STAD TURNHOUT RUP “GALGEBEEK” Voorstudie met ... - LNE.be

lne.be

STAD TURNHOUT RUP “GALGEBEEK” Voorstudie met ... - LNE.be

als meergezinswoningen toegestaan. Ook horeca, kantoren, diensten en handel zijn als

hoofdbestemming toegestaan op voorwaarde dat de ontsluiting voor het cliënteel op de

N12 georiënteerd wordt (zie onder).

Gelet op de extra mogelijkheden die bekomen worden ten gevolge van de

bestemmingswijziging van ‘parkgebied’ naar ‘woongebied’, heeft het voorgenomen plan

voor deze planonderdelen milieueffecten die significant kunnen zijn. Er is bijgevolg een

bespreking per milieudiscipline gewenst om aan te tonen dat er geen vermoeden is van

significante milieueffecten (zie § 8.2.4 tot § 8.2.8).

8.2.4 Discipline Bodem

8.2.4.1 Referentiesituatie

Het plangebied bestaat volledig uit kunstmatige gronden met als aanduiding “bebouwde

zone” (bodemserie OB). Deze bodems grenzen aan een strook van zeer droge tot matig

natte zandleembodem met duidelijke ijzer en/of humus B horizont (bodemserie Zag). Deze

laatste is niet opgenomen binnen de contour van het RUP “Galgebeek” (zie voordien

‘parkbos’). De (reeds verstoorde) bodems ter hoogte van het plangebied zijn bijgevolg niet

gevoelig voor verdichting of profielverstoring.

Figuur 8-4: Bodemkaart t.h.v. het plangebied

Uit de OVAM-databank van de verspreiding van bodemonderzoeken in Vlaanderen blijken

binnen het plangebied geen bodemonderzoeken te zijn uitgevoerd.

De gronden ter hoogte van de planonderdelen dragen momenteel het gebruik zoals deze

zal worden aangeduid via het RUP “Galgebeek”, namelijk enerzijds het Restaurant

Savoury, en anderzijds de concentratie woningen tussen de Galgebeekweg en de

Steenweg op Antwerpen (N12). De bodems zijn niet geschikt voor landbouw.

8.2.4.2 Mogelijke effecten

Voor elk planonderdeel worden hierna de mogelijke effecten beschreven m.b.t. de

milieudiscipline bodem.

Planonderdeel ‘Restaurant’

1283863007.doc/wsm/nds – Voorstudie en plan-mer-screening 39

RUP Galgebeek - Turnhout februari 2009

More magazines by this user
Similar magazines