30.07.2015 Views

Hent bladet som PDF - LAP

Hent bladet som PDF - LAP

Hent bladet som PDF - LAP

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

af inger-liss christoffersenVelkomsttaleHjertelig velkommen her i Svendborgtil <strong>LAP</strong>´s 12. Landsmøde.Velkommen også til socialminister BenedikteKiær, <strong>som</strong> har sagt ja tak til atkomme her i dag.Det er første gang jeg <strong>som</strong> Landsledelsesmedlemhar fornøjelsen af at bydejer velkommen. Et meget turbulent århar det været - også i <strong>LAP</strong> – der harværet mange arrangementer rundt ilandet siden vort fantastiske 10-års jubilæumslandsmøde sidste år.Til jer <strong>som</strong> ikke kender så meget til,hvad man arbejder med <strong>som</strong> medlemaf landsledelsen, kan jeg kun sige atdet virkelig er hårdt arbejde, og ofte ensej kamp om at få så mange gode tingigennem <strong>som</strong> muligt.Året uden for <strong>LAP</strong> har budt på en politisk,økonomisk og kriseagtig tid, hvorde fleste i Danmark har kunnet mærkenedskæringerne. Når krisen kradser iDanmark, mærker vi det især i psykiatrien.Det er stadig et meget nedtonetområde, <strong>som</strong> medier og politikere desværreikke prioriterer højest. Vi mærker,at der bliver skåret ned – uansethvilken regering, der måtte sidde påBorgen.Hvorfor er det mon sådan? Et svarkunne være, at <strong>LAP</strong>’s målgruppe ikkeer i stand til at råbe tilstrækkeligt op.Foreninger <strong>som</strong> vores er yderst vigtige<strong>som</strong> støtte og hjælp til at kæmpe forpsykiatribrugernes vilkår. Vi demonstrererfor vores rettigheder og kravsamt forsøger at råbe politikerne op.De svageste kan ikke magte det selv –især derfor er <strong>LAP</strong> vigtig – vi har i nuover 11 år formået at få mange principsagerigennem, at blive hørt politisk,og til en vis grad har vi også markeretos i pressen. Selvom medierne stadigikke mener, at succeshistorier i psykiatrienhar en højstatus, så mærker jegalligevel at flere og flere igennem desenere år tager <strong>LAP</strong> alvorligt.Jeg håber dette landsmøde vil bringemange nye tiltag, ideer og nye medlemmertil. I får særligt muligheder engang om året til at komme frem medjeres meninger og ideer. Resten af åreter det landsledelsen, <strong>som</strong> I også vælgeri år, der arbejder for jeres sag.Nemt er det ikke, da vi er højstforskellige personligheder ogikke kan være enige om alt.Men det fælles formål med atgøre <strong>LAP</strong> overflødig om 20 år- er måske alligevel ikke utopi?Selv har jeg sat en ære iat fremme en mere positivtilgang for og til <strong>LAP</strong> – detvære sig <strong>LAP</strong>-Bladet <strong>som</strong> jegskriver en del i, samt i Mediegruppen,hvor vi finder ideernetil at promovere foreningen.Måske tænker I, ja, hvad kan jeg gøreved det? – Det I kan gøre et at kommeud med de gode, de mindre gode ogde konstruktive historier. Vi skal viseomverdenen, at det at have en psykiskdiagnose, ikke hindrer os i at have etliv – vi vil accepteres <strong>som</strong> menneskerog ikke kun komme i mediernes søgelys,når der sker noget dramatisk ellerkriminelt! Den gode historie – skalogså frem i lyset.Vi vil også arbejde på, at <strong>LAP</strong> kommerpå Finansloven, at retspsykiatrien ikkehar lovløse tilstande bag murene, ogat psykiatribrugere får et værdigt ogindholdsrigt liv. Det er nogle af minevisioner.Nu vil jeg byde velkommen til socialministerBenedikte Kiær. TAK FORORDET.15

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!