STAD TURNHOUT RUP “GALGEBEEK” Voorstudie met ... - LNE.be

lne.be

STAD TURNHOUT RUP “GALGEBEEK” Voorstudie met ... - LNE.be

8.2.5.5 Conclusie

Voor de (te) verharde(n) delen van het terrein moet functie en materiaalgebruik

duidelijk omschreven worden;

Het gebruik van waterdoorlatende materialen is verplicht voor alle zones

behoudens het openbaar domein; omwille van milieutechnische redenen of een

ongeschikte bodemgesteldheid kan hiervan afgeweken worden;

De niet verharde en niet bebouwde delen van het terrein worden als groen ruimte

ingericht.

Vanuit de discipline Water zijn geen aanzienlijke milieueffecten te verwachten.

8.2.6 Discipline Fauna en Flora

8.2.6.1 Referentiesituatie

Zie ook § 2.3 (beleidskader natuur)

Het voorliggend RUP ‘Galgebeek’ heeft geen betekenisvolle aantasting van de

natuurlijke kenmerken van een Natura 2000-gebied aangezien er zich noch binnen

het plangebied noch binnen de nabije omgeving ervan (< 1km van het plangebied)

dergelijke beschermingszones bevinden. Een passende beoordeling is dus niet

noodzakelijk.

Binnen het plangebied noch binnen de nabije omgeving ervan (< 1 km van het

plangebied) komen gebieden van het VEN of IVON voor.

Het plangebied wordt op de biologische waarderingskaart aangeduid als biologisch

minder waardevol. Ten noorden van het plangebied bevindt zich een biologisch

waardevolle zone (naaldhoutaanplant zonder ondergroei) en een biologisch zeer

waardevolle zone (eiken-berkenbos en bomenrij met dominantie van beuk).

1283863007.doc/wsm/nds – Voorstudie en plan-mer-screening 44

RUP Galgebeek - Turnhout februari 2009

More magazines by this user
Similar magazines