30.07.2015 Views

Hent bladet som PDF - LAP

Hent bladet som PDF - LAP

Hent bladet som PDF - LAP

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

KORSKAMPAGNE2010Fredag den 24.9. 2010:Forberedelser i Aalborg.Lørdag den 25.9.: Aalborg.Søndag den 26.9.: (Hviledag.)Mandag den 27.9.: Viborg.Tirsdag den 28.9.: Herning.Onsdag den 29.9.: Forberedelser i Århus.Torsdag den 30.9.: Århus.Fredag den 01.10.: Vejle.Lørdag den 2.10.: (København +) Esbjerg.Nogle af os vil være til stede på psykiatritopmødeti København og gøre reklamefor kampagnen – især afslutningen i Københavnd. 10.10. resten af os vil lave aktioni EsbjergSøndag den 3.10.: (Hviledag.)Mandag den 4.10.: Aabenraa.Tirsdag den 5.10.: Forberedelser i Odense.Onsdag den 6.10.: Odense.Torsdag den 7.10.: Nykøbing S.Fredag den 8.10.: Vordingborg.Lørdag den 9.10.: Forberedelser i København.Søndag den 10.10.: København.medlems<strong>bladet</strong> lap | www.lap.dk 25

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!