28.03.2016 Views

Waldorfske novice - Jesen 2014

Letnik X, številka 3 Časopis Waldorfske šole Ljubljana

Letnik X, številka 3
Časopis Waldorfske šole Ljubljana

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

K a z a l o<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong><br />

Časopis <strong>Waldorfske</strong> šole Ljubljana<br />

jesen <strong>2014</strong>, zaporedna št. 83<br />

Waldorfska šola Ljubljana<br />

Streliška 12, 1000 Ljubljana<br />

Tel: 01 28 222 40, fax: 01 28 222 41<br />

DŠ: 65714415, TR: 04302-0001018775<br />

Splet: www.waldorf.si, tajnistvo@waldorf.si<br />

Izdajatelj:<br />

PARSIVAL, zavod, Ljubljana<br />

Kašeljska cesta 150 C, 1260 Ljubljana-Polje<br />

Tel: 01 549 01 55, mobi: 031 725 909<br />

DŠ: 94313008, TR: 02031-0254286474<br />

Splet: www.svitanje.si, revija@svitanje.si<br />

Uredniški odbor:<br />

Marina Nuvak, Igor Velepič, Breda Pavlovič,<br />

Maja Maletin Kolarič, Iztok Kordiš,<br />

Mario Čuletić, Simona Pajk<br />

Sodelavci:<br />

David L. Brierley, Godi Keller, Nadja Lazar,<br />

Ana Mavsar, Mateja Petan, Maruša Žižek,<br />

Boštjan Štrajhar, Anita Ivačič, Andreja Palčič,<br />

Mateja Korošec, Zlatka Žbogar, Darja Ipavec,<br />

Helena Alona Simčič<br />

Fotografije:<br />

Damjan Brajnik, OE Savinja, OE Maribor,<br />

OE Gorenjska, arhiv vrtec Kresnica,<br />

arhiv WŠL<br />

Naslovnica:<br />

OE Savinja<br />

Lektoriranje:<br />

Tatjana Kamenšek<br />

Namesto uvodnika 3<br />

Širimo obzorja 4<br />

Veselje do igre in spretnost pri igri 4<br />

Spreminjanje uma 6<br />

Pediatrovo videnje avtizma 9<br />

Zgodba 13<br />

Preprost človek 13<br />

Utrinki 14<br />

Počitniški pozdrav 14<br />

Prvi šolski dan 15<br />

Skupna učna njiva 16<br />

OE Savinja 17<br />

Čarobnost prvega šolskega dne 17<br />

Pastirski dnevi 18<br />

OE Maribor 19<br />

Na začetku široke poti 19<br />

OE Gorenjska 20<br />

Sprejem prvošolcev na Gorenjskem 20<br />

Z Gorenjske 21<br />

OE Vipavska dolina 22<br />

Waldorfsko gibanje v Vipavski dolini 22<br />

Vabila 24<br />

Oblikovanje in prelom: Žiga Vuk, zzigc.net<br />

Časopis izhaja štirikrat letno<br />

skupaj z revijo Svitanje.<br />

Vsi avtorski članki, likovni izdelki, prevodi člankov in<br />

knjig so avtorsko zaščiteni. Javna uporaba časopisa<br />

ali njegovih delov je mogoča le s pisnim dovoljenjem<br />

<strong>Waldorfske</strong> šole Ljubljana ali dovoljenjem avtorja.<br />

ISSN 1854-0430<br />

Revijo sofinancira Ministrstvo za šolstvo in šport<br />

2 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>


N a m e s t o u v o d n i k a<br />

Gašper Habjanič, bivši učenec in<br />

dijak <strong>Waldorfske</strong> šole Ljubljana, je<br />

v Portu na Portugalskem septembra<br />

prejel nagrado European Council<br />

of Landscape Architecture<br />

Schools (ECLAS) za najboljšega<br />

študenta krajinske arhitekture v<br />

Evropi leta <strong>2014</strong>.<br />

Nagrado je prejel na predlog Oddelka<br />

za krajinsko arhitekturo Biotehniške<br />

fakultete Univerze v Ljubljani<br />

in tako postal najboljši študent<br />

krajinske arhitekture v Evropi.<br />

ECLAS je združenje univerzitetnih<br />

profesorjev in raziskovalcev<br />

na področju krajinske arhitekture.<br />

Vsakoletno nagrajuje najboljše<br />

študente tako za njihove dosežke<br />

na študijskem področju kot za obštudijsko<br />

dejavnost, ki promovira<br />

in prispeva k stroki krajinske arhitekture<br />

v Evropi. <br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong> 3


Š i r i m o o b z o r j a<br />

izredni profesor David L. Brierley<br />

Veselje do igre in<br />

spretnost pri igri<br />

Ne prenehamo se igrati zato, ker se staramo;<br />

staramo se zato, ker se prenehamo igrati.<br />

George Bernard Shaw<br />

Na igro mnogokrat gledamo kot na nekaj, kar<br />

je nasprotno od dela. Še vedno radi mislimo,<br />

da je igra nepomembna in brez pravega<br />

smisla, čeprav so v zadnjih petih letih raziskave pokazale<br />

prednosti igre v povezavi s čustvenim zadovoljstvom in<br />

intelektualnimi dosežki.<br />

Na igro mnogokrat gledamo kot na nekaj, kar je nasprotno<br />

od dela. Še vedno radi mislimo, da je igra nepomembna<br />

in brez pravega smisla, čeprav so v zadnjih<br />

petih letih raziskave pokazale prednosti igre v povezavi s<br />

čustvenim zadovoljstvom in intelektualnimi dosežki.<br />

V zadnjih nekaj letih so v Evropi vse večji poudarek<br />

dajali doseganju visoko kvalitetnega predšolskega in<br />

osnovnošolskega izobraževanja. Mnenja o tem, kakšne<br />

so posledice tega, pa so zelo različna. Na eni strani si<br />

mnogo vzgojiteljev in osnovnošolskih učiteljev prizadeva<br />

ustvariti bogato, čutno okolje tam, kjer je pomembna<br />

socialna povezanost. Na drugi strani pa so politiki, ki jih<br />

podpira manjšina ravnateljev, ki se zavzemajo za 'hitreje,<br />

bolje', in med katerimi vlada prepričanje, da je potrebno<br />

formalno učenje branja, pisanja in računanja uvesti že<br />

v vrtcih. Reforme so žal podpirale to idejo, kljub dejstvu,<br />

da obsežne raziskave kažejo , da je za zdrav razumski in<br />

socialni razvoj življenjskega pomena skrb in podpora igri<br />

brez pritiskov, še posebno do devetega leta starosti.<br />

Tako Združeni narodi kot Evropska unija so pred nedavnim<br />

začeli razvijati politiko varovanja otrokove pravice<br />

do igre. Kot zgled lahko služi delo evropske komisije.<br />

12. maja 2011 je evropski parlament sprejel resolucijo<br />

o zgodnjem izobraževanju z naslednjim sklepom: 'Poleg<br />

izobraževanja pa imajo vsi otroci pravico do počitka,<br />

brezdelja in igre'. Toda motimo se, če mislimo, da je igra<br />

nekaj, kar pripada izključno zgodnjemu otroštvu.<br />

Ni dvoma, da, tako v urbani moderni družbi kot v sodobnem<br />

izobraževalnem sistemu, obstaja pritisk na igro.<br />

Dejstvo je, da je povsod po Evropi vedno manj igralnih<br />

površin. In res je, da je vse več površin z določene oblike<br />

'vodenimi' plezalnimi orodji in drsalnicami, toda pri igri<br />

gre bolj za raziskovanje okolja. 'Zaključene, izdelane' površine<br />

za rekreacijo ni mogoče obravnavati kot površine<br />

za prosto igro, kjer lahko otrok sprosti svojo domišljijo.<br />

Nekoč so se otroci preprosto igrali na ulicah.<br />

Ena od posledic tega priporočila je ustanavljanje otroku<br />

prijaznih mest, kot je na primer Roterdam na Nizozemskem.<br />

Težava pa tiči predvsem v preveč zaščitniških<br />

starših, ki svet doživljajo kot grožnjo njihovim otrokom<br />

in jih imajo zato ves čas pod nadzorom ter jim preprečujejo<br />

na primer plezanje na drevesa.<br />

V zadnjih letih so bile izpeljane obsežne raziskave o<br />

tem, kakšne so lahko posledice, če otroke v otroštvu prikrajšamo<br />

za igro, posebno v urbanih področjih ter pri<br />

socialno šibkih družinah. Hkrati so tudi otroci, vzgojeni<br />

v premožnih družinah, lahko preveč nadzirani in obremenjeni<br />

z različnimi dejavnostmi, kar lahko v kasnejših<br />

letih sproži enake simptome.<br />

Za vsako obdobje otrokovega razvoja obstaja določena<br />

oblika igre. Vsaka se navezuje na in spodbuja njihovo<br />

fizično, intelektualno in socialno-emocionalno rast.<br />

Če pa želimo raziskati vlogo igre v otrokovem življenju<br />

ter njen vpliv na njegov splošni razvoj, si moramo od bliže<br />

pogledati, kaj sploh igra je ter kako jo lahko vrtci in<br />

osnovne šole pomagajo podpreti.<br />

Kaj je pravzaprav igra?<br />

Psihološke raziskave so odkrile, da obstaja pri človeku<br />

pet osnovnih oblik igre. Te so: fizična igra, igra s predmeti,<br />

simbolna igra, igra s pretvarjanjem in igra s pravili.<br />

Fizična igra<br />

To igro je mogoče videti tudi pri živalih. Pri človeku zajema<br />

tekanje, skakanje, poskakovanje, plezanje in igro<br />

z žogo. Razvijati se začne v drugem letu otrokovega življenja.<br />

Med četrtim in petim letom zavzema do 20 %<br />

otrokovega časa. Pomembna je za razvoj fizičnega telesa<br />

ter koordinacijo med roko in očesom. Gradi tako moč kot<br />

4 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>


vzdržljivost. Prevračanje (valjanje z drugimi), sledenje in<br />

lovljenje so na neki način agresivne aktivnosti. Vendar<br />

to ni agresija, saj je videti, da udeleženci v njej uživajo.<br />

Očitno je, da se pri tem oblikujejo navezanost in čustvene<br />

zveze. Izguba naravnega okolja in preveč poudarjanja<br />

skrbi za varnost pa, namesto v samo-usmerjanje, vodi v<br />

usmerjanje.<br />

Na waldorfski šoli tega ne zanemarjamo. Vsi otroci morajo<br />

biti do devetega leta zmožni točno vreči žogo in jo<br />

tudi ujeti. To morajo narediti pravilno, najprej naravnost<br />

k drugi osebi, pozneje pa naj bi bili zmožni ujeti žogo, ki<br />

jo je vrgel nasprotni otrok, z obeh strani ter jo ujeti z levo<br />

ali desno roko. Poskakovanje je še ena dejavnost, ki jo<br />

vadijo na različnih stopnjah težavnosti. Dati in prejeti,<br />

ciljati …<br />

Igra s predmeti<br />

Drugo obliko igre tudi lahko vidimo pri primatih. Ko se<br />

majhni otroci igrajo s predmeti, raziskujejo fizični svet.<br />

To se začne takoj, ko lahko dojenček zagrabi stvari in<br />

jih drži. Od takrat ves čas meče stvari iz vozička. Druga<br />

stopnja se zgodi pri približno 18–24 mesecih, ko začnejo<br />

malčki predmete razvrščati. Do četrtega leta znajo samostojno<br />

graditi stvari. To v waldorfskem vrtcu spodbujamo<br />

tako, da jim za prosto igro ponudimo razne vrste<br />

naravnih materialov. Otroci pri svojem delu tudi kaj<br />

novega iznajdejo. To obliko igre so v zadnjih nekaj letih<br />

veliko raziskovali. Pred nekaj leti sem imel srečo, da sem<br />

sodeloval pri projektu, ki je raziskoval radovednost pri<br />

4–6-letnikih. Radovednost je seveda pomembna pri vseh<br />

oblikah učenja. Pri opazovanju otrok smo tudi odkrivali<br />

razvoj zmožnosti za reševanje problemov. Delo nam je<br />

dalo nova dognanja o njihovi osredotočenosti, pozornosti,<br />

vztrajnosti in zmožnosti, da brez motnje vztrajajo pri<br />

svojem cilju.<br />

Simbolna igra<br />

Otroci preko glasbe in risanja postopno razvijajo fonološko<br />

in vizualno zavedanje. Obstajajo tesne povezave<br />

med zgodnjim risanjem in pisanjem ter njihovo vizualno<br />

pismenostjo. Glasbeno igro je mogoče najti pri vseh kulturah<br />

in nedvomno spodbuja družabnost.<br />

Igra s pretvarjanjem<br />

To je oblika igre, ki jo v waldorfskem zgodnjem izobraževanju<br />

spodbujamo in jo pogosto imenujemo 'prosta<br />

igra'. Lahko se dogaja v samoti ali bolj običajno v<br />

skupinah kot socialno-dramske igre. Tukaj otroci vadijo<br />

določena družbena pravila, ki so pomembna za poznejšo<br />

sposobnost prevzemanja družbene odgovornosti in<br />

samoobvladovanja.<br />

Igre s pravili<br />

Sčasoma se otroci vedno bolj vključujejo v igre, ki imajo<br />

pravila. Pogosto si izmislijo svoja lastna pravila. Mnogi<br />

učitelji, posebno tisti, ki delajo v varstvu po šoli, dobro<br />

poznajo folklorne igre. Njihov uspeh kaže na to, kako<br />

radi imajo otroci igre s pravili. Nekatere teh iger so univerzalne,<br />

po navadi igre lovljenja, kot je skrivanje. Potem<br />

so tukaj igre na plošči ali s kartami. Te igre igrajo z nekom<br />

drugim (v nasprotju z računalnikom) in spodbujajo<br />

vrsto družabnih veščin, kot je na primer medsebojno<br />

menjavanje ali delitev z drugim. Igra v skupini itd. ('Opie<br />

and opie' je čudovita zbirka iger (1959), ki še vedno velja<br />

za pomemben vir vzgojiteljem pri njihovem delu).<br />

Skrb za otroško igro<br />

Vzrok za zaskrbljenost med učitelji je uporaba računalniških<br />

igric v vse zgodnejši starosti, saj otroci postajajo<br />

odvisni od njih, obstaja pa tudi velika verjetnost, da<br />

se bodo otroci kasneje navdušili nad nasilnimi igricami.<br />

Dejstvo, da vedno več otrok ostaja v varstvu po šoli, je<br />

sprožilo vprašanje, kako ta čas dopolnjevati in ne nasprotovati<br />

splošnim vrednotam in ciljem formalnega šolskega<br />

dela. Zaključek naše raziskave o pomenu igre je<br />

bil, da je potrebno povečati priložnosti za igro vseh vrst.<br />

Zgodnji pokazatelji kažejo, da takšni ukrepi dobrodejno<br />

delujejo na šolsko delo nasploh. Za zaključek smo razvili<br />

'učni načrt igre' za po-šolske dejavnosti.<br />

Kar se tiče Evrope, so v Italiji, na Poljskem, v Veliki Britaniji<br />

in Španiji zabeležili, da se je količina časa, namenjenega<br />

za otroško igro, zmanjšala. Zdi se, da se otroci<br />

ob koncu tedna in med počitnicami vedno bolj dolgočasijo,<br />

kar pomeni, da zelo pogosto menjavajo dejavnosti. V<br />

teh deželah so dali poudarek zgodnjemu izobraževanju.<br />

Menim, da je žalostno, da se učenje in igro pojmuje kot<br />

dvoje ločenih stvari. V severni Evropi je potekala javna<br />

razprava glede narave zgodnjega izobraževanja in kaj naj<br />

bi to sprožilo. V Nemčiji je 'učenje skozi igro' postalo izobraževalna<br />

metoda. Na Danskem je velik del časa namenjen<br />

prosti igri, toda tako imenovani strokovnjaki, kot je<br />

Brostrom, so navijali za bolj strukturirano igro, medtem<br />

ko je v Franciji igra zelo strukturirana in njihov strokovnjak<br />

Brougere zagovarja večjo svobodo.<br />

Takšno je stanje na tem področju danes. Ne gre le za<br />

vprašanje formalnega učenja v primerjavi z igro, ampak<br />

tudi za razcepljanje igre, ki jo vodi odrasla oseba v primerjavi<br />

s tisto na pobudo otroka, za delo v primerjavi z<br />

igro, za strukturirano v primerjavi z nestrukturiranim.<br />

Tu ne gre le za mlajše otroke, konflikt se je razširil tudi<br />

na mladino: standardizirani odgovori v primerjavi z domiselnim<br />

posameznim odgovorom, dogme v primerjavi<br />

z izražanjem, umetnost in družbene vede v primerjavi s<br />

tehnologijo in naravoslovjem. Vsakdo vidi ustvarjalnost<br />

kot vse pomembnejši sestavni del pri izgradnji bodoče<br />

družbe – politiki jo vidijo kot gonilno silo ekonomije, psihologi<br />

kot vir osebnega zadovoljstva.<br />

Zapomniti si moramo, da je igra svobodna dejavnost po<br />

lastni volji. To pomeni, da v sebi nosi element svobode.<br />

Ta oblika svobode ji daje vesel značaj. V njej ni nobenih<br />

obveznosti. V svetu igre smo predani in zapeljani z veseljem.<br />

Iz bolj tradicionalnega stališča bi bil nekdo morda v<br />

skušnjavi, da za igro reče, da je nasprotje resnosti, toda<br />

to ni res. Igra je pogosto zelo resna, vendar brez teže, ki<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong> 5


