Views
3 years ago

ce este avocatul copilului? - Salvati Copiii

ce este avocatul copilului? - Salvati Copiii

32Fundamentul

32Fundamentul constituţional:În anul 1996, în Irlanda multe persoane dedicatecare erau implicate în apărarea drepturilor copiilorau făcut lobby pe lângă Guvern pentru un Avocat alCopilului în Irlanda. Legea Ombudsman-ului pentrucopii (Ombudsman for Children Act, 2002), carereglementează rolul şi puterile acestui Birou, a fostaprobată de către Camera Deputaţilor şi Senat în 2002.Atribuţii şi responsabilităţi:Cele trei direcţii principale de activitate descrise înOmbudsman for Children Act (OCA) sunt:1. Promovarea drepturilor copiilor. Convenţiacu privire la Drepturile Copilului reprezintă undocument de bază cu privire la modul în caretrebuie trataţi copiii şi cu privire la drepturileacestora. OCA stipulează că Avocatul Copiluluitrebuie să utilizeze Convenţia ONU ca instrumentde promovare a drepturilor copiilor. Unul dintrecele mai importante drepturi din cadrul CDC estearticolul 12. Acest articol stipulează faptul că tineriiau dreptul la ascultarea opiniilor în probleme care îiafectează. Irlanda a promis respectarea tuturordrepturilor copiilor şi tinerilor stipulate îndocument.2. Plângeri şi investigaţii. Avocatul Copiluluipoate investiga plângeri în legătură cu serviciilefurnizate copiilor şi tinerilor sub 18 ani de cătreorganizaţii publice, şcoli şi spitale. Criteriul cheiepentru intervenţie este faptul că un copil a fostafectat sau este posibil să fi fost afectat negativ de oacţiune sau inacţiune a unei instituţii publice şi că aexistat sau este posibil să fi existat o administraredefectuoasă. Cu privire la plângeri, AvocatulCopilului nu este un avocat pentru copil şi nici unadversar pentru autoritatea publică. El depune toateeforturile pentru a găsi soluţii pentru toate părţile.Plângerile pot fi înaintate de copii sau tineri sub18 ani sau de către adulţi în numele lor. Înainte caAvocatul pentru copii să poată investiga un caz,trebuie urmate procedurile locale privind plângerile(procedurile şcolii, organizaţiei publice sau spitalului).Acest lucru este important pentru ca persoaneleabilitate să aibă o şansă să clarifice lucrurile. Înaintede investigarea plângerilor, Biroul Avocatului pentrucopii va verifica dacă acest lucru a avut loc.3. Cercetare şi legislaţie. Pentru a proteja şipromova drepturile şi bunăstarea copiilor şitinerilor, este crucial ca activitatea AvocatuluiCopilului să fie bazată pe o dezvoltare atentă apoliticilor. Realitatea este că, dintr-un anumitnumăr de motive complexe, mulţi copii suntvulnerabili în prezent în Irlanda. OCA stabileştepolitica şi rolul de monitorizare şi investigare alAvocatului Copilului. Acest rol includeconsilierea miniştrilor cu privire la dezvoltarea şicoordonarea politicii cu privire la copii;monitorizarea şi revizuirea funcţionării legislaţieicu privire la drepturile şi bunăstarea copiilor;efectuarea, promovarea şi publicarea decercetări cu privire la problematica drepturilorşi bunăstării copiilor; consilierea miniştrilor cuprivire la implementarea propunerilor legislativecu accent specific pe implicaţiile asupra copiilorşi bunăstării lor.IRLANDA DE NORDNumele şi adresa instituţiei:Comisarul pentru Copii şi Tineri(Commissioner for Children and YoungPeople) - Millennium House,17-25 Great Victoria Street, Belfast.Email: info@niccy.orgWebsite: http://www.niccy.orgData înfiinţării: 2003.Fundamentul constituţional:În Irlanda de Nord instituţia a fost înfiinţată la 1octombrie 2003, iniţiator fiind guvernul, la sugestiaorganizaţiilor neguvernamentale.Aşa cum s-a întâmplat şi în celelalte provinciibritanice, instituţia a fost denumită Comisarulpentru copii şi tineri, având însă acelaşi rol pe care îljoacă în alte ţări instituţia care poartă numeleconsacrat de „Avocat al Copilului”.Atribuţii şi responsabilităţi:Comisarul pentru Copii şi Tineri are scopul de aapăra şi promova drepturile şi interesele copiilor şitinerilor, ascultându-i şi lucrând împreună cu eipentru ca:- să aducă o reală schimbare în viaţa copiilor şi tinerilor;- să promoveze o înţelegere şi o acceptare mailargă a drepturilor copiilor;- să se concentreze asupra problemelor copiilor, culuarea în considerare a drepturilor acestora,părinţilor sau persoanelor care-i au în grijă;

