iné. Rovnako aj rôzne<br />

vtáky „hovoria“ rozdielnou rečou;<br />

môžeme si predstaviť prúdy svetla<br />

a tónov pretekajúcich svetom okolo<br />

nás, z ktorých si každý tvor vyberá<br />

len malú časť a robí ju viditeľnou<br />

alebo počuteľnou po svojom. To isté<br />

platí pre ľudskú reč, ktorá má v rôznych<br />

národoch pre ten istý pojem (napríklad<br />

„strom“) rôzne hlásky, rôzne<br />

slová (Baum, tree, derevo a iné).<br />

Vráťme sa však späť k egyptskej<br />

studni a adeptovi kňazstva boha<br />

Slnka, ktorý si láme hlavu nad jej<br />

záhadou. Tak znovu – ako vypočítali<br />

priemer studne starí Egypťania?<br />

Odpoveď znie: nijako! Považovali<br />

úlohu za matematicky neriešiteľnú!<br />

A beda adeptovi, hoci bystrému, ak<br />

sa pohrúžil do problému svojím mozgom<br />

a snažil sa prácne nájsť výsledok<br />

pomocou svojich znalostí a úvah. Riešenie<br />

sa zdalo tak blízko, ale hodina<br />

za hodinou plynula, výpočty sa nedarili,<br />

nie a nie prísť veci na koreň; nepokoj<br />

postupne prerastal do únavy,<br />

vyčerpania, pridal sa hlad… A pritom<br />

riešenie bolo tak blízko! Stačilo<br />

vymotať sa z hĺbavých konštrukcií<br />

a zapnúť svoju všímavosť, schopnosť<br />

intuície, nápad, ktorý dokáže<br />

jediným blesknutím vniesť svetlo do<br />

zdanlivo slepej uličky. Priemer studne<br />

je takmer presne zlatým rezom tyče<br />

s dĺžkou dve miery! Odchyľuje sa len<br />

nepatrnou hodnotou 0,4%. Vnímavý<br />

človek, ktorý sa už raz stretol so zlatým<br />

rezom, ho bez námahy znovu<br />

rozpozná. Mohol to dokázať aj náš<br />

adept nad otvorom studne držiaci<br />

v rukách bambusové palice.<br />

Tá naozaj posledná otázka platí nakoniec<br />

každému z nás a je na hony<br />

vzdialená od matematiky: Nie sú aj<br />

odpovede na mnohé naše zdanlivo<br />

ťažké problémy tak blízko?<br />

Artur Zatloukal


P R Í R O D A<br />

TELEPATIA<br />

A INŠTINKT ZVIERAT<br />

TERIÉR JAYTEE<br />

Ruppert Sheldrake hlbšie skúmal<br />

správanie sa teriéra menom Jaytee.<br />

Jaytee reagoval takmer vždy okamžite<br />

už na to, keď sa dcéra domácej panej,<br />

Pam Smartová, len rozhodla, že pôjde<br />

domov. To sa stalo nezávisle od dennej<br />

doby a od toho, či išla len na nákup,<br />

alebo bola na vzdialenejšom mieste<br />

a dlhší čas a či jej rodičia boli doma<br />

a o jej príchode vedeli alebo nie. Teriér<br />

reagoval nezávisle aj od toho, akým<br />

spôsobom sa domov vracala, či svojím<br />

vlastným autom, alebo iným dopravným<br />

prostriedkom. Aby sa správanie<br />

Jaytee mohlo lepšie zdokumentovať,<br />

natáčali sa súbežne videozáznamy –<br />

Jaytee doma a dcéra mimo domu. Potom<br />

informovali Pam Smartovú, kedy<br />

má prísť domov. Doma Jaytee najprv<br />

ležal pri nohách pani Smartovej ako<br />

vždy. Len čo sa však Pam Smartová<br />

dozvedela, že má prísť domov, nastražil<br />

Jaytee uši. Nato sa Pam Smartová<br />

vybrala na stanovisko taxíkov a Jaytee<br />

zároveň odišiel k dverám terasy a tam<br />

čakal, kým Pam neprišla domov. Jaytee<br />

ju ako vždy vítal celý rozradostnený.<br />

Podobné experimenty sa viackrát zopakovali<br />

a kvalitatívne vyhodnotili.<br />

Počas Paminej neprítomnosti sedel<br />

Jaytee len zriedkavo pred dverami terasy,<br />

v priemere 5 až 20 percent času,<br />

zatiaľ čo počas prvých 10 minút, keď<br />

sa vracala domov, to bolo až 54 percent<br />

daného času 1 .<br />

Tieto výsledky boli publikované a odvysielané<br />

aj v britskej televízii. Tu príležitostne<br />

vystupuje aj jeden skeptik,<br />

ktorého sa vždy pýtajú na názor, ak ide<br />

o odhaľovanie parapsychologických javov.<br />

V tomto prípade išlo o Dr. Richarda<br />

Wisemana, psychológa na Univerzite<br />

v Hertfordshire. Dr. Wiseman zopakoval<br />

experimenty Rupperta Sheldrakea<br />

a dospel k tým istým výsledkom: Jaytee<br />

čakal na príchod Pam Smartovej dokonca<br />

aj vtedy, keď prišla domov v úplne<br />

náhodne zvolenom čase a k tomu ešte<br />

v aj neznámom dopravnom prostriedku.<br />

Medzitým sa natočili videozáznamy aj<br />

Každý z nás už iste počul<br />

o prípadoch, keď zvieratá vycítili<br />

hroziace nebezpečenstvo,<br />

a tým sa zachránili. Tento jav<br />

sa pripisuje inštinktu zvierat.<br />

Ale čo je vlastne inštinkt? Podobne<br />

záhadným javom je telepatia<br />

(z gréčtiny: vyciťovať<br />

na diaľku). Týmto pojmom sa<br />

označuje prenos myšlienok,<br />

ktorý je možný nielen medzi<br />

osobami, ale aj medzi človekom<br />

a zvieraťom. To, že aj zvieratá<br />

myslia, je zrejmé z ich správania<br />

– napríklad pes „potiahne“<br />

ponožku len preto, aby sa s ním<br />

jeho pán alebo pani hrali. Cvičitelia<br />

zo skúsenosti hovoria, že<br />

psy dokážu vykonať viac než 30<br />

rôznych úloh. Sú však zvieratá<br />

schopné prijímať myšlienky aj<br />

na diaľku? Britský biochemik<br />

a filozof, Ruppert Sheldrake<br />

skúmal túto otázku z vedeckého<br />

hľadiska. Oslovil mnohých<br />

majiteľov zvierat, aby mu porozprávali<br />

o svojich skúsenostiach.<br />

Pritom sa bez pochybností<br />

potvrdilo, že mnoho psov<br />

a mačiek s predstihom vytušilo<br />

príchod svojho pána. Toto správanie<br />

bolo pozorované u približne<br />

50 % psov a 35 % mačiek<br />

vo vybraných lokalitách<br />

USA a Anglicka. Zvieratá sa už<br />

niekoľko minút pred príchodom<br />

ich majiteľov znepokojili a vybrali<br />

sa na určité miesto, kde<br />

očakávali svojho pána.<br />

s inými psami, ktoré potvrdili výsledky<br />

pokusov vykonaných s teriérom Jaytee.<br />

Ako možno vysvetliť výsledky týchto<br />

pokusov? Zo simultánneho videozáznamu<br />

sa dá jednoznačne vyvodiť, že<br />

Pamine rozhodnutie ísť domov vyvolalo<br />

radostné očakávanie v jej psíkovi. Boli<br />

to teda jej myšlienky, na ktoré pes reagoval.<br />

Tieto skutočnosti potvrdzujú, že<br />

myšlienky sa stávajú samostatnými, aj<br />

31<br />

SVET GRÁLU<br />

5/2005


P R Í R O D A<br />

32<br />

SVET GRÁLU<br />

5/2005<br />

keď nie „materiálnymi“ útvarmi, ktoré<br />

nezostávajú pri svojom tvorcovi, ale<br />

môžu byť takmer okamžite zachytené<br />

na inom mieste. Taktiež sa zdá, že nesú<br />

charakteristickú pečať osoby, ktorá ich<br />

vytvorila, pretože Jaytee vedel, že pochádzajú<br />

od Pam Smartovej. Veď predsa<br />

všetky psy v Anglicku sa neznepokoja<br />

len preto, že sa jeden majiteľ nejakého<br />

psa rozhodne vrátiť domov!<br />

To, že aj ľudia môžu prijímať myšlienky<br />

na diaľku, mnohí z nás vedia<br />

z vlastnej skúsenosti. Zrazu človek<br />

myslí na nejakú osobu, ktorá o chvíľu<br />

zavolá, alebo od ktorej o niekoľko dní<br />

príde list. Sú aj také zvieratá, ktoré vopred<br />

vedia, kedy ich milovaný pán alebo<br />

panička zavolá: „Sedem rokov po tom,<br />

ako si zadovážila kocúra Carla, išla<br />

moja dcéra Marion študovať na pedagogický<br />

inštitút a domov volávala pomerne<br />

zriedkavo. No keď telefón zvonil<br />

a volala Marion, a nie náš syn, Carlo<br />

vybehol po schodoch ešte skôr, než som<br />

stihla zdvihnúť slúchadlo! Kocúr jednoducho<br />

nemohol vedieť, že volala moja<br />

dcéra. Vždy sme sa museli smiať, keď<br />

tak letel po schodoch, pretože to znamenalo,<br />

že na druhom konci linky bude<br />

určite Marion. Nikdy to totiž inak nerobil,<br />

predovšetkým preto nie, lebo hore<br />

do domu vôbec nesmel chodiť.“ 2<br />

Vzťahy medzi človekom a zvieraťom<br />

nie sú dané len putom lásky. V istých<br />

novinách prebehla správa o psovi, ktorý<br />

roztrhal list od zverolekára, v ktorom<br />

bola pozvánka na ďalšiu návštevu. Majiteľovi<br />

sa do rúk dostali už len útržky.<br />

Aj mačky vnímajú myšlienky majiteľa<br />

zvieraťa. Vopred vedia o dni, keď majú<br />

ísť ku zverolekárovi, a jednoducho sa<br />

v ten deň nevrátia domov.<br />

Niektorí chovatelia ani nemusia volať<br />

na svoje zvieratá: „Kedysi som si všimol,<br />

že keď som si len pomyslel, že zavolám:<br />