Š i r i m o o b z o r j a<br />

jo resnost prinaša. Eno je potrebna resnost za obstoj;<br />

drugo je neizmerljiva vrednost igrivega odnosa<br />

do življenja.<br />

Vemo, da je kreativnost odvisna tako od zavednega<br />

kot od nezavednega umskega procesa. Po drugi<br />

strani so Nietzsche, Schiller, Steiner in Jung vsi poudarili<br />

igro kot obliko estetske izkušnje, ki bi ji lahko<br />

rekli igrivost. Poudarili so veselje, ki je prisotno pri<br />

vseh oblikah igre, in kakovost zdravega fizičnega in<br />

domišljijskega izražanja. Obstajajo trije glavni vidiki<br />

igre. Prvi je žal pogosto pozabljen – veselje in toplina<br />

ugodja – nekaj, kar je v tem času nedvomno<br />

zelo pomembno. Drugi se tiče zavesti in nezavednega<br />

posnemanja pomembnih gibov. Tretji je potreba po<br />

igri kot primarni dejavnosti zaradi dejavnosti same,<br />

nekaj, česar ni mogoče raziskovati. Tukaj navdušenje<br />

nad igro nima nobenega materialnega interesa in<br />

torej dvigne igro v posvečen svet človeškega bitja. <br />

Leta 2008 je avtor članka David Brierley za to revijo<br />

napisal dva članka z naslovom 'Igra je čisto resna<br />

stvar'. Od takrat do danes je igra, to zatočišče zgodnjega<br />

otroštva, katerega pomemben sestavni del je,<br />

še bolj ogrožena. Še v večji nevarnosti pa je v poznejših<br />

letih otroštva in mladosti, ko igra predstavlja<br />

pomemben del ustvarjalnosti.<br />

prevod: Marina Nuvak<br />

The Joy and Mastery of Play<br />

Play is often seen in contrast to work. In this<br />

context we still tend to think of play as trivial<br />

and lacking is serious purpose, even though,<br />

in the last five years evidence has mounted as to the<br />

benefits of play in relation to emotional well-being and<br />

intellectual achievement.<br />

In Europe in the last few years there has been a<br />

greater emphasis on the achievement of high quality<br />

pre-school and lower elementary schooling. However,<br />

there is a great difference of opinion as to what this<br />

entails. On the one side there are many kindergarten<br />

and elementary school teachers who strive to provide<br />

a rich, sensory, stimulating environment where social<br />

contexts are important. But on the other side there are<br />

policy makers and politicians supported by a minority<br />

of school leaders who adopt the ‘the earlier the better’<br />

approach where the idea is to introduce formal education<br />

principles of literacy and numeracy in kindergartens.<br />

Unfortunately reforms have been in support of<br />

the latter in spite of the fact that substantial research<br />

points to the fact that a vital ingredient for healthy<br />

cognitive and social development is the provision and<br />

support for play free from pressure particularly up to<br />

the age of nine <br />

izredni profesor David L. Brierley<br />

Spreminjanje uma<br />

Septembra lansko leto so mnogi naši učitelji, starši<br />

in udeleženci seminarja za waldorfske učitelje<br />

sodelovali na simpoziju v Zagrebu, pod naslovom<br />

'Od možganov do uma', kjer smo govorili o vrednotah<br />

waldorfske šole v povezavi z nevroznanstvenimi odkritji.<br />

Udeleženci so imeli čast slišati stališča ugledne, svetovno<br />

znane znanstvenice, pisateljice, gospe, ki nastopa v mnogih<br />

medijih, in baronice, Susan Greenfield. Kot profesorica<br />

sinaptične farmakologije na univerzi v Oxfordu se<br />

osredotoča predvsem na iskanje zdravila za alzheimerjevo<br />

in parkinsonovo bolezen. Konferenca je bila priložnost, da<br />

skupaj pogledamo na vprašanje izobraževanja in zdravja.<br />

S tem člankom vas želim spomniti na pomen te<br />

naveze.<br />

Prvi vtis, ki ga o Susan Greenfield dobimo, je, da za<br />

svojih 63 let izgleda odlično, in razkrije nam, da ima<br />

osebnega trenerja za squash. Kmalu postane tudi očitno,<br />

da je kot javna osebnost posebno ponosna na svoj<br />

videz. Njeno mnenje je polemično, posebno kar se tiče<br />

njenih raziskav o tem, kako na strukturo naših možganov<br />

vpliva pretirana raba tehnologije. Poudari, da<br />

tukaj ne gre za poškodbo možganov kot takih, temveč<br />

za 'na novo vzpostavljene povezave'. Možgani so 'plastični',<br />

kar pomeni, da jih je mogoče pregnesti. In zato<br />

leta oblikovanja v otroštvu pomembno vplivajo na to,<br />

kako se 'vzpostavijo povezave' v možganih. Ko nevroznanstveniki<br />

rečejo, da so možgani 'plastični', s tem<br />

mislijo, da so prilagodljivi, odzivni in takšni, da se jih<br />

da spreminjati. Spreminjati se dajo glede ne izzive, s<br />

katerimi se v vsakdanjem življenju srečujemo. Ta prilagodljivost<br />

ne omogoča le spremembe, ampak tudi iskanje<br />

kreativnih rešitev. Človek v svojem življenju ves čas<br />

na novo ureja zbrano bogastvo izkušenj in spominov.<br />

Istočasno je razvil sposobnost predstavljanja, ki mu<br />

omogoča, da se prilagaja svojim lastnim potrebam in<br />

potrebam družbe. En vidik plastičnosti je sposobnost,<br />

da zadržimo določene slike iz otroštva in jim damo<br />

novo obliko. Takšne kratkoročne in dolgoročne procese<br />

raziskuje Nobelov nagrajenec Eric Kandel. Drugi vidik<br />

plastičnosti možganov je koncept kritičnih obdobij. V<br />

določenih obdobjih starosti se pojavijo okna priložnosti,<br />

ko so najugodnejši pogoji za učenje in prilagajanje.<br />

Če te plastičnosti ob pravem času ne izkoristimo, se<br />

okna zaprejo, pogosto za vedno. To pa seveda vpliva na<br />

izobraževanje. To je osnovna ideja razvojnega pristopa<br />

v waldorfski pedagogiki, kjer je učni načrt zasnovan na<br />

uporabi zmožnosti, latentnih sil, izraženih v različnih<br />

starostnih skupinah.<br />

Prejšnji mesec so bili v Veliki Britaniji objavljeni podatki,<br />

ki kažejo na to, da povprečno preživimo dosti več<br />

časa ob ekranski tehnologiji, kot so pametni telefoni,<br />

računalnik in televizija, kot pa spimo. Ta prehod vidijo<br />

6 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong><br />

6


znanstvene študije, ki ostajajo znotraj izbrane skupine<br />

strokovnjakov, svoje izkušnje javno objavila. Meni, da se<br />

je zavoljo naših otrok potrebno upreti , povedati, kar je<br />

povedati treba, sprožiti javno razpravo.<br />

kot zelo pomemben. Ko vprašamo Susan Greenfield, ali<br />

kaj vpliva nanjo to, da je v središču tako vročih razprav,<br />

nam prizna, da je vsakdo rad priljubljen pri medijih. Vendar<br />

čuti, da gre tukaj za nekaj, česar ne smemo preprosto<br />

zanemariti. Razprava bo vedno imela dve plati in je dostikrat<br />

lahko razgreta in osebna. Že nekaj let namreč opozarja<br />

na možne nevarnosti, ki jih prinašajo računalniške<br />

igrice in internet. Trdi, da ima digitalna tehnologija velik<br />

vpliv na naš način življenja. Kot nevrologinja še predobro<br />

ve, kako okolje vpliva na razvoj možganov in kako lahko<br />

to stori pozitivno. To je v zadnjih letih, ob vznemirljivem<br />

porastu števila bolnikov z alzheimerjevo boleznijo, tudi<br />

del njenega dela. Profesorica Greenfield da svojim poslušalcem<br />

jasno vedeti, da čuti, da kultura ekranske tehnologije<br />

današnjega časa 'na novo vzpostavlja povezave' v<br />

možganih na način, ki zna biti poguben.<br />

Ta izjava sploh ni pretirana. Mnogi starši se že sprašujejo,<br />

ali so aktivnosti na računalniku zdrave. Pravzaprav<br />

je danes na mnogih šolah uporaba pametnih telefonov v<br />

času pouka prepovedana, večinoma na pritisk staršev.<br />

Učitelji pogosto čutijo olajšanje, saj vidijo, da mobilni telefoni<br />

in računalniške tablice v šoli ter pretirano igranje<br />

igric v prostem času motijo učni proces. Pojav 'motnje<br />

pozornosti' je za večino učiteljev in staršev zaskrbljujoč.<br />

Postal je vinjeta modernega časa, ko nas nadleguje tehnologija,<br />

ki smo si jo vsilili sami. Vsi mi smo raztreseni,<br />

vsi doživljamo, da se nas pri našem delu prekinja. Vprašanje<br />

v povezavi z razvojem neodvisnega mišljenja, domišljije<br />

in izražanja samega sebe je, ali otroci zmorejo biti<br />

pozorni dlje časa in ne le v krajših intervalih.<br />

Po drugi strani pa Susan Greenfield pogosto obdolžijo,<br />

da je oseba, ki širi paniko. Vendar je v njenih knjigah<br />

navedena vrsta raziskav, ki potrjujejo njene trditve, tako<br />

tudi v njeni zadnji knjigi 'Spreminjanje uma: Kako digitalne<br />

tehnologije vplivajo na naše možgane' ('Mind Change':<br />

How Digital Technologies Are Leaving Their Mark on Our<br />

Brain'). Uporablja izraz 'spreminjanje uma' kot analogijo<br />

na 'spreminjanje podnebja'. Prav tako kot je globalno, nezaslišano<br />

in sporno vreme, moramo narediti korake tudi<br />

k obrzdanju digitalne tehnologije, da bomo naredili življenje<br />

lepo. Njene knjige so neustavljiv dokaz, da je digitalni<br />

svet prava grožnja naši blaginji v prihodnje.<br />

Susan Greenfield se je odločila, da bo, namesto da bi<br />

sledila svojim kolegom znanstvenikom, ki objavljajo<br />

Susan Greenfield se je v javnosti prvič pojavila leta<br />

1994, ko so jo na Kraljevem inštitutu povabili, da ima<br />

predavanja v času božiča. Vse od leta 1825 je bila prva<br />

ženska, ki so jo povabili. Naslov njenega predavanja je bil<br />

'Potovanje v središče možganov'. Njen življenjepis je zelo<br />

zanimiv. Ni študirala znanosti, na Univerzi v Oxfordu je<br />

študirala klasike. Potem se je odločila za filozofijo, nato<br />

za psihologijo, na koncu pa na nevroznanost. V najinih<br />

razgovorih sem izvedel, da je naklonjena svobodni vzgoji,<br />

kjer so umetnost, znanost in družboslovje na isti ravni,<br />

kjer dobiš širok splošen pogled, preden se na visoki šoli<br />

nečemu posebno posvetiš. Leta 1998 je bila imenovana<br />

za direktorico Kraljevega inštituta, najvišje znanstvene<br />

ustanove v Veliki Britaniji, ponovno prva ženska, ki je dobila<br />

to mesto. Kot raziskovalki, pisateljici in predavateljici<br />

(kar ji je, kot pravi, v užitek in ima po svoji mami, ki je<br />

bila plesalka, oče pa je bil električar), ji je bil podeljen naslov<br />

baronica, kar pomeni, da ima svoj sedež v angleškem<br />

parlamentu (House of Lords), kjer ima priložnost opozarjati<br />

na ta, s tehnologijo povezana, področja. Toda njeno<br />

glavno delo je iskanje zdravila za alzheimerjevo bolezen<br />

– zdravilo, ki bi preprečilo odmiranje možganskih celic.<br />

Verjame, da bo približno čez dvajset let na voljo zdravilo<br />

za to bolezen.<br />

Jasno je, da bo to veliko olajšanje za vedno večje število<br />

bolnikov z alzheimerjevo boleznijo ter z demenco povezanimi<br />

boleznimi, toda moral sem jo vprašati po njenih<br />

stališčih glede možnih učinkov digitalne tehnologije, ali<br />

bi to na splošno pomenilo sprejetje poraza. Navsezadnje<br />

mora biti naš glavni cilj najti pot do tega, da se takemu<br />

stanju predvsem izognemo. Drugače povedano, kako do<br />

preventive, salutogen pristop. To nas pripelje do razprave<br />

o vprašanju zdravja v povezavi z izobraževanjem. Kako<br />

lahko metodologija v občutljivih letih šolanja prispeva k<br />

zdravemu razvoju sinaptične mreže v možganih in po možnosti<br />

pripelje do prožnosti v povezavi z manj zaželenimi<br />

platmi modernega življenja?<br />

Trenutno pa nas zanima to, kako lahko v tej smeri pomaga<br />

dosledna waldorfska metodologija.<br />

Izsek iz knjige Susan Greenfield,<br />

'Spreminjanje uma', ki je izšla 21. avgusta<br />

Izraz 'čustvena inteligenca' v vsakdanjem jeziku vedno<br />

pogosteje uporabljamo za označevanje 'sposobnosti, zmožnosti,<br />

veščine ali zaznane zmožnosti dognati identiteto,<br />

oceniti in obvladovati čustva pri posamezniku in drugih.'<br />

' Zanimivo je vprašanje, ali je čustvena inteligenca del<br />

splošne inteligence ali nekaj drugega, vendar to ni naše<br />

glavno vprašanje. Dovolj bo, da povemo, da če je to nekaj,<br />

kar se, kot sama inteligenca, od osebe do osebe razlikuje,<br />

potem čustvena inteligenca ne more biti lastnost, ki jo<br />

je mogoče določiti in zagotoviti od rojstva. Anketa med<br />

14 000 študenti v Michiganu je odkrila, da upada raven<br />

sočutja. Kot vse ankete tudi ta ne more pokazati vzročne<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong> 7


povezave, vendar pa je strah zbujajoča povezava med<br />

vse večjo priljubljenostjo socialnih omrežij in upadanjem<br />

sočutja nedvomno vredna obravnave.'<br />

'Ni težko opaziti, kako lahko ta dva trenda, pojemanje<br />

sočutja ter povečanje števila on-line zvez, dejansko<br />

povežemo. Kot je poudaril psiholog Larry Rosen,<br />

če prizadeneš čustva nekoga, a ne moreš videti njegovega<br />

odziva, ne boš dobil zadosti znakov, da bi lahko<br />

razumel, se opravičil ali se kako drugače oddolžil.<br />

Povečanje občutka osamljenosti je lahko posledica povečanja<br />

priložnosti, da lahko zaradi hitrosti, s katero<br />

lahko osebne podatke objavimo, nepremišljeno, brez<br />

predhodnega premisleka v svet pošljemo podatke, ki<br />

utegnejo nekomu škoditi. Če sočutje izvira iz izkušenj<br />

v medosebni direktni komunikaciji in če smo dobri le<br />

v tem, kar vadimo, potem bi lahko bilo sočutno povezovanje<br />

v resničnem svetu dobra analogija mreženju<br />

med posameznimi nevroni, ko ti 'trčijo skupaj'. Če pa<br />

ne čutite, da bi vas imel kdo rad, boste morda še toliko<br />

bolj v skušnjavi, da vam ne bi bilo mar za druge ali pa<br />

vas bo to samo manj skrbelo. In kakšen vliv bi lahko ta<br />

brezbrižnost imela na naše lastno videnje tega, kaj je<br />

pomembno in primerno deliti z drugimi?<br />

Razen sočutja pa bi lahko prekomerna uporaba interneta<br />

na splošno vodila v manjšo zmožnost učinkovitega<br />

komuniciranja, kajti povezana je s pomanjkanjem<br />

čustvene inteligence, vključno s slabo zmožnostjo razumevanja<br />

obraznih izrazov.'<br />

Kratka ocena knjige 'Spreminjanje uma'<br />

Osnovna tema knjige je nesporno dejstvo, da na razvoj<br />

človekovih možganov vpliva okolje, zato bi morala<br />

biti razprava o vse bolj razširjeni uporabi tehnologije v<br />

zavesti nas vseh.<br />

Avtorica raziskuje tri vidike tega: tesno zvezo družbenega<br />

mreženja z odnosi in identiteto; povezavo med<br />

igranjem video iger in pozornostjo, odvisnostjo in nasiljem<br />

in vpliv iskalnikov na spomin in učenje. Vsaka<br />

trditev ima vedno dve plati: ena lahko trdi, da lahko<br />

socialno mreženje poveča število prijateljstev, po drugi<br />

strani pa je čas, ki ga preživimo ob beleženju in odzivanju<br />

na objavljene podatke, čas, ko ne delamo nečesa<br />

drugega. To bi lahko bil čas za domačo nalogo, za<br />

branje ali za pogovor na štiri oči z odraslimi ali prijatelji.<br />

Igranje video iger bi lahko podpiralo sposobnosti<br />

zaznavanja, vendar nesporno zmanjšuje zmožnost<br />

pozornosti.<br />

In tukaj tiči težava. Bralci knjige bodo verjetno imeli<br />

vnaprej določen pogled na človekova nagnjenja k<br />

ekranski tehnologiji. Večina učiteljev se bo strinjala z<br />

mnenjem Susan Greenfield, nekateri starši bodo takšno<br />

aktivnost videli kot razburljivo in dragoceno in ne<br />

bodo imeli nič proti uporabi tehnologije v zgodnjih letih<br />

otroštva. Nekateri se bodo pritoževali zaradi pomanjkanja<br />

domišljijske igre, drugi pa bodo na to gledali kot<br />

na 'staromodno'. O vsem tem je mogoče razpravljati in<br />

morda je prav to avtoričina želja.<br />

V zvezi s tem se je primerno vprašati, kakšen je odnos<br />

waldorfske šole do tega vprašanja. O waldorfski šoli v<br />

Kaliforniji je bilo lansko leto, tako preko članka v New<br />

York Timesu kot preko oddaje na CBS veliko govora,<br />

ker starši in učitelji šole niso verjeli, da digitalna tehnologija<br />

koristi razvoju njihovih otrok. To samo po sebi<br />

ne bi bilo nič nenavadnega, vendar je dejstvo, da je<br />

večina teh staršev, zaposlenih v Silicijevi dolini, kjer<br />

delajo za podjetja, kot so Google, Yahoo in Hewlet-Packard,<br />

to šolo izvzelo iz trenda modernega sveta. Eden<br />

največjih kritikov med starši je vodilni tehnolog eBaya.<br />

Morda pa nekateri bralci knjige 'Spreminjanje uma', ki<br />

delajo s tehnologijo, razumejo ta problem na čisto drugem<br />

nivoju, kot večina izmed nas. <br />

Knjige Susan Greenfield:<br />

prevod: Marina Nuvak<br />

Journey to the Centres of the Mind: Toward a Science of Consciousness<br />

W.H. Freeman, London 1994<br />

Brain Story: Why do We Feel and Think as We Do? BBC Books,<br />

London 2000<br />

Tomorrow's People: How 21st Century is Changing the Way We<br />

Think and Feel. Penguin 2004<br />

ID. The Quest for Identity in the 21st Century: The Quest for<br />

Meaning in the 21st Century. Sceptre, London 2009<br />

Mind Change. Rider, London <strong>2014</strong><br />

Book on the educational aspects by David Brierley<br />

The Painter of a Modern Life: Mindsets for Resilience and Creativity<br />

in Contemporary Education. Parsifal, Ljubljana 2012<br />

Mind change<br />

In September last year many of our teachers, parents and students participated in a conference in Zagreb<br />

entitled ‘From Brains to Minds’ which focused on the values and tasks of the Waldorf school in relation to the<br />

findings in the field of neuroscience. Participants were fortunate to listen to the views of the distinguished,<br />

world-famous scientist, writer, broadcaster and baroness, Susan Greenfield.<br />

Her work as professor of synaptic pharmacology at<br />

Oxford University revolves around finding a remedy<br />

for Alzheimer’s and Parkinson’s disease. The conference<br />

gave an opportunity to work together on education<br />

as a health issue. The following article serves as<br />

an update on the relevance of this connection.<br />

The first impression of Susan Greenfield is that<br />

8 <strong>Waldorfske</strong> she <strong>novice</strong> seems remarkably fit for a 63-year-old and she<br />

reveals she has a personal squash trainer. In addition<br />

it becomes evident that as a public figure she<br />

takes pride in her appearance. Her opinions are<br />

controversial particularly when it comes to her research<br />

into how the structure of our brains are being<br />

influenced by the over-driven use of technology.<br />

She stresses that this does not involve damage to the<br />

brain as such but a ‘re-wiring’.