33Comisarul are obligaţia de a raporta Parlamentuluicu privire la activitatea sa şi a modului în care estecheltuit bugetul. Echipa Comisarului este formatădin 26 persoane, iar finanţarea este asigurată de labugetul statului.ISLANDANumele şi adresainstituţiei:Avocatul Copilului(Umbodsmadur Barna)Laugavegur 13, 101 Reykjavik, IcelandEmail: ub@barn.isWebsite: www.barn.isData înfiinţării: 1995.Fundamentul constituţional:În 1994, Ministrul Afacerilor Sociale a numit uncomitet pentru pregătirea legii privind un avocatspecial pentru copii. Legea a intrat în vigoare la1 ianuarie 1995, când a fost numit şi primul Avocat alCopilului în Islanda. Avocatul Copilului este numit dePrimul Ministru pentru o perioadă de 5 ani, existând şiposibilitatea obţinerii unui al doilea mandat.Atribuţii şi responsabilităţi:În activitatea sa, Avocatul Copilului este cudesăvârşire independent şi nu este subiectul unorinstrucţiuni din partea autorităţilor. Rolul AvocatuluiCopiilor este de a promova bunăstarea copiilor şide a urmări respectarea intereselor, drepturilor şinevoilor lor în raport cu instituţiile publice şiprivate, în toate domeniile vieţii.Orice persoană, copii şi adulţi deopotrivă, se potadresa Avocatului Copiilor pentru problemeaparţinând copiilor. În cazul în care AvocatulCopiilor decide că indiciile oferă motive pentru oviitoare investigaţie a problemei, va culege informaţiide la părţile implicate. Avocatul Copiilor poatesolicita autorităţilor toate informaţiile pe care leconsideră necesare, precum rapoarte, documente,înregistrări şi alte elemente.Avocatul Copilului are acces liber la toateinstituţiile care găzduiesc copii sau care se ocupăde copii, fie publice sau private. Soluţiile date deAvocatul Copilului nu sunt obligatorii prin lege, audoar rol orientativ.Bugetul aferent este asigurat din subvenţiiguvernamentale.ITALIANumele şi adresa instituţiei:Autoritatea pentru protecţiacopilăriei şi adolescenţei(Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza)Data înfiinţării: 2011.Fundamentul constituţional:În 22 iunie 2011, după o lungă procedură parlamentarăşi ca urmare a recomandării Comitetuluipentru Drepturile Copilului, a fost înfiinţatăAutoritatea pentru protecţia copilăriei şi a adolescenţeica instituţie fundamentală de promovare şiprotecţie a drepturilor copilului. Autoritatea,împreună cu Apărătorii locali (Difensori deibambini), are responsabilitatea asigurării standardelorminime de protecţie a drepturilor copilului.Atribuţii şi responsabilităţi:- Promovarea implementării CDC şi a altorinstrumente legale referitoare la protecţiadrepturilor copilului;- Exprimarea de opinii privind planul naţional alcopilăriei şi adolescenţei şi formularea derecomandări pentru Guvern şi autorităţile locale;- Realizarea de consultări cu societatea civilă şiorganizaţiile private active în protecţia copiilor;- Susţinerea iniţiativelor de sensibilizare şipromovare a culturii copilăriei şi adolescenţei.LITUANIANumele şi adresa instituţiei:Avocatul Copilului (LietuvosRespubliko vaiko teisių apsaugoskontrolieriaus įstaiga)Plačioji str. 10, 01308 Vilnius, LithuaniaEmail: risala@lrs.lt ; aubedo@lrs.ltWebsite: http://vaikams.lrs.ltData înfiinţării: 2000.Fundamentul constituţional:În scopul de a asigura respectarea ConstituţieiRepublicii Lituania, a altor legi şi a acordurilorinternaţionale consacrate drepturilor omului,Parlamentul Lituanian a adoptat, în 2000, Legea cu

ORGANIZAŢIA SALVAŢI COPIII - Salvati Copiii
Prevenirea abuzului de droguri - Salvati Copiii
Descarcă Raportul anual 2009 - Salvati Copiii
Descarcă Raportul anual 2008 - Salvati Copiii
Save the Children Romania - Salvati Copiii
Descarcă Raportul anual 1994 - Salvati Copiii
Ghid de bune practici pentru educaţia timpurie a ... - Salvati Copiii
Proiectul Naţional ,,Copiii romi se pregătesc pentru ... - Salvati Copiii
Descarcă Raportul anual 2004 - Salvati Copiii
coperta buna manual educatori.cdr - Salvati Copiii
Acesta este logo-ul ce simbolizează preocuparea companiei Škoda ...
Ce este hepatita B?
Festivalul Brazilor de Crăciun – ediţia 2010 - Salvati Copiii
Publica]ie a organiza]iei Salva]i Copiii Rom=nia - Salvati Copiii
Răspuns la problema traficului de copii - Salvati Copiii
Ghid de bune practici pentru educaţia timpurie a ... - Salvati Copiii
III.1. Ce este monitorizarea? - Anti-Corruption Student Network in ...
Am dreptul s[ m[ exprim Punctul ferm s[ mi-l sus\in ... - Salvati Copiii
Brosura CE ESTE GWP_ - gwp-romania.ro
Ce este un aparat auditiv? - Sonorom
Realizarea metafizica si virusul
"Balena lui IONA" si virusul
Tu ce ai mancat azi la Micul Dejun ?