Yamaha DGX-205/203 - PSR-295/293 Svensk Bruksanvisning

www2.yamaha.co.jp

Yamaha DGX-205/203 - PSR-295/293 Svensk Bruksanvisning

Felsökning

Appendix

■ För DGX-205/203, PSR-295/293

Problem Trolig orsak och lösning

När strömmen slås på och av hörs ett ”poppande”

tillfälligt ljud.

Det hörs missljud när mobiltelefon används.

Det hörs inget ljud när man spelar på klaviaturen eller

spelar upp en Song eller Style.

Klaviaturen återger inget ljud när man spelar inom

högerhandssektionen.

• Volymen är för svag.

• Ljudkvaliten är dålig.

• Rytmen stoppar oväntat eller vill inte spela.

• Inspelad data för Song, etc, spelas inte korrekt.

• LCD displayen blir plötsligt mörk och panelinställningar

återställs.

Style eller Song spelas inte upp även om man trycker

[START/STOP] knappen.

Ackompanjemanget ljuder inte korrekt.

Inget rytmackompanjemang spelar när [START/STOP]

knappen trycks efter att Style nummer 112 eller 124-135

(Pianist) valts.

Alla ljud tycks inte återges eller låter som om de klipps av.

Fotkontakten tycks ge motsatt effekt. När fotkontakten

trampas ner klipps tonen av och när den släpps upp

klingar tonen ut.

Ljudet från Voice tycks ändras från ton till ton.

Fel toner ljuder när man spelar på klaviaturen.

ACMP ON indikatorn tänds inte när [ACMP ON/OFF]

knappen trycks.

Harmnony ljud återges inte.

Detta är normalt och indikerar att instrumentet får ström.

Om mobiltelefon används i närheten av instrumentet kan detta orsaka störningar.

För att förhindra detta, slå av mobiltelefonen eller använd den på längre

avstånd från instrumentet.

Kontrollera att ingenting är anslutet till PHONES/OUTPUT uttaget på

den bakre panelen. När ett par hörlurar anslutits till detta uttag, återger

de inbyggda högtalarna inte något ljud.

Kontrollera Local Control on/off. (Se sid 66.)

När man använder Dictionary funktionen (sid 55), används tangenterna inom

högerhandssektionen endast för att ange ackordets grundton och typ.

Batterierna är svaga eller slut. Byt ut alla sex batterier mot nya, eller använd

den medföljande nätadaptern.

Står External Clock i ON? Se till att External Clock står i OFF: se sidan 66.

Se till att Style volymen (sid 63) är ställd på en lämplig nivå.

Se till att ackompanjemangets splitpunkt (sid 51) är lämpligt inställd.

Visas ”ACMP ON” indikatorn i displayen? Om inte, tryck [ACMP ON/OFF]

knappen så att den visas.

Detta är inget fel. Style nummer 112 och Style nummer 124-135 (Pianist) har

ingen rytmstämma så inga trummor kommer att spela. Övriga stämmor kommer

att spela när Du spelar ett ackord inom ackompanjemangsomfånget på

klaviaturen om Style uppspelning är inkopplat.

Polyfonin för instrumentet är maximalt 32 toner. Om Dual och/eller Split ljud

används och en Style eller Song spelas upp samtidigt, kan det hända att inte

alla toner räcker till och blir ”stulna” från ackompanjemang eller Song.

Polariteten för fotkontakten är omkastad. Se till att ansluta fotkontakten till

SUSTAIN uttaget innan strömmen slås på.

Metoden att generera ljud med AWM innebär att man gjort flera inspelningar

(samplingar) av ett ljud över hela klaviaturens omfång. Återgivningen kan därför

skifta något från tangent till tangent.

Kanske är Performance Assistant tekniken inkopplad. Tryck [PERFORMANCE

ASSISTANT] knappen för att koppla bort den.

Lyser [STYLE] knappen? Tryck alltid [STYLE] knappen först när Du har för

avsikt att använda någon Style-relaterad funktion.

Harmony effekterna (01 – 26) beter sig olika beroende på typ. Typerna 01 – 05

fungerar när Style uppspelning är inkopplad, ackord spelas inom ackompanjemangsomfånget

på klaviaturen och en melodistämma spelas i högerhandsomfånget.

Typerna 06 –26 fungerar oavsett om Style uppspelning är till eller

från. För typerna 06 – 12 måste Du spela två toner samtidigt.

DGX-205/203, PSR-295/293 Bruksanvisning

75

More magazines by this user
Similar magazines