05.03.2021 Views

Atken Magazine 2018 (Armenian version)

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

22

ԱՅԳԵԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ

ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

Վայոց ձորի ‹‹Սյունիք›› ՀԿ-ի հետ համագործակցությունն աճում է ԱԱՀ-ի նոր անհատ

բարերարների ջանքերի շնորհիվ՝ հատկապես ԱԱՀ խորհրդի անդամ Թոնի Հալեպլիի։ Թոնի

Հալեպլին Կանադայի Լավալ քաղաքից է։ Թոնիի ներգրավվածության արդյունքում 12 հա

հողատարածքի վրա (որը հավասար է 16 ֆուտբոլի դաշտերի) հիմնվել են պտղատու այգիներ։

ԱԱՀ-ի կողմից ֆինանսավորվող Սյունիք ՀԿ-ի վերապատրաստման դասընթացներով

զուգորդված ծրագրի օգնությամբ՝ այգեգործներին տրամադրում է վերջին 5 տարիների

ընթացքում ձեռք բերված գերմանական և հոլանդական փորձ։ Մոտ ապագայում, Թոնիի սկսած

ծրագիրները Վայոց ձորին կապահովեն տարեկան մինչև միլիոն դոլարի եկամուտ։

Մենք լիահույս ենք, որ շատ մարդիկ կոգեշնչվեն Թոնիի գործունեությունից և կնախաձեռնեն

ծրագրեր՝ հիմնված կայուն զարգացման մոդելի վրա։

Ա Յ Գ Ե Գ Ո Ր Ծ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն

Զ Ա Ր Գ Ա Ց Ո Ւ Մ

Իսկ դուք գիտե՞ք, որ երբ այցելում եք Վայոց

ձորի մարզ՝ աշխարհի հնագույն

գինեգործության վայրը, որտեղ Արենիի

քարանձավից հայտանբերվել է աշխարհի

հնագույն կոշիկը, կարող եք տեսնել նաև

հայ-քվեբեկյան բարեկամության այգիները՝

ի պատիվ կամ ի հիշատակ տարբեր

ընտանիքների և անհատների։

Այգիների հիմնման գաղափարը Թոնի

Հալեպլիին է, ով ուզում է հզորացնել իր հայ

ժողովրդին։ Նոր հիմնված այգիները տեղի

այգեգործների համար ծառայում են որպես

կրթական կենտրոններ, որտեղ Սյունիք ՀԿ-ի

մասնագետները սովորեցնում են այգու

մշակում, բուժում, էտ և օրգանիկ/բիո

տեխնոլոգիաների կիրառություն։

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!