21.01.2023 Views

Zümrütname (A. M. Celal Şengör)

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Çakıltaşları ve Konglomera 29

cc

LU

UJ

ı/y

LU

—t

0Q

Kaya parçaları J ’

Mineral parçaları

Doğal

çimento

/

KONGLOMERA (=ÇAKILTAŞI)

Ş e k il 2.A. Bir kttnglomera ııın olucum u. Kayaç kırıntıları ve minemi parçaları ("çakıllar") kum,

kil voy.ı kireçtaşındnn uluşnn doğal bir çim ento ile tutturuluraa ortaya çık a n yeni kayaca k o n ­

glom era (Latince coıı, rım ı'dan birlikte ve ghıııııs=top haline g elin i; iplik, sözcüklerinden, "bir

likte bir top lıaline gelm ek" anlam ında) adı verilir. Türkçe'de buna çakıltaşı da denm ektedir

<rakıltaşları, dolayısıyla, çakılların doğnl bir çim entoyla tulturulınalarından oluşan taştır.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!