„Tiger“, tak sa mačka objavila bez toho,<br />

aby som musel ísť von. Zistil som, že<br />

myšlienky mali dokonca väčší účinok<br />

ako hlasné volanie.“<br />

Tieto javy sa dajú vysvetliť účinkom<br />

myšlienok, ktoré zvieratá prijímajú, pretože<br />

sú spojené s danou osobou, či už<br />

prostredníctvom puta lásky, dobrých<br />

alebo zlých skúseností. Je prekvapujúce,<br />

aké silné pôsobenie vychádza z myšlienok.<br />

Ale sú ešte ďalšie pozoruhodné<br />

schopnosti zvierat, ktoré sa už nedajú<br />

vysvetliť prenosom myšlienok.<br />

VICTOROV PES<br />

JOHNY<br />

Občas sa v novinách objavujú<br />

správy o prekvapujúcej orientačnej<br />

schopnosti a neobjasnenom<br />

nájdení ľudí alebo zvierat i na veľké<br />

vzdialenosti. Aj v knihe Siedmy zmysel<br />

zvierat od Rupperta Sheldrakea<br />

sú opísané pekné príklady<br />

tohto fenoménu:<br />

Victorovho psa Johnyho predali,<br />

lebo už nemohol zostať vo<br />

Victorovej rodine. Pán, ktorý si<br />

chrta Johnyho kúpil, ho uviazal<br />

na zadnom dvore a odišiel<br />

autom spolu s Victorom a jeho<br />

otcom do reštaurácie. Reštaurácia<br />

bola odtiaľ vzdialená asi<br />

päť kilometrov a ani Victor, ani<br />

jeho otec tam ešte nikdy predtým<br />

neboli. Victor nepočúval,<br />

o čom sa vedľa neho zhovárajú.<br />

Myslel na Johnyho, ktorý<br />

pravdepodobne smutne sedel vzadu<br />

na dvore. Ako sa však všetci prekvapili,<br />

keď sa zrazu dvere rozleteli a do<br />

miestnosti vbehol Johny! Odtrhol sa<br />

a našiel Victora v reštaurácii. Ako sa<br />

Johnymu podarilo vyhľadať svojho<br />

pána, keď nepoznal ani reštauráciu,<br />

ani okolie? Nie je veľmi pravdepodobné,<br />

že ho viedol čuch, lebo Victor<br />

odišiel autom. Okrem toho je známe,<br />

že chrty majú zlý čuch a orientujú sa<br />

predovšetkým zrakom.<br />

Ešte tajuplnejšie je správanie sa<br />

jednej kravy, ktorú pri predaji oddelili<br />

od jej ešte pridájaného teliatka.<br />

Krava opäť našla svoje teliatko, hoci<br />

bolo premiestnené na hospodársky<br />

dvor desať kilometrov od nej. Farmárka,<br />

u ktorej bolo teliatko, videla<br />

nasledujúce ráno kravu cieľavedome<br />

zabočiť na cestu, ktorá viedla k ich<br />

farme. Keď farmárka otvorila dvere<br />

na maštali, krava-matka vpochodovala<br />

dovnútra a okamžite podišla k svojmu<br />

teliatku, aby ho nakŕmila. 3 Odkiaľ<br />

mohla krava vedieť, kde sa nachádza<br />

jej teliatko? Určite nepočula jeho volanie!<br />

Aj keď zvieratá vedia zachytiť<br />

myšlienky na veľké vzdialenosti, tak<br />

je asi sotva možné, aby sa nimi táto<br />

krava orientovala. Myšlienky totiž nie<br />

sú jasnejšie, ak sa dostaneme do blízkosti<br />

ich zdroja, na rozdiel od volania,<br />

ktoré je prijímané sluchom, a ktoré je<br />

tým jasnejšie, čím sa viac približujeme<br />

k volajúcej osobe. Nemôžeme sa podľa<br />

nich orientovať. Tu musí prichádzať do<br />

úvahy ešte nejaký iný faktor.<br />

NEVIDITEĽNÍ<br />

POMOCNÍCI<br />

Obytostiach prírody, „bytostných“,<br />

ktoré sú pre väčšinu ľudí neviditeľné,<br />

sme písali v predchádzajúcich číslach<br />

Sveta Grálu (článok o komunite<br />

Findhorn a „Kde sa stratil šiesty zmysel“).<br />

Zvieratá môžu tieto bytosti, resp.<br />

ich rady vnímať, čo objasňuje ich mi-


P R Í R O D A<br />

moriadny inštinkt a schopnosť orientácie<br />

i v prípade veľkých vzdialeností.<br />

Pre mnohých je zrejme vedomý kontakt<br />

s bytosťami prírody čudnou predstavou.<br />

Tak to bolo aj so mnou, keď<br />

som sa o nich dopočul po prvý raz. No<br />

myslím si, že ak vezmeme do úvahy to,<br />

ako je všetko v prírode dobre usporiadané,<br />

je celkom pochopiteľné, že celý<br />

svet je pretkaný sieťou takýchto pomáhajúcich<br />

síl. Poriadok neprichádza<br />

sám od seba. Len si predstavme, koľko<br />

práce musíme vynaložiť len na to, aby<br />

sme si udržali poriadok vo vlastnom<br />

byte. O čo ťažšie to musí byť, ak ide<br />

o celý svet! Bez podporujúcich, riadiacich<br />

síl by to nikde nefungovalo.<br />

Kedysi sme si my vedci napríklad<br />

mysleli, že zložky bunky si v bunke<br />

jednoducho len tak plávajú. Teraz je<br />

nám jasné, že to bola mylná predstava.<br />

Enzýmy a proteíny, ktoré spolu<br />

musia vzájomne reagovať, by sa takto<br />

nikdy nedostali do kontaktu. Bunka by<br />

nikdy nemohla plniť svoju funkciu. Teraz<br />

vieme, že bunku prestupujú rôzne<br />

vlákna. Týmito vláknami sa jednotlivé<br />

súčasti privádzajú na svoje miesta,<br />

umožňujú pohyb bunky a rozdeľovanie<br />

chromozómov dcérskym bunkám.<br />

Aj z nás ľudí vychádzajú rôzne<br />

jemnohmotné vlákna podľa nášho myslenia<br />

a konania, ktoré sa – obrazne povedané<br />

– zakoreňujú v rôznych úrovniach<br />

neviditeľného sveta a spájajú nás<br />

s týmito oblasťami. Tieto vlákna nevidíme,<br />

podobne ako bežne nevidíme<br />

korene rastlín a stromov v zemi. Majú<br />

však pre náš život zásadný význam.<br />

Celá armáda „malých bytostných“<br />

sa zaoberá spracúvaním a zakotvovaním<br />

týchto vlákien. Títo pomocníci<br />

privádzajú do rozkvetu naše ľudské<br />

chcenie na onom svete a taktiež<br />

sa starajú o blaho zvierat. Spojenie<br />

s týmito malými bytostnými mohlo<br />

pomôcť aj v našich príkladoch psovi<br />

Johnymu nájsť Victora a krave jej teliatko.<br />

Keďže duše zvierat majú podobný<br />

pôvod ako títo bytostní pomocníci,<br />

môžu ich zvieratá vidieť. 4<br />

Voľakedy mohli aj mnohí ľudia vidieť<br />

niektoré prírodné bytosti, napríklad<br />

gnómov, elfov alebo vodné víly, lebo<br />

boli oveľa viac spätí s prírodou, než je<br />

dnes väčšina ľudí. 5<br />

PREDVÍDANIE<br />

Zvieratá môžu nebezpečenstvo<br />

predvídať a varovať pred ním,<br />

napríklad pred zemetrasením, alebo<br />

aj pred udalosťami v súkromí. Nasledujúce<br />

príklady ukazujú, že sa oplatí<br />

dbať na správanie zvierat:<br />

„V roku 1942, počas vojny, som bol<br />

u svojich známych v Lipsku. Mali<br />

starého papagája. Jedného večera –<br />

mohlo byť tak deväť hodín – sa papagáj<br />

začal správať veľmi rozrušene<br />

vo svojej klietke. Poskakoval z jednej<br />

nôžky na druhú, ľavé krídlo dvíhal<br />

vysoko a škriekal: „Tam hore, tam<br />

hore, tam hore!“ Týmto smerom sa<br />

aj pozeral a nedal sa nijako upokojiť.<br />

Prekvapene som sa spýtal, čo to znamená.<br />

„Toto robí vždy pred leteckým<br />

poplachom, najmenej dve hodiny vopred“,<br />

povedala moja známa. V nasledujúcich<br />

hodinách Angličania bombardovali<br />

sklenený a športový areál 6<br />

v našej tesnej blízkosti. Vedieť dve hodiny<br />

vopred, že bude bombový nálet,<br />

to je úžasné!<br />

Ďalší príklad: rakúsky manželský<br />

pár prekvapilo na strmej horskej<br />

ceste cestou na dovolenku zavíjanie<br />

ich pudlíka. Fenka položila labky na<br />

mužove plecia, akoby mu chcela zabrániť<br />

v ďalšej jazde. Napriek manželkinmu<br />

dohováraniu sa pudlík správal<br />

čoraz pochabejšie, až napokon muž<br />

musel ubrať na rýchlosti. Len čo prešli<br />

ďalšou zákrutou, tak to, čo uvideli, im<br />

vyrazilo dych. Len niekoľko metrov<br />

pred nimi bola cesta prerušená a namiesto<br />

nej tu zívala priepasť. 7 Zosuv<br />

pôdy strhol so sebou i cestu.<br />

Odkiaľ pochádza u zvierat toto predvídanie?<br />

Aj v oboch týchto prípadoch,<br />

ktoré hraničili so zázrakom, bol rozhodujúci<br />

kontakt s bytosťami prírody.<br />

Malí bytostní sa podľa svojho druhu<br />

zaoberajú zmenami prebiehajúcimi<br />

v zemi, a práve preto mohli varovať<br />

pudlíka pred zosuvom pôdy. Na druhej<br />

strane (iný druh) sa zaoberá myšlienkovými<br />

útvarmi, ktoré vytvorili ľudia.<br />

Jemnohmotne už sformovaný úmysel<br />

Angličanov bombardovať Lipsko<br />

mohli papagájovi sprostredkovať<br />

práve malí bytostní. I keď opísané<br />

epizódy sú samostatnými prípadmi,<br />

ktoré zasahujú do osudu jednotlivcov,<br />

zdá sa, že predzvesť zemetrasenia<br />

