21.01.2023 Views

Zümrütname (A. M. Celal Şengör)

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

III

Aklın Vekili13

Bundan 2500 yıl önce Anadolu'nun batı kıyılan bugünkünden

daha da girintili-çıkıntılıydı. Bugün artık olmayan girintilerden

birini güneyden çeviren bir burnun ucundaki ufak ama

hür şehirde yaşayan iki insan aklın ve duyuların -tüm eksiklik

ve yanıltıcıhklarına rağmen- kendimiz ve içinde yaşadığımız

evren hakkında bize en güvenilir bilgileri sağladığını keşfettiler.

Bu keşifleri önce doğa bilimlerini, hemen arkasından da doğa

bilimlerine dayanan insan uygarlığını doğurdu. Uygarlık giderek

büyüdü ve uygarlaşamamış olan kültürleri bir bir yuttu.

Ne Mısır'ın eskiliği, ne Hint'in zenginliği, ne de Çin'in inzivası

uygarlığı durdurabildi. Uygarlığa direnirim sananlar tarihin

sayfalarından bir bir döküldüler.

Osman'ın o muhteşem mirası uygarlıkla hep iç içeydi, ama

onu yüzyıllar boyunca yok saydı. Ona muhtaç olduğunu fark

ettiğinde artık iş işten geçmişti; tek dişli zannettiği canavarın

marifetli bir pehlivan olduğunu gördüğünde sırtı çoktan yerdeydi.

Osman'ın mirasçılarından sarı saçlı bir adam pehlivanın

oyunlarını o talihsiz güreş olurken gözlemişti: Osman'ın dev

mirası yerde bitkin yatarken o ufak tefek adam doğruldu, iri

pehlivanı yeni bir güreşe davet etti ve galip geldi. Pehlivanla el

sıkıştılar, sarı saçlı adam pehlivana oyunlarını nereden öğrendiğini

sordu. Pehlivan döndü, Osman'ın ülkesindeki yeşiJ bir sahil

ovasını işaret etti: "Bak!" dedi, sarı saçlı adama, "benim bildiklerimi

öğretenler bir zamanlar orada yaşıyorlardı. Ben onla-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!