Š i r i m o o b z o r j a<br />

Pediatrovo videnje<br />

avtizma<br />

Nam lahko, prosim, poveste nekaj o vaših izkušnjah?<br />

Dr. Allen: Že 21 let sem pediater in zaključil sem študij<br />

antropozofske medicine, holistične medicine in tradicionalne<br />

pediatrije. Leta 2008 sva z ženo ustanovila<br />

antropozofski medicinski center blizu Fair Oaksa v Kaliforniji.<br />

Sodelujeva z doktorico Susan Johnson in dr.<br />

Williamom Bento, kakor tudi z evritmijskim, kranosakralnim<br />

in umetnostnim terapevtom ter tudi terapevtom<br />

za posebne potrebe.<br />

Ali opazite med svojimi pacienti povečano število avtističnih<br />

otrok?<br />

Da, od leta 1990 opažam med svojimi pacienti znatno<br />

povečanje števila avtističnih otrok pa tudi po svetu<br />

nasploh.<br />

Nam lahko, prosim, opišete, katere so osnovne značilnosti<br />

avtizma ali spektra, ki ga trenutno s to besedo označujemo?<br />

Kako se je v zadnjih nekaj letih spreminjal?<br />

Avtistične težave (ASD) zaznamujejo:<br />

1. Težave s socialnim povezovanjem, kot so: ne odzivajo<br />

se na svoje ime, imajo manjše zanimanje za<br />

ljudi ter pozneje spregovorijo. V zgodnjem otroštvu<br />

imajo mnogi otroci z avtizmom težave pri socialnih<br />

igrah, ne oponašajo drugih in se raje igrajo<br />

sami. Nekateri ne iščejo utehe ali se ne odzovejo<br />

na tipični način na jezo oziroma ljubezen staršev.<br />

2. Težave s komunikacijo. Majhni otroci z avtizmom<br />

pogosto začnejo govoriti pozneje, se težje učijo<br />

uporabo gest in kažejo nezmožnost za razumevanje<br />

govorice telesa, tona glasu ter izrazov s prenesenim<br />

pomenom. Tudi odrasla oseba z avtizmom<br />

bi lahko kot sarkazem razumela naslednje besede:<br />

O, to je pa res super!, kar pomeni, da je res<br />

super.<br />

3. Nagnjenost k ponavljajočemu obnašanju. Običajno<br />

ponavljanje je tleskanje z rokami, guganje,<br />

poskakovanje in vrtenje, razvrščanje in ponovno<br />

razvrščanje predmetov, ponavljanje zvokov, besed<br />

ali stavkov. Včasih je ponavljanje samospodbujajoče,<br />

kot je na primer premikanje prstov pred<br />

očmi.<br />

Vendar pa so simptomi in njihova moč zelo različni.<br />

Gledano v celoti, so lahko njihovi učinki relativno<br />

blagi izziv za nekoga na visoko funkcionalnem koncu<br />

avtističnega spektra. Pri drugih so lahko bolj resni,<br />

ko ponavljajoče obnašanje in govor ovirata vsakdanje<br />

življenje.<br />

Prvo oznako avtizma je leta 1908 dal švicarski psihiater<br />

Paul Eugen Bleuler. Z njo je označil shizofrenega<br />

bolnika, ki se je umaknil v svoj svet. Koren besede avtizem<br />

prihaja iz grške besede 'autos', kar pomeni 'sam'.<br />

Če to dopolnimo z grško besedo 'ismos', kar pomeni<br />

'dejanje ali stanje', dobimo izvirno besedo, ki pomeni<br />

približno stanje zamaknjenosti ali potegnjenosti vase.<br />

To je danes jasno, kajti ljudje z avtizmom pogosto dajejo<br />

videz, da so izgubljeni sami v sebi.<br />

Pionirja v raziskovanju avtizma sta bila Hans Asperger<br />

in Leo Kanner, ki sta v 1940-ih letih delala vsak<br />

zase. Ameriški otroški psihiater Leo Kanner je proučeval<br />

otroke, ki so kazali težave v socialnem delovanju,<br />

težave pri prilagajanju spremembam in rutinskim<br />

opravilom, dober spomin, občutljivost na dražljaje (posebno<br />

zvok), odpor in alergije na hrano, dober umski<br />

potencial, ekolalio ali nagnjenje k ponavljanju besed<br />

za drugimi ter težave pri spontanih dejavnostih. To so<br />

bili otroci, ki so bili močno prizadeti. Hans Asperger je<br />

proučeval drugačno skupino otrok. Tudi njegovi otroci<br />

so bili podobni tistim, ki jih je proučeval Kanner,<br />

toda razlikovali so se v enem pomembnem vidiku: niso<br />

imeli jezikovne težave ecolaile. Ti so govorili kot odrasli.<br />

Omenil je tudi, da so bili mnogi med njimi nerodni<br />

in glede motoričnih spretnosti drugačni od normalnih<br />

otrok. To so bili zelo sposobni otroci.<br />

Poleg tega so okoli 1940. leta starše avtističnih otrok<br />

začeli kriviti za otrokov avtizem, posebno matere, ki so<br />

jih imenovali 'mame hladilniki'. Za tem je tičala ideja,<br />

da postanejo otroci avtistični zaradi materine brezčutnosti.<br />

Predvidevali so, da so matere 'hladne' do svojih<br />

otrok, da se niso z njimi igrale in družile, jih niso ljubkovale.<br />

Zdaj seveda vemo, da je to smešna teorija in<br />

posledica prehitrega sklepanja.<br />

Šele do šestdesetih let je bil avtizem priznan kot posebna<br />

motnja, ločena od ostalih, kot sta na primer<br />

shizofrenija in zaostalost. Do tedaj so ga zdravili zelo<br />

podobno kot te motnje. Od šestdesetih let dalje in skozi<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong> 9


