13.12.2018 Views

Suomen Sahayrittäjät 4/2018

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PuuSuomi-verkosto<br />

kokoaa<br />

puualan<br />

kehittäjät<br />

PuuSuomi-verkoston juuret ulottuvat<br />

90-luvulle. Toiminnassa on ollut vuosien<br />

varrella taukojakin, mutta nyt verkostoa<br />

on aktivoitu uudelleen kuluvan vuoden<br />

keväästä lähtien. Verkosto koostuu<br />

puualan hanketoimijoista ja muista alan<br />

kehittämisessä mukana olevista tahoista.<br />

Verkostolaiset pääsivät tutustumaan <strong>Suomen</strong> korkeimpaan, 14-kerroksiseen,<br />

puurakenteiseen kerrostaloon Joensuu Light Houseen.<br />

PuuSuomi ei ole itsessään hanke,<br />

vaan toimii ikään kuin kehittämishankkeiden<br />

foorumina<br />

ja kokoajana. Verkoston<br />

tavoitteet ovat alan kehittäjien yhteen<br />

kokoaminen ja tiedon liikkuvuus valtakunnallisilta<br />

toimijoilta maakuntiin ja<br />

toisinpäin. Verkosto pyrkii yhteisesti kehittämään<br />

puutuotealaa ja puun käyttöä<br />

rakentamisessa − erityisesti yritysten kehittämistarpeita<br />

kuuntelemalla ja niihin<br />

aktiivisesti tarttumalla. Ympäristöministeriön<br />

puurakentamisen ohjelma on tiiviisti<br />

mukana verkoston toiminnassa.<br />

Kaikkien alan kehittämistoiminnassa<br />

mukana olevien tahojen yhteinen viesti<br />

on puun käytön lisääminen rakentamisessa<br />

ja sisustamisessa. Jos puhutaan<br />

vain puurakentamisesta, niin tällä raja-<br />

10<br />

taan paljon puutuotteiden käyttökohteita<br />

pois. Siksi viestin tulisikin olla yhtenevä<br />

koko valtakunnan tasolla.<br />

Kuluvana vuonna verkosto on kokoontunut<br />

kolme kertaa: Helsingissä, Kuhmossa<br />

ja Joensuussa. Tapaamiset ovat teemoitettuja<br />

ja viimeisimmän eli LUKE:n<br />

isännöimän Joensuun tapaamisen teemana<br />

oli puualan koulutusmahdollisuudet<br />

ja alan tutkimustoiminta. Verkostolaiset<br />

pääsivät tutustumaan <strong>Suomen</strong><br />

korkeimpaan, 14-kerroksiseen, puurakenteiseen<br />

kerrostaloon Joensuu Light<br />

Houseen. Vierailukohteena oli myös<br />

Puupalkinto-kilpailussa kärkisijoille yltänyt<br />

Mehtimäen pesäpallostadion. Stadion<br />

ei turhaan tarjoa hienoja puitteita<br />

Joensuun Mailan peleille – seura voitti<br />

mestaruuden <strong>2018</strong>!<br />

Lisäksi PuuSuomi-verkosto tutustui Joensuun<br />

vierailullaan innovatiiviseen<br />

Metla-taloon, jossa kuunneltiin puheenvuoroja<br />

eri aihealueilta puun terveys-<br />

ja hyvinvointivaikutuksista aina<br />

puurakenteisiin teleliikennemastoihin.<br />

Myöskin erilaiset liiketoimintamallien<br />

vaihtoehdot pienyrityksille olivat esillä.<br />

Ruotsin Skellefteåssa toimiva Snickericentralen<br />

toimii hyvänä esimerkkinä,<br />

josta Suomeenkin voitaisiin ammentaa<br />

uutta perinteisten liiketoimintamallien<br />

ohelle. Ideana on, että pienet yritykset<br />

ovat koonneet voimansa ja pystyvät täten<br />

osallistumaan isoihinkin projekteihin<br />

tarjoamalla kattavamman tuotevalikoiman.<br />

Puusta puhuttaessa tulee esille paljon<br />

arvoja, jotka tukevat puun käytön kas-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!