vnímajú všetky zvieratá. Mnohé<br />

správy zhodne hovoria o tom, že sa<br />

zvieratá pred zemetrasením správajú<br />

veľmi nepokojne. Napríklad potkany<br />

vychádzajú z kanalizácie, mačky vynášajú<br />

svoje mláďatá z domu, psy,<br />

kravy alebo sliepky hlasne upozorňujú<br />

na prichádzajúcu udalosť. Toto<br />

sa môže diať niekoľko hodín až dní<br />

pred zemetrasením. 8<br />

Vidíme teda, že zvieratá sú schopné<br />

varovať ľudí pred blížiacim sa nebezpečenstvom.<br />

To sa nedeje len pomocou<br />

telepatie, teda prostredníctvom schopnosti<br />

zvierat prijímať myšlienky, ale aj<br />

pomocou ich schopnosti vidieť bytosti<br />

prírody a prijímať od nich pokyny. Zvieratá<br />

nám môžu takto tvoriť mosty do<br />

tých úrovní stvorenia, ktoré by našim<br />

zmyslom boli inak uzatvorené.<br />

Dieter Malchow<br />

1, 2, 3) Ruppert Sheldrake: „Siedmy zmysel<br />

zvierať“ Vydavateľstvo Ulstein, 2001.<br />

4, 5) Abd-ru-shin: „Vo Svetle Pravdy – Posolstvo<br />

Grálu“, Vydavateľstvo Stiftung<br />

Gralsbotschaft, Stuttgart, 1998.<br />

6, 7) GralsWelt tematický zošit č. 9: „Prírodné<br />

bytosti“, Vydavateľstvo Stiftung<br />

Gralsbotschaft, 2002.<br />

8) Viac k tejto téme: „Správanie sa zvierat<br />

pri zemetrasení“ 1984, 2. vydanie, Mag.<br />

Robert Samonig, Vlastné vydavateľstvo<br />

Klagenfurt, Platzgasse 5.<br />

33<br />

SVET GRÁLU<br />

5/2005


P S Y C H O L Ó G I A<br />

Prečo je medzi autistami toľko<br />

zázračných detí? Odkiaľ sa<br />

berú ich mimoriadne schopnosti<br />

a nadanie, o ktorom sa<br />

iným ľuďom môže len snívať?<br />

Ak by sa podarilo rozlúštiť túto<br />

hádanku, bola by tu možnosť<br />

lepšie porozumieť autistickým<br />

deťom, ale aj nádej, že by aj iní<br />

ľudia mohli výrazne zlepšiť<br />

svoje schopnosti.<br />

Zázračné deti<br />

a autizmus<br />

Triapolročné autistické dievčatko<br />

Nadia začalo odrazu kresliť kone.<br />

Skutočne krásne kone. Mala cit pre<br />

priestorové zobrazenie, tieňovanie<br />

a vnímanie perspektívy, čo sa<br />

u veľmi nadaných detí v bežnej populácii<br />

vyvinie až okolo desiateho<br />

roku života. Nadia kreslila to, čo videla,<br />

bez toho, aby to potrebovala<br />

pochopiť alebo vysvetliť si to.<br />

Oliver Sacks podrobne skúmal výtvarné<br />

nadanie Stephena Wiltshira.<br />

Zaujímala ho predovšetkým otázka,<br />

či Stephen prechádza nejakým vnútorným<br />

vývojom, do akej miery je<br />

vnútorne zainteresovaný na svojom<br />

mimoriadnom nadaní, alebo či len<br />

ako stroj vykonáva určitú činnosť<br />

bez toho, aby jej rozumel. Preto ho<br />

často v Anglicku navštevoval a podnikol<br />

s ním cesty do Ruska a do Spojených<br />

štátov. Otázky však aj naďalej<br />

Tohto koňa nakreslila<br />

triapolročná Nadia.<br />

34<br />

SVET GRÁLU<br />

5/2005<br />

zostávali do značnej miery nezodpovedané.<br />

Isté je, že týmto zázračným<br />

deťom chýba schopnosť uvažovať<br />

o svojich dielach a nedokážu ani opísať<br />

to, čo sa v nich samotných pritom<br />

odohráva. U Stephena bolo nápadné,<br />

že veľmi rýchlo „vstrebal“ kreslený<br />

objekt niekoľkými pohľadmi a nemusel<br />

sa pri kreslení sústrediť na to,<br />

čo robí: „Počas kreslenia sa pozerá<br />

dookola, počúva walkman, spieva si,<br />

alebo si niečo rozpráva.“ (Citované<br />

podľa O. Sachsa) Vzhľadom na to, že<br />

Stephen dokáže rovnako dobre kresliť<br />

spamäti, musia tieto predmety zreteľne<br />

vyvstávať pred jeho vnútorným<br />

zrakom.<br />

Niektorí vedci sa domnievajú, že<br />

zázračné deti žijú vo svete spomienok,<br />

obklopené svojimi číslami a obrazmi.<br />

Väčšinou sa predpokladá, že<br />

ich schopnosti sú len odrazom zvláštneho<br />

vývoja ich mozgu. Ako však<br />

máme vnímať autizmus z hľadiska<br />

spolupráce mozgu a ducha?<br />

Kim Peek má 51 rokov. Nemá rodinu<br />

ani priateľov a v živote sa nezaobíde<br />

bez pomoci druhých. No napriek<br />

tomu je šťastný. Je vynikajúcim<br />

počtárom, nikdy sa nepomýli. V skutočnosti<br />

však vôbec nepočíta. Ak ho<br />

požiadate, aby vynásobil dve štvormiestne<br />

čísla, okamžite povie výsledok,<br />

akoby ho videl pred sebou. Vo<br />

svojom živote prečítal 7600 odborných<br />

kníh, väčšinu informácií z nich<br />

si zapamätal a možno sa ho spýtať<br />

na rôzne údaje z kalendárov a historické<br />

údaje, dátumy, autobusové spojenia<br />

a mapy ulíc v Spojených štátoch<br />

a v Kanade. Romány sú však preňho<br />

nepochopiteľné. Vo svojich tridsiatich<br />

troch rokoch sa spoznal so scenáristom<br />

Barrym Morrowom, ktorému<br />

sa jeho život stal predlohou pre film<br />

Rain Man. Skutočnosť, že Kim nepočíta<br />

vedome, ale výsledok jednoducho<br />

vidí, poukazuje na to, že na tomto jave<br />

sa podieľa aj úroveň podvedomia.<br />

Sú však aj takí počtárski géniovia,<br />

ktorí nie sú postihnutí autizmom.<br />

K nim patril aj George Parker Bidder.<br />

Bidder dokázal spamäti vypočítať<br />

logaritmus každého čísla na sedem<br />

miest. Keď sa ho spýtali, akú techniku<br />

používa, dokázal povedať len toľko, že<br />

výsledky sa mu bleskurýchlo v hlave<br />

vynárajú, ale že samotný proces počítania<br />

je mu neznámy.<br />

Ešte prekvapivejšia bola schopnosť<br />

veľkého matematika A. C. Aitgena,<br />

ktorý napísal: „Občas som mal odpoveď<br />

ešte skôr, než sa vo mne vynoril<br />

úmysel vykonať výpočet. Keď som<br />

si preveroval takéto výsledky, vždy<br />

ma prekvapilo, že sú správne.“ Ďalej<br />

uvádza: „To sa dá podľa mňa vysvetliť<br />

činnosťou podvedomia, pokiaľ je<br />

to však ten správny výraz. Domnievam<br />

sa, že podvedomie môže fungovať<br />

na viacerých úrovniach a som<br />

tej mienky, že každá z týchto úrovní<br />

má svoju vlastnú rýchlosť, veľmi odlišnú<br />

od nášho zvyčajného stavu ve-


P S Y C H O L Ó G I A<br />

Autizmus<br />

(z gréckeho autós = sám)<br />

10-ročný Stephen Wiltshire sa prejavil ako vysoko nadaný maliar. Keď „maľoval<br />

abecedu“, k „A“ nakreslil budovu „Albert Hall“ (vľavo) a k „U“ Londýnske metro (vpravo).<br />

domia, v ktorom nám<br />

výpočty trvajú naozaj<br />

dlho.“ (Citované podľa<br />

O. Sachsa.) A. C. Aitgen<br />

zažil sám na sebe<br />

podvedomé počtové<br />

výkony rôznej rýchlosti.<br />

Rýchlosť, ktorú<br />

Aitgen vnímal ako<br />

protiklad k práci vo<br />

vedomom stave, je<br />

opäť len dôkazom toho, že na inej<br />

úrovni vedomia dokážeme podávať<br />

prekvapujúce výkony.<br />

Teraz sa však vráťme k otázke,<br />

prečo je počet „zázračných detí“ medzi<br />

autistami taký vysoký. Nehmotný<br />

duch ako vlastné jadro človeka<br />

a rozum ako produkt hrubohmotného<br />

mozgu pôsobia pri normálnom<br />

vývoji v harmónii. V prípade<br />

autizmu však určité procesy v mozgu<br />

neprebiehajú tak, ako by to bolo potrebné<br />

pre činorodé pôsobenie ducha.<br />

Kontakt s okolitým svetom je tým<br />

silne obmedzený. Činnosť ducha je<br />

v stálom vzájomnom spojení s mozgom<br />

a chce sa zmysluplne prejaviť.<br />

Tento stav môže jednotlivca priviesť<br />

k tomu, aby rozvinul svoju silu v určitej<br />

špeciálnej oblasti. Výsledkom<br />

sú špecifické schopnosti týchto ľudí.<br />

Pritom sa mnohé odohráva v oblasti<br />

podvedomia. U autistov navyše výrazne<br />

odpadá obmedzenie, ktoré<br />

nevysloví jediné slovo. Medzi týmito ľuďmi však nájdeme aj jednotlivcov<br />

s naozaj mimoriadnymi schopnosťami. Raný detský autizmus<br />

(Kannerov syndróm) sa prejavuje ťažkými poruchami komunikácie,<br />

ktoré sa objavujú pred tretím rokom života predovšetkým u chlapcov.<br />

Tieto deti nereagujú na prejavy pozornosti, nedokážu zmysluplne<br />

používať reč, boja sa zmien a nedokážu nadviazať očný kontakt.<br />

Detský autizmus (Aspergerov syndróm) sa vyskytuje v detstve alebo<br />

v chlapčenskom veku – opäť väčšinou u chlapcov. Pôvod choroby nie<br />

je ešte známy. Predpokladá sa, že ide o genetický defekt, ktorý sa prejavuje<br />

