26.05.2018 Views

SG10

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

V ďalšom čísle časopisu:<br />

SVET GRÁLU<br />

Grál je od dávnych čias<br />

symbolom ideálu,<br />

hľadania vysokých<br />

duchovných<br />

a mravných hodnôt.<br />

Vzbura živlov<br />

Rozumieme katastrofám?<br />

Chceli sme byť jej pánmi. Príroda sa však bráni uragánmi, povodňami<br />

i výbuchmi sopiek, akoby chcela ľudí zmiesť z povrchu zeme. Na bezohľadne<br />

vykorisťovanej planéte sa stále viac porušuje rovnováha. Prečo<br />

to človek dopúšťa?<br />

SVET GRÁLU č. 11<br />

vychádza 1. marca 2006<br />

titulná téma:<br />

Tridsať rokov medzi mŕtvymi<br />

Americký psychiater Dr. Wickland liečil ťažké prípady<br />

posadnutosti tak, že z pacientov vypudil cudzieho<br />

„zlého ducha“ elektrickým šokom, a ten sa potom<br />

presídlil do jeho mediálnej manželky. Tak mu mohol<br />

klásť otázky a dozvedel sa mnoho o veľkom vplyve<br />

„záhrobného sveta“ na nás – pozemských ľudí.<br />

Človečenstvo farára Huvara<br />

„Je to škola a nie trest. My sa totiž potrebujeme<br />

dostať trochu vyššie, a preto je dobrá každá skúsenosť<br />

a každý deň. Ja by som ani minútu toho<br />

života v lapákoch nepredal,“ hovorí dnes už<br />

osemdesiatpäťročný farár Antonín Huvar, ktorý<br />

zažil trinásť komunistických väzení.<br />

Komenského Labyrint sveta<br />

28. marca 2007 uplynie presne 415 rokov od doby,<br />

keď sa narodil jeden z najvýznamnejších českých<br />

mysliteľov – Jan Amos Komenský. Dodnes je<br />

uznávaný prevažne ako pedagóg, ale aký bol jeho<br />

názor na svet? Ako svet vnímal on sám? Nad tým<br />

sa zamyslíme v nasledujúcom čísle Sveta Grálu.<br />

V 21. storočí sa svet<br />

zmenil na nepoznanie,<br />

ale hodnoty zostávajú.<br />

Časopis Svet Grálu, ktorý<br />

vychádza súčasne aj v češtine,<br />

nadväzuje na nemecký<br />

GralsWelt, francúzsky<br />

Monde du Graal<br />

a anglický GrailWorld,<br />

ktoré si vo svojich krajinách<br />

získali už tisíce stálych čitateľov.<br />

Svet Grálu vychádza<br />

štyrikrát ročne. Informácie<br />

o predplatnom nájdete<br />

v prílohe alebo na internete:<br />

8/2006 SVěT GRÁLU<br />

www.svetgralu.sk<br />

Reinkarnace<br />

Proč si nevzpomínáme?<br />

SVěT GRÁLU<br />

<br />

10/2007 SVET GRÁLU<br />

červen – srpen 2006 · číslo 8<br />

SVET GRÁLU<br />

Reinkarnace –<br />

křesťanská myšlenka?<br />

<br />

strana 5<br />

strana 7<br />

Tajuplný Velikonoční ostrov<br />

december 2006 – február 2007 · číslo 10<br />

Jak drahý je levný nákup?<br />

Duchovní souvislosti v životě<br />

strana 9<br />

Duše, láska a sexualita –<br />

zamlčená fakta<br />

strana 30<br />

Platonská akademie<br />

strana 37<br />

cena 78 Kč<br />

Šamanizmus<br />

strana 5<br />

„Nechcel som umrieť“<br />

strana 14<br />

Jasnovidectvo jasnovidnými očami<br />

strana 24<br />

Implózia – energia budúcnosti ?<br />

strana 28<br />

Perzia<br />

strana 37<br />

cena 87 Sk<br />

Omyly a zázraky<br />

jasnovidectva<br />

Duchovné súvislosti v živote<br />

Svět Grálu<br />

www.svet.gralu.cz<br />

Svet Grálu<br />

www.svetgralu.sk


OBSAH<br />

R O Z H O V O R<br />

Šamanizmus – bohatstvo tradičnej medicíny 5<br />

Z D R A V I E<br />

Transplantácie orgánov 9<br />

R O Z H O V O R<br />

Nechcel som umrieť 14<br />

R O Z H O V O R<br />

Neviditeľný svet 16<br />

T É M A<br />

Omyly a zázraky jasnovidectva<br />

Jasnovidci nazerajú do “iného svteta”.<br />

Nakoľko im môžeme dôverovať? 20<br />

T É M A<br />

Jasnovidectvo jasnovidnými očami 24<br />

R O Z H O V O R<br />

Vidieť neviditeľné 27<br />

R E P O R T Á Ž<br />

Implózia - energia budúcnosti?<br />

Získavanie energie je dnes založené<br />

prevažne na spaľovaní a rozkladaní<br />

hmoty. 28<br />

F O T O R E P O R T Á Ž<br />

Mexiko 30<br />

P O V I E D K A<br />

Neskorá ruža 34<br />

Z A U J A L O N Á S<br />

Zaujímavosti zo sveta vedy a výskumu 36<br />

H I S T Ó R I A<br />

Putovanie do krajiny úsvitu (VI.)<br />

PERZIA<br />

Perzia, dnešný Irán, bola pôsobiskom<br />

veľkej duchovnej osobnosti<br />

Zoroastera. 37<br />

N Á Z O R Y<br />

Listy čitateľov 40<br />

N A Z Á V E R …<br />

Meditácia v koncentračnom tábore 42<br />

„Verte – neverte“– to je názov úspešnej<br />

série filmov o udalostiach na hranici reality,<br />

alebo presnejšie, na hranici medzi<br />

týmto a oným svetom. Jasnovidné proroctvá,<br />

nevysvetliteľné záchrany z nebezpečných<br />

situácií, objasnenie zločinov<br />

pomocou paranormálnych schopností.<br />

Tri krátke filmy, moderátor sa v prestávkach<br />

sugestívnym hlasom pýta: Bol<br />

tento príbeh nakrútený podľa skutočnej<br />

udalosti, alebo ide o fikciu ??? Napadlo<br />

mi, že by som sa raz mohol zahrať na<br />

moderátora a tiež Vám ponúknuť tri<br />

neuveriteľné príbehy. A dúfam, že to<br />

nebude len lacný pokus o zábavu. Tak<br />

teda: Skúste hádať! Možno sú tri nasledujúce<br />

príbehy pravdivé, možno som si<br />

ich vymyslel.<br />

Veríte v jasnovidectvo? Myslíte si, že<br />

existujú ľudia, ktorí vidia viac alebo ďalej,<br />

než tí ostatní? Že dokážu z neviditeľného<br />

vyžarovania Vašej osobnosti, z fotografie,<br />

alebo pomocou kariet vyčítať Váš<br />

osud – minulosť či budúcnosť? A stoja<br />

tieto pokusy vôbec za to?<br />

Príbeh prvý:<br />

Muž s celkom obyčajným zamestnaním,<br />

úradník, má neobyčajnú záľubu.<br />

Vykladá z kariet. Raz za ním príde utrápená<br />

mladá žena. Nevie si dať rady so<br />

svojím priateľom. Náš úradník – volajme<br />

ho Pavol, ju pozve ďalej a na stôl<br />

3<br />

SVET GRÁLU<br />

10 | 2007


Ú V O D N Í K<br />

kladie karty. Karty sú dôležité, ale Pavol<br />

má ešte inú schopnosť. Ak sa trochu<br />

sústredí, dokáže okolo „vyšetrovanej“<br />

osoby vidieť rôzne farby – alebo<br />

aj tvary, v každom prípade niečo, čo<br />

o danej osobe „vypovedá“. Ešte skôr,<br />

než sú karty vyložené a začne rozprávať,<br />

má nepríjemný pocit. Okolo mladého<br />

muža „vidí“ zlovestné chmáry. Vykladá<br />

karty, vysvetľuje Eve ich symboly a nakoniec<br />

jej musí povedať: – „…viete, je<br />

to nepríjemné, ale Váš priateľ je v zlej<br />

spoločnosti. Mal by sa z nej vymaniť, čo<br />

najskôr…“ Eva sa naňho pozerá nedôverčivo<br />

– ON v zlej spoločnosti? Ale<br />

kde – a s kým?! „To Vám neviem povedať“<br />

– hovorí Pavol, „skúste sa s ním<br />

o tom porozprávať Vy“. O niekoľko týždňov<br />

neskôr sa dvere na Pavlovej kancelárii<br />

prudko rozletia. Dnu vpadne Eva<br />

s očami zaliatymi slzami a kričí: „Zabili<br />

ho, a môžete za to – VY!!!“ Pavol sa len<br />

s námahou ovládne, chce ostať pokojný.<br />

Eva sa naňho nenávistne pozerá a hovorí<br />

„Vedeli ste to, že bol v mafii, určite<br />

ste to vedeli, mali ste mi to povedať, nič<br />

by sa nebolo stalo…“ Potom zmení rétoriku<br />

– „Nie, nič ste nemali hovoriť, vy<br />

ste to privolali“. Pavol je otrasený. Tušil<br />

a aj VIDEL hroziace nebezpečenstvo,<br />

ale bola to len temnota, bez tváre a bez<br />

mena. Teraz vie len to, že sa musí pokúsiť<br />

mladú ženu upokojiť – aby si niečo<br />

neurobila aj ona… Eva po hodinovom<br />

rozhovore odchádza. Neskôr sa s Pavlom<br />

stretnú ešte mnohokrát, nakoniec<br />

sa mu ospravedlní. Už si nemyslí, že on<br />

je zodpovedný za smrť jej priateľa. Pavol<br />

používa karty dodnes, ale vždy upozorňuje,<br />

že karty ukazujú iba možnosti<br />

a situácie. Ako kto so svojím životom<br />

naloží, je len v jeho rukách.<br />

Bol tento príbeh pravdivý, alebo vás<br />

vodím za nos mysterióznou historkou?<br />

Počkajte si na rozuzlenie!<br />

V druhom príbehu ide o dvoch manželov<br />

z malého mestečka. Veľmi sa zaujímajú<br />

o jasnovidectvo a všetko „duchárske“.<br />

Majú obrovskú túžbu nadviazať<br />

kontakt s druhým svetom. Skúšajú<br />

4<br />

SVET GRÁLU<br />

10 | 2007<br />

hypnózu aj autohypnózu, rôzne techniky<br />

zmeny vedomia. Po dlhšom čase<br />

jeden z nich zrazu počuje hlas. Nie je to<br />

hlas živej prítomnej osoby, ale „priateľ“<br />

z druhého sveta, ktorý im oznamuje, že<br />

odteraz sú prostredníkmi pre duchov<br />

zo záhrobia – a majú pomáhať aj iným.<br />

Onedlho v dome manželov pribúda<br />

návštevníkov. Všetkých poháňa zvedavosť<br />

dozvedieť sa čo-to o sebe, o zosnulých<br />

blízkych, o duchovných pravdách.<br />

Manželia počujú hlasy častejšie.<br />

Sú šťastní. Mnoho ľudí im ďakuje za<br />

pomoc, utvrdzujú ich, že idú po správnej<br />

ceste. Po niekoľkých mesiacoch<br />

prichádza nečakaný zlom. Obaja sú na<br />

smrť vyčerpaní. Nielen kvôli návštevám.<br />

„Hlasy“ už nie sú len príjemní spoločníci,<br />

ale aj dotieraví votrelci. Protirečia<br />

si, hádajú sa, naliehajú. Najhoršie je,<br />

že sa nedajú vypnúť. Namiesto pocitu<br />

šťastia nastupuje strach. So strachom<br />

však prichádzajú čoraz drzejšie hovory<br />

z onoho sveta – robia si z nich posmech,<br />

vyhrážajú sa im. Nakoniec obaja manželia<br />

v hrôze vyhľadajú psychiatrickú<br />

liečebňu s jedinou túžbou – mať v hlave<br />

konečne ticho.<br />

Drsný príbeh, však? Stal sa skutočne,<br />

alebo je len výtvorom autorovej fantázie?<br />

V poslednom príbehu vystupuje<br />

matka troch detí, ktorá stojí pred vážnym<br />

rozhodnutím. Natoľko vážnym, že<br />

ho odkladá už mnoho rokov. V manželstve<br />

sa cíti nešťastná. Manžel ju ponižuje<br />

– vraj nič v zamestnaní nedosiahla,<br />

venuje sa „iba deťom“, večery smotánky<br />

ju nebavia a synom nedopraje žiadnu<br />

zábavu – zakazuje im rýchle motorky,<br />

drahé večierky, skrátka všetko, čo je<br />

„in“. Keď sa ona pokúsi povedať mu<br />

niečo aj o iných stránkach života, dokonca<br />

duchovných, pohroma je istá.<br />

Magdaléna sa cíti ako v klietke. V jednu<br />

noc stojí pred oknom, v ktorom vidno<br />

len hviezdnatú oblohu, plače a prosí,<br />

ako toľkokrát, Boha o pomoc – o silu.<br />

Má odísť? Nechať deti manželovi, hľadať<br />

si zamestnanie, začínať odznovu?<br />

Má strach. Zrazu jej pozornosť zaujme<br />

čosi veľmi neobyčajné. Vidí na oblohe<br />

svietiaci kríž, zložený z dvoch rovnako<br />

dlhých ramien. Čo to je? Také niečo by<br />

sa jej ani neprisnilo – má halucinácie?<br />

Volá do kuchyne syna – ukazuje na oblohu<br />

a pýta sa ho: „Čo tam vidíš?“ Syn<br />

sa zadíva von oknom a potom na ňu<br />

pozrie prekvapenými očami. „Je tam<br />

kríž.“ Po chvíli obraz mizne, ale v duši<br />

tejto ženy ostal navždy. Zážitok s krížom<br />

jej dodal toľko sily a odhodlania,<br />

že urobila to, na čo by si – podľa jej slov,<br />

inak len ťažko trúfla. Odišla do iného<br />

mesta, do úplnej neistoty. Začala nový<br />

život sama.<br />

Pokúsil som sa iba zahrávať s Vašimi<br />

pocitmi, milí čitatelia, alebo sa toto naozaj<br />

stalo?<br />

Hádam, že ste tušili správne. Všetky<br />

uvedené príbehy sa zakladajú na skutočnosti,<br />

iba mená sú zmenené. A čo si<br />

o takýchto zážitkoch vôbec myslieť?<br />

Je mnoho vecí, ktoré jasnovidci, či<br />

mediálne založení ľudia môžu vidieť,<br />

alebo počuť. Ale nie všetko z toho je<br />

naozaj cenné. Aj títo ľudia môžu byť<br />

ovplyvnení vlastnými želaniami, alebo<br />

vidieť len skryté túžby klienta. Niektorí<br />

zasa bez zábran povedia zranenému<br />

človeku niečo, čo ho ešte viac zrazí na<br />

dno. Tí najnadanejší - v krajinách ako<br />

USA alebo Rusko – oficiálne spolupracujú<br />

s políciou alebo zdravotníckymi<br />

zariadeniami.<br />

Neviem ako Vám, ale mne najviac<br />

dal ten posledný, tretí príbeh. Znova<br />

mi pripomenul to známe „Keď je núdza<br />

najvyššia, pomoc Božia najbližšia“. Ak<br />

mám hovoriť o sebe, pomoc senzibilov<br />

v súčasnosti nevyhľadávam, lebo dúfam,<br />

že sám včas zistím, „kde ma topánka<br />

tlačí“, alebo „ako z kola von“. Prípadne<br />

mi v tom pomôže niekto blízky. Okrem<br />

toho nám aj všetky rozprávky hovoria<br />

stále to isté: „Srdcom počúvaj, všetko<br />

pochopíš…“<br />

Roman Levický<br />

nejasnovidný redaktor


R OZ H O V O R<br />

ŠAMANIZMUS<br />

BOHATSTVO TRADIČNEJ MEDICÍNY<br />

Bernadette Poisson vykonávala lekársku prax na vidieku vo Francúzsku ako lekárka<br />

so zameraním na liečenie matiek a detí. Keď jej odrástli deti, rozhodla sa osloviť humanitárne<br />

združenia, vycestovala do Južnej Ameriky, neskôr do Ázie a Indie. Z ciest<br />

priniesla svedectvo o stretnutiach s dobrovoľnými členmi malých združení, ktorí jej<br />

rozprávali o každodenných starostiach, o svojom boji. Sú to svedectvá skupiniek ľudí,<br />

ktorí sa aktívne usilujú zachovávať tradície a upevniť tak svoje korene. Bernadette<br />

Poisson so záujmom vyhľadávala liečiteľov a šamanov a opisovala bohatstvo tradičnej<br />

medicíny, ktorá v niektorých krajinách prosperuje po boku modernej medicíny.<br />

Inde je zasa znevažovaná a odmietaná. Redaktorka časopisu Svet Grálu (Monde du<br />

Graal) Liliane Volokove sa s Bernadette Poisson zhovárala o šamanoch, rastlinách,<br />

liečiteľstve a zážitkoch z jej ďalekých ciest.<br />

SG: Pani Poisson, boli ste lekárkou na<br />

vidieku, potom ste sa rozhodli angažovať<br />

sa v humanitárnych projektoch,<br />

ktoré organizujú malé miestne združenia<br />

v prospech tretieho sveta. Čo<br />

Vás viedlo k takémuto rozhodnutiu?<br />

B. Poisson: V rokoch 1980-1985<br />

som sa začala zaoberať analýzou<br />

osobnosti a prácou s telesnou bioenergiou.<br />

Cítila som sa priúzko v role<br />

všeobecného lekára. Totiž pri klasickom<br />

prístupe si pacient, ktorý čosi<br />

vie a čosi nevie, udržiava ilúziu, že<br />

mu niekto dá odpoveď na všetko,<br />

bez pochybností a bez ďalších otázok,<br />

pričom zanedbáva význam<br />

príznakov, ktoré sa uňho prejavujú.<br />

Ako všeobecná lekárka som sa snažila<br />

pracovať skôr v opačnom smere.<br />

No ak ako lekár navrhnete najprv<br />

pozorovanie príznakov, a pacient<br />

nedostáva rýchlo odpoveď, častokrát<br />

sa obráti na iného lekára, ktorý mu<br />

predpíše na pár dní antibiotiká.<br />

Stráca sa tak možnosť dialógu.<br />

Niekedy, a to je ešte vážnejšie, inštitucionálna<br />

starostlivosť vnúti človeku<br />

bezmocnosť. Napríklad pri pôrode<br />

sa veľmi rýchlo rozhoduje pre<br />

cisársky rez. Koľkokrát je žena bezmocná,<br />

a pritom ide o jej materstvo<br />

a plodnosť. V menopauze<br />

jej povedia: „Berte<br />

hormóny,“ hoci tým<br />

poprú všetko ženské,<br />

celé priame spojivo<br />

osobnosti so životom.<br />

Pochopila som, že<br />

treba viesť ľudí k tomu,<br />

aby sa chceli zaoberať<br />

sami sebou, aby objavili<br />

priaznivé účinky<br />

masáží, športovali so<br />

svojimi deťmi, našli<br />

životnú energiu a nestavali<br />

si stále bariéry<br />

zo zákazov.<br />

SG: Ste veľmi aktívna:<br />

navštívili ste päť krajín<br />

za šesť rokov a napísali<br />

ste dve knihy…<br />

Boli ste v Bolívii, Ekvádore,<br />

Bangladéši,<br />

Guatemale, Kolumbii,<br />

Indii, Pakistane. Čo<br />

Vás ženie ísť tak ďaleko?<br />

B. Poisson: Keď ste na ceste, ani<br />

neviete, kam idete, len kráčate, postupujete<br />

ďalej… a keď príde čas,<br />

rozhodnete sa.<br />

Moje prvé skúsenosti boli svedectvá<br />

ľudí, prvé kroky, čas pozorovania.<br />

Na prvej ceste mi išlo hlavne<br />

o to, aby som pozorovala a spoznala<br />

život v treťom svete, neskôr som už<br />

mohla lepšie formulovať vlastné zámery<br />

a pracovať na nich. Najprv som<br />

oslovila veľké mimovládne organizácie,<br />

ale nezaujali ma ich návrhy, asi<br />

by som sa necítila v takej práci dobre.<br />

Návšteva v záhrade liečivých rastlín v Tulabane (Bangladéš)<br />

5<br />

SVET GRÁLU<br />

10 | 2007


R OZ H O V O R<br />

Dozvedela som sa o jednom projekte<br />

v Guatemale, ktorý pripravili priatelia<br />

z Ardèche a išla som sa pozrieť, čo<br />

sa deje v ich dedine.<br />

Je to skôr tak, že udalosti prichádzajú<br />

ku mne, nie ja k nim. Vstupujú<br />

mi do cesty ako možnosť.<br />

Priatelia z dediny v Ardèche mali<br />

družbu s dedinou v Indii, a tak<br />

Liečiteľ pri práci<br />

som sa im rozhodla napísať. Odpovedali<br />

mi hádam až s priveľkým<br />

nadšením, mala som dojem, že niekedy<br />

čakajú matku Terezu. Ja som<br />

prichádzala bez peňazí, nebola som<br />

sponzorom. Bolo treba uviesť veci<br />

na správnu mieru. Povedala som<br />

im, že možno nezodpovedám celkom<br />

ich predstavám, ale aj tak by<br />

sme mohli spolu niečo podniknúť.<br />

Bolo tisíc možností, ako konať, lebo<br />

ľudia boli ochotní spolupracovať<br />

a boli medzi nimi aj zdravotné sestry<br />

bez práce. Okrem toho sa tam<br />

niektorí ľudia dlhšie zaoberali liečením<br />

bylinkami, ako napríklad<br />

6<br />

SVET GRÁLU<br />

10 | 2007<br />

brat Shanti v južnej Indii, ktorý<br />

mal v susednej dedine bylinkárstvo…<br />

Teda v tom spočíval tvorivý<br />

začiatok.<br />

SG: Píšete, že prvé cesty do Južnej<br />

Ameriky mali pre Vás veľmi veľký<br />

význam. Stretli ste sa napríklad<br />

s projektom „Medicos Descalzos“,<br />

tvorivým návrhom budovania<br />

záhrad s liečivými bylinkami…<br />

a so skupinou Fergusson v Bogote,<br />

ktorá šíri myšlienky globálneho<br />

zdravia. Zaujala Vás<br />

originalita týchto projektov,<br />

v čom sú zvlášť osobité?<br />

B. Poisson: Originalita Medicos<br />

Descalzos v Guatemale spočíva<br />

v tom, že vychádza z domorodej<br />

medicíny. Predstavuje<br />

alternatívnu liečbu s dobrou<br />

štruktúrou a veľkými predpokladmi<br />

pre rozvoj. Guatemalskí<br />

prívrženci tejto liečby sú mladí,<br />

pracujú jedine prostriedkami<br />

prírodnej medicíny, čo nestojí<br />

peniaze a presne zodpovedá<br />

mentalite tamojšieho obyvateľstva.<br />

V rámci tohto projektu<br />

sa každý môže naučiť používať<br />

liečivá na báze rastlín a nemusí<br />

byť závislý na modernej<br />

medicíne. Tieto národy ani<br />

nemajú vždy dobré skúsenosti<br />

s nemocnicou. Je dobre, že niekedy<br />

dochádza k spolupráci s miestnymi<br />

lekármi, čím vznikajú nové možnosti.<br />

Napríklad v blízkosti nemocníc<br />

sa nachádzajú tamascals, sú to<br />

malé obydlia, v ktorých môže žena<br />

porodiť podľa guatemalskej tradície<br />

– ale tieto snahy o prepojenie sú<br />

ešte málo výrazné. Objavila som ich<br />

hlavne v Ekvádore a niektoré v Bolívii.<br />

SG: V témach, ktoré sú Vám blízke<br />

a ktoré ste spomenuli vo svojich<br />

dvoch knihách, ste venovali osobitnú<br />

pozornosť rastlinám. Vravíte, že sú<br />

Vaším štítom. Pri mnohých liečiteľských<br />

zariadeniach sa nachádzajú<br />

záhradky s liečivými bylinkami<br />

a popri liečení slúžia aj na vzdelávacie<br />

programy. Miestna fytoterapia je<br />

teda dôležitým prostredníkom podpory<br />

zdravia obyvateľstva. Môžete<br />

nám o tom povedať viac?<br />

B. Poisson: Skupina Medicos<br />

Descalzos vypracovala súpis asi<br />

tridsiatich bylín liečiacich všetky<br />

bežné choroby a v školách, zdravotných<br />

strediskách, v dedinách učí,<br />

ako ich používať. Je to vzor, o aký<br />

sa možno oprieť, zaujímavý podnet,<br />

z ktorého sa dá vytvoriť viac<br />

variantov. Tieto prvky sa začínajú<br />

objavovať v rôznych krajinách, no<br />

sú to ešte len nesmelé iskierky. Žiaľ,<br />

rozvíja sa aj ilegálna výroba chemických<br />

liekov; problém prináša mondializácia<br />

a túžba po zisku za každú<br />

cenu. Obyvateľstvo vzdialenejšieho<br />

vidieka si zatiaľ udržiava spojitosť<br />

s vlastnou kultúrou a niekedy sa mu<br />

darí vyhnúť sa západnej medicíne;<br />

tak je to napríklad v guatemalských<br />

horách. Čím bližšie k mestu, tým<br />

menšie povedomie o tradičných<br />

spôsoboch liečenia.<br />

SG: Podľa vašich slov máte vlastné<br />

skúsenosti so šamanmi z Južnej<br />

Ameriky. Mohli by ste nám o nich<br />

niečo porozprávať?<br />

B. Poisson: Vo Francúzsku sme<br />

mali až do 8. storočia kultúru druidov.<br />

Potom boli druidi, podobne<br />

ako aj liečitelia v 15. a 16. storočí<br />

prenasledovaní. Tieto korene sme<br />

už celkom stratili. Dnešná spoločnosť<br />

je vybudovaná na nepravých<br />

základoch, kde je človek odtrhnutý<br />

od prírody, hoci sú ešte národy ,<br />

ktoré sú viac späté s prírodou, kozmickými<br />

vplyvmi a klímou. Sú to<br />

ľudia, ktorí si udržali tradície,a kde<br />

človek nie je izolovaná bytosť nadradená<br />

iným druhom. Považuje<br />

sa skôr za brata ostatných bytostí.


