05.03.2021 Views

Atken Magazine 2018 (Armenian version)

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Խ Ճ Ա Ք Ա Ր Ե Ր

Տ Ե Ղ Ա Շ Ա Ր Ժ Ո Ղ Ն Ե Ր Ը

շահառուների կողմից առաջադրված այլ

սոցիալական առաջնայնության հարցերին:

Օրինակ, եթե ներդրողը ցանկանում է

իրականացնել հստակ ինչ-որ ծրագիր, որը

դրական ազդեցություն կունենա և

կբարելավի Հայաստանի

մրցունակությունը, տնտեսական

զարգացման հնարավորություն կընձեռի

հատկապես մարզերի բնակչությանը, ապա

ԱԱՀ-ն ֆինանսավորում և ղեկավարում է

դրանց իրականացումը: Այդ ծրագրերը,

որոնց մեծ մասը արտահայտում են տեղի

բնակչության կարիքները, հետևյալն են.

Կրթաթոշակներ ապահովել արժանի

ուսանողներին՝ ավարտելու իրենց

համալսարանական կրթությունը կամ այլ

գործնական դասընթացներ

Վերանորոգել խաղահրապարակներ և

այլ անտեսված վայրեր՝ դարձնելով

դրանք հաճելի վայր ազգաբնակչության

համար

Հովանավորել երաժշտական մրցույթներ

և վարպետաց դասեր

Ստեղծել երաժշտական գործիքների

պահուստ, որտեղից հնարավոր կլինի

անվճարունակ արժանի ուսանողներին

ժամանակավոր տրամադրել գործիքներ

Հավաքել, տեղափոխել և նվիրաբերել

բժշկական սարքավորումներ, ակնոցներ և

այլ բժշկական պարագաներ մարզային

հիվանդանոցներին

Մարզի բնակչությանը աջակցել

դասընթացներով, որոնք հնարավորություն

կտան Հայաստանում նոր զարգացող

տուրիզմի բնագավառում ստանալ եկամուտ

Մեղվաբուծության դասընթաց կազմակերպել

<<Շփման գծի>> գյուղացիների համար և

նախնական սարքավորումներ տրամադրել

նրանց ՝ արտադրությունն սկսելու համար

Կառուցել արևային չրանոցներ տեղական

մրգերի պահպանման և արտահանման

համար

ԱԱՀ-ն դարձել է բարի կամքի տեր մարդկանց

համար մի ուղղորդիչ, ովքեր կիսում են մեր

ցանկությունները օգնելու կայուն

զարգացման ճամանապարհին կանգնած

Հայաստանի սոցիալական առաջընթացին:

ԱԱՀ-ն ուսումնասիրում և այնուհետև

աջակցում է բարեգործական ծրագրերին,

որոնք բերում են լավագույն արդյունքներ:

Մեր կամավորներն օգնում են իրականացնել

բարերաների բարեգործական

ցանկությունները:

ԱՆՏՈՒԱՆ ԹԵՐՋԱՆՅԱՆ

7

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!