sedemdeseta leta je raziskovanje zdravljenja te motnje<br />

temeljilo na zdravljenju z zdravili, kot so LSD, z elektrošoki<br />

in tehnikami spreminjanja vedenja. Te so temeljile<br />

na bolečini in kazni.<br />

V osemdesetih in devetdesetih letih so se kot primarna<br />

oblika zdravljenja mnogih oblik avtizma in z njim<br />

povezanih stanj pojavila nadzorovana učna okolja. Po<br />

potrebi so bile dodane tudi druge vrste zdravljenja.<br />

Trenutno je osnovna oblika zdravljenja avtizma vedenjska<br />

terapija.<br />

V priročniku o diagnostiki in statistiki duševnih motenj<br />

iz leta 1994, ki je trenutno veljaven za psihiatrično<br />

diagnosticiranje v Ameriki, je prepoznanih vrsta posameznih<br />

razvojnih motenj, ki jih uvrščajo v spekter<br />

avtističnih motenj (ASD). Med te spadajo avtistične<br />

motnje, aspergerjeve motnje in druge razvojne motnje,<br />

rettov sindrom in motnje otrokovega razkroja.<br />

Ena najpomembnejših sprememb pa je, da so vse<br />

motnje avtističnega spektra poimenovali s skupnim<br />

imenom 'Motnje avtističnega spektra'. Novi termin ima<br />

nova merila in rettov sindrom ne spada več med njih.<br />

Te spremembe v avtističnih krogih že razvnemajo kar<br />

precej polemik.<br />

Ali je povečanje števila diagnoz posledica boljšega diagnosticiranja,<br />

ali bi lahko bilo povezano s povečanjem<br />

števila dražljajev, s spremembami zmožnosti pri učiteljih,<br />

ali gre za neko temeljno gensko spremembo?<br />

Res je, število otrok z avtizmom se je resnično povečalo.<br />

Res je, da smo zdaj vsi bolje usposobljeni za prepoznavanje<br />

te motnje, tudi pri zelo majhnih otrocih, toda<br />

to je neposredna posledica epidemije novih primerov.<br />

Leta 1960 je bila razširjenost avtizma v razmerju 1 :<br />

4000. Leta 2000 je bila 1 : 2000. Zdaj pa je v Združenih<br />

državah Amerike 1 : 88 otrok.<br />

Ko sem leta 1992 začel s prakso, sem delal v veliki,<br />

tradicionalni pediatrični bolnišnici, kjer smo lahko<br />

vsak dan videli 250 otrok in več. V tako veliki bolnišnici<br />

dobi človek precej jasen občutek glede zdravja oziroma<br />

pomanjkanja le-tega v družbi na sploh. Mogoče je<br />

prepoznati trende v zdravstvu, kot je na primer povečanje<br />

primerov diabetesa in drugih avtoimunih motenj<br />

pri otrocih, ki smo jim bili priča v naši bolnišnici. V<br />

zgodnjih devetdesetih letih otrok z ASD nismo srečevali,<br />

avtizem je bil še vedno redek!<br />

V poznih devetdesetih letih pa sem začel opažati vedno<br />

več otrok, ki se niso inkarnirali na tipičen način.<br />

Pri njih ni bilo videti iskric v očeh, prisotna je bila<br />

neka medlost, kot bi bila čez njih nekakšna koprena.<br />

Ti otroci niso gledali vate, kot da bi te prepoznali, niso<br />

se s tabo povezali, se ti nasmehnili, ampak so preprosto<br />

gledali vate, kot bi bil eden od predmetov v prostoru.<br />

Globoko sem bil ganjen. Name je to vplivalo tako<br />

močno, da se po petnajstih letih še vedno spomnim<br />

prvega otroka z motnjo, ki smo jo pozneje imenovali<br />

avtizem. Ko sem začel sprejemati te otroke, jim s kolegi<br />

nismo znali postaviti diagnoze, toda v njihov karton<br />

sem zabeležil svoje opažanje glede njihovih oči. Kmalu<br />

po tem je postal avtizem zelo znan tako meni kot tudi<br />

celemu svetu.<br />

Povečanje števila primerov avtizma (in/ali drugih motenj<br />

odzivanja, ki lahko kažejo blage znake, podobne<br />

tistim pri ASD) ni le posledica prevelikega števila dražljajev<br />

ali nesposobnosti učiteljev. Res je, učitelji imajo<br />

težave s temi otroki, toda ne zato, ker bi bili kaj manj<br />

sposobni, kot so bili učitelji nekoč. To je zato, ker je<br />

epidemija takih otrok, ki se ne inkarnirajo pravilno, mi<br />

vsi pa še vedno spoznavamo njihove darove in izzive.<br />

Odkrili so gensko komponento, kajti pri otrocih, ki so<br />

pozneje dobili diagnozo avtizem, je bilo pri pregledu<br />

krvi iz hrbtenjače opaziti več mutacij genske strukture<br />

kot pri ostalih otrocih. Vendar to drži le za nekatere<br />

otroke z diagnozo avtizma, ne pa za vse.<br />

Katere so tiste oblike zdravljenja, ki otroku, ki mu je<br />

bila postavljena diagnoza avtizem, pomagajo (terapije,<br />

spodbujanje, umetnost, glasba, fizična aktivnost, zdravila<br />

itd.)?<br />

Vsak otrok ali odrasla oseba z avtizmom je poseben,<br />

zato mora biti vsak načrt pomoči oblikovan tako, da<br />

upošteva specifične potrebe. Tradicionalno zdravljenje<br />

lahko vključuje vedenjsko terapijo, zdravila ali oboje.<br />

Mnogi ljudje z avtistično motnjo imajo dodatne zdravstvene<br />

težave, kot so motnje spanja, ADD/ADHD,<br />

strah, epileptične napade in želodčno-črevesne težave.<br />

Če zdravimo te znake, lahko izboljšamo pozornost,<br />

sposobnost učenja in s tem povezano vedenje.<br />

To po navadi poteka takole: težave s spanjem (navajanje<br />

na zdrave spalne navade, melatonin ali zdravila);<br />

ADD/ADHD (zdravila); strah (kognitivno vedenjska<br />

terapija in/ali zdravila); napadi ( zdravila) in želodčno-črevesne<br />

težave (občutljivost/alergija na mleko in<br />

gluten – prehranske omejitve, probiotiki). Nepristranske<br />

znanstvene raziskave so potrdile kot učinkoviti dve<br />

vedenjski terapiji, model Lavaas in Denver.<br />

Raziskave kažejo, da intenzivna zgodnja vedenjska<br />

pomoč pri majhnih otrocih z avtizmom izboljša sposobnost<br />

učenja, komunikacijo in socialne veščine. Čeprav<br />

se učinki zgodnje pomoči razlikujejo, pa koristijo<br />

vsem otrokom. Raziskovalci so razvili številne oblike<br />

zgodnje pomoči, ki so najbolj učinkovite, kadar je pomoč<br />

usmerjena v osnovna področja, ki jih avtizem prizadene<br />

(socialne veščine, jezik in komunikacija, oponašanje,<br />

veščine igranja, dnevno bivanje in motorične<br />

sposobnosti); če so otroku dane možnosti, da se druži<br />

z vrstniki, ki se pravilno razvijajo in če se v program<br />

pomoči dejavno vključi starše, tako pri odločanju o pomoči<br />

kakor tudi pri izvajanju le-te.<br />

Starši in terapevti poročajo tudi o uspehu drugih<br />

običajnih vedenjskih terapij, vključno z glasbeno terapijo,<br />

terapijo odzivanja in terapijo ustnega izražanja.<br />

Antropozofske oblike zdravljenja, ki so bile uspešne,<br />

vključujejo antropozofska zdravila, evritmijo, ritmično<br />

masažo, umetniško in govorno terapijo. Rudolf Steiner<br />

10 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>


je v svojem delu 'Izobraževanje otrok s posebnimi potrebami'<br />

rekel, da kadar zdravimo prizadetega otroka,<br />

vedno posegamo v karmo in da moramo to posvečeno<br />

poslanstvo sprejeti kot koristno za nas vse.<br />

Osnovno vedenje, ki ga dobimo od vzgojiteljic v waldorfskih<br />

vrtcih – prednost primerne toplote, spanja,<br />

zmanjšanja vplivov tehnologije in preobilice dražljajev<br />

ter dobre prehrane – so dobrodejne in pomagajo vsem<br />

otrokom, posebno tistim z avtizmom.<br />

Vse več je dokazov, da lahko manjše število oseb z<br />

avtizmom tako dobro napreduje, da več ne ustrezajo<br />

merilom za diagnozo avtističnega spektra (ASD). Glede<br />

vzrokov za to pa obstajajo različne teorije. Med njimi<br />

so: možnost napačne osnovne diagnoze, možnost, da<br />

nekateri otroci ob dozorevanju izgubijo določene znake<br />

avtizma ali da lahko uspešno zdravljenje v nekaterih<br />

primerih privede do stanja, ko ne kažejo več znakov<br />

avtizma. Sam verjamem, da lahko otrok, ki je prekinjen<br />

v procesu inkarniranja, kaže znake, podobne simptomom<br />

avtizma. Če se lahko z njimi spoprimemo in jih<br />

antropozofsko zdravimo, lahko posežemo v njihovo<br />

karmo in jim pomagamo ozdraveti.<br />

Bistvo avtizma je neubrano delovanje jaza. Ta ne potegne<br />

iz površja navznoter dovolj spodnjega sistema<br />

(metabolizma). To se odraža na zavestnem delu, ker je<br />

koncentracija jaza v zgornjem sistemu prav tako pomanjkljiva.<br />

Zaradi motene povezave jaza je oslabel tudi<br />

etrski tok iz spodnjega sistema, ki je premajhen, prešibak<br />

za zdravo zvezo s silami duše. Zato ni mogoča<br />

povezava med mišljenjem, čutenjem in voljo.2 V mili<br />

obliki se to lahko pokaže kot bister otrok z avtizmom,<br />

ki je pretirano osredotočen v eno tematiko, ima pa težave<br />

z drugimi, ne zmore razbrati namigov iz okolja,<br />

ni zmožen čutiti ljubezni, pozneje začne govoriti in se<br />

znova in znova zaposli s tleskanjem z rokami. Otrok se<br />

lahko z avtizmom rodi ali pa se ta razvije zaradi cepiva<br />

ali kakšne druge fizične poškodbe, bodisi možganov<br />

bodisi drobovja. Če je poškodba na možganih, ta vpliva<br />

na poškodbo drobovja, če pa je poškodba na drobovju,<br />

se ta zrcali na možganih.<br />

Do kakšnih družbeno/duhovnih zapletov prihaja zaradi<br />

dejstva, da tako veliko otrok dobi diagnozo avtizem?<br />

Kot pravi učitelj Eugene Schwartz, če na bolezni gledamo<br />

kot na ogledalo časa, vidimo v ogledalu našega<br />

Kako nam lahko pogled antropozofske medicine pomaga<br />

razumeti avtizem?<br />

Na avtizem lahko gledamo kot na atipični proces inkarnacije.<br />

Ta specifična 'nenormalnost' se kaže v vzorcu<br />

simptomov, ki jih imenujemo avtizem. Vendar bi se<br />

morali vprašati, kakšen je namen avtizma. V antropozofiji<br />

je Steiner rekel, da se ljudje v času med smrtjo in<br />

ponovnim rojstvom pripravimo na prihajajočo inkarnacijo.<br />

Kozmos, posamezna duša in določena karma se<br />

združijo, ko načrtujemo tisto, na čemer želimo v naši<br />

naslednji inkarnaciji delati.<br />

Ali je namen avtizma nesebičnost, služiti kot žrtveno<br />

ogledalo družbi ali kot odskočna deska posamezne<br />

duše pri oblikovanju bodočega zemeljskega življenja,<br />

kot Steiner nakazuje v svoji knjigi 'Izobraževanje otrok s<br />

posebnimi potrebami'?<br />

časa brezbrižnost, družbeno osamitev, boječnost in pomanjkanje<br />

sočutja. Pri avtizmu imamo posameznike,<br />

ki imajo te lastnosti 'vdiha' in služijo kot žrtvena ogledala,<br />

da odsevajo današnji čas.3<br />

Živimo v času materializma. Ta pretiran materializem<br />

nas odvrača od duhovnega razvoja. Ljudje z avtizmom<br />

so prizadeti na način, ki jim preprečuje duhovni razvoj.<br />

To je znak našega časa. Namen avtizma je, da ta<br />

pretiran materializem ohranimo v ravnovesju. Trpimo<br />

zaradi nezmožnosti, da bi se duhovno razvili in se trdno<br />

povezali s soljudmi. Avtizem nam to razkriva in<br />

nam daje priložnost, da se odmaknemo od samih sebe<br />

in našega utapljanja v svet materializma ter se osredotočimo<br />

na pomoč našim otrokom z avtizmom in svetu<br />

nasploh. Biti moramo dovolj tenkočutni, skrbni in<br />

ljubeči, da se odpremo sposobnostim, ki jih ti ljudje<br />

prinesejo na svet. Z zdravim sočutjem in strpnostjo jim<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong> 11


lahko pomagamo in spoznamo smisel ter protiutež njihove<br />

inkarnacije. Pri tem se naučimo truditi za zdravo<br />

družbeno povezavo ter še naprej razvijamo naše skrite<br />

sile kot duhovna človeška bitja.<br />

Ali lahko razložite, kaj sta Rudolf Steiner in Karl Koenig<br />

rekla o tem, kaj ti posamezniki v svojo inkarnacijo<br />

prinesejo?<br />

Ljudje, ki so prizadeti, prinašajo karmično milost in<br />

karmično delo staršem, bratom in sestram, vzgojiteljem<br />

– vsem, ki so kakor koli povezani z njimi. To je<br />

pravi Kristusov zdravilni impulz, da se naučimo družbeno<br />

povezovati in skrbeti za soljudi. Vsak prizadet človek<br />

prinese posamezniku, staršem, družini in družbi<br />

posebno sporočilo.<br />

Rudolf Steiner je nekoč rekel, da v primeru, da hočemo<br />

'nepravilnost', ki jo opazimo pri otroku, takoj<br />

'popraviti', se je skušamo znebiti, potem se pravzaprav<br />

ne naučimo nauka, ki ga ta prinaša, hkrati pa morda<br />

izženemo delec genija. Sam verjamem, da je to res, saj<br />

je moj sin Kieran, kar pomeni 'sončni žarek', prišel na<br />

ta svet kot angel, ki je mene in mojo družino spodbudil,<br />

da smo se vrnili nazaj na duhovno pot, ko smo bili<br />

izgubljeni v morju materializma.<br />

Rodil se je s cerebralno paralizo in je kasneje dobil<br />

tudi napade. Konvencionalna medicina mu ni mogla<br />

pomagati in zato me je Kieran popeljal na holistično<br />

potovanje, kjer sem se, ko sem iskal način, kako pozdraviti<br />

svojega sina, srečal tudi z antropozofijo. To, kar<br />

sem na poti odkril, pa je pomagalo pozdraviti mene. Kakovost<br />

Kieranovega življenja se je izboljšala in z nami<br />

je ostal dovolj dolgo, da smo zaključili naše življenjske<br />

naloge. Dva tedna po sedmem rojstnem dnevu pa je nenadoma<br />

umrl. To je bila najtežja preizkušnja zame kot<br />

očeta, kot zdravnika in kot človeka. Vendar sem mu<br />

bil hvaležen za njegovo učenje, da sem lahko že v času<br />

njegovega življenja spoznal njegove darove. To je bila<br />

najtežja in hkrati najboljša izkušnja v mojem življenju.<br />

Kieran je bil žarek svetlobe, angel na zemlji, ki se je<br />

globoko dotaknil vsakogar, ki je prišel z njim v stik.<br />

Verjamem, da so otroci z avtizmom, tako kot moj sin,<br />

tukaj zato, da nas učijo.<br />

Kaj se zgodi s starši? Kot razumem, je zelo velik odstotek<br />

ločitev v družinah z avtističnimi otroki. Ali je tem<br />

družinam mogoče pomagati?<br />

Starši otrok z avtizmom so na splošno izčrpani, osamljeni<br />

in prizadeti. Fizična, čustvena in finančna bremena<br />

so velika in prijatelji ter družina se umaknejo. Vendar<br />

je podatek, da se 80 % staršev avtističnih otrok loči, napačno.<br />

Nedavne študije so pokazale, da ima 64 procentov<br />

otrok s težavami avtističnega spektra dva poročena<br />

biološka starša ali starša, ki sta jih posvojila, medtem ko<br />

ima dva starša tudi 65 odstotkov otrok brez teh težav.<br />

Druga študija je razkrila, da je možnost ločitve med starši<br />

avtističnih otrok 24 odstotna, medtem ko je med starši<br />

neavtističnih otrok ta 14 odstotna. Kateri koli od njih<br />

verjamete, obe kažeta na precej manj kot 80 odstotkov.<br />

Družinam avtističnih otrok in odraslih je na voljo<br />

mnogo virov, od zagovornikov do financ, diagnostike,<br />

knjig, diet, skrbnikov, podpornih skupin, socialnih<br />

programov, izobraževanja, starševske podpore, blogov,<br />

odvetnikov itd.<br />

Z nekaterimi se je mogoče povezati na: www.autismspeaks.org/family-services/resource-guide<br />

