17.07.2021 Views

Prva gimnazija Varaždin - ljetopis 2021

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Sadržaj<br />

<strong>Prva</strong> <strong>gimnazija</strong> <strong>Varaždin</strong><br />

O školi...........................................................................................................................3<br />

Natjecanja..................................................................................................................18<br />

Kako smo se prilagodili............................................................................................23<br />

Matematički kutak.....................................................................................................29<br />

Informatički kutak......................................................................................................31<br />

Prirodoslovni kutak...................................................................................................36<br />

IBDP........................................................................................................................... 44<br />

Međunarodni kutak...................................................................................................46<br />

Umjetnički kutak........................................................................................................48<br />

Knjižnica.....................................................................................................................54<br />

Projekti i aktivnosti...................................................................................................59<br />

Kutak za maturante...................................................................................................67<br />

Fotografije razreda i učenika....................................................................................74<br />

Videomaterijali.........................................................................................................118<br />

NAKLADNIK<br />

<strong>Prva</strong> <strong>gimnazija</strong> <strong>Varaždin</strong><br />

Petra Preradovića 14<br />

ZA NAKLADNIKA<br />

Janja Banić, dipl. inf.<br />

GLAVNE I ODGOVORNE UREDNICE<br />

Miljenka Štimec, prof.<br />

Ksenija Mađarić, prof.<br />

FOTOGRAFIJE<br />

Fotogrupa Prve gimnazije <strong>Varaždin</strong><br />

GRAFIČKA PRIPREMA<br />

mr. sc. Bojan Banić, prof.<br />

NASLOVNICA<br />

Janja Banić, dipl. inf.<br />

2


O školi<br />

Uvodna riječ ravnateljice<br />

S puno vjere i nade krenuli smo u ovu<br />

školsku godinu, sigurni kako ćemo je uspjeti<br />

i završiti uživo u školi, ali uz malu pomoć<br />

novootkrivenog načina – hibridnog učenja.<br />

Nažalost, epidemiološka situacija demantirala<br />

nas je već nakon dva mjeseca i ponovno<br />

smo svoje djelovanje preselili u virtualne<br />

prostore Google Classrooma, Zooma, Exam.<br />

neta i sličnih platformi. Sada možda već<br />

nešto mudriji, s više znanja, odlučili smo da<br />

nas, iako se gledamo preko ekrana, situacija<br />

neće spriječiti u namjeri da napravimo najviše<br />

moguće, da organiziramo svečanosti, druženja,<br />

predavanja, radionice. Odlučili smo da ništa<br />

na što imamo ikakav utjecaj nije neizvedivo.<br />

I uspjeli smo. Ove su godine učenici<br />

Prve gimnazije sudjelovali na mnogobrojnim<br />

natjecanjima, ali i natječajima, projektima,<br />

aktivnostima, nastavnici su se uporno i<br />

kontinuirano stručno usavršavali, marljivo<br />

savladavali uvijek nove alate i tehnike kako<br />

bi unaprijedili nastavu, a roditelji su svojim<br />

prijedlozima i inicijativama bili kvalitetna<br />

potpora i korektivni faktor. Bila je ovo najteža<br />

godina u novijoj povijesti škole, ali tu smo,<br />

nismo se predali. U inat virusu svi zajedno<br />

mnogo smo toga napravili i postigli i vjerujem<br />

da ćete sa zadovoljstvom čitati o uspjesima,<br />

prvenstveno naših učenika. Oni su u cijeloj<br />

situaciji bili najvažniji i tako to treba biti.<br />

Uskraćeno im je mnogo toga, ali koliko<br />

god teško bilo, pokazali su svoju snagu.<br />

Ponosna sam na svakog učenika,<br />

djelatnika i roditelja naše škole. Kad prolistate<br />

drugo online izdanje prvogimnazijskog <strong>ljetopis</strong>a,<br />

znat ćete zašto.<br />

ravnateljica<br />

Janja Banić, dipl. inf.<br />

Obrazovanje za rad s darovitim učenicima Centra za društvene znanosti<br />

sveučilišta Radboud iz Nizozemske<br />

U petak, 16. travnja <strong>2021</strong>., održana<br />

je online svečana promocija diplomanata<br />

programa RITHA (Radboud International<br />

Training on High Ability) Practitioner na<br />

sveučilištu Radboud, Nijmegen, Nizozemska.<br />

Na navedenoj promociji čak je troje naših<br />

profesora primilo diplome. To su Martina<br />

Vidović, Bojan Banić i Marko Šafran. Inače,<br />

radi se o poslijediplomskom znanstvenom<br />

programu Centra za društvene znanosti<br />

sveučilišta Radboud koji uz <strong>Varaždin</strong>sku<br />

županiju zajedno provodi obrazovanje<br />

Diplome za profesore Prve<br />

stručnjaka iz područja edukacije darovitih.<br />

Time smo postali jedina škola u Hrvatskoj<br />

s trenutno čak tri profesora koji su prošli<br />

taj izuzetno zahtjevan program za rad s<br />

nadarenim učenicima, a sva će naučena<br />

znanja uspješno implementirati u svoj<br />

svakodnevni i redovni rad. Sudjelovanje u<br />

programu omogućila je <strong>Varaždin</strong>ska županija,<br />

dok su istraživanja zadana programom<br />

provedena u našoj školi. Istog je datuma<br />

započela nova studijska godina i vjerujemo<br />

kako će se broj certificiranih djelatnika škole<br />

u tom području za godinu dana povećati.<br />

Bojan Banić, prof.<br />

3


O školi<br />

Djelatnici škole<br />

A) PROFESORI<br />

PREZIME I IME<br />

PREDMET<br />

1. BAKŠAJ VESNA engleski jezik<br />

2. BANIĆ BOJAN informatika<br />

3. BARČOT DENIS fizika, kemija<br />

4. BARLEK BOJANA hrvatski jezik<br />

5. BARULEK JURICA povijest<br />

6. BEŠENIĆ ANAMARIJA fizika<br />

7. BEŠENIĆ IVANČIĆ JASMINKA francuski jezik<br />

8. BULIĆ HANA filozofija, logika, etika<br />

9. BUREK KRUNOSLAV vjeronauk<br />

10. BUŠIĆ ANJA njemački jezik<br />

11. CIKAČ IVICA engleski jezik, španjolski jezik<br />

12. ČUS SLATKOVIĆ TIHANA kemija, biologija<br />

13. DIVJAK STANKO matematika<br />

14. DRAGOVIĆ DRAŽEN etika, filozofija<br />

15. ERHATIĆ MILADA matematika<br />

16. FAJFARIĆ MARTA psihologija<br />

17. FLEGAR NADA kemija<br />

18. GAZDEK MARTINA latinski jezik<br />

19. GOLUB MENDAŠ TAJANA matematika<br />

20. GUŠČIĆ RAJKO latinski jezik, povijest<br />

21. HAJSOK IRENA engleski jezik, etika<br />

22. HORVAT SINIŠA povijest<br />

23. HORVATIĆ SANJA hrvatski jezik, logika<br />

24. HUZAK MATIJA fizika<br />

25. IVAČIĆ NIKOLINA matematika<br />

26. JURČIĆ MIRTA psihologija<br />

27. JURGEC MAJA geografija<br />

28. KANEŠIĆ HELENA fizika<br />

29. KELEMEN SLAVICA glazbena umjetnost<br />

30. KIPKE HORVAT KSENIJA koordinator IB programa, likovna<br />

umjetnost<br />

31. KLAMPFL IVAN poslovanje i upravljanje u IB<br />

programu<br />

32. KLAMPFL LIDIJA kemija, biologija<br />

33. KOCIJAN PEVEC IRENA engleski jezik<br />

34. KRISTAN HRVOJE engleski jezik<br />

35. KRULJAC JOSIP geografija<br />

36. KUČAK LOVORKA biologija, kemija<br />

37. KUNOVIĆ MARTIĆ KARMEN geografija<br />

38. LAJNVAŠ IVAN engleski jezik, povijest<br />

39. LEKIĆ GORAN TZK<br />

40. LONČAR IVAN povijest<br />

41. MAĐARIĆ KSENIJA hrvatski jezik<br />

42. MARČUN MATEJA logika, voditeljica smjene<br />

43. MELNJAK ANAMARIJA kemija, biologija<br />

44. MESEK AMATA glazbena umjetnost<br />

45. MEŠTROVIĆ DINKO fizika<br />

46. MIKAC VLADIMIR informatika<br />

47. MIKINOVIĆ LJILJANA njemački jezik<br />

PREZIME I IME<br />

PREDMET<br />

48. MRAZEK BOSILJ DIJANA engleski jezik<br />

49. NOVAK LARA matematika<br />

50. NOVOSEL-MARTINIĆ VESNA informatika<br />

51. OSTOVIĆ-ŠLEHTA TATJANA TZK<br />

52. PINTARIĆ IVANA hrvatski jezik<br />

53. PINTARIĆ MANDIĆ IVA njemački jezik, likovna umjetnost<br />

54. PUPIĆ LIDIJA TZK<br />

55. RUKELJ KRUNOSLAV geografija<br />

56. RUŽA TATJANA hrvatski jezik<br />

57. SAČIĆ DUNJA njemački jezik, hrvatski jezik<br />

58. SAČIĆ JOSIP matematika<br />

59. SAKAČ ANICA matematika<br />

60. SAMBOLEC-ŠKERBIĆ<br />

VINKA<br />

61. SVETEC PETRA etika<br />

62. SEKELJ ZDENKO TZK<br />

biologija, kemija<br />

63. ŠAFRAN MARKO biologija<br />

64. ŠEMIGA JADRANKA njemački jezik<br />

65. ŠTIMEC MILJENKA hrvatski jezik<br />

66. TOMAŠIĆ HIRŠ MARIJANA engleski jezik<br />

67. VERŠIĆ ANDREJA matematika<br />

68. VIDERŠČAK MELISSA matematika<br />

69. VIDOVIĆ DALIBOR njemački jezik<br />

70. VIDOVIĆ MARTINA biologija<br />

71. VITEZ IVANA hrvatski jezik<br />

72. ZELIĆ NENSY vjeronauk<br />

73. ZRNA MARKO koordinator državne mature,<br />

matematika<br />

74. ŽGANEC MARKO povijest<br />

75. ŽIGER TATJANA njemački jezik<br />

76. ŽNIDARIĆ KAJIĆ IVANA sociologija, politika i gospodarstvo<br />

B) U ŠKOLI NADOPUNJUJE NASTAVNU NORMU<br />

1. ANIĆ MARINA geografija<br />

2. NOVAK LJERKA geografija<br />

C) VANJSKI SURADNICI<br />

1. CHRZON-SCHAUMAUN<br />

BIRGIT<br />

D) STRUČNI SURADNICI<br />

njemački jezik<br />

1. BANIĆ JANJA ravnateljica<br />

2. ČELIK RENATA pedagoginja<br />

3. PAČALAT ŽELJKA psihologinja<br />

4. HORVATIĆ-BEDENIK<br />

JASMINKA<br />

knjižničarka<br />

5. MARČETIĆ MARINELA knjižničarka<br />

E) ADMINISTRATIVNO OSOBLJE<br />

1. ANTOLKOVIĆ ZDENKO laborant u IB programu<br />

2. KOČIŠ KAŠMO LAURA voditeljica računovodstva<br />

3. LEPOGLAVEC ANA MARIJA administrativni referent<br />

4. MIHALINEC GORDANA tajnica<br />

4


O školi<br />

E) ADMINISTRATIVNO OSOBLJE<br />

5. PLANTAK DANICA računovodstveni referent<br />

6. ZDELAR BARBARA administrativnI referent<br />

F) TEHNIČKO OSOBLJE<br />

1. BANIĆ SANJA spremačica<br />

2. BORŠĆAK MIRA spremačica<br />

3 CRNČEC BRANKICA spremačica<br />

4. GOVEDIĆ BOŽIDAR domar<br />

5. GOVEDIĆ BRANKICA spremačica<br />

6. HABULAN VERICA spremačica<br />

7. HERCEG ZDRAVKO spremač<br />

8. KAVUR DAJANA spremačica<br />

9. KOŠIR ĐURĐICA spremačica<br />

10. MATIJAŠEC IVANKA spremačica<br />

11. OREŠKI VESNA spremačica<br />

12. SAKAČ DRAGAN spremač<br />

13. SLUNJSKI IVANKA spremačica<br />

14. ŠPORČIĆ ROBERT domar<br />

Tim za kvalitetu<br />

1. JANJA BANIĆ 11. JURICA BARULEK<br />

2. RENATA ČELIK 12. VESNA NOVOSEL MARTINIĆ<br />

3. ŽELJKA PAČALAT 13. IVA PINTARIĆ MANDIĆ<br />

4. MILJENKA ŠTIMEC 14. HANA BULIĆ<br />

5. TAJANA GOLUB MENDAŠ 15. ZDENKO SEKELJ<br />

6. MARIJANA<br />

TOMAŠIĆ HIRŠ<br />

16. MARKO ZRNA<br />

7. ANJA BUŠIĆ 17. KSENIJA KIPKE HORVAT<br />

8. TIHANA ĆUS SLATKOVIĆ 18. IVANA GODEC VINCEKOVIĆ<br />

9. KRUNOSLAV RUKELJ 19. ALISA PEVEC<br />

10. MATIJA HUZAK<br />

Vijeće roditelja<br />

1. 1.a Vlatkica Horvat 9. 2.a Jasna Koren<br />

2. 1.b Sandra Selec Pažur 10. 2.b Mihaela Flinčec<br />

3. 1.c Anica Sajko 11. 2.c Zoran Košćak<br />

4. 1.d Ivana Godec Vinceković 12. 2.d Vladimir Novak<br />

5. 1.e Dean Šalamon 13. 2.e Jasminka Bekić<br />

6. 1.f Mirjana Kučina 14. 2.f Anica Vragović<br />

7. 1.g Valentina Balentović 15. 2.g Marija Vitez<br />

8. 1.h Vesna Kosec-Torjanac 16. 2.h Slađan Turković<br />

17. 3.a Divna Pretković 26. 4.a Mario Sajko<br />

18. 3.b Jasminka Bijelić Ljubić 27. 4.b Josip Briševac<br />

19. 3.c Iva Kelemen Ivančić 28. 4.c Darko Vrbanec<br />

20. 3.d Nataša Mihinjač 29. 4.d Silvija Kezele<br />

21. 3.e Božena Biškup 30. 4.e Željka Sakač<br />

22. 3.f Hana Horvat 31. 4.f Damir Kuzminski<br />

23. 3.g Dalibor Ivaniš 32. 4.g Srećko Kušen<br />

24. 3.h Tatjana Helga Kušćer 33. 4.h Tomislav Kiš<br />

25. 3.IB Petra Detoni 34. 4.IB Sandra Lovrenčić<br />

Članovi Školskog odbora<br />

a) predstavnici nastavnika i stručnih<br />

suradnika<br />

1. Miljenka Štimec, prof. - predsjednica<br />

2. Erhatić Milada, prof.<br />

b) predstavnik iz reda roditelja<br />

1. Ivana Godec Vinceković<br />

c) predstavnici osnivača<br />

1. Željko Bedeković<br />

2. Ljiljana Levatić Uskoković<br />

3. Alenka Trtinjak<br />

d) predstavnik zaposlenika škole<br />

1. Dijana Mrazek Bosilj, prof.<br />

5


O školi<br />

Vijeće učenika<br />

Godina raznih izazova<br />

Članovi Vijeća učenika<br />

ove su školske godine u suradnji<br />

sa školskom psihologinjom<br />

uspješno sudjelovali u organizaciji<br />

školskih aktivnosti i događanja<br />

te rješavanju raznih izazova<br />

uzrokovanih pandemijom. Svi<br />

sastanci Vijeća učenika održani<br />

su online putem platforme Zoom.<br />

Iako su komunikacija i interakcija<br />

uživo svima nedostajale, Vijeće je,<br />

međusobno surađujući, ostvarilo sve<br />

zahtjeve učenika i drugih članova<br />

školske zajednice.<br />

Na početku školske godine<br />

upoznali smo nove učenike s planom<br />

rada te odabrali učenike mentore koji<br />

su pomagali učenicima prvih razreda<br />

u prilagodbi novoj okolini. U suradnji s<br />

Elektrostrojarskom školom <strong>Varaždin</strong><br />

organizirali smo humanitarnu akciju<br />

“#KROVZAPETrinju” kako bismo<br />

pomogli jednoj obitelji s područja<br />

pogođenog potresom 29. prosinca<br />

2020. te se aktivno uključili u<br />

njezinu provedbu. Između ostalog,<br />

organiziran je online humanitarni<br />

kviz gdje su ekipe kao donaciju<br />

uspjele sakupiti 1614 kuna.<br />

Vijeće je također<br />

organiziralo već tradicionalan<br />

Božićni kviz te Halloween kviz<br />

znanja. Vijeće učenika ove je<br />

godine također sudjelovalo<br />

u odlučivanju o važnim<br />

mjerama i odredbama na<br />

razini škole, primjerice,<br />

provedbom ankete o<br />

zamjeni smjena prvih i trećih<br />

razreda, odnosno jutarnje i<br />

popodnevne smjene.<br />

Osim službenih predstavnika,<br />

imali smo i aktivne pridružene<br />

članove: Dorijan Habek (2.c),<br />

Jan Posavec (3.f), Mihael<br />

Kralj (3.IB), Jan Tesla Frčko<br />

(4.e) i Marko Varga (4.g).<br />

I ove smo godine, unatoč<br />

težim okolnostima i čestom mijenjanju<br />

modela i načina održavanja<br />

nastave, ostali motivirani i spremni<br />

na zajednički rad i međusobnu<br />

komunikaciju. Nadamo se da ćemo<br />

sljedeće godine nastaviti istim<br />

smjerom, a ovisno o mogućnostima<br />

i u „prirodnom“ školskom okruženju.<br />

Zahvaljujem svima koji su pokazali<br />

interes i volju za rad u Vijeću učenika<br />

te se nadam da ćemo i sljedeće<br />

godine imati isto tako marljivu i<br />

komunikativnu atmosferu kakvu smo<br />

ove godine uspjeli ostvariti.<br />

predsjednik Vijeća učenika<br />

Marko Daraboš, 3.IB<br />

Vijeće učenika<br />

Popis sponzora u školskoj godini 2020./<strong>2021</strong>.<br />

BookZvook, Zagreb; Damir Karakaš, Zagreb; Goran Bubaš, <strong>Varaždin</strong>; Gordan Gjerapic,<br />

Denver; Kazalište Gavella, Zagreb; Mladen Mišak, <strong>Varaždin</strong>; Ružica Fosin, <strong>Varaždin</strong>.<br />

Veliko hvala svima!<br />

6


O školi<br />

Vijeće učenika<br />

1.a Fran Rabuzin 1.b Nika Mihin<br />

1.c Lorena Benčić 1.d Viktor Peharda<br />

1.e Ivan Puklavec 1.f Hedi Dujmović<br />

1.g Aleksandra<br />

Balentović<br />

1.h Damian Kolarić<br />

2.a Paula Sviben 2.b Laura Vresk<br />

2.c Jana Kovačić 2.d Sara Čoh<br />

2.e Petra Grula 2.f Iva Stanisavljević<br />

2.g Mislav Putarek 2.h Andrej Krbot<br />

3.a Klara Medvedec 3.b Ema Horvatić<br />

3.c Jan Špiclin 3.d Juraj Cesar<br />

3.e Fran Kovačić 3.f Martin Peršić<br />

3.g Matej Čok 3.h Mateja Nogić<br />

3.IB Marko Daraboš<br />

4.a Eva Sajko 4.b Magdalena Briševac<br />

4.c Tia Brezovec 4.d Jana Dorić<br />

4.e Laura Lukačić 4.f Miša Janković<br />

4.g Korina Klampfl 4.h Marko Kralj<br />

4.IB Alisa Pevec<br />

Iza ekrana kviza znanja koji je organizirao Marko Varga<br />

Pobjednice natječaja za najbolju masku<br />

Vijeće roditelja<br />

Angažirano u pandemijskoj<br />

situaciji<br />

Po mnogočemu izazovna i posebna za<br />

sve, školska godina 2020./<strong>2021</strong>. takva je bila<br />

i za članove Vijeća roditelja. Predstavljajući<br />

stavove roditelja učenika iz svih razreda te<br />

izražavajući mišljenje o svim relevantnim<br />

pitanjima vezanim uz rad škole, Vijeće roditelja<br />

bilo je iznimno aktivno iako je djelovalo u<br />

virtualnom okruženju. Kao majka učenice<br />

prvog razreda u ovoj situaciji nalazim se prvi<br />

put, no rekla bih da to okruženje ne samo da<br />

nije prekinulo ili smanjilo djelovanje Vijeća, već<br />

mu je dalo i dodatni poticaj.<br />

Kako se u Prvi gimnaziji <strong>Varaždin</strong> njeguje<br />

transparentnost u komunikaciji i obavještavanju<br />

svih uključenih u važne školske teme, tako je<br />

i Vijeće roditelja o tome raspravljalo na četiri<br />

službena sastanka održana preko platforme<br />

Zoom. Na nekim od sastanaka pridružile su<br />

se i psihologinja i pedagoginja te ravnateljica,<br />

zajednički tražeći rješenje za trenutne<br />

probleme. O svemu se, također, vrlo živo<br />

raspravljalo i pisanim putem, kad god je netko<br />

od roditelja želio iznijeti prijedlog ili mišljenje.<br />

Roditelji su na taj način aktivno sudjelovali u<br />

kreiranju školske svakodnevice, razmjenjivali<br />

mišljenja i bili partneri školskoj upravi.<br />

Očekivano, teme koje su protekle<br />

godine najviše okupirale roditelje bile su<br />

vezane uz pandemijsku situaciju. Premda na<br />

nju nismo mogli utjecati, trudili smo se olakšati<br />

okolnosti u kojima su se našla naša djeca, a<br />

s njima i svi mi zajedno. Iako ništa ne može<br />

zamijeniti komunikaciju uživo, čini mi se da<br />

smo uspjeli biti najbliže moguće tome. Kao<br />

osoba koja cijeli svoj radni vijek radi u prosvjeti,<br />

mogu odgovorno reći da je Vijeće roditelja<br />

Prve gimnazije iznadprosječno angažirano i<br />

uključeno u školske aktivnosti.<br />

Želim ovdje zahvaliti gospođi Petri<br />

Detoni koja je Vijećem marljivo predsjedavala<br />

do kraja prvog polugodišta, a isto tako i svim<br />

članovima Vijeća na njihovom trudu i dijeljenju<br />

razmišljanja.<br />

Ivana Godec-Vinceković,<br />

predsjednica Vijeća roditelja<br />

7


O školi<br />

Humanitarna akcija #KROVZAPETrinju<br />

Elektrostrojarska škola<br />

<strong>Varaždin</strong> i <strong>Prva</strong> <strong>gimnazija</strong><br />

