Views
9 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Bulgaro

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > Работа с мрежа (LAN/безжична LAN) n144 N Как да избегна прекъсвания на обмена на данни? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Когато компютърът е свързан към точка на достъп, може да възникнат прекъсвания на обмена на данни при използване на големи файлове или ако компютърът е в близост до микровълнови печки и безжични телефони. Преместете компютъра по-близо до точката на достъп. Уверете се, че връзката до точката на достъп е непрекъсната. Сменете канала на точката на достъп. За повече информация вж. ръководството, придружаващо точката на достъп. Уверете се, че е избрано Максимална производителност за Настройки на безжичния адаптер в прозореца Опции на захранването. Избирането на друга опция може да доведе до комуникационна грешка. Следвайте стъпките в Какво да правя, ако компютърът не може да се свърже чрез точка на достъп на безжична LAN? (стр. 141), за да промените настройките. Какво са каналите? ❑ ❑ Комуникацията по безжична LAN използва различни честотни ленти, наречени канали. Канали на точки за достъп по безжична LAN на трети страни може да са предварително настроени на различни канали от устройства на Sony. Ако използвате точка на достъп по безжична LAN, вж. информацията за връзката, съдържаща се в ръководството, придружаваща точката на достъп. Защо връзката към мрежата прекъсва, когато сменя кода за шифроване? Ако кодът за шифроване бъде променен, може да се загуби мрежовата връзка от тип “от точка до точка” между два компютъра с функция за безжична LAN връзка. Можете да възстановите първоначалния код за шифроване, като въведете повторно кода на двата компютъра, така че той да съвпада.

Отстраняване на неизправности > Bluetooth технология n145 N Bluetooth технология Какво да правя, ако други Bluetooth устройства не могат да открият компютъра? ❑ ❑ ❑ ❑ Уверете се, че Bluetooth функцията и на двете устройства е разрешена. Уверете се, че превключвателят WIRELESS е включен и че индикаторът WIRELESS на компютъра свети. Не можете да използвате функцията Bluetooth, докато компютърът е в режим на пестене на енергия. Върнете се в нормален режим, след което включете превключвателя WIRELESS. Възможно е компютърът и устройството е да са прекалено отдалечени. Безжичната Bluetooth технология работи най-добре, когато устройствата са в рамките на 10 метра едно от друго. Какво да направя, ако не мога да намеря Bluetooth устройствата, с които искам да комуникирам? ❑ ❑ ❑ Проверете дали функцията Bluetooth на устройството, с което искате да комуникирате, е включена. Вж. ръководството на другото устройство за повече информация. Ако устройството, с което искате да комуникирате, вече комуникира с друго Bluetooth устройство, е възможно то да не може да намери или да не може да комуникира с компютъра. За да разрешите на други Bluetooth устройства да комуникират с компютъра, следвайте тези стъпки: 1 Щракнете върху Старт и Устройства и принтери. 2 Щракнете с десния бутон върху иконата на Bluetooth устройството и щракнете върху Bluetooth настройки. 3 Щракнете върху раздела Опции и поставете отметка в квадратчето Позволи на Bluetooth устройства да намират този компютър.