30.07.2015 Views

Hent bladet som PDF - LAP

Hent bladet som PDF - LAP

Hent bladet som PDF - LAP

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

af jan stig andersen (på vegne af landskampagnegruppen)<strong>LAP</strong>’slandskampagnei 2010<strong>LAP</strong>’s landskampagne, <strong>som</strong>har arbejdstitlen ”Psykiatriskmedicin dræber”, afvikles idagene fra lørdag d. 25/9 tilsøndag d. 10/10 2010.Siden foråret 2009 har en ad hoc-arbejdsgruppei <strong>LAP</strong> arbejdet med at arrangereog planlægge en aktion ellerkampagne, der skal sætte fokus på dealt for tidlige dødsfald, der forekommerblandt personer, der er i psykiatriskbehandling – dødsfald, der med storsandsynlighed skyldes den psykiatriskemedicin (psykofarmaka), der udskrivestil disse personer. I starten var idéenat lave en aktion i stil med den aktion,<strong>som</strong> <strong>LAP</strong> Roskilde lavede på VerdensMentale Sundhedsdag (af og til ogsåkaldet Sindets Dag) den 10.10. i 2008.<strong>LAP</strong> Roskilde opsatte hvide kors vedindfaldsvejene til Roskilde og ved Sct.Hans Hospital i Roskilde, samt skaffedesig omtale i alle de lokale trykte medieri Roskilde.Først var det tanken, at den nye aktion,<strong>som</strong> vi den gang kaldte ”hvidekors-aktionen”, skulle afholdes på en ogsamme dag – nemlig Verdens MentaleSundhedsdag den 10. oktober i 2009 – imindst 10 byer rundt i hele Danmark.Gruppen havde dog ikke holdt ret mangemøder, før vi indså, at dette var et altfor stort projekt at arrangere og afvikle.Derefter gik vi over til at planlægge enkampagne, <strong>som</strong> over en periode påca. 2 uger skulle nå rundt til mindst tibyer, og <strong>som</strong> skulle afvikles inden <strong>LAP</strong>’slandsmøde i 2010.Indtil slutningen af februar 2010 var detsåledes gruppens plan, at kampagnen,<strong>som</strong> i mellemtiden havde fået arbejdstitlen”Psykiatrisk medicin dræber”,skulle afvikles i perioden fra den 10. tilden 25. april 2010. (Vi mangler stadigtat finde en rigtig god titel til kampagnen.)Ved gruppens møde i slutningenaf februar måtte vi imidlertid konkludere,at arbejdet med planlægningenikke var tilstrækkeligt langt fremme,til at vi kunne lave en kampagne i denønskede kvalitet, og vi valgte derfor atudskyde kampagnen endnu en gang.Siden da har vi bestemt os til, at vi villave kampagnen sådan, at den slutterpå Verdens Mentale Sundhedsdag den10.10. i 2010. Slutningen skal foregå iKøbenhavn og omfatte et større arrangement,<strong>som</strong> dog endnu ikke er planlagti detaljer. Foruden i København skal derogså være mere omfattende arrangementeri Århus, Odense og Aalborg (dvs.i landets fire største byer) end i de øvrigebyer, <strong>som</strong> kampagnen kommer til,og derfor er der afsat en dag til forberedelserog en dag til selve aktionen idisse fire byer, mens der kun er afsaten dag til hver af de øvrige byer.I skrivende stund (maj 2010) ser planensåledes ud, <strong>som</strong> vist i boksene til højre(ret til ændringer forbeholdes).De ændringer, der måtte forekomme,vil dog forhåbentligt kun være af mindreart, <strong>som</strong> f.eks. at to byer besøgesi omvendt rækkefølge af det angivne.Desuden kan det ske, at vi vælger atvære mere aktive på de to søndage, derer anført <strong>som</strong> hviledage. I næste nummeraf medlems<strong>bladet</strong> vil der kommeen mere udførlig omtale med detaljerom tid og sted for kampagnen i de enkeltebyer. Desværre kan det ikke garanteres,at næste nummer af <strong>bladet</strong>udkommer, inden kampagnenstarter (men det skulle dogkomme, inden kampagnenslutter), så vi må opfordrealle, der er interesseredei kampagnen, til at holdesig orienteret via <strong>LAP</strong>’shjemmeside (www.lap.dk)og via de lokale medier, <strong>som</strong>forhåbentligt vil omtale de lokaleaktiviteter senest dagen før.Hvis du er interesseret i at deltagei arbejdet med kampagnen rundt omi landet og/eller i dit eget område, såkontakt kampagnegruppen via <strong>LAP</strong>’ssekretariat i Odense.24medlems<strong>bladet</strong> lap | www.lap.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!