<strong>Varaždin</strong> zajednički su<br />

pokrenule humanitarnu akciju<br />

za pomoć jednoj obitelji s<br />

područja pogođenog potresom<br />

29. prosinca 2020. Akcija<br />

#KROVZAPETrinju bila je<br />

namijenjena kupnji potpuno<br />

opremljenog i grijanog<br />

kontejnera za stanovanje jednoj<br />

četveročlanoj obitelji s malom<br />

djecom ili djecom školskog<br />

uzrasta s područja Petrinje i<br />

okolice, no u međuvremenu<br />

smo s terena primili<br />

informacije da je prikupljena<br />

sredstva korisnije i održivije<br />

usmjeriti na kupnju drvene<br />

i trajne, opremljene kuće.<br />

U akciji je prikupljeno<br />

72.733,26 kn, zahvaljujući<br />

učenicima obiju škola,<br />

djelatnicima, roditeljima i svim<br />

prijateljima te sponzorima.<br />

Nakon procesa pregovaranja o<br />

cijeni kuće uspjeli smo je kupiti<br />

za prikupljen iznos. Ovim putem<br />

zahvaljujemo dobavljaču na<br />

susretljivosti i prilagođavanju<br />

cijene sredstvima koja<br />

smo imali na raspolaganju.<br />

Nakon što smo potvrdili<br />

da je kuća kupljena, u akciju<br />

se s puno dobre volje uključila<br />

i Srednja strukovna škola<br />

<strong>Varaždin</strong> s ponudom izrade<br />

namještaja za unutarnje<br />

uređenje kuće prema nacrtu<br />

koji smo primili od dobavljača.<br />

U kontaktu s inicijativom Ljudi<br />

za ljude, Matejom Medlobi<br />

i dogradonačelnicom Gline<br />

Brankom Bakšić Mitić dobili<br />

smo prijedlog obitelji kojoj<br />

je kućica najpotrebnija.<br />

Projekt je uspješno<br />

realiziran, a 7. svibnja <strong>2021</strong>.<br />

delegacija naših triju škola<br />

otišla je na teren te i formalno<br />

predala kuću samohranoj majci<br />

s djetetom u 7. razredu osnovne<br />

škole. Na terenu je i montiran<br />

sav namještaj, uz prigodne<br />

poklone. Našu su obitelj 26.<br />

svibnja posjetili i predstavnici<br />

Vijeća učenika Korina Klampfl<br />

i Marko Varga, uz novinare<br />

Nove TV, kako bi prethodno<br />

spomenutu obitelj iznenadili<br />

i upoznali. Vijeće učenika<br />

tijekom provedbe akcije<br />

organiziralo je humanitarni<br />

kviz za koji je kotizacija bila<br />

uplata donacije za akciju.<br />

Preostaje nam<br />

sljedeći posjet koji planiramo<br />

ostvariti uz donaciju hrane i<br />

ostalih potrepština jer smo<br />

našoj obitelji obećali kako ih<br />

nećemo ostaviti same i da<br />

ćemo se i dalje, dok za to<br />

postoji potreba, brinuti o njima.<br />

Akcija je provedena sukladno<br />

Zakonu o humanitarnoj pomoći<br />

u razdoblju od 21. siječnja<br />

do 21. ožujka <strong>2021</strong>. godine.<br />

Veliko nam je<br />

zadovoljstvo i izuzetno smo<br />

ponosni što smo uspjeli pomoći<br />

ljudima u potrebi te nastavljamo<br />

i dalje s našim akcijama.<br />

Posebno smo ponosni na naše<br />

učenike koji su pokazali svoje<br />

veliko srce i koliko im je važno<br />

pomagati!<br />

Janja Banić, dipl. inf.<br />

8


O školi<br />

Županova nagrada za zlato i srebro na<br />

ACSL All-Star natjecanju<br />

Župan <strong>Varaždin</strong>ske županije Anđelko<br />

Stričak priredio je primanje u Županijskoj palači<br />

za učenike Prve gimnazije <strong>Varaždin</strong>, ujedno<br />

i polaznike Centra izvrsnosti iz informatike za<br />

srednje škole, osvajače zlatne i srebrne medalje<br />

na finalnom online All Star American Computer<br />

Science League natjecanju održanom krajem<br />

svibnja <strong>2021</strong>. godine. Tom su prigodom Emanuel<br />

Tukač iz 2.g razreda za osvojenu zlatnu medalju<br />

i Bruno Kosmačin iz 1.g za osvojenu srebrnu<br />

medalju u kategoriji Intermediate nagrađeni<br />

iznimno vrijednim nagradama. Učenici su<br />

zahvalili na dobivenim nagradama, istaknuvši<br />

kako ih one motiviraju za daljnja natjecanja na<br />

kojima će sudjelovati u budućnosti. Uz župana i<br />

učenika primanju su bili nazočni mentor učenika<br />

mr. sc. Bojan Banić, prof., ravnateljica Prve<br />

gimnazije Janja Banić, dipl. inf., kao i pročelnik<br />

Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport dr.<br />

sc. Miroslav Huđek, koji su se također obratili<br />

prisutnima prigodnim riječima. <strong>Varaždin</strong>ska<br />

županija time je ponovno potvrdila da cijeni rad<br />

i rezultate naših učenika i mentora te vjerujemo<br />

da će tako biti i u budućnosti.<br />

Bojan Banić, prof.<br />

9


O školi<br />

Državna matura 2019./2020.<br />

Ida Kolmanić, Marko Srpak i Lovro Benjak - najbolji<br />

rezultati u određenim predmetima<br />

Školske godine 2019./2020. provedena<br />

je jedanesta po redu državna matura. Članovi<br />

školskog ispitnog povjerenstvo bili su: Janja<br />

Banić (predsjednica povjerenstva), Marko Zrna<br />

(ispitni koordinator), Ivana Pintarić (zamjenica<br />

ispitnog koordinatora) te Zdenko Antolković,<br />

Jurica Barulek, Nikolina Ivačić i Marko Žganec.<br />

Uspješnim polaganjem državne<br />

mature <strong>gimnazija</strong>lci završavaju svoje<br />

srednjoškolsko obrazovanje. Sama<br />

državna matura sastoji se od dva dijela -<br />

obaveznog i izbornog. Obavezni dio sastoji<br />

se od ispita iz Matematike, Hrvatskog<br />

jezika te stranog jezika, a učenicima je<br />

dana mogućnost da biraju razinu na kojoj<br />

će ih polagati (osnovnu ili višu). Izborni dio<br />

mature sastoji se od ispita koje učenici sami<br />

odaberu i u pravilu se plažu na višoj razini.<br />

Školske godine 2019./2020. po prvi<br />

je put prekinuta tradicija pisanja probne<br />

državne mature iz Matematike zbog<br />

epidemiološke situacije, odnosno zbog<br />

proglašenja pandemije. Iako je to jedini<br />

način da se učenici upoznaju sa samom<br />

provedbom državne mature prije njenog<br />

provođenja, te su se godine zbog pandemije<br />

učenici upoznali sa svim zadaćama koje<br />

su ih čekale tijekom samog provođenja<br />

državne mature i uspješno ih odradili.<br />

Ljetnom roku pristupila su 184<br />

učenika naše škole. Ukupno su napisali<br />

827 ispita što čini prosjek od 4.49<br />

ispita po učeniku. Najpopularniji izborni<br />

ispiti ne ljetnom roku bili su sljedeći:<br />

Predmet<br />

Broj prijava<br />

Fizika 81<br />

Biologija 55<br />

Kemija 51<br />

Psihologija 39<br />

a učenik Lovro Benjak Engleski jezik B.<br />

Jesenskom roku pristupilo je 6<br />

učenika, a ukupno su napisali 15 ispita.<br />

Rezulati državne mature ujedno<br />

služe i kao jedan od načina prema kojem se<br />

formiraju rang liste za upise na studije. Nakon<br />

rezultata ljetnog roka ispita državne mature<br />

te formiranja konačnih rang lista 75% učenika<br />

steklo je pravo upisa na studij koji su označili<br />

kao prvi izbor. Najpopularniji fakulteti nakon<br />

ljetnog roka državne mature bili su sljedeći:<br />

Fakultet<br />

Fakultet organizacje i<br />

informatike u <strong>Varaždin</strong>u<br />

Sveučilišta u Zagrebu<br />

Fakultet elektrotehnike i<br />

računarstva Sveučilišta<br />

u Zagrebu<br />

Pravni fakultet<br />

Sveučilišta u Zagrebu<br />

Filozofski fakultet<br />

Sveučilišta u Zagrebu<br />

Broj upisa<br />

Nakon jesenskog roka 5 učenika upisalo<br />

je studij koji su označili kao prvi izbor.<br />

Prošlogodišnjim maturantima želimo<br />

da uspješno završe upisane studije, a<br />

ovogodišnjim da uspješno riješe ispite<br />

državne mature te upišu željene studije.<br />

19<br />

14<br />

12<br />

11<br />

Marko Zrna, prof.<br />

Posebno treba istaknuti nekoliko<br />

učenika koji su ostvarili vrhunske rezultate<br />

na maturi; Ida Kolmanić riješila je 100%<br />

ispit Matematika A, dok je na ispitu<br />

Informatika ostvarila rang 1, Marko Srpak<br />

100% je riješio ispite Matematika A i Fizika,<br />

10


O školi<br />

Kalendar većih događanja u školskoj godini 2020./<strong>2021</strong>.<br />

u kojima su sudjelovali ili ih organizirali učenici i<br />

profesori Prve gimnazije <strong>Varaždin</strong><br />

12.-16.10.2020. Dani Prve gimnazije <strong>Varaždin</strong> i<br />

proslava 384. godišnjice škole<br />

17.10.2020. Obilježavanje Dana Erasmusa<br />

2020.<br />

10.-25.10.2020. EU Code Week u Prvoj<br />

19.-31.10.2020. Humanitarna akcija<br />

„Solidarnost na djelu“<br />

30.10.2020. Kviz Vijeća učenika<br />

9.-13.11.2020. Natjecanje Dabar<br />

26.11.2020. Predavanje Ilije Srpaka: „Kemija -<br />

mitovi i miskoncepcije o maturi, kemiji i<br />

studiju“<br />

3.12.2020. Večer matematike<br />

4.12.2020. Predavanje Marte Klemenčić, mag.<br />

paed. i mag. edu. phil.: „Svi načini na<br />

koje me iznenadila Bolivija“<br />

7.-13.12.2020. Hour of Code 2020<br />

18.12.2020. Predavanje za profesore škole<br />

- Hrvatska udruga za mirenje, dr. sc.<br />

Srđan Štimac: „Ja sam u pravu, ti si u<br />

krivu. I što ćemo sad?“<br />

8.1.<strong>2021</strong>. Predavanje za profesore škole<br />

– Petra Kruljac, prof.: „Provođenje<br />

pismenih ispita u nastavi na daljinu“<br />

18.1.-19.4.<strong>2021</strong>. eTwinning projekt „Kutijica<br />

podrške – učenici za učenike“ za<br />

učenike iz Sisačko-moslavačke<br />

županije<br />

21.1.-21.3.<strong>2021</strong>. Humanitarna akcija<br />

#KROVZAPETrinju<br />

27.1.<strong>2021</strong>. online strukturirani dijalog - projekt<br />

„Građanskim odgojem do boljeg društva<br />

za mlade“<br />

28.1.<strong>2021</strong>. Predavanje Tamare Rinkovec, mag.<br />

chem.: „Supramolekulska kemija“<br />

9.2.<strong>2021</strong>. Obilježavanje Dana sigurnijeg<br />

interneta<br />

12.2.<strong>2021</strong>. Online kviz „Glazbeni znalci<br />

<strong>gimnazija</strong>lci“<br />

23.2.<strong>2021</strong>. Predavanje za profesore škole –<br />

Forum za slobodu odgoja: „Medijacija<br />

u školi – razine implementacije i prikaz<br />

procesa“<br />

26.2.<strong>2021</strong>. Online svečanost dodjele Oskara<br />

znanja<br />

5.3.<strong>2021</strong>. Humanitarni kviz Vijeća učenika u<br />

sklopu akcije #KROVZAPETrinju<br />

12.3.<strong>2021</strong>. Kviz poznavanja Hrvatskog sabora<br />

14.3.<strong>2021</strong>. Obilježavanje Dana broj pi<br />

16.4.<strong>2021</strong>. Svečanost dodjela diploma<br />

Radboud International Training on High<br />

Ability Practitioner za tri profesora škole<br />

u Prvoj<br />

19.4.<strong>2021</strong>. Sudjelovanje na simuliranoj sjednici<br />

Hrvatskog sabora<br />

23.4.<strong>2021</strong>. Predavanje za profesore škole –<br />

prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija:<br />

„Novi vrli svijet – demokracija, sloboda i<br />

znanost u doba COVID ere“<br />

30.4.<strong>2021</strong>. Zoom panel-rasprava o knjigama i<br />

čitanju s pjesnikinjom Monikom Herceg<br />

i piscem Damirom Karakašem u sklopu<br />

projekta „Knjiga, komp i mob“<br />

10.-31.5.<strong>2021</strong>. Online izložba grupe<br />

„Biosigurnost i biozaštita“<br />

10.5.<strong>2021</strong>. Online radionica „Mindfulness<br />

Techniques for Successfully Coping<br />

with Stress“ u sklopu Erasmus+<br />

projekta „Under the European stars“<br />

27.5.<strong>2021</strong>. Sudjelovanje u projektu „Marinković<br />

nas spaja“<br />

28.5.<strong>2021</strong>. Zoom svečanost proglašenja<br />

najuspješnijih maturanata generacije<br />

<strong>2021</strong>. Prve gimnazije i nagrađivanje<br />

najboljih maturanata<br />

7.6.<strong>2021</strong>. Sudjelovanje na predavanje izv.<br />

prof. dr. sc. Petra Kružića: ˝Utjecaj<br />

klimatskih promjena i invazivnih vrsta<br />

na bioraznolikost u podmorju zaštićenih<br />

područja u Jadranskom moru˝<br />

Osim navedenog, u školi je provedeno:<br />

projekti lokalne, nacionalne i međunarodne<br />

razine; različite vrste i razine natjecanja;<br />

sudjelovanja na natječajima; aktivnosti, projekti<br />

i obilježavanja važnih datuma u školskoj<br />

knjižnici; sve popraćeno u ovom <strong>ljetopis</strong>u, kao<br />

i na<br />

www.<strong>gimnazija</strong>-varazdin.skole.hr,<br />

www.facebook.com/prvavz,<br />

www.twitter.com/vzdprva.<br />

11


O školi<br />

IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI<br />

AKTIVNOST<br />

VODITELJ/I<br />

ACSL<br />

Bojan Banić<br />

Biosigurnost i biozaštita Tihana Čus Slatković<br />

Book Club<br />

Dijana Mrazek Bosilj<br />

Debatni klub<br />

Petra Svetec<br />

Dramska družina<br />

Theatron<br />

Bojana Barlek<br />

English news agency Irena Kocijan Pevec<br />

English news agency<br />

cooperation and social Dijana Mrazek Bosilj<br />

media<br />

Foto i video grupa Vladimir Mikac<br />

Glazbena radionica Slavica Kelemen<br />

Govorimo francuski Jasminka Bešenić Ivančić<br />

HONI<br />

Vladimir Mikac<br />

Knjiga, komp, mob Tatjana Ruža<br />

Primijenjena geografija Maja Jurgec/Josip Kruljac<br />

Prošlost za budućnost Siniša Horvat<br />

Lidija Pupić<br />

Školski sportski klub<br />

„Srednjoškolac“<br />

Tatjana Ostović Šlehta<br />

Zdenko Sekelj/Goran<br />

Lekić<br />

Vijeće učenika<br />

Željka Pačalat<br />

Volonterski kljub Marko Žganec<br />

FAKULTATIVNA NASTAVA<br />

AKTIVNOST<br />

VODITELJ<br />

Fizika i IT<br />

Dinko Meštrović<br />

Dalibor Vidović, Anja<br />

Bušić, Iva Pintarić<br />

DSD grupe<br />

Mandić, Jadranka<br />

Šemiga, Tatjana Žiger,<br />

Ljiljana Mikinović<br />

DELF – Francuska<br />

jezična diploma<br />

Jasminka Bešenić Ivančić<br />

IZBORNA NASTAVA - opća <strong>gimnazija</strong> 2. - 4.<br />

razredi<br />

AKTIVNOST<br />

VODITELJ<br />

Francuski jezik<br />

Jasminka Bešenić Ivančić<br />

Vladimir Mikac,<br />

Informatika<br />

Vesna Novosel-Martinić<br />

Laboratorijska kemija<br />

Mikrobiologija<br />

Psihologija / Sociologija /<br />

Politika i gospodarstvo<br />

Španjoslki jezik<br />

Tihana Čus Slatković,<br />

Marko Šafran,<br />

Lidija Klampfl<br />

Mirta Jurčić,<br />

Marta Fajfarić,<br />

Hana Bulić<br />

Ivana Žnidarić Kajić<br />

Ivica Cikač<br />

DOPUNSKA NASTAVA<br />

AKTIVNOST<br />

VODITELJ<br />

Dopunska nastava iz<br />

fizike – 1. razredi<br />

Anamarija Bešenić<br />

Dopunska nastava iz<br />

fizike – 2. razredi<br />

Anamarija Bešenić<br />

Dopunska nastava iz<br />

fizike – 3. razredi<br />

Dopunska nastava iz<br />

fizike – 4. razredi<br />

Dopunska nastava iz<br />

kemije - 1., 2., 3. i 4.<br />

razredi<br />

Dopunska nastava iz<br />

matematike – 1. razredi<br />

Dopunska nastava iz<br />

matematike – 2. razredi<br />

Dopunska nastava iz<br />

matematike – 3. razredi<br />

Dopunska nastava iz<br />

matematike – 4. razredi<br />

Matija Huzak<br />

Denis Barčot<br />

Anamarija Melnjak<br />

Lara Novak<br />

Anica Sakač<br />

Ivana Premužić<br />

Melissa Videršćak<br />

DODATNA NASTAVA<br />

AKTIVNOST<br />

VODITELJ<br />

Dodatna nastava iz<br />

Martina Vidović<br />

biologije – 1. razredi<br />

Dodatna nastava iz fizike<br />

Helena Kanešić<br />

– 1. razredi<br />

Dodatna nastava iz fizike<br />

– 3. razredi<br />

Dodatna nastava iz fizike<br />

– 4. razredi<br />

Dodatn nastava iz<br />

hrvatskog jezika –<br />

4. razredi<br />

Dodatna nastava iz<br />

kemije – 1. i 4. razredi<br />

Dodatna nastava iz<br />

kemije – 2. razredi<br />

Dodatna nastava iz<br />

kemije – 3. razredi<br />

Dodatna nastava iz<br />

matematike –<br />

1. i 2. razredi<br />

Dodatna nastava iz<br />

matematike – 3. i 4.<br />

razredi<br />

Denis Barčot<br />

Helena Kanešić<br />

Ivana Pintarić<br />

Lidija Klampfl<br />

Vinka Sambolec Škerbić<br />

Denis Barčot<br />

Melissa Videršćak<br />

Tajana Golub Mendaš<br />

12


O školi<br />

Debatni klub<br />

Članovi Debatnog kluba ove su se godine,<br />

usprkos otežanim okolnostima, rado odazivali<br />

virtualnim sastancima na kojima su uvježbavali svoje<br />

debatantske vještine.Iako su nas epidemiološke mjere<br />

spriječile provedbu mnogih aktivnosti uživo, zahvaljujući<br />

organizaciji Hrvatskoga debatnoga društva, naš je<br />

školski tim sudjelovao na međužupanijskom natjecanju<br />

iz debate za kontinentalnu Hrvatsku koje se održalo 27.<br />

i 28. ožujka <strong>2021</strong>. preko platforme Zoom. Boje škole<br />

branile su učenice Ana Strelec (1.a), Klara Tot (1.d) te Rea<br />

Galić (4.a), koja je javno pohvaljena i uvrštena u deset<br />

najboljih govornika natjecanja. Rea je time uspješno<br />

zaključila dugogodišnji staž sudjelovanja na debatnim<br />

natjecanjima te je, s obzirom na to da se oprašta od<br />

srednje škole, i sama odlučila napisati mali osvrt na<br />

svoje članstvo u<br />

Debatnom klubu<br />

koji donosimo u<br />

nastavku.<br />

Čestitamo svim<br />

učenicima na<br />

trudu i radu<br />

tijekom ove<br />

školske godine,<br />

a Rei želimo<br />

puno uspjeha u<br />

svladavanju novih životnih izazova!<br />

Petra Svetec, prof.<br />

POSEBNI OKVIR<br />

Čemu me naučio Debatni klub<br />

U prvom sam se razredu prijavila za<br />

Debatni klub kako bih se oslobodila straha<br />

od javnih nastupa. Kao članica Debatnog<br />

kluba već četiri godine mogu zamijetiti i brojne<br />

prednosti koje mi je to donijelo. Mogućnost<br />

sagledavanja situacija iz više perspektiva uvijek<br />

mi je bila od pomoći u pisanju eseja, kao i<br />

sustavnost u slaganju argumenata. Informirala<br />

sam se o brojnim temama iz povijesti, politike,<br />

geografije, sociologije i opće kulture koje su<br />

se također pokazale korisnima – primjerice, o<br />

EU, zemljama trećeg svijeta, kapitalizmu, ali<br />

često i o jednostavnijim temama, poput treba<br />

li lik antijunakinje prevladavati kao glavni lik u<br />

filmovima i knjigama. Osim što sam se gotovo<br />

u potpunosti riješila straha od javnog nastupa,<br />

primijetila sam da se lakše snalazim kada mi<br />

u govoru nedostaje neka riječ ili kada trebam<br />

obraniti određeni stav. No, prije svega, kako i<br />

u ostalim aktivnostima, tako i u ovoj, velik dio<br />

uspjeha nosi upornost jer nije uvijek bilo lako.<br />

Naprotiv, u početku je čak bilo i strašno, no uz<br />

ustrajnost i redovitost vidljivi su rezultati, a dobri<br />

prijatelji i stečene uspomene samo su bonus.<br />

Rea Galić, 4.a<br />

13


O školi<br />

Nastava za njemačku jezičnu diplomu<br />

DSD I<br />

Ove se godine 31 učenik<br />

drugih razreda naše škole<br />

pripremao za ispit DSD I,<br />

ispit za njemačku jezičnu<br />

diplomu na razini B1<br />

europskog referentnog<br />

okvira za jezike. Pismeni dio ispita polagali su<br />

10. ožujka, a prije i poslije proljetnih praznika<br />

proveli su se i usmeni dijelovi ispita. U ovome<br />

trenutku još nam nisu poznati rezultati pismenog<br />

dijela ispita pa ćemo samo još jednom učenicima<br />

zaželjeti da ih do kraja ove godine iznenade<br />

dobre vijesti. Učenike su za ispit pripremale<br />

prof. Ljiljana Mikinović i Anja Bušić.<br />

Anja Bušić, prof.<br />

DSD II<br />

Učenici i učenice četvrtih razreda koji su<br />

pohađali fakultativnu nastavu za njemački jezik<br />

ponosni su vlasnici njemačkih jezičnih diploma -<br />

DSD II. Od njih 21, dvanaest je učenika položilo<br />

ispit na C1 stupnju, a osam na B2. Jedan učenik<br />

dobiva potvrdu o položenim dijelovima ispita.<br />

Pisani ispit polagali su 24. studenoga 2020., a<br />

usmeni ispiti održani su u prosincu usred covidpandemije<br />

poštujući jake epidemiološke mjere.<br />

Čestitamo sa željom da im njemačka<br />

jezična diploma u budućnosti otvori mnoga<br />

vrata!<br />

Jadranka Šemiga, prof.<br />

Volonterski klub i projekt „Jačanje socijalne<br />

osjetljivosti učenika Prve gimnazije <strong>Varaždin</strong>“<br />

Unatoč neizvjesnosti i<br />

specifičnim okolnostima<br />

u kojima se odvijao<br />

nastavni proces, članovi<br />

Volonterskog kluba<br />

Prve gimnazije <strong>Varaždin</strong><br />

pronašli su načina i svojim<br />

radom te izdvojenim<br />

vremenom doprinijeli<br />

još jednoj uspješnoj volonterskoj godini.<br />

Djelatnost se usmjerila na pomoć u učenju<br />

učenicima kojima je to bilo potrebno te je radi<br />

toga ostvarena suradnja s Udrugom „Zipka“<br />

te osnovnim školama Druškovec, Vidovec i<br />

V.OŠ <strong>Varaždin</strong>. Naši volonteri su, uz prethodni<br />

dogovor i prema mogućnostima, putem<br />

digitalnih platformi za komunikaciju pomagali<br />

osnovnoškolcima u učenju, svladavanju<br />

poteškoća te unaprjeđenju znanja i vještina.<br />

U isprekidanim razdobljima boravka u školi<br />

nastavili smo sa skupljanjem čepova za<br />

Udrugu oboljelih od leukemije i limfoma u svrhu<br />

pomoći u osiguranju sredstava za nabavu<br />

skupih lijekova potrebnih za liječenje.<br />

U rad Volonterskog kluba bilo je<br />

uključeno 29 učenica i učenika Prve gimnazije<br />

<strong>Varaždin</strong>. Od nastavnika u realizaciji projekta<br />

sudjelovali su profesor Marko Žganec,<br />

voditelj Volonterskog kluba, te profesorica<br />

i psihologinja Željka Pačalat koja je imala<br />

značajnu ulogu u ostvarivanju suradnje s<br />

osnovnim školama i svojim je angažmanom<br />

imala ključnu ulogu u realizaciji projekta.<br />

Zahvaljujem svima uključenima u ovogodišnje<br />

aktivnosti Volonterskog kluba Prve gimnazije<br />

<strong>Varaždin</strong>.<br />

Marko Žganec, prof.<br />

14


O školi<br />

Foto i filmska grupa<br />

„Fotkaj kod kuće 2“ (a nešto malo i u školi)<br />

Nastavkom epidemioloških mjera ove<br />

godine naša je grupa djelovala na malo drugačiji<br />

način. Krenuli smo online zbog preporuke da se<br />

ne miješaju učenici iz različitih razreda, pa smo<br />

se bavili fotografiranjem kod kuće, obradom<br />

tih fotografija, a uspjeli smo ubaciti i vrlo malo<br />

terenske nastave gdje smo u mini-timovima od<br />

po dvoje učenika iz istog razreda fotkali i nešto<br />

„u školi“. Neke od fotoradova naših članova<br />

koji su nastali kao rezultat tih aktivnosti možete<br />

vidjeti u prilogu.<br />

Uspjeli smo snimiti videointervju<br />

Glazbene radionice krajem školske godine, a<br />

posebno zahvaljujem našim maturanticama<br />

Nini Krsnik i Rei Galić iz 4.a razreda, koje su<br />

pronašle vremena za snimanje intervjua unatoč<br />

pripremama za državnu maturu.<br />

Zahvaljujem i svim članovima na dobroj<br />

suradnji koja će se sigurno nastaviti i sljedeće<br />

školske godine, uz najavu (i nadu) da ćemo<br />

se druge školske godine ipak moći više baviti<br />

terenskom nastavom, fotografiranjem događaja<br />

u školi i ostalim aktivnostima, što je ove godine,<br />

nažalost, bilo vrlo teško ili čak nemoguće<br />

ostvariti.<br />

Vladimir Mikac, prof.<br />

Dani Prve gimnazije <strong>Varaždin</strong> i obilježavanje<br />

384. godišnjice<br />

Unatoč situaciji i okolnostima u kojima<br />

škola trenutno djeluje, s našim smo učenicima,<br />

djelatnicima, roditeljima i svim ostalim<br />

gostima u listopadu 2020. podijelili radost<br />

obilježavanja 384. godišnjice Prve gimnazije<br />

<strong>Varaždin</strong> i to onako kako dolikuje našoj školi:<br />

predstavljanjima i predavanjima. Prvi put u 384<br />

godine naša je škola svoj rođendan proslavila<br />

u virtualnom svijetu, no ne i manje zanimljivo.<br />

Morala se tako naša stara ljepotica okrenuti<br />

budućnosti i novim tehnologijama i nastaviti<br />

biti predvodnicom u obrazovanju, školom<br />

koja jasno pokazuje kojim smjerom uspješne<br />

škole trebaju ići, školom primjerom, kao što<br />

je to uvijek i bila u nepunih četiri stoljeća.<br />

Janja Banić, dipl. inf.<br />

15


O školi<br />

Dobitnici Oskara znanja<br />

Na ovogodišnjem Oskaru znanja ponovno su bili nagrađeni<br />

naši brojni učenici. To su Ida Kolmanić, Janko Vrček, Nikola Kušen,<br />

Gašpar Haramija, Marko Srpak, Teo Putarek, Marko Varga i Jakov<br />

Novak. Nagrađen je i mentor Bojan Banić. Uz navedene učenike,<br />

a za uspjeh u natjecanju još u kategoriji osnovnih škola, nagrađeni<br />

su i sadašnji učenici Prve gimnazije Barbara Kelava, Vanda Vrček,<br />

Ivona Kurtoić i Marko Sokol. Svečanost je održana online, a učenici i<br />

mentori svoje su Oskare primili poštom. Čestitamo svim dobitnicima!<br />

Janja Banić, dipl. inf.<br />

Prvoj gimnaziji <strong>Varaždin</strong> zahvalnica Fakulteta<br />

elektrotehnike i računalstva Sveučilišta u Zagrebu i<br />

Fakulteta strojarstva i brodogradnje<br />

Sveučilišta u Zagrebu<br />

Za uspješan rad s učenicima,<br />

sadašnjim studentima Fakulteta elektrotehnike<br />

i računalstva u Zagrebu i Fakulteta strojarstva<br />

i brodogradnje u Zagrebu, naša je škola ove<br />

godine ponovno primila zahvalnice, a na FER-u<br />

i mogućnost nagrade za najbolje plasiranog<br />

učenika škole na rang-ljestvicama upisa u<br />

akademsku godinu <strong>2021</strong>./2022. Budući da je<br />

riječ o kontinuitetu i višegodišnjem priznanju<br />

naših renomiranih fakulteta, to je ujedno i<br />

dokaz izuzetno kvalitetnog rada s učenicima u<br />

Prvoj gimnaziji.<br />

Janja Banić, dipl. inf.<br />

16


O školi<br />

Program za šah u okviru Centra izvrsnosti iz informatike<br />

Uspjesi na međunarodnom turniru Kasparov fondacije<br />

Program za šah u<br />

okviru Centra izvrsnosti iz<br />

informatike u svojoj drugoj<br />

godini provođenja uspio se<br />

održati unatoč nepovoljnim<br />

okolnostima zbog pandemije<br />

jer epidemiološke mjere nisu<br />

dozvoljavale rad u učionici.<br />

Kako je šah kompatibilan<br />

za rad na daljinu putem<br />

interneta, 30-ak polaznica<br />

i polaznika tijekom šest<br />

mjeseci, od studenog do<br />

travnja, pohađalo je predavanja koja su održana u<br />

ukupno 27 termina.<br />

Program se odvijao prema preporukama<br />

centara izvrsnosti u radionicama od najmanje pet<br />

polaznika u dva ili tri školska sata. Polaznici su<br />

svrstani u pet radionica prema razini šahovskog<br />

znanja i rezultatima testiranja. Predavanja su<br />

održavana putem aplikacije Skype subotom<br />

prijepodne, a tijekom zimskih i proljetnih praznika i<br />

češće. Rad putem interneta omogućio je uključivanje<br />

u mentorski tim i dvojice šahovskih stručnjaka,<br />

što zbog udaljenosti prebivališta stručnjaka u<br />

normalnim okolnostima ne bi bilo moguće. U rad<br />

Programa uključili su se Nenad Dorić iz Rijeke, bivši<br />

nacionalni izbornik mladih selekcija, te Jurica Srbiš<br />

iz Koprivnice, jedan od najperspektivnijih hrvatskih<br />

šahista.<br />

Mentori Programa za šah u školskoj<br />

godini 2020./<strong>2021</strong>. bili su voditelje Programa Željko<br />

Matkun, instruktor šaha,<br />

šahovska titula I. kategorija;<br />

Noemi Špiranec, ženski<br />

FIDE majstor, nacionalna<br />

reprezentativka; Nenad Dorić,<br />

internacionalni majstor; Jurica<br />

Srbiš, internacionalni majstor;<br />

Goran Šegović, FIDE majstor;<br />

Ivan Novak, instruktor šaha,<br />

majstorski kandidat; Miljenko<br />

Kelemen, majstorski kandidat<br />

i Davor Hižak, II. kategorija.<br />

Šahovski turniri održavali su<br />

se online, a na jedinom ekipnom i međunarodnom<br />

turniru, s više od 200 sudionika, u organizaciji<br />

Kasparov fondacije, polaznici Centra okupljeni u<br />

ekipu 'ŠSVŽ' u seriji od četiri turnira osvojili su 3 prva<br />

mjesta i jedno treće!<br />

Abecedni popis polaznika: Boršić Marko,<br />

Boršić Milan, Cafuk Hrvoje, Črepinko Filip, Dolenec<br />

Petar, Drožđek Teo, Držaić Matej, Friščić Matej,<br />

Friščić Paula, Inkret Janja, Inkret Jelena, Ivanušec<br />

Petar, Jurša Mia, Kanešić Ana, Kanešić Petar,<br />

Kovaček Pavlo, Kovaček Viktor, Kranjec Matija,<br />

Križanić Petar, Mešnjak Krunoslav, Pavlic Mihael,<br />

Pofuk David, Sabolek Abel, Sekulić Ivor, Smuđ Filip,<br />

Supančić Fran, Šobak Leo, Šprem-Kušenić Antonio,<br />

Vuk Sebastijan, Žganec Katja.<br />

Željko Matkun,<br />

voditelj Programa za šah<br />

Gari Kasparov<br />

17


O školi<br />

Rezultati natjecanja u školskoj godini 2020./<strong>2021</strong>.<br />

Ove je godine poseban izazov bio održati sve razine natjecanja u znanju. Dio natjecanja iz<br />

prošle godine odgođen je i održan u prvom polugodištu. Osim toga, prema izmijenjenom vremeniku,<br />

natjecanja iz ove godine održavala su se nešto kasnije u drugom polugodištu. Možemo reći da je<br />

ova godina jedinstvena – u nekim su se područjima u jednoj školskoj godini održala i po dva državna<br />

natjecanja.<br />

Sva državna natjecanja održavala su se online, i to za neke učenike u školi, a za neke kod kuće.<br />

Dakle, malo je za reći da je ova godina bila neizvjesna, no ipak vrlo plodonosna.<br />

Unatoč pandemiji učenici su bili izvrsni. Županijskim natjecanjima pristupilo je 216 učenika. Od tako<br />

velikog broja natjecatelja na svim područjima mnogo učenika pozvano je na državna natjecanja, a<br />

ovdje su svi njihovi rezultati.<br />

Državna natjecanja školske godine 2020./<strong>2021</strong>.<br />

Područje Ime, prezime i razred Mentor/ica Mjesto<br />

Njemački jezik Fran Magdalenić, 3.<br />

Emanuel Tukač, 2.<br />

Katarina Strugar, 3.<br />

Chiara Habulan, 2.<br />

Luka Jelušić, 3.<br />

Hana Puškadija, 2.<br />

Engleski jezik Dora Lešnjak, 2.<br />

Lucija Copar, 2.<br />

Ljiljana Mikinović<br />

Anja Bušić<br />

Jadranka Šemiga<br />

Tatjana Žiger<br />

Dunja Sačić<br />

Vesna Bakšaj<br />

Hrvoje Kristan<br />

Španjolski jezik Leonarda Kiš, 4. Ivica Cikač 4.<br />

Hrvatski jezik Izidora Mustak, 3. Ksenija Mađarić 8.<br />

Matematika A Barbara Kelava, 1.<br />

Emanuel Tukač, 2.<br />

Gašpar Haramija, 4.<br />

Nikola Kušen, 4.<br />

Matej Notig, 1.<br />

Informatika Emanuel Tukač, 2.<br />

Nikola Kušen, 4.<br />

Noah Sitar, 1.<br />

Andreja Varšić<br />

Stanko Divjak<br />

Tajana Golub Mendaš<br />

Marko Zrna<br />

1.<br />

5.<br />

5.<br />

6.<br />

6.<br />

10.<br />

1.<br />

13.<br />

1.<br />

2.<br />

9.<br />

17.<br />

20.<br />

Bojan Banić 2.<br />

Astronomija Amalija Rafaj Škriljevečki, 3. Denis Barčot 1.<br />

Fizika Amalija Rafaj Škriljevečki, 3.<br />

Ivona Kurtoić, 1.<br />

Gašpar Haramija, 4.<br />

Geografija Marko Varga, 4.<br />

Lovro Bujanec, 4.<br />

Jan Špiclin, 3.<br />

Marko Pintarić, 4.<br />

Gašpar Haramija, 4.<br />

Kristian Jerak, 4.<br />

Biologija Vanda Vrček, 1.<br />

Viktorija Lukaček, 4.<br />

Denis Barčot<br />

Helena Kanešić<br />

5.<br />

10.<br />

8.<br />

9.<br />

10.<br />

Maja Jurgec 1.<br />

Martina Vidović<br />

Marko Šafran<br />

Kemija Marija Klampfl, 3. Denis Barčot 9.<br />

Filozofija Tea Kranjec, 4.<br />

Rea Galić, 4.<br />

7.<br />

10.<br />

12.<br />

16.<br />

20.<br />

Dražen Dragović 9.<br />

Logika A Matija Pongračić, 4. Hana Bulić 9.<br />

Povijest Tonka Belić, 3. Marko Žganec 25.<br />

Državna natjecanja iz školske godine 2019./2020. – zbog pandemije održana su u prvom<br />

polugodištu ove školske godine<br />

Područje Ime, prezime i razred Mentor/ica Mjesto<br />

Njmački jezik Jakov Novak, 3.<br />

Mia Sambolec, 3<br />

Jadranka Šemiga<br />

Tatjana Žiger<br />

5.<br />

7.<br />

16.<br />

3.<br />

3.<br />

18


O školi<br />

Područje Ime, prezime i razred Mentor/ica Mjesto<br />

Hrvatski jezik Tea Kranjec, 3.<br />

Izidora Mustak, 2.<br />

Matija Pongračić, 3.<br />

Iva Jagačić<br />

Ksenija Mađarić<br />

4.<br />

4.<br />

6.<br />

Logika B Marko Plantak, 4. Hana Bulić 3.<br />

Kemija Marija Magdalena Koprek, 3.<br />

Marija Klampfl<br />

Edita Lukić, 3<br />

Lidija Klampfl<br />

Denis Barčot<br />

Lidija Klampfl<br />

3.<br />

12.<br />

14.<br />

Matematika A<br />

Matematika B<br />

Emanuel Tukač, 1.<br />

Veronika Vitez, 1.<br />

Iva Vresk, 2.<br />

Gašpar Haramija, 3.<br />

Nika Vrček, 3.<br />

Helena Kolarek, 1.<br />

Stanko Divjak<br />

Nikolina Ivačić<br />

Tajana Golub Mendaš<br />

Anica Sakač<br />

4.<br />

5.<br />

7.<br />

14.<br />

15.<br />

8.<br />

Informatika Nikola Kušen, 3. Bojan Banić 4.<br />

Biologija - istraživački rad Jan Špiclin, 2. Marko Šafran 3.<br />

Astronomija Amalija Rafaj Škriljevečki, 2. Denis Barčot 4.<br />

Geografija Robert Bačani, 3.<br />

Lovro Bujanec, 3.<br />

Maja Jurgec 9.<br />

9.<br />

Povijest Tonka Belić, 2. Marko Žganec 4.<br />

Vjeronauk - ekipno Sandra Tomašković, 3.; Tea Kranjec, 3.; Krunoslav Burek 10.<br />