Kaj se zgodi, ko avtistični otroci odrastejo?<br />

Vse je odvisno od stopnje njihove funkcionalnosti in<br />

tega, koliko smo jim lahko pomagali, da se vključijo v<br />

svet. Zelo pomembno je zgodnje ukrepanje, razumevanje<br />

posameznikov z njihovimi posebnimi darovi in problemi,<br />

nato pa od podpore, ki jim jo nudimo, da so se<br />

sposobni odpreti, prenašati svojo okolje in biti zmožni<br />

v njem živeti.<br />

Na splošno se stvari izboljšajo, ko avtistični otroci odrastejo,<br />

vendar blizu 35 odstotkov odraslih avtistov še<br />

vedno nima plačane zaposlitve ali višje izobrazbe od<br />

srednje šole. Statistika je dramatična: v približno desetih<br />

letih bo več kot 500 000 otrok z avtizmom odraslo.<br />

Nekateri od njih bodo imeli lažje oblike, kot je na primer<br />

Aspergerjev sindrom ali 'visoko funkcionalni avtizem'<br />

in bi lahko bili sposobni živeti bolj neodvisno in<br />

bolj izpolnjujoče življenje. Toda tudi ti bodo potrebovali<br />

neke vrste podporo, potrebe tistih z nizko funkcionalnimi<br />

oblikami avtizma pa bodo velike in stalne, saj bodo<br />

nekateri večno živeli v varovanem okolju, bodisi doma<br />

ali v skupnem domu, in ne bodo nikoli imeli službe.<br />

So pa tudi taki, ki živijo, ne le normalno, ampak neverjetno<br />

življenje, ker lahko svetu veliko dajo v smislu<br />

ustvarjalnosti in znanja, ko z nami delijo svoje darove<br />

in slabosti ter tako naredijo svet boljši za vse nas. Le<br />

'odprti' moramo biti do njih, jim dati priložnost brez<br />

naših tradicionalnih meja, ki 'omejujejo'.<br />

Kakšne so raziskave, ki potekajo in ki nam bodo omogočile<br />

načrtovati prihodnost?<br />

Raziskave kažejo, da se tveganje s starostjo očeta in<br />

matere ob spočetju povečuje. Prav tako je tveganje večje<br />

pri višji stopnji folne kisline, pri vročini in gripi v<br />

času nosečnosti itd. Trenutno raziskujemo tako genske<br />

kot okoljske činitelje. Poleg tega potekajo pomembne<br />

raziskave o tem, kakšna je povezava med drobovjem<br />

in možgani (na kar nakazuje tudi Steinerjev pogled na<br />

povezavo ali odsev med zgornjimi in spodnjimi silami).<br />

Bliža se tsunami avtizma. Število otrok, ki jim je bila<br />

postavljena ta diagnoza, je poletelo v nebo in v ZDA<br />

bomo kmalu imeli milijon 18 let in več starih mladih<br />

ljudi z avtizmom. To je globalen klic k prebujanju!<br />

Članek je bil objavljen v reviji Lilipoh.<br />

prevod: Marina Nuvak<br />

12 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>


Z g o d b a<br />

Godi Keller<br />

Preprost človek<br />

Moj oče je bil preprost človek. Mrtev je že več<br />

kot trideset let. Ali, kot bi sam rekel, leži pod<br />

rožicami. Vendar to ni čisto res, kajti tam je<br />

ležal prvih 25 let. Potem pa so morali obnoviti grob. To se<br />

zgodi na mnogih področjih, kjer je več običajnih ljudi, kot<br />

je stalnih mest za grobove. Kot sem že rekel, bil je preprost<br />

človek.<br />

In to pomeni, da ni bil izobražen. Zato je delal v livarni,<br />

kjer je bilo tako vroče in prašno, da so delavci pili že od<br />

jutra. In še več, pivo je bilo hladnejše in bolj osvežujoče<br />

kot čaj, ki so ga dobili iz velikih posod. Ko veliko piva<br />

združiš z veliko prahu, je to slabo za vsakogar, še toliko<br />

bolj pa za nekoga, ki je v mladosti trpel pomanjkanje<br />

hrane. In tako je kasneje, v 50-ih letih običajno poslal<br />

nas otroke k mesarju z naročilom: 4 svinjske zrezke,<br />

ampak naj bodo čim bolj mastni, prosim! Maščoba je<br />

še poslabšala učinek piva in prahu in povzročila smrt<br />

mnogih, ne le mojega očeta, ki je doživel 52 let.<br />

Zanimivo pa je, da kljub vsemu še vedno ostaja moj<br />

najboljši učitelj. Ni dosti vedel, toda bil je moder človek.<br />

In poleg tega je bil strog. Ni mi dovolil obiskovati<br />

gimnazije, ker ni bila uporabna, poleg tega pa smo bili<br />

delavska družina. In tako dalje.<br />

In tako sem opustil misel, da bi šel na gimnazijo. Pozneje<br />

sem kljub temu dokončal višjo izobrazbo. Našel<br />

sem svojo pot med socialnimi oblikami šolanja in končno<br />

prišel na univerzo. V svetu mojega očeta je bila beseda<br />

'univerza' čarobna oznaka za nerešeno uganko.<br />

To sem dojel, ko me je nekoč, ko sva sedela ob pivu,<br />

vprašal: 'Kaj pa pravzaprav delate tam?' Moral sem<br />

mu razložiti, da študiram s profesorico, ki se ukvarja z<br />

vprašanjem, do katere mere je črka 'n' neodvisen glas v<br />

besedah, kot sta 'thank' ali 'bank'. Razlike v plači med<br />

profesorico in delavcem v livarni nisem omenjal. Da to<br />

izhaja iz dejstva, da ona, ki dela na univerzi, očitno ni<br />

običajna ženska, ampak zapletena, kar ji očitno daje<br />

pravico do višje plače.<br />

Toda ne želim žaliti akademikov in poleg tega vprašanje<br />

plač danes ni več tako enostavno, še več, sam<br />

sebe spravljam v past, kajti tudi moje življenje je zaradi<br />

mojega študija zapleteno. Univerza je pomembna in<br />

koristna. Svet je zaradi nje bogatejši in tam si gotovo<br />

vsakdo zasluži svojo plačo.<br />

Stvar je v tem, da iz nekega težko razumljivega vzroka<br />

ljudje vztrajno uvrščamo nekatere poklice nižje kot<br />

druge, nekatere pa višje. Eden tipičnih poklicev, ki so<br />

zelo visoko cenjeni, je poklic pilota, medtem ko šofer avtobusa<br />

pripada nižjim. Potem ko pilot, specialist, ki ga<br />

tudi sam zelo visoko spoštujem, preveri vse aparature,<br />

zapelje letalo na vzletno stezo in varno vzleti, zaupa<br />

letenje avtomatskemu pilotu. Po tem je njegovo delo le<br />

nadzor poleta in ukrepanje v nujnem primeru. Manj ga<br />

je, bolje.<br />

Kako bi bilo, če bi tudi šofer avtobusa naredil tako<br />

malo? O ne! V spodnjih območjih delajo ves čas in promet<br />

na cesti je bolj nevaren kot tisti v zraku.<br />

Problem ni v tem, da se pilotova plača uvršča v višino<br />

njegovega dela. Gre za to, da mu njegova višja izobrazba<br />

daje višji status. Šoferji avtobusa in delavci v železarni<br />

tega nimajo. So le preprosti ljudje.<br />

Vse to temelji na nesporazumu, ki bi ga, v imenu<br />

mojega očeta, rad razčistil. Nagnjeni smo k temu, da<br />

mislimo, da je modrost sinonim za znanje. Vendar modrosti<br />

ne moremo meriti preprosto kot znanje. Zato je<br />

družbeni status običajno osnovan na znanju, medtem<br />

ko bi ga morala določiti modrost. Ta pa, kot sem že rekel,<br />

ni znanje. Modrost je mnogokrat raje enostavnejša<br />

kot zapletena. Ni je mogoče študirati, človek si jo mora<br />

v času svojega življenja pridobiti. In zato je prav tako<br />

mogoče, da naletimo nanjo tako v pralnici kot na univerzi,<br />

da je plačana, ali tudi ne. In prav gotovo lahko<br />

nanjo naletite v vaši soseski.<br />

Pa lepo jih pozdravite v mojem imenu. <br />

prevedla: Marina Nuvak<br />

d Tammy Mcallister (Dreamstime)<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong> 13


U t r i n k i<br />

Simona Pajk<br />

Počitniški pozdrav<br />

Morda se vam bo zdelo neokusno, da pišem<br />

o počitnicah, ki so, brezpogojno, minile, a si<br />

ne morem pomagati. Spomini me hranijo, da<br />

vidim sonce tudi takrat, ko dežuje.<br />

Čisto prave počitnice se zame začnejo takrat, ko se<br />

nekje pod vročim soncem zleknem v ležalnik. Prvi dan<br />

na mah preberem knjigo, ki je celo leto čakala na polici,<br />

da pride na vrsto, pa so jo vedno prehitela branja,<br />

potrebna za šolsko delo. Že takoj naslednji dan pa začnem<br />

iz popotne torbe, počasi in po vrsti, vleči vse, ki<br />

jih (vas) imam rada. Če se spomniš nekoga, ki ti je ljub<br />

in drag, na nekem tujem mestu, potem lahko rečeš,<br />

da je tudi ta tam. Moj razred je tako imel že kar nekaj<br />

'ekskurzij'<br />

in tudi kakšni 'spremljevalci ' se najdejo zraven. Tako<br />

je čisto mogoče, da ste bili letos z mano v Grčiji na obisku<br />

pri Pitagori, pa tega sploh ne veste.<br />

Na plažah, ob rekah in ob potokih imam vedno težave<br />

s kamni. Ti me tako neizmerno fascinirajo, da jih<br />

nabiram in tovorim domov v velikih količinah. Ko sem<br />

bila s svojim razredom skupaj prvo in drugo leto, sem<br />

imela za izgovor matematiko, zdaj jih nabiram za spomin;<br />

najprej po enega za vsakega izmed otrok. Ko ga<br />

poberem, si rečem: 'Ta bo za tega' in izgovarjam njihova<br />

imena. Doma seveda ne vem več natanko, kateri je bil<br />

za katerega, še vedno pa velja, da je bil vsak pobran z<br />

ljubeznijo in mislijo na enega izmed njih. Ko so nabrani<br />

ti kamni in še prej tudi kamni za moji ljubi dve hčeri (ki<br />

počitnice preživljata že po svoje), se še vedno ne morem<br />

ustaviti in jih naberem še za rezervo in potem doma<br />

skupaj z njimi prikličem lepe spomine.<br />

Obala na otoku Samos je bila še poseben izziv. Posuta<br />

je s tako lepimi kamni, da jih nisem le nabirala in spuščala<br />

v torbo, pač pa sem se z njimi celo igrala. Ogromno<br />

število ploščatih kamnov in kamenčkov je vabilo,<br />

da jih zlagam enega vrh drugega, postavljam v različne<br />

položaje in gradim male umetnine. Otrok v meni si je<br />

dal duška in neizmerno užival, dokler se nisem zavedala<br />

– po kakšnem dnevu ali dveh, da je ta otrok edini,<br />

ki se igra. Ob tem pa sem jih v hotelski jedilnici videla<br />

veliko.<br />

Začela sem opazovati. Na prste ene roke sem lahko<br />

preštela otroke, ki so čofotali po morju. Nikjer nobenih<br />

lopatk, mlinčkov in kanglic. Veliko večja gneča je bila<br />

v bazenu ob hotelu, še večja pa pod senčniki, kjer so<br />

se male glavice sklanjale nad tablicami (tabličnimi računalniki).<br />

Da bi vendarle dobila dokaz, da se motim,<br />

da sem čisto preveč 'waldorfska', sem odšla na dolg<br />

sprehod. Prehodila sem vso obalo z lesenimi senčniki,<br />

nadaljevala tam, kjer so bili v vrsti senčniki modre barve,<br />

pa še naprej po obali s kovinskimi ležalniki … o<br />

lopatkah in kanglicah – ne duha ne sluha … pač pa veliko<br />

'tablic' in glav (malih in velikih), sklonjenih nadnje.<br />

Ne vem, če je kdo utegnil šteti valove in gledati tja<br />

čez modrino, občudovati jadrnice, ki so plule s tako<br />

eleganco, da me je napolnila želja, da bi se vkrcala na<br />

krov in plula z njimi - kamor koli že so se namenile,<br />

najraje pa kar okoli sveta. Morda je kdo odgovor na<br />

vprašanje, zakaj morje tako lepo valovi, iskal na spletu<br />

– namesto v globinah svoje domišljije.<br />

Zvečer, ko je bilo morje najlepše, saj se je ozaljšalo z<br />

okrasjem luninega sijaja in mnogimi zvezdnimi utrinki,<br />

je obala samevala. Najbrž so vsi – za izpolnitev želja –<br />

prepošiljali elektronska sporočila z vsebino, ki to zahteva,<br />

namesto da bi želje izročili zvezdnemu utrinku.<br />

Pa da ne bo pomote – tudi sama občudujem (poleg kamnov)<br />

zmogljivosti tabličnih računalnikov in sem vsakodnevni<br />

uporabnik spleta. Ni pa 'tablica' moj oltar, v<br />

katerega bi strmela 12 ur na dan.<br />

Če morda sodite med tiste, ki jih skrbi, da bo otrok<br />

'preveč čuden' in nerazgledan, če ne bo imel tablice, se,<br />

prosim, pomirite. Tudi če bo 'čuden', je bolje tako, kot<br />

da mu tablica zakrije vse horizonte. V avtu mu lahko<br />

namesto risank ponudite program 'pogled skozi okno'<br />

in skupaj z njim zapojete kakšno pesmico ali poveste<br />

zgodbo, prigodo iz svojega življenja. Tako vožnja z avtom<br />

ne bo več neizogibna izguba časa, pač pa prijeten<br />

začetek in konec delovnega dneva, tako za otroka kot<br />

za vas.<br />

In če vas jaz nisem prepričala, vzemite v roke tablico<br />

in med članki na Flipboardu poiščite katerega od<br />

mnogih, ki govorijo o nevarnosti otroške odvisnosti od<br />

'ekranov in ekrančkov', o boleznih, ki se pojavljajo pri<br />

mladostnikih, ki premalo spijo in tako sploh ne dosežejo<br />

več najglobljih stadijev spanja –v katerih se telo zares<br />

regenerira – in se tako njihovi možgani hitreje starajo<br />

… (zadnji, ki sem ga prebrala, tudi odrasle močno<br />

nagovarja, naj gremo v posteljo prej, če želimo ohraniti<br />

zdrave možgane (Flipboard Picks, Time/ Health : The<br />

Power of Sleep – Alice Park).<br />

Naj mi bo oproščeno moraliziranje. In sploh – tisto, o<br />

čemer pišem, je bilo tam, ob Egejskem morju, tukaj, ob<br />

Ljubljanici, pa je vse drugače, kajne!? <br />

14 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>


U t r i n k i<br />

Ana Mavsar in Nadja Lazar<br />

Prvi šolski dan<br />

Ko nam je zadnji avgustovski konec tedna<br />

poletno vreme še enkrat obrnilo hrbet, je čas<br />

dozorel, da se spet vrnemo v šolo. Zagoreli,<br />

spočiti, radovedni, zgovorni in radoživi so učenci višjih<br />

razredov spet prestopili naš prag, prvošolčki pa kar<br />

pogumno, a še malo bolj zadržano, z velikimi pričakovanji<br />

in s čisto pravimi šolskimi torbami ter malce negotovo,<br />

najraje zelo blizu svojih staršev.<br />

Prvošolci so prišli, devetarčki se poslavljajo. Ta življenjski<br />

krog predstavljajo tudi pisani venčki, ki so<br />

jih starejši okoli glave privezali novincem, preden so<br />

ti prvič kot razred (kot dva razreda) zakorakali v šolo.<br />

Ob zvokih orkestra, skozi špalir in ob ganjenih pogledih<br />

staršev so se posedli pred oder, prisluhnili čudoviti<br />

zgodbi gospe Šelih o palčku Cvetoljubu in eden po eden<br />

od devetarčkov dobili sončnico in se kar malo ponosno<br />

v polkrogu postavili na oder.<br />

Skupaj smo se postavili na ogled staršem, ki so s fotoaparati<br />

obeležili velik korak svojih otrok, v razredu pa<br />

nas je, tako kot vse waldorfske šolarje v več kot tisočih<br />

waldorfskih šolah po svetu, čakala prva šolska ura z<br />

gospodom Ravnim in gospo Krivo, ki nas bosta spremljala<br />

na vsakem koraku. Šolska ura je zelo hitro minila,<br />

posladkali smo se s tradicionalno rojstnodnevno<br />

torto, starši pa so nas že težko čakali.<br />

Za nami je nekaj dni pouka, pa se že poznamo med<br />

seboj po imenih, tkejo se nova prijateljstva, spoznavamo<br />

veliko šolsko zgradbo, po glavni uri pa komaj čakamo<br />

na malico in dolg odmor. Naj sije sonce ali pa<br />

dežuje, vemo, da nas tam zgoraj med zvezdami nekdo<br />

še posebej varuje. <br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong> 15