R OZ H O V O R<br />

V americko-indiánskych tradíciách<br />

je táto spätosť všetkého živého<br />

citeľná, kým my, čo veríme, že sme<br />

vyšší a nezávislí, sme sa od prírody<br />

odtrhli a navyše sme si začali nahovárať,<br />

že čo nevidíme, ani neexistuje.<br />

Na juhu Peru si Aymarovia udržiavajú<br />

stále spojenie s predkami.<br />

Načúvajú znameniam, sú vnímaví<br />

voči zvieratám, pozorne sledujú<br />

svoje sny. Žena pomáhajúca pri pôrodoch,<br />

s ktorou som pracovala, mi<br />

raz povedala: „Mala som sen. Snívalo<br />

sa mi o mojom prvom mužovi.<br />

Vždy keď sa objaví, chce mi poradiť,<br />

chce mi dobre.“ Títo ľudia zostávajú<br />

otvorení iným priestorom, iným dimenziám.<br />

A práve šaman je ten, kto<br />

sa dostal týmto otvorením najďalej.<br />

Pre ostatných je veľkým pomocníkom.<br />

Každý šamanizmus má svoju<br />

vlastnú tradíciu, svoje pravidlá.<br />

Amazonský šaman sa neučí zo dňa<br />

na deň, stáva sa šamanom iniciáciou<br />

aj za pomoci halucinogénnych<br />

rastlín. Bolívijský šaman zasa čerpá<br />

z vrodenej danosti, alebo ho čosi<br />

vnútorne prebudilo. Potom sa vydá<br />

na cestu a prípadne si obstará lebku<br />

nejakého zomrelého predka, ktorý<br />

mu má byť radcom. Každá krajina<br />

má svoje chápanie šamanizmu,<br />

každý šaman svoju osobitú cestu.<br />

Sú šamani a sú liečitelia; liečiteľ<br />

pracuje viac s rastlinami, šaman je<br />

prostredníkom spojenia s neviditeľnými<br />

silami, s duchmi predkov.<br />

Dobrý šaman svojím rituálom obnovuje<br />

porušenú harmóniu.<br />

SG: Má šaman zvláštny vzťah s chorým<br />

alebo s rastlinami? Hovoríte,<br />

že absorbuje energiu rastliny a odovzdáva<br />

ju chorému…<br />

B. Poisson: V amazonskej kultúre<br />

sa šaman postí, izoluje sa 10 až 15<br />

dní. Rastliny sú mu priateľmi, a ako<br />

hovorí, s ich dušami je stále spojený.<br />

Pije rastlinné odvary a potom<br />

ho rastlina naučí, ako ju používať<br />

a v akom množstve. Šaman vraví,<br />

že nasaje dušu rastliny, a tak môže<br />

preniesť jej moc obyčajným dychom.<br />

Vytvorí s rastlinou duševné puto,<br />

ktoré mu umožní nepoužiť priamo<br />

ju, ale odovzdať jej pôsobenie.<br />

bola zamatová a bolo to veľmi príjemné.<br />

Treba vycítiť, kde je ešte<br />

priestor, aby ste mohli prekročiť<br />

hranice, a kde to už tradícia zakazuje.<br />

Častokrát som so ženami<br />

zažila veľa radosti a súdržnosti.<br />

V moslimských spoločnostiach<br />

majú moc muži, pričom v Pakistane<br />

drží opraty skupina integristov,<br />

ktorí chcú vládnuť násilím ce-<br />

SG: Vaše knihy venujú veľa priestoru<br />

aj ženám. Sama ste cestovali v Južnej lému obyvateľstvu.<br />

Amerike po oblastiach, kde vládne<br />

násilie, rovnako aj v Ázii alebo<br />

v moslimských krajinách, ako je Pakistan.<br />

Podarilo sa Vám pomôcť ženám<br />

v týchto oblastiach?<br />

B. Poisson: Ani veľmi nie. V mnohých<br />

krajinách je žena ešte neslobodná.<br />

Muž je oveľa nezávislejší. Aj<br />

v Indii, aj v Pakistane, v moslimských<br />

krajinách, žena slúži len rodine.<br />

Keď som si vzala napríklad bicykel,<br />

vyvolala som na perách žien<br />

úsmev, lebo som si dovolila urobiť<br />

niečo, na čo sa ony neodvážia. Nechcela<br />

som<br />

myslenia.<br />

provokovať,<br />

išlo mi len<br />

o praktickú<br />

stránku. Neviem,<br />

prečo<br />

by som nemoh<br />

la pou<br />

ž i ť bic y-<br />

kel, ako to<br />

robia muži;<br />

s n a ž í m<br />

s a u k á z ať<br />

svoje chápanie<br />

slobody<br />

v z my s l e :<br />

som z inej<br />

Miestni zdravotníci vyrábajú tradičné lieky (juh Bolívie)<br />

krajiny a nep<br />

r i j m e m<br />

zvyky, ktoré obmedzujú moju slobodu<br />

alebo ženskosť.<br />

V Guatemale som sa išla vykúpať<br />

do rieky s dievčatami v pubertálnom<br />

veku, čo sa tam nerobí, ale<br />

ja som si to mohla dovoliť. Voda s nimi?<br />

Ženy v západnej saharskej oblasti<br />

sa viac cítia rovnocenné s mužmi,<br />

ako ženy ostatných moslimských<br />

krajín. Samy sa rozhodujú, pokiaľ<br />

ide o starostlivosť o polia, o deti, aj<br />

v otázkach politiky sú dosť bojovné.<br />

Organizovala som tam stretnutia<br />

v stanoch, kde sa cítili voľne a mohli<br />

rozprávať o svojich ženských veciach<br />

a o starostlivosti o malé deti.<br />

Lekári, ktorí prichádzali do táborov,<br />

boli väčšinou z Alžírska alebo<br />

Kuby, a dosť vzdialení ich spôsobu<br />

SG: V Indii ste sa stretli so sestričkami,<br />

veľmi oddanými službe,<br />

ktorú robia. Píšete: „Žijú deň čo<br />

deň veriac v základné ľudské hodnoty.“<br />

Aký cieľ mali Vaše stretnutia<br />

7<br />

SVET GRÁLU<br />

10 | 2007


R OZ H O V O R<br />

B. Poisson: Sestričky nepovažujú za<br />

svoju úlohu meniť spoločnosť, ale dávajú<br />

do svojej práce srdce, otvorenosť,<br />

službu. Nerozdávajú peniaze, tie nemajú,<br />

ale sú pozorné voči bolestiam<br />

iných a snažia sa pomáhať. Cítite čosi<br />

povzbudzujúce, keď prechádzate štvrťou,<br />

kde pracujú. Dodávajú ľuďom životnú<br />

energiu, duševný elán, vieru.<br />

Najprv som ich oslovila písomne,<br />

chcela som s nimi spolupracovať. Sestričky<br />

zaoberajúce sa postihnutými<br />

V základnej škole v Avalurpet (juh Indie)<br />

deťmi mi povedali: „Bolo by dobre,<br />

keby si sa pozrela na deti zo svojho<br />

hľadiska a pomohla nám.“ Umožňuje<br />

im to vidieť svoju prácu aj inak a pomáha<br />

hľadať nové riešenia pre deti.<br />

Zorganizovali sme spolu dňové školenie o detskej psychológii<br />

dvojtýža<br />

starostlivosti o deti pre mladé ženy,<br />

ktoré im chodia pomáhať… Počas<br />

školenia sme sa dotkli rôznych zaujímavých<br />

i praktických tém, napríklad<br />

ako postupovať pri horúčke, ako pomôcť<br />

dieťaťu, keď má psychologické<br />

problémy. Mojou prvou úlohou bolo<br />

dodať týmto mladým ošetrovateľkám<br />

v krajine veľkej biedy dôveru<br />

vo vlastné sily, povedať im, že nepotrebujú<br />

byť lekárkami, aby mohli pomáhať.<br />

Snažila som sa rozvíjať ich<br />

možnosti, lebo som objavila vnútorne<br />

bohaté ženy, ktoré sa potrebovali len<br />

oslobodiť, aby mohli svoje bohatstvo<br />

8<br />

SVET GRÁLU<br />

10 | 2007<br />

rozdávať iným. Pohľad zvonku môže<br />

v človeku prebudiť skryté schopnosti;<br />

ktosi príde a povie: „Nemyslel si na<br />

toto?“ alebo „Pozri, čo dokážeš!“ – to<br />

mu dodá silu.<br />

SG: V andskej etnomedicíne sa hľadajú<br />

okultné vplyvy, ktoré zasahujú<br />

človeka. Určí sa, či problém pochádza<br />

z telesnej príčiny alebo má duševný<br />

pôvod, prípadne nadprirodzený…<br />

Boli ste svedkom takýchto<br />

metód?<br />

B . Poi s s on :<br />

Áno, v Guatemale<br />

ma raz napoludnie<br />

zavolal<br />

k jednej žene<br />

tamojší liečiteľ,<br />

ktorý chcel, aby<br />

som to bola ja,<br />

kto bude liečiť.<br />

Išlo o psychologický<br />

problém,<br />

ktorý bolo treba<br />

riešiť v prostredí,<br />

kde často vládne<br />

tabu a muži. Pritom<br />

otázka bola veľmi ženská. Povedali<br />

mi: „Táto žena chradne. Prestala<br />

jesť, má 40 rokov a upadá preto, lebo<br />

nemá muža.“ Bola to žena odstrčená<br />

rodinou, lebo sa nevydala. Pýtali<br />

sa ma: „Čo si o tom myslíš?“ Dali<br />

túto otázku mne, cudzinke. Prišlo<br />

s ňou asi päťdesiat ľudí, ktorí sa tlačili<br />

v malej chatrči, usadení na zemi<br />

v hlbokom tichu, ako vždy pri duševnom<br />

liečení. Mala som pocit, že<br />

všetci sú tam, aby sa liečili. Vytvorilo<br />

sa čosi ako spirituálne ovzdušie,<br />

ktoré ma sprevádzalo pri liečení<br />

a umožňovalo mi dokonca radiť aj<br />

užívanie bylín, ktoré nepoznám.<br />

Bolo to niečo výnimočné, ďaleko za<br />

bežným chápaním, čo mi dávalo silu<br />

oslobodzovať ženskú dušu. Konala<br />

som viac intuitívne, než zmyslovo.<br />

Neskôr som sa ňou aj rozprávala a jej<br />

stav sa postupne zlepšoval.<br />

SG: Cítili ste počas svojich ciest pomoc?<br />

Viedlo Vás niečo alebo niekto?<br />

Bola to Vaša úloha?<br />

B. Poisson: Myslím, že som svedkom<br />

toho, že sa môžeme otvoriť Božej<br />

prítomnosti, ktorá nám často<br />

ukazuje cestu, hoci aj nepostrehnuteľne.<br />

Táto prítomnosť nás sprevádza<br />

v našom vnútri, sledujúc naše vlastné<br />

hľadanie s dôverou k bytosť, ktorá sa<br />

v nás prebúdza.<br />

Svetlo, ktoré prijmeme, nám môže<br />

slúžiť, ak sa potvrdí v našom správaní,<br />

v reči a možno v prijatí inými<br />

ľuďmi.<br />

SG: Aké sú Vaše ďalšie plány?<br />

B. Poisson: Možno mať iný plán, než<br />

objavovať každý deň cestu, ktorá sa<br />

otvára pred nami a vedome sa snažiť<br />

vydať to najlepšie zo seba v činoch?<br />

Čím viac dôverujem životu, tým<br />

viac si uvedomujem, že musím lepšie<br />

zhodnotiť udalosti a svoje možnosti,<br />

a príliš sa nezaoberať plánmi, či projekciou<br />

budúcnosti, aby som mohla<br />

čo najlepšie využiť prítomnosť a dať<br />

jej tú pravú hodnotu.<br />

SG: Keby ste mali možnosť urobiť<br />

vlastný projekt, aký by ste si vybrali?<br />

B. Poisson: Myslím, že dnes sa<br />

treba zaoberať predovšetkým otázkou<br />

dôstojnosti človeka a zabezpečením<br />

dostatku potravy pre všetkých.<br />

Vo svetovom meradle sú podmienky<br />

na dôstojný život vytvorené len pre<br />

menšinu obyvateľstva. Okrem toho<br />

sa treba zamyslieť nad využitím ziskov<br />

zo surovín chudobných krajín<br />

a podporiť ozajstnú solidaritu.<br />

Jednotlivci či združenia by mohli<br />

tvoriť a rozvíjať iniciatívy, ako pomôcť<br />

v tých najťažších otázkach,<br />

a informovať o nich. Tá pravá sieť<br />

solidarity sa ešte len musí vytvoriť.<br />

SG: Ďakujem za rozhovor.<br />

Zhovárala sa Liane Volokove


Z D R AV I E<br />

TRANSPLANTÁCIA ORGÁNOV<br />

DVE STRANY MINCE (2.)<br />

Minulé číslo Sveta Grálu prinieslo menej známe informácie, týkajúce sa dôsledkov transplantácií.<br />

Je zrejmé, že transplantačný odbor zaznamenal zásluhou technického pokroku<br />

v minulých desaťročiach veľký rozmach. Pokiaľ v počiatkoch rozvoja tohto lekárskeho<br />

odboru išlo o niekoľko desiatok a neskôr stoviek najrôznejších transplantácií ročne, dnes<br />

sú to už desaťtisíce. Tento znateľný posun však vyniesol otázku transplantácií na úroveň<br />

celospoločenského problému. Spočiatku si mohol transplantačný odbor vystačiť s orgánmi<br />

ľudí, ktorí sa stali obeťami nehôd, no dnes by týmto spôsobom mohol byť pokrytý len<br />

zlomok nárokov. Preto hľadá lekárstvo cesty, ako získať orgány alebo tkanivá zo živých<br />

a umierajúcich ľudí. Pritom požiadavky ďalej vzrastajú, pretože žiť dlhšie a lepšie je lákavá<br />

a v zásade správna predstava – pokiaľ tým však nie je spôsobené utrpenie inému<br />

človeku. A práve v tomto bode názory odborníkov často narážajú na ďalšie skutočnosti.<br />

Každý človek, zaoberajúci sa touto témou vážnejšie, bude musieť riešiť v prvom rade<br />

otázku, či sa pri transplantáciách postupuje v súlade s prírodnými zákonitosťami.<br />

