30.07.2015 Views

Hent bladet som PDF - LAP

Hent bladet som PDF - LAP

Hent bladet som PDF - LAP

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

den nye landsledelseLandsledelse2010/2011Bagerste række fra venstre:Tom Jul PedersenSteen MoestrupHanne WiingaardLise Jul PedersenKatrine WoelTroels BorelliInger-Liss ChristoffersenPaul Bjergager NielsenBo Steen JensenForreste række fra venstre:Christian MartinMarianne MogensenOlga RuncimanUlla AsmussenHusk Brugernes Bazar d. 28. august 2010 i Kongens Have iOdense fra kl. 10.30 til 18.00.Dagen byder på et væld af brugertilbud, muntre indslagmed bl.a. Anne-Marie Helger, De Splittergale og postkortværksted,hvor du kan male dit eget postkort og bytte detEn hilsen fra Brugerens BaZartil et, du synes er sjovere, flottere etc.i Odense 2010Rådet for Socialt Udsatte præsenterer sin årsrapport, ogdu får mulighed for at debattere den og meget andet medandre brugere, politikere, praktikere og hvem der ellersfinder forbi den årlige bazar.Kære alle!Temaet er fattigdom i bred forstand, altså såvel social, <strong>som</strong>økonomisk fattigdom. Lad dig inspirere af andres videnog del selv ud af din viden. Fortæl politikerne, hvor skoentrykker, og hvordan du tackler dine problemer.Dagen hvor du kan komme til orde, og hvor du kan blivehygget om eller hygge om andre.Tilskud til transporten gives.Mange venlige hilsenerRådet for Socialt Udsatte i samspil med brugerforeningerneSVID, SAND, <strong>LAP</strong> og Brugerforeningen for Aktive Stofbrugere.2010Yderligere oplysning kan fås ved henvendelse til Rådetssekretariat tlf. 33 92 47 04 post@udsatte.dk eller kontaktpersonAlice Rasmussen (alra@ucl.dk) tlf. 63 11 32 00.Kunstner: ______________________________________SvidBrugerForeningenmedlems<strong>bladet</strong> lap | www.lap.dk 29

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!