U t r i n k i<br />

Mateja Petan<br />

Skupna učna njiva<br />

Tudi letos smo nadaljevali vrtnarjenje in učenje<br />

po biodinamiki na naši skupni učni njivi v Črni<br />

vasi na Barju. Mesto za našo njivo nam je zopet<br />

prijazno namenila gospa Cvetka Bogovčič, pri delu pa<br />

nam je z marsikaterim koristnim nasvetom iz biodinamike<br />

pomagala gospa Štefka Kozamernik iz biodinamičnega<br />

društva Ajda. Lani pridobljeno znanje in izkušnje, ki so<br />

zelo pomembne pri vrtnarjenju po biodinamični metodi, so<br />

nam prišli zelo prav in z zagnanostjo smo se tudi letos lotili<br />

dela. Čeprav se je potem izkazalo, da je bilo letošnje delo na<br />

skupni njivi veliko težje kot lani, saj je bil odziv ljudi precej<br />

slab in nas je posledično njivo obiskovalo zelo malo ljudi,<br />

pa tudi vreme poleti nam ni bilo preveč naklonjeno.<br />

Spomladi smo z velikim pričakovanjem na njivo posadili<br />

čebulo, česen, krompir, korenje, peteršilj, rdečo<br />

peso in še kaj bi se našlo. Kmalu nam je začel nagajati<br />

plevel, ki je letos zaradi obilnega dežja zelo hitro rasel<br />

in se ga res nismo mogli znebiti. Poleti pa nam je precej<br />

nagajal dež, zaradi katerega smo bili ob paradižnik in<br />

pa marsikaj so nam pojedli polži, ki so bili na naši njivi<br />

zaradi dežja stari znanci. Tudi srne in zajčki so nam<br />

snedli marsikatero rastlinico. Kljub naštetim težavam<br />

smo vztrajali in se trudili tudi z biodinamičnimi pripravki,<br />

ki so nam pomagali, da smo vsaj malo zaščitili<br />

pridelek. Prav zaradi tega smo se marsikaj naučili in je<br />

bil težek poligon kot nalašč za to, da smo izvedeli marsikaj<br />

novega. Vztrajnost se nam je izplačala in marsikaj<br />

nam je na njivi tudi lepo uspelo. Kot ima vsak izmed<br />

nas v življenju vzpone in padce, je bilo tudi na naši njivi<br />

tako, enkrat nam je sijal sonček, drugič nam je padal<br />

dež. Oboje je del življenja in prav to je njegov čar. In<br />

seveda se vsi v življenju prav iz padcev največ naučimo<br />

in tudi na naši njivi smo se. Izplačalo se je vztrajati.<br />

Letos je deževno poletje pravzaprav zagodlo vrtičkarjem<br />

po celi Sloveniji, ni kaj, takšno je bilo to leto. Njiva<br />

na Barju je drugače zelo primerna in zelo rodovitna za<br />

vrtnarjenje, rastline na njej super uspevajo, tako da bi<br />

bilo dobra, če bi z delom na tej skupni učni njivi nadaljevali<br />

tudi v prihodnje. Seveda pa za to potrebujemo<br />

čim več ljudi, ki bi se želeli učiti in udejstvovati na ta<br />

način skupaj z nami. Prav zato vas vljudno vabimo, da<br />

se nam pridružite, da se družimo in učimo skupaj! Namen<br />

naše učne njive je v tem, da je skupna, to pomeni,<br />

da si med seboj lahko razporedimo delo in se družimo,<br />

kar je veliko zabavneje, kot če smo sami. Druga stvar<br />

pa je to, da je njiva učna, učimo se vrtnariti po biodinamični<br />

metodi, to je metoda, ki spoštuje naravo in<br />

njene naravne cikle. Prav ti dve stvari delata našo njivo<br />

posebno. Letos jeseni nas čaka še priprava zemlje za<br />

zimo, da jo čim bolje pripravimo za naslednjo pomlad,<br />

ko bomo vanjo zopet posadili in posejali rastline. Zelo<br />

bomo veseli, če se nam boste takrat pridružili in bomo<br />

naslednje leto naše sadove že lahko uživali skupaj.<br />

Za več informacij oziroma, če vas karkoli zanima, pišite<br />

na petan.mateja@gmail.com ali irena.brecko@loreal.com<br />

Lepo vas pozdravljam in vam želim obilo jesenskih<br />

sončnih žarkov. <br />

16 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>


O E S a v i n j a<br />

Maruša Žižek<br />

Čarobnost<br />

prvega šolskega<br />

dne<br />

Nekoč je na robu vasi živela deklica.<br />

Vsak dan je nabirala cvetje in zvedavo<br />

gledala v svet. Imela je prav posebno<br />

željo. Tako zelo si je želela iti v šolo. Z nestrpnostjo<br />

je pričakovala prvi šolski dan. Kako bo v novi<br />

šoli? Ali bom vse zmogla? Ali bom opazila vse in<br />

vsakega posebej v razredu? Veter je v tej deželi<br />

ves čas pihljal. Tako je včasih s seboj kaj prinesel,<br />

spet drugič kaj odnesel.<br />

V prvem septembrskem jutru sta se sonce<br />

in dež bojevala za svojo prevlado. Kakor da je<br />

vsak želel pokazati vso svojo čarobnost. Tukaj<br />

sem, poglejte me. Sijem v vsej svoji podobi.<br />

Zdaj te božam s svojimi žarki, v naslednjem<br />

hipu s svojimi kapljicami, ki polzijo po tvoji<br />

dlani. Ves čas te varujem in pogumno spremljam<br />

na poti.<br />

Zvečerilo se je in deklica je mirno zaspala.<br />

Občutila je, da je varna. Vsako jutro z radovednostjo<br />

pričakuje, kaj bo prinesel nov dan. Naj<br />

sije sonce, pada dež ali piha veter. <br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong> 17