V<br />

eľa ľudí sa poctivo snaží nájsť<br />

k transplantáciám správny prístup,<br />

pretože cítia morálnu zodpovednosť<br />

za svoj názor. Iste medzi nich<br />

patrí aj väčšina ľudí, ktorí nejakým<br />

spôsobom veria v Boha. Preto si kladú<br />

podstatnú otázku: Je to Božia vôľa?<br />

Keď človek hľadá Božiu vôľu, nech<br />

sa najskôr rozhliadne po svete, v ktorom<br />

žije. V prírode nachádzame zákonitosti<br />

a pravidlá, ktoré nemôžeme<br />

vlastnou vôľou zmeniť. Potom by sme<br />

mali tiež pokorne prijať fakt, že nám<br />

bola dosadená vyššia vôľa, proti ktorej<br />

sa nemôžeme beztrestne vzpierať.<br />

Celá príroda je jasným dokumentom<br />

tejto vôle. Súčasťou prírody je<br />

nakoniec aj ľudské telo, ktoré je – so<br />

všetkými svojimi funkciami – rovnako<br />

zrozumiteľným dôkazom tejto<br />

vôle. Keď medicína popisuje správny<br />

chod či funkciu ľudského tela, potom<br />

to nie je nič iné, než zrozumiteľný popis<br />

vyššej vôle, ktorá sa v ľudskom<br />

tele prejavuje. Túto vôľu, teda zákonitosti<br />

udržiavajúce organizmus pri živote,<br />

musí lekárstvo – ak má pôsobiť<br />

v jej medziach – rešpektovať.<br />

Uzdravenie je vlastne obnovenie<br />

správnej činnosti ľudského tela<br />

v rámci prírodných zákonitostí. Liečenie<br />

teda nemôže stáť proti nim;<br />

musí pôsobiť v ich rámci. Len v takom<br />

prípade možno hovoriť<br />

o liečení, ktoré prebieha<br />

v súlade s Božou vôľou.<br />

Imunitný systém<br />

človeka v níma<br />

t r a n s p l a nt o -<br />

v a n ý o r -<br />

gán a ko<br />

cudzorodého votrelca. V cudzom<br />

tele môže akýkoľvek transplantovaný<br />

orgán existovať len za predpokladu,<br />

že je trvalo chránený pred<br />

obrannými silami hostiteľského organizmu.<br />

Takú ochranu zaisťujú<br />

imunosupresíva, teda lieky, ktoré<br />

znižujú obranyschopnosť organizmu.<br />

To znamená, že cudzí orgán<br />

môže znášať len to telo, ktorého<br />

prirodzené obranné reakcie sú sústavne<br />

potláčané.<br />

Pri transplantáciách je násilne prestupovaná<br />

prirodzená bariéra, ktorú<br />

vytvára imunitný systém, chrániaci<br />

pôvodnosť vlastného tela. Tým je tiež<br />

zreteľne vyjadrená Božia vôľa, ktorá<br />

9<br />

SVET GRÁLU<br />

10 | 2007


Z D R AV I E<br />

človeku týmto spôsobom predurčuje<br />

jediné telo, a to iba pre jeho vlastnú<br />

potrebu. Človek, ktorý chce tento zákon<br />

rešpektovať, nemá svoje telo rozdeľovať<br />

medzi druhých. Činnosť jeho<br />

imunitného systému dostatočne jasne<br />

dáva najavo škodlivosť orgánových<br />

prenosov medzi dvomi ľuďmi. Túto<br />

škodlivosť pre obe zúčastnené strany<br />

však dnešné lekárstvo nie je schopné<br />

rozpoznať alebo pripustiť, pretože sa<br />

v tejto oblasti orientuje výhradne na<br />

predĺženie pozemského života. Neustále<br />

obavy z odvrhnutia transplantátu<br />

sú len jednou z mnohých daní,<br />

ktorú musí pacient s transplantovaným<br />

orgánom zaplatiť.<br />

Prekročiteľnosť bariéry nie je ešte<br />

dôkazom toho, že táto bariéra má byť<br />

prekonávaná. Bariéry sú ochrancami<br />

prirodzenosti. Majú pomôcť človeku<br />

pohybovať sa v rámci zákonov stvorenia,<br />

a za tohto predpokladu získať<br />

ich podporu. No enormná miera utrpenia,<br />

investícií, nezdarov, psychologických<br />

a morálnych rozporov svedčí<br />

o tom, že sa tu postupuje proti týmto<br />

zákonitostiam.<br />

TVORIA DETI VÝNIMKU?<br />

S<br />

náď najtrýznivejšie musí byť zvažovanie<br />

transplantácie v prípade<br />

dieťaťa. Poskytnutie vlastného orgánu<br />

svojmu dieťaťu svedčí o hlbokom citovom<br />

vzťahu a schopnosti obetovať sa.<br />

Sú však také obete skutočne vyžadované?<br />

Keď už človek premýšľa o Bohu<br />

ako o vrchole lásky a dobroty, môže<br />

vôbec pripustiť, že by od neho Boh<br />

vyžadoval zmrzačenie vlastného tela?<br />

Vyžadoval by od neho obeť, ktorá<br />

môže ohroziť jeho život? Či nesvedčia<br />

duševné zmeny a obranné reakcie tela<br />

dostatočne o tom, že ide o nechcený<br />

zásah do prirodzeného chodu života,<br />

nezlučiteľný s vôľou Stvoriteľa?<br />

Táto vôľa nám nedarovala len telo.<br />

I naše deti nám boli zverené touto<br />

10<br />

SVET GRÁLU<br />

10 | 2007<br />

vôľou, aj s ich osudmi, ktoré sa majú<br />

prelínať s našimi – a to tak, aby pritom<br />

predovšetkým duše neutrpeli<br />

škodu. Rodičia prijímajú s deťmi nielen<br />

povinnosť chrániť ich telá a starať<br />

sa o ich zdravý rozvoj, ale majú<br />

ochraňovať aj ich duše, aby mohli dozrievať<br />

vo svojich vlastných neskrivených<br />

telách. Pri transplantáciách<br />

orgánov však k takémuto pokriveniu<br />

dochádza stále.<br />

DAR VLASTNÉHO TELA<br />

K<br />

aždé telo je úzko späté so svojím<br />

obyvateľom, ľudskou dušou.<br />

Toto spojenie vzniká v okamihu počatia,<br />

keď v tele matky začína svoj<br />

život prvá bunka budúceho pozemského<br />

tela. V tejto chvíli sa už ľudská<br />

duša, ktorej je toto telo určené, nachádza<br />

v blízkosti matky a ovplyvňuje<br />

jeho vývoj. Rastúci organizmus<br />

sa tomuto vplyvu podriaďuje vo svojich<br />

najjemnejších záchvevoch. Každá<br />

bunka sa tak vyvíja pod tlakom vyžarovania<br />

ducha a prispôsobuje sa mu<br />

vo svojom vlastnom vyžarovaní. Je<br />

doslova impregnovaná osobnosťou<br />

svojho majiteľa. Toto zladenie duše<br />

a tela je jednou zo základných podmienok<br />

života v pozemskom tele. Bez<br />

vzájomnej rezonancie by sa telo stalo<br />

pre ducha nedosiahnuteľným alebo<br />

by zostalo aspoň ťažko ovládateľným.<br />

Naladenie tela sa môže prirodzene<br />

meniť, avšak len vo veľmi úzkych hraniciach.<br />

Prirodzené zmeny vo vyžarovaní<br />

tela nastávajú s pribúdajúcim<br />

vekom a s postupujúcou duševnou<br />

zrelosťou. Keď dosiahne vnútorný vývoj<br />

človeka určitý stupeň, ktorý telo<br />

už nie je schopné nasledovať, pretože<br />

sa v premenách vyžarovania<br />

priblížilo k svojej najvyššej hranici,<br />

nastáva prirodzené odcudzenie tela<br />

a duše. Túto situáciu nazývame prirodzenou<br />

pozemskou smrťou človeka.<br />

Neexistujú dve identické ľudské duše,<br />

preto nemôžu existovať ani dve úplne<br />

Každé telo je úzko späté so svojím<br />

obyvateľom, ľudskou dušou<br />

identické ľudské telá. Najnápadnejšia<br />

snáď môže byť telesná príbuznosť, no<br />

nikdy nie totožnosť, u jednovaječných<br />

dvojčiat. Istá príbuznosť môže existovať<br />

aj u súrodencov alebo medzi<br />

rodičmi a deťmi. Nápadné rozdiely<br />

v charakterových črtách alebo vo fyzickom<br />

vzhľade takých osôb však už<br />

poukazujú na odlišné sily, ktoré pri<br />

vývoji ich tiel pôsobili. Keďže sily ducha<br />

a tela sú za života v neustálej činnosti,<br />

zjednodušene možno povedať,<br />

že každý človek žije vo svojom vlastnom,<br />

nenapodobiteľnom silovom poli.<br />

Imunitná reakcia je potom len prejavom<br />

existencie tohto silového poľa.<br />

Každý človek je teda v tomto<br />

ohľade jedinečnou osobnosťou. Preto<br />

si aj telá matky a dieťaťa zostávajú<br />

cudzie, napriek tomu, že jedno zrodilo<br />

druhé. Iba za predpokladu, že<br />

duša matky a dieťaťa sú si navzájom<br />

veľmi blízke vo všetkých vlastnostiach<br />

a postojoch, môžu vytvoriť<br />

základ pre príbuzné, nie však totožné<br />

vyžarovanie ich tiel. Z hľadiska<br />

transplantácií by sa táto situácia<br />

mohla prejaviť menej výraznou<br />

imunitnou reakciou.<br />

V<br />

VÔĽA TELA<br />

medicíne sa už vo veľkej miere<br />

používajú najrôznejšie implantáty,<br />

teda predmety a materiály,<br />

ktoré trvalo alebo prechodne nahrádzajú<br />

stratenú funkciu tkanív alebo<br />

častí orgánov (kovové dlahy, srdcové


Z D R AV I E<br />

chlopne, umelé kĺby, cievy, atď.). Sú<br />

operatívne umiestené do prostredia<br />

ľudského tela. Jedným zo základných<br />

predpokladov je čo najväčšia možná<br />

tolerancia zo strany obranných mechanizmov<br />

organizmu. Aj tu teda ide<br />

o konfrontáciu medzi vyžarovaním<br />

predmetu a živého tela. V týchto prípadoch<br />

je však obranná reakcia tela<br />

oveľa menej výrazná, než u transplantátov<br />

– napriek tomu, že by sme<br />

na prvý pohľad predpokladali opak.<br />

Veď technicky zhotovené predmety<br />

musia mať k telu oveľa vzdialenejší<br />

vzťah než orgány iného človeka<br />

a musia byť imunitným systémom<br />

rozoznávané ako úplne cudzorodé.<br />

Napriek tomu však možno docieliť<br />

to, že sú veľmi dobre znášané. Porovnateľnú<br />

toleranciu u živých tkanív<br />

alebo orgánov docieliť nie je možné.<br />

Vysvetlenie spočíva práve v onom<br />

neviditeľnom náboji každej bunky,<br />

v jej vyžarovaní. Oproti neživým<br />

predmetom je prenikavejšie a zasahuje<br />

preto do celkového vyžarovania<br />

krvi podstatne výraznejšie. V zdravom<br />

organizme sú pritom výrazné<br />

odchýlky vo vyžarovaní jednotlivých<br />

buniek signálom na ich likvidáciu.<br />

Aké následky však môže mať stav,<br />

keď je celý orgán proti vôli tela násilne<br />

udržiavaný v prostredí, kde za prirodzených<br />

okolností nemôže zotrvať?<br />

ŽIVOT V NEVLASTNOM<br />

TELE<br />

K<br />

eď nehľadíme na dôsledky vplyvu<br />

na telesný organizmus, ktorý musí<br />

trvalo zápasiť s „votrelcami“ a pritom<br />

je vo svojich obranných funkciách nepretržito<br />

oslabovaný, zostávajú ešte<br />

závažné dôsledky v rovine duševnej.<br />

Svoj duševný vývoj v rámci jedného<br />

pozemského života môže človek dovŕšiť<br />

len vo vlastnom tele, ktoré má<br />

pre tento účel udržiavať nedotknuté<br />

a v čo najlepšom stave. Len také telo<br />

môže vytvárať krv s vyžarovaním,<br />

správne spájajúcim dušu človeka<br />

s okolitým svetom. Prostredníctvom<br />

vyžarovania krvi pôsobí<br />

duša človeka smerom<br />

navonok, teda k svojmu<br />

telu; prostredníctvom tela aj<br />

k okolitému svetu. Zároveň v opačnom<br />

smere prijíma podnety a sily na<br />

svoj rozvoj a zachovanie. V psychickej<br />

rovine sa táto zdravá obojsmerná<br />

výmena síl prejavuje jasnou mysľou<br />

a uskutočňovaním vlastnej vôle. Pri<br />

akýchkoľvek odchýlkach vo vyžarovaní<br />

krvi, napr. pri chorobe, stráca<br />

človek v rôznej miere kontakt so svojím<br />

telom a tým aj možnosť v plnej<br />

miere komunikovať so svetom.<br />

Transplantácia vyvoláva násilnú<br />

zmenu vo vyžarovaní krvi. V uvedenom<br />

zmysle ide o umelo vyvolanú<br />

chorobu. Transplantovaný orgán svojou<br />

trvalou prítomnosťou udržuje<br />

chorobné, pre hostiteľský organizmus<br />

neprirodzené vyžarovanie krvi.<br />

Krv a tým aj telo už nie sú vlastné!<br />

Pre človeka to doslova znamená,<br />

že už nie je sám sebou. Doliehajú<br />

k nemu vplyvy, ktoré sú mu cudzie,<br />

s ktorými sa vôbec nemal zaoberať,<br />

pretože neboli súčasťou jeho osudového<br />

plánu. Tým je zároveň odvedený<br />

od úloh, ktoré naopak riešiť mal.<br />

Naviac – nemôže už získať povzbudenie<br />

a silu, ktoré mohol načerpať len<br />

prostredníctvom predurčeného vyžarovania<br />

tela. Takéto chorobné spojenia<br />

dávajú človeku pocítiť a prežiť<br />

mnohé, čomu by sa zásluhou ochranného,<br />

pôvodného vyžarovania tela<br />

bol vyhol. Strata pôvodného vyžarovania<br />

je teda aj základom všetkých<br />

zmien, ktoré pacienti po transplantácii<br />

prežívajú v psychickej rovine.<br />

V úrovni jemnejšej hrubohmotnosti<br />

(onoho sveta)<br />

sú teraz spojení<br />

s oblasťami, ktoré im<br />

boli doteraz cudzie. Svoje<br />

nové spojenie (ktoré je súčasne<br />

aj vyhasnutím pôvodného spojenia)<br />

prežívajú ako zmenu záľub, schopností<br />

a postojov, pretože ich osobnosť<br />

je v psychickej rovine otvorená<br />

celkom iným kvalitám. Človek teda<br />

často stráca to, čo roky usilovne budoval,<br />

a nechcene získava zas iné, čo<br />

s ním doslova nemá nič spoločné. Napriek<br />

tomu, že sa niekedy prechodne<br />

zdá, že človek získal určitú výhodu<br />

a bez námahy, ide vždy len o zdanie.<br />

Natrvalo mu zostane len to, čo rozvinul<br />

pomocou vlastnej vôle.<br />

Na tom istom základe môže vzniknúť<br />

aj priame spojenie k človeku<br />

- darcovi, toho času už obyvateľovi<br />

onoho sveta. Transplantáciou násilne<br />

nastolená príbuznosť vyžarovania<br />

dáva tak ľuďom po transplantácii<br />

ľahšie a nechcene pocítiť vnútorný<br />

stav darcu, jeho obavy, úzkosť atď.,<br />

Mozgová smrť nie je teda kritériom smrti,<br />

ale kritériom pre odber orgánov<br />

a nadviazať spojenie aj s jeho myšlienkami<br />

a emóciami, ktoré za svojho<br />

života na zemi vytvoril a ktoré jeho<br />

smrťou neprestali existovať. Aj darca<br />

sa po tomto moste môže ľahšie priblížiť<br />

k príjemcovi transplantovaného<br />

orgánu a hľadať tu možnosť prejavu.<br />

O<br />

ČO BOLO, BOLO<br />

ddávna bývali lekári vernými<br />

správcami ľudského tela. Ich<br />

hlavným cieľom vždy bolo zachovanie<br />

ľudského života. Kde sa už priblížila<br />

smrť, dbali na to, aby odchod<br />

z pozemského života prebehol čo naj-<br />

11<br />

SVET GRÁLU<br />

10 | 2007


Z D R AV I E<br />

dôstojnejšie. Nakoniec aj rôzne formy<br />

pohrebných obradov dokladujú práve<br />

svojou dôstojnosťou, že sa mŕtve telo<br />

nestalo obyčajným materiálom, ale<br />

že stále ešte nejako súvisí s človekom,<br />

ktorému patrilo. Preto si mŕtve telo<br />

zasluhuje podiel úcty, ktorá náleží zomretému.<br />

To všetko sa však transplantáciami<br />

zmenilo. Lekári už nie sú nespochybniteľnými<br />

strážcami ľudského života,<br />

pretože potrebujú pre svoje transplantácie<br />

živé ľudské orgány, ktoré<br />

nemožno získať z mŕtvych. Trik<br />

s mozgovou smrťou sa začína trpko<br />

mstiť. Nemocnice, v ktorých sa vykonávajú<br />

transplantácie, vzbudzujú<br />

menšiu dôveru. Prinajmenšom preto,<br />

že tu ľuďom častejšie býva položená<br />

nepríjemná otázka, či by nechceli darovať<br />

svoje orgány, alebo nedali súhlas<br />

na odobratie orgánov u svojich<br />

umierajúcich príbuzných.<br />

O<br />

JE MOZGOVÁ SMRŤ<br />

NAOZAJ SMRŤ?<br />

čividne nie je. Je to mätúce<br />

označenie pre ťažké poškodenie<br />

mozgu, do ktorého materializmus<br />

situoval jadro ľudskej bytosti a vytvoril<br />

tak rovnicu „človek = mozog“.<br />

Z tejto rovnice potom vyplývajú ďalšie<br />

jednoduché výpočty: človek bez<br />

mozgu nie je už človek; alebo: človek<br />

bez mozgu je mŕtvy.<br />

Aj keď ignorujeme fakt, že existujú<br />

ľudia, u ktorých lekári diagnostikovali<br />

mozgovú smrť a oni napriek<br />

tomu znovu precitli k životu, musíme<br />

vziať do úvahy ďalšie skutočnosti.<br />

Funkcie ľudského mozgu nie sú<br />

dostatočne známe. U niektorých<br />

častí mozgu sa určitá funkcia iba<br />

predpokladá, alebo je známa len<br />

čiastočne. Mozgová smrť je definovaná<br />

ako nezvratný zánik všetkých<br />

merateľných mozgových funkcií. Definícia<br />

sa teda neopiera o konečne<br />

platné fakty, ale iba o to, čo možno<br />

za súčasného stavu medicíny zmerať<br />

a pochopiť. Neberie teda ohľad na<br />

mozgové funkcie, ktoré nie sú ešte<br />

známe, ani na prípadný pokrok v diagnostike,<br />

ktorý môže spôsobiť úplný<br />

prevrat v posudzovaní celej problematiky.<br />

Navyše je zrejmé, že tu veda<br />

nepostupuje dôsledne ani s ohľadom<br />

na známe skutočnosti. Nemecké<br />

a japonské štúdie preukazujú napr.<br />

u niektorých pacientov s mozgovou<br />

smrťou normálne hladiny hormónov<br />

produkovaných iba v mozgu.<br />

Mnoho detí s diagnózou mozgovej<br />

smrti má v oblasti mozgu preukázateľne<br />

funkčné prekrvenie a aktívnu<br />

látkovú výmenu. Týmto spôsobom<br />

však lekárstvo vynáša rozsudky, na<br />

ktoré nie je oprávnené; v otázkach<br />

smrti predsa nemožno postupovať<br />

12<br />

SVET GRÁLU<br />

10 | 2007


Z D R AV I E<br />

na základe dohadov a hypotéz, proti<br />

ktorým stoja ďalšie fakty.<br />

Mozgová smrť nie je teda kritériom<br />

smrti, ale kritériom pre odber orgánov.<br />

Človek už nie je redukovaný<br />

na telo. Je redukovaný dokonca už<br />

len na mozog, s ktorého vyhasnutou<br />

elektrickou aktivitou má vyhasnúť aj<br />

jeho ľudskosť.<br />

Ď<br />

KONKURENCIA NA<br />

ŽIVOT A NA SMRŤ<br />

alším dôsledkom je mravná devastácia,<br />

spočívajúca v spochybnení<br />

doteraz nespochybniteľných istôt<br />

a práv: práva na nerušenú smrť,<br />

práva zomrieť s neporušeným telom,<br />

istotu spoľahlivej zdravotníckej starostlivosti<br />

až do okamihu skutočnej<br />

smrti bez ohľadu na to, či niečo sľúbim<br />

alebo odmietnem, istotu, že lekárom<br />

pôjde až do poslednej chvíle<br />

len o liečenie a nie o odber orgánov<br />

a pod. Pri získavaní budúcich darcov<br />

sa apeluje na ľudskú solidaritu:<br />

„Môžete zachrániť život niekoľkým<br />

ľuďom, môžete byť aj po smrti užitoční…“<br />

Aj zverejňovanie počtu zomretých<br />

zo zoznamu čakateľov vedie<br />

myslenie a cítenie ľudí rovnakým<br />

smerom. Inými slovami: „Keď nedarujete<br />

orgán, bude musieť iný človek<br />

zomrieť. Prejavíte sa ako sebec, pretože<br />

lipnete na tele, ktoré vám už aj<br />

tak nemôže slúžiť.“ Tento spôsob argumentácie<br />

vytvára obludný morálny<br />

nátlak. Človek je nepriamo braný na<br />

zodpovednosť za smrť iného človeka;<br />

a pokiaľ nie je pevne presvedčený<br />

o správnosti svojho odmietavého<br />

rozhodnutia, musí sa vyrovnať s pocitom<br />

viny – akoby skutočne zavinil<br />

smrť ďalšieho človeka. Má cítiť ako<br />

previnenie to, že on sám ešte žije, zatiaľ<br />

čo iný človek musel v dôsledku<br />

jeho odmietavého rozhodnutia zomrieť.<br />

Spoločnosť tu pripustila nebezpečný<br />

zásah do morálneho kódexu,<br />

keď tento nátlak na svedomie nevinných<br />

ľudí toleruje. Ničivý dosah tohto<br />

trendu je zrejmý. Ešte žiadny človek<br />

však nezomrel preto, že sa nedočkal<br />

svojej transplantácie. Všetci zomreli<br />

preto, že tak určila ich choroba. Cesty<br />

vedúce k ochoreniam sú síce rozmanité,<br />

no vždy sú to cesty, ktoré človek<br />

nastúpil sám – spôsobom svojho<br />

myslenia a konania, za ktoré on sám<br />

nesie zodpovednosť. Pri úvahách<br />

o zodpovednosti za vlastnú chorobu<br />

a jej následky by mal byť preto braný<br />

do úvahy predovšetkým dotyčný človek<br />

a nie ľudia jemu úplne cudzí.<br />

Tento takzvaný pokrok v lekárstve<br />

teraz ľudí rozdelil a urobil z nich potenciálnych<br />

konkurentov. Jedni sa<br />

musia obávať prinajmenšom psychologického<br />

nátlaku, nútiaceho k rezignácii<br />

na svoje právo zomrieť nerušenou<br />

smrťou; druhí sa musia obávať,<br />

či niekto vhodný zomrie včas. Tak sa<br />

stáva človek človeku súperom na život<br />

a na smrť. Už len tieto následky môžu<br />

vyvolať oprávnenú otázku „Je to ešte<br />

lekárstvo?“ a dať na ňu aj odpoveď.<br />

Č<br />

PRÁVNA ÚPRAVA NA SLOVENSKU<br />

Zákon č.576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním<br />

zdravotnej starostlivosti v §37 k odoberaniu orgánov hovorí:<br />

Odobrať orgány, tkanivá alebo bunky z tiel mŕtvych darcov možno iba vtedy,<br />

ak osoba počas svojho života neurobila písomné vyhlásenie, že s týmto zásahom<br />

do svojej telesnej integrity nesúhlasí. Za osobu nespôsobilú dať informovaný<br />