ako autoimunitné ochorenie 1 , alebo ako degeneratívne ochorenie<br />

nervových buniek mozgu. Liečebno-pedagogické opatrenia a podporná<br />

terapia správania môžu priniesť zlepšenie symptómov. Autistické deti<br />

potrebujú mimoriadne citlivú výchovu, spojenú s učením sa po malých<br />

krokoch. Často jediným spôsobom, ako prelomiť ich vnútornú<br />

nezaujatosť a sociálnu izoláciu, je kontakt so zvieraťom, ktoré si obľúbia<br />

a dokážu ho zahrnúť láskou a opaterou.<br />

často prekáža pôsobeniu<br />

ducha u priemerných<br />

ľudí – nepretržitá<br />

snaha dosiahnuť predmet<br />

nejakej túžby. Naproti<br />

tomu takzvané<br />

zázračné deti – či<br />

už autistické alebo<br />

nie – sa nezaoberajú<br />

všetkým tým, čo neustále<br />

zamestnáva<br />

bežného človeka. Jednoducho vyjadrujú<br />

to, čo pramení z ich vnútra.<br />

Ako príklad možno použiť slová<br />

známeho hudobného skladateľa<br />

Vangelisa (napísal hudbu napríklad<br />

k filmu Dobytie raja). Na otázku, ako<br />

komponuje, odpovedal: „Snažím sa<br />

vedome nepremýšľať, ale sa uvoľniť<br />

a byť úplne k dispozícii.“<br />

A to očividne dokážu robiť práve<br />

zázračné deti.<br />

Dieter Malchow<br />

Autizmom sa označuje psychická porucha, spojená s odlúčením sa od okolia<br />

a ponorením do vlastného sveta predstáv a myšlienok. Ľudia trpiaci<br />

ťažkým autizmom nevnímajú okolie, takmer vôbec nerozprávajú, alebo sa<br />

dokonca ani nepohybujú. Polovica detí s klasickou formou autizmu nikdy<br />

1) Autoimunitné ochorenie je ochorenie, pri ktorom je imunitný systém nadmerne<br />

aktívny v rozpoznávaní a ničení a napáda niektoré štruktúry vlastného tela, napr.<br />

