21.01.2023 Views

Zümrütname (A. M. Celal Şengör)

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Büyük Coğrafî Keşifler Bitti mi? 41

Şekil 5. B. 21 Temmuz 1969.

Amerika Birleşik Devletleri bayrağı

yanında Apollo 11 astronotu, Bu an

astronotun yaptığı, kendisinden 477

yıl önce Kolom b'un yaptığından hiç

farklı değildir. Her ikisi de uygar

dünya için o ana kadar bilinmeyen

bir diyara, uygar dünyada yaşayanların

çabalarının ortak sonucu

olarak -ellerinde kim in bayrağı

olursa olsun- gene uygar dünya

adına ilk adımları atmışlardır. Ay'a

ilk ayak basan Neil Armstrong da,

kendisiyle Ay'a inişten sonra

konuşan devrin AB D Başkanı

Richard Nixon da bu ilk Dünya-Ay

konuşmasında bunun böyle

olduğunun altını çizmişlerdir. Nasıl

ki Kolom b'un zaferinde Yunan,

Roma ve Arap coğrafyacılarının,

Venedikli Marco Polo'nun,

Floransalı Toscanelli'nin,

CompiĞgneli Pierre d 'A illy 'nin payı

varsa, Armstrong'unki de Ingiliz

Nevvton, Am erikalı Goddard,

Alm an Oberth ve von Braun ve

daha niceleri tarafından

paylaşılıyordu. Bugün insan

uygarlığı büyük bir heyecan ve

şevkle uzayın sonsuz derinliklerine

uzanmakta, bügisini ve o bilgiye

dayanan güvenini geliştirmeye

çalışmaktadır (bkz. Şekil 6).

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!