súhlas môže takéto písomné vyhlásenie urobiť počas jej života zákonný<br />

zástupca.<br />

V prípade, že po smrti nechcete darovať svoje orgány, musíte svoj nesúhlas<br />

potvrdiť pred notárom a toto potvrdenie odovzdať do centra orgánových<br />

transplantácií: Slovenské centrum orgánových transplantácií, Slovenská<br />

zdravotnícka univerzita, Limbová 12, 833 03 Bratislava.<br />

PRÁVO NA ZDRAVIE<br />

lovek uplatňovaním akéhokoľvek<br />

práva nemá ohroziť práva ostatných<br />

ľudí. Existencia transplantácií<br />

je založená jednak na nevedomosti<br />

o skutočných právach a povinnostiach<br />

voči svojmu duchu a telu, ktoré<br />

na seba každý človek berie svojím<br />

pozemským zrodením, a v druhom<br />

rade na nevedomosti o procese umierania.<br />

Jednou z týchto povinností je<br />

aj sústavná ochrana vlastného tela,<br />

a to aj v čase pozemskej smrti, keď<br />

je duša človeka spravidla ešte po niekoľko<br />

dní spojená s odloženým telom.<br />

Akákoľvek násilná manipulácia<br />

s telom v tomto čase ťažko narušuje<br />

proces umierania a spôsobuje človeku<br />

bolestivé utrpenie.<br />

Pretože ide o veľmi závažné otázky,<br />

nech je každému človeku ponechaná<br />

úplná sloboda rozhodovania. Predpokladom<br />

tejto slobody sú však neskreslené<br />

informácie a absencia akéhokoľvek<br />

morálneho nátlaku. Spoločnosť<br />

by nemala podporovať snahy, ktorých<br />

cieľom je získavať ročne stále<br />

viac a viac orgánov na transplantačné<br />

účely. Naopak – mala by prijať opatrenia,<br />

ktoré by tieto nároky udržali<br />

v čo najmenších medziach. V opačnom<br />

prípade vytvára a podporuje pomery,<br />

ktoré sú so zdravým vývojom<br />

nezlučiteľné.<br />

MUDr. Jan Palouček<br />

13<br />

SVET GRÁLU<br />

10 | 2007


R OZ H O V O R<br />

NECHCEL SOM UMRIEŤ<br />

Už sú to štyri roky odvtedy, čo pán Váňa podstúpil<br />

jednu z najnáročnejších transplantácií,<br />

jedného z najväčších orgánov v tele – pečene.<br />

Pred ňou bol už 15 rokov chorý. Pôvodne ho<br />

lekári liečili na prechodenú žltačku. Až neskôr,<br />

keď sa začali dostavovať zdravotné<br />

komplikácie, lekárka v Olomouci urobila<br />

presnejšie vyšetrenie a zistila, že nejde o žltačkové<br />

ochorenie, ale o zvláštnu chorobu,<br />

ktorej sa hovorí autoimunita.<br />

Môj imunitný systém sa akoby zbláznil,<br />

vybral si pečeň a likvidoval ju ako<br />

nejaké cudzie teleso v tele. Až dovtedy<br />

som si vlastne ubližoval. Bral som totiž<br />

lieky na zvýšenie imunity, dodával<br />

svojmu telu ešte byliny a škodil si. Pečeňové<br />

testy boli stále horšie. Dva roky<br />

pred transplantáciou som bol už chorý<br />

ako človek, ktorý umiera na cirhózu<br />

pečene. Mohol som vlastne kedykoľvek<br />

vykrvácať… spodkom i vrchom som<br />

náhle začal krvácať, to sa mi stalo asi<br />

štyrikrát…<br />

Dostal som sa do Brna, do nemocnice<br />

sv. Anny, do transplantačného centra.<br />

Štrnásť dní po vstupnej kontrole mi lekári<br />

oznámili, že som schopný podstúpiť<br />

transplantáciu.<br />

Ako si vysvetľujete, že ste tak ochoreli?<br />

Pred mnohými rokmi (asi pätnástimi),<br />

zhruba v štyridsiatich piatich rokoch<br />

som mal klasickú chrípku, mal<br />

som potom veľmi zvýšenú sedimentáciu.<br />

Lekárka ma poslala na vyšetrenie<br />

do nemocnice, kde som ležal 6 týždňov.<br />

Už vtedy bolo podozrenie na ochorenie<br />

pečene. To ochorenie sa stále zhoršovalo.<br />

Bol som žltý, chudol som, bral<br />

lieky, až v poslednej chvíli som sa dozvedel,<br />

že liečba je zlá.<br />

Ako sa to ochorenie prejavovalo?<br />

Stále som bol nesvoj – bola to taká<br />

chronická únava, človek nie je vo svo-<br />

14<br />

SVET GRÁLU<br />

10 | 2007<br />

jej koži. Kam som prišiel, tam som zaspal…<br />

no v práci ma nikto nešetril, navyše<br />

som opravoval dom… Domov som<br />

prichádzal až o jednej v noci a o piatej<br />

som už zase vstával do práce. Zaspával<br />

som v trolejbuse a zaspával som vlastne<br />

všade, kde sa to dalo. A učil som sa ešte<br />

po anglicky… Tým sa moje ochorenie<br />

zrejme urýchľovalo.<br />

Myslíte si, že keby ste sa nevystavili takým<br />

obrovským nárokom, že by sa tá<br />

choroba nevyvinula do takých veľkých<br />

rozmerov?<br />

Myslím, že by sa to určite postupom<br />

času vyvinulo. Ja sa už tridsaťpäť rokov<br />

venujem joge. Poznám určité praktiky,<br />

a keby som mal čas, tak by som si určite<br />

pomohol sám. Teraz mám napríklad<br />

ideálne podmienky. Po transplantácii<br />

som pribral a cítim sa dobre. Už predtým<br />

som vlastne túžil vypadnúť z toho<br />

zhonu. Stačil som splatiť všetky dlhy,<br />

beriem trvalý dôchodok a mám na seba<br />

konečne čas.<br />

Lekári vám povedali, že niet inej cesty<br />

než transplantácia?<br />

Ja som na ňu čakal viac než rok. Bol<br />

som zaradený do evidencie čakateľov<br />

na orgán. To je centrálne riadené. Ku<br />

koncu, pretože som bol už v dôchodku<br />

a bol som v pohode, začal sa môj zdravotný<br />

stav zlepšovať. Prestalo krvácanie,<br />

vedel som si aj sám pomôcť, chodil som<br />

k liečiteľovi… Navštevoval som bylinkára.<br />

Bol som konečne doma, v pokoji.<br />

V tej dobe som pribral na váhe.<br />

V Brne sa ma pýtali, či už som po transplantácii,<br />

že naraz tak dobre vyzerám.<br />

Takže vy ste nešli na transplantáciu na<br />

smrť chorý, vám bolo dobre…?<br />

Bol som dokonca v takom rozpoložení,<br />

že som to chcel oddialiť, nechcelo<br />

sa mi do toho. Dokonca som raz požiadal,<br />

aby ma vyradili z evidencie čakateľov,<br />

že som nachladnutý, umelo som to<br />

stále predlžoval…<br />

Lekár na mňa potom pritlačil, či teda<br />

chcem alebo nie. Pokiaľ by som odmietol,<br />

pošle ma späť do práce. Keby som<br />

sa znovu dostal do toho zhonu, a znovu<br />

by sa vrátilo ochorenie, krvácanie, lekári<br />

by mi už druhýkrát nepomohli –<br />

pretože som odmietol transplantáciu.<br />

A tak som na ňu nakoniec pristúpil.<br />

Takže sa vám na transplantáciu nechcelo?<br />

Ako si to vysvetľujete?<br />

Nechcelo. Cítil som sa dobre; na jednej<br />

strane som si myslel, že to zvládnem<br />

sám, na druhej strane som bol veľmi<br />

neistý. Nevedel som, čo bude ďalej… Tu<br />

ide o to, že lekári sú svojím spôsobom<br />

trochu ješitní. A veľmi dobre by si zapamätali,<br />

že som ich raz odmietol… Čo<br />

keby znovu nastalo krvácanie…? Ten<br />

pocit neistoty – pôjdem sa prejsť do lesa<br />

a vykrvácam…<br />

K tej transplantácii som bol v podstate<br />

donútený. Nemal som inú možnosť.<br />

Hral tu tiež úlohu môj dôchodok.<br />

Keď sa znovu vrátime k vašim pocitom<br />

pred transplantáciou – prekážalo vám,<br />

že budete žiť s cudzím orgánom?<br />

Čiastočne to bol dôvod, prečo som<br />

cúval… Jednak som mal aj varovania,


R OZ H O V O R<br />

že vibrácie toho orgánu sú iné než moje<br />

vlastné a že ma to môže nejakým spôsobom<br />

ovplyvniť.<br />

Kto vás varoval?<br />

Jednak môj liečiteľ, astrológ a numerológ,<br />

hlavne som však mal vnútorné<br />

varovania. Že by sa tie vyžarovania nemuseli<br />

znášať… Ale na druhej strane<br />

som si dosť veril. Mal som vždy takú<br />

schopnosť – aj keď som bral napríklad<br />

bylinky, dokázal som si svojou mysľou<br />

pomôcť oveľa viac. Mám skrátka značnú<br />

vnútornú silu, je to asi dar. Veril som si,<br />

že som schopný to ovplyvniť. No pri tom<br />

rozhodovaní bolo dosť veľa pre a proti.<br />

A doktor ma naraz postavil pred hotovú<br />

vec… A tak som povedal, áno.<br />

Aká bola tá operácia, aké bolo to bezprostredné<br />

čakanie?<br />

Čaká sa, kým bude vhodný orgán.<br />

Podmienkou je presná krvná skupina,<br />

hmotnosť. Čakateľ na orgán by si mal<br />

stále udržiavať rovnakú váhu, akú majú<br />

lekári v evidencii – kvôli veľkosti orgánu.<br />

Ja som bol pripravený. Oni povedali<br />

– to môže prísť kedykoľvek –<br />

napríklad o tretej v noci a vy musíte<br />

okamžite prísť. Mal som štyri telefónne<br />

čísla na sanitkára, pri posteli dva telefóny.<br />

Všade som chodil s mobilom<br />

a bol stále pripravený kedykoľvek prísť.<br />

Raz poobede sa ozval telefón – máme<br />

pre vás vhodný orgán, okamžite príďte.<br />

Za chvíľu som bol v Brne, tam urobili<br />

vstupnú prehliadku.<br />

Aké ste mali pocity?<br />

Z duchovného hľadiska je to veľmi<br />

zvláštne. Mal som taký zvláštny pocit,<br />

že človek je tu len na návšteve. Bol<br />

som úplne v pohode. Po vstupnej prehliadke<br />

som čakal na orgán, ktorý viezli<br />

z Prahy. Šiel som si ľahnúť a zaspal som.<br />

Prebudili ma večer, že orgán už vezú.<br />

V noci sa zišiel tím lekárov a transplantovali<br />

mi náhradnú pečeň. Druhý deň<br />

na poludnie som sa prebudil. Operácia<br />

trvala štyri hodiny. Dozvedel som sa,<br />

že transplantácia pečene je zo všetkých<br />

najnáročnejšia… Za tri týždne som šiel<br />

domov. Všetko prebehlo bez problémov,<br />

bez komplikácií. Určite tu hrala úlohu<br />

psychika.<br />

Mysleli ste cestou do nemocnice na toho<br />

človeka, ktorý niekde zomrel a s ktorým<br />

teraz budete určitým spôsobom prepojený?<br />

Napadlo ma to, že niekto musel zomrieť,<br />

aby som ja mohol dostať jeho<br />

orgán. Niečo cenné som si vzal od niekoho,<br />

kto zomrel. Veril som zároveň, že<br />

mám toľko sily, že pôsobenie toho človeka<br />

svojou psychikou „prerazím“.<br />

Myslíte si, že ste boli silnejší, než ten váš<br />

„darca“?<br />

Nechcem sa porovnávať, ale skôr by<br />

som povedal, že ten darca ma nijak neovplyvnil.<br />

Ani pozitívne, ani negatívne.<br />

Tá moja vibrácia je silnejšia než jeho.<br />

Ako sa teraz liečite – chodíte na kontroly?<br />

Užívate lieky?<br />

Štyrikrát do roka chodím na kontroly.<br />

Zoberú mi krv, lekár ohmatá brucho,<br />

výsledky sa dozviem za dva týždne.<br />

Musím teraz – pravdepodobne to mám<br />

na celý život – užívať lieky, ktoré znižujú<br />

imunitu organizmu. Problém je<br />

totiž v tom, že telo sa prirodzene bráni<br />

proti cudziemu orgánu v tele a preto je<br />

treba znížiť jeho obranyschopnosť.<br />

Je zaujímavé, že teraz by som sa mal<br />

veľmi strážiť – nemal by som v dobe<br />

chrípok vôbec chodiť von. Ale tu znova<br />

hrá úlohu moja psychika – robím<br />

všetko, chodím všade a ešte som nebol<br />

za celý ten čas chorý. Asi tu hrá úlohu<br />

aj to, že som jogín.<br />

Keby sme sa vrátili ešte raz k lekárom –<br />

zmienili ste sa, že pri rozhodovaní, či<br />

podstúpiť transplantáciu alebo nie hrá<br />

úlohu akási ich ješitnosť, občas zaznieva<br />

názor: „bohovia v bielych plášťoch, ktorí<br />

sa nepokoria pred ničím iným než pred<br />

svojou vedou…“<br />

Oni vidia darcov, príjemcov, musia<br />

mať určité proporcie – takým spôsobom<br />

to vysvetlia aj pacientom. Ja si ich<br />

prácu nesmierne vážim, no oni to skutočne<br />

vidia len takto, nejaké duchovné<br />

súvislosti neriešia.<br />

Odporučili by ste transplantáciu aj ďalším<br />

ľuďom? Ste jej zástancom?<br />

Keby som vedel, že ten človek nemá<br />

inú možnosť a stojí pred rozhodnutím<br />

žiť alebo zomrieť, odporučil by som<br />

ju – ale až ako krajnú možnosť, keď ide<br />

o život. Nie je to samozrejme tak, že ten<br />

človek je vyliečený. Aj keď sa transplantácia<br />

podarí, celý zvyšok života musíte<br />

užívať lieky – tie sú veľmi drahé, majú<br />

mnoho negatívnych účinkov. Teraz<br />

mám vysoký krvný tlak, musím veľa piť,<br />

pretože lieky sú agresívne voči obličkám…<br />

Sú tu určité obmedzenia. Keby<br />

som šiel na dovolenku, musím zase sledovať<br />

niekoľko ďalších aspektov – počasie,<br />

tlak, pitný režim…<br />

Pokiaľ v sebe máte niečo cudzie, tak<br />

je to stále niečo, čo nie je vaše. Nikdy už<br />

nie ste zdravý človek. Nie je to najprirodzenejší<br />

spôsob liečby a života… No<br />

transplantácia je podľa mňa menšie zlo,<br />

než zomrieť.<br />

Vnímate tú pečeň stále ako cudzí orgán?<br />

Postupne sa s ním zžívam. Asi ten<br />

orgán – je tam niečo, vibrácie toho človeka<br />

– čiastočne ich vnímam… Myslím<br />

si, že moje vibrácie sú aj tak mnohonásobne<br />

silnejšie než jeho.<br />

Dokážete si predstaviť, ako by asi bolo<br />

človeku, ktorý by to mohol mať presne<br />

naopak? Mal by v sebe orgán s vibráciami<br />

silnejšej osobnosti, než je on sám?<br />

Aké by to bolo?<br />

Ja osobne sa neviem vžiť do tejto<br />

predstavy. Ale verím tomu, že to tak<br />

môže byť.<br />

Zhovárala sa Marie Šuláková<br />

15<br />

SVET GRÁLU<br />

10 | 2007


R OZ H O V O R<br />

NEVIDITEĽNÝ SVET<br />

ROZHOVOR S VÝTVARNÍČKOU JANOU VOZÁRIKOVOU<br />

16<br />

SVET GRÁLU<br />

10 | 2007<br />

Umenie sprevádza človeka už od dávnoveku.<br />

Vyvíjalo sa postupne tak ako sa<br />

vyvíjal človek. Odzrkadľovali sa v ňom<br />

vývojové epochy ľudstva, kultúrna a duchovná<br />

vyspelosť. Stálo v popredí záujmu<br />

kráľov a vládcov každej doby. Umenie<br />

prináša krásu a povzbudzuje dušu. Patrí<br />

k nemu neodmysliteľne i maľovanie.<br />

S výtvarníčkou Janou Vozárikovou som sa<br />

stretol na jej výstave obrazov v Trenčíne.<br />

Zaujímavosti o jej tvorbe, obrazoch a vývojových<br />

obdobiach prináša nasledujúci<br />

rozhovor.<br />

Aké boli Vaše maliarske začiatky? Čo<br />

Vás inšpirovalo, mali ste nejaký vzor?<br />

Svetlá bytosť v lese<br />

Začiatok bol v detstve, v čarokrásnom<br />

objavovaní rozprávkových príbehov.<br />

Bolo to niečo neopísateľné,<br />

keď som obkresľovala obrázky z rozprávkových<br />

knižiek. Asi tam by som<br />

hľadala počiatok túžby tvoriť, objavovať<br />

a zaznamenávať farby, tvary,<br />

predstavy a všetko to, čo sa nedá<br />

pomenovať slovom a čím človek žije.<br />

V dospelosti inšpirácia prichádzala<br />

cez silné vnútorné cítenie, ktoré som<br />

chcela i musela vyjadriť v obrazoch.<br />

Vzor som nemala žiadny. Veď keď človek<br />

čerpá z tejto neutrálnej sily, ktorá<br />

pulzuje celým vesmírom, nepotrebuje<br />

ľudský vzor v umení. Umenie sa dnes<br />

povýšilo na niečo<br />

výsostné a oddelené<br />

od každodenného<br />

žitia. Veď<br />

krása a tvorenie<br />

by mali byť každodennou<br />

súčasťou<br />

života, nezáleží<br />

akú má formu – či<br />

je to obraz, báseň,<br />

vypovedané slovo,<br />

čin – len nech je to<br />

čisté a pravdivé.<br />

Čo maľujete najr<br />

a d š e j a a k o<br />

vla stne pr ichádzajú<br />

Vaše obrazy<br />

na svet?<br />

Nemám vyhranenú<br />

tému a najradšej<br />

maľujem to,<br />

čo mi tryská z ducha<br />

– niečo povznášajúce,<br />

oživujúce,<br />

radostné, je<br />

to zachytené v obraze, z ktorého to<br />

žiari. Začínam maľovať tak, že pristúpim<br />

k plátnu so silným cítením<br />

a podvedome nanášam farby. To cítenie<br />

niekedy sa dá sformovať slovne,<br />

napr. šťastie, očista, krídla v búrke, radosť<br />

bytia, sloboda a pod. A niekedy<br />

je to cítenie bez sformovania do slova.<br />

Iným spôsobom obrazy vznikajú,<br />

keď nosím v sebe myšlienku ako<br />

napr. „rozvinúť krídla v sebe“ a s touto<br />

myšlienkou vedome pristupujem<br />

k čistému plátnu a čo vznikne,<br />

sama netuším, nechám sa akoby viesť.<br />

Obrazy sa rodia tiež automatickou<br />

kresbou – priamo v prírode naplnená<br />

radosťou začnem kresliť bez<br />

akejkoľvek predstavy a myšlienky,<br />

a vznikne kresba – týmto spôsobom<br />

kreslím prírodné bytosti, ktoré<br />

v dávnych časoch mohli ľudia i vídať,<br />

keď ešte cítenie (prejav ducha)<br />

a žitie v prírode bolo iné – silnejšie<br />

a vrúcnejšie. Napokon v poslednej<br />

dobe maľujem aj tak, že mám konkrétnu<br />

predstavu, no takéto obrazy<br />

prichádzajú na svet niekedy aj mesiac.<br />

Čo prežívate pri maľovaní?<br />

To sa nedá vyjadriť slovami. Najbližšie<br />

tomu, čo prežívam je asi radosť;<br />

niekedy je to boj o formovanie toho,<br />

čo cítim, no je to krásny boj o krásu.<br />

Vaše výstavy v Brezne a v Trenčíne<br />

ste nazvali „Neviditeľný svet“. Prečo<br />

práve neviditeľný svet?<br />

Pojem „neviditeľný svet“obsahuje<br />

nedozierne veľa. Bez toho „neviditeľného“<br />

by sme ani neexistovali; stratili<br />

sme túto schopnosť vnímať ho, vidieť<br />

ho, zaznamenávať a používať pre


R OZ H O V O R<br />

Holubica<br />

Krajina pokoja<br />

vlastný duchovný vývoj. Pritom on na<br />

nás vplýva v každom okamihu bytia.<br />

Snažím sa zachytiť, čiže prijímať obrazy<br />

z tohto neviditeľného sveta podľa<br />

môjho momentálneho stavu, vnútorného<br />

rozpoloženia, podľa toho aké sú<br />

moje schopnosti zachytiť ho. To, čo<br />

dám do obrazu, spätne vyžaruje na<br />

okolie. Preto tiež nie je jedno, aké obrazy<br />

si zavesíme na stenu a nechávame<br />

na seba pôsobiť. Obrazy sú oveľa dôležitejšou<br />

súčasťou, než<br />

akú im ľudia prikladajú.<br />

Pôsobia na nás veľmi<br />

intenzívne, veď všetko<br />

je prepojené s naším životom;<br />

aj svet obrazov<br />

viditeľných i neviditeľných.<br />

Všimol som si, že obrazy,<br />

ktoré maľujete<br />

sú veľmi rôznorodé,<br />

počnúc najstaršími<br />

a končiac tými poslednými,<br />

ako keby ich nemaľovala<br />

jedna a tá<br />

istá osoba. Hovorili ste<br />

mi o tom, že ste prešli<br />

rôznymi obdobiami<br />

vývoja, s čím súvisela<br />

aj Vaša tvorba. Môžete<br />

nám popísať tieto Vaše<br />

„epochy“ a tiež to, čo<br />

predstavujú obrazy, ktoré ste v spomínaných<br />

obdobiach maľovali?<br />

Prvé obdobie by sa dalo nazvať<br />

„Hľadanie“. Bolo to bolestné obdobie.<br />

Pod tlakom utrpenia som hľadala<br />

podstatu, zmysel ľudského bytia. Obrazy<br />

z tohto obdobia sú veľmi silné,<br />

maľovala som ich podvedome bez<br />

akéhokoľvek zámeru. Už názvy obrazov<br />

„Rituál“, „Zozvieratenie človeka“,<br />

„Príťažlivosť“, „Hľadanie“, „Volanie“,<br />

„Stúpanie“, „Korene“, „Zachytené<br />

v časopriestore“, „Civilizácia“, „Koniec<br />

civilizácie“ …..vyjadrujú túžbu<br />

ducha po odpovedi na otázky – „kto<br />

som?“, „odkiaľ prichádzam?“ „Kam<br />

mám prísť?“<br />

V obrazoch práve spomínanej prvej<br />

epochy asi najviac prevláda čierna<br />

farba. Z tejto série ma asi najviac<br />

zaujal obraz „Zozvieratenie človeka“.<br />

Čo podľa Vás ten obraz predstavuje<br />

a čo ste pri ňom prežívali?<br />

Čierna farba sa vyskytuje aj v prírode<br />

a v týchto obrazoch vyzdvihuje<br />

a zvýrazňuje farby iné. Obraz predstavuje<br />

utrpenie zvieraťa a človeka.<br />

Inšpiroval ma reliéf umierajúcej levice<br />

zo Sumeru. Ten výjav bol blízky<br />

asi tomu, čo som vtedy prežívala, keď<br />

som v tej levici spodobnila i človeka.<br />

Je symbolicky i ústredným obrazom<br />

obdobia „Hľadania“, v ktorom sa<br />

môj duch pod tlakom utrpenia prebúdzal<br />

a hľadal iný – vyšší, duchovný<br />

zmysel ľudského bytia.<br />

Na Vašich ďalších plátnach sú už<br />

svetlejšie farby, ale aj zaujímavé abstraktné<br />

tvary. Ako by ste chrarakterizovali<br />

tento svoj ďalší vývoj?<br />

Vnútorná zmena priniesla i zmenu<br />

v ďalšej tvorbe. Po období „Hľadania“<br />

nasledovalo obdobie, ktoré by sa dalo<br />

17<br />

SVET GRÁLU<br />

10 | 2007


R OZ H O V O R<br />

sa Vám maľujú tieto bytostičky a ako<br />

sa páčia ľuďom?<br />

Cítim radosť, keď maľujem alebo<br />

kreslím tieto bytôstky. Možno<br />

práve preto tieto obrázky priťahujú<br />

i dospelých, nielen deti.<br />

Zozvieratenie človeka<br />

nazvať „Na počiatku“. Našla som, čo<br />

som hľadala – výklad sveta. Eufóriu<br />

z nájdeného pokladu som vložila do<br />

olejomalieb abstraktných.<br />

Podobnými maľbami sú aj temperové<br />

krajiny akoby z iného sveta<br />

alebo z dávnych čias. Asi podvedomá<br />

myšlienka na minulé životy.<br />

Tento sýtozelený obraz „Svetlá bytosť<br />

v lese“ ma zvlášť zaujal. Čo ste pri<br />

ňom prežívali?<br />

Maľovala som ho v krásnom horskom<br />

prostredí. Cítila som, že nie<br />

som sama, že sú pri mne bytosti,<br />

ktoré mi pomohli namaľovať tento<br />

obraz.<br />

Veľmi originálne sú Vaše obrázky bytostí<br />

prírody. Zdá sa, akoby v nich ožívali<br />

škriatkovia a víly…<br />

Príroda je štvrtým obdobím vývinu<br />

v mojej tvorbe. Presťahovala<br />

som sa z mesta na vidiek, kde mám<br />

bližšie k prírode. Nový domov pre<br />

mňa znamená objavovanie krásy,<br />

vône a zvukov prírody, vnímanie<br />

prírodných bytostí, ich kreslenie<br />

a maľovanie.<br />

V poslednej dobe mnou hýbe nová<br />

téma maľovania – je o láske – o pochopení<br />

a zmysle tohto pojmu.<br />

18<br />

SVET GRÁLU<br />

10 | 2007<br />

Ten obrázok s Hrachovítom vyzerá<br />

veselo, podobne ako i ďalšie obrázky<br />

prírodných bytostí. Predpokladám,<br />

že sa asi najviac páčia deťom. Viem<br />

si ich predstaviť ako ilustrácie k rozprávkam<br />

o škriatkoch a vílach. Ako<br />

Neviditeľný svet<br />

Všimol som si, že nemaľujete iba prírodné<br />

bytosti a abstraktné obrazy<br />

z iného sveta, ale aj bytosti nám<br />

všetkým „viditeľné“. Sú to kone. Prečo<br />

práve kone?<br />

Sú to krásne ušľachtilé zvieratá,<br />

pracovala som s nimi a je úžasné,<br />

ako všetko vyciťujú a nastavujú zrkadlo<br />

svojim majiteľom. Pracovala<br />

som s handicapovanými deťmi pri<br />

liečení na koni (Hipoterapia) a tento<br />

blízky vzťah ku koníkom pretrváva<br />

dodnes, preto sú mi i vďačným námetom.<br />

Kone pôsobia veľmi ušľachtilým,<br />

nádherným, silným a dôstojným<br />

dojmom. Vidia prirodzene ten svet,<br />

ktorý je pre nás ľudí neviditeľný.<br />

Pojem „neviditeľný svet “ obsahuje nedozierne veľa. Bez tohto neviditeľného<br />

sveta by sme ani neexistovali. Stratili sme schopnosť vnímať<br />

ho, vidieť ho, zaznamenávať a používať pre vlastný duchovný vývoj.<br />

Avšak on na nás vplýva každú sekundu žitia. Je najvyšší čas vedieť<br />

o ňom a stať sa vedomými tvormi na púti bytia.<br />

Všetko, čo človeka obklopuje, to viditeľné i neviditeľné – pôsobí, tká,<br />

formuje a žije. Tak je to i s vnútorným životom každého jednotlivca.<br />

Podstatu človeka – duchovné jadro, ktoré tiež nevidíme, vyciťujeme<br />

u každého človeka. Či je to jadro živé, alebo spí obalené ničotnosťami,<br />

prejavuje sa i navonok.<br />

Neviditeľnou formou sú i myšlienky. Akú neviditeľnú silu v sebe<br />

nesú. Aj myšlienkami si vytvárame svoj osud. Môžeme nimi liečiť, ale<br />

i ničiť. Majú svoje formy v neviditeľnom svete. Sme zodpovední i za<br />

to, čo si myslíme. Nielen za to, čo hovoríme a konáme. Sme prepojení<br />

s celým vesmírnym dianím. I s obrazmi nám viditeľnými i neviditeľnými.<br />

Duch človeka prijíma v obrazoch. Obrazy sú i veľkým podnetom<br />

k pochopeniu druhého človeka.<br />

Zušľachťovať tento svet môže každý svojimi neviditeľnými obrazmi,<br />

ktoré v sebe nosí a tvorí každý deň, i svojimi čistými myšlienkami, aby<br />

mohol zavládnuť mier, radosť a šťastie, keď človek stretne človeka.<br />

Jana Vozáriková


R OZ H O V O R<br />

Hovorili sme spolu o abstraktných<br />

obrazoch. Tento druh umenia ma zaujal<br />

na výstavách moderného umenia<br />

a v galériách. Niektoré na mňa<br />

pôsobili zaujímavo a záhadne, iné<br />

veľmi divoko, až strašidelne. Slovo<br />

abstraktný znamená neskutočný,<br />

alebo nereálny. Napriek tomu tieto<br />

obrazy „niečo“ predstavujú a niečo<br />

z nich vyžaruje. Myslíte si, že sú moderné<br />

abstraktné diela naozaj také<br />

nereálne a nekonkrétne, a ako na vás<br />

pôsobia?<br />

Každý obraz je konkrétny, je to<br />

druh reality, čiže skutočna. A toto<br />

skutočné má také formy, aké im<br />

vdýchol autor. Aj abstraktný obraz<br />

môže byť veľmi pozitívny. Stretávam<br />

sa však častejšie s tými opačnými.<br />

Mnohé moderné abstraktné<br />

diela vo mne vyvolávajú pocity negatívneho<br />

chaosu a zvrátenosti.<br />

Rozhodujúci je stav ducha, jeho<br />

zrelosť, poznanie duchovné i intelektuálne,<br />

technická zručnosť autora,<br />

čo je schopný zachytiť a vplýva<br />

na neho aj to nehmotné, čo ho obklopuje.<br />

Abstraktné umenie je dnes veľmi<br />

rozšírené, snáď i preto, že je v mnohých<br />

uvoľnenie a v dielach je vyjadrená<br />

emócia maliara. Pri tzv. realistických<br />

obrazoch sú sformované<br />

väčšinou pozemské objekty, ktoré<br />

Hrachovít, Marinka, Javorníčkovia, Mokrinka<br />

sú v pevných formách viditeľné<br />

a jasné všetkým.<br />

Dostala som raz takúto<br />

otázku: mala som vysvetliť,<br />

prečo sú mnohé duchovné<br />

obrazy od rôznych<br />

autorov také podobné. Je<br />

to tiež zachytený realizmus,<br />

avšak v nadpozemských<br />

výškach, pretože<br />

duch človeka nepozná hranice<br />

časopriestoru. Podľa<br />

toho, ako sa otvorí týmto<br />

vyšším sféram a podľa jeho<br />

schopností zachytí tú istú<br />

skutočnosť každý inak.<br />

Veď žiaden človek nie je<br />

totožný s iným. Môžu zachytávať<br />

tú istú, alebo<br />

podobnú sféru, preto tá<br />

podobnosť. Obrazy sú prijímané<br />

duchom.<br />

Umelci, ale aj napr. básnici hovoria<br />

často o inšpirácii. Mala by byť zdrojom,<br />

z ktorého autor diela čerpá. Pre<br />

nás ne-umelcov je tento pojem tak<br />

trocha nejasný. Čo je to podľa Vás<br />

inšpirácia?<br />

Inšpirácia – je to most k duchovnému<br />

svetu, z ktorého umelec čerpá.<br />

Jeho myšlienky magneticky priťahujú<br />

myšlienky z vyšších sfér, ktorým<br />

potom dáva novú formu.<br />

Ako je to podľa Vás, že niekto<br />

má talent a iný nie?<br />

Každý človek má talent –<br />

schopnosti na niečo iné. Záleží na<br />

tom, či objaví tieto schopnosti a či<br />

ich využíva pre všeobecný úžitok.<br />

Maliarsky talent je možno pokračovaním<br />

a cibrením tejto<br />

schopnosti z minulého života,<br />

alebo životov.<br />

Prešli ste rôznymi obdobiami<br />

od utrpenia, cez hľadanie až po<br />

rozlet ducha. Povedzte nám, ako<br />

sa pozeráte na svet teraz?<br />

Jana Vozáriková<br />

Obrazy mi nastavujú zrkadlo<br />

môjho vlastného ducha; je to sformovanie<br />

vnútorného stavu, cez ktorý<br />

môžem prijímať obrazy z toho neviditeľného<br />

sveta alebo dávať formy<br />

podľa vlastnej predstavy. Maľovanie<br />

ma napĺňa, maľujem pre ľudí i pre<br />

seba samu, môžem cez ne dozrievať<br />

a mnohé pochopiť. Obrazy sú<br />

i úžasným impulzom k pochopeniu<br />

druhého človeka, k stretnutiu sa<br />

s človekom. Cítim šťastie, keď sa cez<br />

ne otvárajú nové duchovné obzory,<br />

keď ľudia ožívajú a ich duch sa prebúdza,<br />

keď vidím žiariace oči – to je<br />

pre mňa najväčšia odmena za toto<br />

úsilie.<br />

Ďakujeme za rozhovor.<br />

Poznámla:<br />

Zhováral sa Rastislav Podivinský<br />

Projekt vybudovania web stránok p.Vozárikovej<br />

podporila redakcia SG:<br />

www.vozarikova.svetgralu.sk<br />

V prípade záujmu telefonický kontakt:<br />

0903 262 817<br />

19<br />

SVET GRÁLU<br />

10 | 2007


T É M A<br />

O M Y LY A Z Á Z R A K Y<br />

JASNOVIDECTVA<br />

Niektorí ľudia tvrdia, že prostredníctvom<br />

svojho nadania dokážu vnímať<br />

veci, ktoré sú bežnými zmyslami nepostrehnuteľné<br />

a technickými prostriedkami<br />

nezistiteľné. To je pochopiteľne<br />

možné len za predpokladu existencie<br />

ne-materiálnych úrovní bytia. Kto<br />

verí len fyzickej, pozemskej skutočnosti,<br />

ten si s pojmom jasnovidectva<br />

asi hlavu lámať nebude.<br />

V prospech existencie nemateriálnych<br />

skutočností a teda existencie<br />

„onoho sveta“ však svedčí mnoho.<br />

V prvom rade náš vlastný vnútorný<br />

svet, teplo našich pocitov, obrazy našich<br />

myšlienok či vedomie ľudského<br />

ducha. Je to všetko to, čo náš život skutočne<br />

robí hodnotným – naše vedomé,<br />

žijúce vnútorné „Ja“ schopné vlastnej<br />

vôle, ktoré je inej podstaty než materiálny<br />

svet. A je typické pre človeka, že<br />

zo svojho vnútorného sveta ideí, myšlienok<br />

a obrazov formuje svoje vonkajšie<br />

okolie. V našom bytí týmto spôsobom<br />

spájame neustále dva svety – svet<br />

našich piatich zmyslov a „onen“ svet.<br />

To znamená, že my všetci máme vo<br />

svojej prirodzenosti kontakt a prístup<br />

k ne-materiálnym oblastiam. Keďže<br />

myšlienky, city a pocity vnímame<br />

len v našom vnútri, nie ako vonkajšie<br />

prostredie, nepripisujeme im veľkú<br />

váhu, aj keď sú vlastne tým podstatným<br />

v našom živote.<br />

„MEDIÁLNA<br />

PORADKYŇA“<br />

Akoná-<br />

h l e<br />

s a niekde d o z v e d á -<br />

me o dare jasnovidectva, začnú sa<br />

nám zároveň vynárať pochybnosti.<br />

Je to niečo tajomne zahalené<br />

do temnoty, čo v našej spoločnosti<br />

nie je brané vážne – a napriek<br />

tomu nemožno poprieť jeho účinok<br />

na široké masy obyvateľstva. Keď<br />

jasnovidec alebo veštec prezentujú<br />

seba a svoje „umenie“ v televízii,<br />

je vysoká sledovanosť relácie<br />

zaručená. Je ale skutočne niečo<br />

na tom, keď ľudia referujú o videniach,<br />

ktoré väčšina ľudí nedokáže<br />

vnímať? A čo v takých prípadoch<br />

ľudia vidia alebo počujú? Redaktor<br />

Sveta Grálu sa v nasledujúcom<br />

článku zaoberá možnosťami a obmedzeniami<br />

jasnovidného vnímania.<br />

Medzi nami sú ľudia, pre ktorých<br />

je takzvaný vnútorný svet prio-<br />

20<br />

SVET GRÁLU<br />

10 | 2006<br />

ritou a ktorí zistili, že veci, ktoré<br />

v sebe vidia, počujú alebo cítia, sú<br />

viac než neopodstatnené fantázie.<br />

Petru Rahlfsovú, ktorá je v Nemecku<br />

a Rakúsku známa ako „mediálna<br />

poradkyňa“, priviedli na jej<br />

spirituálnu cestu neobvyklé osobné<br />

zážitky. Jedného dňa sa napríklad<br />

dostala do blízkosti muža, ktorého<br />

spoznala iba krátko predtým, keď si<br />

náhle uvedomila rôzne detaily z jeho<br />

života a osobného okolia. „Asi som<br />

bola v jeho aure“, spomína si, „počula<br />

som hlasy, ktoré mi hovorili, že onen<br />

muž má problémy s močovým mechúrom,<br />

jeho brat s prostatou a matka<br />

máva záchvaty migrény. Dostala som<br />

tiež mnoho informácií o jeho rodine,<br />

o tom, že jeho brat je advokát, že má<br />

neustále problémy s matkou a tak<br />

ďalej. Keď som sa potom neskôr od<br />

toho muža dozvedela, že všetko súhlasí,<br />

otvoril sa pre mňa svet, ktorý<br />

som predtým nepoznala. Prirodzene<br />

som mala aj strach, pretože som nemohla<br />

kontrolovať všetko, čo som<br />

takto prežila, ale bolo to fascinujúce.<br />

A ako keby toho nebolo dosť, na ďalší<br />

deň som začala vidieť auru!“<br />

V priebehu niekoľkých rokov sa<br />

Petra, ktorá súčasne študovala psychológiu<br />

a absolvovala vzdelanie<br />

v oblasti grafiky a sociálnej pedagogiky,<br />

naučila so svojimi vnemami<br />

z „onoho sveta“ zaobchádzať. Jej mediálne<br />

schopnosti sa síce prejavovali<br />

už v detstve, trvalo však takmer<br />

štyri desaťročia, než našla uspokojivú<br />

formu ich využitia na pomoc iným.<br />

Dnes radí Petra Rahlfs jednotlivcom<br />

rovnako ako aj firmám tým, že popíše<br />

„sieť neviditeľných vlákien a súvislostí“,<br />

ktorými sú jednotlivec alebo<br />

organizácia obotkané, a pritom im<br />

ukáže slabé miesta, a predovšetkým<br />

použiteľné riešenia. „Zviditeľniť neviditeľné“<br />

(viď interview s Petrou<br />

Rahlfs) je heslom na letáku, ktorý<br />

ponúka jej služby mediálnej poradkyne.<br />

Čo je však to neviditeľné, čo môžu<br />

jasnovidní alebo jasnočujní ľudia zviditeľniť?


T É M A<br />

Petra Rahlfs poskytuje „mediálne<br />

poradenstvo“ jednotlivcom<br />

i podnikom (pozri rozhovor)<br />

JEMNOHMOTNÉ<br />

OKOLIE<br />

Na zodpovedanie tejto otázky je rozhodujúce<br />

vedieť, že takzvaný hrubohmotný<br />

svet – v užšom zmysle<br />

naša planéta Zem – je včlenený do<br />

jemnohmotného okolia. Pre toto<br />

jemnohmotné okolie sa v bežnej<br />

reči používajú aj iné označenia ako<br />

napr.: „astrálny svet“, alebo „morfogenetické<br />

polia“. S týmito pojmami<br />

sú často spájané rôzne predstavy.<br />

Označenie snáď nie je ani také dôležité<br />

ako samotný fakt, že toto<br />

jemnohmotné okolie v skutočnosti<br />

pozostáva z mnohých vrstiev alebo<br />

úrovní rôznej hustoty. V Posolstve<br />

Grálu v prednáške „Druhy jasnovidectva“<br />

opisuje Abd-ru-shin tieto<br />

úrovne takto:<br />

„Pozorované zdola nahor, je to druh<br />

hrubohmotného, druh jemnohmotného,<br />

druh bytostného a druh duchovného.<br />

Každý z týchto druhov<br />

sa rozpadá opäť na mnoho stupňov,<br />

takže ľahko vzniká nebezpečie<br />

zámeny stupňov jemnej hrubohmotnosti<br />

so stupňami hrubej<br />

jemnohmotnosti. Prechody medzi<br />

nimi sú celkom nenápadné, pretože<br />

v pôsobení a v činnosti nie sú tieto<br />

druhy snáď pevne spojené, ale iba<br />

zasahujú do seba.<br />

Na každom z týchto stupňov sa život<br />

prejavuje rozlične. Človek má teraz<br />

obal z každého druhu stvorenia,<br />

nachádzajúceho sa pod duchovným.<br />

Jadro samotné je duchovné. Každý<br />

obal je vlastne to isté ako jedno telo.<br />

Človek je teda duchovné jadro, ktoré<br />

vývojom k sebauvedomeniu prijíma<br />

ľudskú podobu. Pri vzostupnom vývoji<br />

k Svetlu sa stále viac idealizuje až<br />

k najdokonalejšej kráse, pri zostupe<br />

však stále viac nadobúda opak toho,<br />

čo sa stupňuje až k najgrotesknejším<br />

znetvoreninám. (…)<br />

Človek na zemi, teda v hrubohmotnosti,<br />

nesie súčasne<br />

na sebe<br />

obaly všetkých<br />

druhov stvorenia.<br />

Každý<br />

o b a l , t e d a<br />

k a ž d é t e l o<br />

t ý c ht o r ô z -<br />

nych druhov<br />

má aj svoje samostatné zmyslové orgány.<br />

Napríklad hrubohmotné orgány<br />

môžu byť činné len v rovnakom<br />

druhu, teda v hrubohmotnom.<br />

Ich jemnejší vývin umožňuje v najpriaznivejšom<br />

prípade nazrieť až<br />

do určitého stupňa jemnejšej hrubohmotnosti.<br />

Túto jemnejšiu hrubohmotnosť nazývajú<br />

ľudia, ktorí sa tým zaoberajú,<br />

„astrálom“.“<br />

OMYL<br />

JASNOVIDECTVA<br />

Z uvedených vysvetlení je jasné,<br />

že sú možné veľmi rozdielne druhy<br />

vnímania onoho sveta: zásadne existuje<br />

videnie jemnej hrubohmotnosti<br />

(teda „astrálu“), jemnohmotnosti,<br />

bytostného a duchovného. Mož-<br />

Možnosti ľudí,<br />

ktorí majú dar vnímania<br />

onoho sveta, sa často<br />

preceňujú<br />

nosti väčšiny jasnovidných ľudí sú<br />

však obmedzené na hutnejšie oblasti<br />

blízke zemi. Na to, kde by si človek<br />

mohol tieto oblasti predstaviť, poukazuje<br />

prednáška Omyl jasnovidectva<br />

nasledujúcim porovnaním:<br />

„Čo títo ľudia vidia, je v najpriaznivejšom<br />

a najpokročilejšom prípade<br />

druhý stupeň takzvaného záhrobia,<br />

ak ho chceme rozdeliť na stupne<br />

(nie sú tým mienené sféry). Pritom<br />

stupeň úrovne Svetla by bol asi<br />

dvadsiaty – to len aby sme dostali<br />

približný obraz tohto rozdielu.“<br />

Toto je dôležité vedieť hlavne<br />

preto, že možnosti takto nadaných<br />

osôb sú spravidla preceňované. Je to<br />

pravdepodobne preto, že sa im automaticky<br />

popri jasnovidnosti zároveň<br />

pripisuje<br />

aj schopnosť<br />

vševedúcnosti.<br />

V tom spočíva<br />

veľ k ý omyl<br />

vzbudzujúci<br />

n e s p r á v n e<br />

oča kávania,<br />

pretože jasnovidectvo<br />

nie je nič viac než zvláštne<br />

nadanie, ktoré robí dotyčné osoby<br />

na určitú dobu nástrojom, médiom,<br />

ktoré má slúžiť k hlbšiemu prepojeniu<br />

tohto sveta so svetom záhrobným.<br />

Neexistuje však žiadny dôvod,<br />

prečo by sme mali na jasnovidných<br />

ľudí pozerať ako na ľudí ďaleko prevyšujúcich<br />

ostatných. „Videnie jasnovidcov<br />

je vo väčšine prípadov<br />

skutočné, no vôbec nie čosi zvláštne,<br />

čo by malo vyvolávať obdiv alebo<br />

hrôzu. Malo by to byť niečo celkom<br />

prirodzené. Ale prirodzeným<br />

to zostáva len vtedy, keď to prichádza<br />

samo od seba a zostáva tiež pokojne<br />

ponechané vlastnému vývoju<br />

bez cudzej alebo vlastnej pomoci.<br />

Každé napomáhanie je práve tak<br />

hodné odsúdenia, ako pomáhanie<br />

pri telesnom umieraní.“ (Prednáška<br />

Omyl jasnovidectva).<br />

21<br />

SVET GRÁLU<br />

10 | 2006


T É M A<br />

22<br />

SVET GRÁLU<br />

10 | 2006<br />

KEĎ SA PREJAVIA<br />

VLOHY…<br />

Martha Wagnerová bola ženou,<br />

u ktorej sa jasnovidné schopnosti prirodzenou<br />

cestou vyvíjali už v detstve.<br />

Vydala niekoľko kníh pod pseudonymom<br />

Gabriele Erdmannová (zomrela<br />

v roku 1988 vo veku 90 rokov). Vo<br />

svojom článku „Spojenie s oným svetom“<br />

opisuje, ako boli „otvorené jej<br />

duševné oči“: „Schopnosť jasnovidectva<br />

som dostala do vienka, pretože už<br />

vo veku 7 až 9 rokov som videla duše<br />

zomrelých tak<br />

hmatateľne, že<br />

som nechápala,<br />

prečo ich pozostalí<br />

oplakávajú,<br />

ako by ich boli<br />

navždy stratili. (…)<br />

Videla som teda duchov! Nielen<br />

tých, ktorých som v živote poznala.<br />

Okolo mňa boli aj úplne cudzie<br />

duše. Ako som už hovorila, boli<br />

tieto bytosti také skutočné, že som<br />

necítila strach ani som nemala dojem,<br />

že vidím niečo nadprirodzené.<br />

Navyše som mohla vidieť a vytušiť<br />

myšlienky, pozorovať, ako sa ľudia<br />

vnútorne stavajú proti mne a mojim<br />

blízkym. (…)<br />

Schopnosť vidieť duševnými očami<br />

znamená, že človek jasne vidí duchovné<br />

bytosti, ktoré sú okolo nás.<br />

Na tomto videní sa však nijako nepodieľajú<br />

naše pozemské oči. Mohla<br />

som totiž tieto bytosti vidieť bez toho,<br />

aby som sa musela obzrieť, pretože<br />

stáli za mnou. (…)<br />

Ešte pozoruhodnejšia bola skutočnosť,<br />

že duchovia často hovorili alebo<br />

robili veci, ktoré boli aj užitočnou<br />

radou a pomocou pre prítomnosť. Ja<br />

sama by som toho nebola schopná,<br />

pretože som nepoznala životné pomery<br />

tých, ktorým to bolo určené.<br />

Potom prišli aj odkazy na budúcnosť.<br />

Často som sa neskôr mohla presvedčiť<br />

o ich správnosti.“ (2)<br />

Martha Wagnerová tiež opisovala,<br />

ako boli jej jasnovidné schopnosti<br />

na čas zatlačené do úzadia. Bolo to<br />

pod vplyvom rozumového ponímania<br />

jej matky, ony sa ale „navzdory<br />

všetkému neustále prejavovali“.<br />

POSEDENIE PRI KÁVE<br />

SO SYNOM BOŽÍM?<br />

Ľudia s nepatrnými, alebo aj s chýbajúcimi<br />

jasnovidnými schopnosťami<br />

častokrát neodolajú pokušeniu, aby<br />

„Správnosť odkazov na budúcnosť, ktoré mi<br />

odovzdali duchovia, bolo často možné overiť!“<br />

ich nejakým cvičením buď nadobudli,<br />

alebo vylepšili. Avšak očakávaný pokrok<br />

môže byť len zdanlivý: „…človek<br />

i pri svojom najväčšom nadaní<br />

môže vždy skutočne dovidieť iba tak<br />

ďaleko, ako to pripustí jeho vlastná<br />

vnútorná zrelosť. Je pri tom viazaný<br />

na svoj vlastný vnútorný stav! Z povahy<br />

veci je mu jednoducho nemožné<br />

zazrieť a vidieť skutočne niečo iné<br />

než to, čo je s ním rovnorodé.“ (Posolstvo<br />

Grálu, prednáška Omyl jasnovidectva)<br />

Možnosti jasno–videnia<br />

teda vždy zodpovedajú vnútornej zrelosti<br />

človeka, pričom špeciálne cvičenia<br />

na získanie schopností nezaručia,<br />

že sa človek zároveň skutočne vyvíja<br />

aj po duševnej a duchovnej stránke.<br />

Často je to práve naopak: jasnovidnosť<br />

je oblasťou, kde je polovičaté vedenie<br />

a samoľúbosť zvlášť rozšírená<br />

a kde hrozí nebezpečenstvo osudových<br />

omylov.<br />

Tak napríklad jasnovidec vnímajúc<br />

ukazované mu živé obrazy z vyšších<br />

úrovní stvorenia môže nadobudnúť<br />

dojem, že on sám má bez všetkého<br />

k týmto<br />

úrovniam prístup.<br />

Ale: „Sú to<br />

vždy iba obrazy,<br />

ktoré sa mu zjavujú,<br />

i keď sa<br />

domnieva, že počuje ich reč. Nikdy<br />

to nie je skutočnosť. Tieto obrazy sú<br />

zdanlivo také živé, že ani sám nedokáže<br />

rozoznať, čo sa mu iba zjavuje<br />

a čo skutočne prežíva. Lebo silnejší<br />

duch môže vyvolať také obrazy svojou<br />

vôľou.<br />

Tak sa stáva, že mnohí jasnovidní<br />

a jasnočujní ľudia sa pri svojich výletoch<br />

do záhrobia domnievajú, že sú<br />

omnoho vyššie, ako sú v skutočnosti.<br />

A z toho pramení mnoho omylov.<br />

Aj keď sa mnohí domnievajú, že<br />

Tajomne až mysticky – tak sa radi prezentujú veštci a jasnovidci, aby poukázali na<br />

zvláštnosť svojich schopností. Niektorí ľudia na to pristúpia, pre iných nie je „ezoterický svet<br />

zázrakov“ nič viac než podvod. Skutočne existuje možnosť vnímania záhrobného sveta?


