21.01.2023 Views

Zümrütname (A. M. Celal Şengör)

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Önsöz 13

duktan sonra büyük bir heyecanla dışa vurmaya can atan bir

insandır.

O yazamayacaktı da kim yazacaktı!

Yerbilimlerinde, kendi alanında dünyanın en usta az sayıda

bilim insanları arasında yer alır. Önde gelen bütün yerbilimcileriyle

tam bir bilimsel ilişki içindedir. Dünyanın en zengin

yerbilimleri yazılı kaynaklarına sahiptir. Amerikalı bilim insanları

bile gelirler ve onun evini bir kütüphane gibi kullanırlar.

Kendi alanını çok iyi izler. Yerbilimleri tarihini, bütün çevre bilimleriyle

birlikte çok iyi bilir. Mesleki dergilerde yayımlanan

verilere bakar, onları yeniden yorumlayarak değerlendirir ve

yeni bilimsel sonuçlara vararak makaleler çıkartır.

Celâl, merakının peşinde koşar.

Bakmışsınız, Hasan-ÂIi Yücel'e dalmış. Yücel üzerine ne

yayımlanmışsa toplamış, evine kapanmış onları okuyor.

Veya Mustafa Kemal'e dalmış.

Veya, hiç okumadığı, ancak ideolojik olarak sinirlendiği

Kari Marx'ın Kapital'i ve diğer kitaplarıyla odasına kapanmış.

Bir gün gazetede sohbet ederken, çeşitli konular arasında

daldan dala sıçramalarına söz dokundurdum ve "Kendi dalından

çok fazla uzaklara gitme" dedim. Niyetim, bazen beni sinirlendiren

yorum ve değerlendirmelerine taş atmaktı.

"Bilim adamı, neye ihtiyaç duyarsa onun peşinden gider'

dedi.

Haklıydı. Uzun zaman uzmanlık alanının sınırları içine zorunlu

olarak kapanıp kalan ve bunun semeresini de, Nature gibi,

dünyada makalesini yayımlayabilmek için herkesin can attığı

bir dergide kapak konusu olabilecek araştırmalara imza atmakla

toplayan Celâl Şengör, bu süre içinde uzak kaldığı konulara

aç kurtlar gibi saldırmış, son iiç-beş yıl içinde Türkiye

Cumhuriyeti'ni, Mustafa Kemal'i, bugünün Türkiyesi'nin gerçeklerini,

politikayı -bu konuda hâlâ emekleme aşamasında!-

vb. keşfetmeye girişmişti!

Sözü uzatmadan bitirmeliyim. Çünkü bu sadece bir önsöz,

bir Celâl Şengör biyografisi değil.

Celâl, kendisine emanet edilen köşeyi, ortak amaçlar doğ­

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!