Ivana Janković, 2.; Elena Biškup, 2.<br />

Fizika - kategorija OŠ Ivona Kurtoić 8. (1.) mentor iz OŠ 1.<br />

Međunarodna online natjecanja školske godine 2020./<strong>2021</strong>.<br />

Područje Ime, prezime i razred Mentor/ica Mjesto<br />

Informatika - ACSL Emanuel Tukač, 2.<br />

Bojan Banić<br />

1. - zlatna medalja<br />

Bruno Kosmačin, 1.<br />

2. - srebrna medalja<br />

Ostala natjecanja<br />

Područje Ime i prezime Mentor/ica Mjesto<br />

Matematika, fizika, kemija - Amalija Rafaj Škriljevečki, Iva Vresk, Nikolina Ivačič, Denis Barčot 1.<br />

ATOM liga (ekipa 3.g)<br />

Marija Klampfl<br />

Matematika, fizika, kemija - Vanda Vrček, Matej Notig, Ivan Puklavec Marko Zrna, Anamarija Bešenic,<br />

2.<br />

ATOM liga (ekipa 1.e)<br />

Lidija Klampfl<br />

Matematika, fizika, kemija - Jana Kelemen, Barbara Kelava, Bruno Andreja Veršić, Helena Kanešić,<br />

6.<br />

ATOM liga (ekipa 1.g)<br />

Kosmačin<br />

Lidija Klampfl<br />

Politika i gospodarstvo - Ema Priher Ivana Žnidarić Kajić 1.<br />

Hrvatski sabor<br />

Politika i gospodarstvo - Tia Brezovec Ivana Žnidarić Kajić 15.<br />

Hrvatski sabor<br />

Njemački jezik - Jugend Mia Sambolec Dunja Sačić, Anja Bušić 1.<br />

debattiert international<br />

Njemački jezik - Jugend Rene Neuberg Jagetić Dunja Sačić, Anja Bušić 1.<br />

debattiert international<br />

Glazbena umjetnost - Europa Matija Pongračić Slavica Kelemen 1. nagrada<br />

u školi<br />

Glazbena umjetnost - Europa Luka Kolenko Slavica Kelemen 2. nagrada<br />

u školi<br />

Matematika - festival<br />

Iva Vresk, Lovro Đuranec, Filip Križanić, Nikolina Ivačić 5.<br />

matematike<br />

Viktor Pijanec<br />

Hrvatski jezik - Nazor i mi Darija Gazdek Ivana Vitez 1.<br />

Hrvatski jezik - SFerice Teodora Hublin Tatjana Ruža 1.<br />

Hrvatski jezik - Nagrada Gjalski Alisa Pevec Tatjana Ruža 2.<br />

Bilogija - Biosigurnost i Jan Špiclin, Marija Erceg, Lorena Tihana Ćus Slatković 2.<br />

biozaštita<br />

Fluksek, Elena Gluhak, Franka Šegović<br />

Biologija - Znanstvenik u meni Jan Špiclin Tihana Ćus Slatković 1.<br />

19


O školi<br />

Analiza općeg uspjeha, izostanaka i rezultata državne<br />

mature učenika Prve gimnazije <strong>Varaždin</strong> u odnosu na prosjek<br />

<strong>Varaždin</strong>ske županije i nacionalni prosjek<br />

Izvori: Školski e-Rudnik Vol. 2 i Školski e-Rudnik Vol. 3<br />

Iako <strong>Prva</strong> <strong>gimnazija</strong> <strong>Varaždin</strong> svake godine izdaje<br />

svoje Izvješće o uspjehu i radu škole, i ove smo godine odlučili<br />

posebno izdvojiti uspjeh naših učenika u školi i na ispitima<br />

državne mature u usporedbi s istim programima u našoj<br />

županiji i na nacionalnoj razini. Budući da analiza omogućuje<br />

i usporedbu više godina, a zadnja za koju postoje podaci u<br />

bazi je 2019./2020., osobito su nam zanimljivi rezultati godine<br />

kad smo prvi put u povijesti škole nekoliko mjeseci održavali<br />

samo online nastavu. Zahvaljujući Školskom e-Rudniku<br />

Ministarstva znanosti i obrazovanja, u mogućnosti smo<br />

prikazati te usporedbe i podijeliti ih s čitateljima našeg <strong>ljetopis</strong>a.<br />

Vol. 2 ŠeR-a (koji možete pregledavati na poveznici)<br />

obuhvaća podatke o općem uspjehu i izostancima. U<br />

svojoj sam se analizi odlučila prikazati podatke koji<br />

se odnose na škole koje obrazuju učenike u istom<br />

programu kao i naša, dakle, samo gimnazijske programe.<br />

Opći uspjeh i izostanci – gimnazije školska godina<br />

2019./2020.<br />

Početni prikaz sadrži podatke o općem<br />

uspjehu (prosjek), postotku odličnih učenika, učenika<br />

s prosjekom 5.0, te broju opravdanih i neopravdanih<br />

izostanaka po učeniku, i to za našu školu, <strong>Varaždin</strong>sku<br />

županiju te nacionalnu razinu, usporedbe radi (pozitivna<br />

kretanja za školu označena su zelenom bojom).<br />

Opći<br />

uspjeh<br />

(prosjek)<br />

Škola 4,72<br />

(+5,1%)<br />

Županija 4,56<br />

(+3,4%)<br />

RH 4,43<br />

(+3,7%)<br />

%<br />

odličnih<br />

učenika<br />

%<br />

učenika s<br />

prosjekom<br />

5.0<br />

Opr.<br />

izost.<br />

po<br />

učeniku<br />

Neopr.<br />

izost.<br />

po<br />

učeniku<br />

72,79% 14,40% 42,03 0,10<br />

59,64% 9,44% 47,98 0,32<br />

49,33% 6,41% 60,40 0,81<br />

2017./2018. 4,50 4,37 4,23<br />

2018./2019. 4,49 4,41 4,27<br />

2019./2020.<br />

4,72<br />

(+5,1%)<br />

4,56 (+3,4%)<br />

4,43<br />

(+3,7%)<br />

Tijekom svih godina prosjek škole veći<br />

je i od nacionalnog i od županijskog prosjeka za<br />

gimnazijske programe. Pozitivna kretanja za školu<br />

označena su zelenom bojom. U odnosu na prethodne<br />

godine i trendove kretanja prosjeka na nacionalnoj,<br />

županijskoj i školskoj razini vidljiv je također porast<br />

i znatno odstupanje u promjeni prosjeka nego<br />

proteklih godina. Takav trend je također direktna<br />

posljedica online nastave.<br />

Opći uspjeh po razredima – gimnazije, 2019./2020.<br />

Škola 4,71<br />

(+6,6%)<br />

Županija 4,49<br />

(4,7%)<br />

RH<br />

1.razred 2.razred 3.razred 4.razred<br />

4,42 (5%)<br />

4,76<br />

(+3,5%)<br />

4,54<br />

(2,2%)<br />

4,42<br />

(4,5%)<br />

4,78<br />

(+6,5%)<br />

4,64<br />

(4%)<br />

4,44<br />

(3,3%)<br />

4,62<br />

(3,8%)<br />

4,56<br />

(2,7%)<br />

4,45<br />

(2,5%)<br />

Pozitivno kretanje za školu ponovno je<br />

označeno zelenom bojom, a evidentno je da učenici<br />

škole postižu prosjeke više i od nacionalnog i od<br />

županijskog u svim generacijama. Ipak, postavlja<br />

se pitanje je li, zapravo, pozitivan i realan trend<br />

velikog povećanja prosjeka po razredima. Gledano<br />

u postotku, naša je škola imala najveći porast<br />

u odnosu na prošlu godinu, veći i od županije i<br />

države, osim u 2. razredima gdje je porast prosjeka,<br />

izražen u postotku, veći od županijskog, ali manji od<br />

nacionalnog.<br />

<strong>Prva</strong> <strong>gimnazija</strong> <strong>Varaždin</strong> ima najveću prosječnu<br />

ocjenu općeg uspjeha, kao i najveći postotak odličnih učenika<br />

i učenika s prosjekom 5.0. Ujedno, škola ima i najmanji<br />

broj izostanaka po učeniku, opravdanih i neopravdanih.<br />

Evidentno je veliko povećanje odličnih učenika i<br />

smanjenje broj izostanaka u cijeloj državi, županiji, ali<br />

i našoj školi, što se može povezati s online nastavom<br />

od 13. ožujka do kraja nastavne godine 2020.<br />

Opći uspjeh – gimnazije, prosjek po godinama od<br />

2013./2014. do 2019./2020.<br />

Školska godina<br />

Prosjek<br />

škola<br />

Prosjek<br />

županija<br />

Prosjek<br />

RH<br />

2013./2014. 4,24 4,19 4,08<br />

2014./2015. 4,31 4,23 4,13<br />

2015./2016. 4,39 4,28 4,19<br />

2016./2017. 4,43 4,32 4,21<br />

Izostanci po školskim godinama – gimnazije, od<br />

2013./2014. do 2019./2020.<br />

Izostanci su znano niži u odnosu na<br />

protekle godine, provođenjem online nastave oni<br />

su se sveli na minimum realiziran uglavnom u dijelu<br />

nastavne godine do ožujka 2020. Naša je škola i<br />

prethodnih godina imala najmanji broj izostanaka,<br />

takav je trend zadržan i u ovim okolnostima.<br />

Školska godina Škola Županija RH<br />

2013./2014. 51,51 60,02 80,63<br />

2014./2015. 59,97 69,94 88,59<br />

2015./2016. 58,72 65,38 79,73<br />

2016./2017. 60,84 67,96 81,61<br />

2017./2018. 63,98 74,98 88,20<br />

2018./2019. 64,81 74,00 88,96<br />

2019./2020.<br />

42,13<br />

(-35%)<br />

48,30<br />

(-34,7%)<br />

61,21<br />

(-31,2%)<br />

20


O školi<br />

Analize koje se odnose na opći uspjeh i<br />

izostanke pokazuju pozitivna kretanja za našu<br />

školu. Međutim, podaci školske godine 2019./2020.<br />

trebaju se uzeti s rezervom jer odražavaju stanje<br />

nakon naglog prelaska na, do tada neviđenu,<br />

online nastavu, obveze snalaženja učenika i<br />

nastavnika u takvom modelu nastave i sukladno<br />

tome, nižim kriterijima. Svakako će biti zanimljivo<br />

pratiti te podatke za godinu dana, a posebno za prošlu<br />

godinu i u budućim godinama u odnosu na uspjehe<br />

na državnoj maturi. Podaci o uspjehu na maturi<br />

2019./2020. nalaze se u nastavku dokumenta.<br />

Vol. 3 ŠeR-a (koji možete pregledavati na poveznici)<br />

obuhvaća podatke o državnoj maturi i obveznim, ali i<br />

izbornim predmetima, dodatno u usporedbi s ocjenama na<br />

kraju školske godine iz tih predmeta. Ova analiza pokazuje<br />

realnost vrednovanja, ali i kvalitetu pripreme učenika za<br />

ispite državne mature kad se uspoređuje s nacionalnim i<br />

županijskim prosjekom samo gimnazijskih programa i kad se<br />

provjere upisi na fakultete. Ipak, u analizi nedostaju podaci<br />

o upisima na fakultete u inozemstvu koje učenici naše škole<br />

vrlo često biraju u sve većem broju, pa dolazi do odstupanja<br />

u broju / postotku upisanih na fakultete za našu školu.<br />

Postotak učenika koji su izabrali određenu razinu<br />

obveznih predmeta 2019./2020. – samo gimnazijski<br />

programi<br />

Škola<br />

Županija<br />

RH<br />

Hrv.<br />

jezik A<br />

razina<br />

94,32%<br />

(+2,65%)<br />

85,88%<br />

(-0,71%)<br />

88,47%<br />

(-1,89%)<br />

Hrv.<br />

jezik B<br />

razina<br />

5,68%<br />

(-2,65%)<br />

14,12%<br />

(+0,71%)<br />

11,53%<br />

(+1,89%)<br />

Eng.<br />

jezik A<br />

razina<br />

93,49%<br />

(+11,5%)<br />

79,45%<br />

(+6,2%)<br />

83,61%<br />

(-0,71%)<br />

Eng.<br />

jezik B<br />

razina<br />

6,51%<br />

(-11,5%)<br />

20,55%<br />

(-6,2%)<br />

16,39%<br />

(+0,71%)<br />

Mat. A<br />

razina<br />

64,77%<br />

(+8,48%)<br />

45,69%<br />

(+2,89%)<br />

52,10%<br />

(-2,92%)<br />

Mat. B<br />

razina<br />

35,23%<br />

(-8,48%)<br />

54,31%<br />

(-2,89%)<br />

47,90%<br />

(+2,92%)<br />

Podaci u gornjoj tablici pokazuju da su se, bez<br />

obzira na nepovoljne okolnosti i online nastavu, učenici<br />

Prve gimnazije <strong>Varaždin</strong> u znatno većem postotku odlučivali<br />

za više razine sva tri obvezna predmeta. U usporedbi s<br />

gimnazijskim programima u školama <strong>Varaždin</strong>ske županije<br />

te na nacionalnoj razini, to odstupanje je veliko i dokazuje<br />

spremnost maturanata naše škole za više razine obveznih<br />

ispita na državnoj maturi te samopouzdanje da će ih uspješno<br />

položiti. Pozitivan trend je veći postotak odabira predmeta na<br />

višoj, A razini i manji na B razini (pozitivan trend za našu školu<br />

označen je zelenom bojom). U ovom dijelu interpretacija<br />

rezultata treba uzeti u obzir i potrebe fakulteta koje su učenici<br />

prijavljivali i koji možda nisu od učenika tražili višu razinu<br />

nekog obveznog predmeta, ali takvih je u našoj školi manje.<br />

Prosječne ocjene na obveznim ispitima državne mature<br />

2019./2020. – samo gimnazijski programi<br />

Škola<br />

Hrv.<br />

jezik A<br />

razina<br />

3,72<br />

(+4,8%)<br />

Hrv.<br />

jezik B<br />

razina<br />

4,50<br />

(+16,6%)<br />

Eng.<br />

jezik A<br />

razina<br />

4,39<br />

(-1,3%)<br />

Eng.<br />

jezik B<br />

razina<br />

4,00<br />

(0,0%)<br />

Mat. A<br />

razina<br />

3,24<br />

(+9,1%)<br />

Mat. B<br />

razina<br />

3,39<br />

(+15%)<br />

Županija 3,44 3,64 4,12 3,83 2,97 3,19<br />

RH 3,48 3,59 4,22 3,72 2,95 3,24<br />

Prosječne ocjene na obveznim ispitima<br />

državne mature na kraju školske godine 2020.<br />

pokazuju rast u odnosu na prethodne godine, osim u<br />

Engleskom jeziku na A razini koji pokazuje manji pad<br />

u postotku. Dakle, iako smo trećinu nastave proveli<br />

online, iako su učenici u znatno većem postotku<br />

birali predmete na A razini nego godinu dana prije,<br />

ocjene su također rasle. Zanimljivo je da, iako je<br />

opći uspjeh dosta veći uz odnosu na prethodne<br />

godine, postotak rasta ocjena na obveznim ispitima<br />

državne mature još je viši. Iz tih podataka moguć<br />

je zaključak da su ocjene na kraju nastavne godine<br />

ipak realni pokazatelj znanja provjerenog vanjskim<br />

vrednovanjem na obveznim ispitima državne mature.<br />

Uz navedeno, ocjene učenika naše škole veće su i<br />

od županijskih gimnazijskih programa i od nacionalne<br />

razine tih programa. Iako su i u tim programima<br />

drugih škola ocjene porasle, ipak taj postotak nije<br />

velik kao kod učenika naše škole, a u usporedbi s<br />

razinama je nemjerljiv. Neovisno o modelu nastave,<br />

takve trendove je potrebno i zadržati i poboljšati.<br />

Ako usporedimo i prosječnu ocjenu na maturi (po<br />

jedna prosječna ocjena za sve obvezne predmete),<br />

podaci izgledaju ovako:<br />

A razina<br />

B razina<br />

Škola 3,83 (+3%) 3,60 (+8,4%)<br />

Županija 3,58 3,40<br />

RH 3,63 3,40<br />

Zbirna prosječna ocjena mature (u koju ulaze<br />

svi obvezni predmeti) porasla je u našoj školi i u drugim<br />

školama gimnazijskog programa županije i države.<br />

Međutim, ocjene učenika naše škole i dalje su bitno više.<br />

Na stranicama od 1 do 8 ŠeR-a Vol.3<br />

mogu se pronaći podaci za svaku školu u Republici<br />

Hrvatskoj i našoj županiji, kao i mnogi detalji koji u<br />

ovom dokumentu, zbog opsega, nisu navedeni. Na<br />

stranici 11 moguće je izabrati školu i školsku godinu<br />

i pregledati ocjene izbornih predmeta na maturi.<br />

Već spomenuta usporedba ocjena na kraju<br />

nastavne godine te ocjena na ispitima državne<br />

mature je izuzetno važna za promišljanje o kriterijima<br />

ocjenjivanja. Iako je <strong>Prva</strong> <strong>gimnazija</strong> na glasu<br />

kao stroga i teška škola, ipak su ocjene na kraju<br />

nastavne godine puno više od ostalih <strong>gimnazija</strong> u<br />

županiji i Republici Hrvatskoj, a jednako tako više su<br />

i ocjene na obveznim ispitima te mnogim izbornim<br />

ispitima državne mature. Postotak odstupanja<br />

ocjena na kraju nastavne godine i na državnoj<br />

maturi ne smije biti prevelik jer to znači objektivno<br />

ocjenjivanje u školi i dobro postavljene kriterije.<br />

Vrlo često su ocjene zaključene u školi veće od<br />

ocjena dobivenih na ispitima državne mature, dakle,<br />

vanjskim vrednovanjem. To ovisi o kriterijima svake<br />

pojedine škole, pa i unutar škole. Kad uspoređujemo<br />

objavljene rezultate prosječnih ocjena za našu<br />

školu s gimnazijskim programima u županiji i cijeloj<br />

državi, za obvezne predmete oni izgledaju ovako<br />

(zeleno su označeno pozitivni pokazatelji za školu):<br />

21


Škola<br />

Šk. god. A razina B razina<br />

4,14 3,83 3,60<br />

% odst.<br />

A razine<br />

-8,1%<br />

(+3%)<br />

% odst.<br />

B razine<br />

-15,0%<br />

(-0,3%)<br />

Županija 4,12 3,58 3,40 -15,1% -21,2%<br />

RH 3,95 3,63 3,40 -8,8% -16,2%<br />

<strong>Prva</strong> <strong>gimnazija</strong> <strong>Varaždin</strong> navedena je u sustavu<br />

ŠeR-a kao primjer dobre podudarnosti ocjena (odstupanje<br />

do 5% u odnosu na ocjene iz predmeta na kraju školske<br />

godine i na maturi – A razina) u engleskom jeziku kao jedina<br />

škola koja provodi gimnazijski program iz naše županije.<br />

Ovi podaci jasno govore o tome koliko su relevantne ocjene<br />

zaključene u školi, a koliko je onda stvarni pokazatelj<br />

znanja kroz vanjsko vrednovanje na obveznim ispitima<br />

državne mature. Neutemeljeno podizanje zaključnih ocjena<br />

u školi nije dobro jer će ionako kao posljedicu imati veliko<br />

odstupanje u odnosu na maturu. U našoj školi odstupanje<br />

za obvezne predmete je relativno malo, što znači da smo<br />

prilično objektivni, da naši učenici mogu biti sigurni u<br />

svoje znanje i ne strahovati od ispita državne mature.<br />

Unatoč višim ocjenama na kraju nastavne godine i prosječne<br />

ocjene mature, odstupanje je u granicama prošlogodišnjeg<br />

u postotku te ne pokazuje anomalije u trendu. ŠeR je sada<br />

baza koja otvara mogućnost praćenja tih trendova za svaku<br />

školu, ovo je trenutno samo za gimnazijske programe.<br />

Prosječna ocjena iz izbornih predmeta po školskoj<br />

godini – gimnazije, od 2012./2013. do 2018./2019.<br />

Analiza prosječne ocjene svih izbornih predmeta<br />

po školskim godinama može se također uspoređivati<br />

s nacionalnom ili županijskom prosječnom ocjenom i<br />

trendovima njenog kretanja kroz godine.<br />

Školska<br />

godina<br />

Škola Županija RH<br />

2012./2013. 3,07 2,85 2,85<br />

2013./2014. 3,44 2,93 3,03<br />

2014./2015. 3,57 3,16 3,08<br />

2015./2016. 3,31 3,04 2,96<br />

2016./2017. 3,22 2,86 2,89<br />

2017./2018. 3,32 2,93 2,90<br />

2018./2019. 3,06 2,82 2,81<br />

2019./2020. 2,87 (-6,2%) 2,70 (-4,3%) 2,59 (-7,8%)<br />

<strong>Prva</strong> <strong>gimnazija</strong> zadnjih je 7 godina imala prosječnu<br />

ocjenu na izbornim predmetima najmanje 6%, a najviše<br />

16% veću od prosječne ocjene županije ili države. Podaci<br />

za izborne predmete ukazuju na slabiju riješenost izbornih<br />

ispita i pad prosječne ocjene za 6,2% prošle godine s čim<br />

ne možemo biti zadovoljni i što svakako moramo popraviti,<br />

te ujednačiti kriteriji ocjenjivanja u nastavi.<br />

Učenici <strong>gimnazija</strong> srednjoškolsko obrazovanje<br />

završavaju polaganjem obveznih i (prema želji i potrebi)<br />

izbornih predmeta na državnoj maturi. Bez uspješno<br />

položene mature nisu mogući upisi na fakultete. Jedan od<br />

važnih parametara koje pratimo su i postoci naših učenika<br />

koji upisuju fakultete svog prvog izbora i taj se postotak<br />

kreće oko 97% već godinama. 2019./2020. godine na<br />

nacionalnoj razini fakultete upisuje 89,68% <strong>gimnazija</strong>laca,<br />

na županijskoj razini 89,22%, a na školskoj razini 89,20%.<br />

Svakako treba napomenuti da u taj postotak nisu<br />

uključeni učenici koji su upisali fakultete u inozemstvu.<br />

Prošle godine naši su učenici najviše upisali<br />

Fakultet organizacije i informatike <strong>Varaždin</strong> (18),<br />

zatim Fakultet elektrotehnike i računarstva Zagreb<br />

(14), Pravni fakultet Zagreb (13), Filozofski fakultet<br />

Zagreb (10), Medicinski fakultet Zagreb (9) i tako<br />

dalje.<br />

Učenici Prve gimnazije pri upisu zauzimaju<br />

prva mjesta na rang-listama fakulteta, dok neki,<br />

temeljem rezultata natjecanja, imaju i direktne<br />

upise. Rad tijekom sve četiri godine jamči učenicima<br />

škole izvrsne rezultate državne mature. Na stranici<br />

15 ŠeR-a razrađeni su detalji po fakultetima te je<br />

moguće izabrati bilo koji fakultet u Republici Hrvatskoj<br />

i provjeriti koliko ga je koje godine upisalo učenika<br />

iz koje škole, pa tako i Prve gimnazije <strong>Varaždin</strong>.<br />

Za sada su dostupni podaci za akademske godine<br />

2018., 2019. i 2020.<br />

Podaci koje sada pratimo već godinama<br />

ohrabruju nas u tome da i dalje držimo planiran smjer<br />

razvoja škole te da navedene rezultate naših učenika<br />

s vremenom poboljšavamo. S tim u vezi nadamo se<br />

popravljanju epidemiološke situacije i normalnom<br />

radu u korist učenika.<br />

<strong>Prva</strong> <strong>gimnazija</strong> <strong>Varaždin</strong> po konkretnim<br />

