05.03.2021 Views

Atken Magazine 2018 (Armenian version)

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

11

ես միշտ երգել եմ, որովհետև դրանից ինձ

լավ եմ զգացել։ Երբ սկսեցի երգել

երգչախմբում, ինձ ավելի ինքնավստահ

զգացի, և այն ինձ սովորեցրեց

համագործակցել այլոց հետ (մի ձայնով

երգելով)։ Ով երբևէ երգել է երգչախմբում,

կհասկանա, թե ինչի մասին եմ խոսում։ Ես

հասկացա, որ երաժշտությունը մեր

զգացմունքների արտահայտման լեզուն է՝

դրսևորված փառահեղ հնչյուններով։ Այն

կարող է իր հարմոնիայով միավորել

աշխարհը, եթե մենք ճշտորեն լսենք

ելևէջների հրամայականը։

Մեզ զինելով երաժշտության գեղեցկությամբ

հարյուր անգամ ավելի կզորեղանանք, քան

զինվելով զենքերով։ Որպես ուսուցիչ, ես

ոգևորվում եմ իմ գիտելիքները փոխանցելով

աշակերտներիս, որ նրանք էլ զինվեն այդ

լավագույն զենքով։

տուրքս մատուցելով մեծ պոետներին և

կոմպոզիտորներին՝ միաձուլելով իրենց

խոսքն ու երաժշտական շունչը։

Հուսով եմ, որ ձեր աջակցությունը

կշարունակվի՝ հույս տածելով, որ այս

երիտասարդ ծաղկուն երաժիշտները, ում

դուք օգնում եք, մի օր դառնալու են

հաջորդ սերնդի երաժշտության

գեղեցկության, արդարության և

ճշմարտության մարտիկները։

Այն միտքը, որ այս երեխաներից ոմանք

գնալու են ներկայացնելու Հայաստանը

միջազգային բեմերում և գրավելու են

ողջ աշխարհի հայերի սրտերը

պատճառելով միայն ու միայն

հպարտություն, ինձ առավել հրճվանք է

պատճառում և հիշեցնում, որ ԱԱՀ-ի

գործն արդարացված է։

Ե Ր Ա Ժ Շ Տ Ա Կ Ա Ն

Ս Ո Ւ Ր Բ Ծ Ն Ո Ւ Ն Դ Թ - I I

Արդեն 30 տարի է, որ պատիվ ունեմ

ծառայելու երաժշտությանը։ Կատարում եմ

վերջին 300 տարիների ընթացքում գրված

ստեղծագործություններ՝ հարգանքի

ԱԼԻՆ ԳՈՒԹԱՆ

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!