T É M A<br />

vidia alebo počujú Krista, tak je to<br />

veľký omyl. Podľa zákonov božskej<br />

vôle je celkom nemožné preklenúť<br />

túto obrovskú priepasť chýbajúcej<br />

rovnorodosti! Syn Boží nemôže<br />

prísť do špiritistického krúžku ako<br />

na posedenie pri káve, aby tam poctil<br />

a obšťastnil návštevníkov. Takisto to<br />

nemôžu učiniť ani proroci ani vyšší<br />

duchovia.<br />

Žiadnemu ľudskému duchu, viazanému<br />

ešte v tele a krvi, nie je dopriate,<br />

aby sa už za pozemského života pohyboval<br />

bezpečne a isto v záhrobí,<br />

aby všetko nezahalene počul a videl<br />

a aby sa len tak ľahko vrátil po stupňoch<br />

nahor. Napriek všetkej prirodzenosti<br />

táto otázka nie je taká jednoduchá.<br />

Zostáva viazaná na zákony,<br />

ktoré sa nedajú obísť.<br />

A ak jasnovidný alebo jasnočujný<br />

človek zanedbáva svoje pozemské<br />

povinnosti preto, že chce prenikať<br />

do záhrobia, premeškáva tým viac,<br />

ako získava. Len čo pre neho nastane<br />

potom doba, kedy by mal dozrievať<br />

v záhrobí, prejaví sa u neho medzera,<br />

ktorú môže vyplniť len na zemi. Preto<br />

nebude môcť stúpať ďalej nahor. Zostane<br />

viazaný na určité miesto a musí<br />

sa vrátiť naspäť, aby dohnal zameškané,<br />

a to skôr, než bude môcť pomýšľať<br />

na ďalší vážny vzostup.“ (Prednáška<br />

Omyl jasnovidectva)<br />

ČO MÔŽU JASNOVIDCI<br />

VIDIEŤ?<br />

duchom je možné nadviazať spojenie.<br />

Takto získané informácie môžu byť<br />

kvalitatívne veľmi rozdielne. Ľudský<br />

duch žijúci na onom svete vie totiž<br />

vždy nanajvýš len to, čo je možné<br />

vedieť v „jeho“ svete. To, že už nemá<br />

pozemské telo, ešte zďaleka neznamená,<br />

že by mal mať všeobsiahly prehľad<br />

o svetovom dianí.<br />

Jasnovidné vnímanie však neznamená<br />

len komunikáciu so záhrobnými<br />

duchmi, ale aj vnímanie<br />

rozmanitých obrazov dejov a skutočností.<br />

Je to len samozrejmé, keďže<br />

naše jemnohmotné okolie je utvárané<br />

myšlienkovými „činmi“ ľudí<br />

práve tak, ako si pozemským konaním<br />

utvárame a formujeme náš hrubohmotný<br />

svet.<br />

Z Posolstva Grálu vyplýva, že<br />

všetky naše citové hnutia a myšlienky<br />

nadobúdajú v jemnohmotnom<br />

svete príslušnú formu zodpovedajúcu<br />

svojmu druhu. Tým si okolo<br />

seba vytvárame neviditeľné okolie,<br />

s ktorým sme pevne spojení. Vnútorný<br />

svet našich myšlienok a citov<br />

síce považujeme za neoddeliteľnú súčasť<br />

vlastnej osobnosti, avšak väčšina<br />

ľudí neuznáva jeho skutočnosť<br />

a živosť. Onen neviditeľný svet nás<br />

napriek tomu podporuje alebo brzdí,<br />

obšťastňuje alebo zaťažuje, či nadchne<br />

alebo ochromí.<br />

Mnohí mediálne nadaní alebo<br />

jasnovidní ľudia môžu vidieť<br />

jemnohmotné okolie iného človeka<br />

a tiež poodhaliť súvislosti, ktoré –<br />

formujúc sa – môžu poukazovať na<br />

budúce deje, ako napríklad prichádzajúce<br />

ochorenie alebo osudové<br />

zmeny. Keďže vývoj v hutnejšom<br />

hrubohmotnom svete kopíruje to, čo<br />

už jemnohmotne existuje, môže byť<br />

každý čin ako dôsledok myšlienkových<br />

pochodov pozorovaný ako „videnie<br />

do budúcnosti“. Médium môže<br />

takto za určitých okolností vnímať<br />

niečo, čo sa hrubohmotne ešte nestalo.<br />

(Z toho však nemožno vyvo-<br />

23<br />

SVET GRÁLU<br />

10 | 2006<br />

padoch sa vyskytli chyby, niekedy dokonca<br />

veľmi hrubé, ktoré podľa mňa<br />

vznikli aj tým, že pýtajúci na mňa<br />

myšlienkovo intenzívne prenášali<br />

svoje želania.“ (2)<br />

Nostradamove predpovede<br />

budúcnosti sú dodnes citované<br />

Aby sme teda mohli správne spoznať<br />

možnosti a hranice jasnovidectva,<br />

mali by sme nielen vedieť<br />

o rôznych jemnohmotných úrovniach<br />

a druhoch jasnovidectva, ale<br />

aj o význame a vplyve týchto úrovní<br />

na naše bytie.<br />

Každý človek, ktorý svojou pozemskou<br />

smrťou opustí tento hrubohmotný<br />

svet, sa zároveň zrodí do<br />

takej úrovne jemnohmotného sveta,<br />

ktorá podľa hutnosti a tiaže zodpovedá<br />

jeho vlastnému druhu (Podľa<br />

príslovia: vrana k vrane sadá, rovný<br />

rovného si hľadá.).<br />

Z uvedeného vyplýva, že mediálne<br />

nadaní ľudia môžu svojimi<br />

jemnejšími zmyslami vnímať duchov<br />

z onoho sveta a aj s nimi komunikovať.<br />

Stupeň duševnej zrelosti<br />

jasnovidca pritom podstatným<br />

spôsobom rozhoduje o tom, k akým<br />

úrovniam – a teda s ktorým ľudským<br />

Ďalšie zmätky môže spôsobiť skutočnosť,<br />

že ľudia s mediálnymi schopnosťami<br />

často nedokážu rozlišovať<br />

medzi živými obrazmi a skutočnosťou<br />

záhrobného sveta, ani medzi<br />

objektívnymi skutočnosťami<br />

a jemnohmotnými myšlienkovými<br />

formami. Martha Wagnerová napríklad<br />

otvorene priznáva, že jej mediálne<br />

prijaté odkazy na budúcnosť<br />

neboli vždy správne: „V mnohých prí-


T É M A<br />

dzovať, že by naša budúcnosť mala<br />

byť navždy predurčená, pretože<br />

všetky jemnohmotné vlákna osudu<br />

a vývoja sa môžu novými rozhodnutiami<br />

v konečnom dôsledku ešte<br />

zmeniť.)<br />

Z týchto skutočností zároveň<br />

vyplýva, že médium nemusí vždy<br />

vnímať jemnohmotne sformovanú<br />

budúcnosť človeka, ale len jeho myšlienky<br />

utvárané intenzívnym prianím,<br />

čím môže dochádzať k omylom.<br />

Podobne jemnohmotné obrazy<br />

sa môžu nesprávne interpretovať –<br />

napríklad veľká zmena v duševnej<br />

osobnosti môže byť prezentovaná<br />

ako smrť. A aj keď jasnovidný človek<br />

niečo v prvom momente aj správne<br />

pochopí, môže neskoršie pod vplyvom<br />

ďalšieho spracovania v mozgu<br />

dôjsť k nesprávnym interpretáciám.<br />

Nazeranie do jemnohmotných<br />

oblastí môže pozorovateľovi umožniť<br />

vidieť aj minulé udalosti, pretože<br />

každá zmena formy v čase<br />

zanecháva stopy a zostáva zaznamenaná.<br />

Taká výpoveď jasnovidca<br />

môže byť napríklad užitočná pri<br />

objasňovaní trestných činov. Spolupráca<br />

podobného druhu sa, žiaľ,<br />

v dnešnej dobe vyskytuje asi len<br />

zriedka. Naša spoločnosť je dnes<br />

príliš spútaná materialistickým<br />

zmýšľaním a nad možnosťami<br />

a hranicami jasnovidectva sa na<br />

vlastnú škodu veľmi nezamýšľa.<br />

Aká teda bude naša budúcnosť?<br />

Jasnovidci a veštci k nej majú iste<br />

čo povedať. Vo vyvíjajúcej sa spoločnosti<br />

je pre bežné ľudské oko<br />

veľa neviditeľných vlákien. Naša<br />

budúcnosť je otvorená – radujme<br />

sa, že ju môžeme aktívne utvárať.<br />

Werner Huemer<br />

Literatúra:<br />

(1) Abd-ru-shin, Vo Svetle Pravdy, Posolstvo Grálu.<br />

(2) Citované z článku Dipl. Ing. G. Brauna:<br />

„Jasnovidectvo, medialita – požehnanie alebo<br />

prekliatie? (Život jednej neobyčajnej ženy)“. Martha<br />

Wagnerová bola autorovou svokrou.<br />

24<br />

SVET GRÁLU<br />

10 | 2006<br />

JASNOVIDECTVO<br />

J A S N O V I D N Ý M I<br />

tačí, aby sa túžobne očakávaná<br />

S jar raz omeškala alebo leto bolo<br />

neobvykle chladné, a ľudia si spomenú<br />

na Sibyline proroctvá, že zima<br />

zimu stíhať bude… A koľkože nás<br />

vlastne zostane pod jednou lipou<br />

či jedným dubom na konci sveta<br />

podľa proroctva slepého mládenca?<br />

O výklade stredovekých Nostradamových<br />

predpovedí o konci sveta,<br />

zašifrovaných do často nezrozumiteľných<br />

veršov, sa škriepia znalci dodnes.<br />

Emanuel Swedenborg predpovedal<br />

okrem iného na minútu<br />

presne svoju smrť.<br />

V každej dobe boli na zemi ľudia,<br />

ktorí vedeli či videli o niečo viac než<br />

ostatní. Väčšinou to boli katastrofické<br />

vízie – vojny, choroby, krízy,<br />

informácie o „konci sveta“. Vybraným<br />

ľuďom neboli tieto informácie<br />

poskytované<br />

n a z a s t r a -<br />

šovanie, ale<br />

a ko va rovania<br />

– jednotlivcov,<br />

skupín,<br />

národov i celého<br />

ľudstva,<br />

keď sa ich duchovný<br />

vývoj<br />

spomaľoval alebo sa začal uberať nesprávnym<br />

smerom. Keby nedošlo<br />

k zmene správania, museli by nastať<br />

predpovedané katastrofy.<br />

Dar jasnovidectva však nie je<br />

vyhradený len dávnej minulosti<br />

a správam o konci sveta. V minulom<br />

storočí žil napríklad v Spojených<br />

štátoch hlboko veriaci muž<br />

menom Edgar Cayce, ktorý predpovedal<br />

nielen katastrofy, ale aj iné<br />

dôležité svetové udalosti. Oznámil<br />

začiatky a konce oboch svetových<br />

Katastrofické vízie<br />

boli ľuďom<br />

sprostredkovávané<br />

ako varovanie<br />

O Č A M I<br />

vojen, rasové konflikty, predpovedal<br />

hospodársku krízu v roku 1929, líčil<br />

do neuveriteľných detailov krach na<br />

burze, ale aj skutočnosť, že od roku<br />

1933 dôjde opäť k rozkvetu hospodárstva.<br />

V roku 1939 predpovedal smrť<br />

dvoch úradujúcich amerických prezidentov.<br />

Jeho predpovede sa týkali aj<br />

udalostí bežného života; na požiadanie<br />

napríklad odporučil výhodný predaj<br />

a kúpu pozemkov, alebo poskytol<br />

diagnózu a postup liečby v prípade<br />

choroby. Na rozdiel od iných jasnovidných<br />

ľudí nemal Cayce väčšinou<br />

problémy s určením času, v ktorom<br />

predpokladané udalosti mali nastať,<br />

takže jeho predpovede boli dobre<br />

kontrolovateľné. Niekoľko mesiacov<br />

pred svojou smrťou v roku 1946 však<br />

predpovedal dianie, ktoré na svoje<br />

potvrdenie sčasti doposiaľ čaká. Bolo<br />

to jedno z jeho<br />

posledných významných<br />

proroctiev<br />

a týkalo<br />

sa vtedajšieho<br />

S o v i e t s k e h o<br />

zväzu. Oznámil<br />

v ňom zán<br />

i k k o m u -<br />

nizmu v Rusku<br />

a vyjadril presvedčenie, že keď sa do<br />

Ruska vráti opravdivá sloboda, vzíde<br />

z tejto krajiny nová nádej pre svet.<br />

Dokiaľ tam ľudia nebudú mať právo<br />

uctievať Boha podľa svojho svedomia,<br />

bude krajina zmietaná vnútornými<br />

nepokojmi…<br />

Aj medzi nami, v našej modernej<br />

dobe, žijú ľudia, ktorí sú jasnovidní.<br />

Ich schopnosti nám môžu umožniť<br />

alebo urýchliť riešenie problémov<br />

vedy a techniky, priniesť informácie<br />

z medicíny, pre ktoré by inak museli


T É M A<br />

umierať pokusné zvieratá, môžu upozorniť<br />

aj na zdroje podzemných ložísk<br />

rúd, ropy alebo uhlia, či ukázať, ako<br />

postupovať pri hľadaní nových zdrojov<br />

energie. Správy, ktoré jasnovidní<br />

ľudia dostanú, nás tiež môžu včas varovať<br />

pred nebezpečenstvom prírodných<br />

katastrof a technických havárií.<br />

Pri každom nebezpečenstve havárie,<br />

katastrofy, choroby, úrazu atď. sa<br />

nad miestom alebo osobou, ktorých<br />

sa to týka, objaví varovný znak rôzneho<br />

tvaru podľa charakteru objektu.<br />

Doba predbežného varovania býva<br />

jeden deň až niekoľko rokov.<br />

Myslím si, že v súčasnej dobe môžu<br />

Európu ohroziť dve možné katastrofy:<br />

pozostatky atómovej elektrárne<br />

v Černobyle a sopka Vezuv.<br />

Nad každou budovou so zariadením<br />

používajúcim rádioaktívne materiály,<br />

či už ide o ich spracovanie<br />

alebo využitie, teda aj nad atómovou<br />

elektrárňou v Černobyle, je v astrálnej<br />

úrovni umiestnený varovný obraz,<br />

ktorý je jasnovidným ľuďom na<br />

ich prosbu ukázaný. Býva to veľká<br />

biela guľa, ktorá pri blížiacom sa nebezpečenstve<br />

mení farbu na červenú.<br />

Navyše býva vo vnútri gule astrálny<br />

obraz rastliny paliny, ktorá sa v prípade<br />

hroziaceho nebezpečenstva prevráti<br />

kvetom dole. Je možné pri tom<br />

rozlíšiť, či pôjde o technickú poruchu<br />

alebo zlyhanie obsluhy. Rovnaký<br />

symbol sprevádza aj iné akcie znamenajúce<br />

nebezpečenstvo, akými<br />

sú napríklad výroba nebezpečných<br />

chemikálií, výbušnín, munície a ich<br />

transporty, alebo varuje pred zrútením<br />

domu či výbuchom plynu.<br />

Kým zmiernenie alebo odstránenie<br />

nebezpečenstva ďalšieho výbuchu<br />

v Černobyle je hlavne technický problém<br />

a duchovné okolnosti majú iba<br />

podporný charakter, nebezpečenstvo<br />

veľkého výbuchu Vezuvu je geologicky<br />

neodvratné. Intenzita výbuchu<br />

však má byť podmienená duchovnou<br />

úrovňou obyvateľstva. Veľkosť erupcie<br />

tejto sopky môže byť niekoľkokrát silnejšia<br />

než výbuch v roku 79, keď boli<br />

zničené Pompeje. Všeobecne platný<br />

varovný symbol – dve pyramídy v horizontálnej<br />

polohe, spojené navzájom<br />

plochou základne – môžu jasnovidní<br />

ľudia vidieť v blízkosti kráteru Vezuvu.<br />

Na základe fyzikálneho merania a posúdenia<br />

odborníkov vydala talianska<br />

vláda výzvu na vysťahovanie 2,5 milióna<br />

obyvateľov z najbližšieho okolia<br />

sopky, pričom v najväčšom ohrození<br />

sa nachádza asi 800 000 obyvateľov.<br />

Za vysťahovanie sa poskytuje štátny<br />

príspevok. Varovanie pred touto katastrofou<br />

bolo jasnovidným ľuďom<br />

oznámené z v yšších<br />

úrovní v predstihu už<br />

v roku 1990, pretože<br />

zmena v správaní a duchovnej<br />

úrovni obyvateľstva<br />

je pomalá a trvá<br />

mnoho rokov.<br />

Varovný symbol spojených pyramíd<br />

môžu jasnovidní ľudia vidieť niekedy<br />

aj u detí. Potom to znamená, že dieťa<br />

prišlo na svet kvôli svojim rodičom,<br />

aby im pomohlo v ich vývoji. Keď<br />

rodičia svoje úlohy nesplnia, dieťa<br />

z tohto sveta odíde pred dovŕšením<br />

dospelosti.<br />

Pre človeka môžu byť veľmi užitočné<br />

rôzne varovania o blížiacej sa<br />

chorobe alebo nehode, ktoré sa prejavujú<br />

farebnými škvrnami v jeho aure.<br />

Podľa zákonite meniaceho sa zafarbenia<br />

škvrny sa dá zistiť priebeh choroby,<br />

jej zastavenie a možnosť uzdravenia.<br />

To však neplatí pre choroby<br />

krvi a nervové ochorenia. Informácie<br />

o týchto druhoch ochorenia nie sú<br />

prístupné všetkým liečiteľom.<br />

V súvislosti s niektorými druhmi<br />

ochorenia, ich liečbou alebo vývojom<br />

človeka, sú užitočné informácie<br />

niektorých úsekov z minulých životov.<br />

Nie je síce nutné alebo žiaduce,<br />

aby sme vedeli všetko, čím sme kedysi<br />

prešli, no v prípade, keď to človeku<br />

pomôže v jeho vývoji, môže byť od-<br />

halenie niektorých udalostí z minulého<br />

života prostredníctvom jasnovidného<br />

liečiteľa povolené. Dostane<br />

sa mu tak vysvetlenia, prečo sa v jeho<br />

živote napríklad opakovane vracia<br />

určitý problém, ktorý musí stále riešiť.<br />

Na ilustráciu uvádzam dva príklady:<br />

Jeden mladý muž mal zlozvyk, že<br />

neustále útočil na svojich spolupracovníkov.<br />

Pretože bol drobnej postavy,<br />

musel sa obmedziť na slovné<br />

spory a nemohol nikoho napadať fyzicky.<br />

Mal však záujem o svoju minulosť,<br />

takže mu nakoniec bolo povolené<br />

sa s určitou časťou minulého<br />

života zoznámiť. V súčasnom živote<br />

Edgar Cayce predpovedal<br />

zánik komunizmu v Rusku<br />

má malú postavu preto, že predtým<br />

býval vyhláseným bitkárom. K bitkám<br />

mu teraz nestačia fyzické sily, čo<br />

mu má vlastne dopomôcť k tomu, aby<br />

sa v súčasnom živote naučil odstraňovať<br />

spory dohodou, a nie násilím.<br />

Iný príklad: V okruhu pracovníkov<br />

istej organizácie bolo o jednom človeku<br />

známe, že trpel stihomamom –<br />

pocitom prenasledovania. Aj u najbližších<br />

priateľov si neustále overoval,<br />

či ho niekto neprenasleduje. Nakoniec<br />

musel užívať psychofarmaká, aby<br />

bol vôbec schopný pracovať. Neskôr<br />

mu jasnovidný človek odhalil príčinu<br />

jeho správania a stav pacienta<br />

sa veľmi zlepšil. Muž bol totiž v minulom<br />

živote koncom tridsiatych rokov<br />

policajtom v Taliansku a po nástupe<br />

diktátora Mussolliniho k moci<br />

sa netajil odporom k fašizmu, ktorý<br />

sa stal štátnou politikou. Keď mu pre<br />

jeho názory hrozilo zatknutie, musel<br />

utiecť a mnoho rokov sa skrýval. Tam<br />

vznikol pocit neustáleho prenasledovania,<br />

ktorý ho sprevádzal aj v terajšom<br />

živote.<br />

25<br />

SVET GRÁLU<br />

10 | 2006


T É M A<br />

Na súvislosti medzi chorobami<br />

a správaním v minulých životoch<br />

často upozorňoval vo svojich diagnózach<br />

aj E.Cayce.<br />

Jasnovidní ľudia môžu často opísať<br />

aj nám neviditeľné deje, ktoré sa<br />

odohrávajú pri rôznych náboženských<br />

obradoch, akými sú napríklad<br />

úkony krstu, sobáša, priebeh pobožností<br />

či vysväcovaní chrámov. Napríklad<br />

manželstvo dvoch ľudí, ktorých<br />

záujmy sú prevažne duchovné, môže<br />

kňaz svojím požehnaním posvätiť. Tí<br />

dvaja sú potom spojení nám neviditeľným<br />

oblúkom rôznych farieb, ktorý je<br />

pri požehnaní doplnený korunkou.<br />

Informácie o súčasných i minulých<br />

dejoch nachádzajú jasnovidní ľudia<br />

aj v prírode. V ilustrovanej Biblii je<br />

medzi inými obrázkami aj fotografia<br />

kríka s množstvom drobných žltých<br />

kvetov – jeho botanický názov je Poterium<br />

spinosum. Krík rastie hojne<br />

v okolí Jeruzalema. Z vetvičiek tohto<br />

kríka uplietli rímski vojaci tŕňovú korunu,<br />

ktorú nasadili Kristovi na hlavu.<br />

V astrálnom okolí každého kvetu<br />

tohto kríka je až do dnešných dní<br />

vtlačené znamenie, že táto rastlina<br />

bola zneužitá – nad každým kvetom<br />

je v kruhu zoradených päť zahnutých<br />

skôb, pripomínajúcich ukrižovanie.<br />

Jasnovidní ľudia môžu dostávať informácie<br />

o zemetraseniach, katastrofách,<br />

nehodách, aby nás mohli včas<br />

varovať. No čo ak taký človek nie je<br />

momentálne v našej blízkosti, a nám<br />

hrozí nebezpečenstvo? – Pomocníci<br />

z onoho sveta často nájdu spôsob,<br />

ako nás na nebezpečenstvo upozorniť.<br />

Problém je však v tom, že my ich<br />

tiché varovanie častokrát prepočujeme.<br />

Koľkokrát sme počuli, že niekto<br />

mal „nedobrý pocit“, keď niekam šiel,<br />

a potom to zle dopadlo. Alebo poslúchol<br />

svoj vnútorný hlas a nestalo sa<br />

nič. Ako napríklad jeden pracovník,<br />

ktorý pripravoval skúšobnú chemickú<br />

reakciu. Reakcia mala prebehnúť za<br />

tlaku 150 atm. pri 200°C. Jednotlivé<br />

26<br />

SVET GRÁLU<br />

10 | 2006<br />

SG: Pani Rahlfsová, pracujete ako médium<br />

a poskytujete súkromným osobám<br />

i podnikateľom svoje mediálne<br />

služby, aby ste „zviditeľnili neviditeľné.“<br />

Ako u Vás začal kontakt s jemnohmotnými<br />

oblasťami?<br />

P. Rahlfs: To, čo teraz používam<br />

ako prostriedok pre svoje poradenstvo,<br />

je len zlomok toho, čo sa mi prihodilo.<br />

Spätne si spomínam na to, že<br />

už ako dieťa som často radšej sedela<br />

sama v kúte a rozprávala sa s fikusmi,<br />

než aby som sa hrala s inými deťmi.<br />

Videla som aj farby okolo ľudí. Raz<br />

si moji rodičia želali, aby som sypala<br />

kvetiny pri svadbe známych. Ale keď<br />

som uvidela nevestu a ženícha, všetko<br />

sa vo mne vzoprelo. Videla som okolo<br />

nich kalné farby a povedala som, že to<br />

nemôžem urobiť, pretože tí dvaja sa<br />

aj tak rozídu, lebo sa k sebe nehodia.<br />

Mávala som teda už ako dieťa také<br />

mimozmyslové vnímanie. To všetko<br />

však prestalo, keď sa moji rodičia rozviedli.<br />

Mala som vtedy šesť rokov. Bol<br />

to pre mňa šokujúci zážitok. Spomínam<br />

si, že od tej doby ma sprevádzala<br />

neustála neistota, začala som aj trochu<br />

koktať, nedokázala som sa dobre<br />

vyjadriť. No bola som veľmi usilovná,<br />

urobila som maturitu, ukončila dvojité<br />

vzdelanie, ale stále som sa pýtala<br />

sama seba: je to čudné, prečo vlastne<br />

žiješ? A potom, vo svojich tridsiatich<br />

dvoch rokoch sa začala medzera medzi<br />

6. a 32. rokom môjho života vyplňovať,<br />

začala som sa zase otvárať<br />

vnímaniu, ktoré som pociťovala už<br />

ako dieťa. Začalo sa to v súvislosti<br />

so smrťou mojej babičky, u ktorej<br />

som vyrástla a ktorú som, keď ťažko<br />

ochorela, takpovediac odprevadila na<br />

onen svet. Krátko pred svojou smrťou<br />

mi napríklad rozprávala, že bol u nej<br />

môj dedko, ktorý zomrel už dávnejšie,<br />

a že zase príde, aby si ju odviedol.<br />

Zdalo sa mi to vtedy veľmi neobvyklé,<br />

pretože som sa dovtedy nikdy<br />

nestretla so žiadnou formou ezoteriky,<br />

špiritizmu alebo s niečím pozložky<br />

reakcie boli vložené do autoklávu,<br />

ktorého veko bolo upevnené<br />

ôsmimi skrutkami. Po uzatvorení<br />

veka bola nádoba naplnená<br />

reakčným plynom, bolo spustené<br />

otáčanie nádoby a ohrev. Do protokolu<br />

pracovník zapísal čas, počiatočný<br />

tlak plynu a keď chcel zapísať<br />

teplotu, ozval sa naliehavý vnútorný<br />

hlas, aby teplotu zapísal až neskôr.<br />

Pracovník vtedy zavrel protokol<br />

a z ochranného betónového bunkra<br />

odišiel. Po asi dvadsiatich krokoch<br />

zaznela obrovská rana, pričom sa<br />

otriasla celá budova. Po prehliadke<br />

sa zistilo, že skrutky na veku sa odtrhli,<br />

to odletelo a zarylo sa do steny.<br />

Varujúci hlas zachránil chemikovi<br />

život.<br />

Aj varovanie, ktoré príde vo sne,<br />

môže zachrániť život, keď ho človek<br />

uposlúchne. V roku 1906 navštívil<br />

český huslista Jan Kubelík s manželkou<br />

San Francisco a uzavrel tam<br />

zmluvu na koncert, ktorý sa mal konať<br />

18. 4. 1906. Niekoľko dní pred<br />

týmto dátumom začala koncertného<br />

majstra manželka prehovárať,<br />

aby z mesta odišli, pretože mala<br />

sen, ktorý ju varoval pred hroziacim<br />

nebezpečenstvom. Deň pred<br />

koncertom sa varovanie opakovalo<br />

tak naliehavo, že sa manžel nechal<br />

napokon prehovoriť, aby zrušil<br />

zmluvu, aj keď musel zaplatiť penále<br />

niekoľko tisíc dolárov. Deň po odcestovaní<br />