je podacima, mišljenju stručnjaka koji se bave<br />

analizama obrazovnog sustava i mišljenju kolega iz<br />

drugih škola u Republici Hrvatskoj škola s odličnim<br />

rejtingom. Školu upisuju najbolji učenici ovog dijela<br />

Republike Hrvatske, nastavni kadar je izuzetno<br />

stručan, a mogućnosti koje škola nudi svojim<br />

učenicima mnogobrojne. Sve to daje rezultate, a naši<br />

su učenici prepoznati na fakultetima diljem države, ali<br />

i u inozemstvu, što dijelom dokazuju i priznanja koje<br />

škola svake godine prima od renomiranih hrvatskih<br />

fakulteta.<br />

Detalji koji nisu navedeni u ovoj analizi mogu<br />

se pregledavati u ŠeR Vol.2 i ŠeR Vol.3. Potražite<br />

rezultate naše škole, usporedite ih s ostalim školama.<br />

To je osobito važno za učenike 8. razreda: provjerite<br />

na spomenutim poveznicama rezultate škole koju<br />

želite upisati!<br />

Na kraju, svjesna slabijih točaka, ipak sam<br />

slobodna zaključiti kako je naša škola pravi odabir,<br />

što pokazuju ovi podaci.<br />

Janja Banić, dipl. inf.<br />

22


Kako smo se prilagodili<br />

Iz kuta stručnih suradnica<br />

Slalom obilježen organizacijom i reorganizacijom<br />

Naoružani iskustvom<br />

od prošle godine i svjesni da<br />

će nam strpljenje i fleksibilnost<br />

biti ključni resursi, krenuli smo<br />

hrabro u organizaciju nastave<br />

na početku godine. Jednostavni<br />

nazivi modela nastave koje<br />

je predvidjelo Ministarstvo<br />

(A, B i C) ne opisuju vjerno<br />

tijek ove godine, nego bismo<br />

trebali poduži algebarski izraz<br />

da opišemo što se krije iza<br />

20-ak obavijesti o promjeni ili<br />

nastavku određenog modela<br />

nastave na našoj web-stranici.<br />

Znali smo da školsku godinu<br />

2020./<strong>2021</strong>. nakon dugog<br />

izbivanja započinjemo u<br />

školskim klupama, točnije,<br />

svaki učenik u svojoj klupi.<br />

Zadovoljno smo odahnuli<br />

kad su stolice jedva stale<br />

složene na propisani razmak,<br />

ne znajući koliko dugo će se<br />

tako pripremljena scenografija<br />

koristiti.<br />

Ono što je slijedilo<br />

bio je zahtjevan slalom<br />

obilježen organizacijom i<br />

SA likovne i glazbene umjetnosti<br />

reorganizacijom, anketama,<br />

raspravama, traženjem<br />

i čekanjem smjernica, a<br />

ventiliranje uz primjesu smisla<br />

za humor nametnulo se kao<br />

točka dnevnog reda brojnih<br />

Zoom sastanaka, telefonskih<br />

poziva i opreznih susreta<br />

na hodniku. Mogućnost<br />

brzog prelaska na daljinu<br />

svaki je dan bila izvjesna,<br />

a realizirala se, kako nam<br />

se činilo, nebrojeno puta.<br />

Teme promjene rasporeda,<br />

organizacije smjena, Zoom<br />

prijenosa, rada od kuće, u<br />

školi ili iz susjedne učionice<br />

bile su nepresušne. Pitanje<br />

mentalnog zdravlja obilježilo je<br />

aktivnosti za satove razrednika,<br />

roditeljske sastanke, resurse<br />

za nastavnike i individualni<br />

rad. U retrospektivi, trudili<br />

smo se jako, učenici, roditelji<br />

i zaposlenici škole, ali je bilo i<br />

situacija kad smo imali hrabrosti<br />

da pokušamo mijenjati stvari<br />

koje nisu pod našom kontrolom<br />

i snage da se nosimo sa onim<br />

na što smo možda mogli<br />

utjecati. Mudrost da razlikujemo<br />

jedno od drugoga došla je, po<br />

običaju, tek nakon proživljenog<br />

iskustva.<br />

Unatoč tome, godina<br />

je, osim neprilikama, bila<br />

obilježena i brojnim uspjesima<br />

i postignućima, što je uistinu<br />

zadivljujuće. Objektivni i<br />

nepristrani uvid u učinke rada<br />

u uvjetima pandemije na<br />

dobrobit učenika i nastavnika<br />

dobit ćemo iz istraživačkog<br />

projekta Instituta za društvena<br />

istraživanja u koji smo se uključili<br />

pri kraju godine, ali subjektivno<br />

i pristrano – nadamo se da će<br />

nam iduća godina biti manje<br />

dinamična i izazovna i da ćemo<br />

svi u postojećim preprekama<br />

naći poticaj za gradnju osobne<br />

otpornosti.<br />

Renata Čelik, pedagoginja, i<br />

Željka Pačalat, psihologinja<br />

Kako bismo doskočile<br />

novonastalim uvjetima rada,<br />

na satu likovne umjetnosti<br />

snalazile smo se koristeći<br />

se i u razredu i nastavi na<br />

daljinu različitim digitalnim<br />

platformama. Osim Zoomove<br />

opcije breakout rooms,<br />

koristile smo i Padlet i Linoit,<br />

koji su omogućavali grupni<br />

rad u realnom vremenu, a<br />

istovremeno i virtualne izložbe<br />

učeničkih vježbi i radova<br />

za vrednovanje. Naravno,<br />

vremensko ograničenje<br />

online sata na 30-35 minuta,<br />

Neponovljivo iskustvo ili ipak ne?<br />

i to samo jednom tjedno,<br />

iziskivalo je još jače „kresanje“<br />

nastavnih sadržaja i izvodivih<br />

praktičnih vježbi koji bi trebali<br />

činiti okosnicu ovog odgojnog<br />

predmeta.<br />

U ovoj nastavnoj godini<br />

glazbena umjetnost bila je<br />

osuđena na dobre ili loše<br />

zvučne tehnike, kao i na razinu<br />

glasnoće koju su regulirali<br />

sami sudionici procesa. Žao<br />

nam je zbog toliko „kvarova“<br />

svih mogućih vrsta koji su vas<br />

sputavali u slušanju glazbe<br />

i razgovorima o njoj. Ako ste<br />

glazbu sebično čuvali samo za<br />

sebe i slušajući se pitali „što<br />

i zašto“, naš je cilj postignut.<br />

Vaši kreativni materijali bili su<br />

slobodniji i smjeliji, a primijetili<br />

smo kod nastave uživo preko<br />

platformi da su i članovi obitelji<br />

pjevušili poznate songove i arije.<br />

Nastava na daljinu omogućila<br />

nam je šetnje svjetski poznatim<br />

kazalištima i opernim kućama,<br />

rad u glazbenim laboratorijima<br />

i ples u kućnim papučama.<br />

Neponovljivo iskustvo ili ipak<br />

priželjkujemo nastavu na<br />

blizinu?<br />

23


Kako smo se prilagodili<br />

SA hrvatskog jezika<br />

Kad teatar apsurda postane stvarnost…<br />

Na kraju ove izazovne<br />

školske godine zaista nas više<br />

ništa ne bi trebalo iznenaditi.<br />

Ova je školska godina bila<br />

puna preokreta, iznenadnih<br />

promjena modela nastave i<br />

promjena rasporeda. Teško<br />

je bilo popratiti sve odluke<br />

stožera nacionalnih, stožera<br />

lokalnih, stožera školskih,<br />

stožera razrednih… I još -<br />

izmjene odluka i dopune odluka<br />

tih stožera… A istovremeno<br />

održavati kakvu-takvu nastavu.<br />

S vremenom smo se<br />

navikli i prestali čuditi (a pjesnici<br />

bi trebali biti čuđenje u svijetu,<br />

kako kaže Šimić). Umjesto<br />

soneta, ditiramba i epigrama,<br />

čitali smo nove obavijesti i<br />

provjeravali raspored. Umjesto<br />

romana i priča, provjeravali<br />

smo situaciju u Classroomu.<br />

Umjesto čitanja drama, mi smo<br />

ih proživljavali, a teatar apsurda<br />

postao je naša svakidašnjica.<br />

Svakidašnju jadikovku smo<br />

živjeli, Godota nismo dočekali,<br />

a svakog smo se jutra budili<br />

kao Gregor Samsa.<br />

Stalno smo se nanovo<br />

prilagođavali, prebacivali<br />

iz učionice na digitalne<br />

platforme, premještali termine<br />

testova, pomicali rokove. Uz<br />

skraćene nastavne sate i Zoom<br />

kvadratiće teško je razgovarati<br />

o književnosti, a još teže<br />

„glancati“ jezični standard.<br />

Distopija je postala realnost,<br />

kazališne predstave daleka<br />

prošlost, a literarni susreti<br />

uživo prustovska sjećanja. Za<br />

održavanje scenskih nastupa<br />

na školskom Lidranu dobili<br />

smo propusnicu za dvorište u<br />

zimskim uvjetima, a sretnici na<br />

županijskom Lidranu vidjeli su<br />

kazališne daske (koje ponekad<br />

zaista život znače).<br />

Život je postao san,<br />

online nastava kazna bez<br />

zločina, dolazak u školu kratki<br />

izlet, razgovori traganje za<br />

izgubljenim vremenom, odiseje<br />

su postale virtualne, a u<br />

digitalnim bespućima svi smo<br />

prošli iste putove u mraku, u<br />

znaku traženja.<br />

I na kraju spas u Krležinim<br />

stihovima – kak bu tak bu, a bu<br />

vre nekak kak bu (jer nigdar ni<br />

tak bilo da ni nekak bilo).<br />

Školski Lidrano u novim okolnostima<br />

Novo normalno<br />

24


Kako smo se prilagodili<br />

SA društvene grupe predmeta<br />

Iako smo se prilagodili, ne ponovilo se!<br />

Ove je školske godine<br />

zbog epidemioloških preporuka<br />

nastupila velika reorganizacija<br />

i „novo normalno“: mjerenje<br />

temperature pri dolasku i<br />

odlasku iz škole, nošenje<br />

maski, redovita dezinfekcija,<br />

a kontakti između učenika i<br />

učenika, učenika i nastavnika,<br />

nastavnika i nastavnika svedeni<br />

su samo na one nužne. Ove<br />

smo godine ipak donekle imali<br />

nastavu uživo pa time i priliku<br />

upoznati i doživjeti naše nove<br />

učenike i razrede. No, maske<br />

nam u tome nisu previše izašle<br />

ususret te smo nerijetko morali<br />

pogađati tko je učenik ispod<br />

maske. Maske nisu surađivale<br />

ni prilikom komunikacije<br />

pa smo na neke odgovore,<br />

naročito učenika iz zadnjih<br />

klupa, i to nakon nekoliko<br />

ponavljanja, pokušavali mudro,<br />

ali neodređeno kimati glavom u<br />

znak razumijevanja i potpore.<br />

Nastava se održavala i u<br />

jednoj i u dvije smjene, malo<br />

uživo, malo online, većinom<br />

kombinirano, a raspored se<br />

svako malo mijenjao. Zbog<br />

toga se na trenutke činilo<br />

da je planiranje školskih<br />

obaveza, ali i privatnih, Sizifov<br />

posao. Vjerujemo da su se<br />

povremeno s obiju strana<br />

katedre mogla čuti pitanja<br />

„Jesmo li sutra u školi ili online?<br />

I po kojem ono rasporedu?“.<br />

Zoom nastava svakako<br />

je unijela poboljšanja u<br />

ovogodišnju kvalitetu nastave<br />

te učenicima unatoč nastavi<br />

online dala neki dojam realne<br />

nastave. Bonus je dodatno bio i<br />

taj da smo neki od nas lica svojih<br />

učenika prvi put vidjeli upravo<br />

preko ekrana, uz pokojeg<br />

člana obitelji i zainteresiranog<br />

kućnog ljubimca. No, takva<br />

je nastava učenicima dala i<br />

bezbroj mogućnosti lovljenja<br />

krivina, isključivanje iz nastave<br />

zbog interneta koji „šteka“ i<br />

„izbacuje ih sa Zooma“, sporih<br />

internetskih veza kad je trebalo<br />

predati zadatke ili testove,<br />

kamere koje iz nekog razloga ne<br />

rade, a bilo je tu i igranja igrica<br />

za vrijeme nastave, izležavanja<br />

u krevetu i pojavljivanja<br />

na nastavi u pidžami.<br />

Usavršavali smo se<br />

u osmišljavanju testova i<br />

zadataka kako bismo učenike<br />

mogli što realnije vrednovati,<br />

a učenici su bili vrlo kreativni<br />

u snalaženju i suradnji prilikom<br />

rješavanja. Visoki prosjeci<br />

govore tome u prilog iako smo<br />

ponekad dobivali odgovore i<br />

rješenja na pitanja i zadatke iz<br />

drugih grupa i razreda. Mora se<br />

priznati da je bilo dinamično i<br />

nikad dosadno! Izazova je bilo<br />

– organizacijskih, tehničkih,<br />

stalna neizvjesnost i prilagodbe<br />

rasporeda, planiranih aktivnosti<br />

i obveza, ali uz međusobnu<br />

podršku kolega i dobru<br />

suradnju od strane učenika,<br />

sve smo to izgurali. Naučili smo<br />

biti spremni na sve, naučili smo<br />

se prilagoditi situaciji iz minute<br />

u minutu i mi profesori, ali i<br />

naši učenici. Ova će generacija<br />

učenika zasigurno biti spremna<br />

uhvatiti se ukoštac sa životom,<br />

brzim društvenim promjenama<br />

i svime što život nosi. Iz svega<br />

čovjek može izvući i ono dobro,<br />

no, ipak, ne ponovilo se. Ništa<br />

ne može zamijeniti naše susrete<br />

uživo, žamor u razredu i na<br />

hodnicima te kucanje na vrata<br />

kabineta „jer imaju neko pitanje“<br />

pa završavamo još jednu<br />

izazovnu godinu i podsjećamo<br />

se: „Nigdar ni tak bilo da ni<br />

nekak bilo“ s nadom da se od<br />

jeseni družimo samo „na blizu“.<br />

Klupe čekaju učenike<br />

25


Kako smo se prilagodili<br />

SA tjelesne i zdravstvene kulture<br />

Kako se održavala nastava TZK u<br />

doba pandemije? Kakav je to tjelesni online,<br />

na Classroomu? Iskreno, to je pitanje koje su<br />

postavljali mnogi roditelji, kolege, poznanici...<br />

Eto, kako je to bilo...Pitanja i iskrena<br />

radoznalost (ponekad čak uz malo podsmijeha)<br />

nisu iznenađenje, jer je TZK predmet koji je<br />

vjerojatno najviše vezan upravo za praktični<br />

rad, dvoranu, rekvizite. Prošli smo sve moguće<br />

oblike, verzije i kombinacije – od postavljanja<br />

zadataka na Classroomu, kombinacije jedan<br />

sat u dvorani drugi u učionici, dvorana, ali bez<br />

korištenja rekvizita ili samo nekoliko rekvizita,<br />

Zoom i tako u krug.<br />

Najteži je način svakako bio Classroom,<br />

bez kontakta, komunikacije s učenicima, osim<br />

putem računala. Svijet žamora, vike, trčanja i<br />

skakanja zamijenili su odgovori na računalu.<br />

Zadaci su se svodili na poticanje na vježbanje<br />

te videosnimke u kojima su mogli saznati nešto<br />

novo i korisno. Bilo je tu i dobrih i korisnih<br />

trenutaka, npr. neki su učenici pisali o vlastitim<br />

treninzima, koga prate na društvenim mrežama,<br />

pa smo i mi mogli saznati nešto novo. Bilo je i<br />

zgodnih anegdota, npr. kada su dobili zadatak<br />

da uz video i glazbu nauče korak bečkog valcera<br />

i pošalju fotografiju ili snimku: stizale su snimke<br />

plesa s plišanim medvjedićima, psima, macama,<br />

ali najsretniji su bili roditelji koji su mogli malo<br />

zaplesati sa svojom djecom.<br />

Na predavanjima u razredu i putem<br />

Zooma učilo se o raznim sportovima popularnim<br />

i onim malo poznatim, primjeni IKT-a u sportu<br />

i aplikacijama kojima se mogu bilježiti vlastiti<br />

rezultati, ljetnim i zimskim olimpijskim igrama,<br />

lokomotornom sustavu, gledali su se filmovi, npr.<br />

‘Upoznaj samog sebe’ o obitelji Kostelić, vrlo<br />

inspirativan film, možda najviše maturantima<br />

koji su u niskom startu očekivali početak ispita<br />

državne mature.<br />

Pisali su se i testovi, ispunjavali kvizovi<br />

- sasvim jedan drugi svijet. I zapravo sve je to<br />

bilo jako dobro i poučno jer učenici, zapravo,<br />

malo znaju o sportu i sportskoj kulturi. Sve je<br />

bilo popraćeno različitim filmićima, klipovima,<br />

interesantno, brzo, poučno, ali zapravo gubili<br />

smo osnovnu svrhu, smisao i cilj – kretanje.<br />

Kretanje za što nam služi taj lokomotorni sustav<br />

o kojem smo učili, kretanje koje ćemo mjeriti tim<br />

Eto, kako je to bilo…<br />

aplikacijama o kojima smo učili. Gubili smo na<br />

tom području na kojem smo davno počeli gubiti,<br />

a sada je situacija bila gora nego ikad.<br />

Roditelji su bili najzahvalniji kada je<br />

‘zadaća’ bila da moraju izaći i poslati rezultate<br />

šetnje, trčanja ili vožnje biciklom. Bilo čega. Naši<br />

učenici zadaće i ocjene uzimaju jako odgovorno.<br />

I zapravo, nažalost ili nasreću, mnogi učenici koji<br />

nikada ne bi samostalno počeli vježbati pokrenuli<br />

su se jer su došli u takvo stanje s bolnim leđima<br />

ili uopće lošim općim stanjem da više nisu mogli<br />

izdržati da nešto ne poduzmu.<br />

Vježbalo se putem Zooma. Nekada<br />

pod vodstvom profesora ili je nekoliko učenika<br />

pripremilo vježbe koje su se posložile određenim<br />

redoslijedom i nakon početnih nelagoda<br />

postala je to prava rutina. Vrijeme nam nije<br />

bilo naklonjeno (bio je mračno, kišno, hladno,<br />

nepredvidivo), pa kada smo u rijetkim trenucima<br />

‘bili u školi’, vježbalo se u dvorani. Učenici u<br />

dvorani nisu nosili maske, pa su profesori vrlo<br />

često završavali u samoizolaciji. Koristilo se malo<br />

rekvizita i najviše su uživali maturanti koji su se<br />

znali posložiti u ekipe, po sportovima, opuštajući<br />

se od obaveza i stresa.<br />

U početku smo svi bili presretni kada<br />

smo se vraćali u dvoranu, ali ubrzo su odmah<br />

slijedile izolacije, samoizolacije, pojedini razredi<br />

na Zoomu, nije bilo kontinuiteta, dva vrlo različita<br />

i teško spojiva medija za predmet TZK. Uskoro<br />

smo stoički i bez ikakvih emocija prihvaćali svaku<br />

promjenu, polako otupjeli i zapravo iščekujući<br />

kraj školske godine.<br />

Tako je to bilo...<br />

Nije bilo nikakvih natjecanja, ni<br />

međurazrednih, ni županijskih, ni državnih. Nije<br />

bilo ni Dana sporta, ali smo unatoč tome na<br />

temelju održanih natjecanja i rezultata uspjeli<br />

izdvojiti dvoje odličnih sportaša koji nose titulu<br />

sportaša i sportašice generacije.<br />

26


Kako smo se prilagodili<br />

SA povijesti<br />

Nekako smo se svi<br />

nadali da će online nastava, tj.<br />

barem ona svakodnevna, od<br />

jeseni i početka nove školske<br />

2020./<strong>2021</strong>. godine biti samo dio<br />

povijesti, ali, nažalost, bili smo<br />

u krivu. Opet nas je pandemija<br />

koronavirusa sa svojim novim<br />

valom prikovala za ekrane naših<br />

računala i fizički nas odvojila<br />

jedne od drugih i od naše škole.<br />

Ali <strong>Prva</strong> <strong>gimnazija</strong> <strong>Varaždin</strong> nije<br />

„prva i prava“ zato jer se ne zna<br />

nositi s poteškoćama, nego<br />

baš zato jer sigurno plovi i kroz<br />

olujna razdoblja kao što je ovo u<br />

kojem se nalazimo.<br />

Aktiv povijesti u novoj<br />

nastavnoj godini utvrdio je<br />

SA njemačkoga jezika<br />

Ipak smo se prilagodili<br />

gradivo koje smo morali naučiti u<br />

proljeće 2020. godine, za vrijeme<br />

prvog vala pandemije. Platforma<br />

Classroom apsolvirana je, a<br />

pokazala se kao veoma korisna<br />

za kontakt i razmjenu radnih<br />

materijala s učenicima. Više nije<br />

riječ samo o kriznom alatu, kako<br />

smo na Classroom gledali na<br />

početku, nego ga sada slobodno<br />

možemo smatrati nezamjenjivim<br />

pomoćnim sredstvom za<br />

nastavu, ali i kao preglednu<br />

i ažurnu školsku zbornicu.<br />

Naravno, nije se stalo samo<br />

na Classroomu jer se u novoj<br />

školskoj godini s koronom tražilo<br />

još više prilagođavanja kako<br />

bi učenici što manje u nastavi<br />

SA informatike<br />

osjetili izvanredne okolnosti.<br />

Nastavnici povijesti upoznali su<br />

se i s nekim drugim platformama<br />

i alatima koji doprinose<br />

raznovrsnijoj nastavi, ali i online<br />

provjeri znanja. Exam.net,<br />

Nearpod, Kahoot, Historymap i<br />

dr. samo su neki od alata koje<br />

su nastavnici i učenici koristili<br />

u ovoj nastavnoj godini kako bi<br />

stekli i provjerili znanje i vještine<br />

iz povijesti.<br />

Virus koji nam je<br />

promijenio i slobodno vrijeme<br />

i vrijeme za učenje i posao<br />

pokazao nam je da smo spremni<br />

prilagoditi se načinima koji<br />

su nam možda prije bili teško<br />

zamislivi.<br />

Stalna na tom svijetu samo<br />

mijena jest…<br />

Taj citat Petra Preradovića dolazi<br />

spontano na pamet kad promišljamo kako smo<br />

se u stručnom aktivu njemačkog jezika borili s<br />

posljedicama koje je covid-pandemije ostavila na<br />

naš rad u okolnostima koje je ona diktirala. Nije<br />

bilo lako, a u otežavajuće uvjete rada možemo<br />

ubrojiti stalne promjene rasporeda i neprestano<br />

prilagođavanje novonastalim, često frustrirajućim<br />

situacijama.<br />

Nastava je ipak u odnosu na prošlu<br />

školsku godinu, kada se odvijala preko zadataka i<br />

prezentacija na Classroomu, ove godine bila puno<br />

kvalitetnija jer se radilo preko Zooma u realnom<br />

vremenu.<br />

U nastavi stranog jezika govorenje je jedan<br />

od najvažnijih elemenata, a sada su učenici preko<br />

Zooma mogli koristiti naučena znanja i vještine u<br />

živoj komunikaciji s profesorima i ostalim učenicima<br />

u radu u paru ili u grupi u nastavi na daljinu. To je<br />

bila najveća prednost ove digitalne platforme.<br />

Sve u svemu bilo je izazovno, bilo je teško<br />

i za nastavnike i za učenike, ali smo uspjeli dati<br />

najbolje od sebe.<br />

Radujemo se i nadamo se idućoj coronafree<br />

školskoj godini u školskim klupama.<br />

Classroom i Exam.net<br />

olakšali nam rad<br />

Teška vremena epidemije nastavljaju<br />

se i tijekom ove školske godine. Izmjenjivanje<br />

nastave na daljinu i u školi, promjene rasporeda,<br />

pritisak zbog straha od bolesti i neizvjesnosti. Sve<br />

su to realnosti koje uzrokuju promjenu načina<br />

života na koji učenici, ali ni mi, nismo bili spremni.<br />

Postavljajući specifične, realistične i mjerljive ciljeve<br />

nastojali smo ih odraditi na najbolji mogući način u<br />

postojećim uvjetima.<br />

Iskustvo u korištenju platforme Google<br />

Classrooma od prošle godine uvelike je olakšalo rad<br />

ove godine. Rad na Zoomu za nastavu u realnom<br />

vremenu isto je dobrobit koja nam olakšava. Hvala<br />

velikom Googleu koji nam je osigurao besplatne<br />

licence, kao i ukidanje ograničenja koja su postojala<br />

prije kovida. Za pisane provjere znanja najviše smo<br />

koristili alat Exam.net, trenutno jedan od najboljih<br />

programa za online vrednovanje koji postoje na<br />

tržištu, za koji je sredstva za licencu izdvojila škola,<br />

a koristi se i kod većine ostalih predmeta. Unatoč<br />

odličnoj prilagodbi na postojeću situaciju, ipak se<br />

nadamo da ćemo sljedeće godine ipak više vremena<br />

provoditi u našim učionicama s našim učenicima.<br />

Kao pozitivno možemo izdvojiti iskustva<br />

stečena u radu s online alatima namijenjenim<br />

za rad/nastavu na daljinu, a što ćemo sigurno, u<br />

jednom dijelu nastave, koristiti i ubuduće.<br />

27


Kako smo se prilagodili<br />

SA kemije i biologije<br />

Vidljiv nedostatak praktičnoga rada<br />

Profesori kemije i<br />

biologije u ovoj su školskoj<br />

godini, kao i ostali nastavnici<br />

naše škole, nastavu provodili<br />

u kombinaciji preko Google<br />

Cassrooma i Zooma. Za<br />

razliku od prethodne godine,<br />

kad su učenicima zadavani<br />

samo zadaci u vrijeme online<br />

nastave, ove smo godine imali<br />

kontakt s učenicima u realnom<br />

vremenu, što se pokazalo<br />

boljim rješenjem..<br />

Preporučeno nam je<br />

da zbog zdravlja učenika, a i<br />

našeg, nastavu ne održavamo<br />

punih 45 minuta po školskom<br />

satu. Bilo je teško uskladiti<br />

zahtjeve vezano uz ishode za<br />

kemiju i biologiju s dopuštenim<br />

vremenom i opterećenjem<br />

učenika. Zbog toga su se<br />

pojavljivali nesporazumi i<br />

problemi vezano uz rokove i<br />

opširnost zadataka.<br />

Nastojali smo obogatiti<br />

učenike novim iskustvima<br />

organiziranjem različitih<br />

prirodoslovnih predavanja,<br />

omogućili smo im sudjelovanje<br />

u projektima na međunarodnoj<br />

i državnoj razini te prilike da<br />

samostalno istražuju i borave u<br />

prirodi.<br />

Nastava kemije i<br />

biologije specifična je zbog<br />

toga što se kod tih predmeta<br />

preferira primarni izvor znanja<br />

te praktični rad, što u online<br />

okruženju nije izvedivo.<br />

Učenici su bili usmjereni na<br />

digitalne obrazovne sadržaje<br />

te na samostalne istraživačke<br />

radove koje su mogli izraditi<br />

bez korištenja laboratorijske<br />

opreme. Kvaliteta radova kao<br />

i izbor tema nisu bili onakve<br />

razine kakve su pri radu u<br />

prostorima škole. Veselimo se<br />

povratku u školske klupe.<br />

Nastava na daljinu - naša iskustva, naši izazovi,<br />

naše anegdote (učenička perspektiva)<br />

Ova školska godina, kao i prošla, po<br />

mnogočemu je bila posebna, a najviše se to<br />

osjećalo u provođenju nastave; na sve moguće i<br />

nemoguće načine. U ranu jesen svi smo zajedno<br />

ponovno sjeli u školske klupe, ovoga puta pod<br />

maskama. Mnogi učenici su uz smiješak i čuđenje<br />

komentirali da nikad nisu mislili da će se toliko<br />

veseliti ponovnom ulasku u školsku zgradu.<br />

Doduše, nije sve baš bilo isto kao prije, ali ubrzo<br />

su maske, dezinfekcija ruku i mjerenje temperature<br />

postali samo još jedan dio svakodnevne rutine.<br />

Nažalost, nužan rad u dvije smjene nije<br />

odgovarao svima i doveo je do mnogih rasprava, čak<br />

i na službenim sastancima Vijeća učenika. Žustre<br />

rasprave također su se vodile i oko provođenja<br />

nastave miješanih grupa koje su veći dio godine<br />

provele potpuno online, a tek nedavno prešle na<br />

hibridni model ili “pola-pola”, kako ga neki nazivaju<br />

jer je dio učenika online u drugoj učionici. Kao i<br />

uvijek, mišljenja su podijeljena; nekima odgovara<br />

da se cjelokupna nastava održava u školi pa im<br />

je ostatak dana slobodan, a neki smatraju da<br />

bolji raspored koji hibridni model omogućava<br />

nije vrijedan brojnih tehničkih poteškoća. Naime,<br />

spajanje na Zoom sastanke preko mobitela u<br />

učionici za mnoge je bilo iskustvo “puno šumova,<br />

nespretnih položaja kamera i ponavljanja profesora<br />

unedogled”.<br />

Slične žalbe čule su se i od mnogih učenika<br />

koji su morali pratiti nastavu online iz svojih soba<br />

dok je ostatak razreda sjedio u školskim klupama.<br />

Doduše, neki su uspjeli naći i pozitivnu stranu<br />

modela B - kraće trajanje sata jer “dok profa spoji<br />

sve kablove i dok se svi prijave, pol sata već prođe<br />

i onda me ne stigne pitat”, zadovoljno je primijetio<br />

jedan učenik.<br />

Načini ispitivanja ove su godine bili<br />

neobična mješavina starog i novog pa smo i<br />

profesori i mi upoznali čari Exam.neta i drugih<br />

online platformi. Ispiti uživo također su imali svoja<br />

nova pravila pa smo tako imali najrazličitije metode<br />

distribucije i sakupljanja ispita, ali, kako jedna<br />

učenica kaže, “i to je bolje nego složeni radovi od<br />

prošle godine”. Neki se možda s njom ne bi složili,<br />

no na kraju krajeva svi možemo zaključiti da jedva<br />

čekamo da nam se načini rada ili barem raspored<br />

ne mijenja toliko često. Varietas delectat, rekli bi<br />

stari Rimljani, ali mislim da bi se svi više složili<br />

s našim starima koji kažu: “Čega je previše, ni s<br />

kruhom nije dobro.”<br />

Alisa Pevec, 4.IB<br />

28


Matematički kutak<br />

Večer matematike<br />

Već tradicionalna Večer<br />

matematike održana je 3.<br />

prosinca 2020. u online izdanju<br />

putem Zoom platforme, a učenici<br />

i njihovi profesori zabavljali<br />

su se uz kvizove, organizirano<br />

natjecanje u rješavanju<br />

složenijih zadataka, kviz i igru<br />

asocijacije. Tema ovogodišnjeg<br />

druženja bio je Pitagorin poučak,<br />

a učenici su mogli naučiti podosta<br />

zanimljivosti iz prezentacije i<br />

kviza.<br />

Matematička večer<br />

počela je prezentacijom o<br />

Pitagori i njegovoj družbi<br />

pitagorejaca profesorice Tajane<br />

Golub Mendaš kao doprinos<br />

15. Festival matematike -<br />

“Ekipa za 5+”<br />

međunarodnom<br />

E-twining projektu<br />

Pythagorean Theorem<br />

day u kojem su<br />

sudjelovali učenici<br />

4.g razreda. Nakon<br />

prezentacije učenici su<br />

se zabavljali rješavajući<br />

zadatke u grupi s ciljem<br />

da čim prije dođu do<br />

rješenja i tako dođu do pobjede.<br />

Pod budnim okom profesora<br />

matematike koji su nadgledali<br />

cijelu igru, pobjedu je zaslužila<br />

ekipa MGZ učenika 4.g razreda.<br />

Kviz o životu Pitagore sastavio<br />

je učenik Marko Varga iz 4.g,<br />

a provjeravala se „budnost“ i<br />

praćenje prezentacije.<br />

Najbolju koncentraciju<br />

i brzinu pokazala je<br />

grupa kodnog imena<br />

Ogledalo sastavljena<br />

od učenica iz 4.a<br />

(Nina i Rea) i dvojca<br />

iz 4.g (Teo i Jakov).<br />

Čestitke učenicima koji su<br />

osvojili virtualne nagrade, a<br />

svima ostalima zahvaljujemo na<br />

druženju i vidimo se dogodine,<br />

nadamo se uživo!<br />

Tajana Golub Mendaš, prof.<br />

Dan broja Pi<br />

U četvrtak 6. svibnja<br />

održan je 15. Festival<br />

matematike - "Ekipa za 5+"<br />

u organizaciji Matematičkog<br />

društva "Istra" Pula. Ove godine festival je<br />

održan online zbog epidemiološke situacije.<br />

Na festivalu je sudjelovala jedna ekipa učenika<br />

naše škole. Ime ekipe bilo je TRTENIK, a članovi<br />

su bili učenici 3.g razreda - Iva Vresk, Lovro<br />

Đuranec, Filip Križanić i Viktor Pijanec. Učenici<br />

su se natjecali u kategoriji TERA (treći i četvrti<br />

razred srednje škole). Osvojili su peto mjesto, od<br />

ukupno četrdesetak prijavljenih ekipa. Mentorica<br />

učenicima bila je Nikolina Ivačić. Čestitke<br />

učenicima na inicijativi i odličnom rezultatu!<br />

Nikolina Ivačić, prof.<br />

I ove godine<br />

proslavili<br />

smo<br />

dan obilježavanja<br />

matematičke konstante<br />

pi. Iako ima beskonačno<br />

mnogo decimalnih<br />

mjesta, uobičajeno se piše 3.14 pa se dan broja<br />

π obilježava 14. ožujka. Broj Pi je spojio i dva<br />

najpoznatija genija 20. i 21. stoljeća; naime,<br />

na ovaj se poseban dan rodio Albert Einstein,<br />

a umro Stephen Hawking. Naši učenici su se<br />

zabavili uz prigodne pjesmice i nagradne zadatke<br />

koji su im bili objavljeni na Google Classroomu.<br />

U rješavanju zadataka najbolja se pokazala<br />

učenica 3.e razreda Bela Runjak. Zadatke je<br />

osmislila profesorica Nikolina Ivačić.<br />

Nikolina Ivačić, prof.<br />

29


Matematički kutak<br />

ATOM liga<br />

Učenice 3.g pomele konkurenciju<br />

Tri ekipe naših učenika sudjelovale su na<br />

ekipnom natjecanju ATOM liga. To je natjecanje<br />

osnovnih i srednjih škola u znanju matematike,<br />

fizike i kemije. U kategoriji prvih razreda ekipa<br />

učenika 1.e razreda osvojila je visoko drugo<br />

mjesto. Članovi ekipe bili su Vanda Vrček, Matej<br />

Nöthig i Ivan Puklavec. Mentori učenicima u<br />

školi bili su Marko Zrna (matematika), Anamarija<br />

Bešenić (fizika) i Lidija Klampfl(kemija).<br />

Pobjednice ATOM lige - Marija, Amalija i Iva<br />

Šesto mjesto u kategoriji prvih razreda osvojila<br />

je ekipa u sastavu Jane Kelemen (1.e),<br />

Barbare Kelava (1.g) i Brune Kosmačina (1.g).<br />

Mentori učenicima u školi bili su Andreja Veršić<br />

(matematika), Helena Kanešić (fizika) i Lidija<br />

Klampfl (kemija).<br />

U kategoriji trećih razreda ekipa učenica 3.g<br />

razreda pomela je konkurenciju i osvojila prvo<br />

mjesto, i to drugu godinu zaredom! Članice ekipe<br />

bile su Amalija Rafaj Škriljevečki, Iva Vresk i<br />

Marija Klampfl. Mentori učenicama u školi bili<br />

su Nikolina Ivačić (matematika) i Denis Barčot<br />

(fizika i kemija).<br />

Čestitke svim učenicima, a pogotovo<br />

našim prvakinjama!<br />

Natjecanje udruge Šesterokut<br />

Učenici 3.g razreda Iva Vresk i Viktor<br />

Pijanec sudjelovali su na godišnjem timskom<br />

natjecanju u fizici i matematici u organizaciji<br />

udruge Šesterokut. Cilj Šesterokuta je<br />

popularizirati znanost među mladima,<br />

upoznati učenike s aktualnim temama u fizici<br />

i matematici, približiti im istraživački rad i<br />

potaknuti kreativnost u rješavanju problema.<br />

Ekipa se zvala Volimo Branka te je osvojila 5.<br />

mjesto. Mentori učenicima u školi bili su Denis<br />

Barčot (fizika) i Nikolina Ivačić (matematika).<br />

Čestitke učenicima!<br />

Nikolina Ivačić, prof.<br />

30


Informatički kutak<br />

Centar izvrsnosti za informatiku za srednje škole<br />

u brojkama - naša virtualna sezona<br />

3. mjesto Emerik Vuk, 3. razred,<br />

Elektrostrojarska škola <strong>Varaždin</strong><br />

Kako do vlastitog robota?: 7 učenika<br />

Primjena naprednih algoritama u rješavanju<br />

programskih zadataka: 17 učenika<br />

Broj radionica: 2<br />

Broj grupa: 2<br />

Broj mentora: 5<br />

- voditeljica: Janja Banić, dipl. inf. (<strong>Prva</strong><br />

<strong>gimnazija</strong> <strong>Varaždin</strong>)<br />

- mr.sc. Bojan Banić, prof. (<strong>Prva</strong> <strong>gimnazija</strong><br />

