30.07.2015 Views

Hent bladet som PDF - LAP

Hent bladet som PDF - LAP

Hent bladet som PDF - LAP

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

digteaf preben meilvang1. AUGUSTHvis ikke at himlen er blå…- hvem skulle jeg så stole på…Hvis ikke at skoven er grøn…- hvad vil du så med farver…Hvis ikke alt kan gro…- hvis ikke at det jeg siger er ok…Hvorfor så sige noget – overhovedet…Hvis det I gør – er forkert…Hvis det jeg gør – er…Hvor skal jeg så sidde – på denne jord…hvis ikke i Himmelen…For nok er du kærlig og varm…Nok er du lille ind imellem…Nok kan ofte være – nok…Udbrændthed sætter ind med visdommen…I Jesu navn – Amen…THE ROSEWOMANLILLIANA RANK 2009ANGSTMit hjerte konstant det bankerKan næsten ikke klare alle de kaotiske tankerHvorfor har al den ondskab ramt migVær glad for det ikke er digMan tror altid det er naboenJeg har fuldstændig mistet troenPå at livet nogensinde bliver godt igenTro mig jeg det er hårdt min venNår jeg tænker mig omEr fremtiden fuldstændig tomJeg er så frygtelig bangeMine følelser har taget mig til fangeHvad har jeg dog gjortSiden jeg er havnet i den forkerte port”ROSKILDE”IFS = Idræt forsindslidende i DKI januar 2003 afslog jeg at gå medtil idræt, med den begrundelse atjeg var psykisk syg. Nu syv år –og en meget omfattende recoveryprocessenere – har jeg meget attakke IFS for, idet idrætten harværet krumtappen i min udvikling.IFS blev startet i 1996 ud fra enerkendelse af, at det kunne væresvært for psykiatribrugere at begåsig i almindelige idrætsforeninger,lige<strong>som</strong> det kunne være svært forde mange idrætsforeninger i Danmarkat vide, hvordan de bedstskulle møde psykiatribrugerne.Der er nu 40 idrætsforeninger forsindslidende i Danmark. De haridræt hver uge med forskelligeaktiviteter. Derudover deltager dei lokale og regionale idrætsdagesamt begivenheder på landsplani IFS, læs mere her:I januar hvert år er der mulighederfor en skiferie i Norge. Martsbyder på instruktør- og andrekurser på Vejle Idrætshøjskole. Imaj er der Sund By Løbet i Fælledparken,København med mangehundrede deltagere. Foråret byderogså på forskellige stævner,fx badminton i Holbæk og festivali Frederikssund. I starten af juli erder tre dages idrætsfestival, igenpå Vejle Idrætshøjskole.I september er der idrætsdag iHerlev/Ballerup, der <strong>som</strong> andrestævner har efterfølgende festom aftenen.I november har man mulighed forat deltage i en træningsuge på LaSanta Sport, Lanzarote, <strong>som</strong> erden nordligste af Canarieøerne.Der kan man dyrke mange formerfor motion, og ikke mindstdet sociale fællesskab.Man kunne sige, at vi i IFS arbejdermed: ANERKENDELSE, RE-SPEKT, VÆRDIGHED, INKLUSIONOG SUNDHEDSFREMME. Inklusionsbegrebetbetyder, at IFS forsøgerat rumme alle deltagere –unge <strong>som</strong> gamle, syge <strong>som</strong> raske.I IFS er mange lederkræfter uddannedeindenfor idræt, fx eradskillige ledere fra Institut forIdræt fra Københavns Universitet.Ude i alle foreningerne deltagermedarbejdere fra socialpsykiatrien,nogle på frivillig basis, ogandre <strong>som</strong> lønnede medarbejdere.De mange foreninger får forskelligeoffentlige tilskud, fx de såkaldteparagraf 18 midler. Ofte erkontingentet for medlemmer kunkr. 250 pr. halvår – det er da rørendebilligt!Men nu tilbage til januar 2003. Jegkom alligevel i gang med idræt,først <strong>som</strong> udøver, og i fire år <strong>som</strong>formand for Idrætsforeningen Vikingerne,Frederikssund. Da jeg i2008 afsluttede pædagoguddannelsen,var titlen på mit bachelorprojekt: Recovery gennem idrætfor sindslidende.Nogle af konklusionerne på mitbachelor projekt: I IFS arbejderman med: HANDLING – RESPEKT– RECOVERY. I IFS er det i nu 14 årbevist, at IDRÆT GIVER ENERGI.Så du inviteres hermed til at mødeop til idræt, du vil blive budt hjerteligvelkommen. Paraplyorganisationener DAI = Dansk ArbejderIdrætsforbund. DAI’s hjemmesideer: www.dai-sport.dkmedlems<strong>bladet</strong> lap | www.lap.dk 39

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!