manželov Kubelíkových<br />

zo San Francisca postihlo mesto<br />

veľké zemetrasenie. Koncertná budova,<br />

v ktorej sa mal konať koncert,<br />

sa celá zrútila.<br />

Schopnosť jasnozrivosti je dar.<br />

Nemá byť využívaný ako atrakcia,<br />

a už vôbec nesmie byť vylepšovaný<br />

či prikrášľovaný fantáziou. Správy<br />

alebo obrazy, ktoré sa k jasnovidným<br />

ľuďom dostávajú, majú priamu<br />

nadväznosť na život – ten terajší<br />

i budúci.<br />

Rudolf Evanžin, Anna Štefková


T É M A<br />

VIDIEŤ NEVIDITEĽNÉ<br />

ROZHOVOR S PETROU RAHLFS O JASNOVIDECTVE<br />

dobným, a ani som nikdy<br />

nečítala žiadnu knihu na<br />

túto tému. Načúvala som<br />

svojej babičke preto akosi<br />

skepticky, ale donútilo<br />

ma to premýšľať a sama<br />

som prišla na to, že na<br />

tom niečo je. Čo mi však<br />

skutočne ukázalo cestu<br />

k správnemu pochopeniu,<br />

bol zážitok, keď zomrela.<br />

Bola som s ňou v úzkom kontakte,<br />

takže som spoznala, že sa blíži<br />

koniec, bola som pri nej, keď naposledy<br />

vydýchla – a potom sa odohralo niečo,<br />

čo bolo pre mňa veľkou zmenou: ten<br />

láskyplný cit, ktorý som k nej vždy cítila,<br />

keď som ju držala v náručí alebo<br />

keď sme boli spolu, bol preč! Necítila<br />

som k telu, ktoré tu predo mnou ležalo,<br />

žiadny vzťah, bolo to niečo cudzie! Ležalo<br />

v mojom náručí a ja som si myslela:<br />

to predsa nemôže byť pravda, že<br />

toto je moja babička! Pri týchto myšlienkach<br />

som mala skoro výčitky svedomia!<br />

Ale súčasne bolo všetko, čo<br />

som k nej dovtedy cítila, ešte tu – lenže<br />

to bolo okolo mňa, a už nie v tele. To<br />

ma tak fascinovalo, že som po jej smrti,<br />

keď telo odviezli, ešte dlho zostala sedieť<br />

v miestnosti ponorená do seba.<br />

A vtedy som vedela: keby som hovorila<br />

touto rečou – pričom som vôbec nevedela,<br />

aká „táto reč“ má byť – mohla by<br />

som sa ňou ešte stále zhovárať.<br />

SG: To bol pre Vás zrejme začiatok duchovnej<br />

cesty…<br />

P. Rahlfs: Po zážitku so svojou babičkou,<br />

s ktorou som neskôr bola ešte<br />

dlho v spojení, som uzavrela sama so<br />

sebou zmluvu. Povedala som si: chcem<br />

tomu rozumieť, chcem jednoducho vedieť,<br />

čo sa tu odohráva; vidím svetlo<br />

na konci tunela a urobím všetko, čo je<br />

treba, aby som k tomuto<br />

svetlu prišla. To bola<br />

moja vnútorná zmluva so<br />

sebou, a ja som odvtedy<br />

zmenila celý svoj život aj<br />

vzťahy k ostatným ľuďom.<br />

Robila som proste všetko<br />

intuitívne, čo mi mohlo<br />

priniesť bližšie pochopenie,<br />

spoznala som veľa<br />

zaujímavých ľudí, ktorí<br />

sa týmito vecami zaoberajú, bola som<br />

k nim priťahovaná; nemala som vôbec<br />

strach zo zmien, z neznámeho, alebo<br />

niečo podobného. Ubehlo sedem alebo<br />

osem rokov vnútorného vzdelávania<br />

s hlbokými zážitkami, o ktorých by<br />

som mohla dlho rozprávať…<br />

SG: Z Vášho životopisu je zrejmé, že ste<br />

v tom čase okrem iného študovali aj psychológiu<br />

a zbierali skúsenosti ako dizajnérka<br />

a sociálna pedagogička. Ako sa<br />

potom neskôr v 90. rokoch začala Vaša<br />

poradenská činnosť? Bolo to v kruhu<br />

Vašich známych?<br />

P. Rahlfs: Áno, spočiatku som začínala<br />

bezplatne radiť súkromným osobám,<br />

pričom išlo vždy o veľmi praktické<br />

veci, napr. prečo sa vyskytovali<br />

problémy medzi manželmi alebo prečo<br />

mal syn problémy s učením. Neskôr<br />

prišli so svojimi problémami aj prví<br />

podnikatelia.<br />

SG: Ako sa odohráva také mediálne poradenstvo<br />

v praxi?<br />

P. Rahlfs: To sa veľmi menilo. Predtým<br />

to prebiehalo tak, že keď niekto položil<br />

otázku, sústredila som sa a potom<br />

som videla vo svojom vnútri obrazy,<br />

ktoré som im následne vyložila. Z toho<br />

sa potom dala odvodiť aj konkrétna pomoc<br />

pre rozhodovanie v živote. Dnes<br />

je to inak. Pri poradenstve sa snažím<br />

o súlad so zákazníkom, vcítim sa do<br />

neho. To trvá približne desať minút.<br />

Často to ide i rýchlejšie, a potom myslím<br />

ako on, cítim ako on, dokážem jeho<br />

vlastné telo vnímať ako on. Ale pretože<br />

ja nie som on, mám k dispozícii z jeho<br />

informačného poľa vedomia aj tie informácie,<br />

ktoré on prehliadne, pretože<br />

k nim nemá priamy prístup. Potom sa<br />

pokúsim tieto blokované informácie,<br />

ktoré on potrebuje na to, aby sa vedel<br />

rozhodnúť pre zmenu, zreteľne opísať<br />

tak, aby mohol konať. Je to akoby som<br />

zviditeľnila veci, ktoré ležia na jeho pleciach,<br />

no ktoré on vidieť nemôže. Ako<br />

keby som bola jeho zrkadlom, v ktorom<br />

sa on môže pozorovať.<br />

SG: Podľa Vašich slov smerujete svoje<br />

mediálne poradenstvo tak, aby ste pomáhali<br />

priaznivo ovplyvniť osobnú situáciu<br />

ľudí. Domnievam sa, že zrejme na<br />

rozdiel od mnohých iných jasnovidcov<br />

alebo astrológov vychádzate z toho, že<br />

náš osud nie je pevne určený...<br />

P. Rahlfs: Podľa mojich osobných zážitkov<br />

som presvedčená, že je možné<br />

scenár nášho života prepísať, že tzv.<br />

„hladina príčin“ je zmeniteľná.<br />

SG: Uskutočnenie zmien, ktoré by duchu<br />

priniesli úžitok, nie je ľahké. Aké všeobecné<br />

rady z Vašich skúseností môžete<br />

ľuďom poskytnúť, aby svoje životné situácie<br />

zvládali čo najlepšie?<br />

P. Rahlfs: Moja rada znie: uznať učiteľov,<br />

ktorých nám život posiela. Pokiaľ<br />

mám pocit, že oproti mne sedí<br />

človek, ktorý objavil niečo, čo som ja<br />

doposiaľ neobjavila, potom by som mu<br />

mala dôverovať a v istom zmysle ho<br />

nasledovať, aby som sa sama zdokonalila.<br />

Život je učiteľ, a anjeli sú ľudia,<br />

ktorých stretávam a ktorí mi prinášajú<br />

posolstvo. A moje cítenie je indikátor,<br />

ktorý mi hovorí – takto áno alebo<br />

takto nie!<br />

SG: Ďakujem za rozhovor – a želáme<br />

veľa ďalších úspechov vo Vašej práci!<br />

27<br />

SVET GRÁLU<br />

10 | 2006


R E P O R TÁ Ž<br />

IMPLÓZIA – ENERGIA BUDÚCNOSTI?<br />

28<br />

SVET GRÁLU<br />

10 | 2006<br />

Implózia energie – to je sila smerovaná<br />

do centra: Skúmaniu tohto princípu sa<br />

venuje tirolský prírodovedec Johann<br />

Grander. Jeho „živá voda“ sa medzitým<br />

stala pojmom aj ďaleko za hranicami<br />

jeho vlasti. Pritom je oživovanie vody<br />

„Granderovou technológiou“ do určitej<br />

miery iba „vedľajším produktom“ unikátneho<br />

vynálezu, ktorý si zrejme oprávnene<br />

zaslúži prívlastok „revolučný“.<br />

Z<br />

PRINCÍP IMPLÓZIE<br />

ákladná myšlienka „princípu implózie“<br />

siaha k Viktorovi Schaubergerovi<br />

1) (1885–1958), zanietenému<br />

kritikovi súčasného plytvania<br />

energiou, ktorý bol pevne presvedčený<br />

o tom,<br />

že ľudstvo sa<br />

v t e c h n i k e<br />

uberá zásadne<br />

ne s pr áv nou<br />

cestou. Dospel<br />

k n a s ledovnému<br />

poznaniu:<br />

„Naša moderná<br />

technika<br />

sa správa ako roľník, ktorý na jar dá<br />

do zeme sedem zemiakov a na jeseň<br />

vyberie jeden.“<br />

Pri obvyklej forme premeny energie<br />

sa značná jej časť nenávratne stráca –<br />

táto skúsenosťsa v neposlednom rade<br />

stala zásadou termodynamiky. Príroda<br />

k nej dáva – tak to Schauberger<br />

tvrdí – ešte energiu „zadarmo“,<br />

ak súhlasí technické usporiadanie.<br />

A ono bude súhlasiť, ak dokážeme<br />

neudierať na deštruktívne, obmedzujúce<br />

struny prírody, ale rozvibrujeme<br />

ich do budujúceho pôsobenia.<br />

Skutočne sa dá povedať, že naša<br />

moderná technológia sa celkom upísala<br />

princípu explózie: od spaľovacieho<br />

motora až po jadrovú elektráreň<br />

sa všetko uberá podľa kréda<br />

expandovaného uvoľňovania energie.<br />

Práve tento princíp však podľa<br />

Schaubergera podporuje úbytok;<br />

je princípom rozpínania pri súčasnom<br />

zrieďovaní, princípom rozkladu,<br />

umierania.<br />

Ako protiklad k tomuto princípu<br />

explózie stojí budujúci princíp implózie,<br />

úsilia k centru. Ak v prírode<br />

niečo rastie a prospieva, potom zjednodušene<br />

vyjadrené to zbiera, ukladá,<br />

sústreďuje, hmotu okolo centra. Aj<br />

vývoj na zemi je možný len vtedy, ak<br />

nás tiaž priťahuje k zemi. Princíp implózie<br />

je teda priťahujúci, udávajúci<br />

formu a budujúci.<br />

Viktor Schauberger to všetko zhrnul<br />

takto: „Forma pohybu, ktorá vytvára,<br />

vyvíja, zušľachťuje a buduje,<br />

je (…) špirálovitý pohyb zvonku<br />

dovnútra smerom do centra pohybu,<br />

čiže dostredivý pohyb. Nachádzame<br />

ho v prírode všade tam, kde<br />

sú v činnosti budujúce sily: v špirálových<br />

hmlovinách vonku vo vesmíre,<br />

v pohybe našej slnečnej sústavy, v pohybe<br />

vody v prírode, v pohybe krvi<br />

a štiav. Rozkladná, rozpúšťajúca<br />

forma pohybu je naproti tomu odstredivá.<br />

Táto núti médium k pohybu<br />

z centra von, smerom k perifériám.<br />

Je to „priamy“ pohyb. Časti v médiu<br />

sú doslova vymršťované z centra na<br />

perifériu. Médium sa uvoľňuje, rozpúšťa<br />

a rozkladá. Tento pohyb používa<br />

príroda, aby rozložila spotrebované<br />

celky, a potom nanovo<br />

koncentrovaným pohybom skladala<br />

z jednotlivých úlomkov nové formy,<br />

nové celky. (…) V prírode dochádza<br />

k trvalému kolobehu jednotlivých foriem<br />

pohybu. Budujúci pohyb však<br />

musí prevládať, aby bol vývoj vôbec<br />

možný.“<br />

Tirolský prírodovedec Johann Grander<br />

Viktorovi Schaubergerovi bolo<br />

zrejme jasné, že s týmito tvrdeniami<br />

bude plávať úplne proti prúdu.<br />

Jeho tvrdenia predsa spochybňovali<br />

takmer všetko, čo sa technokraticky<br />

počítalo za dobré a vzácne. A tak<br />

povedal: „Pokladajú ma za šialenca<br />

a možno majú pravdu. V tom prípade<br />

nezáleží na tom, či je na svete o jedného<br />

blázna viac alebo menej. No ak<br />

mám pravdu ja a veda sa mýli, potom<br />

nech sa Pán nad ľudstvom zľutuje.“<br />

Nuž – väčšinou je to praktická skúsenosť,<br />

ktorá v priebehu dejín rozhoduje<br />

o platnosti nejakej teórie.<br />

Čo sa teda stalo so Schaubergerovými<br />

myšlienkami? Dokázal sa princíp<br />

implózie v technickej aplikácii<br />

konkrétne presadiť, alebo je potrebné<br />

„budujúce využívanie energie“ zatiaľ<br />

vykázať do múzea bláznivých nápadov?<br />

Odpoveď na to je – určite nie. Viktor<br />

Schauberger bol všetkým možným,<br />

len nie teoretikom odtrhnutým<br />

od praxe; pripisuje sa mu množstvo<br />

objavov – od poľnohospodárskych<br />

a lesníckych prístrojov až ku (spochybňovanému)<br />

lietajúcemu stroju na


R E P O R TÁ Ž<br />

implóziu s „UFO pohonom“. V myšlienke<br />

využívania budujúcej implozívnej<br />

energie sa dodnes pokračuje.<br />

TAJOMNÝ<br />

MAGNETICKÝ MOTOR<br />

D<br />

ôležitá stopa vedie do Jochbergu<br />

v Tirolsku, do firmy „INNU-<br />

TEC“, ktorú vybudoval Johann<br />

Grander spolu so svojou rodinou.<br />

Grander – rovnako láskavý ako aj<br />

zdržanlivý, vtipný a zároveň hlboko<br />

vážny prírodný bádateľ – síce nikdy<br />

cieľavedome nebudoval na Schaubergerovom<br />

myšlienkovom bohatstve<br />

(„Na začiatku svojich výskumov<br />

som dlhých desať rokov o Schaubergerovi<br />

vôbec nič nevedel!“); no jeho<br />

pozorovania ho medzitým priviedli<br />

k rovnakému záveru: Riešenie našich<br />

problémov s energiou spočíva v princípe<br />

implózie!<br />

A práve toto našiel v prirodzenom<br />

magnetizme, s ktorým Grander dlhý<br />

čas experimentoval, až sa mu podarilo<br />

– podľa jeho vlastných slov – urobiť<br />

prielom, keď špeciálne legované<br />

magnety usporiadal tak, že sa navzájom<br />

rozkmitávali, až začala prúdiť<br />

využiteľná energia. Grander chcel<br />

skonštruovať asi desať „magnetických<br />

motorov“ fungujúcich na tomto princípe<br />

implózie, ktoré fungujú bez ďalšej<br />

vonkajšej potreby energie – idú jednoducho<br />

len na magnetizmus a potrebujú<br />

batérie len na „rozbeh, na ovládanie<br />

a vyrovnávanie“ (Grander).<br />

Časy, keď Johann Grander prezentoval<br />

verejnosti svoje magnetické motory,<br />

ktorými okrem iného poháňal<br />

stroje a rozsvecoval žiarovky, sa však<br />

pominuli. Prírodovedec, hlboko presvedčený<br />

o tom, že takýto objav by<br />

bol v našej materialisticky zmýšľajúcej<br />

dobe ihneď zneužitý, o tom hovorí<br />

takto: „Za magnetický motor mi<br />

už ponúkali milióny! Boli tu u mňa<br />

páni, ktorí na stôl položili plný kufor<br />

peňazí. Ja som však všetky tieto ponuky<br />

odmietol a motor by som ani<br />

sám nedal na trh. To by bola dnes<br />

samovražda.“<br />

Na tomto mieste treba podotknúť,<br />

že Johann Grander pôsobí bezpochyby<br />

vierohodne. Niet dôvodu na<br />

to, aby sme tohto človeka, ktorého<br />

osobnosť charakterizuje hlboké náboženské<br />

cítenie, podozrievali z nečistých<br />

úmyslov. O tom je napríklad<br />

presvedčený aj Dr. Hans Kronberger.<br />

Niekdajší televízny reportér ORF a súčasný<br />

člen európskeho parlamentu sa<br />

počas mnohých rokov mohol presvedčiť<br />

o serióznosti Johanna Grandera<br />

a k jeho magnetickému motoru hovorí:<br />

„Johann Grander sa domnieva,<br />

že čas ešte nedozrel. To je jeho stanovisko<br />

a ja si myslím, že sa na neho<br />

nemá robiť žiaden nátlak.“<br />

Tak teda zostáva magnetický motor<br />

naďalej dobre stráženým tajomstvom<br />

Granderovej rodiny. Verejnosti sú dostupné<br />

zatiaľ iba rôzne „oživujúce techniky“<br />

ako „vedľajšie produkty“ tohto<br />

objavu. Granderovou technológiou<br />

medzičasom „implozívne“ ovplyvnený<br />

trh môže záujemcom ponúknuť<br />

napríklad „Granderov budík“, ďalej<br />

„Eco-Kat“ (technológia, ktorá u motorov<br />

merateľne znižuje spotrebu pohonných<br />

hmôt), prístroj na „oživovanie“<br />

vody a napokon mimoriadne efektívny<br />

ochranný krém proti slnku.<br />

Tento princíp je v Granderovej firme<br />

„INUTEC“ všeobecným pravidlom:<br />

vo verejnej práci sa napríklad úplne<br />

upúšťa od reklamy, ktorá vykrikuje<br />

na trhu – považuje sa tiež za princíp<br />

explózie. Namiesto toho sa stavia na<br />

prirodzenom vývoji, kde záujemcovia<br />

zameriavajú pozornosť na „centrum<br />

Grander“. Aj toto upriamovanie<br />

pozornosti je ťažko ovládateľné; je to<br />

zjavné napr. z úzkostlivej opatrnosti<br />

Johanna Grandera v kontakte so žurnalistami<br />

(prakticky vôbec neposkytuje<br />

rozhovory a vo všeobecnosti ani<br />

nechce, aby sa o ňom veľa rozprávalo).<br />

Ďalším nezanedbateľným faktorom je<br />

skutočnosť, že medzičasom dochádza<br />

k prejavom vytvárajúcim „kult osobnosti“.<br />

A ako to už u fanatikov býva,<br />

narobia títo príliš euforickí „Granderovi<br />

učeníci“ často viac škody ako<br />

osohu.<br />

M<br />

DUŠEVNÁ IMPLÓZIA<br />

edzičasom sa pre Johanna Grandera<br />

stala v prvom rade snaha,<br />

aby sa človek venoval predovšetkým<br />

vnútornému svetu, pretože aj tu sa<br />

môže ukázať účinok princípu implózie:<br />

Kto radšej mlčí, než tára, kto sa<br />

vie pohrúžiť do seba namiesto toho,<br />

aby nechal svoje myšlienky rozplynúť<br />

pod cudzími vplyvmi a kolísavými<br />

ľudskými názormi, kto hľadá spojenie<br />

nahor a obracia sa na Stvoriteľa,<br />

k tomu sa dostane aj ďalšie, omnoho<br />

hlbšie siahajúce poznanie: „Človek<br />

je jediná bytosť so slobodnou vôľou“,<br />

hovorí Johann Grander, „môže byť<br />

slobodný, musí však dávať pozor, aby<br />

do svojho bytu alebo domu nevpustil<br />

podnájomníkov a nemusel potom<br />

pred nimi utekať do pivnice!“<br />

„Ten hore“, náš rozum, ktorého odcudzené<br />

myšlienky dosť často vládnu<br />

nad vlastným duchom, nad vlastnou<br />

osobnosťou a v pravom slova zmysle<br />

ho utláčajú. No človek by mal predovšetkým<br />

nájsť samého seba – a tak<br />

nadobudnúť pokoj jasnej, Svetlu otvorenej<br />

osobnosti. Potom by mohol<br />

spomínaný princíp implózie naplno<br />

rozvinúť to svoje silou naplnené, budujúce<br />

pôsobenie aj v duchovno-duševnej<br />

oblasti…<br />

Werner HUEMER<br />

Literatúra:<br />

(1) H. Kronberger/S. Lattacher: „Auf der Spur des Wasserrätsels“<br />

(Na stope záhady vody), Uranus-Verlag, Wien, 1995<br />

(2) Olof Alexandersson: „Lebendes Wasser“ (Žijúca voda) ,<br />

Ennstaler Verlag, ISBN 3-85068-377-X<br />

1) O živote a práci Viktora Schaubergera sme písali vo Svete<br />

Grálu č.2.<br />

29<br />

SVET GRÁLU<br />

10 | 2006


F O T O R E P O R TÁ Ž<br />

30<br />

SVET GRÁLU<br />

10 | 2006<br />

MEXIKO<br />

M<br />

exiko je zem sopiek, púští a pralesov,<br />

mnohých kultúr, náboženstiev a zaniknutých<br />

ríš. Vyprahnutá krajina, okrem kaktusov<br />

takmer žiadna vegetácia a medzi kaktusmi<br />

sa preháňajú jazdci na koňoch. Táto predstava<br />

vznikla hlavne sledovaním filmov typu Sedem<br />

statočných, ale zistil som, že realita na mnohých<br />

miestach Mexika je skutočne taká.<br />

Mesto Mexico City prakticky stále zahaľuje<br />

oblak smogu z miliónov áut. Preto odtiaľ autobusom<br />

utekáme do mestečka Amecameca pod<br />

najznámejšiu mexickú sopku Popocatepetl.<br />

V meste sa práve koná indiánska slávnosť a my<br />

žasneme, koľko stánkov, púťových atrakcií, áut<br />

a potulných psov sa tu vojde. Mexičania oslavujú<br />

často, veľa a radi. Je tu neuveriteľne živo,<br />

všetci sa prekrikujú. Niekoľko skupín Indiánov<br />

tancuje a hrá na bubny, gitary a mandolíny.<br />

Všetky tieto nástroje používajú iba ako<br />

rytmický sprievod, takže celkom odpadáva<br />

problém s ladením. Naopak, nastáva problém<br />

pre majiteľov hudobného sluchu, ktorí trpia.<br />

Počas karnevalu je zreteľne vidieť pre Mexiko<br />

typické prepojenie pôvodných rituálov a implantovaného<br />

kresťanstva.<br />

Vulkán Paricutin vyrástol v roku 1943 na<br />

poli miestneho poľnohospodára Dionisia, keď<br />

práve oral pole. Dionisio sa spočiatku snažil<br />

kráter zasypať hlinou, ale vzdal to a vzdia-


lil sa. Sopka v priebehu roku vyrástla o 400<br />

m, potom sa radšej vzdialili aj dve najbližšie<br />

dediny a dobre urobili. Láva pohltila všetko,<br />

zostala iba špička jedného kostolíka.<br />

Mexická architektúra sa dá rozdeliť na dve<br />

obdobia: pred príchodom Španielov a po príchode<br />

Španielov. Prvé charakterizuje sivý kameň,<br />

veľmi vysoké a strmé schody a malé<br />

okná. Druhé obsahuje všetky farby, aké človek<br />

kedy vymyslel, a malé okná. Pyramídy<br />

vznikali zhruba od počiatku nášho letopočtu<br />

a stavali ich Mayovia, Aztékovia, Toltékovia<br />

a iní -tékovia. Archeológovia nie sú jednotní<br />

v názore, či išlo iba o náboženské stavby,<br />

alebo či sa v niektorých aj bývalo.<br />

Zvedavý turista určite narazí aj na nájomných<br />

hudobníkov – mariachis. V kostýmoch,<br />

zdobených peniažtekmi a šnúrkami,<br />

sa zhromažďujú navečer na námestí<br />

a čakajú, kým si ich niekto odvedie. Hrajú<br />

na svadbách, pohreboch či oslavách. Ich<br />

typickými nástrojmi sú gitara a trúbka<br />

a hlavným repertoárom piesne o láske, či<br />

už prešťastné alebo nešťastné.<br />

Na výjazde z niektorých miest sú cez celú<br />

cestu veľké cedule s nápisom: „Šoféruj opatrne<br />

a vráť sa čoskoro.“ Aj ja by som sa sem<br />

chcel zase vrátiť.<br />

Foto a text: Martin VIK<br />

31<br />

SVET GRÁLU<br />

10 | 2006


32<br />

SVET GRÁLU<br />

10 | 2006


F O T O R E P O R TÁ Ž<br />

33<br />

SVET GRÁLU<br />

10 | 2006


P O V I E D K A<br />

Neskorá ruža<br />

le moja úcta, pán Vodák,“ smeje<br />

„A sa zriadenec Vít. „Už ste u mňa<br />

dlho neboli. Tu dole sa veľmi nezohrejete,<br />

však? Hore vám nekúria?“<br />

Vít v čiernom pracovnom plášti<br />

a čiapke so znakom mesta spýtavo<br />

pozrie na huslistu Vodáka. V chladiacom<br />

boxe mestského krematória<br />

nie je práve útulne: v holej betónovej<br />

miestnosti osvetlenej len zadrôtovaným<br />

svietidlom na strope, stoja pri<br />

oboch stenách kovové vozíčky s rakvami.<br />

Vodák cez ne preletí rozpačitým<br />

pohľadom:<br />

„Pán Vít, máte tu dnes na obrad nejakú<br />

pani Skúpu. Kdeže je?“<br />

„Pani Skúpu hovoríte? Momentík,<br />

na to sa pozrieme,“ nasadzuje Vít malé<br />

guľaté okuliariky a ide k zoznamu<br />

obradov, zavesenému pri výťahu.<br />

„Áno, pravdaže, pani Skúpa, tu ju<br />

máme; je dnes piata, jedenásť štyridsať<br />

päť,“ ukazuje si prstom Vít. “Tú<br />

priviezli už v stredu,“ vracia sa k Vodákovi,<br />

„tak to bude ešte v šestke. Nejaká<br />

príbuzná?“ zdvihne oči nad oblúčiky<br />

okuliarov.<br />

„Ale, nie,“ pokrčí ramenom Vodák.<br />

Necíti sa tu dnes práve najlepšie. Prichádza<br />

sem občas na kus reči, Vít<br />

si ho vždy doberá, vy dôchodcovia<br />

sa máte, ale dnes je to iné. „Je to len<br />

známa, pán Vít.“<br />

„Známa . . . áno, môžete sa do tej<br />

šestky pozrieť, to hej, ale otvárať vám<br />

to nebudem, pán Vodák. Vystaviť nepíšu<br />

a pozerám,“ nazerá do papierov,<br />

„že je to z nemocnice a to viete,“ mnohovravne<br />

zdvihne obočie, skladá oku-<br />

34<br />

SVET GRÁLU<br />

10 | 2006<br />

liariky, chytí prázdny vozík a rachotí<br />

s ním k výťahu. „Ako hovorím,“ volá<br />

ešte cez rameno, „v šestke.“<br />

Vodák prejde miestnosťou a železnými<br />

dvermi do šestky. Pri stene<br />

vpravo je niekoľko rakiev. Nájde ju<br />

hneď. Na bielom štítku je prosto napísané:<br />

Anna Skúpa, 1931.<br />

Anička! Pozerá na prostú, čiernu<br />

rakvu, tu si. Vidíš, nakoniec sme sa<br />

predsa zišli… K hrdlu mu stúpa vlna<br />

nečakanej bolesti. A ja som myslel…<br />

„Vodák, Vodák,“ ozýva sa nad<br />

schodmi; zostupuje po nich obradník.<br />

