21.01.2023 Views

Zümrütname (A. M. Celal Şengör)

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Zümrütnn Aksedenler 17

Zümrüt'ten akisler

a m c oı

Uygarlık nedir?

44 I L.y.. | , ^

jı»*»ı4»t* w ıi t-Iü«i mo*

« M # flj»V r««* j U « İ M

* U . W . ^ ^ < İ -*

• i ' — « * • * . ı •

yfiN K «/*•<

P H / ‘ rf-> - t t t ^

< M m V (ı/9hKl|<^N4uıw< >J jih

« " » * * W « ) • * j h * / “ *> •* J N a rw^<M

f « . W « lifi'* «la l« > - • - « «r ,

> • * ' I *" « ■ *. ı t ı a l ^ g ^

t * » -- h i i A l r i « ı M M İİM W - i ,

A l AutLkU <JfLhW • ->jj t * » ım * r*i)e Ig H

*Tr«lffHIWJ»aW«İM ^ , , 1^ , ,

/•«* <».> HN« ——Jn*tf * .

««imımon alfrttiÇ ^ r** p ( u)ı<m /««a --‘ I*

4»rwı **> l-ı■

f*i)IW' I 1 1’tfi tOtf‘1+0* m ■ıMJİ J(w|at W*>*

ıy«u /i.fi., ha Vj ü»V3<>i «Miiıı^ul !«<■■ dM d ||rm...t -,

■V < * W |K>»lH t» luJltJi a « « . M »

* <ıuı •* mi • Aana •*■*••! -•*■ •<». *«■%»! ı >■ ~ m .

■ Ji 1,4 ü fDI1 A. -%ı&l/OOT ı^JıM , ■ ■ * , İ- T J O I 4.

■Jti i.■• 4 - • I r * r t ‘ ' ■ «■> »■■■ ■ «■» «ta • •■ >. » .

fa. (-_ J Iia A M ■ .. . -- 1 , t ı L

‘ *01 lA O M l UJ ■* *■“ * * ! «A <‘k-4*> i| ia i t *«<tl • M J ti v * -J -

«•A » * • • M \ 1~~jM *tıfr«'r » « O <■ M M .

■«• * « ( * « • » » • *

^ - « « I> iIm .t u n J» Lu

<*!*■*• « V H İ ıd 1 w - M M I ■«*•!<*••» 1^ . - „

•«Ijıı t,*«j< İI0II

I • gaııifr- v •# »’fiKw

— m r * •> ■ 4 * u . r ^ iw kfw a . - «W *

»1 li I M « « M i » y « ( « < A lıt'U ıi ' --- - j - t

■*• *.' » w « « u m I»* 1

•*■^ V «i

* -!•*•

'•'I*

’*â

MMfl#*ni|WU

4 J ImIA— ■

»-1 «■ x^iırt «<i« ı

•* i s a *4*< * ^ a » ■-am* l><«wı «^«r«ı>ıu

• »•■. ■•«ngiıM(l(>A y*

« * n ^ ( U>U |*< M r ı M ■< ıDİK » # ^ f . « . . w « V M »

^ / a 4 i • » t

« I »«<•* 1 ■>» «J ı ^ A . « T ^ i « m > h

l> 1 « » ıl ^ u - ^ n k « <

i *1d ıilo #» »ıı*nıii<ı^»>ıtt» »■» t*

» M fr- W W I . — M »H * » * 1 » t M « « M * » * » ,

nınlw|a»M.«lJlAM «*W^ IM<rt» >»<Vl r<i-*^ıü«

İM. 4IİM dUl

hMİ«m»>M<flİMIİw

# U . I I » W w > ■! M M «— *U H ^ I4 «|l

-1-'- -yV -1f > *>-ı-ı- ■*- ■•|- ^ ^ — -- ^ ^ - » — .İM O'Mfctftfti

k > ♦ >» t> Iiffc ff<n1 t t M İ

üU^ kl gH jl | m İJk M L<^l

I . M M L ».T» /• • •* A â ı j ı ^ « M]

* • » »*— * ^ M * Ö <

«#%** .. >4»< H^'J1m| (Jrmât~*ı «ufm ^ u «

« A M ■»>«» • » - J M M I j g j — i W ı M * < •

/ « A M * *

*«»| (« WfM»»t> • • Jl IM/^J İIİMİMf Ok

m ^ Aftrfo *0 p M «n#<aı •mİ* « w ta

«« *****■»■ b b tu m i\ a A «■< ta /a n

X tm iüâMArui İMİ •<!« rf>< ı n a » < M )

•■ « > > * —h»%U ,**<-*»*- f % f *

— » » » ıy « » r » » » <»*ww

i Jİ1UİM (kJıı«ı^, M IBM4M

VI tf«MW|İMNaU |U İW

M usl^

Ş e k il I. A rsl.m K ^ynurd.^'m T/îT >nyı 5^-1

(HAğustos 1V9») te y.tyıml.ın.ıı\ Uyg-ırl'k

Ih'iiif?" b.ışlıklı y.ızjlll (bk? bu kil.ıp X X X V

Inılutnj u/i'rm J*1y.ıpli|*ı Turbç»- ^ik^lırın tjliTi

A rb l.ııı Dı y brnıın kııl tandırı m kvliu1^,l4.’li•

hı*m»?n bul.ıbıldijp O /iurkçt1k.ırfilıkl.ın

y.ı/m ı>( b.ı/ı deyim, t^mt.ım.ı vb içinde gt^r**

ve K 'lk ı d*.1bur.iti.ı^ı içerikk*kı kar^ılıkUifilliH

»e gereklisinden l.ım cinin ülnı.ıdıj*!

"rski“ ki'lıııu'İL'iı du **ını ıj.ifelıylt* guslerlT>l>.

Tek bir yerde bir kı'lın vyı geu*k:i/ bulmuş, btr

di)*ı*r yerde de b ulduğu k.ır^tlıkl.ıtı l.ım eıviın

o!m.ıdi)*ını j^ırvl rd rn bir sıin ı •»*rx ’•ı'k)enn>

v'uk.ujd;» »>.ır\*« elliğim >jıbı. beınnı A n i,w

Hey'in nıh'tlırın elcrlııe eu kııçuk bir ılır.uım

yokiur A ıu .ık mıun .ık.ıdcm ık bir ekilim

-ojiiulu lervib i'dcgıldigı kelimeler, benm

günlük dilim de k ııllıin n u .ılışk^nlı^ım

ülın.ıy.ın kelimelerdir Aı^l.ın Eky felsefeci

kimlimi ile dılı ^ iırc ie ır ve inceleyen biı

j’ nıî'un iıyebidır Hl ii ive dili, tı/ırıııd e çıık

f ı/l.l lıiıiliu n e d e n ktıll.ıının kütlenin bir leın

-* Mim Denım k.ın.ı.ıhm, lıcııı A r^Lııı Dey'ııı

buı.ıy.ı ı^.ırırl e»lt£ı yom. l^em de benim kul

l.ıııdığTm cr.ki kelimelerin ku ll.ın ih ıı dilıını/de

k.ılnı.ı^nm . Iürkmeyi ^en^mlt’şhrece^idır

1.ı»<fıy»‘Ci zılım yel dili p< rij.ın etmekle k.ılıı\.ı/,

m-Hİleı ve biliseler .ır.iMitd.ıki ilelı^m i d r b.ıl

Lıl.-r (kı Im nur böyle olduğunu ben o ^ e n o

lenm Ve n^lnın u^enndı •mekii K<ıjiuy<ıniınl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!