21.01.2023 Views

Zümrütname (A. M. Celal Şengör)

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Zümrütten Aksedenler 21

beni çok m utlu etmiş olan bu iktibasların burada bir listesini

veremiyorum. Ayrıca yazılarım daki fikirler çeşitli yayın organlarında

m uhtelif yazarlar tarafından eleştirildi, geliştirildi. Bu

tabiî ki bir yazar için çok hoşa giden bir durum dur, insanın

boşluğa seslenmemiş o lduğunu gösterir. Bir ara bu yazıları da

yazarlarından izin alarak, bazılarına vermiş o lduğum yayım ­

lanmış cevaplarla birlikte bu kitaba katmayı düşündüm . Bu d ü ­

şüncemden vazgeçmiş olm am ın iki temel nedeni var: Birincisi,

yazıların uzunluk ve takdim şekilleri açısından büyük farklılıklar

göstermeleri. Kimileri birkaç paragraflık; kimileri birkaç

sayfalık, resimlerle ve dipnotlarla zenginleştirilmiş; kimileri ise

yalnızca şahsıma yazılmış mektuplar şeklinde. İkincisi, bazı

eleştirilerin polemik şeklinde, bazılarının daha mesafeli, bazı

katkıların benim söylediklerimi geliştiren yazılar olmaları, bu

nedenle kitabın yeknesak havasını ve dolayısıyla okurun okuyuş

tem posunu ve düşünce akışını belki de yalpalatabilecek

farklılıklar sunmaları. Bu yazıların haberdar olabildiklerim in

kaynaklarını detaylı bir şekilde ilgili m akalenin bir dipnotunda

göstererek bunları mutlaka okum ak isteyen okura kılavuz olmakla

yetinmeyi tercih ettim sonunda.

Bu kitapta derlenen fikirlerin herhangi bir kıymeti varsa, bu

benim son derece verimli bir ortam içinde çalışma fırsatını bulabilen

ender şanslı insanlardan biri olm am dan kaynaklanmaktadır.

1981'den beri araştırıcılık ve öğretmenlik yaptığım İTÜ M a­

den Fakültesi Jeoloji Bölüm ü içindeki çalışma arkadaşlarımla

burada yazdıklarım hakkında çok sık konuşmuş, tartışmışımdır.

Her biri başarılı birer bilim adam ı olan dostlarımla pek ender

olarak tamamen aynı fikirde olmuşuzdur. Bu farklılıkların yarattığı

tartışma ortamı, kıyasıya yapılan fikir mücadeleleri, bu m ü ­

cadelelerden türeyen bilgi derleme ihtiyacı, benim en önemli teşvik

kaynaklarım arasındadır. Bu çerçevede bilhassa m erhum hocam,

büyük bilim adamı ve bilgin İhsan Ketin'i, ülkemizdeki

tüm yerbilimcilerin şu andaki duayeni hocam ve aziz dostum

Sırrı Erinç'i, Türkiye'nin günüm üzde en önde gelen yerbilimcileri

olan sevgili çalışma arkadaşlarım Naci Görür, Aral Okay ve

Yücel Yılm az'ı anmak isterim. Aynı gruptan N üzhet Dalfes'in,

insan bilgisinin bütünlüğünü ve yerbilimlerinin ancak bu bütün­

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!