niektoré bunky normálne zabezpečujúce obranu organizmu proti infekcii<br />

a poškodeniu začnú nekontrolovateľne napádať a ničiť iné bunky v tele.<br />

35<br />

SVET GRÁLU<br />

5/2005


ak nám Tschechen und Slowaken<br />

„T vstúpili do Europäische Gemeinschaft,“<br />

hovorila upratovačka Frau<br />

Müller Josefovi Schweigovi, ktorý<br />

práve skladal „Viedenský spravodaj“<br />

s dátumom 1. mája 2004.<br />

„Hej, Frau Müller, dnes sa dejú<br />

veci,“ hovoril Josef Schweig. „Za cisára<br />

pána chceli von z c. k. Rakúsko-<br />

-Uhorska a byť samostatní, teraz zase<br />

chcú dovnútra. A ktovie, či to vôbec<br />

chcú a vedia, čo to so sebou prináša. Ja<br />

som poznal jedného Stadlera, krajčíra<br />

vo Viedenskom Novom Meste, a ten si<br />

vzal do hlavy, že vstúpi do tejto vysokej<br />

spoločnosti. Ibaže oni v ňom stále<br />

videli krajčíra a on v nich zase tých, čo<br />

potrebujú prešívať šaty. A tak si spolu<br />

večne nerozumeli.“<br />

Máme za sebou viac ako rok v EÚ<br />

a vyzerá to, že nás v nej čakajú ďalšie<br />

roky. Táto zmena sa uskutočnila bez<br />

dramatických prevratov, a asi sa hneď<br />

tak skoro žiadny dramatický prevrat<br />

ani neuskutoční. Skôr nás čakajú postupné<br />

nedramatické kroky smerom<br />

k Spojeným štátom európskym. Táto<br />

zmena sa odohráva vo viacerých rovinách<br />

– politickej, hospodárskej, občianskej<br />

a v tichosti aj v duchovnej.<br />

Sú ľudia, ktorí v nej vidia krok bez<br />

duchovného náboja. Zriadenie EÚ však<br />

nie je duchovným skutkom a ani v ňom<br />

taký skutok nemôžeme hľadať. Je krokom<br />

predovšetkým hospodárskym. Súvisí<br />

s vývojom ľudského spoločenstva<br />

takým, aký je, nevyhnutným, či sa to<br />

niekomu páči alebo nie. V stredoveku<br />

bola nositeľom moci, majetku a kultúry<br />

36<br />

SVET GRÁLU<br />

5/2005<br />

Národ<br />

v Európskej únii,<br />

áno alebo nie ?<br />

šľachta. Aristokratom, správajúcim sa<br />

vyberanými spôsobmi, viali pred očami<br />

ušľachtilé ideály: „Šľachtický stav zaväzuje!“<br />

„Vždy len čestne!“ „Kráľ je<br />

najvyšším služobníkom svojho ľudu!“<br />

Zďaleka nie vždy to tak bolo; aj tak ale<br />

tieto ideály formovali ich myslenie. Neskôr<br />

boli šľachtici vystriedaní bohatnúcim<br />

meštianstvom a ešte neskôr pánmi<br />

továrnikmi, z ktorých niektorí si ruka<br />

v ruka s rýchlym zbohatnutím nestačili<br />

osvojiť správanie ani morálne zásady,<br />

a ani túto potrebu necítili. Bol to vývoj<br />

ľudskej spoločnosti a človek stojaci<br />

nohami na zemi nemohol nič iné ako<br />

vziať túto zmenu na vedomie a v nej žiť.<br />

Bolo by zbytočné zavrieť pred ňou oči,<br />

či dokonca chcieť ju vracať späť.<br />

Nebudeme sa púšťať do politických<br />

ani hospodárskych rozborov; bude nás<br />

zaujímať, ako sa v EÚ cítia ľudia Václav<br />

Čech a Ján Slovák a pokúsime sa zamyslieť<br />

nad duchovnými následkami<br />

tohto kroku.<br />

Usudzujeme, že pána Václava Čecha<br />

a Janka Slováka sa bude dotýkať skutočnosť,<br />

že ich európske spoločenstvo<br />

bude vo veľkej miere spravované<br />

úradníckym stavom. Sused Josef Pekař<br />

pracuje vo svojej pekárni so zaujatím<br />

a vzťahom k voňavému a chutnému<br />

chlebu; Jiří Truhlář s nasadením spracováva<br />

drevo a občas sa tak ponorí do<br />

práce, že kvôli tomu zabudne vystaviť<br />

faktúru; Jana Kantorová sa v škole<br />

trápi nad problémovým žiakom so<br />

zlým rodinným zázemím. Títo všetci<br />

sú v bezprostrednom dotyku s predmetom<br />

svojej činnosti, stáva sa im<br />

citovým zážitkom. Keď samostatne<br />

hospodáriacemu roľníkovi Antonovi<br />

Sedlákovi hrozí nebezpečenstvo, že<br />

mu zmokne seno, všetci všetko nechajú,<br />

vezmú traktor a do úmoru seno<br />

zvážajú pod strechu.<br />

Naproti tomu pán Stanislav Úradník<br />

sa nachádza v stálom pokušení mať<br />

citový vzťah hlavne k papierom na<br />

svojom stole. Jeho pracovným prostredím<br />

je telefón, počítač a kávovar a najvyšším<br />

potešením poriadok v spisoch.<br />

Ak zmokne seno, je pre pána Úradníka<br />

prvou starosťou spísať zápis o tom, že<br />

neboli porušené žiadne predpisy a že<br />

v normálnej pracovnej dobe nebolo<br />

možné zmoknutiu zabrániť. Vzniknutú<br />

škodu pán Úradník nenahradí.<br />

Najväčším umením Jiřího Truhlářa<br />

je ručne vysekať ozdobné hlavice operadiel,<br />

najväčším umením pána Úradníka<br />

je dohodnúť presun zvyšku dotácie<br />

z tohto roku na nasledujúci; keď sa<br />

to nepodarí, zvyšok mu zoberú a nasledujúci<br />

rok mu dotácie skrátia.<br />

Povedzme si pritom dve veci: prvá,<br />

že bez úradníkov sa to nedá. Neobišla<br />

sa bez nich stará Sumerská ríša, Egypt<br />

ani Čína, neobídeme sa bez nich ani<br />

my – spoloční Európania. A druhá, že<br />

to ani v najmenšom neznamená, že<br />

pán Úradník je zlý človek. On je iba<br />

okolnosťami svojho postavenia vťahovaný<br />

do určitého modelu správania,<br />

rovnako ako je pán Arnošt Obchodník<br />

neustále vystavovaný pokušeniu, aby<br />

lacno nakupoval a veľmi draho predával.<br />

Obaja sa môžu úspešne brániť iba<br />

nasadením ľudského rozmeru svojej<br />

osobnosti. Ak mal Stanislav Úradník<br />

otca sedliaka, alebo ak sa dokáže vcítiť<br />

do života tých, o ktorých rozhoduje –<br />

skutočne vcítiť, nie vmyslieť – bude<br />

sa snažiť za každú cenu vytĺcť aspoň<br />

zaplatenie nadčasov pri zvážaní sena<br />

a bude dobrým úradníkom, mužom na<br />

svojom mieste. Čo platí o Stanislavovi<br />

Úradníkovi, platí aj o Bruseli: ak sa neubráni<br />

EÚ úradníckej šablóne (a ona<br />

sa jej veľmi nebráni), bude o Európ-


K O M E N TÁ R<br />

skej únii rozhodovať duchovný obzor<br />

tvorený telefónom, počítačom a kávovarom.<br />

Druhá vec, pri ktorej sa Václavovi<br />

Čechovi a Jánovi Slovákovi zovrie<br />

srdce, je obava zo zániku ich českej<br />

či slovenskej duše a ich nahradenie<br />

akousi celoeurópskou štandardnou<br />

zliatinou národností. Obaja si vážia<br />

nemeckú spoľahlivosť a organizačnú<br />

zdatnosť, teší ich bodrá rakúska verzia<br />

týchto vlastností, zároveň vedia, že<br />

sa majú od svojich susedov čo naučiť<br />

a styk s nimi ich obohacuje. Ale zároveň<br />

vedia, že majú do kytice ľudských<br />

národných vlastností tiež čím<br />

prispieť, že hocičo dokážu urobiť šikovne,<br />

pružne, s ľudskou srdečnosťou<br />

a bezprostrednosťou, ktorú – možno<br />

majú pri tom trochu veľmi svojbytné<br />

oči – u susedov nevidia.<br />

Akú teda, pýtajme sa, má v Európskom<br />

spoločenstve národ úlohu? Úlohu<br />

pre človeka ako duchovnú bytosť s duchovným<br />

zmyslom existencie – teda,<br />

s prepáčením, nie ako predmet skúmania<br />

sociológov, ekonómov, politikov,<br />

reklamných manažérov?<br />

Uvedomme si najprv existenciu reinkarnácie,<br />

teda skutočnosti, že na tomto<br />

svete nie sme prvýkrát. Každý z nás<br />

bol už tu inkarnovaný viackrát, zakaždým<br />

sme sa pritom narodili do takých<br />

pomerov, ktoré sme si vyslúžili a ktoré<br />

sme potrebovali na svoj ďalší život.<br />

Kto niekomu ublížil, dostal príležitosť<br />

napraviť to, alebo mu bolo ublížené,<br />

aby sám prežil, čo iným rozdával; kto<br />

rozdával lásku a podporu, to isté žal.<br />

Všetci sme pritom dostali príležitosť ísť<br />

ďalej, vyššie, k zušľachteniu, zlepšeniu<br />

svojej bytosti. Rodili sme sa však zakaždým<br />

do takého národa, aký práve<br />

zodpovedal prostrediu našej rovnorodosti<br />

a našich potrieb. Nie tých, ktoré<br />

sme sami chceli, ale tých, ku ktorým<br />

sme patrili a ktoré nám boli prospešné.<br />

Hociktorý hrdý Riman sa narodil neskôr<br />

ako hrdý Američan, hociktorý<br />

náboženský prenasledovateľ sa narodil<br />

neskôr ako prenasledovaný príslušník<br />

náboženskej menšiny. Hranice<br />

národov sú pritom bezvýznamné a zákon<br />

príťažlivosti rovnakého druhu ich<br />

prekračuje s rovnakou ľahkosťou, ako<br />

vták prelieta hranice štátu do susednej<br />

krajiny. Môžeme teda zakaždým<br />

žiť v inom národe, spojení s ním určitou<br />

rovnorodosťou, žiť s ním a v jeho<br />

prostredí, dozrievať v ňom ako jednotlivec,<br />

a pritom svojím malým dielom<br />

prispievať k dozrievaniu svojho okolia,<br />

skupiny nazývanej národ. Nabudúce<br />

to môže byť zase úplne inde.<br />

O čo ide na prvom mieste, teda nie<br />

je národ, ale ľudstvo, ešte lepšie povedané,<br />

hľadanie kráľovstva Božieho.<br />

T. G. Masaryk to vyjadril fantastickými<br />

slovami v rukopisnom fragmente<br />

z rokov deväťdesiatych:<br />

„Nejde o jazyk a národnosť, ale<br />

o dušu. Kto nájde svoju dušu, nestratí<br />

jazyk. Keď Hus začal reformné dielo,<br />

nehorlil proti Nemcom a za Slovanov,<br />

ale za nápravu mravnú; napravili sa<br />

mravy a utužilo sa náboženské presvedčenie<br />

– český jazyk a české povedomie<br />

sa oživilo a žilo. Ožil a žil<br />

jazyk, pretože ožila duša. Túžba po<br />

pravde a poznaní pravého náboženstva<br />

vnútila usilovným Bratom pero<br />

do ruky, aby prekladali Písmo, a zrodila<br />

sa Kralická biblia. Bratia nevolali<br />

po literatúre a prekladoch, ale pretože<br />

stáli o celú pravdu, vytvorili literatúru,<br />