O E S a v i n j a<br />

Boštjan Štrajhar<br />

Pastirski dnevi<br />

Drugi teden pouka so četrtošolci odšli na prvo<br />

šolo v naravi. Po krajši vožnji z lokalnim<br />

avtobusom nas je čakala skoraj triurna hoja. Če<br />

ne bi bili otroci opremljeni s težkimi nahrbtniki, v katerih so<br />

imeli prav vso opremo, bi pot premagali hitreje, tako pa se<br />

je pot, čeprav precej položna, na trenutke zdela neskončna.<br />

Navkljub občasnemu pritoževanju so otroci ob pogledu na<br />

ribnik in lično urejen kozolec, ki sta nas pričakala na koncu<br />

poti, imeli še vedno dovolj energije za raziskovanje bližnje<br />

okolice.<br />

Po kosilu smo se ponovno podali na polurno hojo do<br />

kmetije Laznik. Tokrat je bilo dosti lažje, saj so težko<br />

prtljago pustili v taboru. S kmetom smo odšli na pašnik,<br />

kjer se krave prosto pasejo skozi celo leto. Ob<br />

sedenju na prijetnem jesenskem soncu (da, oba dneva<br />

smo imeli čudovito vreme) nas je kmalu obkrožila čreda<br />

krav. Ob kmetovem pripovedovanju, kako pomembno<br />

je, da se krave prosto pasejo, saj da med drugim<br />

lahko prav zaradi tega brez pomoči veterinarja povržejo<br />

tele, za razliko od krav, ki so v hlevu, ter da krave, ki se<br />

dosti gibajo, le redko potrebujejo antibiotike, za razliko<br />

od živine v hlevu, ki se ji antibiotiki dajejo tudi preventivno,<br />

sem pomislil na današnje družbene navade in<br />

se vprašal, ali se današnji otroci dovolj gibajo, ali je to<br />

gibanje na prostem ali v telovednici, ko imajo popoldan<br />

obšolske dejavnosti, ali imajo dovolj proste igre ter ali<br />

zmore njihov imunski sistem premagati lažje bolezni.<br />

Odgovor se ponuja na dlani.<br />

Popoldan nas je g. Jože Črnec iz Zavoda za gozdove<br />

popeljal po prekrasnem taborskem gozdu in nam na<br />

slikovit način predstavil gozdni ekosistem in pomembnost<br />

človekovega sobivanja z naravo. Ste vedeli, da<br />

je vrednost večje bukve med 300 in 400 €? Seveda je<br />

drevo treba prej požagati, če pa ga ne požagamo in ga<br />

pustimo v gozdu, je vrednost dosti večja. Ta namreč<br />

v enem dnevu proizvede toliko kisika, kot ga v dnevu<br />

porabi štiričlanska družina.<br />

Natovorjeni z drvmi, ki nam jih je za taborni ogenj<br />

odstopil moj sosed, smo se ob mraku odpravili nazaj v<br />

bazni tabor. Po slastni obilni večerji gostinstva Lisjak<br />

smo zakurili ogenj, poslušali zgodbo in odšli na zaslužen<br />

počitek. Seveda sva si počitka bolj želela učitelja<br />

kot pa otroci, ki so ob ugasnjeni luči iz minute v minuto<br />

dobivali več energije. Čudno? Niti ne. Ko so trije<br />

zaradi govorjenja morali zapustiti spalnico, je v nekaj<br />

minutah vse potihnilo in vsi smo sladko zaspali. Okrog<br />

polnoči nas je prebudil ropot fanta, ki je padel s pograda,<br />

verjetno je temu botrovala tudi polna luna, na<br />

srečo se ni poškodoval.<br />

Ker smo prvi dan vsega skupaj prehodili 14 kilometrov,<br />

smo si naslednje jutro brez kakršnekoli slabe<br />

vesti privoščili vožnjo s skoraj 60 let starim traktorjem<br />

in malce mlajšim lojtrnikom. Gospod Lesjak nas<br />

je odpeljal do kmetije Weiss, ki je bila od našega tabora<br />

oddaljena vsaj dve uri hoda. Po turističnem ogledu<br />

kmetije in božanju zajčkov nas je čakalo konkretno<br />

delo: striženje ovce. Gospodar je suvereno prijel ovco,<br />

jo položil na improvizirano mizo in jo začel striči. Otroci<br />

so jo skrbno držali, da ni padla z mize. Volno smo nato<br />

prečesali, starejša gospa pa nam je pokazala, kako se<br />

prede na kolovratu. Fascinantno je bilo videti, kako se<br />

je v dobre pol ure ovca spremenila v nit, in če bi imeli<br />

še malce več časa, bi videli, kako se je del ovce s spretnimi<br />

prsti prelevil v nogavice.<br />

Zadnji del dneva smo preživeli v gozdu, kjer smo se<br />

namenili narediti gozdna bivališča. Poleg nekaj škode,<br />

ki smo jo pustili za sabo, je vsem trem skupinam uspelo<br />

narediti impresivno improvizirano zatočišče. Dež<br />

nam je pokvaril načrte za nočni pohod na Lovsko kočo,<br />

kljub temu pa so otroci bili mokri. Vodni jašek, ki se<br />

je vil nekaj metrov pod površjem in v dolžino meril kakšnih<br />

20 metrov, iztekal pa se je v ribnik, je bil preveč<br />

mikaven, da ne bi bil osvojen. Otroci so se s svetilkami<br />

suvereno podali v popolno temo, večinoma v spodnjih<br />

hlačah, nekateri pa se niso bali zmočiti niti zgornjih<br />

oblačil in so v potoku kar zaplavali. <br />

18 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>


O E M a r i b o r<br />

Anita Ivačič, razredna učiteljica<br />

Na začetku široke<br />

poti<br />

Slavnostni duh je napolnil širok obokan hodnik,<br />

pod katerim smo v čarobno skrivnostni tišini<br />

čakali, ko so naši prvošolci skupaj s starši<br />

premagovali stopnice do vrha, kjer smo jih ovili v nežno<br />

melodijo. Tudi sama sem se počutila čarobno, najbrž<br />

začarano, malo nelagodno, a radostno …<br />

Učenci drugega razreda so nam s ponosom predstavili<br />

delček pouka in njihova učiteljica je povedala, da se<br />

kar ne more načuditi, kako hitro je minilo leto, odkar<br />

so tudi sami stali na začetku nove poti.<br />

Začudeni obrazi ljubkih palčkov in palčic so bili nato<br />

okronani s pletenimi kronicami živahnih pisanih barv<br />

in s svojimi starejšimi brati in sestrami ter sošolci so<br />

se smelo podali na široko in dolgo pot do konca hodnika.<br />

Tam jih je čakala učilnica, kamor bodo odslej dan<br />

za dnevom prihajali po modrost, spretnosti ter nova in<br />

nova prijateljstva.<br />

Otroci so prestopili prag učilnice, jo napolnili s svetlobo<br />

otroške pristnosti in lepote in zdaj vsi skupaj polnimo<br />

prazen in čist začetek … <br />

Darovi<br />

Kakšne rože cvetó po polju!<br />

Rdeče in modre in zlate.<br />

In vse čakajo noč in dan<br />

samo nate.<br />

Kakšne ribe plavajo v morju!<br />

Take pa take in tudi – take.<br />

In vse čakajo noč in dan<br />

na vas, svoje junake.<br />

Kakšne knjige žive po policah!<br />

Polne zvezd in mavrice čiste.<br />

In vse čakajo noč in dan,<br />

da jim obrneš liste.<br />

Roža in riba in knjiga<br />

so kakor pesem, ki poje:<br />

Pridi, iztegni dlan,<br />

vse to je tvoje!<br />

Tone Pavček<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong> 19


O E G o r e n j s k a<br />

Sprejem<br />

prvošolcev na<br />

Gorenjskem<br />

Mateja Korošec<br />

Sledilo je še sladko presenečenje za pogumne šolarje,<br />

tete iz vrtca pa so poskrbele, da smo se tudi vsi ostali<br />

sladkali s sladko-sadnimi prigrizki.<br />

Lepo je spremljati, kako šola na Gorenjskem počasi, a<br />

vztrajno raste. Zahvaljujemo se gospe Simoni Pajk, da<br />

nas je do letošnjega leta vodila in pripomogla, da se je<br />

waldorfska šola na Gorenjskem uresničila. <br />

Na Gorenjskem smo 1. septembra sprejeli 15<br />

prvošolcev!!!! Srečni in ponosni smo bili tako<br />

starši, učiteljice, tete iz vrtca, kot tudi naši 'ta<br />

veliki' šolarji.<br />

Ob zvokih violine, ki nam jih je pričaral waldorfski oče<br />

Aleš Ujčič Šef, so se prvošolci podali na široko šolsko<br />

pot. Nanjo so jih s pesmijo in sončnicami pospremili<br />

učenci 2. in 3. razreda, vodja enote in za večino otrok<br />

tudi teta Andreja iz vrtca, ki je za njih sestavila pesem<br />

in jim za srečo na poti znanja podarila petnajst štiriperesnih<br />

deteljic.<br />

S sončnicami smo poleg petnajstih prvošolcev sprejeli<br />

še tri drugošolce in nove sodelavke.<br />

Prvi šolski dan je bil poseben tudi na gospo Zgaga, ki<br />

je postala razredničarka 1. razreda in njeno pomočnico,<br />

gospo Košir. Medtem ko sta s prvošolci imeli prvo<br />

učno uro, so starši, tete in učiteljice pripravljali presenečenje.<br />

Waldorfska mama, Nataša Vester Trseglav, je<br />

iz nas ustvarila pravi pevski zbor, ki je s ponosom vadil<br />

pesem Široka pot in z njo pričakal prvošolce, ko so se<br />

iz svoje učilnice, navdušeni od pouka, vrnili k staršem.<br />

Pesem za prvošolčke<br />

Ko jaz v šolo sem odšel,<br />

nisem vedel, kaj bom 'mel.<br />

Bral bom knjige,<br />

pisal zvezke,<br />

sam si pletel bom obeske.<br />

Ko 'krog sebe se ozrem,<br />

imena vseh sošolcev vem.<br />

Eni višji, drugi manjši,<br />

vsi pa črk, številk so lačni.<br />

Gospa Zgaga nas bo učila,<br />

z nami vse, kar ve, delila.<br />

Flavto bom pri sebi imel,<br />

z njo srca vam bom ogrel.<br />

Angel bo nad mano bdel,<br />

mamico in atija pa še vedno rad<br />

vsak dan bom objel.<br />

Andreja Palčič<br />

20 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>


O E G o r e n j s k a<br />

Andreja Palčič in Katka Žbogar<br />

Z Gorenjske<br />

Dediščina gre v šole<br />

Waldorfski vrtec in šola sta prepoznavna tudi po tem,<br />

da spoštujeta šege in navade praznika in vsakdanjika.<br />

Dediščina je tako vtkana v naše vsakdanje delo. Vrtec<br />

Čebelica in Sončnica ter šola v Radovljici se vključujemo<br />

v projekt Dnevi evropske kulturne dediščine. Letos<br />

je naslov prireditev, ki bodo na Gorenjskem potekale<br />

med 27. septembrom in 4. oktobrom, Dediščina gre v<br />

šole.<br />

Mihaelov žetveni hlebec ob pravljici<br />

Čez nekaj dni bo mihaelovo. Otroci in odrasli bodo<br />

na delavnici izvedeli, kako je nadangel Mihael pomagal<br />

