Views
10 months ago

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Norvégien

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Norvégien

Merk • For å bruke

Merk • For å bruke nettverket med [IPv6], velg [IPv6] og deretter [Enkel] i [Sett opp nettverksforbindelsen]. • Når IPv6 er valgt, kan du ikke sette HTTP Proxy. • Når IPv6 velges, vil enkelte nettsteder, applikasjoner eller innhold ikke kunne vises. Innebygd Wi-Fi: Slår innebygd trådløst LAN [På] eller [Av]. Sett den på [Av] hvis du ikke bruker innebygd trådløst LAN. Når du veksler fra [Av] til [På], gjør du innstillingene i [Nettverksoppsett]. Wi-Fi Direct: Slår på/av for å koble din TV til en Wi-Fi Direct-enhet som en PC, en mobiltelefon eller et digitalt kamera. Innstillinger for Wi-Fi Direct: Still inn for å koble en Wi-Fi Direct-enhet til TV-en med Wi-Fi Direct-funksjonen. Hvis du ikke kan koble til, trykk på OPTIONS-tasten og velg [Manuell]. Enhetsnavn: Endre navnet på TV-en som vises på den tilkoblede enheten. Oppdater Internett-innhold: Kobler til Internett for å motta alt tilgjengelig innhold og tjenester. Innstilling av hjemmenettverk: Innstillinger for visning av server Viser listen med tilkoblede servere. Du kan velge serveren som skal vises, i Enhetsvalg. Serverdiagnostikk Sjekker om TV-en kan koble til hver server i hjemmenettverket. Fjernstart Denne funksjonen gjør at TV-en kan slås på fra tilkoblede enheter i hjemmenettverket. Merk • Strømforbruket i hvilemodus vil øke hvis du velger [På]. 24 NO Renderer Renderer-funksjon Gjør TV-en i stand til å spille av filer på en enhet (f.eks. digitalt kamera). Renderer-tilgangskontroll Gir tilgang fra en spesifisert kontrollenhet. Renderer-innstilling Justerer detaljerte innstillinger i [Renderer-innstilling]. Personvernpolicy (kun KDL-48WD65x / 40WD65x / 32WD60x) Velg [Enig] eller [Uenig] for bekreftelse av personvernpolicyen. (side 12) Innstillinger for bilderamme Visningsmodus: Lar deg velge visningsmodusen. Se side 15. Klokkevisning: Lar deg velge klokkevisningen. Merk • Dette alternativet er tilgjengelig når [Visningsmodus] er satt til [Bilde og klokke] eller [Klokke i fullskjerm]. Lydprogram: Stiller inn [FM Radio], [Musikk] eller [Av] som lydprogram. Bildevalg: Velg bilde. Musikkvalg: Velg musikk. Innstilling for lysbildevisning: Velg mellom visning av lysbildevisningsmodus eller enkelvisning av foto. Innstilling av musikkavspilling: Velg mellom å lytte til alle spor eller et enkelt musikkspor. Varighet: Velg tidsperioden som TV-en automatisk bytter til hvilemodus etter. Første dag i uken: Stiller [Søndag] eller [Mandag] som den første ukedagen i kalenderen. USB-autostart Når en USB-enhet er koblet til USB-porten, velg [På] for å automatisk vise miniatyrbildet på sist avspilte foto/ musikk/video.

Klokke/Timer Stiller inn timeren og klokken. Innsovningstid: Stiller inn tiden i minutter som du ønsker at TV-en skal forbli på før den slås av automatisk. På-timer: Slår på TV-en fra hvilemodus ved en tid du stiller inn, og stiller inn en kanal eller inngang du velger. Før denne funksjonen stilles inn, sørg for at du stiller inn korrekt klokkeslett. Klokkeinnstilling: Stiller inn aktuelt klokkeslett og dato. Auto / Manuell Velg [Manuell] for å stille aktuelt klokkeslett manuelt. Automatisk tidssone Stiller inn om tidssonen du er i skal velges automatisk eller ikke. På: Bytter automatisk mellom sommertid og vintertid etter kalenderen. Av: Tiden vises i henhold til tidsforskjellen som er innstilt av [Tidssone]. Automatisk sommertid Stiller inn hvorvidt det skal automatisk byttes mellom sommertid og vintertid. Dato Stiller aktuell dato. Klokkeslett Stiller aktuelt klokkeslett. Tidssone Lar deg manuelt velge tidssonen du er i, hvis den ikke er den samme som standard tidssone for landet/regionen. Innstillinger for opptak For å registrere og avregistrere HDD for opptaksfunksjonen. Auto start Starter innledende oppsettsprosedyre. Dette alternativet lar deg stille inn TV-en på nytt etter å ha flyttet, eller søke etter nye kanaler som er lansert. Språk Velger språket som menyene vises i. Oppstartlogo Velg [På] for å vise logoen når TV-en skrus på. Velg [Av] for å deaktivere det. LED-indikator Velg [På] for å tenne LED-indikatoren. Velg [Av] for å deaktivere det. AV-innstilling AV-forvalg: Tilordner navn til inngang for ekstern inngang. Aktivere: Velg [Auto] for å kun vise navn når utstyret er koblet til, eller [Alltid] for å vise uavhengig av tilkoblingsstatus. Fargesystem: Velger fargesystem i henhold til komposittvideosignalet NO fra inngangskilden. Høyttaler: Velg lydutgang fra TVhøyttalerne eller eksternt lydutstyr. Hodetelefon/lyd ut: Stiller inn lydutgangen til hodetelefoner, eksterne lydanlegg eller aktive subwoofere som er koblet til TV-en. Kobler hodetelefoner fra TV-en når du velger [Lyd ut] eller [Subwoofer]. Hodetelefonbryter: Slår av/på TV-ens interne høyttalere når du kobler hodetelefoner til TV-en. Hodetelefonvolum: Justerer volumet til hodetelefonene. Merk • Dette alternativet er ikke tilgjengelig når [Hodetelefon/lyd ut] er stilt på [Lyd ut] eller [Subwoofer]. Lyd ut: Variabel: Når et eksternt lydanlegg brukes, kan volumutmating fra lydutgangen kontrolleres ved bruk av TV-ens fjernkontroll. Fast: Lydutgangen til TV-en er fastsatt. Bruk lydmottakerens volumkontroll til å justere volumet (og andre lydinnstillinger) gjennom lydanlegget. Tips • Dette alternativet er ikke tilgjengelig når [Hodetelefon/lyd ut] er satt til Lyd ut. 25 NO