očistili jazyk. Komenský stál o pravdu<br />

a hlásal lásku k všetkým národom, kde<br />

a ako mohol, slúžil a prospieval a prospel<br />

svojmu národu najviac.<br />

Bol Hus, boli Bratia, bol Žižka, najskôr<br />

Hus, po ňom Bratia pracujúci<br />

a Žižka bojujúci. Nevolalo sa po Bratoch<br />

a Žižkovi, ale dostavili sa, pretože<br />

sa žilo Pravde a presvedčeniu.<br />

Nevolajme ani my dnes po češstve,<br />

po slovanstve, po vlastenectve, ale po<br />

pravde a pravde vydávajme svedectvo.<br />

Potom nebudeme malí. Dvanásť apoštolov<br />

sa rozišlo do sveta a podmanili<br />

si svet, pretože verili vo svoje poslanie<br />

a hlásali pravdu; rozpošlite dnes dvanásť<br />

mužov veriacich vo svoje poslanie<br />

a hlásajúcich pravdu bez bázne a celá<br />

Európa sa im bude klaňať.<br />

Musíme milovať pravdu, musíme<br />

statočne byť celými ľuďmi, jednoducho<br />

– musíme nájsť svoju dušu a veriť<br />

v tú dušu a bude postarané o všetko.<br />

Ale nebude postarané o nič, ak vlasteneckí<br />

kazatelia budú zástupom kázať<br />

síce hromovým, ale predsa iba svojím<br />

mŕtvym slovom; kdekto vnútorne živý<br />

stráca sa z chrámu a okázalým obradom<br />

sa prizerajú len sviečkové stareny…<br />

Potrebujeme idey, živé a veľké idey<br />

a nebudeme malí. Musíme mať idey<br />

svetové, idey nielen pre seba, ale pre<br />

všetkých. Kto sa chce uchovať a udržať,<br />

musí myslieť, cítiť a pracovať pre<br />

všetkých, nie iba pre seba. Potrebujeme<br />

veľké idey, živé idey, a tie nás spasia,<br />

pretože spasia aj iných, ale nespasí nás<br />

veľké a čo najväčšie Rusko, nespasí nás<br />

azbuka, nespasí nás štátne právo, nič,<br />

nič – lebo duša sa nedá spasiť telom<br />

a vykúpiť hmotou…<br />

…Vstávame z mŕtvych, ale svet už<br />

čaká na naše slovo, je zvedavý, čo mu<br />

máme povedať. Na toho, kto vstal<br />

z mŕtvych, vzhliadajú ľudia s úžasom,<br />

obstupujú nás a čakajú, až zaznie slovo.<br />

Slovo to musí byť spásonosné, hoc zástupy<br />

sa odvrátia od nás a my s nimi<br />

budeme hľadať spasiteľa. A budeme sa<br />

klaňať zlatému teľaťu, budeme vzývať<br />

Baala a staneme sa podnožou cudzích<br />

národov, pretože sme nevedeli povedať<br />

svetu slovo spásonosné…“<br />

Tak teda – národ v Európskej únii –<br />

áno alebo nie?<br />

Áno a zase áno. Sú na to najmenej<br />

dva životne dôležité dôvody. Ten<br />

prvý je skutočnosť, že práve vo svojom<br />

národe sa väčšina z nás cíti medzi<br />

svojimi, doma, môžeme sa voľne<br />

nadýchnuť a prejavovať sa bez prispôsobovania<br />

inorodým obyčajom; máme<br />

okolo seba ľudí, s ktorými nás spája<br />

kus rovnorodosti. Páni Čech a Slovák<br />

37<br />

SVET GRÁLU<br />

5/2005


K O M E N TÁ R<br />

si už zvykli chodiť na porady medzinárodného<br />

vedenia podniku s päťminútovým<br />

predstihom namiesto<br />

päťminútového oneskorenia; vážia si<br />

priamočiare a nekompromisné jednanie<br />

riaditeľa Wolfganga Deutscheho,<br />

aj keď im je niekedy nepríjemné; ale<br />

okrem hospodárskych výsledkov im<br />

záleží aj na medziľudskej atmosfére,<br />

vedia sa priateľsky usmiať a pridať do<br />

napätého ovzdušia teplé slovo, úlohy<br />

zadávajú i prijímajú s porozumením.<br />

Rozkazy naproti tomu prijímajú aj dávajú<br />

neradi. V práci a na ulici stretávajú<br />

ľudí, ktorým rozumejú. Po práci<br />

by sa Janko za nič na svete nezriekol<br />

posedenia pri pohári červeného, a keď<br />

počúva spev husličiek o studni murovanej<br />

a milej uplakanej, cíti sa nekonečne<br />

doma, v prostredí, kde vyrástol<br />

a je pevne zakorenený, zakorenený ako<br />

borovica hlboko uchytená v skalných<br />

puklinách. Václav bol zasa nedávno na<br />

služobnej ceste v malom meste a zašiel<br />

si na koncert s japonským dirigentom,<br />

dávali Dvořáka. Tu si zrazu uvedomil,<br />

že ten Japonec nevie, prečo to vlastne<br />

hrá a a ako to má hrať, zrazu precítil,<br />

že má v sebe on, Václav Čech, uložených<br />

niekoľko storočí kultúrneho povedomia<br />

niekedy od Karola IV., husitských<br />

piesní a rozprávok Boženy<br />

Němcovej, a ani to nevedel. Totiž, vedel<br />

o tom, ale nevedel to.<br />

Predsavzali sme si pojednávať o duchovných<br />

aspektoch a zatiaľ sa bavíme<br />

o akýchsi každodennostiach. Pokúsme<br />

sa teda nahradiť pojem duchovno<br />

pojmami kultúra správania, reči, myslenia,<br />

cítenia. Teda niečím, čo vychádza<br />

z ľudského ducha a čo sa prejavuje<br />

38<br />

SVET GRÁLU<br />

5/2005<br />

Národ má spoločné územie, dejiny, jazyk, povahové<br />

črty, a predsa nič z týchto vonkajších znakov<br />

samo o sebe národ netvorí; tvorí ho vnútorná<br />

rovnorodosť, ktorá pritiahne určitých ľudí práve sem,<br />

na toto miesto na zemi a do tohto spoločenstva.<br />

nielen v nedeľu dopoludnia, ale každý<br />

deň a celý deň, čo nám preniklo do<br />

mäsa a krvi a stalo sa časťou našej<br />

osoby. Tu si uvedomíme, že žijeme<br />

vo svete, ktorý sa „pozvoľna vzdáva<br />

ducha“, v ktorom klesá úroveň správania,<br />

vo svete, v ktorom je čoraz menej<br />

krásnych ľudí a on je z toho chorý.<br />

Bráňme sa teda. Predovšetkým a nezameniteľne<br />

každý na svojom osobnom<br />

poli, svojím vlastným správaním. Ale<br />

ako potom, budeme sa pýtať, dokážeme<br />

ďalej odovzdať iným tú snahu<br />

o život fair play a o vzostup tak, aby sa<br />

postupne stávala samozrejmosťou? To<br />

„hviezdne nebo nado mnou a morálny<br />

zákon vo mne“?<br />

Zdravý národný prístup môže byť<br />

mostom k vzostupu, základňou, na<br />

ktorej sa rýchlo zhodneme s omnoho<br />

väčším počtom ľudí ako napríklad na<br />

základni náboženskej; a to je druhý<br />

dôvod. Pojmy národná hrdosť, duch<br />

národa, svojbytnosť a povesť národa,<br />

povinnosť k nemu rozfúkajú tlejúce<br />

uhlíky vo viacerých dušiach; v národe<br />

sa necítime sami so svojimi ideálmi<br />

a naopak, nie takí utopení v nekonečných<br />

miliardách obyvateľov zemegule.<br />

Národ má spoločné územie, dejiny,<br />

povahové črty, a predsa nič z týchto<br />

vonkajších znakov samo o sebe národ<br />

netvorí; tvorí ho vnútorná rovnorodosť,<br />

ktorá pritiahne určitých ľudí<br />

práve sem, na toto miesto a do tohto<br />

spoločenstva. Najviac však, usudzujeme,<br />

formuje a stmeľuje národ jazyk.<br />

Jazyk materinský a rodičovský, ktorého<br />

melódiu a rytmus sme vnímali od<br />

svojich prvých týždňov; jazyk rozprávok,<br />

ktoré sme so záujmom počúvali<br />

v babičkinej posteli, obložení obrázkovými<br />

knižkami a detskými pokladmi;<br />

jazyk knižiek, s ktorými sme putovali<br />

farebnými svetmi, kým sa rodičia vrátili<br />

popoludní z práce; jazyk učiteľov<br />

v škole, ďalej jazyk každodenný a pouličný,<br />

jazyk listov, rozhovorov, reč<br />

svojho styku s ľuďmi dookola, jazyk<br />

novinársky a televízny – jazyk sveta,<br />

v ktorom žijeme, ktorým sa nechávame<br />

formovať a ktorý, naopak, sami<br />

formujeme. Preto práve tu môžeme<br />

začať svoju prácu na sebe i na okolí.<br />

Podpora národu znamená na prvom<br />

mieste podporu jazyka, jeho kvality<br />

a krásy. Nie horlením za krásu<br />

a o kráse rodnej reči, ale praktickým<br />

užívaním. A to praktickým užívaním<br />

nie „dovi“, „dík“, „jasnačka“, ale peknou<br />

a prirodzenou rečou duše, ktorej<br />

to nedá, aby stále znova neskúšala<br />

uplatniť snahu po kráse, kráse ako<br />

spomienke na lepší svet, na ktorý si nepamätá,<br />

ale o ktorom vie, spomienke,<br />

ktorá v nej nepokojne tlie. To Masarykovo:<br />

„Ožil a žil jazyk, pretože ožila<br />

duša,“ znamená živosť, ktorej nedá<br />

inak, ako prejavovať sa zasa živo, neznesie<br />

strnulosť a prázdnotu žiadneho<br />

druhu; ani prehnane spisovnú strojenosť,<br />

ani zhrubnutú plochosť.<br />

To je dielo, s ktorým sa dá začať hneď<br />

po zatvorení stránok časopisu. Každý<br />

z nás môže byť neveľkou tehlou na svojom<br />

mieste, v tom nám nemôže zabrániť<br />

naozaj nikto, iba my sami.<br />

Artur Zatloukal<br />

Autor článku pri cimbale


H I S T Ó R I A<br />

PUTOVANIE<br />

DO KRAJINY ÚSVITU<br />

SVETLO Z VÝCHODU<br />

Ex oriente lux – svetlo z východu –<br />

tento prastarý výrok symbolizuje<br />

smer hľadania, smer na východ. Nielen<br />

slnečné svetlo sa v prírode objavuje<br />

každý deň na východe, aj svetlo<br />

duchovného poznania prúdilo od prvopočiatku<br />

našej histórie z východu.<br />

Odtiaľ, z východných krajín, ho prijímal<br />

i náš európsky priestor, aby sa<br />

vo forme najstaršej helénskej kultúry<br />

stalo základom, na ktorom stojí aj celá<br />

súčasná európska civilizácia.<br />

Spisovateľ Hermann Hesse, ktorý<br />

skúmal, akými cestami sa uberalo poznávanie<br />

duchovných zdrojov života,<br />

nazval ako prvý toto putovanie za svetlom<br />

„púťou do ríše východu“.<br />

Táto púť za hľadaním múdrosti,<br />

za svetlom poznania, za hľadaním<br />

domova duše sa ako symbol klenie<br />

všetkými storočiami ľudskej existencie.<br />

Vynára sa zo šera dávnych vekov<br />

vo forme zaniknutých kultúr a pokračuje<br />

až do dnešnej doby. Lebo táto „ríša<br />

východu“ – to je domov duše.<br />

Na zemi však musia každú cestu<br />

uskutočňovať ľudia „z mäsa a kostí“.<br />

A teda aj cestu za duchovným poznávaním<br />

