30.07.2015 Views

Hent bladet som PDF - LAP

Hent bladet som PDF - LAP

Hent bladet som PDF - LAP

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

jeg var menigt medlem. Inden mødetskulle jeg skrive en pr-meddelelse, <strong>som</strong>optakt til at socialminister BenedikteKiær ville komme på besøg og en velkomsttaleskulle også fabrikeres. Dentale var ved at gå galt for mig – mikrofonensad fasttapet på talerstolenog svingede skiftevis fra den en sidetil den anden. Det gjorde, at jeg måttelæse talen op lige ind i mikrofonen,så jeg ingen kontakt havde med tilhørerne.Heldigvis blev der alligevel klappetbravt og da Benedikte Kiær skulleholde sin tale, havde man fremskaffeten clipsemikrofon. Hvad hun sagde oglovede i sin tale, kan I læse andet stedsi <strong>bladet</strong>.Udover arbejdet med at svare på nogleaf medlemmernes spørgsmål fra salen,skulle jeg også lave lidt reklame oglobbyarbejde i pauserne samt pleje detsociale samvær under frokost og middageigennem de tre dage. Aftnernegik med at høre lidt om, hvad medlemmernesyntes om <strong>bladet</strong>s indhold ogisær min nye klumme ”Fru ChristoffsUnivers.” Flere kvinder mente, det varalle tiders at få et feminint talerør indi <strong>bladet</strong>, så det var jeg glad for. I hotelletsbar er det tilladt at ryge, og hervar ofte proppet med mennesker ogsåikkerygere – her summede snakken, oghvis man ville have nogle sandheder,var det her de blev udtrykt!På 2. dagen af landsmødet havde isærjeg brug for støtte fra medlemmerne,fordi der blev rettet en stærk anklagemod mig og Thomas Werge. Som bekendtskrev jeg en personlig beretningom Werges oplæg om epigenetik i sidstenummer af <strong>bladet</strong>, og det var der étmedlem, <strong>som</strong> havde kommenteret veden længere afhandling om, hvad hunsynes om denne videnskab – og isærhvad hun mente om mig og Werge. Davi i redaktionen modtog indlægget –(for sent iflg. deadline) endte vi op medat afvise at trykke det, men gav MarianGoldstein mulighed for at ændre påsine kraftige personlige anklager. Pålandsmødet havde nogle medlemmer”rottet sig sammen” om en afstemningom, at hendes artikel alligevel skullebringes. Den blev kopieret direkte fraM.G.´s website, hvor hun i protest overafslaget havde lagt hele svaret ind.Den blev omdelt til hver landsmødedeltager.Og så gik de tre damer ellersi gang med deres anklager, skøntingen af dem havde deltaget i Wergesforedrag. Det lykkedes dem at få vendtop og ned på min personlige beretningog på Thomas Wergesvidenskabelige forskning.Så derfor vil I se, at vi idette blad bringer omtalte”sprængstof/kanonføde”– så kan allejo bedømme, hvadman selv mener. Jegblev skuffet over dissepludselige handlinger,<strong>som</strong> skete uden at jegblev spurgt ind tilsagen, men heldigviser der kommet enkommentar fra et medlem,<strong>som</strong> beder læserneom at stoppe op og lytte tildet, der rent faktisk bliversagt! Den bør I læse!Thomas Werge kommertilbage med sine kommentareri blad 3, dahan desværre ikke kunne nå at få dissefærdige til <strong>bladet</strong>s absolutte deadline.Det blev til en længere smøre – jegmåtte lige af med lidt galde – så måskeer det ikke en Win-Win situationdenne gang?Alligevel ”Keep Smiling”- det er<strong>som</strong>mer derude – den dejligste tidpå året.medlems<strong>bladet</strong> lap | www.lap.dk 33

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!