21.01.2023 Views

Zümrütname (A. M. Celal Şengör)

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Önsöz

Bu kitabın kısa öyküsü, her cumartesi günü Cumhuriyet gazetesiyle

birlikte okurlara iletilen Cumhuriyet Bilim Teknik'i

(CBT), 10. yayın hayatında yenileme projesiyle başlar.

Proje, CBT'yi daha kapsamlı, daha zengin içerikli, dünya

bilim ini daha çok kucaklayan ve Türkiye'de bilim i, her yönüyle

gelişmesi için daha çok destekleyen bir yayın organına dönüştürmeyi

hedefliyordu.

Ç ünkü bilim , genç Türkiye Cum huriyetim izin üzerinde

kurulduğu sacayaklardan, Türkiye aydınlanma hareketinin, aydınlanm

a düşüncesinin dayandığı temellerden biriydi.

Cum huriyet'in kurucusu Mustafa Kemal, bizlere, bizden

sonraki nesillere gerçekten de sadece bilimsel düşünm eyi, eleştirel

aklı miras bırakmıştır. Mustafa Kemal, evrenin 15 milyar,

yeryüzünün 4 milyar yıllık devinimiyle uyum lu ve insanlığın

bütün gündelik yaşamına, bütün kuramlarına meydan okuyan,

doğanın geçerli tek devinim ini içeren şu sözleri, laf olsun diye

söylemedi:

"Ben, manevî miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş

ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasını ilim

ve akıldır."

* * *

CBT'yi geliştirme projesi, ülkede en çok ihtiyacım duyduğum

uz bilim in, bilimsel düşünm enin, eleştirel akim yaygınlaşmasına

yönelirken, bu ilkeler ışığında Dünya ve Türkiye'deki

bilimsel gelişmeleri yoğuracak, yorumlayacak; tartışmalar aça­

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!