„Tu je. V chladiacom boxe! To je<br />

vám hore také teplo?“<br />

Vodák mu v rozpakoch kráča oproti:<br />

„Je tu známa, má dnes obrad,“ vysvetľuje,<br />

„tak ju hľadám.“<br />

„Ale hore čakajú už len na vás,“ sucho<br />

odpovie obradník.<br />

Vodák chvatne vystupuje po schodoch.<br />

Organ preluduje, svetlá sú rozsvietené.<br />

„Máte tu, pán Vodák, Srdce ako<br />

husle na úvod a vy nikde,“ spýtavo<br />

hľadí organista od hracieho stola.<br />

„Prepáčte,“ dáva Vodák husle pod<br />

bradu. Krátka predohra organu a obradnou<br />

sieňou sa nesú nežné tóny huslí.<br />

Vodák sa o Aničkinom pohrebe<br />

dozvedel vlastne až včera, od známej;<br />

náhodou ju stretol. I keď si myslel, že<br />

uplynuli roky a roky, bolestne ho to<br />

prekvapilo. Anička? Veď bola oveľa<br />

mladšia ako on. Ťažko ochorela, veľa<br />

si vytrpela, veľa, pán Vodák…<br />

Dohrali. S husľami pod pazuchou<br />

ide k rozpisu ďalších skladieb, ale čelista<br />

naňho sykne: „Snenie na WC,<br />

máte voľno.“<br />

Vodák kývne a vracia sa. Kolega<br />

bude teraz hrať Schumannovo Snenie<br />

na violončelo.<br />

„Po rečníkovi sú Hoffmanské<br />

kvapky spoločne a nakoniec Vemapodšum,“<br />

príčinlivo šepká kolega.<br />

„Ďakujem,“ mierne sa ukloní Vodák.<br />

Musí si nájsť Barcarolu z Hoffmanových<br />

poviedok a v spevníku potom<br />

Vesničko má pod Šumavou.<br />

Včera pocítil po dlhom čase zase<br />

prudkú bolesť pri srdci:<br />

Nikdy ju už neuvidím…<br />

„Vemapodšum spoločne, bez<br />

skoku!“<br />

Nikdy sa už na mňa neusmeje…<br />

„Nedojiť, nedojiť, nech tu nie sme<br />

do večera!“<br />

Chcel by som jej toho ešte toľko,<br />

toľko povedať…<br />

„Vašo, pridáme Vltavu podľa Hašlera,“<br />

obracia sa organista na speváka,<br />

„sme krátki.“<br />

Vodák ide po schodoch do chladiaceho<br />

boxu. „Tak pozor, pozor, teraz tu<br />

mám frmol. Priviezli mi ďalších,“ rámusí<br />

Vít plným vozíkom. „Ale naozaj<br />

mi tu teraz nezavadzajte.“<br />

„Ja len na chvíľu u tej známej,“ vyhýba<br />

sa Vodák. Vít odráža vozík<br />

k stene a náhli sa zase k výťahu.<br />

Rakva zotrvačne dôjde a duto narazí<br />

do steny.<br />

Vidíš, toľko som ti toho ešte chcel<br />

povedať, Anička. Veril som, že sa<br />

spolu ešte stretneme a že… Mierne<br />

prešedivelá milá pani stojí vedľa


akvy a jasnými modrými očami sa<br />

na Vodáka usmieva… totiž, uprene<br />

hľadí Vodák na veko rakvy, vieš… ja<br />

som na teba, Anička, vlastne nikdy<br />

neprestal myslieť. A to som ti vždy<br />

chcel povedať.<br />

Pani pristupuje bližšie a láskyplne<br />

položí ruky Vodákovi na ramená.<br />

Vidíš a čakal som dlho; príliš dlho<br />

som čakal… život ubehol tak náhle.<br />

Ani… Zase tá vlna bolesti stúpajúca<br />

k srdcu. Rýchlo sa otočí ku schodom<br />

vedúcim medzi živých.<br />

Na tabuli vedľa organu číta: KM-<br />

SM-IPL-XEROX-NÝMAND<br />

Vydýchne a pripraví si Keď ma stará<br />

matka, Indiánsku pieseň lásky, Largo<br />

z opery Xerxes a na záver je spev:<br />

Nikto na celom svete.<br />

Organ dokončuje obrad a tóny vysokých<br />

kvínt v dlhom diminuende<br />

doliehajú až sem, pod nízky betónový<br />

strop.<br />

„Jedenásť štyridsať päť. Skúpa Anna,“<br />

hlaholí od schodov Vít. „Tak s dovolením,<br />

pán Vodák, musím dať pani<br />

Skúpu do výťahu a potom hore.“ Vodák<br />

ustúpi, vozík zaškrípe; potom ide<br />

za rakvou, ako jediný.<br />

„Teraz máme voľný výber,“ stretne<br />

sa na schodoch s organistom. „“Je to<br />

vraj vaša známa, tak si vyberte.“<br />

Dohodli sa na Bachovej chorálovej<br />

predohre a nakoniec, o to Vodák<br />

veľmi prosí, Blíž k Tebe Bože môj…<br />

„Viete, Jaromír, tú pieseň sme ešte<br />

ako študenti spolu spievali v našom<br />

zbore. Obaja sme ju mali veľmi radi;<br />

bola to vtedy naša pieseň,“ zveruje sa<br />

náhle Vodák.<br />

Za husľovým puzdrom má už od<br />

rána dlhú rolku v hodvábnom papieri.<br />

Teraz z nej vybaľuje ružu. Najkrajšiu<br />

neskorú ružu zo svojej záhrady. Mráz<br />

ju nespálil; nádherne sa rozvila.<br />

Dole už Vít s obradníkom upravili<br />

vence a kvetiny od pozostalých. Hudobníci<br />

odišli na kávu, čalúnené dvere<br />

kancelárie ticho zaklapli, obradná<br />

sieň stíchla.<br />

Vodák vstupuje k vystavenej rakve<br />

a ukladá na ňu svoju ružu.<br />

„Anička, na tvojej ďalekej ceste ti<br />

prajem len všetko dobré. Pán ti žehnaj…“<br />

hovorí ticho. Náhle sa mu trochu<br />

zahmlia okuliare.<br />

Milá, usmievavá pani stojí znovu<br />

vedľa neho; teraz ešte zreteľnejšia<br />

a svetlejšia. Pri jeho slovách radostne<br />

pristupuje a láskyplne, nežne pohladí<br />

Vodáka po tvári. Akoby chcela povedať:<br />

nebuď smutný.<br />

Tak sa tu, v prázdnej obradnej sieni<br />

dočasne rozchádzajú dva životy. A do<br />

koberca osudu sa tkajú nitky do životov<br />

budúcich. Nič už toto stretnutie<br />

neporuší. Nitky krásnych farieb stúpajú<br />

nahor, tóny plynú.<br />

Keď potom hrajú pieseň Blíž k Tebe<br />

Bože môj, hrá Vodák tak, ako ešte<br />

nikdy v tejto sieni nehral. Rozžiaria sa<br />

farebné, vysoké okná nedeľných rán,<br />

zaznejú vzdialené zvony, zavonia neskorá<br />

ruža. Teraz je to len ich pieseň.<br />

Pomáha odchádzajúcej cez prah.<br />

Keď dohrali a bronzová brána sa<br />

zavrela, dlho sa Vodák díva von presklenou<br />

stenou na strieborné smreky<br />

urnového hája. Pred očami mu prebiehajú<br />

celé roky; Anička v nich svieti<br />

spomienkou. Necíti smútok; naopak –<br />

hrejivú radosť, že ju takto mohol odprevadiť.<br />

Potom začuje na schodoch hlasy<br />

kolegov. Odvráti sa od veľkého okna<br />

spomienok a husle tichučko preladí.<br />

Jaroslav KLIMECKÝ<br />

35<br />

SVET GRÁLU<br />

10 | 2006


Z A U J A L O N Á S<br />

Z A U J Í M A V O S T I Z O S V E TA V E D Y A V Ý S K U M U<br />

Kamene – živé tvory?<br />

Dvaja francúzski geológovia<br />

prišli k záveru, že kamene<br />

sú schopné dýchať,<br />

hýbať sa a dokonca pôsobiť<br />

na ľudské zdravie. Kamene<br />

sú pre nich živými<br />

bytosťami, čo dokladajú<br />

vlastnými dôkazmi.<br />

Francúzski geológovia<br />

Arnold Rheshar a Pierre<br />

Escollet dlhú dobu študovali<br />

rozmanité kamene zozbierané<br />

na najrôznejších<br />

miestach sveta. Spoločne<br />

dospeli k záveru, ktorého<br />

obsah z úst vedcov mnohých<br />

prekvapí.<br />

Kamene údajne obsahujú<br />

určitý druh životnej<br />

aktivity, aj keď sa prejavuje<br />

len veľmi pomaly<br />

a v dlhých časových úsekoch.<br />

Vďaka nej sa štruktúra<br />

kameňov mení, a dokážu<br />

aj starnúť. Umožňuje<br />

im dýchať, alebo sa dokonca<br />

hýbať. Jeden takýto<br />

nádych môže trvať<br />

od troch dní do dvoch<br />

týždňov, a dokážu dokonca<br />

určitým spôsobom<br />

aj pulzovať, akoby im bilo<br />

srdce. Tento interval trvá<br />

tri dni.<br />

Obaja vedci fotograficky<br />

zdokumentovali aj pohyb<br />

kameňov. Jeden z nich sa<br />

v priebehu dvoch týždňov<br />

bez zásahu posunul o dva<br />

a pol centimetra. Obaja geológovia<br />

z toho usúdili, že<br />

aj kamene sú živými organizmami,<br />

a v podstate<br />

všetko, čo nás na planéte<br />

obklopuje, je možné označiť<br />

za živé.<br />

http://magazin.atlas.sk/<br />

veda_a_technika/29063/<br />

36<br />

SVET GRÁLU<br />

10 | 2006<br />

Menia tvar<br />

Vodný vír môže<br />

rozkvitnúť ako<br />

kvet do skvostných<br />

geometrických<br />

tvarov – tvrdia<br />

fyzici v referáte uverejnenom<br />

v časopise Physical<br />

Review Letters. Výskumný<br />

tím sčasti naplnil<br />

odmerku vodou a roztočením<br />

okrúhlej platničky<br />

na dne odmerky<br />

rozmiešal tekutinu. Ako<br />

vzrastala rýchlosť rotácie,<br />

okrúhle oko vodného<br />

víru menilo svoj tvar najskôr<br />

na elipsu, potom sa<br />

rozprsklo ďalej do rohov,<br />

až sa zmenilo na trojuholník,<br />

štvorec atď. Vedci<br />

žasli nad týmto úkazom<br />

a doteraz naň nemajú<br />

žiadne vysvetlenie.<br />

http://sciencenow.sciencemag.org/<br />

science-shots/<br />

Koniec žiaroviek<br />

Objav Michaela Bowersa,<br />

študenta Vanderbiltovej<br />

univerzity v Nashville<br />

v americkom štáte Tennessee,<br />

by mohol vytlačiť<br />

Edisonov objav žiarovky<br />

zo scény. Jeho náhodný<br />

objav veľmi malých zhlukov<br />

atómov, vedcami<br />

nazývaných „čarovné<br />

kvantové body“, zrejme<br />

v y t vor i l nov ý z d roj<br />

svetla, ktoré je veľmi<br />

príjemné ľudskému oku.<br />

Už niekoľko výskumných<br />

tímov dokázalo, že veľmi<br />

ma lé zhlu k y atómov<br />

svietia, pokiaľ nimi prechádza<br />

elektrický prúd.<br />

Keď sa to preukáže<br />

aj v prípade<br />

„čarovných<br />

bodov“, na vyt<br />

voren ie s vetelného<br />

zdroja<br />

budeme jedného dňa potrebovať<br />

iba štetec. Svietiaci<br />

náter, ktorý by sme<br />

s jeho pomocou vytvorili,<br />

môže pokrývať akýkoľvek<br />

povrch. A svetlo sa<br />

navyše, samozrejme, neobmedzuje<br />

len na bielu<br />

farbu – bude možné si<br />

vybrať zo základných farieb<br />

dúhy, a dotvoriť tak<br />

interiér podľa vlastných<br />

predstáv.<br />

http://www.21stoleti.cz<br />

Plášť neviditeľnosti<br />

na dohľad<br />

Britskí experti na optiku<br />

vyvíjajú materiál,<br />

ktorý dokáže pred ľudsk<br />

ý m zra kom u k r y ť<br />

a k ý koľve k pre d me t .<br />

John Pendry z londýnskeho<br />

Imperial College<br />

vychádza z faktu, že materiály<br />

s abnormálnymi<br />

optickými vlastnosťami,<br />

známe ako metamateriály,<br />

môžu spôsobiť, že svetlo<br />

namiesto odrážania sa od<br />

objektu okolo neho iba<br />

prechádza. To znamená,<br />

že sa predmet zahalený<br />

takouto látkou stane pre<br />

ľudské oko neviditeľným.<br />

Metamateriály sú kompozitné<br />

kovové materiály,<br />

ktorých štruktúru možno<br />

usporiadať tak, aby nimi<br />

prechádzalo svetlo. To sa<br />

dosiahne ovplyvňovaním<br />

vzťahov medzi elektrickým<br />

poľom, magnetickým<br />

poľom a smerom toku žiarení.<br />

Pedryho tím v súčasnosti<br />

už pracuje s materiálom,<br />

ktorý dokáže lúče<br />

takto presmerovať, avšak<br />

zatiaľ sa to týka len žiarení<br />

s väčšou vlnovou<br />

dĺžkou, než aké je ľudské<br />

oko schopné zachytiť. Pre<br />

žiarenia s menšou vlnovou<br />

dĺžkou je potrebné<br />

vyvinúť nanoštruktúrny<br />

metamateriál, u ktorého<br />

je však presné nastavenie<br />

optických vlastností oveľa<br />

zložitejšou záležitosťou.<br />

Pedry napriek tomu verí,<br />

že sa mu takú látku podarí<br />

vyvinúť v priebehu<br />

budúceho desaťročia.<br />

http://www.21stoleti.cz<br />

Ropáci prestávajú<br />

byť fikciou<br />

Vedci z nemeckého Bielefeldu<br />

rozšifrovali genotyp<br />

baktérie živiacej sa uhlíkovými<br />

zlúčeninami, z ktorých<br />

sa skladá ropa. Inými<br />

slovami povedané – táto<br />

baktéria rozpúšťa ropu.<br />

Vznikla tak nádej pre<br />

ropou znečistené moria.<br />

Pochopenie biochemických<br />

procesov, ktoré spúšťa<br />

baktéria Alcanivorax borkumensis,<br />

by mohlo viesť<br />

k novému efektívnemu<br />

environmentálnemu spôsobu<br />

čistenia vôd znečistených<br />

ropou. Existuje<br />

viacero baktérií, ktoré sa<br />

živia ropou. Alcanivorax<br />

borkumensis patrí medzi<br />

najvýznamnejšie.<br />

http://magazin.atlas.sk/<br />

veda_a_technika/30548/


H I S T Ó R I A<br />

erzia je iné meno pre dnešný Irán, historické<br />

pomenovanie používané ešte done-<br />

P<br />

dávna. Názov „Irán“ sa používal skôr v zemepisnom<br />

zmysle pre indoiránsky priestor, t. j.<br />

oblasť iránskej vysočiny a severnej Indie. Do<br />

tohto priestoru, oddávna obývaného pôvodnými<br />

kmeňmi, prenikli v druhom tisícročí pred<br />

Kristom kmene zo severu, teda z vnútrozemia<br />

strednej Ázie, kmene ľudí bielej rasy, ktorí sami<br />

seba nazývali Ariovia, t.j. „ušľachtilí“ alebo<br />

„svetlí“. Na poznávanie ich náboženstva, ktoré<br />

malo silne polyteistický charakter, nám dnes<br />

slúžia zachované písomné pamiatky, a síce staroindické<br />

Védy pre oblasť Indie a Avesta pre<br />

oblasť Perzie, t. j. dnešného Iránu. Obe slová<br />

znamenajú „vedenie či poznanie“, totiž vedenie<br />

o náboženských veciach v najširšom slova<br />

zmysle, s náboženskými predpismi a zákonmi,<br />

s kozmológiou, eschatalógiou 1 , hymnami a meditáciami.<br />

Medzi mnohými božstvami Iránu<br />

vyniká jedna postava – Mitra , ktorý má v Indii<br />

paralelu rovnakého mena. Uctievanie Mitru<br />

pretrváva dvetisíc rokov, jeho kult je teda porovnateľný<br />

s trvaním kresťanstva. Mitra bol<br />

„svetlý“, dobrý boh, darca požehnania, ktorý<br />

miloval ľudí. Ľud ho uctieval ako boha, od ktorého<br />

dobroty závisí jeho existencia.<br />

(VI.)<br />

PERZIA<br />

PUTOVANIE DO KRAJINY ÚSVITU<br />

Blízky východ, Predný východ, Stredný východ - to sú rôzne pomenovania<br />

toho istého zemepisného priestoru, rozprestierajúceho sa od Stredozemného<br />

mora na východ smerom k Indii. Dnes je to prevažne oblasť<br />

arabského sveta, oblasť ovládaná islamským náboženstvom. V minulosti<br />

však bolo všetko úplne inak.<br />

Zoroaster spoznal aj dar<br />

Božej sily, ktorá každoročne<br />

prúdi celým stvorením<br />

a viedol ľudí k tomu, aby ju<br />

dokázali vedome prijímať<br />

V 6. stor. pred Kristom zo zástupu hľadačov<br />

Boha vystúpil do svetla histórie Zaratust Spitama<br />

alebo Zaratustra, v gréčtine známy ako<br />

Zoroaster. V mlčaní duše dospel až k poznaniu<br />

Boha, ktorého nazýval menom Ahura Mazda<br />

(neskoršia forma Ormuzd), čiže múdry Pán.<br />

Zoroaster spoznal aj dar Božej sily, ktorá každoročne<br />

prúdi celým stvorením a viedol ľudí<br />

k tomu, aby ju dokázali vedome prijímať. Jeho<br />

hlavnou úlohou ale bolo, aby v dušiach ľudí<br />

„pripravil cestu“ pre Svetlo Pravdy. Zoroaster<br />

hovoril, že Boh už častejšie poslal ľuďom pomocníkov,<br />

ktorí im zvestovali Pravdu.<br />

37<br />

SVET GRÁLU<br />

10 | 2006


H I S T Ó R I A<br />

38<br />

SVET GRÁLU<br />

10 | 2006<br />

On však má ešte ďalšiu úlohu –<br />

chcel zvestovať príchod Spasiteľa, ktorého<br />

nazýval Saoshyant. Saoshyant je<br />

Synom Božím, časťou Boha samotného<br />

a príde na Zem, aby viedol konečný<br />

boj so zlom a temnotou.<br />

Zoroaster vystupuje vo svojom národe<br />

ako reformátor, ktorý napráva<br />

skreslené predstavy ľudí o božstvách<br />

a prináša vedenie o jedinom Bohu,<br />

tvorcovi a udržiavateľovi svetov.<br />

Množstvo doterajších „bohov“ stavia<br />

na úroveň božích pomocníkov, slúžiacich<br />

Stvoriteľovi – Ahura<br />

Mazdovi. Zoroaster sa svojím<br />

pôsobením stal vedúcou<br />

osobnosťou a zakladateľom<br />

hnutia, náboženského hnutia<br />

hlbokej čistoty a veľkej<br />

vznešenosti, ktoré vošlo do<br />

histórie ako mazdaizmus<br />

alebo parsizmus. Tri základné piliere<br />

Zoroastrovho učenia sú: dobré myšlienky,<br />

dobré slová, dobré diela. Až<br />

táto jednota myslenia, reči a konania<br />

vedie podľa neho k dosiahnutiu pravého<br />

človečenstva.<br />

Zoroaster poukazoval aj na protivníka<br />

Boha, na pána temnôt Ahrimana.<br />

Ľudia sa musia rozhodnúť pre dobro<br />

alebo zlo, pre Ahura Mazdu alebo<br />

Ahrimana, pre dobro, ktoré všetko privádza<br />

k rozkvetu alebo pre zlo, ktoré<br />

všetko nakoniec zničí. Nakoniec však<br />

na Zemi zvíťazí Svetlo, Dobro, Ahura<br />

Mazda. Preto je svetlo a oheň uctievaný<br />

ako symbol dobra a čistoty. Oheň<br />

všetko očisťuje. Preto boli deti pri krste<br />

v mazdaizme podržané nad dymom<br />

z ohňa (pripomeňme si tu podobnosť<br />

s egyptskou Isidou a gréckou Demeter).<br />

Avšak nie rituály a dogmy, ale správny<br />

spôsob života, poznanie dobra a zla,<br />

správne myslenie a konanie sú hlavným<br />

obsahom Zoroastrovej náuky. Podľa nej<br />

človek musí poznať duchovné sily, ktoré<br />

pôsobia vo svete, teda zákony stvorenia,<br />

musí dôjsť k sebapoznaniu, musí mať<br />

schopnosť sebakritiky, sebadisciplíny<br />

a zodpovednosť, ktorú mu nemôže odňať<br />

ani kňaz, ba ani Boh.<br />

Mazdaizmus je náboženstvom činu,<br />

preto ctiteľ Ahura Mazdu má neustále<br />

odporovať zlu a potierať ho, kdekoľvek<br />

sa prejaví. Svoju úlohu na tejto<br />

zemi vidí v tom, aby prostredníctvom<br />

mravného konania pomáhal k víťazstvu<br />

Svetla a Pravdy na Zemi. Zoroaster<br />

nazýval svoje posolstvo „čistou<br />

náukou“ a čistota – vnútorná i vonkajšia<br />

– zostala až do dnešných dní<br />

najvyšším príkazom pre parsov, jeho<br />

stúpencov. V priebehu neskorších<br />

Prichádzame znovu a znovu, kým<br />

sa nenaučíme byť takými, akých<br />

nás môže Boh vo svojej ríši strpieť<br />

udalostí, prenikaním rôznych dobyvateľov<br />

do tohto priestoru, bol parsizmus<br />

alebo mazdaizmus stále viac<br />

zatláčaný do úzadia. Dnes v týchto oblastiach<br />

namiesto neho vládne islam.<br />

Niekoľko desiatok tisíc parsov v Iráne<br />

a v Indii, ktorí zostali až do dnešných<br />

dní ako menšinoví stúpenci kedysi<br />

vládnucej náuky, sú však ešte aj dnes<br />

vysoko vážení – tešia sa veľkej úcte pre<br />

svoju vnútornú čistotu a úprimnosť<br />

zmýšľania, ako aj pre svoju pracovitosť<br />

a praktické životné postoje. V indickom<br />

Bombaji sú napríklad parsovia,<br />

stúpenci Zoroastra, najúspešnejšími<br />

a najvzdelanejšími obchodníkmi.<br />

Dosah Zoroastrovho učenia bol<br />

obrovský a jeho vplyv siaha až do<br />

dnešných čias. Prijímali ho aj perzskí<br />

králi, tvorcovia svetovej perzskej<br />

ríše v piatom a štvrtom storočí pred<br />

Kristom.<br />

Súčasťou Zoroastrovho učenia bola<br />

myšlienka reinkarnácie, o ktorej hovoril:<br />

„Žiadny človek nežije na Zemi<br />

len raz! Prichádzame znovu a znovu,<br />

kým sa nenaučíme byť takými, akých<br />

nás môže Boh vo svojej ríši strpieť. To<br />

je kľúč k pochopeniu všetkého pozemského<br />

života!“ (citované podľa knihy<br />

Zoroaster, vyd. Stiftung Gralsbotschaft<br />

Stuttgart 1957)<br />

MITROV KULT<br />

oroaster hovoril o Bohu, tvor covi<br />

Z a udržiavateľovi všetkých vecí –<br />

Ahura Mazdovi, no poukazoval aj na<br />

jeho protipól, vládcu temnôt Ahrimana.<br />

Dôležité postavenie v histórii<br />

Perzie zaujímal aj Mitra, ktorý bol<br />

uctievaný ľudom v predzoroastrovskej<br />

dobe ako božstvo<br />

slnka a svetla a prostredník<br />

medzi duchovným svetom<br />

a svetom ľudí. Mitra pomáhal<br />

udržiavať vesmírny poriadok<br />

a harmóniu. Podľa<br />

legendy sa narodil na Zemi<br />

25. decembra. Vzhľadom na veľké<br />

rozšírenie Mitrových slávností tento<br />

dátum prevzala potom aj kresťanská<br />

cirkev ako dátum narodenia Ježiša.<br />

Dovtedy kresťania konali slávnosti 6.<br />

januára ako pripomienku Ježišovho<br />

krstu v Jordáne, keď sa v ňom prebudilo<br />

poznanie jeho vlastnej úlohy<br />

a pôvodu. Podobne ako v kresťanstve,<br />

aj v kulte Mitru sa vykonával krst ponorením<br />

do vody.<br />

Nositeľmi transformácie a obohacovania<br />

jednotlivých duchovných prúdov<br />

boli zvyčajne neoficiálne spoločenstvá.<br />

Na rozdiel od veľkých svetových náboženstiev<br />

sa neustále snažili koncen-


H I S T Ó R I A<br />

trovať prevažne na vnútorné prežívanie<br />

svätosti Božieho pôsobenia, teda<br />

na pôvodnú formu poznávania Boha.<br />

Ich základom bola náboženská skúsenosť<br />

bez dogiem, otvorená a schopná<br />

prijímať nové poznatky aj z iných duchovných<br />

prúdov. Zmyslom tradície<br />

by nemala byť stagnácia, ale odovzdávanie<br />

vedenia o prameni Života, obohatené<br />

o ďalšie impulzy na veľkú cestu<br />

do krajiny úsvitu, na cestu ľudstva<br />

k duchovnému uvedomeniu.<br />

Tradícia musí byť dynamická, aby<br />

dokázala v prítomnosti spájať<br />

minulosť a budúcnosť. V tomto<br />

zmysle prešiel aj kult Mitru početnými<br />

premenami.<br />

Keď sa Perzská ríša zrútila pod<br />

nárazom dobyvateľskej energie<br />

Alexandra Veľkého a jeho novovzniknutá<br />

obrovská ríša zjednotila početné<br />

kmeňové i národné spoločenstvá, bol<br />

to začiatok nového procesu miešania<br />

rás, národov a rôznych kultúr, ktorý<br />

dal vznik aj novému, nezadržateľnému<br />

toku myšlienok, duchovných vplyvov<br />

a impulzov. Tomuto prúdu sa nevyhol<br />

ani kult Mitru. Ten na novú situáciu<br />

reagoval tak, že sa dokázal sám v sebe<br />

obnoviť a prehĺbiť. A keď v prvom storočí<br />

pred Kristom prenikol až na západ,<br />

do vtedajšej rímskej ríše, úplne sa<br />

zaradil do vtedajšej súčasnosti. Náboženstvo,<br />

staré viac ako tisíc rokov, sa<br />

stalo novým. Mitra bol uctievaný od<br />

Indie až po Rím a rímski vojaci jeho<br />

kult priniesli až do Španielska a do<br />

Británie. Všade padol mitraizmus na<br />

úrodnú pôdu, pretože prinášal do sŕdc<br />

otvorených ľudí neuvedomelé tušenie<br />

Svetla. Bol bojovným náboženstvom<br />

činu a tak niet divu, že tento kult oslovoval<br />

obzvlášť rímskych vojakov. Pre<br />

toto svoje bojové zameranie stal sa<br />

z mitraizmu výlučne mužský kult, čo<br />

môže znamenať určité ochudobnenie<br />

(v iných podobných spolkoch boli zasväcované<br />

aj ženy).<br />

Archeologické vykopávky početných<br />

mitraistických chrámov umož-<br />

Nositeľmi transformácie<br />

a obohacovania duchovných<br />

prúdov boli zvyčajne<br />

neoficiálne spoločenstvá<br />

nili získať o nich pomerne presný<br />

obraz. Zaujímavá je skutočnosť, že<br />

nebol nájdený žiadny chrám veľkých<br />

rozmerov, zato však veľké množstvo<br />

menších chrámov, ktoré boli stavané<br />

približne pre 50–80 ľudí. To poukazuje<br />

na to, že tento ezoterický kruh<br />

