Yamaha DGX-205/203 - PSR-295/293 Svensk Bruksanvisning

www2.yamaha.co.jp

Yamaha DGX-205/203 - PSR-295/293 Svensk Bruksanvisning

■ Lista över Function inställningar

Funktionsinställningar Referens

Kategori Inställning Posttitel Omfång/Inställningar Beskrivning

VOLUME Style Volume StyleVol 000 – 127 Bestämmer volymen för Style.

Song Volume SongVol 000 – 127 Bestämmer volymen för Song.

OVERALL Transpose Transpos -12 – 12 Bestämmer tonhöjden för instrumentet i halvtonssteg.

Tuning Tuning -100 – 100 Finstämmer instrumentet i steg om 1 cent.

Pitch Bend Range

(endast DGX-205/203)

PBRange 01 – 12 Ställer Pitch Bend hjulets omfång i halvtonssteg.

Split Point SplitPnt 000 – 127 (C-2 – G8) Bestämmer den högsta tangenten för Split ljudet och

ställer splitpunkten, med andra ord, den tangent som

separerar Split (nedre) och Main (övre) ljuden.

Inställning av splitpunkt och ackompanjemangets

splitpunkt blir automatiskt ställda på samma värde.

Touch Sensitivity TouchSns 1 (Soft)/2 (Medium)/ När anslagskänsligheten är inkopplad bestämmer

3 (Hard)

detta dess känslighet.

MAIN VOICE Volume M.Volume 000 – 127 Bestämmer volymen för Main ljudet.

Octave M.Octave -2 – +2 Bestämmer oktavläget för Main ljudet.

Pan M.Pan 000 (left) – 64 (center) Bestämmer panoreringspositionen för Main ljudet i

– 127 (right)

stereobilden. Värde ”0” resulterar i att ljudet panoreras

helt till vänster; värde ”127” resulterar i att ljudet

panoreras helt till höger.

Reverb Send Level M.Reverb 000 – 127 Bestämmer hur mycket av Main ljudets signal som

sänds till Reverb effekten.

Chorus Send Level M.Chorus 000 – 127 Bestämmer hur mycket av Main ljudets signal som

sänds till Chorus effekten.

DUAL VOICE Voice D.Voice 001 – 487 Väljer Dual ljudet.

Volume D.Volume 000 – 127 Bestämmer volymen för Dual ljudet.

Octave D.Octave -2 – +2 Bestämmer oktavläget för Dual ljudet.

Pan D.Pan 000 (left) – 64 (center) Bestämmer panoreringspositionen för Dual ljudet i

– 127 (right)

stereobilden. Värde ”0” resulterar i att ljudet panoreras

helt till vänster; värde ”127” resulterar i att ljudet

panoreras helt till höger.

Reverb Send Level D.Reverb 000 – 127 Bestämmer hur mycket av Dual ljudets signal som

sänds till Reverb effekten.

Chorus Send Level D.Chorus 000 – 127 Bestämmer hur mycket av Dual ljudets signal som

sänds till Chorus effekten.

SPLIT VOICE Voice S.Voice 001 – 487 Väljer Split ljudet.

Volume S.Volume 000 – 127 Bestämmer volymen för Split ljudet.

Octave S.Octave -2 – +2 Bestämmer oktavläget för Split ljudet.

Pan S.Pan 000 (left) – 64 (center) Bestämmer panoreringspositionen för Split ljudet i

– 127 (right)

stereobilden. Värde ”0” resulterar i att ljudet panoreras

helt till vänster; värde ”127” resulterar i att ljudet

panoreras helt till höger.

Reverb Send Level S.Reverb 000 – 127 Bestämmer hur mycket av Split ljudets signal som

sänds till Reverb effekten.

Chorus Send Level S.Chorus 000 – 127 Bestämmer hur mycket av Split ljudets signal som

sänds till Chorus effekten.

EFFECT Reverb Type Reverb 01 – 10 Bestämmer typ av Reverb, inklusive ”off” (10).

(Se lista på sid 86)

Chorus Type Chorus 01 – 05 Bestämmer typ av Chorus, inklusive ”off” (05).

(Se lista på sid 86)

Panel Sustain Sustain ON/OFF Bestämmer huvuvida Panel Sustain är tillkopplat för

MAIN/DUAL/SPLIT ljuden. Effekten blir kontinuerligt

tillkopplad vid ON och bortkopplatd vid OFF (sid 50)

HARMONY Harmony Type HarmType 01 – 26 Bestämmer typ av Harmony. (Se lista på sid 86)

Harmony Volume HarmVol 000 – 127 Bestämmer ljudnivån på Harmony effekten när

Harmony typ 1 – 5 är valt.

DGX-205/203, PSR-295/293 Bruksanvisning 63

More magazines by this user
Similar magazines