30.07.2015 Views

Hent bladet som PDF - LAP

Hent bladet som PDF - LAP

Hent bladet som PDF - LAP

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

af nils holmquist andersenHvad synes du om<strong>LAP</strong>’s Landsmøde?Tom Jul: Det er overordnet godt. Både godt og skidt,men mest godt. Maden og beliggenheden er god. Deter en flink værelseskammerat jeg har fået. Alle andre<strong>LAP</strong>-medlemmer er også sympatiske og venlige. Meni plenum ved debatterne er der et fåtal af sure folk,der ikke kan moderere deres følelser. De overdriverhelt vildt deres negative arrigskab.Tommy: Vi skal alle komme til orde, dem der vil.Vi ønsker medgang og ikke modgang. Man skal ikkeblive overhørt. Jeg synes, det er forkert, at der skæresned på værestederne i kommunerne. Når et værestedlukkes, ryger nogle mere hash og drikker. Så bliverdet dyrere i sidste ende.Mette W.: Jeg er positivt overrasket over al den empati- og de mange rare mennesker – der er tilstede.Det er paradoksalt at Landsledelsen afholder valg omambassadører, hvoraf den ene er en kendt politiker,og at det direkte strider mod principprogrammet, da<strong>LAP</strong> er uafhængig af politiske interesser. Den andenmulige ambassadør er en delvist ukendt forsker, <strong>som</strong>ikke kan gøre nævneværdig profil. Men det viser, atdet trods alt kun er mennesker, der sidder i Landsledelsen,og at de også begår fejl.Rigmor : Jeg havde det ikke så godt da jeg om. Jegvar egentlig lidt bange for at skulle være sammen medmange mennesker, men så er det gået meget bedre,end jeg troede.De fysiske rammer på Hotel Svendborger rigtig gode. God mad og super service. Det er bedreend det, jeg er vant til derhjemme. Omkring Landsmødeter dirrigenterne Pernille Jensen og Benny Lihmemed til at gøre tunge emner mere spiselige. Jeg harværet med i en åben diskussionsgruppe om diagnosesystemet,hvor Olga Runciman delte ud af sin storeviden om sammenhængen mellem diagnosesystemetog medicinalindustriens økonomiske interesser.medlems<strong>bladet</strong> lap | www.lap.dk 21

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!