05.03.2021 Views

Atken Magazine 2018 (Armenian version)

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Խմբագրի նշումներ

3

Խճաքարեր տեղաշարժողները

5

Երաժշտական Սուրբ Ծնունդ 2

9

Աստղ ծնվեց

12

ԱԱՀ երիտասարդները շարունակում են փայլել

13

ԱԱՀ ստեղծագործական կենտրոն

17

21

Կիզակետ. ԱԱՀ այգեգործությունը

Վայոց ձոր մարզում

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!