prinášajú ľudstvu konkrétni ľudia.<br />

O všetkých týchto udalostiach aj<br />

ich nositeľoch bolo v priebehu minulých<br />

storočí napísaných mnoho kníh<br />

a tento náš krátky výlet do minulých<br />

dôb nemôže podať vyčerpávajúci obraz,<br />

ale len stručný prehľad významných<br />

osobností alebo duchovných spoločenstiev.<br />

Je to malý pokus o oživenie<br />

toho, čo dávno uplynulo, ale duchovne<br />

nezaniklo.<br />

Spoznáme pritom, že vo svojej túžbe<br />

po Svetle nie sme sami, že prúd „pútnikov<br />

do krajiny úsvitu“ tvorí mnoho<br />

ľudí, ktorí v ňom zanechali svoju nezmazateľnú<br />

pečať a mnohí z nich nás<br />

Prúd pútnikov do „krajiny úsvitu“ je nepretržitý<br />

zástup, miestami hustejší, niekde redší, v ktorom<br />

vynikajú jednotlivé historické osobnosti, vo svojej<br />

dobe tvoriace akési strediská duchovnej energie.<br />

môžu svojim poznaním vnútorne obohatiť.<br />

Prúd pútnikov do „krajiny úsvitu“ je<br />

nepretržitý zástup, miestami hustejší,<br />

niekde redší, v ktorom vynikajú jednotlivé<br />

historické osobnosti, vo svojej<br />

dobe tvoriace akési strediská duchovnej<br />

energie.<br />

KRAJINA FARAÓNOV<br />

Vedci rozdelili dejiny ľudstva na<br />

epochy, ktoré nazvali starovek,<br />

stredovek a novovek. Starovek zahŕňa<br />

kultúry, ktorých vznik, rozkvet<br />

a zánik prebiehal tisíce rokov pred<br />

Dejiny ľudstva ako výsledok<br />

ľudského konania<br />

majú svoju temnú aj svoju svetlú<br />

stránku. Za mnohými historickými<br />

udalosťami bola bezohľadná<br />

túžba po moci, ale aj ochota k obetavej<br />

službe. História ukazuje, že<br />

samoúčelná túžba po moci vedie<br />

z dlhodobého hľadiska do záhuby.<br />

Z výpravy do histórie si však môžeme<br />

odniesť ešte hlbší a dôležitejší<br />

poznatok: natrvalo prežije len to,<br />

čoho podstatou je služba. Služba je<br />

najvyšším stupňom na ceste k naplneniu<br />

ľudskej existencie.<br />

Rozhodnutie slúžiť je prejavom<br />

túžby uskutočňovať vnútorné poznanie<br />

pravdy, ktorú človek prijal.<br />

A vnútorná pravda je mravne záväzná<br />

– inak nemá zmysel.<br />

Hľadanie pravdy je prastará túžba<br />

človeka po hľadaní domova duše,<br />

domova, o ktorom tuší, že leží<br />

mimo hmotného, pre dušu príliš<br />

tesného sveta. Tento domov duše si<br />

človek vždy spájal so „svetlom“.<br />

narodením Ježiša a niekoľko storočí<br />

po ňom. Tieto najstaršie kultúry vznikali<br />

práve na východe. Pozdĺž významných<br />

vodných tokov rozkvitli<br />

veľké kultúry staroveku: v Prednej<br />

Ázii, v oblasti medzi riekami Eufrat<br />

a Tigris, teda v Mezopotámii, mala<br />

svoj domov sumerská, babylonská<br />

a asýrska kultúra, v severovýchodnom<br />

cípe Afriky, v oblasti rieky Níl,<br />

vyrástla kultúra starého Egypta.<br />

Staroveký Egypt mal mnoho styčných<br />

plôch s najstaršími historickými<br />

kultúrami Európy, starovekým Gréckom<br />

a Rímom. A tak dianie v Egypte<br />

v mnohom predchádzalo udalostiam<br />

v Európe.<br />

Z hmly dávnych vekov sa vynára<br />

Egypt ako prvý pevne sformovaný<br />

a uzatvorený priestor, ako tajuplná<br />

krajina faraónov a pyramíd, hieroglyfov<br />

a zvieracích bohov, krajina veľ-<br />

39<br />

SVET GRÁLU<br />

5/2005


H I S T Ó R I A<br />

kých mystérií i prvých tvorcov myšlienky<br />

veľkej jednoty bytia, tvorcov<br />

monoteistického náboženstva.<br />

Mohutný prúd rieky Níl je odnepamäti<br />

spätý s osudom Egypta. Z ďalekej<br />

Etiópie prináša cez Horný Egypt,<br />

krajinu červenej púšte, v pravidelných<br />

záplavách úrodné čierne bahno do rozľahlej<br />

nížiny Dolného Egypta. A tak sa<br />

aj myslenie a náboženstvo Egypta pohybovali<br />

blízko polarity – čierna a červená,<br />

život a smrť. V úzkom priestore<br />

životodarnej rieky vytvoril vtedajší<br />

človek mocnú kultúru. Okrem hmotných<br />

výtvorov objavujeme aj inú skutočnosť:<br />

po veľkom množstve egyptských<br />

bohov, po zdanlivo zmätenom<br />

polyteizme, dospeli Egypťania vo vrcholoch<br />

svojho myslenia k pochopeniu<br />

večne pôsobiacej jednoty, večne<br />

pôsobiaceho božstva v nespočetných<br />

formách. Nachádzame tu smerovanie<br />

k skutočnému monoteizmu.<br />

„Ty si Jeden, ktorý všetko stvoril, jediný<br />

Jeden, ktorý stvoril, čo existuje,<br />

z ktorého očí vyšli ľudia, z ktorého úst<br />

vznikli bohovia. Zdravím ťa, Jediného,<br />

Jedného s mnohými rukami – bohovia<br />

sa skláňajú pred tvojím majestátom…“<br />

To je úryvok zo staroegyptského<br />

hymnu na Amon-Rea. Pôvodne bol<br />

každý z nich uctievaný ako miestne<br />

božstvo, neskôr splynuli v jedno<br />

hlavné božstvo celej ríše.<br />

Za vlády faraóna Achnatona (približne<br />

17. storočie pred Kr.) dosahuje<br />

monoteistické úsilie svoj vrchol.<br />

Prostredníctvom kultu Atona, boha<br />

slnka, zvestuje faraón svojmu ľudu<br />

svetlé posolstvá Stvoriteľa.<br />

V uctievaní slnka však nesmieme vidieť<br />

len personifikáciu prírodnej sily,<br />

omnoho viac tu ide „…o skutočný náboženský<br />

zážitok svätosti v zjave žiariaceho<br />

hrejivého slnka, prebúdzajúceho<br />

život“ (Mensching).<br />

Achnatonov monoteizmus bol vrcholom<br />

ducha elity, nenašiel však podporu<br />

v širších vrstvách. A tak po tejto<br />

40<br />

SVET GRÁLU<br />

5/2005<br />

vrcholnej, ale krátkej epizóde bujneli<br />

opäť kulty miestneho významu bez duchovného<br />

vzopätia.<br />

Najvýznamnejší zo všetkých týchto<br />

kultov – mystérium o Iside a Ozirisovi,<br />

pôsobil počas dlhých stáročí<br />

v celom stredomorskom priestore.<br />

Tento mýtus o Izide, predstavujúcej<br />

ideál materského ženstva, o smrti<br />

a zmŕtvychvstaní jej manžela Ozirisa<br />

a o narodení ich syna Hóra bol obsahom<br />

každoročne konaných slávností<br />

týchto mystérií. Zodpovedal posolstvu<br />

zo Svetla, ktoré bolo dané ľuďom v tej<br />

dobe, v súlade s ich duchovnou zrelosťou.<br />

Možno povedať, že to bolo vlastné<br />

náboženstvo Egypta v časovom rozpätí<br />

mnohých storočí.<br />

Časom však bol hlboký význam<br />

tohto mýtu sploštený. Je príznačné,<br />

že sa tak stalo v období, keď sa Egypt<br />

stal svetovou veľmocou, počas trvania<br />

takzvanej „Novej ríše“ (asi 1500–700<br />

pred Kr.), v čase lesku a hmotného blahobytu.<br />

Vedomie vnútorných hodnôt,<br />

vedomie spojenia s božskou vôľou sa<br />

stráca, spojenie s duchovnom – skutočnosťou,<br />

ktorá presahuje toto hmotné<br />

bytie – ustupuje do úzadia. Svetová<br />

veľmoc sa však rúca, prichádza bieda –<br />

hmotná i duchovná. Opäť sa kriesi spomienka<br />

na prastarý mýtus.<br />

Problémom však už nie je, ako v minulých<br />

storočiach, prekonanie smrti.<br />

Je nutné prekonať biedu života, vrátiť<br />

sa k prastarej múdrosti. Vedomie<br />

o posolstve zo Svetla, ktoré ľudia dostali,<br />

však nie je vecou širokých más,<br />

ale uzavretých kruhov, ktoré hľadajú<br />

stratené slovo.<br />

DARKYŇA ŽIVOTA<br />

Každé náboženstvo, teda vedomý<br />

vzťah národa, alebo skupiny ľudí<br />

k nadradenej nadzmyslovej moci,<br />

k božskému, okrem kultu (obradu)<br />

obsahuje mýtus, posvätné slovo, rozprávanie,<br />

ktoré chce odovzdať nadčasovú,<br />

večnú ideu. Toto posvätné slovo<br />

ako jadro mystérií musí byť udržované<br />

a odovzdávané ďalej.<br />

V Egypte bola táto večná myšlienka<br />

opäť nájdená už nie v Ozirisovi, ale<br />

v Hórovi, zrodenom z vody. Posun<br />

mýtu vyjadruje posun myslenia: dôležité<br />

nie je umieranie, ale znovuzrodenie.<br />

Isis sa tu stáva božskou darkyňou<br />

života. Vo všetkých dobách sa tak viaže<br />

tajomstvo života s tajomstvom ženstva.<br />

Vynára sa tušenie súvisu večného života<br />

s večným ženstvom, ktoré má tvoriť<br />

most k raju pre celé ľudstvo. A tak vedľa<br />

seba nachádzame Isis v Egypte, Ištar<br />

v Babylone, Astarté v Asýrii a Kartágu,<br />

Demeter v Grécku, Venušu v Ríme, Kybelé<br />

v Malej Ázii. Uctievanie ženstva,<br />

Veľkej Matky, Pramatky nachádzame<br />

vo všetkých krajinách.<br />

„Už odpradávna sa zachvieva v ľuďoch<br />

vedenie o Prakráľovnej, ktorá<br />

je mnohými nazývaná tiež Pramatkou<br />

alebo Kráľovnou nebies,“ píše sa<br />

v knihe Posolstvo Grálu – Vo Svetle<br />

Pravdy od Abd-ru-shina.<br />

Matka znamená život, prameň veľkého<br />

tajomstva. A pretože muž vo svojej<br />

vnútornej podstate tento život nemá<br />

v rovnakej miere ako súčasť svojej bytosti,<br />

faustovsky zápasí o to, aby stúpal<br />

do „ríše matiek“ (J. W. Goethe: Faust,<br />

druhý diel). Preto sa predovšetkým<br />

muži zúčastňujú mystérií, menej už<br />

ženy, ktoré sú svojou vnútornou podstatou<br />

také späté so životom, že nie je<br />

vôbec potrebné, aby sa im to zvlášť vysvetľovalo.<br />

„Mysté“ je grécky výraz pre zasvätencov.<br />

Zasvätenec v mystériách tuší,<br />

že v uctievaní Veľkej Matky ide viac<br />

o princíp všeobjímajúcej, prijímajúcej<br />

lásky, o schopnosť otvoriť sa pre všetko<br />

duchovné. Ak prijme duchovnú silu,<br />

môže sa zrodiť do nového života.<br />

Podľa knihy Dr. Erika Petersa:<br />

„Die große Morgenlandfahrt“<br />

spracoval Zdeněk Křivka<br />

(pokračovanie v budúcom čísle)