ljudem in ukrotil zmaja. Ob pravljici bomo spekli hlebec<br />

in si ga razdelili. Da bi udeleženci delavnice zmogli<br />

ostati hrabri, nas bo spremljala pesem:<br />

Ko bom velik,<br />

ko bom velik,<br />

kot gora krepak,<br />

pogumen bom vitez<br />

in velik junak.<br />

Mati Zemlja, sestre Zvezde<br />

in Mesečev sij,<br />

še Sonce na nebu<br />

in ves Svet je moj.<br />

Ko močan bom,<br />

ko močan bom,<br />

močan bom kot hrast,<br />

ukrotil bom sredi gozda<br />

to zmajsko pošast.<br />

Barvanje z rastlinami ter razstava izdelkov<br />

Ladke Peneš in učencev waldorfske šole<br />

V Radovljici so barvarji delovali že od 17. stoletja. V<br />

Muzejih radovljiške občine so že raziskovali barvarske<br />

družine, o samih postopkih barvanja pa je malo znanega.<br />

Vemo, da so zadnji barvarji iz družine Wagner<br />

že uporabljali modrotisk in da so barvali volno, o barvanju<br />

v starejših obdobjih pa je znanega bolj malo. V<br />

galeriji Šivčeva hiša se bomo na delavnici preizkusili v<br />

preprosti tehniki barvanja volne in svile z rastlinami.<br />

Hkrati bomo pripravili tudi razstavo volnenih in svilenih<br />

izdelkov, barvanih z rastlinami avtorice Ladke Peneš.<br />

Za barvanje uporablja šentjanževko, čebulne lupine,<br />

zelene orehe, lučnik, vrbo, jelšo in druge. Razstavili<br />

bomo tudi izdelke učencev <strong>Waldorfske</strong> šole Gorenjska.<br />

Ličkanje koruze v waldorfskem vrtcu<br />

Čebelica<br />

Med najpomembnejša jesenska kmečka opravila je<br />

sodilo ličkanje koruze. Na delavnici bomo ličkali in iz<br />

ličja izdelovali punčke in ptičke.<br />

Volna, kolovrat, gredeše in polstenje<br />

Z volno ustvarjamo vso dolgo jesen in zimo, zato se<br />

bomo poizkusili v polstenju, česanju volne z gredešami,<br />

naredili prejo in na koncu ustvarili lep izdelek iz<br />

tople, počesane volne. <br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong> 21


O E V i p a v s k a d o l i n a<br />

Darja Ipavec<br />

Waldorfsko gibanje<br />

v Vipavski dolini<br />

Dve leti sta minili, od kar smo praznovali odprtje<br />

prvega waldorfskega vrtca na Primorskem.<br />

<strong>Jesen</strong> je čas obilja vseh plodov, sadov in letošnja<br />

je za waldorfski vrtec Kresnica v Bukovici že tretja. In tako<br />

kot nas je naša stara jablana obdarila z obiljem slastnih<br />

jabolk, tako je naš vrtec poln malih, radovednih in iskrivih<br />

kresničk. Skupinica letos šteje 15 otrok starih od 1 do 5 let,<br />

za katere skrbita dve vzgojiteljici. Ne smemo pa pozabiti<br />

tudi na naše srčne, neutrudne starše, ki nam ves čas stojijo<br />

ob strani in skupaj z nami zorijo in se medijo.<br />

Kresnica iz Bukovice je prižgala pogum še drugim pobudnikom<br />

v Vipavski dolini. Na zadnje se je nov vrtec<br />

odprl tudi v mestu Ajdovščina. Ime je dobil po zlati ptici,<br />

ki jo vsi poznamo iz več ljudskih pravljic in simbolizira<br />

tisto najbolj dragoceno, skrito, očem komaj vidno.<br />

Mogoče je 'samo' otroštvo tisto, kar moramo danes<br />

ohraniti, zaščititi in podariti nazaj otroku. Koliko moči<br />

in znanja potrebujemo, da ohranimo čarobnost, mir in<br />

varnost otroštva, to vsi varuhi otroštva vemo.<br />

Zlata ptica ima letos vpisanih 13 otrok, vzgojiteljici<br />

sta Urška Dugulin in Darja B. Ipavec. Otroci prihajajo<br />

iz vseh kotičkov Vipavske doline, od Vipave do Dobravelj.<br />

Naša hišica leži na robu vasi Ustje, kjer življenje<br />

poteka v tesnem stiku z naravo. Vse hiše imajo svoj vrt,<br />

imamo dve večji kmetiji, kjer se krave pasejo kar zunaj,<br />

v ogradi. Vsak petek gremo na dolg sprehod do planjave,<br />

kjer pod milim nebom domuje velika kozja družina.<br />

Mi temu rečemo kar 'kozja nebesa', tako lepo je tam pri<br />

njih. Imamo tudi svoj vrt, kjer smo letos pridelali krompir,<br />

rdečo peso, rukolo, špinačo, brokoli, korenje, vsa<br />

zelišča za čaj … kaj bi naštevali. Danes lahko rečemo:<br />

'Hvalabogu, da nismo v mestu!' Vas nam je dala toliko<br />

dobrih sosedov, veliko starih, srčnih ljudi, ki nas obiskujejo,<br />

nas obdarujejo s svojimi pridelki in se iskreno<br />

veselijo vriskanja otrok na dvorišču.<br />

Prav veselje je pogledati v razred izobraževanja za<br />

waldorfske učitelje, kjer sedi 8 primorskih bodočih učiteljev,<br />

učiteljic in vzgojiteljic, ki so letos zaključili prvo<br />

leto izobraževanja. Naši otroci rastejo in če smo uspeli<br />

z vrtcema, zakaj ne bi zmogli tudi s šolo? Tako vrtec<br />

kot tudi šola morata zrasti iz tesnega sodelovanja med<br />

učitelji in starši, iz iste želje staršev, učiteljev in prepletenih<br />

vezi med njimi. Učitelji že kar dobro poznajo<br />

prve starše in otroke - skozi številne dogodke, srečanja,<br />

delavnice se je med njimi vzpostavila vez zaupanja<br />

in želja po skupnem cilju: pripraviti otrokom varno in<br />

kakovostno prihodnost, ki se lahko zgodi samo zaradi<br />

stika med učiteljem, starši in otrokom.<br />

22 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>


Letos iniciativa za waldorfsko šolo na Primorskem s<br />

pomočjo gostov, ki prihajajo tudi v Ljubljano, pripravlja<br />

vrsto predavanj, učnih ur osnovnošolskih predmetov,<br />

odprtje že vsem znane mednarodne razstave<br />

… Učitelje, ki smo jih v Novi Gorici in Ajdovščini že<br />

gostili, bomo letos vključili v širše dogajanje. Godi<br />

Keller bo predaval v ciklusu predavanj '5 za vzgojo',<br />

ki ga prireja letošnji kandidat za župana mesta Nova<br />

Gorica, Luka Manojlovič.<br />

Staršem bi radi posredovali čim več strokovnega<br />

znanja in izkušenj, s čimer bi jim pomagali razumeti,<br />

kaj pomeni biti otrok, ki se znajde tik pred vstopom v<br />

šolo, kaj pomeni biti zrel za sedenje v šolskih klopeh<br />

... Učitelj mora biti pripravljen na vsako novo razvojno<br />

etapo, v katero otrok vstopa, še preden se zgodi.<br />

Prvo predavanje bo že v septembru, 23. 9., ko v<br />

Novo Gorico (Velika dvorana gimnazije, ob 18h) prihaja<br />

izkušen pedagog Christof Wiechert, ki je mojster<br />

posebne veščine waldorfske pedagogike – poglobljenega<br />

opazovanja otroka. Staršem bo skušal<br />

odgovoriti na vprašanje: 'Po čem res vem, da je otrok<br />

pripravljen za sedenje v šolskih klopeh?' Vsi, ki bi si<br />

želeli spremljati naše dogajanje, nas lahko najdete<br />

na strani 'knjige obrazov' (FB Kresnica in Zlata ptica)<br />

ali kar na naši spletni strani Iniciativa za wald. šolo<br />

na Primorskem. <br />

Zahvala<br />

Pozdravljeni!<br />

Sem mama dveh otrok, dveh malih kresničk, ki obiskujejo waldorfski vrtec 'Kresnica' v Bukovici<br />

že od začetka njegovega delovanja. Zaradi nastalih družinskih okoliščin so moji otroci konec poletja<br />

zapustili vrtec. S težkim srcem, kot starš, zapuščam ta vrtec tudi jaz. V dveh letih delovanja<br />

vrteca smo se starši med seboj povezali kot ena velika družina.<br />

Želim se zahvaliti, iz vsega srca, Waldorfski šoli Ljubljana in vrtcu 'Kresnica' v Bukovici, ker so<br />

pomagali moji družini prebiti se skozi hude čase. Še posebej se zahvaljujem čudovitim vzojiteljicam<br />

Tadeji Faganelj, Martini Pahor Stanič in Alenki Tomažin, ki sem jim brez pomislekov zaupala<br />

svoje otroke. Želim jim vso srečo in veliko poguma v nadaljevanju njihovega dela.<br />

Lep pozdrav!<br />

Helena Alona Simčič<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong> 23


V a b i l a<br />

Waldorfska šola in vrtec<br />

Savinja<br />

Vas vabi na<br />

Božični semenj<br />

v soboto, 29. 11. <strong>2014</strong>,<br />

ki bo potekal<br />

v naših prostorih v Žalcu<br />

Vas prisrčno vabi na<br />

Božični semenj<br />

v soboto, 29. 11. <strong>2014</strong><br />

Prireditev se prične ob 10.00 uri<br />

z glasbenim nastopom ter nato z ogledom<br />

razstavljenih in prodajnih izdelkov.<br />

od 10. do 18. ure.<br />

Razvajali se boste lahko od ob<br />

domačih kulinaričnih specialitetah,<br />

kupili boste lahko božično novoletne izdelke,<br />

pokramrljali ob kavi, soku ali čaju.<br />

Prisrčno vabljeni!<br />

Več informacij na www.waldorf-savinja.si<br />

Od 11. do 18. ure bo potekala prodaja ročno izdelanih<br />

igrač, adventnih venčkov, novoletnih okraskov,<br />

pletenin, izdelkov iz filca, gline in lesa; prodaja Demeter,<br />

biodinamičnih in ekoloških pridelkov in proizvodov ter<br />

mnogih drugih lepih in uporabnih stvari.<br />

Restavracija, ki bo odprta od 12. do 20. ure ure, bo dobro<br />

preskrbljena s hrano in pijačo, delovala pa bo tudi kavarna<br />

KWA in slaščičarna. Na semnju bo vsakdo lahko našel<br />

nekaj zanimivega zase. Pripravili bomo:<br />

Za otroke: lutkovne igrice, palčkovo pravljično deželo z mini<br />

delavnicami, rajanje, vilinsko hišico, labirint, srečolov<br />

Za odrasle: predstavitev dela waldorfske šole in vrtca,<br />

predavanja<br />

Delavnice: izdelovanje angelov iz volnene preje, oblikovanje<br />

gline, izdelovanje zvezdic<br />

Kulturni program:glasbeni nastopi učencev in učiteljev<br />

glasbene šole, Božični koncert Pevskega zbora staršev in<br />

učiteljev WŠL<br />

Vljudno vabljeni!<br />

24 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong><br />

Prireditev bo potekala v prostorih<br />

<strong>Waldorfske</strong> šole Ljubljana, Streliška 12, Ljubljana

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!