05.03.2021 Views

Atken Magazine 2018 (Armenian version)

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ՆԵՐԴՐՈՒՄ.

Անտուան Թերջանյան

Ալին Գութան

Լիանա Խոշբեկյան

Վան Արմենյան

ՀԱՅԵՐԵՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ

ԽՄԲԱԳԻՐ․

Լիանա Խոշբեկյան

ԿԱԶՄԻ ՆԿԱՐԸ

Շամսի Ժասմինի (Հնդկաստան)

‹‹Բնության երաժշտություն››

Նկարչի թույլտվությամբ

Լուսանկարները։

Գէորգ Թորոսեան (Կանադա)

Կարեն Ստելմաշով (Վրաստան)

Սյունիք ՀԿ (Հայաստան)

Այլ նկարներ (Հայաստան)

ՑԱՆԿԱՆՈՒ՞Մ ԵՔ ՆՎԻՐԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ԿԱՏԱՐԵԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ.

Կ Ա Պ Վ Ե Ք Մ Ե Ր F A C E B O O K Է Ջ Ի Ն Կ Ա Մ

V A N A R M E N I A N @ Y A H O O . C A - Ի Մ Ի Ջ Ո Ց Ո Վ

ԿԱՆԱԴԱՑԻՆԵ՜Ր.

ՀԱՐԿԵՐԻ ՆՎԱԶԵՑՈՒՄՈՎ ՁԵՐ

ՆՎԻՐԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒՂԱՐԿԵՔ

ATKEN ARMENIAN FOUNDATION

2110 HARBOUR

LAVAL, QUEBEC, CANADA

H7T 2M5

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!