21.01.2023 Views

Zümrütname (A. M. Celal Şengör)

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Newton, Goethe ve Sosyal Bilimler 47

Şekil 8. Johann VVolfgang von

Goethe (1749-1832). George Dawe

tarafından 1819'da yapılan bu

yağlıboya tablo VVeimer'daki Goethe

Ulusal Müzesi'ndedir.

-el üretmeyi tasvip edilmeyen bir iş haline getirerek mikro-

^ 1 m°dasıyla tarih bilimini bir veri tufanına boğdurmak üze-

--lr-I lalbuki sosyal bilimleri yalnızca deney imkânının kısıtlı

n,ası doğa bilimlerinden ayırır. Bunun dışında, herhangi bir

lr>celemede doğa bilimlerinin akılcı yolunu terk etmek, insanın

1 aşılmasına doğanın diğer öğelerinin anlaşılmasına gidenden

alla başka bir yol olduğunu sanmak, sosyal bilimleri Goetle

nın renk teorisinin uğradığı hezimete mahkûm eder.

Tek tek özellerin birikmesi bilim değil, bilgi yığını oluşturur.

Bilgi yığınından bilim in kendiliğinden çıktığı ise görülm e­

miştir.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!