N Á Z O R Y<br />

Vážení páni!<br />

Včera mi došlo tretie číslo<br />

časopisu Svet Grálu<br />

a veľmi ma to potešilo. Teším<br />

sa z dvoch dôvodov. Jeden<br />

je ten, že sa ukázalo, že<br />

nejde o podvod, a druhým je<br />

samotný časopis s perfektnými<br />

článkami. Je zvláštnou<br />

náhodou, že práve v tomto<br />

čísle je článok o Dr. Moodym,<br />

lebo práve pri čítaní<br />

jeho knihy Život po živote<br />

som mala zvláštny duchovný<br />

zážitok, ktorý veľmi spochybnil<br />

moje materialistické<br />

myslenie a zväčšil môj záujem<br />

o duchovno. Keďže som<br />

vyštudovala fyziku a chcela<br />

som byť vedcom (ale je zo<br />

mňa informatik), som zvyknutá<br />

na to, že ak mám niečomu<br />

uveriť, musím mať<br />

dôkaz. Taký dôkaz som dostala<br />

práve spomínaným zážitkom,<br />

ale problém je v tom,<br />

že je to dôkaz len pre mňa,<br />

a nie vedecký dôkaz, tzn. experimentom<br />

odskúšateľný<br />

a opakovateľný. Každopádne<br />

si Dr. Moodyho veľmi vážim<br />

a som mu vďačná, že robil<br />

taký výskum a že svoje výsledky<br />

bádania dal na známosť<br />

verejnosti.<br />

Čitatelia občas zvyknú<br />

napísať do redakcií časopisov,<br />

a tak som sa aj ja rozhodla,<br />

prvýkrát v živote,<br />

Vám napísať o svojom duchovnom<br />

zážitku. Možno<br />

Vás zaujme.<br />

MÔJ ZÁŽITOK:<br />

Toto rozprávanie súvisí<br />

s udalosťou – úrazom,<br />

ktorý sa mi stal, keď som<br />

mala 15 rokov.<br />

Mali sme akciu v jednej<br />

telocvični a v danej situácii<br />

som bola zodpovedná sama<br />

za seba.<br />

Cvičila som na kruhoch,<br />

bez dozoru a bez žinenky<br />

pod sebou. Skúšala som robiť<br />

tzv. sviečku, visieť na<br />

kruhoch dole hlavou, čo je<br />

dosť ťažké. Po niekoľkých<br />

pokusoch sa mi začala krútiť<br />

hlava a zatmievať pred<br />

očami, nakoľko som mávala<br />

nízky tlak. Občas som ráno<br />

aj omdlela, ak som vstala<br />

z postele prudko. Tak aj teraz<br />

som musela počkať, kým<br />

sa mi vyjasní zrak a prestane<br />

sa mi krútiť hlava. Keď mi už<br />

bolo dobre, tak som si povedala,<br />

že ešte jednu poslednú<br />

„sviečku“ skúsim. Keď som sa<br />

rozhojdávala v závese na rukách<br />

a už som nabrala dobrý<br />

švih, omdlela som, pustila<br />

som sa kruhov a celá natiahnutá<br />

som spadla tvárou na<br />

parkety. Pád si nepamätám,<br />

pamätám si, že ležím na zemi<br />

s tvárou otočenou ku dverám<br />

a vidím vchádzať vedúceho<br />

akcie, ktorý sa rozčuľuje nado<br />

mnou, a ostatných študentov,<br />

ako sedia na lavičke a prekvapene<br />

na mňa pozerajú. Potom<br />

som si uvedomila, že ku mne<br />

pribehla moja kamarátka, ale<br />

zo strany, na ktorú som nemala<br />

otočenú hlavu. Potom<br />

som sa prebrala na chodbe,<br />

už mimo telocvične. Druhý<br />

deň som išla do nemocnice<br />

na vyšetrenie. Zistili, že som<br />

prekonala otras mozgu. To,<br />

že som videla vedúceho a študentov,<br />

keď som ležala na<br />

zemi, som si vysvetlila jednoducho<br />

– kým som ležala<br />

na dlážke, bola som pri vedomí,<br />

potom som vedomie<br />

stratila a prebrala som sa až<br />

na chodbe. Vôbec mi nepripadalo<br />

čudné, že som nebola<br />

schopná nijakého pohybu,<br />

keď som na tej dlážke „precitla“,<br />

ani to, že si pamätám<br />

aj polohu v akej som ležala,<br />

a to z pohľadu zhora.<br />

Asi o 20 až 22 rokov po<br />

úraze som čítala knihu<br />

Dr. Moodyho Život po živote.<br />

Bola som v spálni, dvere boli<br />

zatvorené, aby ma nerušila<br />

televízia a čítala som naozaj<br />

veľmi sústredene. Keď som<br />

čítala výpovede ľudí o tom,<br />

ako boli mimo tela, tak sa mi<br />

v hlave zrazu ozval hlas: „Ty<br />

si to už zažila.“ V prvej chvíli<br />

som vôbec nechápala, čo sa<br />

stalo, brala som ten hlas ako<br />

vlastný a odbila som ho, že samozrejme,<br />

ja som všade bola<br />

a všetko som zažila… a čítala<br />

som ďalej. A zrazu opäť: „Ty si<br />

to už zažila“. Mám pocit, že<br />

ten hlas mi to povedal tri razy<br />

(bolo to už pred 15–17 rokmi,<br />

takže sa presne nepamätám)<br />

a až vtedy som odložila knihu<br />

trošku nahnevaná, že mi nedá<br />

pokoj, so slovami: „Dobre, tak<br />

kedy som to ja teda mohla zažiť!“<br />

a začala som spomínať<br />

na svoju minulosť. Netrvalo<br />

dlho a spomenula som si aj<br />

na už spomínaný úraz. Zrazu<br />

som svoje precitnutie na dláže<br />

uvidela z úplne iného svetla.<br />

Ľahla som si na dlážku do<br />

takej istej polohy, v akej som<br />

bola po páde, teda ako som si<br />

ju pamätala, a zistila som, že<br />

viditeľný obzor z takej polohy<br />

je taký malý, že by som bola<br />

videla učiteľa asi tak do výšky<br />

kolien, ale rozhodne nie do<br />

tváre. Pochopila som, že som<br />

bola vtedy mimo tela.<br />

Ale na tomto zážitku nie je<br />

zvláštne len to, že som bola<br />

mimo tela, ale najmä ten hlas.<br />

Chvíľu mi trvalo, kým som si<br />

uvedomila, že to nebol môj<br />

hlas, lebo:<br />

• Ten hlas nebol tichým<br />

intuitívnym hláskom, alebo<br />

myšlienkou. Bol jasný, silný,<br />

ako keby hovoril niekto<br />

vedľa mňa.<br />

• Na 99% to bol mužský<br />

hlas.<br />

• Tykal mi a ja sa zvyknem<br />

sama so sebou rozprávať<br />

v prvej osobe.<br />

• Odkiaľ vedel, že som<br />

mala zážitok mimo tela, keď<br />

ja sama som to nevedela<br />

a moje materialistické myslenie<br />

by také niečo nikdy nevymyslelo?<br />

• Prečo mu záležalo na<br />

tom, aby som si uvedomila,<br />

že som to prežila? (Opakoval<br />

svoje tvrdenie dva či tri<br />

razy).<br />

• Kto to bol? Bolo to<br />

niečo ako Boží hlas či nejaký<br />

osobný strážca z iného typu<br />

sveta?<br />

Nech to bol ktokoľvek, pre<br />

mňa to bol dôkaz, že tu nie<br />

sme sami, ale kto to nezažil,<br />

neuverí, lebo nemám dôkaz<br />

na presvedčenie iných ľudí,<br />

ktorý by rozlíšil takýto zážitok<br />

od halucinácie, fantázie,<br />

sna či intuície.<br />

Každopádne mi zmenil<br />

život. Aj predtým som bola<br />

hľadajúca, ináč by som sa nebola<br />

pustila do čítania knihy<br />

s takým názvom, ale toto mi<br />

dalo istotu, že hľadanie má<br />

zmysel…<br />

S pozdravom<br />

Erika Bartošová<br />

erocka@zmail.sk<br />

41<br />

SVET GRÁLU<br />

5/2005


N A Z Á V E R …<br />

Aj keď v živote prečítame stovky kníh a časopisov,<br />

do pamäti sa nám vpíše iba niekoľko<br />

z nich. Musia sa dotknúť našej duše. Musia<br />

hovoriť o tom najhlbšom, čo v dušiach nosíme.<br />

Možno aj o úzkosti zo zmaru, smrti, z neúspechu<br />

vlastných plánov, ale aj o odvahe čeliť tomuto strachu.<br />

Zároveň aj o tom, že by sme chceli vidieť svet<br />

okolo seba trochu iný, než je dnes.<br />

Hneváme sa na všetku špinu okolo seba a aj v sebe<br />

nachádzame temné miesta.<br />

Pýtame sa, čo môžeme vôbec v živote vykonať, vnímame<br />

svoju slabosť a krehkosť, padáme od únavy.<br />

Až po dlhšom čase začíname tušiť, že toto naše<br />

pozemské okolie je predsa potrebnou pôdou pre<br />

semienka našich duší. Hlinou, pod ktorou v nás<br />

začína klíčiť túžba po duchovnom Svetle, tušenie,<br />

že niekde musí existovať aj iný svet. A že môžeme<br />

z tohto iného sveta prijímať silu – vždy.<br />

Pamätám sa na jedno vlastné temné obdobie,<br />

poznačené depresiou.<br />

Mal som (takmer neustále) pocit vnútornej<br />

prázdnoty.<br />

„Nedokážem nič, aspoň nič také, čím by som sa<br />

aspoň trochu priblížil tomu ideálu, ktorý v sebe<br />

nosím.“<br />

To bola takmer jediná myšlienka, ktorej som bol<br />

schopný. Dlhé týždne, mesiace.<br />

Pomohli mi kvety. Zasadil som na hriadku niekoľko<br />

kvetinových semienok. A potom som žasol,<br />

obdivoval som ružové okvetné lístky mladých rastlín.<br />

Ony to dokázali. Z „ničoho“ vznikla krása, ktorú<br />

mohol každý obdivovať.<br />

Rástli na tom istom mieste, kde som ich zasadil.<br />

Nemohli zmeniť svoje podmienky, odísť, byť<br />

niečím iným.<br />

Strom, rastúci na strmej skale, sa nemôže presťahovať,<br />

zmeniť svoje okolie. Napriek tomu dokáže vyťažiť<br />

maximum z toho mála, čo má k dispozícii.<br />

Z tohto „objavu“ som mal obrovskú radosť.<br />

Musím byť ako strom. Vďačný za všetko, čo mám,<br />

a nesnažiť sa stať niekým, kým nikdy nemôžem byť.<br />

Vtedy mi opäť zišla na um stará budhistická múdrosť:<br />

„Chceš vedieť, čo je to osvietenie? Nepýtaj sa ľudí,<br />

ktorí vedia len hovoriť. Opýtaj sa stromu, ten ti dá<br />

najlepšiu odpoveď.“<br />

Roman Levický<br />

Opýtaj sa<br />

stromu…<br />

42<br />

SVET GRÁLU<br />

5/2005


Christopher Vasey<br />

Ľudské bytie<br />

Duch, duša a telo v harmónii<br />

Hádanka o sliepke a vajci • Tajomstvo<br />

narodenia • Po stopách sebauvedomenia<br />

• „Krv je život“ • Narušená telesná rovnováha<br />

• Človek a čas • Sen o nesmrteľnosti<br />

• Skutočné posolstvo vianočného<br />

darčeka<br />

100 strán, formát 55 x 55 cm, mäkká väzba<br />

ISBN 80-89163-08-4<br />

Cena 80 Sk<br />

Nakladateľstvo<br />

Stiftung Gralsbotschaft<br />

RODINNÁ ROVNORODOSŤ<br />

Zákony stvorenia riadia naše putovanie stvorením nielen<br />

v hrubých rysoch, ale starajú sa aj o bezpodmienečnú spravodlivosť<br />

pri narodení. Pretože v dôsledku pôsobenia zákona<br />

rovnorodosti môže byť ľudský duch, ktorý sa dostáva do procesu<br />

inkarnácie, priťahovaný len ľudským duchom rovnakého<br />

druhu, potom aj telo, teda vyvíjajúci sa plod, je úplne prispôsobený<br />

jeho vlastnostiam. Keby táto rovnorodosť neexistovala,<br />

duch by nebol priťahovaný, ale odpudzovaný a nemohol by sa<br />

inkarnovať.<br />

„Nitky“ alebo spoje, ktoré spájajú ducha čakajúceho na inkarnáciu<br />

s formujúcim sa telom, sú spočiatku veľmi slabé, postupne<br />

však pevnejú, len čo detské telo nadobúda ľudskú formu.<br />

Ako dnes vieme z embryológie, embryo v tele matky najprv<br />

prechádza všetkými vývojovými stupňami, ktoré život na zemi<br />

prekonal: od vodného organizmu so žiabrami cez obojživelníka<br />

až k suchozemskému organizmu s pľúcami. Až nakoniec sa<br />

objavuje typický ľudský plod. Kým formujúce sa embryo prekonáva<br />

živočíšne stupne vývinu, nemôže sa s ním ešte spojiť<br />

čakajúci duch.<br />

Len čo sa však vyvinie na určitú úroveň človeka, duch sa<br />

s ním môže pevne spojiť. Posolstvo Grálu píše, že inkarnácia –<br />

teda vstúpenie ducha do tela –, sa uskutočňuje približne v polovici<br />

tehotenstva. Od tohto obdobia matka začína pociťovať<br />

aj prvé výrazné pohyby, ktoré sú spojené s pocitmi zvláštneho<br />

vnútorného spojenia s dušou dieťaťa. V tomto období začína<br />

inkarnovaný duch ovplyvňovať aj krv v tele dieťaťa.


Nenaháňajte sa za peniazmi.<br />

Kto se ženie za peniazmi, ten<br />

ich nedoženie nikdy. Slúžte!<br />

Ak budete slúžiť podľa svojich<br />

najlepších síl, nebudete môcť<br />

peniazom utiecť.<br />

Tomáš Baťa st.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!