<strong>Varaždin</strong>)<br />

- Vesna Novosel Martinić, prof. (<strong>Prva</strong><br />

<strong>gimnazija</strong> <strong>Varaždin</strong>)<br />

- Dinko Meštrović, prof. (<strong>Prva</strong> <strong>gimnazija</strong><br />

<strong>Varaždin</strong>)<br />

- Marko Šafran, prof. (<strong>Prva</strong> <strong>gimnazija</strong><br />

<strong>Varaždin</strong>)<br />

Učenici, polaznici Centra, su sudjelovali na<br />

županijskom, državnom i na međunarodnom<br />

natjecanju i to kako slijedi:<br />

Županijsko natjecanje – rezultati za prva tri<br />

mjesta:<br />

Kategorija Algoritmi – polaznici radionice<br />

primjene naprednih algoritama:<br />

1. mjesto Noah Sitar, 1.razred, <strong>Prva</strong><br />

<strong>gimnazija</strong> <strong>Varaždin</strong><br />

2. mjesto Barbara Kelava, 1. razred, <strong>Prva</strong><br />

<strong>gimnazija</strong> <strong>Varaždin</strong><br />

3. mjesto Bruno Kosmačin, 1. razred,<br />

<strong>Prva</strong> <strong>gimnazija</strong> <strong>Varaždin</strong><br />

1. mjesto Nikola Kušen, 4. razred, <strong>Prva</strong><br />

<strong>gimnazija</strong> <strong>Varaždin</strong><br />

2. mjesto Marko Varga, 4. razred, <strong>Prva</strong><br />

<strong>gimnazija</strong> <strong>Varaždin</strong><br />

3. mjesto Gašpar Haramija, 4. razred,<br />

<strong>Prva</strong> <strong>gimnazija</strong> <strong>Varaždin</strong><br />

Dvanaest se učenika plasiralo na All Star<br />

American Computer Science League, finale<br />

koje je i ove godine održano online. Učenici su<br />

se u programiranju i problemskim zadacima<br />

natjecali isključivo individualno. Iako su zadaci<br />

bili opsežniji i teži, naši su učenici ostvarili<br />

iznimne rezultate. Emanuel Tukač iz 2.g<br />

osvojio je zlatnu medalju uz 100% riješenost<br />

svih zadataka, dok je Bruno Kosmačin iz 1.g<br />

osvojio srebrnu medalju.<br />

Čestitamo svim natjecateljima, sudionicima<br />

ACSL finala, a posebno osvajačima medalja!<br />

Sljedeće školske godine pripremamo<br />

iznenađenja i nove radionice, vidimo se u<br />

Centru!<br />

Janja Banić, dipl.inf.<br />

voditeljica Centra izvrsnosti za srednje škole<br />

1. mjesto Emanuel Tukač, 2. razred, <strong>Prva</strong><br />

<strong>gimnazija</strong> <strong>Varaždin</strong><br />

2. mjesto Vito Mudri, 2. razred, <strong>Prva</strong><br />

<strong>gimnazija</strong> <strong>Varaždin</strong><br />

1. mjesto Ivo Gabud, 3. razred, <strong>Prva</strong><br />

<strong>gimnazija</strong> <strong>Varaždin</strong><br />

2. mjesto Viktor Pijanec, 3. razred, <strong>Prva</strong><br />

<strong>gimnazija</strong> <strong>Varaždin</strong><br />

31


Informatički kutak<br />

ACSL All-Star <strong>2021</strong>: zlato i srebro za učenike Prve!<br />

Unatoč pandemiji u školskoj godini<br />

2020./<strong>2021</strong>. na ACSL natjecanju ponovno su<br />

sudjelovala 2 tima učenika Prve gimnazije<br />

<strong>Varaždin</strong>, ujedno i polaznici Centra izvrsnosti<br />

iz informatike <strong>Varaždin</strong>ske županije. U 4<br />

kvalifikacijska kola sudjelovalo je više od 500<br />

škola iz SAD-a, Kanade, Europe i Azije u više<br />

različitih kategorija, a učenici Prve gimnazije<br />

<strong>Varaždin</strong> uspjeli su se ponovno kvalificirati na<br />

finalno All Star American Computer Science<br />

League natjecanje koje se i ove godine, zbog<br />

poznatih okolnosti, umjesto u SAD-u održalo<br />

online 29. svibnja <strong>2021</strong>. godine. U konkurenciji<br />

451 učenika u kategoriji Senior i 580 učenika u<br />

kategoriji Intermediate iz cijelog svijeta sudjelovali<br />

su i učenici naše škole iz oba kvalificirana tima.<br />

Ove su se godine učenici natjecali<br />

isključivo individualno na način da se prvi dio<br />

natjecanja sastojao od 3 sata programiranja, a<br />

drugi od rješavanja čak 20 problemskih zadataka<br />

u vremenskom roku od jednog sata. Ostvareni<br />

rezultati ponovno su bili odlični - osvojene su<br />

2 medalje. U timu Intermediate zlatnu medalju<br />

osvojio je Emanuel Tukač iz 2.g s maksimalnim<br />

osvojenim brojem bodova, a učenik Bruno<br />

Kosmačin iz 1.g osvojio je srebrnu medalju.<br />

Osim navedenih učenika vrlo visok plasman<br />

ostvarili su i ostali učenici koji su sudjelovali na<br />

natjecanju, a to su Nikola Kušen (4.g), Marko<br />

Varga (4.g), Jakov Novak (4.g), Gašpar Haramija<br />

(4.g), Teo Putarek (4.g), Viktor Pijanec (3.g), Vito<br />

Mudri (2.g), Barbara Kelava (1.g), Jana Furdi<br />

(1.g), Marko Sokol (1.g) i Noah Sitar (1.g). Svi<br />

nagrađeni učenici osvojili su vrijedne nagrade<br />

koje će im biti poslane na kućnu adresu.<br />

Na taj smo način obogatili kolekciju<br />

medalja osvojenih na međunarodnim<br />

informatičkim natjecanjima, a nadamo se<br />

sudjelovanju na natjecanju i sljedeće godine,<br />

ali ovoga puta uživo. Mentor učenicima je prof.<br />

Bojan Banić. Velike čestitke svima!<br />

Bojan Banić, prof.<br />

Diplome za nagrađene učenike<br />

32


Informatički kutak<br />

Hrvatsko otvoreno natjecanje u informatici - HONI<br />

2020./<strong>2021</strong>.<br />

Hrvatsko otvoreno<br />

natjecanje u informatici<br />

natjecanje je u<br />

programiranju putem<br />

interneta na koje se<br />

mogu prijaviti svi zainteresirani učenici iz Hrvatske,<br />

ali i cijelog svijeta. Ovaj je program Hrvatski savez<br />

informatičara pokrenuo 2006. godine, a cilj mu je<br />

priprema nadarenih učenika informatičara osnovnih i<br />

srednjih škola Hrvatske za informatička natjecanja te<br />

za natjecanja i pripreme mladih informatičara Europe<br />

i svijeta prije međunarodnih natjecanja.<br />

Natjecanje se odvijalo tijekom cijele školske<br />

godine kroz šest kola, a ove se godine sve izvodilo<br />

pod malo drugačijim uvjetima zbog epidemiološke<br />

situacije.<br />

Svako kolo trajalo je tri sata, a rješavalo se<br />

sedam zadataka u programskim jezicima Pascal, C,<br />

C++, Python i Java. Ove su godine najbolja mjesto<br />

ostvarili Bruno Kosmačin (1.g), koji je u kategoriji<br />

prvih razreda zauzeo visoko četvrto mjesto, te Nikola<br />

Kušen (4.g), koji je u kategoriji četvrtih razreda zauzeo<br />

odlično peto mjesto. U kategoriji trećih razreda najbolji<br />

je bio Viktor Pijanec (3.g) s osvojenim 15. mjestom,<br />

a u kategoriji drugih razreda Emanuel Tukač (2.g) na<br />

17. mjestu.<br />

Sudjelovali su i Gašpar Haramija (4.g), Ivo<br />

Gabud (3.g), Barbara Kelava (1.g), Noah Sitar(1.g),<br />

Filip Grabar (1.f) i Viktor Vrtar (1.g).<br />

Čestitam svim učenicima na ostvarenim rezultatima!<br />

Vladimir Mikac, prof.<br />

Generacija NOW <strong>2021</strong><br />

U školskoj godini<br />

2020./<strong>2021</strong>. nastavili smo<br />

sudjelovati na projektu<br />

generacije NOW <strong>2021</strong> unatoč<br />

tome što smo veliki dio<br />

nastave održali online. Naziv<br />

ovogodišnjeg projekta bio je<br />

Samovozeći robot. Robot je<br />

napravljen po uzoru na već<br />

postojeće slične robote, a cilj<br />

mu je zaobilaženje prepreka<br />

pomoću ultrazvučnog<br />

senzora. Robot ima veliki broj<br />

mogućnosti koje su ograničene<br />

arhitekturom razvojnog sučelja<br />

Arduino i maštom korisnika.<br />

Sastoji se od karoserije koju su<br />

učenici sami dizajnirali i ispisali<br />

na 3D pisaču te od elektroničkih<br />

dijelova koje je većim dijelom<br />

nabavio organizator. Učenici<br />

su na taj način mogli vidjeti<br />

primjenu Arduina i robotike u<br />

budućnosti, što ih priprema za<br />

izazove koje uključuju kreativni<br />

dizajn, razvoj i implementaciju<br />

budućih projekata.<br />

Projekt su predstavili<br />

učenici 4.g razreda Gašpar<br />

Haramija, Marko Varga i Jakov<br />

Novak, a od nastavnika bili<br />

su uključeni Dinko Meštrović,<br />

Marko Šafran, Vesna Novosel-<br />

Martinić, Bojan Banić i Janja<br />

Banić.<br />

Zahvaljujući velikom<br />

G E N E R A C I J A N O W 2 0 2 1 .<br />

samovozeći<br />

robot<br />

Institut za razvoj i inovativnost mladih<br />

interesu učenika te iznimnoj<br />

koristi primjene IT-a u praksi,<br />

sigurno ćemo i dalje sudjelovati<br />

na sličnim projektima.<br />

Bojan Banić, prof.<br />

P R V A G I M N A Z I J A<br />

V A R A Ž D I N<br />

33


Informatički kutak<br />

Međunarodno<br />

natjecanje<br />

Dabar 2020<br />

Ove je školske<br />

godine čak 160<br />

učenika Prve gimnazije<br />

<strong>Varaždin</strong> sudjelovalo na<br />

međunarodnom natjecanju<br />

Dabar. U jedinstvenoj<br />

kategoriji za srednjoškolce<br />

GigaDabar čak dvadeset<br />

učenika plasirano je među<br />

10% najboljih na državnoj<br />

razini. Ipak, najbolji rezultat<br />

postigao je učenik Samuel<br />

Hublin, 4.e, osvojivši 10,94<br />

bodova od ukupno mogućih<br />

12.<br />

Naši su učenici time<br />

ponovno potvrdili znanje<br />

iz informatike i računalnog<br />

razmišljanja, te se nadamo<br />

sličnim rezultatima i sljedećih<br />

godina. Bravo!<br />

Bojan Banić, prof.<br />

Europe Code Week i Computer<br />

Science Education Week<br />

U našoj se školi i ove godine od 10. do 25.<br />

listopada 2020. godine, povodom Europskog tjedna<br />

programiranja (EU Code Week), održao niz radionica<br />

s ciljem popularizacije i promocije programiranja.<br />

Održane radionice bile su: Pseudodabar -<br />

računalno razmišljanje u rješavanju problema, mikrobit@prvoj -<br />

upoznavanje učenika s mikrobit mikroračunalima, Uvod u Python<br />

- upoznavanje učenika s interaktivnim sučeljem, Online evaluatori<br />

- upoznavanje učenika s različitim online evaluatorima prilikom<br />

učenja programiranja, HTML/CSS - upoznavanje učenika s html<br />

i CSS jezicima. Na radionicama su sudjelovali svi učenici koji<br />

pohađaju predmet Informatika. <strong>Prva</strong> <strong>gimnazija</strong> <strong>Varaždin</strong> na taj se<br />

