30.07.2015 Views

Hent bladet som PDF - LAP

Hent bladet som PDF - LAP

Hent bladet som PDF - LAP

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

af tanja b. jensen | sekretariatschefVærktøjertil at få det bedre -hvad er den rette hjælpPå trods af at det er tredje dagen på<strong>LAP</strong>’s landsmøde i Svendborg, møderet stort antal veloplagte landsmødedeltagereop til denne ene af i alt 4 minikonferencer.Temaet for minikonferencen er ”Værktøjertil at få det bedre – hvad er den rettehjælp”. Vi sidder i et stort mødelokale,lidt under gadeniveau. Når jeg kigger udad vinduet ser jeg mennesker gå forbi,enkelte med indkøbsposer, andre med enis, <strong>som</strong> skal nydes på denne lørdag, hvorsolen indimellem bryder frem mellemtunge skyer.Katrine Woel starter med at byde deltagerneog oplægsholderne Signe Seiersen,Ghita Bergstrøm og Olga Runcimannvelkommen. Signe Seiersen går straksi gang med bl.a. at orientere om projektRecovery <strong>som</strong> er startet i Ålborg, hvorman <strong>som</strong> deltager bliver uddannet til atbruge recovery tankegangen og arbejderefter ”Den personlige arbejdsbog”, <strong>som</strong>er et selvstudie, der giver dig indsigt i,hvordan du er, både når det går godt ogmindre godt. Derudover giver det dig enselvindsigt i, hvordan du passer på digselv og gør din hverdag mere positiv.Ghita Bergstrøm fortæller, at hun tidligerehar arbejdet på en telefon-rådgivning,og hun føler at hun har fået støtte framedpatienterne. ”Vi ved hvad der virker,vi kan hjælpe hinanden og den erfaringvi sidder inde med, har en stor værdi”.Ghita opfordrer til, at man skal være enaktiv aktør med den viden og erfaring,<strong>som</strong> man selv sidder inde med, og <strong>som</strong>er rigtig vigtig for selv at få det bedre.Hun siger også, at brugere har et værdifuldtfællesskab, og det er glædeligt, atder nu er akuttilbud, der ønsker medarbejderemed brugererfaring. Hun opfordrertil, at flere bliver gjort opmærk<strong>som</strong>på de lokale handicapråd, <strong>som</strong> findes ikommunerne og dialogfora i Regionerne,og <strong>som</strong> kan være gode fora til at få indflydelseog præge udviklingen.Der bliver spurgt interesseret ind til deforskellige muligheder for at få indflydelse.En af deltagerne fortæller, at Ballerupkommune er meget lydhør over formedarbejder-/brugerråd, og at man rentfaktisk har stor indflydelse. Kommunenvurderes til at være en af de førendekommuner inden for rehabilitering. Vifår et tip om, at Videnscenter For Socialpsykiatrihar udgivet et rigtig godt hæfteom indflydelse og brugererfaringer.Konklusionen er, at indflydelse ikke bareer noget man får, men man skal selv forsøgeat sætte dagsordenen, være kritisk,være fremme i skoene. Kommer du mednye ideer, kan du skabe indflydelse. Viskal tro på, at <strong>LAP</strong> er vigtig og skal tagesalvorlig. Flere kunne nikke genkendendetil, at selvværdet er en forudsætning for,at kunne stå frem og få indflydelse.Olga Runcimann fortæller om Vendepunktkurserne, <strong>som</strong> afholdes i København,men <strong>som</strong> skal udbredes til helelandet. På kurserne arbejder man netopmed selvværdet, men også ønsker,drømme og ressourcer <strong>som</strong> vigtige fokuspunkter.Hvordan man får energi,skabt netværk, og hvordan man kommertilbage til livet og får selvrespektentilbage. En recovery proces kan ogsåvære at give sig selv lov til at have endårlig dag, være grim og dum, processener ens egen og forskellig fra persontil person.Der bliver også drøftet muligheder forat starte selvhjælpsgrupper, og flere harerfaringer med, at Frivilligcentrene ermeget åbne over for at starte grupperop. ”Det er givende at være sammenmed andre, uden at skulle forklare sigeller undskylde sig. Da jeg havde brugfor det, var der nogle der hjalp mig. Derer altid folk, der har overskud.”En deltager siger at ”Rummeligheden eren vigtig del, <strong>som</strong> vi er gode til at visehinanden, raske kan også have en dårligdag, vi har det bare værre”. En andendeltager vil gerne anbefale brochuren”Råbet fra altanen” <strong>som</strong> er udgivet afPsykInfo i Århus.Efter en velfortjent pause fortsætter deltagernemed at brainstorme over værktøjertil at få det bedre, og der bliverefterspurgt flere ideer til, hvordan manfår opbygget selvværdet og ikke bareselvtilliden. Ordstyreren har travlt medat holde styr på de mange hænder, dergerne vil bidrage med de gode erfaringer,mens Katrine Woel skriver det ene godeinput efter det andet på det store ark,der er hængt op. Arket bliver hurtigt heltfyldt ud med blå skrift og vidner om denstore viden, der er blandt deltagerne.Minikonferencen stopper efter 2 timersgivtig erfaringsudveksling, fordi vi igenskal mødes i den store sal denne lørdagfor at fortsætte med landsmødetsdagsorden.12medlems<strong>bladet</strong> lap | www.lap.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!