Hent som pdf-dokument - Skatteministeriet

skm.dk

Hent som pdf-dokument - Skatteministeriet

Skatte- og afgiftssystemerne i de ti nye EU-lande

De øvrige lande anvender en progressiv arve- og gaveafgiftsbeskatning:

• Litauen beskatter arv og gaver med 5 pct., hvis den skattepligtige

værdi ikke overstiger en bundgrænse på knap 0,15 mio. euro. Hvis

værdien overstiger bundgrænsen, er skatten 10 pct.

• Polen, Slovenien og Ungarn beskatter arv og gaver i henhold til

arveklasser, hvilket i princippet svarer til de tidligere danske regler

om arveafgift.

Der er dog visse forskelle:

• I Polen skal derboende arvinger svare skat af arvet ejendom beliggende

i udlandet, selv om arveladeren boede i udlandet.

• I Slovenien er ikke alene gaver og arv til ægtefæller afgiftsfri, men

også til direkte efterkommere.

• I Ungarn beskattes overdragelse af alle former for ejendele; for

rørligt gods, dvs. alt der ikke er fast ejendom, betales der dog kun

gaveskat, hvis gaven finder sted i Ungarn. Der er dog visse undtagelser

i tilfælde af aktier eller andre værdipapirer.

Erhvervsbeskatning

I dette afsnit redegøres der for erhvervsbeskatningen. Som nævnt i indledningen

til afsnittet om lønmodtagerbeskatning er det valgt at samle beskatningen

af selvstændige erhvervsdrivende (som er personbeskatning)

med selskabsbeskatningen. Først redegøres der for de fælles regler, hvorefter

de særlige dele af de to erhvervstyper behandles. Særlig stor vægt er

givet til den estiske selskabsbeskatning, der markant adskiller sig fra de

øvrige EU25-lande.

Fælles regler

Med én eklatant forskel - nemlig Estland - er erhvervsbeskatning i princippet

baseret på beskatning af nettoindkomsten, som den er skitseret i

boks 1.

Boks 1: Definition af nettoindkomst i erhvervsbeskatningen.

Nettoindkomsten defineres som bruttoindkomsten fratrukket alle fradrag, dvs.:

Den globale indkomst

- driftsudgifter

- skattemæssige afskrivninger

- andre fradrag

= nettoindkomsten

- 24 -

More magazines by this user
Similar magazines