način već osmu godinu zaredom pridružila inicijativi koja je ove<br />

godine obuhvaćala više od 50 zemalja svijeta s više od milijun<br />

uključenih učenika i ostalih zainteresiranih.<br />

Na satovima Informatike sudjelovali<br />

smo od 7. do 13. prosinca 2020. godine i na<br />

inicijativi Computer Science Education Week,<br />

koja se ovoga puta održala u online izdanju.<br />

Inače, Sat kodiranja globalni je pokret pokrenut radi demistifikacije<br />

programiranja. U navedenom terminu, tijekom jednog školskog<br />

sata, sudjeluje više od 100 milijuna učenika iz cijelog svijeta.<br />

Događaj je pokrenula neprofitna organizacija Code.org uz podršku<br />

najvećih svjetskih kompanija kao što su Facebook, Google,<br />

Microsoft, Apple, Amazon, uprave brojnih sveučilišta te mnogi<br />

drugi. U našoj je školi inicijativa provedena tako da su profesori<br />

informatike Bojan Banić, Vesna Novosel-Marinić i Vladimir Mikac<br />

u većini razreda koji slušaju predmet Informatiku omogućili<br />

učenicima rješavanje niza zanimljivih algoritamskih zadataka<br />

vezanih uz gradivo koje uče, a te su zadatke posebno pripremili<br />

organizatori za takvu vrstu događaja. Zahvaljujući velikom<br />

interesu, sigurno ćemo nastaviti s organizacijom takvih aktivnosti.<br />

Vježbaonica za studente FOI-a<br />

Bojan Banić, prof.<br />

Unatoč<br />

održavanju<br />

nastave<br />

u online<br />

okruženju i<br />

ove smo školske godine nastavili<br />

uspješnu suradnju s kolegama<br />

s Fakulteta organizacije i<br />

informatike u <strong>Varaždin</strong>u čiji<br />

studenti smjera Informatika<br />

u obrazovanja pohađaju i<br />

odrađuju stručnu praksu iz<br />

predmeta Metodika. Studenti<br />

smjera PPDMI (Pedagoškopsihološko-didaktičkometodička<br />

izobrazba) i redovni<br />

studenti smjera Informatika u<br />

obrazovanju odradili su po tri<br />

sata javnih predavanja te jedan<br />

sat individualna predavanja<br />

na satovima informatike. Osim<br />

toga, studenti pohađaju stručnu<br />

praksu, i to 10 sati nastave<br />

informatike, a redovni studenti<br />

još i nastavu ostalih predmeta.<br />

Profesori mentori<br />

studentima su Vesna Novosel-<br />

Martinić i Bojan Banić koji svojim<br />

savjetima i uputama pomažu u<br />

izvođenju nastave i pripremama<br />

za rad s učenicima te ih na kraju<br />

ocjenjuju.<br />

Bojan Banić, prof. i<br />

Vesna Novosel-Martinić, prof.<br />

34


Informatički kutak<br />

Škola budućnosti by STEMI i Infobip<br />

Naša je škola bila<br />

odabrana kao jedina srednja<br />

škola u <strong>Varaždin</strong>skoj županiji koja<br />

je sudjelovala u projektu Škola<br />

budućnosti by STEMI & Infobip koji je<br />

trajao od 1. travnja do 1. srpnja <strong>2021</strong>.<br />

Nastavnici i učenici koji su sudjelovali<br />

u projektu izrađivali<br />

su, uz mentorstvo<br />

Infobipovih inženjera<br />

i stručnjaka,<br />

ChatBotove vezane<br />

uz ključne probleme<br />

današnjeg društva i<br />

na taj način prikupili<br />

najnaprednija znanja<br />

i vještine na polju<br />

umjetne inteligencije. Jedan od<br />

ciljeva ovog projekta jest smanjivanje<br />

jaza koji postoji između IT sektora i<br />

obrazovanja te postavljanje Hrvatske<br />

među predvodnike u učenju<br />

umjetne inteligencije kod mladih i<br />

Dan sigurnijeg interneta <strong>2021</strong>.<br />

Dan sigurnijeg interneta<br />

prigodno je obilježen 9. veljače<br />

<strong>2021</strong>. u organizaciji profesora<br />

informatike Bojana Banića,<br />

Vesne Novosel-Martinić i<br />

Vladimira Mikaca. Navedenog<br />

su dana na redovnim satovima<br />

informatike na radionicama<br />

učenici dobili dodatne<br />

informacije o prednostima i<br />

nedostacima interneta, zaštiti<br />

osobnih podataka, nasilju<br />

preko interneta, mogućnostima<br />

komunikacije uporabom<br />

interneta, internetskim<br />

prijevarama, opasnostima<br />

na društvenim mrežama,<br />

kao i načinima zaštite<br />

vlastite privatnosti. Nakon<br />

radionice učenici su pomoću<br />

mobilne aplikacije,<br />

razvijene unutar<br />

Centra za sigurniji<br />

internet, provjerili<br />

svoje znanje, a<br />

na taj su način<br />

ujedno sudjelovali<br />

i u nagradnoj<br />

igri s vrijednim<br />

nagradama.<br />

Inače, Dan sigurnijeg<br />

interneta obilježava se u<br />

više od 140 zemalja svijeta u<br />

koordinaciji zajedničke mreže<br />

Insafe/INHOPE, uz potporu<br />

Europske komisije i nacionalnih<br />

centara za sigurniji internet u<br />

Europi. U Republici Hrvatskoj<br />

koordinator aktivnosti je Centar<br />

za sigurniji internet s brojnim<br />

partnerima i suradnicima.<br />

Važnost navedene<br />

tematike svakim je danom<br />

sve veća za učenike, tako da<br />

ćemo takve i slične aktivnosti<br />

nastaviti provoditi i nadalje.<br />

Bojan Banić, prof.<br />

njihovo poticanje na inovativnost i<br />

poduzetništvo jer će upravo oni biti<br />

budući lideri uspješnih tehnoloških<br />

kompanija poput Infobipa. Unatoč<br />

velikom interesu među učenicima za<br />

ovaj projekt ChatBotove su uspješno<br />

izradili Leonard Pokos (1.a), Matej<br />

Nothig (1.e), Vanda Vrček (1.e)<br />

i Petar Ivan Topolnjak (1.e), a<br />

mentori su bili profesori Bojan Banić<br />

i Krunoslav Rukelj. Nakon vrlo<br />

zanimljivog i uspješno odrađenog<br />

projekta veselimo se i budućim<br />

sličnim projektima.<br />

Bojan Banić, prof.<br />

Oracle<br />

akademija u<br />

Prvoj gimnaziji<br />

<strong>Varaždin</strong><br />

Oracle akademija (Oracle<br />

Academy), čiji smo član od<br />

svibnja 2016. godine, globalni je<br />

edukacijski program prisutan u<br />

više od 120 zemalja širom svijeta,<br />

a nudi mogućnosti unapređenja<br />

znanja, razvoja vještina i inovacija<br />

u području informacijskih<br />

znanosti i računalne tehnologije.<br />

Zahvaljujući navedenom<br />

programu, svim naših učenicima<br />

i nastavnicima omogućeno<br />

je stjecanja raznovrsnih<br />

kompetencija iz područja<br />

informacijskih tehnologija koji<br />

postaju osposobljeni za polaganje<br />

stručnih certifikata koje potražuju<br />

razne tvrtke, ali i obrazovne<br />

ustanove. Na taj su način učenici<br />

3.IB razreda koji pohađaju<br />

predmet Computer Science, dobili<br />

mogućnost edukacije iz područja<br />

programiranja u Javi, a neki od<br />

njih steći će i međunarodno<br />

priznati Oracle certifikat.<br />

Bojan Banić, prof.i<br />

Vesna Novosel-Martinić, prof.<br />

35


Prirodoslovni kutak<br />

Centar izvrsnosti za biologiju<br />

Ova je nastavna<br />

godina u Centru<br />

izvrsnosti za biologiju bila potpuno<br />

drugačija od svih dosadašnjih<br />

jer zbog važećih epidemioloških<br />

mjera nismo mogli održavati<br />

praktične radionice. No, to nikako<br />

ne znači da su se biolozi odlučili<br />

ući u stanje hibernacije. Voditelji,<br />

mentori i učenici zasukali su<br />

rukave i ponovno pokazali da se<br />

uz mnogo želje i ljubavi prema<br />

biologiji puno toga može postići<br />

bez obzira na okolnosti. Bilo je<br />

tu stvarno svega, pa najbolje<br />

počnimo redom.<br />

Martina Vidović i Marko<br />

Šafran (voditelji Centra) uspješno<br />

Jan Špiclin<br />

su završili međunarodni studij<br />

za rad s darovitim učenicima<br />

(Radboud International Training<br />

on High Ability) i stekli zvanje<br />

RITHA Practitioner in Gifted<br />

Education. Stečena znanja<br />

koristit ćemo za daljnju edukaciju<br />

mentora, razvoj novih programa,<br />

detekciju visokomotiviranih<br />

učenika za područje prirodoslovlja<br />

te poticanje polaznika na<br />

kritičko razmišljanje i rješavanje<br />

problema. Nakon voditelja,<br />

na redu su i mentori što će<br />

dodatno doprinijeti kvaliteti našeg<br />

programa.<br />

Sve smo češći gosti<br />

Metodike nastave biologije na<br />

Prirodoslovno-matematičkom<br />

fakultetu u Zagrebu, uvijek se rado<br />

odazovemo pozivu i prenosimo<br />

pozitivna iskustva iz našeg<br />

Novi laboratorij<br />

rada. Voditeljica Martina Vidović<br />

sudjelovala je u online nastavi<br />

seminara uz kolegij Metodička<br />

praksa nastave biologije te sa<br />

studentima, voditeljima kolegija<br />

i gostima podijelila iskustva na<br />

temu ˝Daroviti učenici u učenju<br />

biologije˝.<br />

Donosimo i odlične vijesti<br />

o postignućima naših učenika<br />

na natjecanjima i smotrama. Već<br />

treću godinu zaredom u sklopu<br />

Centra djeluje i Klub istraživača<br />

u kojem učenici imaju priliku uz<br />

pomoć mentora samostalno raditi<br />

na istraživačkim projektima. Tako<br />

je naš višegodišnji polaznik Jan<br />

Špiclin (3.c) svojim istraživačkim<br />

radom na temu „Utjecaj<br />

nanočestica srebra na oksidacijski<br />

stres u obične lucerne (Medicago<br />

sativa L.)” u studenom sudjelovao<br />

na državnom Natjecanju iz<br />

biologije za šk. god. 2019./20.<br />

i osvojio odlično treće mjesto,<br />

a posebno nas veseli da su od<br />

svih sudionika Janov razgovor<br />

s povjerenstvom i odgovori na<br />

pitanja ocijenjeni najboljom<br />

ocjenom. Klub istraživača pružio<br />

je logističku podršku Janu pri izradi<br />

njegovog rada za sudjelovanje<br />

na natjecanju „Znastvenik u<br />

meni“ (ZUM) radom „Utjecaj<br />

temperature na antioksidacijski<br />

kapacitet kod jabuke”. Janov je<br />

rad ocijenjen najvišim ocjenama<br />

žirija i recenzenata, čime mu je<br />

pripalo prvo mjesto i poziv na<br />

završnicu natjecanja.<br />

Izvrsni rezultati dolaze i iz<br />

kategorije znanja. Učenice Vanda<br />

Vrček (1.e) i Viktorija Lukaček<br />

(4.g) sudjelovale su na državnom<br />

Natjecanju iz biologije za šk. god.<br />

2020./21. te osvojile redom 5. i 7.<br />

mjesto. Velike čestitke šaljemo<br />

Janu, Vandi i Viktoriji!<br />

Pripremili smo i jednu<br />

veliku novost za sve polaznike u<br />

sljedećoj školskoj godini. Sigurno<br />

ste prolazili hodnicima i pitali se<br />

kakva to buka dolazi iz prostora<br />

biološke zbirke. Sada vam s<br />

velikim veseljem možemo reći<br />

da se radi o potpuno novom<br />

laboratoriju za molekularnu<br />

biologiju s namještajem<br />

prilagođenim istraživačkom<br />

radu. Od uređaja vas čekaju<br />

Janov plakat<br />

mikrobiološki kabinet za rad u<br />

sterilnim uvjetima, PCR uređaj<br />

za umnažanje DNA molekula,<br />

ultracentrifuge, ultrazvučna kupelj<br />

i još mnogo mnogo toga.<br />

Dragi učenici, nadamo<br />

se da će vas ovi odlični rezultati<br />

i novosti koje za vas pripremamo<br />

motivirati da nam se pridružite<br />

sljedeće godine. Što sve radimo u<br />

Centru, saznajte na našoj mrežnoj<br />

stranici i Instagram profilu,<br />

potražite nas na cib_varazdin.<br />

Vidimo se!<br />

Voditelji Centra:<br />

Martina Vidović, prof. biologije<br />

Marko Šafran, dipl. ing.<br />

molekularne biologije<br />

36


Prirodoslovni kutak<br />

Biosigurnost i biozaštita<br />

Pilot-projekt Biosigurnost i biozaštita – izvannastavna<br />

aktivnost u osnovnim i srednjim školama<br />

Republike Hrvatske<br />

Članovi grupe Biosigurnost i biozaštita s voditeljicom<br />

Pandemija koronavirusa svima nam je<br />

promijenila živote na mnogim razinama. Osim<br />

što je nastava ove školske godine uglavnom<br />

bila održana na daljinu, uvedena je i nova<br />

izvannastavna aktivnost kao dio pilot-projekta -<br />

Biosigurnost i biozaštita. Nositelji pilot-projekta<br />

su Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran<br />

Mihaljević“ te Hrvatsko društvo za biosigurnost<br />

i biozaštitu. Partner u pilot-projektu je Osnovna<br />

škola Vijenac. Učenici koji su se uključili u ovu<br />

izvannastavnu aktivnost su Martin Horvat,<br />

2.c, Marija Erceg, 2.c, Lorena Fluksek, 2.c,<br />

Lara Vrček, 3.f, Angela Mesarić, 3.f, Elizabeth<br />

Marković, 3.f, Martina Ivačić, 3.f, Elena Gluhak,<br />

3.f, Franka Šegović, 3.c i Jan Špiclin, 3.c.<br />

Izvannastavnu aktivnost vodila je<br />

profesorica Tihana Čus Slatković. Polaznici<br />

ove vrlo zanimljive, a u ovo doba i vrlo korisne,<br />

izvannastavne aktivnosti tijekom godine učili su<br />

o epidemiologiji, cjepivima, virusima i virusnoj<br />

građi, bakterijama, sporama, širenju patogena,<br />

emergentnim i re-emergentnim bolestim, itd.<br />

Glavni ciljevi projekta bili su: upoznati što<br />

veći broj učenika diljem Hrvatske s važnošću<br />

stručnog, znanstvenog, globalnog i osobnog<br />

pristupa u sprječavanju širenja infektivnih<br />

bolesti, prepoznati istinite informacije u<br />

medijskom prostoru te pobuditi i razviti interes za<br />

STEM područje, istraživanja i suradnički odnos<br />

između učenika. Osim ispunjavanja<br />

osnovnih ishoda programa projekta,<br />

povodom Dana Prve gimnazije<br />

<strong>Varaždin</strong> u listopadu 2020., pod<br />

vodstvom mentorice, održali smo<br />

online predavanje "Zaštitne maske<br />

i korona virus: kako i zašto?". Na<br />

kraju godine prikupili smo sve<br />

svoje radove i izradili e-izložbu<br />

u virtualnom prostoru kojim svi<br />

zainteresirani mogu prošetati na<br />

svojim računalima ili pametnim<br />

mobitelima. Proveli smo anketu<br />

u kojoj smo prikupljali mišljenja<br />

osoba svih dobnih skupina i njihovu<br />

upoznatost s novim cjepivima protiv<br />

SARS-CoV-2 virusa. Saznali smo<br />

da mnogo protivljenja cjepivima<br />

često proizlazi iz neznanja o mehanizmima<br />

djelovanja cjepiva, no isto tako saznali smo da<br />

se unatoč tome većina ispitanika ipak želi cijepiti.<br />

Također, napravili smo istraživanje u kojem smo<br />

ispitivali utjecaj nošenja i nenošenja maske<br />

Natjecatelji s mentoricom prilikom snimanja videa<br />

na količinu spora plijesni prilikom izdisanja.<br />

Nošenje maske, dakako, sprječava širenje<br />

spora plijesni u zrak. Osim toga, izradili smo<br />

poster obogaćen digitalnim materijalima i snimili<br />

video koji smo poslali u Osnovnu školu Vijenac<br />

na Državnu smotru učeničkih radova natjecanja<br />

iz Biosigurnosti i biozaštite. Predstavljanje<br />

učeničkih radova bilo je održano 2. lipnja.<br />

Jan Špiclin, 3.c<br />

Udruga BIOM i JU „PRIRODA<br />

VARAŽDINSKE ŽUPANIJE“.<br />

37


Prirodoslovni kutak<br />

Biosigurnost i biozaštita<br />

Tim iz Prve osvojio 2. mjesto na Državnoj smotri<br />

učeničkih radova natjecanja iz Biosigurnosti i biozaštite<br />

Ulaskom u finalni<br />

mjesec ove nastavne godine<br />

započelo je natjecanje iz<br />

Biosigurnosti i biozaštite koje<br />

se održalo na daljinu putem<br />

Adobe Connecta. Biosigurnost<br />

i biozaštita izvannastavna<br />

je aktivnost koja je dio pilotprojekta<br />

i održavala se ove<br />

godine u brojnim osnovnim i<br />

srednjim školama, no natjecale<br />

su se 34 srednje i 47 osnovne<br />

škole iz cijele Hrvatske. Na<br />

natjecanju su, uz mene,<br />

sudjelovale i Marija Erceg 2.c,<br />

Predavanje Zaštitne maske<br />

i korona virus: kako i<br />

zašto?<br />

Lorena Fluksek 2.c, Elena<br />

Gluhak 3.f te Franka Šegović<br />

3.c. Svojim izvrsnim plakatom<br />

obogaćenim digitalnim<br />

sadržajima te videouratkom<br />

osvojili smo visoko 2. mjesto u<br />

konkurenciji srednjih škola. Za<br />

natjecanje nas je pripremala<br />

profesorica Tihana Čus<br />

Slatković. Našim izvrsnim<br />

rezultatom osvojili smo<br />

prigodne nagrade, a mentorica<br />

priliku da posjeti Kliniku za<br />

infektivne bolesti „Dr. Fran<br />

Mihaljević“.<br />

Zahvala svim članovima<br />

grupe koji nisu mogli sudjelovati<br />

u natjecanju zbog ograničenja<br />

broja učenika, no pomogli su<br />

u izradi materijala i pridonijeli<br />

osvajanju visokih bodova iz<br />

plakata i videouratka: Martin<br />

Horvat 2.c, Lara Vrček 3.f,<br />

Martina Ivačić 3.f, Elizabeth<br />

Marković 3.f, Angela Mesarić<br />

3.f.<br />

Jan Špiclin, 3.c<br />

Virtualna izložba<br />

„Ratovi protiV nevidljivih<br />

neprijatelja“<br />

U sklopu proslave 384. godišnjice škole, dana<br />

15. listopada 2020. godine, sudionici grupe Biosigurnost i<br />

biozaštita pod vodstvom mentorice Tihane Čus Slatković<br />

održali su aktualno i zanimljivo predavanje. Tom su prilikom<br />

javnost upoznali s pilot-pojektom Biosigurnost i biozaštita,<br />

koji se ove godine prvi put održava kao izvannastavna<br />

aktivnost u osnovnim i srednjim školama Republike<br />

Hrvatske, pa tako i na našoj školi. Učenici su održali<br />

prezentaciju u kojoj su govorili o epidemijama i uzročnicima<br />

bolesti koji su tijekom povijesti mijenjali demografsku sliku<br />

svijeta. Osvrnuli su se na trenutnu pandemiju koronavirusa<br />

te objasnili građu korona virusa i njegovo djelovanje,<br />

objasnili načine kojima se može najbolje od njega zaštititi,<br />

istaknuli podatke u pogledu rasprostranjenosti tog virusa<br />

u Republici Hrvatskoj te pričali o mogućem utjecaju koji bi<br />

nadolazeća gripa i vremenske promjene (zimski mjeseci)<br />

mogli imati na pandemiju.<br />

Na kraju predavanja prikazan je kratak video<br />

u kojem su glavnu ulogu imale osobe koje stoje na prvoj<br />

crti obrane nas i Hrvatske te svoje živote posvećuju borbi<br />

protiv spomenutog virusa, žrtvujući sebe i svoje zdravlje za<br />

najteže oboljele. Radi se, naravno, o liječničkom osoblju,<br />

a u videu su bili prikazani zaposlenici Klinike za infektivne<br />

bolesti „Dr. Fran Mihaljević“. Porukom „Nosimo masku,<br />

držimo fizičku distancu, dezinficirajmo ruke, zaštitimo sebe<br />

i druge!“ pozvali smo sve da njima, ali ih svima nama,<br />

pomognu i pridonesu suzbijanju pandemije.<br />

Tihana Čus Slatković, prof.<br />

Približavajući se<br />

kraju jedne sve samo ne<br />

uobičajene školske godine,<br />

u kojoj je inovativnost<br />

i orginalnost posebno<br />

dolazila do izražaja<br />

zbog nedostupnosti mnogih načina komunikacije,<br />

učenja i poučavanja na koje smo navikli, članovi<br />

izvannastavne aktivnosti "Biosigurnost i biozaštita",<br />

pod vodstvom mentorice Tihane Čus Slatković,<br />

prikupili su sve svoje radove i pripremili e-izložbu u<br />

virtualnom prostoru. Na taj su način, uloživši znatan<br />

trud, zainteresiranoj javnosti predstavili svoje radove<br />

u obliku stripova, rezultata istraživačkog rada „Utjecaj<br />

nošenja maski na količinu izdahnutih spora plijesni<br />

u zrak“, aktualnih informacija vezanih uz pandemiju<br />

virusa SARS-CoV-2 te podataka iz znanstvene<br />

literature o postojećim cjepivima protiv COVID-19.<br />

Članove spomenute izvannastavne aktivnosti činili<br />

su Martin Horvat iz 2.c, Marija Erceg iz 2.c, Lorena<br />

Fluksek iz 2.c, Lara Vrček iz 3.f, Angela Mesarić iz 3.f,<br />

Elizabeth Marković iz 3.f, Martina Ivačić iz 3.f, Elena<br />

Gluhak iz 3.f, Jan Špiclin iz 3.c i Franka Šegović iz<br />

3.c. Virtualna izložba za posjet putem računala ili<br />

pametnih telefona bila je otvorena za javnost tijekom<br />

svibnja <strong>2021</strong>., a pristup je bio moguć preko QR koda<br />

ili skraćene poveznice na pozivu izložbe.<br />

Tihana Čus Slatković, prof.<br />

38


Prirodoslovni kutak<br />

Ornitološki projekt građanske znanosti i/ili<br />

prilika za odmak od računala<br />

Srednjoškolci pomažu znanstvenicima<br />

Tijekom ove školske godine situacija<br />

je malo ograničila naše birdwatch aktivnosti<br />

koje već nekoliko godina provodimo uz rijeku<br />

Dravu, ali nismo se predali, dokazali smo onu<br />

poznatu, kad ima volje ima i načina. Sredinom<br />

ožujka Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode<br />

i Udruga BIOM pozvali su promatrače ptica i<br />

ljubitelje prirode da se tijekom proljeća <strong>2021</strong>.<br />

godine uključe u akciju kartiranja i prebrojavanja<br />

gnijezdećih kolonija gačaca u Hrvatskoj.<br />

Promatrači jesmo, ljubitelji također, odmah smo<br />

prepoznali da je to idealna prilika za nas.<br />

Gnijezda gačaca na lokalitetu u Vidovcu<br />

Okupili smo se u virtualnom okruženju,<br />

upoznali se pobliže s ovim zanimljivim pticama<br />

te razradili metodologiju kako bismo tijekom<br />

ožujka, travnja i svibnja pronašli i obišli lokalitete<br />

u <strong>Varaždin</strong>u, Vidovcu, Trnovcu Bartolovečkom i<br />

Čakovcu. Svaki je učenik posjetio jedan ili više<br />

lokaliteta, promotrili smo gnijezda, utvrdili koja<br />

su aktivna te prebrojavanjem prikupili podatke<br />

važne organizatorima ove akcije. Uz broj<br />

gnijezda odredili smo i vrstu drveća pomoću<br />

aplikacije PlantNet, broj stabala na kojima se<br />

gačci gnijezde, zabilježili geografske koordinate<br />

lokaliteta te fotografirali lokalitet kako bismo<br />

mogli izraditi kartu lokaliteta zabilježenih ovim<br />

našim projektom.<br />

Zanima vas gdje se sve gačci nalaze?<br />

Gdje se nalaze najbrojnije populacije? Pogledajte<br />

na našoj karti: https://www.google.com/maps/d/<br />

edit?mid=1zETuFIGySbBzapJYeDEmF-<br />

AwjSDkT80-&usp=sharing<br />

Zabilježili smo ukupno 492 aktivna<br />

gnijezda s mladim ptićima na 19 različitih<br />

lokaliteta, iznenadio nas je velik broj gnijezda u<br />

Vidovcu, zabilježili smo čak 240, a posebno smo<br />

ponosni na 15 novih lokaliteta koji dosad nisu bili<br />

zabilježeni.<br />

Tko je sve zaslužan za ove vrijedne rezultate?<br />

Elena Draganić, Tessa Fruk, Klea Puškadija i<br />

Dana Vinceković iz 1.d, Gabrijela Fruk i Petar<br />

Ivan Topolnjak iz 1.e, Hedi Dujmović i Antonija<br />

Težak iz 1.f, Mirjam Bezjak, Josipa Kovačić i<br />

Dora Rodeš iz 2.a, Nina Krsnik, Elena Lacković,<br />

Lukrecija Vitković, Domenika Žmuk iz 4.a i Tia<br />

Brezovec iz 4.c. Odlično napravljen posao!<br />

Zašto su ovakve akcije važne?<br />

Praćenje urbanih vrsta ptica poput gačca pruža<br />

priliku za uključivanje šire javnosti u svakodnevni<br />

posao znanstvenika kako bi joj se približila<br />

priroda i povećao interes za promatranje ptica te<br />

kako bi se kroz uključivanje u projekte građanske<br />

znanosti (eng. citizen science) dugoročno<br />

promijenio stav prema prirodi i okolišu. Iznimno<br />

je važno razviti pozitivni stav i povezati mlade<br />

ljude s prirodom. To je razlog zbog kojeg i<br />

uključujemo učenike u ovakve aktivnosti. Drugi<br />

razlog otkrijte u naslovu.<br />

Pridružite nam se sljedeće godine!<br />

mentorice Martina Vidović, prof. i<br />

Anamarija Melnjak, prof.<br />

Gnijezda gačaca na zaštićenom stablu platane u<br />

<strong>Varaždin</strong>u<br />

39


Prirodoslovni kutak<br />

Natjecanje Znanstvenik u meni<br />

Put do prvoga mjesta Jana Špiclina iz 3.c razreda<br />

Eksperimentalni dio istraživačkog<br />

rada<br />

Volja, motivacija,<br />

poticaj i ljubav prema znanosti<br />

dovoljni su razlozi za iskoristiti<br />

vrijeme zimskih praznika<br />

za planiranje istraživačkog<br />

projekta. Usprkos otežanim<br />

uvjetima zbog pandemije,<br />

pod mentorstvom profesorice<br />

Tihane Čus Slatković uspio<br />

sam tijekom zimskih praznika i<br />

početkom drugog polugodišta<br />

napraviti istraživački rad na<br />

temu „Utjecaj temperature<br />

na antioksidacijski kapacitet<br />

kod jabuke“. Sama provedba<br />

istraživanja bila je vrlo složeni<br />

proces u koji smo mentorica<br />

i ja uložili mnogo vremena i<br />

truda. Pisanim radom i videom<br />

kojim sam objašnjavao<br />

istraživanje natjecao sam<br />

se u kategoriji originalnih<br />

istraživačkih radova na<br />

natjecanju Znanstvenik u<br />

meni. Ocijenjen sam najvišim<br />

ocjenama žirija i recenzenata,<br />

čime mi je pripalo prvo mjesto<br />

s velikom prednošću i pozivom<br />

na završnicu natjecanja. Uz<br />

ocjene žirija, bodovalo se i<br />

glasovanje publike pa ovom<br />

prilikom zahvaljujemo svim<br />

ljudima dobre volje koji su<br />

glasali i podržali moj rad. S<br />

prvim mjestom stigao je i poziv<br />

na završnicu.<br />

U petak 11. lipnja<br />

održala se online završnica<br />

natjecanja u kojem je trebalo<br />

u 7 minuta na atraktivan<br />

način predstaviti svoje<br />

cjelokupno istraživanje.<br />

Predstavljanjem svojeg rada<br />

„Utjecaj temperature na<br />

antioksidacijski kapacitet kod<br />

jabuke“ osvojio sam PRVO<br />

mjesto u kategoriji originalnih<br />

istraživačkih radova. Posebno<br />

zahvaljujem prijateljima iz<br />

razreda i mentorici na podršci i<br />

neumornom vježbanju govora<br />

sa mnom.<br />

Jan Špiclin, 3.c<br />

U dobrom društvu sve je lakše - susreti<br />

maturanata i studenata<br />

Iako su danas<br />

informacije<br />

lako dostupne<br />

na internetu,<br />

pokazalo se,<br />

posebice u<br />

ovo online<br />

vrijeme, da<br />

Predstavljanje prirodoslovnih fakulteta je živa riječ<br />

potrebna i<br />

da puno više znači. Na poticaj naših učenika koji su htjeli<br />

stupiti u kontakt s našim bivšim učenicima, sad studentima,<br />

kako bi malo popričali o pripremama za državnu maturu,<br />

o fakultetima koje žele upisati, upotrijebili smo razne<br />

dostupne načine umrežavanja i povezali se sa studentima.<br />

Instagram i Facebook bile su neke od aplikacija koje su<br />

učenici koristili, a pomoću neizostavnog Zooma ugostili<br />

smo mnoge drage nam goste.<br />

Karla Majcen i Klara Poljak predstavile su nam<br />

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Mia Sajko Ekonomski<br />

fakultet u Zagrebu, a Hana Golub Japanski jezik i kulturu<br />

na Filozofskom fakultetu u Puli.<br />

Velik je interes u našoj školi za prirodoslovne<br />

fakultete i medicinu, a odabrati fakultet baš po mjeri učenika<br />

pomogli su nam Vito Topolnjak, Maja Špoljarić i Marta<br />

Mihin, studenti Medicinskog fakulteta u Zagrebu, Dora<br />

Kermek, studentica Molekularne biologije na Prirodoslovnomatematičkom<br />

fakultetu u Zagrebu, Lorena Šimunić i<br />

Dorotea Neuberg, sad već studentice različitih studija,<br />

predstavile su Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci<br />

te Marija Biškup, studentica koja je završila prediplomski<br />

studij Biotehnologije na Prehrambeno-biotehnološkom<br />

fakultetu u Zagrebu.<br />

Podrška nastavnika i školskog psihologa znači<br />

mnogo, no neprocjenjiva je podrška studenata koji su se<br />

nedavno suočili sa sličnim izazovima. Naši su se studenti<br />

baš potrudili ohrabriti maturante, predstavili su sve aspekte<br />

studiranja (i one manje službene) i ponudili maturantima<br />

pomoć ako im zatreba. Početak je to, vjerujemo, suradnje<br />

koja će se nastaviti i kad naši maturanti upišu željene<br />

fakultete.<br />

Tijekom školske godine organizirali smo i online<br />

savjetovanja o nastavku školovanja, u veljači je obrazovna<br />

agencija Integral edukacijski programi održala webinar za<br />

naše učenike o studiju u inozemstvu, a u ožujku je Institut<br />

za razvoj obrazovanja omogućio savjetovanje za naše<br />

učenike o visokom obrazovanju.<br />

Sretno maturanti i studenti, nastavljamo s druženjem<br />

sljedeće godine!<br />

Martina Vidović, prof. biologije i<br />

Željka Pačalat, dipl. psih.<br />

40


Prirodoslovni kutak<br />

Projekt Radni dan znanstvenika za vrijeme korone<br />

Doktorica Ksenija Božinović na sastanku sa učenicima i njihovom mentoricom<br />

U ožujku <strong>2021</strong>., u sklopu projekta Radni<br />

dan znanstvenika za vrijeme korone, koji u<br />

suradnji s doktoricom Ksenijom Božinović<br />

s Instituta Ruđer Bošković vodi profesorica<br />

Tihana Čus Slatković, učenici Prve gimnazije<br />

<strong>Varaždin</strong> održali su prvi sastanak putem Zoom,<br />

na kojem su kao novinarke sudjelovale Nika<br />

Kovačić i Nikolina Dvekar (učenice 3.h razreda),<br />

a kao znanstveni novaci sudjelovali su Veronika<br />

Meštrić, Franka Šegović i Jan Špiclin (učenici 3.c<br />

razreda). Sastanak je započeo predstavljanjem<br />

znanstvenih novaka, koji su nas informirali<br />

o svojem školovanju te potom postavljali<br />

zanimljiva pitanja doktorici Božinović o njenom<br />

istraživanju i objavljenim znanstvenim člancima,<br />

kao i drugim znanstvenim člancima povezanim<br />

s njenim radom. Pitanjima osobnije prirodne<br />

novinarke su saznale mnoštvo informacija<br />

o doktorici Božinović, njenom školovanju i<br />

istraživanju te o njenom radu na Institutu Ruđer<br />

Bošković. Zadatak znanstvenih novaka bio je<br />

proučiti znanstvene članke koje su dobili od<br />

doktorice te saznati što više o novonastalim<br />

cjepivima protiv koronavirusa, načinima na koji<br />

virusi funkcioniraju, o adenoviralnim vektorima<br />

itd. Dobili su i zadatak pronaći i proučiti dodatnu<br />

znanstvenu literaturu te izraditi prezentaciju u<br />

kojoj će nabrojiti i objasniti za koje bolesti se<br />

koriste adenoviralni vektori u cjepivima (napraviti<br />

pregled onih koji su još u kliničkim ispitivanjima i<br />

nabrojati one koje su odobrene od FDA).<br />

U drugom sastanku,<br />

održanom 29. svibnja <strong>2021</strong>.<br />

godine, znanstveni novaci<br />

iznijeli su doktorici Božinović<br />

rezultate pretraživanja i<br />

proučavanja znanstvene<br />

literature te razgovarali<br />

o načinima i važnosti<br />

svakodnevnog traženja i<br />

proučavanja znanstvenih<br />

radova. Razgovarali smo o<br />

mogućnosti odlaska učenika<br />

s mentoricom na Institut<br />

Ruđer Bošković u skorijoj<br />

budućnosti radi neposrednog<br />

uključivanja u provođenje<br />

znanstvenih istraživanja.<br />

