13.12.2018 Views

Suomen Sahayrittäjät 4/2018

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Puumarkkinat<br />

Sahatavaran markkinatilanne on<br />

heikentynyt – puun ostajien varastot<br />

ovat kasvaneet<br />

Suomessa toimivan massa- ja paperiteollisuuden<br />

kannattavuus ja puusta maksukyky on<br />

osavuositulosten perusteella erinomainen. Hyvän<br />

kannattavuuden taustalla on ennen kaikkea<br />

sellun hyvä markkinatilanne. Toteutettujen<br />

metsäteollisuusinvestointien takaisinmaksuaika on<br />

nykyisellä kannattavuudella erittäin lyhyt.<br />

Liiketulosta on kuluvana vuonna<br />

syntynyt arviolta yli 30 euroa<br />

jalostettua puuraaka-ainekuutiometriä<br />

kohden, mikä puukauppaa<br />

harkitsevien metsänomistajien<br />

kannattaa muistaa. Kuitupuun hintakehitys<br />

Suomessa on kuluvana vuonna ollut<br />

vaatimaton sekä naapurimaidemme<br />

että tuontipuun hintoihin verrattuna.<br />

Sellun, kartongin ja paperin markkinatilanne<br />

jatkuu ennusteiden perusteella<br />

suotuisana myös tulevaisuudessa.<br />

Sahatavarakaupassa lähiajan markkinanäkymä<br />

ja toimialan kannattavuustilanne<br />

sen sijaan on selvästi aikaisempaa<br />

heikompi. Myös Ruotsista on tullut viestejä<br />

sahatavaramarkkinatilanteen notkahtamisesta.<br />

Markkinoilla pärjääminen<br />

edellyttää, että kilpailukyky on kunnossa.<br />

Erot yhtiöiden nykyisessä kannattavuudessa<br />

ovat isot.<br />

Talvikuukausina sahatavaran kysyntä tosin<br />

laskee kausiluontoisestikin. EK:n tuoreessa<br />

suhdannebarometrissä puutuoteteollisuus<br />

arvioi lähiajan näkymänsä<br />

8<br />

poikkeuksellisen negatiivisiksi.<br />

Sahatavaran hinta on<br />

romahtanut USA:ssa ja hinta<br />

on kääntynyt laskuun myös<br />

Saksassa.<br />

<strong>Suomen</strong> vientitilastoissa markkinatilanteen<br />

huononeminen toistaiseksi<br />

näkyy erityisesti kuusisahatavaran<br />

vientimäärissä. Sahatavaran<br />

vienti tammi-syyskuussa supistui<br />

kuusi prosenttia edellisvuodesta. Mäntysahatavaran<br />

markkinanäkymä on tällä<br />

hetkellä jonkin verran kuusta suotuisampi.<br />

Mäntysahatavaran keskimääräinen<br />

vientihinta oli tammi-syyskuussa<br />

15 prosenttia viime vuotta korkeampi,<br />

vientimäärä oli kasvanut prosentin. Vastaavana<br />

aikana kuusisahatavaran vientihinta<br />

nousi seitsemän prosenttia, mutta<br />

vientimäärä supistui 15 prosenttia.<br />

Kuusisahatavaran markkinanäkymää lähikuukausina<br />

lisäksi merkittävästi heikentää<br />

valtavat kirjanpainajatuhot Keski-Euroopassa<br />

ja Ruotsissa. Kuusitukin<br />

hinta on jo kääntynyt selvään laskuun<br />

Saksassa, Itävallassa ja Tšekissä.<br />

Itämeren altaan alueella kuitupuun hinta<br />

on noussut erityisesti Baltiassa.<br />

Sahatavaramarkkinoiden notkahdus jäänee<br />

kuitenkin tilapäiseksi, sillä pidemmän<br />

aikavälin kysyntäarviot sahatava-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!