Hent som pdf-dokument - Skatteministeriet

skm.dk

Hent som pdf-dokument - Skatteministeriet

Skatte- og afgiftssystemerne i de ti nye EU-lande

lavere end på blyholdig benzin, hvilket også er tilfældet i de fleste af de

nye medlemslande. I Estland, Litauen, og Tjekkiet er afgifterne dog ens på

de to typer benzin, og i Slovenien ses sågar en højere afgift på blyfri end

på blyholdig benzin.

Gasolier opdeles efter om anvendelsen er som motorbrændstof til biler

(diesel), til industrielle og kommercielle formål eller til opvarmningsformål.

EU har fastsat mindstesatserne til 302 euro på diesel og 21 euro på de

andre anvendelsesformål – alle pr. 1.000 liter. Afgiftssatserne på diesel

ligger mellem 163,23 euro og 349,40 euro. Igen er der nogle afvigelser fra

mindstekravet, nemlig i Cypern, Estland, Letland og Litauen. På gasolier

til industrielle og kommercielle formål ligger afgiftssatserne mellem 98,34

euro og 349,40 euro, hvormed alle landene overholder mindstekravet. Der

er dog i Malta en undtagelse, hvor gasolie anvendt til fiskeri er pålagt en

afgift på 0. Endeligt ligger afgiftssatsen for gasolier anvendt til opvarmningsformål

mellem 19,56 euro og 268,22 euro, og igen overholder alle

landene mindstekravet 37

Det skal dog til ovenstående bemærkes, at EU’s minimumskrav er pr. januar

2004, og de oplyste afgiftssatser for de forskellige lande er pr. juli

2003, da disse er de nyest tilgængelige. Hermed kan det ikke afvises, at

landene, der i ovenstående gennemgang ikke opfylder EU-kravene i mellemtiden

har søgt nogen tilpasning. 38

I de fleste af landene er der forskel på afgiftssatserne på gasolier afhængigt

af anvendelse, men dette er dog ikke tilfældet i Cypern, i Tjekkiet og i Ungarn.

I de resterende lande er der forskellige modeller – i Estland og Slovakiet

er der lavere (og samme) sats til kommercielle og opvarmningsformål.

I Litauen og Polen er der ens satser på diesel samt til industrielle og

kommercielle formål, og så er der en lavere afgift til opvarmningsformål. I

37 Dog har det ikke været muligt at få oplysninger for niveauet i Malta.

38 Der forhandles i skrivende stund om overgangsordninger mht. til at opfylde energibeskatningsdirektivets

mindstesatser. Der foreligger en række forslag til overgangsordninger.

Først og fremmest omfatter disse diesel mv. til vejbrug, blyfri benzin, el, kul og

andre faste brændsler, samt fjernvarme. Hvor længe overgangsordningerne skal løbe

varierer en del over landene, og hvilket energiprodukt det drejer sig om.

- 44 -

More magazines by this user
Similar magazines