Sudjelovanjem u ovom<br />

projektu dobili smo priliku proučiti znanstvenu<br />

literaturu, naučiti kako ju pronaći i koliko je to<br />

važno u svakodnevnom radu znanstvenika,<br />

naučiti nove stvari, a poznate primijeniti i<br />

povezati s praktičnim radom u znanosti te vidjeti<br />

iz prve ruke kako izgleda rad u znanosti. Cilj<br />

projekta bio je potaknuti naše kritičko i logičko<br />

razmišljanje, ponoviti postojeća te proširiti<br />

nova znanja te naučiti kako izgleda priprema<br />

za znanstveni rad. Naučili smo kako je prvi<br />

korak pripreme za znanstveni rad traženje i<br />

proučavanje najnovije znanstvene literature,<br />

a potom sa svim prikupljenim informacijama<br />

i idejama slijedi osmišljavanje istraživanja te<br />

eksperimentalan rad. Tijekom projekta imali smo<br />

priliku osjećati se kao pravi znanstvenici, a što<br />

ćemo možda u budućnosti i postati, uz ulaganje<br />

velikog truda i rada.<br />

Nika Kovačić i Nikolina Dvekar, 3.h<br />

Posebnu zahvalu zbog sudjelovanja<br />

u našem projektu želimo uputiti dr. sc. Kseniji<br />

Božinović i njenoj voditeljici znanstvene grupe<br />

koja se bavi proučavanjem adenoviralnih<br />

vektora, dr. sc. Dragomiri Majhen, višoj<br />

znanstvenoj suradnici Zavoda za molekularnu<br />

biologiju Laboratorija za staničnu biologiju i<br />

prijenos signala na Institutu Ruđer Bošković.<br />

mentorica Tihana Čus Slatković, prof.<br />

41


Prirodoslovni kutak<br />

Predavanje „Upotreba adenoviralnih vektora u genskoj<br />

terapiji tumora“<br />

U sklopu Dana otvorene<br />

nastave - Dana otvorenih<br />

vrata Prve gimnazije <strong>Varaždin</strong><br />

dr. sc. Ksenija Božinović<br />

s Instituta Ruđer Bošković<br />

održala je 29. travnja zanimljivo<br />

predavanje odgovorivši na<br />

brojna pitanja, primjerice zašto<br />

dolazi do bolesti, možemo<br />

li popraviti gene, koje sve<br />

poremećaje možemo liječiti<br />

genskom terapijom, koji je<br />

cilj adenoviralnih vektora u<br />

genskoj terapiji tumora i sl. te<br />

potaknula učenike na zanimljivu<br />

raspravu nakon prezentacije.<br />

Predavanju putem Zooma<br />

prisustvovalo je više od 80<br />

sudionika - najbrojniji su bili<br />

učenici, no bilo je i profesora,<br />

suradnika doktorice s instituta<br />

Ruđer Bošković, roditelja i<br />

drugih.<br />

Tihana Čus Slatković, prof.<br />

Predavanje Inspirirani prirodom<br />

Predavanje Inspirirani<br />

prirodom pratilo je 97 učenika i<br />

učenica preko platforme Zoom<br />

povodom Dana otvorenih<br />

dana 29. travnja <strong>2021</strong>. godine.<br />

Predavanje je vodila dr.sc.<br />

Dubravka Sandev, stručni<br />

savjetnik Botaničkog vrta u<br />

Zagrebu, radi promoviranja i<br />

popularizacije prirodoslovlja.<br />

Učenici su u uvodnom<br />

dijelu slušali o bonsaijima. U<br />

povijesnom pregledu saznali<br />

su načine uzgajanja, s kojim<br />

se ciljem uzgajaju te kako se<br />

često pogrešno shvaća da se<br />

prilikom uzgoja bonsaija biljku<br />

muči. Zapravo, baš naprotiv,<br />

brine se o biljci tako da joj se<br />

omoguće što prirodniji uvjeti i<br />

najbolji faktori za rast i razvoj.<br />

Učenike je više od izgleda<br />

samih biljaka oduševila<br />

cijena koja prelazi iznose<br />

od nekoliko desetaka tisuća<br />

dolara za reprezentativne i<br />

stare primjerke, a iznosi mogu<br />

biti i milijunski za veoma<br />

stare primjerke. Učenici su tu<br />

informaciju shvatili kao veoma<br />

zanimljiv i unosan način zarade.<br />

U nastavku su slušali o<br />

biomimikriji te o biomimetici, što<br />

je predavačica zorno tumačila<br />

na različitim primjerima.<br />

Najupečatljiviji je bio primjer<br />

lotosova lista, čija je građa<br />

poslužila kao predložak za<br />

izradu materijala koji odbijaju<br />

vodu i posjeduju mogućnost<br />

samočišćenja kao što može<br />

i lotosov list, sam. Učenici su<br />

dobili i poveznice na filmove<br />

koje mogu pogledati ukoliko<br />

žele više istražiti tu temu.<br />

Zahvaljujemo doktorici<br />

Dubravki Sandev i nadamo<br />

se ponovnom susretu s nekom<br />

drugom botaničkom pričom.<br />

Lidija Klampfl, prof.<br />

42


Prirodoslovni kutak<br />

Ilija Srpak iz Camridgea<br />

Predavanje Kemija - mitovi i miskoncepcije o<br />

maturi, kemiji i studiju<br />

Ilija Srpak, naš bivši učenik, kemijski i<br />

astronomski olimpijac, a sada student kemije<br />

na Cambridgeu, održao je 26. studenoga<br />

predavanje na daljinu preko platforme Zoom<br />

Kemija - mitovi i miskoncepcije o maturi, kemiji<br />

i studiju. Pripremio je odgovore na pitanja<br />

vezano uz studij kemije, uz državnu maturu i uz<br />

studiranje općenito.<br />

Prije održanog predavanja obratio se učenicima<br />

kratkim tekstom:<br />

„Dobar dan, ja sam Ilija Srpak, nekadašnji učenik<br />

ove škole i neki me se od vas sjećaju iz vaših<br />

početaka u srednjoj školi. Danas sam student 3.<br />

godine preddiplomskog studija kemije i prirodnih<br />

znanosti u Cambridgeu, Engleska. Tijekom svog<br />

obrazovanja imao sam privilegij dobiti malo<br />

bolji uvid u to kako kemija nakon srednje škole<br />

izgleda. Međutim, mnogi ljudi još uvijek ne vide<br />

dalje od gradiva srednje škole, što je problem jer<br />

fakultet nije uvijek ono što očekujemo i mnogi su<br />

ljudi iznenađeni i odustanu od studija jer shvate<br />

da to nije za njih.<br />

Stoga, želim pomoći svim mladima koji<br />

su nesigurni, koji žele vidjeti više, ne samo za<br />

studij kemije, nego i ostalih<br />

povezanih područja, kao što<br />

su medicina, molekularna<br />

biologija, fizika i dr. Svi su<br />

dobrodošli i bit će ponešto<br />

za svakoga - o maturi, o<br />

izboru fakulteta.<br />

Želim iskoristiti ovo<br />

predavanje da prođem kroz<br />

najčešće miskoncepcije i<br />

mitove o maturi, studiranju<br />

kemije i studiranju<br />

općenito, kako biste mogli svjesno i pouzdano<br />

donijeti bitne odluke u životu.<br />

Nakon predavanja otvoren sam za pitanja na<br />

koja volim odgovarati i ne treba vas biti strah<br />

pitati.“<br />

Nakon predavanja učenici su dobili predodžbu o<br />

tome što ih na fakultetu i maturi iz kemije očekuje<br />

nakon završenog srednjoškolskog obrazovanja.<br />

Lidija Klampfl, prof.<br />

Predavanje Supramolekulska kemija<br />

Tamara Rinkovec, magistra kemije,<br />

nekad učenica Prve gimnazije <strong>Varaždin</strong>,<br />

danas doktorandica na sveučilištu KULeuven<br />

(Belgija) te stipendistica Flamanske zaklade<br />

za istraživanje, održala je predavanje o<br />

supramolekulama 28. siječnja <strong>2021</strong>. u kojem<br />

je objasnila gdje se sve u kemiji susrećemo s<br />

pojmom supramolekulska kemija te kako je ona<br />

povezana s drugim znanstvenim disciplinama<br />

kao što su biologija, fizika, IT. Objasnila je što<br />

je zapravo supramolekulska kemija te koji su<br />

principi i karakteristike takvih molekula. Ukazala<br />

je na povezanost supramolekulske kemije s<br />

međumolekulskim privlačnim silama, sintezom<br />

proteina, građom DNA te povezanost s aktualnim<br />

virusom.<br />

Najzanimljiviji dio predavanja učenicima<br />

je bio o organiziranim utrkama među<br />

molekulama. Svaki laboratorij koji sudjeluje u<br />

utrci predlaže svoj „auto“<br />

odnosno molekulu, a timovi<br />

koji sudjeluju u natjecanju<br />

dolaze s originalnim<br />

idejama. Praćenje molekula<br />

odvija se u posebnim<br />

mikroskopskim uvjetima.<br />

Pobjednički tim osvaja<br />

nanotrofej.<br />

Pogledali smo film o<br />

tome. Ako vas zanima<br />

više o utrkama molekula,<br />

pogledajte na poveznicama:<br />

http://skr.rs/zahy<br />

http://skr.rs/zahx<br />

Lidija Klampfl, prof.<br />

43


IBDP<br />

Školska godina iza nas<br />

Internationale Baccalaureate Diploma<br />

Programmme<br />

Bila je ovo specifična godina, obilježena<br />

pandemijom i promjenama proizašlim<br />

iz pokušaja da, usprkos restrikcijama,<br />

funkcioniramo redovito. Godinu su obilježile<br />

brojne promjene i prilagodbe IBO-a, u pokušaju<br />

da se urede svi detalji nastave i ispita u novim<br />

okolnostima. Proizvedeno je mnogo novih<br />

materijala i pravilnika, ažurirani su vremenici i<br />

rasporedi, revidirani ispitni materijali i obaveze.<br />

Ubrzani tempo prilagodbe pratili su webinari i<br />

World School Manager sastanci. Nova nastavna<br />

i ispitna godina intenzivno se pripremala od<br />

kolovoza 2020 i sada ulazi u zadnju fazu, objavu<br />

rezultata.<br />

Promjene i prilagodbe programa<br />

temeljene su s jedne strane na spoznaji da<br />

pandemija neće tako brzo završiti, u nastojanju,<br />

s druge strane, da se pod svaku cijenu izbjegne<br />

potez bez presedana iz 2020., to jest da se ispiti<br />

ne otkazuju otkazivati.<br />

VA pejzažiranje<br />

U veljači slijede novi dokumenti kojima<br />

se regulira izvođenje ispita u uvjetima epidemije.<br />

Regulirani su potencijalni hitni slučajevi,<br />

neočekivani događaji, kao i protokoli za<br />

postupanje prema učenicima, roditeljima, školi i<br />

IBO-u.<br />

Školama su ponuđene dvije opcije mature<br />

(final exams): exam route (uobičajeni postupak) i<br />

non exam route (postupak bez održavanja ispita<br />

i temeljen na IA bodovima). Naša opcija bila je<br />

exam route, ali spletom neočekivanih okolnosti,<br />

u stvarnosti smo imali obje rute, pa čak i više od<br />

toga. Rezultate čekamo, nadamo se da će biti u<br />

okvirima očekivanja.<br />

Ovakva provedba ispita međunarodne<br />

mature, potvrđeno je, bit će i u roku May 2022.<br />

IBDP – rezultati međunarodne mature<br />

VA pejzažiranje<br />

U okolnostima u kojima epidemiološke<br />

mjere diktiraju načine rada u nastavi, IBO je<br />

reducirao ili prilagodio određene cjeline u nastavi,<br />

kao i ispitne materijale na maturi. Radilo se o<br />

svim onim aktivnostima koje su bile temeljene<br />

na praktičnim/laboratorijskim aktivnostima ili<br />

suradnji u bliskom kontaktu. Napravljene su<br />

upute za novi način rada i ispitivanja.<br />

Svake godine pratimo i uspoređujemo<br />

rezultate međunarodne mature unutar škole po<br />

godinama (school), odnosno naša postignuća u<br />

okviru ukupnih IBO rezultata (world). Rezultati<br />

na razini prosjeka ocjena su nam stabilni ili<br />

rastu (M20 - 5,55). Najviši broj bodova postignut<br />

pojedinačno još uvijek je 44 (od 45), a prosjek<br />

ukupnih bodova je uglavnom odličan (M20 – 35).<br />

Ili, prevedeno, prosjek svih ocjena je odličan,<br />

najbolji pojedinačni uspjeh na svjetskoj razini je<br />

98%, a prosječan opći uspjeh je odličan.<br />

44


IBDP<br />

Hana Oblak, 4.IB, sudjeluje u virtualnom zboru IB učenika<br />

iz cijeloga svijeta, u sklopu IBO Virtual Conference, u<br />

prosincu 2020.<br />

Konkurentnost učenika s položenom<br />

međunarodnom maturom u sustavu državne<br />

mature, a nakon pretvorbe ocjena, jasno je<br />

vidljiva. Ako gledamo samo ocjene koje se<br />

prevode u sustav DM kao vrlo dobar i odličan,<br />

to je godišnje ukupno po generaciji od 70 do<br />

85% svih ocjena postignutih na IB maturi.<br />

Godišnje ukupno po predmetima, od 39 do 54%<br />

(matematika), 100% (strani jezik) i od 91% do<br />

100% (hrvatski jezik). Sve ocjene prevode se u<br />

A razinu državne mature.<br />

IBDP 2020./<strong>2021</strong>. – godina za pamćenje<br />

Osim u akademskim postignućima, učenici su se<br />

iskazali i doprinosom zajednici. U okolnostima<br />

koje nisu dopuštale puno interakcije s drugim<br />

ljudima pružali su pomoć u učenju učenicima<br />

osnovnih škola i djeci u udomiteljskim obiteljima,<br />

naučili su kako aktivnim slušanjem iskazati<br />

podršku na platformi 7 cups, pomagali su u<br />

Crvenom križu organizirati pomoć nakon potresa<br />

u Petrinji te nabavljali namirnice za starije<br />

sugrađane u okolnostima pandemije. Bavili<br />

su se volonterskim prevođenjem govora (TED<br />

Talks) i dječjih knjiga, bili su mentori mlađim<br />

generacijama, promovirali čitanje, pomagali<br />

u skloništu za mačke. Od učeničkih projekata<br />

posebno vrijedi izdvojiti oslikavanje zidova<br />

dječje pedijatrije (Lana Cvetko, 3.IB) i izradu<br />

digitalnih planera s ciljem prikupljanja sredstava<br />

za obrazovanje djevojaka u svijetu (Lucija Tot,<br />

4.IB).<br />

Sudjelovali smo i na prvoj IBO Virtual<br />

Conference u prosincu, a osobito smo ponosni<br />

na sudjelovanje Hane Oblak, učenice 4.IB, u<br />

virtualnom zboru IB učenika iz cijeloga svijeta na<br />

tom događanju, kao jedine iz Hrvatske.<br />

Bez obzira na sve, ovo će biti godina<br />

za pamćenje, ali se zaista nadamo da se neće<br />

ponoviti. Htjeli bismo, naime, ponovno moći<br />

raditi u laboratorijima i studiju, veseliti se pranju<br />

laboratorijskog posuđa, odnosno paleta i kistova<br />

u studiju. Htjeli bismo organizirati i prakticirati<br />

izvanučioničku nastavu na IB način, kao što<br />

smo to inače radili, ići na izložbe ili koncerte ili<br />

provoditi CAS projekte uživo ili projekte uopće.<br />

Htjeli bismo odmoriti oči od ekrana i ponovno se<br />

vidjeti, vidjeti uživo, bez maske na licu.<br />

Htjeli bismo provesti GP4, ali prije svega ići na<br />

stručne ekskurzije i maturalno putovanje.<br />

Nadamo se uskoro.<br />

Ksenija Kipke, IBDP koordinator<br />

4.IB<br />

3.IB - u nedostatku maturalca<br />

45


Međunarodni kutak<br />

Debata na njemačkom (Jugend debattiert international)<br />

O glasanju i cijepljenju<br />

Nakon što je prošle<br />

školske godine prvi put u<br />

Hrvatskoj održano natjecanje<br />

u debati na njemačkome<br />

jeziku (Jugend debattiert<br />

international), <strong>Prva</strong> <strong>gimnazija</strong><br />

<strong>Varaždin</strong> može se pohvaliti s<br />

već dvjema prvakinjama. Prošle<br />

je godine uvjerljivu pobjedu<br />

odnijela naša Mia Sambolec<br />

(4.h), a ove je godine briljirala<br />

Rene Neuberg-Jagetić (3.e).<br />

Rene je iskustvo stekla već<br />

lani, a ove se godine usavršila<br />

u vještini debatiranja. Za razliku<br />

od prošle godine, kada smo<br />

barem dio priprema odradili<br />

još u školi, ove se godine sve<br />

odvijalo u online okruženju, od<br />

priprema, do polufinala i finala.<br />

Polufinale je održano<br />

3. svibnja, a osmero hrvatskih<br />

srednjoškolaca debatiralo je<br />

o pitanju treba li u Hrvatskoj<br />

uvesti obavezu glasanja na<br />

izborima. Četvero najboljih ušlo<br />

je u finale, koje je održano 5.<br />

svibnja. Ovaj se puta debatiralo<br />

o pitanju treba li uvesti<br />

obavezno cijepljenje protiv<br />

korone. Nastup naše Rene<br />

oduševio je stručni žiri te je<br />

kao prvoplasirana stekla pravo<br />

sudjelovanja na međunarodnoj<br />

razini natjecanja. Naša je<br />

prvakinja puna dojmova:<br />

„Ove sam godine imala priliku<br />

sudjelovati na natjecanju u<br />

debati na njemačkom jeziku te<br />

sam nekim slučajem uspjela<br />

osvojiti prvo mjesto. Nažalost,<br />

natjecanje i seminari za<br />

pripremu održavali su se online<br />

zbog epidemiološke situacije,<br />

no bez obzira na sve, bilo je<br />

to veoma zabavno iskustvo<br />

zbog kojeg sam unaprijedila<br />

svoje znanje jezika, kao i<br />

tehnike debatiranja koje mogu<br />

primijeniti u svim aspektima<br />

života te ono najbitnije –<br />

upoznala sam mnogo divnih<br />

ljudi koje se veselim upoznati<br />

uživo. Sveukupno se debatiralo<br />

u više krugova (kvalifikacijske,<br />

polufinalne, finalne debate…)<br />

te smo također imali trodnevni<br />

seminar s rumunjskim<br />

natjecateljima u trajanju od<br />

tri dana. Iznenadilo me koliko<br />

predstavnici Rumunjske<br />

hvale svoju državu s obzirom<br />

na političku situaciju, ali<br />

su, naravno, svi natjecatelji<br />

dragi, nadobudni mladi ljudi.<br />

Zahvaljujući pomoći mentorica<br />

i podršci ostalih kandidata,<br />

skoro ni na jednoj debati nisam<br />

osjećala nelagodu ili stres.<br />

Sve u svemu, preporučujem<br />

svima da se bace u nova,<br />

zanimljiva iskustva jer će, u<br />

najmanju ruku, sklopiti mnoga<br />

prijateljstva i razviti samog sebe<br />

kao individualnu osobu koja<br />

razmišlja svojom glavom, a u<br />

najboljem slučaju, predstavljati<br />

državu na međunarodnom<br />

natjecanju u Pragu.“<br />

Nadajmo se da će se<br />

međunarodna razina natjecanja<br />

moći održati uživo i želimo<br />

Rene puno uspjeha.<br />

Dunja Sačić, prof.<br />

Rene Neuberg Jagetić<br />

46


Međunarodni kutak<br />

Engleska novinarska grupa i novinski portal NewsForYouth<br />

Iako ove školske godine nismo bili u<br />

mogućnosti održati ni jedan sastanak uživo,<br />

članovi Engleske novinarske grupe bili su<br />

zaposleniji nego ikad, a svakako i najbrojniji<br />

do sada. Sastanci preko aplikacije Zoom bili<br />

su vrlo uspješni, zanimljivi i interaktivni, a<br />

Googleova virtualna učionica pokazala se kao<br />

idealna za dijeljenje najraznovrsnijih materijala,<br />

članaka, prezentacija, uputa. Osim što su<br />

učenici pisali razne članke, osvrte i recenzije<br />

koje smo objavljivali na novinskom portalu News<br />

for YOUth, puno su naučili o raznim stilovima<br />

pisanja i vrstama teksta za novine.<br />

Među najzanimljivijim i najuspješnijim<br />

aktivnostima svakako je bio „susret“ na Zoomu<br />

s Emom Sabljak, našom bivšom učenicom, a<br />

sada studenticom novinarstva na sveučilištu u<br />

Glasgowu. Učenici su kao pravi profesionalci<br />

pripremili razna pitanja za Emu, na koja je ona<br />

spremno odgovarala, a susret je zbog izvrsne<br />

atmosfere, zanimljivih pitanja i sugovornice<br />

potrajao i mnogo dulje od predviđenog.<br />

Jedna od posljednjih aktivnosti ove<br />

godine bila je Zoom radionica naziva „Kovanje<br />

Zaposleniji nego ikad<br />

novinarskog zanata“. Radionicu je održao Igor<br />

Weidlich, novinar, profesor na Fakultetu političkih<br />

znanosti u Zagrebu, redatelj i član HZSU-a I<br />

HDDU-a, a veliko nam je zadovoljstvo istaknuti<br />

da se taj susret odvio na učeničku inicijativu.<br />

Tijekom radionice učenici su mnogo naučili o<br />

pisanju vijesti, ali i demonstrirali svoje već sada<br />

zavidno znanje u tom području.<br />

Nikako ne smijemo zaboraviti spomenuti<br />

da smo osim radova naših učenika, članova<br />

Engleske novinarske grupe, objavljivali i članke<br />

učenika koji su pristizali iz naših škola partnera<br />

kao što je švedska škola Katedralskolan Lund,<br />

Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar te<br />

Ekonomska škola Braća Radić Đakovo. Za kraj<br />

prilažemo i poveznicu za naš novinski portal<br />

News for YOUth kako biste i sami vidjeli o čemu<br />

se tu radi, pronašli članke koji odgovaraju vašim<br />

interesima te se uvjerili u talent naših mladih<br />

novinara.<br />

https://newsforyouth.org/<br />

Dijana Mrazek Bosilj, prof.<br />

S DSD II-diplomom i DAAD-stipendijom na željeni<br />

studij u Njemačkoj<br />

Svake godine, pa tako i ove, njemački<br />

akademski servis za razmjene (DAAD) u suradnji<br />

s organizatorima DSD-a raspisuje natječaj za<br />

stipendiju namijenjen učenicima koji planiraju<br />

studirati u Njemačkoj. Dva glavna uvjeta<br />

stipendije su strano državljanstvo i položeni<br />

DSD II ispit. Kako se stipendija raspisuje diljem<br />

svijeta, izbor kandidata se odvija u dva kruga.<br />

U prvom krugu koordinator DSD-a određene<br />

države, za Hrvatsku je to dr. Ulrich Dronske,<br />

sastavlja listu do 12 nominiranih kandidata koji su<br />

prema njegovom mišljenju i utvrđenim kriterijima<br />

najbolji kandidati te države, što znači da po<br />

akademskom uspjehu pripadaju 10% najboljih u<br />

svojoj školi, imaju visok prosjek ocjena i ističu se<br />

svojim ostalim postignućima.<br />

Nakon prvog kruga nominirani kandidati<br />

ispunjavaju online prijavu na DAAD portalu,<br />

putem kojeg se šalju i svi potrebni dokumenti<br />

dok se dvije preporuke predmetnih profesora<br />

šalju poštom. Svaki kandidat šalje svoj životopis,<br />

dokaz o državljanstvu, školske svjedodžbe,<br />

DSD II diplomu, profil odabranog smjera<br />

na odabranom fakultetu te, osobito važno,<br />

motivacijsko pismo u kojem objašnjava izbor<br />

fakulteta u Njemačkoj i zašto baš on zaslužuje<br />

stipendiju. Nakon pregleda svih prijava izabrani<br />

kandidati obaviješteni su putem DAAD portala o<br />

rezultatima.<br />

Ove godine imala sam tu sreću da između<br />

121 izabranog kandidata iz cijelog svijeta budem<br />

i ja. Budući da je stipendija vezana za određeni<br />

smjer na fakultetu, pravo na stipendiju dobivam<br />

tek nakon uspješnog upisa. Prijava zahtijeva<br />

mnogo uloženog truda i vremena, ne samo<br />

kandidata, već i profesora i koordinatora DSD-a,<br />

tako da sam zahvalna svima koji su mi pomogli<br />

ostvariti ovaj uspjeh.<br />

Alisa Pevec, 4.IB<br />

47


Umjetnički kutak<br />

DRAMSKA DRUŽINA THEATRON<br />

Intenzivno unatoč „zabrani“ rada uživo<br />

Iako je ova školska godina u svim<br />

oblicima bila izazovna zbog trenutačne globalne<br />

pandemije, Theatron se nije dao smesti u svom<br />

radu. Zajedničkim smo snagama i "izvrsnim<br />

informatičkim vještinama" uspjeli i ovu glumačku<br />

godinu privesti kraju u dostojnom duhu. Naravno,<br />

sve to ne bismo mogli bez vodstva profesorice<br />

Bojane Barlek koja je u svojim informatičkim<br />

vještinama pokazala još veću spremnost.<br />

Na početku školske godine Theatron je<br />

dobio zabranu rada uživo u školi ili u poznatom<br />

Rocu pa smo radili isključivo pomoću informatičkih<br />

uređaja i sastajali se preko aplikacije Zoom (koju<br />

su, nažalost, svi učenici i profesori upoznali).<br />

Staroj postavi, u kojoj su Eva Sajko iz 4.a, Matija<br />

Pongračić iz 4.f, Lucija Uskoković iz 4.IB, Dolores<br />

Pretković i Iva Miljković iz 3.a, Eva Škerbić iz<br />

3.h, Laura Vukešin iz 2.b, Doroteja Bedenik iz<br />

2.c i Bard Krsto Plemić iz 2.d, pridružili su se i<br />

Lucija Čehok, Leona Horvat, Lorena Kolarić,<br />

Fran Rabuzin i Dora Vidaković iz 1.a, Katarina<br />

Novosel iz 1.b, Klea Puškadija iz 1.d, Vida Hrgar<br />

iz 1.h i Nika Vugrinec iz 3.IB razreda.<br />

Saznavši da ove školske godine uopće<br />

neće biti proba uživo, neki su članovi odustali<br />

te su samo pravi Theatronci ostali uporni. Iako<br />

ove godine nismo tako zaigrano i u velikom stilu<br />

otvorili sezonu našega rada, odmah smo se bacili<br />

na posao u digitalnom obliku. Bez predstave za<br />

doček prvašića krenuli smo drugačijim vodama<br />

naše mašte i kreativnosti. Kao temelj našega<br />

rada prvo smo obavili svakakve razgovore i<br />

Božićni bal na daljinu<br />

dogovore o tome kako raditi na daljinu te na što<br />

uopće preusmjeriti naš "mukotrpan" rad. Zatim<br />

je profesorica različitim zadacima i vježbama<br />

pokušavala održati kontinuitet rada dramske<br />

družine, ali one baš i nisu zaživjele. Bilo je tu<br />

svega: od portretiranja svoga lika pa do gledanja<br />

online kazališnih predstava. U cijeloj toj zbrci<br />

koju su izazivali brojni razlozi kao što su loše<br />

internetske veze i probe u kasnim satima nešto<br />

smo ipak uspjeli učiniti.<br />

Krajem prvog polugodišta bila je izvedena<br />

prva online snimljena predstava Theatrona. Bila<br />

je to božićna predstava pod nazivom Božićni<br />

bal na daljinu gdje su se susreli različiti<br />

poznati likovi iz crtića. Naša online publika bila<br />

su, kao i svake godine, djeca djelatnika Škole<br />

i njihovi roditelji. Jedino što nismo nikako mogli<br />

"digitalizirati" bili su pokloni Djeda Mraza koje su<br />

djeca svake godine željno iščekivala. Uz puno<br />

strpljenja i ponavljanja, nakon cjelodnevnog<br />

snimanja napokon smo uspjeli snimiti ono što<br />

smo htjeli. Pa sad neka netko kaže da je filmski<br />

glumac biti lako!<br />

Nakon zimskih praznika, u nadi da<br />

ćemo kojim slučajem ipak zakoračiti školskim<br />

učioničkim scenama, ništa se nije promijenilo.<br />

I dalje smo bili prisiljeni ulaziti u nove svjetove<br />

i avanture digitalnoga stvaranja, ali ono za što<br />

smo ove godine ostali najviše zakinuti bila je<br />

priprema i nastanak naše izvedbe za smotru<br />

LiDraNo. Naime, na ovogodišnjem LiDraNu<br />

smjeli su sudjelovati samo kandidati sa svojim<br />

pojedinačnim nastupima.<br />

Naravno, Theatronci su<br />

se iskušali u tome te izveli<br />

zaista uspješne nastupe.<br />

Bard Krsto Plemić<br />

izvedbom monologa<br />

iz romana Ciganin, ali<br />

najljepši Kristiana Novaka<br />

i Fran Rabuzin recitacijom<br />

pjesme Visoki jablani Tina<br />

Ujevića plasirali su se na<br />

državnu smotru koja se<br />

također održala online.<br />

Tako je drugo polugodište<br />

prošlo brže nego što smo<br />

očekivali, a svakakve ideje<br />

i razmišljanja o izvedbi<br />

48


Umjetnički kutak<br />

predstave DNA na kraju nismo uspjeli oživjeti.<br />

Kraj godine je stigao, a mi smo, u čast<br />

našim maturantima kao i prethodnih godina,<br />

pripremili i izveli novu scensku igru Život je san<br />

(u školskoj lektiri) koja je također bila izvedena<br />

u digitalnom obliku.<br />

Time je završena<br />

još jedna nastavna<br />

godina potpuno drugačija<br />

od prijašnjih. Uz velik<br />

trud, strpljenje i naporan<br />

rad uspjeli smo održati<br />

kontinuirani rad dramske<br />

družine u drugačijim<br />

okvirima. Iako je bilo i<br />

padova u našem radu,<br />

vjerujem da smo svi<br />

jako ponosni na naša<br />

postignuća. S velikim<br />

nestrpljenjem i nadom<br />

da će sljedeća godina<br />

biti ponovno normalna,<br />

bacamo se na zasluženi odmor i jedva čekamo<br />

trenutak u kojemu ćemo opet zavladati scenom<br />

Roca, a možda i Gimneta!<br />

Život je san (u školskoj lektiri)<br />

Iva Miljković, 3.a<br />

KKM i LITra – školski projekt Knjiga,<br />

komp i mob i Literarna radionica<br />

Pogled na godinu prošlu<br />

Početak ove školske godine odvijao se kao<br />

epilog brojnih izvannastavnih aktivnosti šk.<br />

god. 2019./2020. Tako je prošlogodišnja članica<br />

LITre Teodora Hublin, tada učenica 1.e razreda,<br />

svojom pričom Kad knjige spavaju stigla<br />

do državne razine smotre LiDraNo te je 30.<br />

rujna 2020. sudjelovala na Okruglom stolu za<br />

literarne radove. Teodora je osvojila i 1. mjesto<br />

na natječaju SFerica 2020. za svoju priču na<br />

zadanu temu Vjerujte mi, nisam klon.<br />

A sada <strong>2021</strong>.<br />

U rujnu <strong>2021</strong>. učenica Alisa Pevec, 4.IB osvojila<br />

je 2. nagradu na zabočkom Natječaju Gjalski za<br />

kratku priču Posjet u kategoriji srednjoškolskih<br />

literarnih radova, a Rea Galić, 4.a na natječaju je<br />

sudjelovala svojom prvom prozom Priča u šumi.<br />

Online nije omeo tri vrijedne literatice Alisu, Reu<br />

i Luciju Čehok, učenicu 1. a razreda, da se bave<br />

pisanjem i da istražuju mogućnosti teksta te da<br />

se sastaju virtualno pa razgovaraju o svojim<br />

radovima. Sve tri sudjelovale su na školskoj<br />

razini smotre LiDraNo, a na županijskoj razini<br />

Alisina pjesma Interstellar predložena je za<br />

Županovu nagradu.<br />

Sjedinjeni u onlineu – KKM i LITra<br />

I druga se godina provođenja KKM-a – školskoga<br />

projekta za promicanje čitanja, čitalačkih navika<br />

učenika i čitalačku pismenost odvijala online.<br />

Bilo je teško prilagoditi sve projektne aktivnosti<br />

traženim uvjetima, ali… stigli smo do kraja i<br />

moramo biti zadovoljni postignutim. Bile su to<br />

dvije izvannastavne aktivnosti bez živahnih<br />

druženja uživo sjedinjeni u jedno (jer su članice<br />

LITre sudjelovale i u projektu). Zahvaljujući<br />

zalaganju i volji svih učenika, sudionika projekta,<br />

ove (i ovakve) školske godine ostvareno je sve<br />

planirano: od provedenih anketa među učenicima<br />

(našim prvašima i maturantima te učenicima<br />

osmih razreda II.OŠ i VI.OŠ) do kupnje knjiga za<br />

sudionike projekta – sve… pa i susret s piscima,<br />

online, naravno.<br />

49


Umjetnički kutak<br />

Damir Karakaš i Monika Herceg –<br />

gosti projekta KKM<br />

U petak, 30. travnja <strong>2021</strong>. održana je<br />

panel-rasprava putem aplikacije Zoom<br />

o knjigama i čitanju s nagrađivanim<br />

hrvatskim književnicima Monikom<br />

Herceg i Damirom Karakašem. O<br />

uvijek aktualnoj temi zašto je važno<br />

čitati s hrvatskim piscima razgovarali<br />

su KKM-ovci i 35 učenika iz 1.e. 1.f, 2.a<br />

i 2.e razreda.<br />

Kad su nas epidemiološke mjere u<br />

listopadu 2020. ponovno prikovale<br />

uz Zoom i ekrane, učenici 2.a i 2.e<br />

razreda Karakašev roman Sjećanje šume,<br />

izborni naslov, mogli su i odslušati u aplikaciji<br />

Book&Zvook zahvaljujući volji autora i njegovoj<br />

suradnji s snašom školskom knjižničarkom<br />

Jasminkom Horvatić-Bedenik. Zbog Karakaševe<br />

Rasprava o knjigama i čitanju<br />

s Monikom Herceg i Damirom Karakašem<br />

pročitani naslovi utječu na piščevo stvaralaštvo;<br />

zašto je važno čitati i kakve se osobne prednosti<br />

čitanjem stječu. U širokoj lepezi tema književnici<br />

su upućivali i savjetovali učenike i tumačili da<br />

književnost širi poglede na svijet te ljude čini<br />

boljima. Pjesnikinja Monika Herceg govorila je i<br />

o osobnom iskustvu doživljaja znanosti (fizike) i<br />

poezije što je učenicima naročito bilo zanimljivo.<br />

