30.07.2015 Views

Hent bladet som PDF - LAP

Hent bladet som PDF - LAP

Hent bladet som PDF - LAP

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

socialminister benedikte kiærom den sindslidendes situation og fårsikret kontakten til de relevante myndigheder.Målet med projektet er at udvikle metoderog samarbejdsmodeller, <strong>som</strong> kommunerog regioner kan benytte for atsikre at udskrivning af sindslidende frapsykiatrisk behandling forløber hensigtsmæssigt.SærforanstaltningerTil sidst vil jeg gerne knytte et par kommentarertil den debat, der har været imedierne om særforanstaltninger.Udgangspunktet for regeringens politikpå det sociale område er, at børn,unge og voksne med nedsat fysisk ellerpsykisk funktionsevne eller særlige socialeproblemer får den fornødne støtte,<strong>som</strong> kompenserer for deres problemerog forbedrer deres situation.Indsatsen skal ske i overensstemmelsemed og i respekt for borgerens selvbestemmelsesret.Det er IKKE regeringenspolitik at overmedicinere og låseborgerne inde på deres værelser. Jegbetragter det <strong>som</strong> en socialpolitisk ogretssikkerhedspolitisk falliterklæring.Når vi taler om de særligt dyre særforanstaltninger,så er det vigtigt for migat understrege, at recoverytilgangenogså gælder denne gruppe. Det ER muligtfor sindslidende med meget komplekseproblemstillinger at få det bedre.Det ER muligt at iværksætte målrettedesociale indsatser, <strong>som</strong> gør det muligt atforbedre den enkeltes situation.Særforanstaltninger må aldrig bare bliveopbevaring. Vi ved, at det er muligtat gøre indsatsen overfor borgere medkomplekse problemstillinger bedre.Nogle kommuner har positive erfaringermed at en målrettet social indsatsog en fornuftig organisering kan gøresærforanstaltninger billigere, uden atdet går ud over indhold og kvalitet.Der er behov for at nyttiggøre denneviden, så andre kommuner kan gørebrug af den, lige<strong>som</strong> der er behov forat se på, om indsatsen kan videreudviklesog kvaliteten forbedres yderligeresamtidigt med, at omkostningerne såvidt det er muligt nedbringes.Jeg har derforiværksat en undersøgelseafomfanget af særforanstaltninger,kommunernesudfordringer påområdet samtgode eksemplerfra praksis.Undersøgelsener færdig i startenaf september2010 og så vil jegvurdere om der er behov for at iværksættenogle initiativer. De gode eksempler,<strong>som</strong> undersøgelsen afdækker, viljeg sørge for, bliver gjort tilgængeligefor alle kommuner.AfslutningSå vil jeg slutte af, så jeg kan nå at fåen masse inspiration og input med mighjem.Jeg vil lige benytte lejligheden til endnuen gang at sige tak fordi jeg fik lov tilat komme her i dag og tak for en hyggeligfrokost. Jeg håber, I får nogle godedage med en masse interessante indlægog bud på, hvordan vi kan løse dennecentrale samfundsudfordring. Jeg serfrem til at høre mere om resultaterne.Tak for ordet.Store Glasvej 49, 5000 Odense CLandsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere+++ 15714 +++7993 Sydjylland-Fyn USF B

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!