bol vedome udržiavaný v menšom<br />

počte a udržanie intimity kultového<br />

priestoru bolo dôležitejšie ako získavanie<br />

stúpencov. Pre zasvätencov bol<br />

priestor chrámu symbolom vesmíru,<br />

v ňom sa cítili „vradení“ do veľkého<br />

chrámu kozmu. K oltáru na východnej<br />

strane chrámu viedlo sedem stupňov,<br />

znázorňujúcich sedem sfér, ktorými<br />

musí prejsť ľudský duch na svojej<br />

púti do raja. Kultový obraz na východnej<br />

strane chrámu predstavoval Mitru,<br />

ako usmrcuje býka – je to symbolika<br />

človeka, ktorý je zajatcom pozemskej<br />

hmotnosti a musí ju prekonať, ak má<br />

byť spojený so Svetlom. Toto prekonanie<br />

však neznamená zničenie prirodzenosti,<br />

ale jej premenu.<br />

Rovnako, ako bolo v chrámoch<br />

sedem stupňov k oltáru, tak v kulte<br />

Mitru existovalo sedem stupňov zasvätení.<br />

Prvé tri patrili k nižším zasväteniam,<br />

ktorých nositelia sa vlastných<br />

mystérií nesmeli zúčastniť. Ďalšie štyri<br />

stupne patrili k vyššiemu zasväteniu.<br />

Siedmy stupeň bol určený pre duchovného<br />

vodcu mystérií. Tieto stupne zasvätenia<br />

symbolizovali jednotlivé vývojové<br />

stupne ľudského ducha, pričom<br />

každý stupeň ľudského bytia a poznania<br />

musel byť skutočne prežitý.<br />

Kult Mitru nebol dogmatický, jeho<br />

znášanlivosť – podobne ako znášanlivosť<br />

antických mystérijných spolkov<br />

voči iným – bola veľmi vysoká.<br />

Od čias Zoroastrovho posolstva až do<br />

svojho zániku v 4. storočí po Kristovi<br />

zotrvával mitraizmus pevne v očakávaní<br />

záchrancu alebo spasiteľa, ktorý<br />

ešte má prísť. Vtedajšia kresťanská<br />

cirkev toto nebola ochotná trpieť,<br />

pretože pre ňu bolo spasiteľské dielo<br />

pre ľudstvo ukončené príchodom<br />

Ježiša – aj napriek tomu, že on sám<br />

hovoril o príchode inej osoby –<br />

Syna Človeka, ktorý bude „súdiť<br />

svet“. Toto proroctvo o konci<br />

vekov však dnes cirkev vykladá<br />

ako premenu sveta prostredníctvom<br />

opätovného návratu Ježiša<br />

Krista. Aj preto bol v 4. storočí<br />

po Kristovi mitraizmus – ako jeden<br />

z ohlasovateľov Saoshyanta,<br />

Sudcu svetov – cirkvou zavrhnutý.<br />

Jeden prúd pútnikov do „krajiny<br />

úsvitu“ tak síce zanikol, no ďalšie sa<br />

nezadržateľne pripravovali.<br />

Spracoval Zdeněk Křivka<br />

1. Eschatológia – náuka o „posledných veciach človeka“,<br />

o smrti a večnom živote, vrátane náuky o temných<br />

sférach stvorenia (peklo), svetlých sférach (raj), o zavŕšení<br />

dejín v období svetového súdu. V kresťanstve<br />

čerpá eschatológia z prorockých a apokalyptických textov<br />

Biblie (napr. zjavenie Jána). Podobnými témami sa<br />

zaoberá aj moslimská a židovská teológia.<br />

39<br />

SVET GRÁLU<br />

10 | 2006


N Á ZO R Y<br />

40<br />

SVET GRÁLU<br />

10 | 2006<br />

Impressum:<br />

Svet Grálu<br />

Časopis pre duchovné súvislosti v živote<br />

číslo 10/2007, vyšlo 1. 12. 2006.<br />

Redakcia:<br />

Rastislavova 9, 040 01, Košice<br />

redakcia@svetgralu.sk<br />

telefón 055/678 6420<br />

mobil 0903 907 233<br />

Redakčná rada:<br />

Rudolf Harčarík, Košice<br />

Roman Levický, Slanec<br />

Rastislav Podivinský, Trenčianske Teplice<br />

Anna Štefková, Zlín<br />

Artur Zatloukal st., Brno<br />

Artur Zatloukal ml., Brno<br />

Prekladatelia a korektori:<br />

Alena Anettová, Edith Bartko, Ján Dobrota, Ľuba Dvornická,<br />

Júlia Faberová, Peter Galbavý, Beáta Kseňáková, Maroš Látal,<br />

Mária Majerová, Rastislav Podivinský, Tatiana Pukančíková,<br />

Andrea Stúpalová, Hana Šimková, Igor Vojtek<br />

Vydavateľ:<br />

Stiftung Gralsbotschaft<br />

Lenzhalde 15, D-70192 Stuttgart<br />

www.gral.de<br />

Rozširuje:<br />

Svet Grálu, s. r. o., Mediaprint-Kapa<br />

Predplatné:<br />

Svet Grálu, s. r. o.<br />

Redakcia a administrácia SG,<br />

Rastislavova 9, 040 01, Košice<br />

redakcia@svetgralu.sk<br />

Výroba:<br />

Michael Oort, Stuttgart<br />

Internet:<br />

Miloš Stúpala, Bratislava<br />

Grafika:<br />

Martin Pukančík, Košice<br />

Pavel Patloch, Karviná<br />

Kristýna Franková, Brno<br />

Marek Frank, Brno<br />

Tlač:<br />

družstvo EKON, Jihlava<br />

Ilustrácie:<br />

Roxana Gonzales, Havana, Kuba/* (1, 3, 20); J. C. Pannela jr., USA/* (2);<br />

Visualife/* (2); Luděk Peřina (2); BigPhoto (3); Wikipedia.org (3); Ellena<br />

Elisseva, Toronto, Kanada/* (5); Bernardette Poisson (6–8); Paul Anderson,<br />

New Hampshire, USA/* (6–8); Carlos Paes, Lisabon, Portugalsko/<br />

Morguefile.com (9); Glen Jerkinson, Cairus, Austrálie/* (11); Oleg<br />

Cimmerian, Uljanovsk, Rusko/ iStockPhoto (12), Rastislav Podivínský, Tr.<br />

Teplice (16–19); Darko Novakovic, Novi Sad, Srbsko/* (20–24); Cora Reed,<br />

Denver, USA/* (22); AKG Berlin (23); GralsWelt 36/2005 (21, 27); Horst<br />

Manfred Fürntratt, Graz, Rakousko (28); Martin Vik (30–33); Corel Photodisc<br />

(34); Pavel Patloch, Karviná (35); Jeremy Edwards/ iStockPhoto (37); Lori<br />

Martin, Whitehouse, USA/* (38); Reza Mazaheri, Jackson Heits, USA/* (39);<br />

Gina Smith, Soul, Korea/* (38, 39); Grafikeray/* (42); Marian Vaňáč (43);<br />

Ostatné obrázky GralsWelt a redakcia. *) – Dreamstime.com.<br />

Fotografia na zadnej strane obálky:<br />

Karel Prskavec, Liberec<br />

Cena:<br />

Jednotlivé číslo 87 Sk<br />

Predplatné (4 čísla) 320 Sk<br />

© Stiftung Gralsbotschaft, Stuttgart.<br />

Všetky práva vyhradené. Redakcia neručí za<br />

nevyžiadané príspevky. Vychádza štyrikrát<br />

ročne. Číslo registrácie: 3254/2004<br />

Český Svět Grálu si možno<br />

objednať na adrese: Nováčkova 26,<br />

614 00 Brno, www.svet.gralu.cz.<br />

ISSN 1614-5127<br />

www.svetgralu.sk<br />

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,<br />

na tejto dvojstrane je priestor pre Vaše ohlasy a otázky, i odpovede redakcie. Listy,<br />

názory a pripomienky čitateľov – či súhlasné, alebo kritické – nás vždy potešia.<br />

A dvojnásobne budeme radi, ak náš časopis prispeje k väčšej hĺbke Vášho života.<br />

Tešíme sa na Vaše príspevky.<br />

redakcia<br />

Čo je príčinou<br />

homosexuality?<br />

Otázka čitateľa:<br />

Nedá mi to a reagujem na váš názor<br />

k téme homosexuality, zverejnený v č.<br />

9/2006. K pojmu homosexualita viažete<br />

prívlastky pokrivený, chybný, postihnutý,<br />

neprirodzený ap. Trochu mi to<br />

vzalo dych. Je možné, že ľudská bytosť<br />

dospeje k tejto situácii spôsobom, ktorý<br />

uvádzate, postupnou zmenou v rozhodovaní<br />

duše čo sa týka jej pôsobenia,<br />

vcítenia. Homosexualita je pochopiteľne<br />

veľmi neobvyklá vec. No nevnímam ju<br />

o nič neobvyklejšie než zjav modlivky<br />

alebo ropuchy, ktorý u niektorých ľudí<br />

môže vyvolávať zvláštne až nepríjemné<br />

pocity. Nepatria snáď preto tieto tvory<br />

do nášho sveta? Samozrejme sú prirodzenou<br />

súčasťou vesmíru. Duša, ktorá<br />

sa stále a stále vteľuje do rôznych podôb<br />

v prejavenom svete na svojej ceste za<br />

svojím sebauvedomením, je príliš veľká,<br />

vzácna, neobyčajná, než aby sme ju<br />

mohli postihnúť slovami alebo hodnotiť<br />

rozumom, ktorý má sklon k čiernobielemu<br />

videniu sveta a zjednodušenému<br />

rozlišovaniu dobra a zla. Duša túži<br />

zakúsiť všetky možné zážitky, všetky<br />

roly, aby si uvedomovala čím je. Dokonalou<br />

a neoddeliteľnou časťou Boha,<br />

ktorá v sebe obsahuje všetky možnosti<br />

vedomia. A tiež to robí. Nemôžem<br />

a nechcem preto hodnotiť homosexualitu.<br />

Nie je to cítenie či správanie,<br />

ktoré obmedzuje slobodu druhého. A ak<br />

prijmeme ľudí s touto sexuálnou orientáciou<br />

a správaním ako plnohodnotné<br />

bytosti, nám „ostatným“ rovné a hodné<br />

aj Božej pozornosti a lásky, ktorú prajeme<br />

všetkým bytostiam a sami sebe, už<br />

len tým prispejeme k tomu, aby im nič<br />

nebránilo vo vlastnom porozumení ich<br />

cesty, ich životu. Láska homosexuálne<br />

orientovaných ľudí je tiež láskou, len<br />

zaodetou do trochu iného šatu. Možno<br />

môže pôsobiť ako nevhodná porucha<br />

prirodzeného poriadku vesmíru, ale<br />

keď už sa na to mám pozerať ako na<br />

niečo neobvyklé, tak potom ako na čin<br />

Šibala, večne rozvracajúceho vesmírny<br />

poriadok, a predsa ako neodmysliteľnú<br />

súčasť vesmíru, rovnako ako je šašo samozrejmou<br />

súčasťou kráľovského dvora.<br />

Prečo? Aby do neho vnášal humor, moment<br />

prekvapenia, alebo – ako vy tiež<br />

píšete vo vašom úvodníku k názorom –<br />

aby prispel k väčšej hĺbke a farebnosti<br />

života.<br />

Keď sa zmieňujem o túžbe duše poznávať<br />

čím všetkým môže byť, nemyslím tým,<br />

že podporujem akékoľvek svojvoľné správanie,<br />

ako je zabíjanie ap., ktoré obmedzuje<br />

slobodu a celistvosť živej bytosti.<br />

S priateľským pozdravom<br />

(meno v redakcii).<br />

Odpoveď:<br />

Je pravda, že každý človek rozhodovaním<br />

svojej slobodnej vôle ovplyvňuje<br />

okolitý svet a prispieva tak k jeho rozmanitosti.<br />

Každého z nás formovali<br />

a poznamenávali iné skúsenosti a iné<br />

rozhodnutia, preto vnímame a hodnotíme<br />

rovnaké javy viac či menej odlišne.<br />

Tak si vytvárame aj rebríček hodnôt<br />

a cítime sa silnejšie spojení s ľuďmi,<br />

ktorí si osvojili obdobné presvedčenie.<br />

Pokiaľ však stoja proti sebe dva názory,<br />

podobne ako je to v našom prípade<br />

pri posudzovaní homosexuality, je na<br />

mieste si ujasniť, kde má tento odlišný<br />

pohľad svoj pôvod. V dnešnej dobe sme


N Á ZO R Y<br />

v mnohých oblastiach života svedkami<br />

akéhosi uvoľnenia, ktoré poskytuje široké<br />

možnosti pre realizáciu vlastných<br />

prianí a predstáv. V mnohých oblastiach<br />

sme však už svedkami takých následkov,<br />

ktoré svedčia o nesprávnosti tohto prístupu,<br />

pri ktorom sa neberie ohľad práve<br />

na zákonitosti života vo vesmíre. Súhrnným<br />

dokumentom, ktorý svedčí proti<br />

mnohým našim prianiam a predstavám,<br />

je všestranné zbedačenie našej planéty.<br />

Je také rozsiahle, že sa už osobne dotýka<br />

každého z nás. Má svoj nepopierateľný<br />

pôvod v našich mysliach a je teda plodom<br />

určitej duševnej kultúry, pre ktorú<br />

sú záujmy celku a jeho zákony nevítaným<br />

ohrozením vlastných prianí a nepríjemným<br />

pripomenutím vlastnej zodpovednosti.<br />

Situácia, do ktorej sme Zem týmto<br />

spôsobom uvažovania priviedli, naznačuje,<br />

že pre naše priania bude pravdepodobne<br />

existovať určitá hranica, za ktorou<br />

už tieto priania nemôžu byť považované<br />

za vítaný príspevok k rozmanitosti, pretože<br />

vyvolávajú spustošenie. Zdá sa teda,<br />

že to, čo je možné na kráľovskom dvore,<br />

nie je možné v kráľovstve vesmírnom.<br />

Veď pozemské kráľovstvá rýchlo zanikajú,<br />

no to druhé je stále tu. Bude teda<br />

zrejme rozdiel v tom, ako sú tieto kráľovstvá<br />

spravované a udržiavané. Predstava<br />

vesmírneho Šibala, ktorý obracia všetko<br />

naruby, aby vyvolal pohyb a veselie, vyvoláva<br />

predstavu nezáväzných pravidiel,<br />

ktoré je možné kedykoľvek podľa chuti<br />

zmeniť. Hodí sa taká predstava skutočne<br />

k vesmíru? Byť zovretý neúprosnými zákonitosťami<br />

je pre človeka, túžiaceho po<br />

slobode na prvý pohľad neprijateľné. Ale<br />

je to skutočne zovretie? Nie je to skôr milujúca<br />

náruč, ktorá nám darovala skvost<br />

prírody a vesmíru – záhradu, v ktorej<br />

môžeme žiť svoje pozemské životy a učiť<br />

sa, ako túto krásu chrániť a rozvíjať? A tu<br />

sa už dostávame k opačnému uhlu pohľadu.<br />

Človek, ktorý sa snaží pozorovať<br />

svet z tejto strany, bude vždy starostlivo<br />

zvažovať, či jeho priania budú záhradu<br />

plieniť alebo naopak múdro udržiavať.<br />

Pokiaľ však zistí, že svojimi prianiami<br />

narušil mier, mal by pocítiť toľko zodpovednosti,<br />

aby sa ich vzdal.<br />

Homosexualita je prejavom jedného<br />

takého ľudského priania a vyvoláva preto<br />

nástojčivú otázku: Pôsobí vôbec v rámci<br />

prírodného diania – tvorivo a povzbudivo?<br />

Len v takomto prípade má opodstatnenie<br />

a bolo by možné považovať ju<br />

za prínosnú. Existencia prírody vrátane<br />

ľudských tiel je síce závislá na rozmnožovaní.<br />

Pritom však – a to je potrebné<br />

zdôrazniť – prvotným cieľom života na<br />

Zemi je vývoj ľudskej duše, nie rozmnožovanie<br />

tiel. Homosexualita vnáša do<br />

tohto zákonitého pôsobenia umŕtvenie.<br />

Je zvláštnosťou, ktorú príroda nepotrebuje.<br />

Homosexualitu ťažko možno považovať<br />

za jednu z vývojových možností,<br />

ktorú Božia múdrosť ľudským dušiam<br />

predurčila. Táto múdrosť vytvára pre<br />

ľudí iba také cesty, na ktorých ľudská<br />

duša môže dospieť k najvyššiemu uplatneniu<br />

– teda také, kde sa zmysel jej doterajšieho<br />

vývoja nestratí.<br />

(JP)<br />

Vedomé bytie po smrti?<br />

Otázka čitateľa:<br />

Ešte som sa so smrťou a opätovným narodením<br />

bližšie nezaoberal, ale mám<br />

veľký strach zo smrti a z toho, že pri<br />

tom stratím svoje vedomé bytie. Neviem<br />

si tiež predstaviť, že by som sa znova<br />

narodil v inom tele – keďže tam už nie<br />

sú žiadne spomienky na predošlý život.<br />

Môže človek o tom všetkom skutočne<br />

niečo vedieť, alebo sa sami klameme našou<br />

vierou v život po smrti alebo v opätovné<br />

narodenie?<br />

Odpoveď:<br />

Strach pred smrťou je veľmi rozšírený,<br />

pretože táto téma je v našej spoločnosti<br />

dosť tabuizovaná a človek zostáva so<br />

svojimi myšlienkami často sám. Okrem<br />

toho sa u nás prevažujúcim materialistickým<br />

pohľadom na svet tento strach<br />

prehlbuje. Keď človek verí, že človek je<br />

len telo, teda kôpka<br />

kože, kostí a mozgov<br />

ých buniek, potom<br />

celkom prirodzene vyvstane<br />

i otázka, čo z neho<br />

zostane, keď sa po smrti predsa všetko<br />

rozpadne.<br />

Predpoklad, že človek je len telo, nemá<br />

pri bližšom skúmaní pevný základ. Samotná<br />

skutočnosť, že máme „vnútorný<br />

svet“, alebo „vnútorný život“, teda napríklad<br />

že vieme milovať, alebo vnímať<br />

krásu, tento predpoklad spochybňuje.<br />

Všetko typicky ľudské nie je materiálne –<br />

napr. naša schopnosť poznávať, aj schopnosť<br />

vedomého bytia. Ono bytie – naše<br />

„ja“ – nestarne, nemení sa s premenou<br />

nášho tela, ale na základe životných skúseností,<br />

ktoré získavame, má napĺňať<br />

vlastný proces vývoja k zrelosti. V tomto<br />

dozrievaní nášho vedomého bytia tkvie<br />

vlastne zmysel nášho života, a tento proces<br />

našou fyzickou smrťou nekončí.<br />

Čo sa týka spomienok, z pohľadu reinkarnácie<br />

treba rozlišovať medzi „pamäťou“<br />

(informácie uchovávajúca pamäť<br />

rozumu) a „spomienkou“(prežitím nadobudnutá<br />

duševná skúsenosť, „nadradená“<br />

pamäti denného vedomia). Strata pamäte<br />

ešte neznamená stratu spomienky, čiže<br />

skúsenosti ducha, alebo azda stratu vedomého<br />

bytia. Spomínanie je duševno-<br />

-duchovná vlastnosť a priamo nesúvisí<br />

s telesným mozgom. Nemateriálna duša –<br />

so svojím vedomým bytím – nie je podmienená<br />

mozgovou činnosťou a existuje<br />

po fyzickej smrti ďalej.<br />

Pokiaľ človek pripustí túto myšlienku<br />

a spojí ju s vlastnými prežitiami a skúsenosťami,<br />

viera v pokračovanie života po<br />

smrti sa môže stať pevným presvedčením.<br />

Tomuto vývoju by určite pomohlo,<br />

keby sa téma smrti odtabuizovala. Potom<br />

by mohli mať v našej spoločnosti<br />

väčšiu váhu aj tie správy, ktoré sú už po<br />

desaťročia v súvislosti so smrťou zaznamenávané:<br />

o skúsenostiach z druhého<br />

sveta od pacientov po klinickej smrti –<br />

alebo tiež výpovede ľudí, ktorí si pamätajú<br />

na predošlý život.<br />

41<br />

SVET GRÁLU<br />

10 | 2006


N A Z ÁV E R …<br />

to by videl, ako nám nadšením<br />

K žiaria tváre, keď sme pri prevoze<br />

z Osvienčimu do bavorského lágru<br />

hľadeli zamrežovanými okienkami<br />

väzenského vagónu na vrcholky hôr<br />

vo svetle zapadajúceho slnka, ten<br />

by nikdy neveril, že to sú tváre ľudí,<br />

ktorí svoj život prakticky uzavreli.<br />

Napriek tomu, alebo práve preto, ich<br />

tak strhol roky odopieraný pohľad na<br />

krásu prírody.<br />

A ešte aj v lágri príležitostne upozorní<br />

pri práci ten alebo onen svojho<br />

plahočiaceho sa kamaráta na nejaký<br />

skvostný obraz, ktorý sa ich zraku naskytá,<br />

trebárs uprostred bavorského<br />

lesa (kde sa stavali obrovské podzemné<br />

továrne na zbrojné účely), kde<br />

medzi vysokými kmeňmi napríklad<br />

zapadajúce slnko svieti práve tak, ako<br />

na známom Dürerovom akvareli.<br />

Alebo: raz večer sme už boli v baraku<br />

natiahnutí na zemi, každý<br />

v ruke misku s polievkou. Boli sme po<br />

práci a na smrť unavení. Tu dovnútra<br />

vbehne kamarát a vyzýva nás, aby<br />

sme si pohli na „apelplatz“ a napriek<br />

zime i vlastnej únave si nenechali ujsť<br />

mimoriadny západ slnka.<br />

A keď sme potom vonku uvideli<br />

tie ponuré žeravé mraky na západe<br />

a celý obzor oživený mrakmi najfantastickejších<br />

stále sa meniacich tvarov<br />

v nadpozemských farbách, od oceľovo<br />

modrej až k žeravej krvavo červenej,<br />

a pod tým všetkým (aký kontrast!)<br />

pusté šedé „zemljanky“ lágrov a premočený<br />

„apelplatz“, v ktorého kalužiach<br />

sa ešte zrkadlila ohnivá žiara<br />

oblohy, potom sa jeden druhého po<br />

minútach dojatého ticha pýtal: „Ako<br />

by len mohol byť ten svet krásny…!“<br />

Alebo: stojíš v priekope pri práci.<br />

Rozodnievanie okolo teba je šedivé.<br />

Šedivý je sneh v mdlom rannom šere.<br />

Šedivé sú ich tváre. A ty opäť začínaš<br />

hovoriť s milovanou bytosťou.<br />

Alebo vysielaš už po tisíci krát svoj<br />

nárek a otázky k nebesiam. Po tisíci<br />

krát zápasíš o nejakú odpoveď, bojuješ<br />

o zmysel svojho utrpenia, svojej<br />

obety, o zmysel svojho pomalého<br />

umierania.<br />

Meditácia<br />

v koncentračnom tábore<br />

V poslednom vzopätí proti neutešenej<br />

smrti, ktorá na teba čaká,<br />

náhle cítiš, ako tvoj duch preniká<br />

z celého tohto bezútešného a nezmyselného<br />

sveta von, a tebe na<br />

tvoje posledné otázky o poslednom<br />

zmysle odkiaľsi jasá víťazné: „Áno!“<br />

A v tom istom okamihu sa v okne<br />

vzdialeného bavorského statku<br />

rozsvieti svetlo, v statku, ktorý na<br />

obzore stojí ako kulisa uprostred<br />

všetkej tej bezútešnej šedi prebúdzajúceho<br />

sa bavorského rána, et<br />

lux in tenebris lucet (a svetlo svieti<br />

v temnotách).<br />

Viktor Emanuel Frankl<br />

A napriek tomu povedať životu áno,<br />

Viktor E. Frankl<br />

42<br />

SVET GRÁLU<br />

10 | 2006


BENJAMIN KLEIN<br />

POZNEJ SVÉHO<br />

ANDĚLA<br />

Čas plynul ako voda. Veľa som sa modlila a často<br />

som sa ponárala do meditácií. Dostala som pri tom<br />

toľko sily, že som často necítila žiadnu bolesť. Zreteľne<br />

som cítila prúdenie energie v hlave a po chrbte.<br />

Bolo to, ako by som stála pod prúdom. Spokojnosť,<br />

šťastie a mier sa okolo mňa šírili, aby ma už nikdy<br />

neopustili. Takmer nikdy! Mohla som cítiť prúd, ktorý<br />

mi hore-dolu pretekal chrbticou. Formoval sa vo<br />

veľkých víroch do centier sily a zhromaždísk energie.<br />

Stavala som sa pravidelne do kríža z planúceho svetla,<br />

ktoré sa z týchto centier napájalo. Ako mi povedal<br />

Michael, svetlo tu bolo vždy, keď som si ho intenzívne<br />

predstavila. Napriek tomu som bola prekvapená,<br />

keď som ho mohla po určitom čase skutočne vidieť.<br />

Už dlhší čas som pozorovala, že tiene druhých, keď<br />

prišli ku mne, sa často skrčili ako zasiahnuté bleskom<br />

a nemohli sa ku mne ďalej priblížiť. Teraz som videla,<br />

že toto pôsobenie vychádzalo z kríža. Jeho lúče ich<br />

tlačili späť. Tak som aj mohla zistiť, že veľa detí sa<br />

v mojej blízkosti upokojilo. Aj sestry, ktoré boli všeobecne<br />

považované za protivné, sa stávali v mojom<br />

okolí omnoho miernejšie. A dokonca aj nevľúdna<br />

domovníčka ma v poslednom čase dokázala raz aj<br />

pohladiť, prehovoriť ku mne, alebo mi otočiť stránku<br />

knihy. Áno, zdalo sa dokonca, že má pôžitok z toho,<br />

že smie nejaký čas zotrvávať v mojej blízkosti. Teraz<br />

som aj vedela prečo!<br />

Benjamin Klein<br />

Poznej svého anděla<br />

113 strán, formát 14 x 21 cm, tvrdá väzba<br />

nakladateľstvo Integrál Brno<br />

ISBN 80-238-5381-3<br />

Cena 185 Sk<br />

Knihu si môžete objednať prostredníctvom<br />

kupónu, ktorý nájdete uprostred časopisu.<br />

Knižka Benjamina Kleina je príbehom ťažko telesne postihnutého<br />

dievčaťa Barbary, opis jej cesty k pochopeniu samej seba i ľudí<br />

okolo nej. Na životnej púti ju sprevádza anjel Michael, pomáha<br />

Barbare znášať životné útrapy a ukazuje jej, že i zdanlivo nezodpovedateľné<br />

otázky majú svoje odpovede. V knižke sa prelína pozemská<br />

realita s opismi duchovného sveta, kde všetko nachádza<br />

svoj vyšší zmysel.


Nejde o to – chrániť sa pred<br />

nepríjemnosťami, ale s dôverou v Boha<br />

prinášať okolitému svetu seba samého.<br />

Tá narastajúca, skoro nepostrehnuteľná každodenná<br />

jednotvárnosť v konaní voči sebe i voči iným,<br />

ktorá sa nám postupne stáva zvykom, raz rozhodne<br />

o našom duchovnom bytí či nebytí.<br />

Nezáleží na podmienkach, ktoré nás obklopujú; rozhodujúce<br />

je životné dielo, ktoré z nich vytvoríme.<br />

Elisabeth LUKASOVÁ<br />

(Autorka je pokračovateľkou životného diela psychoterapeuta<br />

Viktora E. Frankla, autora knihy „A predsa povedať životu<br />

áno“ z prostredia koncentračného tábora.)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!