STAD TURNHOUT RUP “GALGEBEEK” Voorstudie met ... - LNE.be

lne.be

STAD TURNHOUT RUP “GALGEBEEK” Voorstudie met ... - LNE.be

3 Bestaande juridische toestand

3.1 Positief planologisch attest met voorwaarden

Door bvba Lauryssen – De Meester werd een aanvraag ingediend voor een planologisch

attest voor het Restaurant Savoury.

De opmaak van het RUP resulteert uit het positief planologisch attest dat op 21 april 2008

door het college van burgemeester en schepenen van de stad Turnhout werd afgeleverd,

voor de bestaande toestand en de uitbreidingen op korte en lange termijn, onder volgende

voorwaarden:

- Het RUP wordt opgemaakt voor de volledige zonevreemde woningconcentratie,

waarbij het restaurant omwille van historisch gegroeide en deels vergund / deels

onvergund geachte situatie specifieke voorschriften krijgt.

- Het RUP bestemd de strook openbaar domein langs de Galgenbeekweg tot

groenstrook opdat het parkeren en leveren maximaal op het terrein van het restaurant

moeten plaatsvinden en er een betere integratie kan zijn in de groene omgeving;

- Het RUP houdt rekening met de ontwikkelingsmogelijkheden van de Galgebeek als

natuurverbinding.

3.1.1 Inhoud en motivatie van de aanvraag

Korte termijn

Op korte termijn wenst het bedrijf in de eerste plaats een bestendiging van de

bedrijfsactiviteiten op de huidige locatie. Daarnaast wenst men een uitbreiding van de

keuken, een bijkomende berging en sanitair voor het personeel. Deze uitbreiding heeft een

oppervlakte van ca. 48,5m² en sluit in noordelijke richting aan op het bestaande gebouw

(zijde Galgenbeekweg).

Door de geplande uitbreidingen zal men twee nieuwe werknemers aanwerven. Men

verwacht geen toename van het aantal voertuigbewegingen.

Lange termijn

Er zijn geen ruimtelijke behoeften op lange termijn.

3.2 Gewestplan

Op 30 september 1977 werd bij Koninklijk Besluit het gewestplan Turnhout goedgekeurd

waartoe het plangebied behoort. De bestemming van het plangebied is parkgebied.

1283863007.doc/wsm/nds – Voorstudie en plan-mer-screening 21

RUP Galgebeek - Turnhout februari 2009

More magazines by this user
Similar magazines