Knjige kao točka na „i“<br />

Damir Karakaš<br />

izuzetne susretljivosti da učenicima omogući<br />

besplatno slušanje cijeloga romana, postalo<br />

je jasno da će upravo on biti naš gost na<br />

projektnoj aktivnosti, panel-raspravi o čitanju,<br />

u travnju. I bilo je tako. Učenici su u gotovo<br />

dvosatnom razgovoru s piscem imali prilike čuti:<br />

kako autor spaja stvarnost i književnost; kako<br />

nastaju njegovi romani; što znači promišljati o<br />

napisanome tekstu i reducirati viškove; kako<br />

Jedna od slađih projektnih aktivnosti bila je i<br />

kupnja knjiga za svoj gušt. Iako je ova aktivnost<br />

u početku bila drukčije zamišljena (da učenici<br />

jedni drugima biraju knjige), malom izmjenom<br />

prilagodili smo se uvjetima pa knjige odabrali<br />

sami prema svojim željama. I baš je dobro ispalo!<br />

Ljeto će biti ispunjeno.<br />

Na kraju ove školske godine – koja se teško<br />

mogla predvidjeti u rujnu, koja nas je iznenađivala<br />

iz tjedna u tjedan, u kojoj smo se pravili kao da<br />

je sve uobičajeno (a ništa nije bilo takvo) – ipak<br />

smo živi, iskusniji, žilaviji i spremniji na izazove.<br />

Hvala na suradnji KKM-ovcima i literaticama,<br />

kreativnim i na akciju spremnim učenicima, koji<br />

su odolijevali zahtjevnim uvjetima rada i postigli<br />

odlične rezultate ove školske godine!<br />

Iskreno čestitam maturanticama Alisi Pevec i Rei<br />

Galić, prvašici Luciji Čehok te dragim ekačima<br />

(učenicima iz 2.e) Petri Grula, Dori Međimorec,<br />

Luciji Svrtan, Dini Vlašić Bekić i Abelu Saboleku.<br />

Drage Alisa i Rea, plivajte sa srećom u nekim<br />

novim vodama i ne odustajte od svojih ciljeva!<br />

Monika Herceg<br />

Tatjana Ruža, prof.<br />

50


Umjetnički kutak<br />

Interstellar<br />

Htjeli smo pobjeći<br />

ostaviti i sada i tada i onda<br />

no zapeli smo<br />

izgubljeni negdje<br />

između<br />

Prostora i Vremena<br />

U svemiru loše promišljenih odluka,<br />

željni euforije,<br />

palili smo supernove<br />

opijeni bljeskovima boja<br />

nismo marili<br />

da za nama ostala je tama<br />

crne rupe<br />

koje proždirale su druge<br />

Galaksije bijahu naše igralište,<br />

zvijezde – goruće pikule<br />

(one malo veće – lopte za nogomet)<br />

jutarnja kava<br />

„dobro jutro, izvolite“<br />

ritam potplata i tihe muzike<br />

dopire s ulice<br />

„kavu s toplim mlijekom, molim“<br />

novinski papir reže zrak<br />

a on krvari lakim razgovorom<br />

porculan tiho vrišti<br />

a opet, prodire mi uši<br />

i sjedim tu za stolom<br />

olovkom hvatajući misli<br />

i tu sam, ali nisam tu<br />

čudno, baš čudno<br />

moj je kroasan umjesto marmeladom<br />

punjen očajem<br />

Rea Galić, 4. a<br />

Saturnovi prstenovi postadoše vrtuljci titana,<br />

a mi, djeca njihova,<br />

igrajući se bogova<br />

zaboravismo da smo samo<br />

međuzvjezdana prašina<br />

Na repovima sjajnih kometa<br />

leteći iznad spaljenih planeta<br />

(pustoši što su naših grešaka plod )<br />

gledajući ravno naprijed<br />

uletjesmo u kišu meteora<br />

Bez kočnica i volana –<br />

frontalna kolizija<br />

odbacila nas preko<br />

Einstein-Rosenovih mostova<br />

u kamo i kada<br />

bez početka i kraja<br />

U potrazi avantura vrijednih heroja<br />

padosmo.<br />

Naša krila raspadoše se<br />

pod težinom snova.<br />

Osuđeni na besmrtnost,<br />

lutajući Ikar novoga doba.<br />

Alisa Pevec, 4.IB<br />

51


Umjetnički kutak<br />

Glazbena radionica <strong>2021</strong>.<br />

Glazbeni genijalac - Matija Pongračić<br />

Svi Matijini uspjesi<br />

Matija kao glazbenik i učenik posjeduje<br />

Mozartovu zaigranost i Beethovenovu<br />

dramatiku. Skladbe su mu bachovski misaone,<br />

ali i händlovski veličanstvene. Kroz život ga vodi<br />

Wagnerova odlučnost i nestalnost Čajkovskog.<br />

Kreativnost ga odvlači iz udobnosti klasičnih<br />

oblika preko stila Prokofjeva do individualnosti<br />

u novom načinu glazbenog razmišljanja gdje<br />

se ruše granice razumljivosti. Neka njegova<br />

darovitost nađe put do osobnog zadovoljstva, ali<br />

i do slušatelja. Matija, sretno!<br />

Glazbeni kviz za znalce<br />

Iako je bio petak (12. veljače) u pet sati,<br />

<strong>gimnazija</strong>lci i profesori odazvali su se PGV<br />

online kvizu za glazbene znalce. Od prijavljenih<br />

osam ekipa svi su pokazali veliko poznavanje<br />

popularne, klasične i tradicijske glazbe. Najbolji<br />

PGV glazbeni znalci bili su iz redova profesora.<br />

Ekipa profesorica: Ksenija Mađarić (slušni dio)<br />

i Iva Pintarić Mandić (teorijski dio) osvojila je 59<br />

bodova i to je najveći postignuti broj bodova na<br />

ovom kvizu. Čestitamo!<br />

Učenici ih<br />

slijede u stopu - 1.<br />

nagradu osvojile<br />

su Anamarija<br />

Šest i Antonija<br />

Križanec, 2.<br />

nagrada pripala<br />

je Janu Špiclinu i<br />

Franki Šegović, a<br />

3. nagradu dobili su Marta Petak i Mihael Kralju.<br />

Meštar od izrade i provedbe kviza bio je Matija<br />

Pongračić, uz podršku Korine Klampfl i Glazbene<br />

radionice.<br />

Hrvatska glazbena olimpijada 2018. – 1. nagrada<br />

Međunarodna glazbena olimpijada Estonija<br />

2018. - srebrna medalja<br />

„Znanstvenik u meni“ - natjecanje u komunikaciji<br />

znanosti 2019. - 1. nagrada<br />

Hrvatska glazbena olimpijada 2020. – 1. nagrada<br />

Europa u školi - nacionalno natjecanje <strong>2021</strong>. - 1.<br />

nagrada<br />

Slavica Kelemen, prof.<br />

Kreativno natjecanje<br />

Europa u školi<br />

Natjecanje<br />

Europa u školi na<br />

razini Republike<br />

Hrvatske bilo je<br />

izuzetno uspješno<br />

za učenike<br />

Prve gimnazije<br />

<strong>Varaždin</strong>. Učenik<br />

Matija Pongračić iz<br />

4.f razreda osvojio<br />

je 1. nagradu u<br />

kategoriji glazbenog izričaja srednjih škola<br />

“Zajedno smo jači“, a učenik Luka Kolenko<br />

iz 2.f u istoj je kategoriji 2. nagradu. Metorica<br />

nagrađenim učenicima bila je Slavica Kelemen.<br />

Europa u školi jedno je od najstarijih kreativnih<br />

natjecanja u Europi i Hrvatskoj. Natjecanje se u<br />

Europi provodi više od 60 godina, a u Hrvatskoj<br />

već 27 godina.<br />

Slavica Kelemen, prof.<br />

52


Umjetnički kutak<br />

Glazbena zvijezda u usponu?<br />

Učenik<br />

2.f razreda<br />

naše škole<br />

Luka Kolenko<br />

svira klarinet,<br />

glasovir, gitaru,<br />

harmoniku,<br />

orgulje i pjeva.<br />

U slobodno<br />

se vrijeme aktivno bavi<br />

biciklizmom, planinarenjem,<br />

fitnessom te igra šah.<br />

Skladateljske izazove traži i u<br />

klasičnim oblicima i tehnikama,<br />

kao i u popularnoj glazbi. Jedna<br />

iz repertoara popularne glazbe<br />

jest pjesma Ostani u kojoj<br />

se osvrće na proteklu 2020.<br />

godinu i cjelokupnu situaciju<br />

koja nas je snašla. Posvećuje<br />

ju svim stradalim osobama i<br />

obiteljima koje su pretrpjele<br />

gubitak člana obitelji kao što je<br />

i njegova. Njegovim riječima:<br />

”Primarni cilj ove pjesme je da<br />

istakne one istinske vrijednosti<br />

u životu kao što su zdravlje,<br />

ljubav, sreća i obitelj”.<br />

U priloženom videu<br />

možete poslušati cijelu pjesmu,<br />

a na slikama vidjeti Lukinu<br />

bilježnicu s tekstovima pjesama.<br />

http://bit.ly/3ostaniluka<br />

Luka je bio gost emisije „<br />

Kreativan izazov“ VTV-a, gdje<br />

je predstavio sebe i svoj rad.<br />

http://bit.ly/34emisija<br />

Korina Klampfl, 4.g<br />

Book club<br />

O humoru i Malim ženama<br />

U najneobičnijoj<br />

školskoj godini do sada<br />

imali smo malo prilika za<br />

istinski dinamičnim i šarolikim<br />

aktivnostima. Svi naši susreti<br />

odvijali su se preko aplikacije<br />

Zoom, prvi put bez ijednog<br />

susreta uživo. Komunicirali smo<br />

na isprobanoj i funkcionalnoj<br />

grupi na Messengeru, gdje<br />

smo dogovarali sve susrete i<br />

ponešto komentirali.<br />

Na početku školske<br />

godine brzo smo se odlučili<br />

za čitanje poznatog klasika<br />

Louise May Alcott Male žene,<br />

što je nekima bio popriličan<br />

odmak od preferiranih žanrova,<br />

a nakon toga vratili smo se<br />

isprobanom receptu čitanja<br />

kratkih priča najrazličitijih<br />

žanrova kako bismo zadovoljili<br />

sve ukuse. Humoristične kratke<br />

priče svima su nekako najbolje<br />

sjele ove godine, a<br />

vjerujem da nije teško<br />

pogoditi zašto. Osim<br />

toga, redovito smo<br />

pratili i informirali se<br />

o tome što pojedini<br />

članovi čitaju uz<br />

obaveznu lektiru,<br />

pohvalili se pokojom<br />

novokupljenom<br />

knjigom i jednostavno<br />

bili podrška jedni drugima u<br />

ovim neobičnim vremenima.<br />

Otkrili smo razne<br />

zanimljive knjiške internetske<br />

stranice, među kojima je i<br />

„Reedsy“, stranica koja nudi<br />

najrazličitije sadržaje vezane<br />

uz knjige i čitanje. Nama je<br />

najzanimljiviji bio blog gdje se<br />

tjedno nude motivi na temelju<br />

kojih posjetitelji stranice koji<br />

se žele okušati u pisanju pišu i<br />

šalju svoje priče. Pronašli smo<br />

ih nekoliko zaista zanimljivih,<br />

a bilo je posebno intrigantno<br />

pogledati koliko raznih priča,<br />

raznih žanrova može nastati iz<br />

jednog jedinog zadanog motiva<br />

ili rečenice.<br />

Uvjerite se i sami, a možda<br />

ova stranica probudi i pisca u<br />

vama: https://blog.reedsy.com/<br />

creative-writing-prompts/<br />

Dijana Mrazek Bosilj, prof.<br />

53


Knjižnica<br />

Uf, ta dosadna statistika!<br />

U ova za sve nas drugačija vremena i<br />

statistika izgleda drugačije nego proših godina.<br />

Za vrijeme nastave na daljinu učenicima<br />

smo nudili djela za obvezno i izborno čitanje,<br />

stručne knjige, referentnu literaturu i periodiku u<br />

e-izdanju, poštujući autorska prava.<br />

Za maturante statistika se odnosi na sve četiri<br />

godine školovanja.<br />

Najčitateljica generacije je:<br />

Tereza Obelić iz 4. e, a njezin razred<br />

je razred s najviše pročitanih knjiga.<br />

Čestitamo!<br />

Najčitatelji po razredima:<br />

4. a Rea Galić<br />

4. b Hana Horvat<br />

4.c Matej Ciler<br />

4. d Maša Beli<br />

4. e Tereza Obelić<br />

4. f Anamarija Šest<br />

4. g Korina Klampfl<br />

4. h Mia Sambolec<br />

4. IB Alisa Pevec<br />

Statistika je „izbacila“ i prve tri učenice koje<br />

su najviše čitale, sve su iz istog, već gore<br />

spomenutog razreda. Prvu smo istaknuli, 2.<br />

mjesto pripada Tei Kranjec, a 3. Ivi Kurtoić.<br />

Najčitanije knjige u zadnje 4 godine su: Homerova<br />

Ilijada, Zločin i kazna Fjodora Mihajloviča<br />

Dostojevskog i naš i Šenoin Prijan Lovro.<br />

Za državnu maturu učenici su najčešće<br />

posuđivali priručnike iz matematike i biologije, a<br />

za pripremu natjecanja Latinsko-hrvatski rječnik.<br />

Od knjiga za izborno čitanje na prvom mjestu<br />

je distopijski roman Fahrenheit 451 američkog<br />

autora Raya Bradburya.<br />

Od stručnih knjiga Ustav Republike Hrvatske<br />

zauzeo je premoćno 1. mjesto.<br />

Najčitanija knjiga na engleskom jeziku je knjiga<br />

britanskog autora, dobitnika Nobelove nagrade<br />

1983., Williama Goldinga, Lord of the Flies.<br />

A sad nešto o najčitanijim knjigama u šk.<br />

god. 2020./21.<br />

Od djela za obvezno čitanje najviše se<br />

posuđivao Bijeg, Milutina Cihlara Nehajeva.<br />

Osim već nabrojenih knjiga koje su se najviše<br />

čitale sve četiri godine, tako je bilo i ove školske<br />

godine, pridružujemo djela za izborno čitanje<br />

koje su učenici često tražili: Alessandro D'avenia,<br />

Bijela kao mlijeko, crvena kao krv ; Ante Tomić,<br />

Čudo u Poskokovoj Dragi i Kai Hermann, Mi<br />

djeca s kolodvora ZOO.<br />

Najviše su se posuđivala djela iz hrvatske<br />

književnosti.<br />

Najčitatelji ove školske godine:<br />

2. razredi: Abel Sabolek<br />

To je učenik kojeg posebno pohvaljujemo za<br />

svestranost i znatiželju za svim novim što se<br />

pojavi u knjižnici. Iskristalizirao se kao zanimljiv<br />

čitatelj koji bira djela s užitkom, ali i čita iz užitka,<br />

manje djela za obvezno čitanje, a više beletristiku.<br />

Evo samo nekih naslova koje je čitao: Igre gladi,<br />

Vodič kroz galaksiju za autostopere, Robinson<br />

Crusoe, Lord of the Flies, Čudesno svjetlo,<br />

Žena vremenskog putnika, Fahrenheit 451, Put<br />

oko svijeta u 80 dana, Gulliverova putovanja…<br />

Čestitamo!<br />

3. razredi: Jan Špiclin<br />

Učenik se ističe ozbiljnim pristupom čitanju<br />

obveznih djela i knjiga iz prirodoslovnog područja<br />

koja studiozno proučava koristeći ih za pisanje<br />

stručnih radova za natjecanja. Čestitamo!<br />

Najviše su čitali učenici trećih razreda. Bravo!<br />

Ove godine nismo birali najčitatelja 1.<br />

razreda jer su oni jako malo uspjeli koristili<br />

tiskane knjige.<br />

S obzirom na vrlo stroge epidemiološke mjere,<br />

raspored koji je omogućavao ulazak u knjižnicu<br />

jednom po jednom učeniku sa svrhom samo<br />

posudbe knjiga bez mogućnosti korištenja<br />

prostora knjižnice kao mjesta za učenje, dolazak<br />

samo jednog razreda pod jednim odmorom i<br />

stajanje vraćenih knjiga u karanteni do nove<br />

posudbe, a i straha od uzimanja knjiga koje je<br />

netko drugi koristio, moramo prihvatiti činjenicu<br />

da su učenici manje posuđivali i dolazili, ali su<br />

imali cijelo bogatstvo e-sadržaja ponuđenih<br />

u predmetu Školska knjižnica na Google<br />

Classroomu. Vjerujemo da su iskoristili danu im<br />

mogućnost i pretvorili je u dobar nadomjestak za<br />

još uvijek čitanije i voljenije tiskane knjige.<br />

Jasminka Horvatić-Bedenik, prof. i<br />

dipl. knjižničarka<br />

54


Knjižnica<br />

Slušamo knjigu ili kako u radu od kuće obraditi<br />

izborni naslov na nastavi Hrvatskoga jezika<br />

U listopadu 2020. godine, naša škola<br />

prešla je na online nastavu i to u realnom<br />

vremenu preko ZOOM aplikacije. Kako se<br />

prof. Tatjana Ruža sa svojim učenicima 2.a i<br />

2.e odlučila kao izborno djelo obraditi roman ili<br />

zbirku priča suvremenog hrvatskog književnika<br />

Damira Karakaša, Sjećanje šume, a roman se<br />

nije mogao nabaviti ni u tiskanom, ni u e-obliku,<br />

krenule su muke ili, sada bolje rečeno, radosti po<br />

traženju teksta.<br />

Pretražujući knjižare ustanovili smo da<br />

njegova romana nema više u prodaji, a novo<br />

izdanje priređuje se za tisak u Bosni. Kako<br />

bismo dobili dozvolu za korištenje autorskih<br />

prava, prvo je kontaktiran autor romana. Iako<br />

pomalo sumnjajući da će se javiti na prvu<br />

poruku što je mnogim umjetnicima svojstveno,<br />

odgovorio je odmah. Tražio je broj telefona,<br />

nazvao i u prvom opširnom i nadasve ugodnom<br />

razgovoru riješili smo većinu problema. Dobili<br />

smo konkretne informacije i kontakte. Damir<br />

nam je preporučio da se spojimo s osobom koja<br />

će se kasnije pokazati kao nama najvažnija,<br />

gospođom Ljubicom Letinić koja je uz Lanu<br />

Deban osmislila domaću aplikaciju za slušanje<br />

knjiga book&zvook gdje se Sjećanje šume kao<br />

i druge knjige isključivo hrvatskih autora mogu<br />

slušati u interpretaciji naših poznatih glumaca.<br />

Od autora smo dobili odobrenja na korištenje<br />

njegova djela u bilo kojem obliku. Isto tako<br />

kao lijepu nadopunu spojio nas je s Martinom<br />

Matota, stručnom suradnicom za odnose s<br />

javnošću Gradskog dramskog kazališta Gavella<br />

u Zagrebu koje je dramatiziralo njegov roman. I<br />

sada počinje naša priča.<br />

Tvrtka Audio Store Transonica j.d.o.o.<br />

izdavač je i vlasnik prve mobilne aplikacije<br />

za slušanje knjiga na hrvatskom jeziku i prve<br />

digitalne knjižnice audioknjiga book&zvook i web<br />

platforme www.bookzvook.com. Zainteresirani<br />

se mogu registrirati za korištenje usluga putem<br />

mobilne aplikacije book&zvook. Došli smo<br />

do prvog problema, slušanje audio knjiga se,<br />

naravno, naplaćuje. Svaki registrirani korisnik<br />

može samo jedan kratki dio knjige slušati<br />

besplatno, a slušanje cijele knjige plaća se 75<br />

kn. Stupivši u vezu s odgovornom osobom,<br />

spomenutom gospođom Ljubicom Lentić, krenuli<br />

smo u pregovore oko mogućnosti donacije<br />

barem 10 knjiga za naše učenike. Rezultati<br />

pregovora bili su neočekivani. Tvrtka koja je<br />

na tržište plasirala ovu aplikaciju donirala je<br />

našoj školi 50 zvučnih knjiga Sjećanje šume. U<br />

suradnji s autorom i umjetničkom organizacijom<br />

Multimedijalna koliba u čijoj je produkciji nastala<br />

audio verzija romana u izvedbi glumca Živka<br />

Anočića, book&zvook je omogućio učenicima<br />

spomenutih razreda naše škole besplatno<br />

slušanje knjige. Ugovorom o donaciji između<br />

spomenute tvrtke i naše škole ustupljen nam je<br />

roman i tako je zaživjela je mogućnost slušanja<br />

knjiga, jedan novi oblik „čitanja“, nažalost kod<br />

nas nepoznat ili jako malo korišten.<br />

Drugi i zadnji, nasreću, problem pojavio<br />

se s konkretnom realizacijom prebacivanja<br />

zvučne knjige učenicima koji su se trebali<br />

prijaviti u aplikaciju putem maila, pa smo u<br />

dugim pregovorima s predstavnikom za GDPR<br />

za našu školu, Igorom Barlekom, dogovorili da<br />

se svi učenici prijave pomoću Carnetove adrese<br />

koju inače koriste, a poslije čitanja da se svi<br />

odjave s aplikacije book&zvook kako nitko ne bi<br />

bio u mogućnosti koristiti njihove podatke ili će<br />

to zaduženi za aplikaciju učiniti automatski. Za<br />

svako novo korištenje učenici se mogu prijaviti<br />

samo sa svojom privatnom adresom. Hvala<br />

gospodinu Barleku na detaljnom proučavanju<br />

svih aspekata zaštite učeničkih podataka i na<br />

pruženim korisnim savjetima.<br />

Iz book&zvooka su nam poručili: „Ovim smo<br />

pilot-projektom i ovom gestom htjeli ukazati<br />

na postojanje audio knjiga kod nas i pozitivne<br />

aspekte koje nam tehnologija omogućava. U<br />

ovom konkretnom slučaju naše su se knjige<br />

pokazale kao lako dostupno rješenje koje je<br />

popunilo nedostatak. U svim drugim slučajevima,<br />

one su alternativni pristup tekstu i njegov<br />

legitimni doživljaj koji je mlađim generacijama<br />

gotovo prirodan, a u potpunosti kompatibilan i<br />

s Nacionalnom strategijom za poticanje čitanja.<br />

Izgradili smo tehnološki napredan sustav koji<br />

može biti koristan u cijelom obrazovnom sistemu,<br />

a slušanje je izvrstan trening za pamćenje i<br />

učenje.“ https://www.seebiz.eu/ (pristupljeno 10.<br />

studenoga 2020.)<br />

Autor knjige Damir Karakaš tim je povodom<br />

rekao: „Drago mi je da se uz klasično čitanje<br />

popularizira i slušanje kao način čitanja. Ja<br />

55


Knjižnica<br />

jako volim radio, a vidim da slušanje knjiga<br />

vani postaje sve popularnije, to me veseli jer<br />

je to jedan specifičan način poimanja teksta,<br />

imaginiranje sredstvima tog zvučnog medija<br />

i dobro je da to dolazi i k nama." https://www.<br />

seebiz.eu/ (pristupljeno 10. studenoga 2020.)<br />

Prof. Tatjani Ruža bez obzira na nedostatak<br />

tiskane i e-knjige, ovom donacijom omogućen je<br />

nesmetan način rada, pa ona kaže: „U pomoć<br />

su nam priskočili susretljivi i poduzetni djelatnici<br />

prve mobilne aplikacije za slušanje knjiga na<br />

hrvatskom jeziku book&zvook te učenicima<br />

omogućili besplatno slušanje cjelovita romana.<br />

Školi je donirano 50 audioknjiga za dva razreda.<br />

Tako je planirani nastavni proces nesmetano<br />

nastavljen na radost učenika koji do tada nisu<br />

koristili ovu aplikaciju, a ocijenili su je i u anonimnoj<br />

anketi koja je ispitivala njihovo zadovoljstvo<br />

novim medijem u nastavi književnosti.“ (iz<br />

teksta prof. Tatjane Ruža: Audioknjiga u nastavi<br />

Hrvatskoga jezika – izborni naslov Sjećanje<br />

šume Damira Karakaša, 20. studenoga 2020.<br />

godine.)<br />

U spomenutoj anonimnoj anketi od četiri pitanja<br />

koju je popunilo 42 učenika, odgovori pokazuju<br />

izuzetno zadovoljstvo slušanjem knjiga. Kratak<br />

osvrt jedne učenice, mnogo govori o načinu<br />

prihvaćanja ovakvog „čitanja“ knjiga: „Knjigu mi je<br />

bilo vrlo zanimljivo slušati te je skoro u potpunosti<br />

nadomjestila čitanje. Zvučni efekti posebno su<br />

pridonijeli dodatnom razumijevanju sadržaja,<br />

dodatno nas "uvukli" u radnju. Zadovoljna sam<br />

i sa glasom Živka Anočića (nije mi smetao<br />

kako neki glasovi znaju) te mu je intonacija i<br />

naglašavanje bilo primjereno sadržaju.“<br />

(iz Rezultata ankete koji su učenici popunjavali u<br />

Google Docs obrascu s prof. Tatjanom Ruža, 20.<br />

studenoga, 2020.)<br />

Nakon slušanja i detaljne obrade ovog djela<br />

učenicima i djelatnicima naše škole omogućeno<br />

je da na Dan hrvatskoga glumišta, 24. studenoga<br />

2020., bez ikakve naknade pogledaju predstavu<br />

Sjećanje šume. Predstavu je režirala mlada<br />

hrvatska redateljica Tamara Damjanović.<br />

Djelatnici Gavelle stavili su predstavu na<br />

platformu, a učenici su mogli preuzeti datoteku<br />

na svoje računalo. Dogovorili smo istovremeno<br />

gledanje predstave u 19 sati, no ako je netko<br />

bio spriječeni u to vrijeme, predstava je bila biti<br />

dostupna još 3 dana. Kada već mi nismo mogli<br />

otputovati u Zagreb, što nam je zadnjih godina<br />

postala tradicija, kazalište je stiglo u naš dom.<br />

Uživali smo u ovom posebnom doživljaju!<br />

Mnogi od nas koji<br />

su pažljivo odgledali<br />

predstavu složili bi se<br />

s Igorom Tretinjakom<br />

iz književnog lista<br />

za umjetnost,<br />

kulturu i znanost<br />

Vijenac: "Sjećanje<br />

šume" uspješno<br />

je i promišljeno<br />

pretakanje lirskog<br />

romana u tek<br />

naizgled malu,<br />

poetičnu predstavu<br />

koja ispod svog<br />

vela skriva brojna<br />

zgodna izvedbena i<br />

redateljska rješenja."<br />

https://www.gavella.<br />

hr/predstave/arhiva-predstava/sjecanje-sume<br />

(pristupljeno 29. svibnja <strong>2021</strong>.)<br />

Realizacija ove akcije može biti ogledni<br />

primjer u nastavi na daljinu kada se u dobroj<br />

korelaciji nađu knjižnica i nastava Hrvatskoga<br />

jezika ili bilo kojeg drugog predmeta. Surađujući<br />

s autorom i ljudima koji se bave novim<br />

tehnologijama i koji su bili spremni učenicima<br />

ponuditi nove oblike rada, došli smo do izvrsne<br />

suradnje koju ćemo i u novim školskim godinama,<br />

bez obzira na oblik nastave koji nas očekuje, sa<br />

zadovoljstvom koristiti. Hvala kolegici Tatjani<br />

Ruža na inicijativi i svima koji su nam omogućili<br />

čitati knjige na novi način, a pogotovo učenicima<br />

na korištenju i oduševljenju slušanjem. Hvala i<br />

vrijednim ljudima kojima je učenička potreba bila<br />

prije i mnogo više od njihove zarade. Svjesni smo<br />

da i oni moraju živjeti od svojeg rada i ubuduće<br />

ćemo nastojati razmišljati i o tom aspektu, iako<br />

oni i dalje nesebično nude pomoć, a tako i nama<br />

olakšavaju ovaj, za sve nas, neobičan način<br />

rada. Posebnu zahvalu upućujemo autoru jer<br />

bez njegove otvorenosti i agilnosti, sve ovo bilo<br />

bi nemoguće ostvariti.<br />

Kako je u anketi čak 85,7 % učenika<br />

ocijenilo ovakav način rada ocjenom vrlo dobar<br />

i odličan, mislim da sa stečenim iskustvom i<br />

novim saznanjima možemo s još većim elanom<br />

kročiti u realizaciju sličnih akcija s već poznatim,<br />

ali i novim autorima i djelima.<br />

Jasminka Horvatić-Bedenik, prof.<br />

i dipl. knjižničar<br />

56


Knjižnica<br />

I na daljinu - knjižnica<br />

Ova školska godina<br />

dokazala je sve čarobne moći<br />

školske knjižnice. Jedna od<br />

najkorisnijih u ovom periodu<br />

bila je moć bilokacije. Bilo nas<br />

je posvuda. Najradije smo bili<br />

u prostoru naše knjižnice, ali<br />

odlazili smo i u učionice, pa čak<br />

i u domove naših učenika - kako<br />

slikom i riječju, tako i knjigom i<br />

čokoladom. Evo kako i zašto.<br />

Kao uvijek do sada, obilježavali<br />

smo sve važne datume iz<br />

područja književnosti, kulture,<br />

umjetnosti, povijesti, društvenih<br />

događanja… Dok su učenici bili<br />

u školi, organizirali smo male<br />

izložbe na ulazu u knjižnicu kako<br />

bi bez dužeg zadržavanja ili<br />

grupiranja svatko mogao dobiti<br />

informaciju ili se zasladiti kakvim<br />

književnim biserom.<br />

Na taj smo način i predstavljali<br />

nove knjige te podsjećali na<br />

zanimljive naslove iz našeg<br />

knjižnog fonda.<br />

Kad iz epidemioloških<br />

razloga učenici nisu mogli<br />

dolaziti u školu i knjižnicu, svoje<br />

smo aktivnosti, još češće nego<br />

inače, obavljali online. Važne<br />

informacije i obavijesti, kako<br />

naše, tako i drugih ustanova i<br />

institucija, zatim poveznice na<br />

virtualna događanja, predavanja<br />

i natječaje te niz drugih sadržaja<br />

objavljivali smo na Facebooku<br />

ili internetskoj stranici knjižnice,<br />

profesora i škole te u Google<br />

učionici.<br />

Budući da je jedna od osnovnih<br />

zadaća knjižnice približiti<br />

knjigu korisnicima, dijelili smo<br />

poveznice na najpotrebniju<br />

referentnu građu i priručnike te<br />

upućivali na sigurne i legalne<br />

stranice za e-lektiru i druge<br />

tekstove za slobodno čitanje.<br />

Sa željom da se<br />

učenici zabave i pokažu svoju<br />

kreativnost, pozivali smo ih na<br />

igru i izradu kreativnih radova<br />

koje smo često nagrađivali.<br />

Nagrađeni učenici koji su bili u<br />

školi preuzimali su svoje paketiće<br />

u knjižnici, a ako su u to vrijeme<br />

nastavu slušali na daljinu,<br />

paketić bi im dolazio poštom,<br />

donoseći nekoliko sitnica, među<br />

kojima je uvijek bio jedna slatkiš<br />

i jedna poslastica - na tragu one<br />

Ujevićeve: „Knjiga nije hrana, ali<br />

je poslastica.“<br />

Marinela Marčetić, prof. i<br />

dipl. knjižničarka<br />

Višejezični rječnik - psihologija<br />

Europski dan jezika<br />

svake godine obilježavamo<br />

radionicama<br />

izrade<br />

višejezičnog rječnika u knjižnici.<br />

Ove smo godine to učinili na<br />

daljinu, a prevodile su se riječi<br />

s područja psihologije. Učenici<br />

2.b, c i h razreda prevodili<br />

su termine iz psihologije na<br />

latinski jezik s profesoricom<br />

Martinom Gazdek. Na njemački<br />

jezik prevodili su učenici 3.<br />

b, c i d razreda s profesorom<br />

Daliborom Vidovićem, a<br />

profesor Ivica Cikač motivirao<br />

je i učenike 3.d za prijevod<br />

na engleski i učenike 3.h za<br />

prijevod na španjolski jezik.<br />

Rezultat ove radionice nove su<br />

stranice u našem višejezičnom<br />

rječniku.<br />

Stranice koje smo prikupili e-mailom izložili smo na panou i objavili<br />

na našim internetskim stranicama.<br />

Marinela Marčetić, prof. i<br />

dipl. knjižničarka<br />

57


Knjižnica<br />

U Mjesecu hrvatske<br />

knjige, koji je pod nazivom<br />

„Razlistaj se“ bio posvećen<br />

planetu Zemlji, poticali smo<br />

korisnike na uključivanje u<br />

niz akcija i radionica, a na<br />

Međunarodni dan školskih<br />

knjižnica, koji nismo mogli<br />

obilježiti u prostoru naše<br />

knjižnice, učenicima smo na<br />

Facebook stranici pripremili<br />

igru u kojoj su trebali spojiti<br />

nelektirne naslove iz knjižnog<br />

fonda naše knjižnice s imenom<br />

autora. Učenici su tako na<br />

zabavan način otkrili nešto od<br />

našeg knjižnog blaga što sami<br />

možda nikada ne bi.<br />

U prosincu smo<br />

učenicima uputili poziv da u<br />

nekom od ponuđenih alata<br />

izrade blagdansku čestitku uz<br />

obećanje da ćemo nagraditi<br />

najuspješnije radove.<br />

Najkreativnije smo i nagradili -<br />

Igre uz knjigu<br />

Ninu Vitez iz 1.a i Mateja Čoka<br />

iz 3.g.<br />

Uz Valentinovo učenici<br />

su trebali pronaći prigodan<br />

tekst hrvatskog autora i pravilno<br />

ga citirati prema pravilima<br />

citiranja koja smo spominjali<br />

u materijalima koje smo<br />

objavljivali u Google učionici<br />

te napisati kratak osvrt na<br />

izabrani tekst, ili sami napisati<br />

pjesmu ljubavne tematike.<br />

Kako je pristiglo više odličnih<br />

uradaka, od kojih je svaki bio<br />

vrijedan na drugačiji način,<br />

nagradili smo čak četvero<br />

učenika: Hanu Botić iz 2.h,<br />

Emu Androci iz 3.a, Mateja<br />

Čoka iz 3.g i Marka Daraboša<br />

iz 3.IB.<br />

Za Dan pjesništva ove<br />

smo godine našu popularnu<br />

radionicu „Razbacani stihovi“<br />

zamijenili online igrom. U alatu<br />

Wordwall trebalo je čim prije,<br />

u što manje pokušaja, točno<br />

složiti stihove pjesme „Ljudsko<br />

srce“ velikog hrvatskog<br />

pjesnika Petra Preradovića,<br />

čiju smo 203. obljetnicu rođenja<br />

tako obilježili. Nagrađeni su Ivo<br />

Gabud iz 3.g i Nina Vitez iz 1.a.<br />

U Tjednu medijske<br />

pismenosti upućivali smo na<br />

različite materijale i događanja.<br />

Jedno od tih događanja bio<br />

je i online susret s Damirom<br />

Vujnovcem, u kojemu je govorio<br />

o knjigama koje su mu osobito<br />

drage i važne. Zamolili smo<br />

učenike da napišu nekoliko<br />

rečenica o svojoj najdražoj<br />

knjizi i također nagradili najbolje<br />

radove. I ovaj put nagrađen<br />

je rad Nine Vitez, koja je svoj<br />

uradak dodatno lijepo grafički<br />

prezentirala.<br />

Marinela Marčetić, prof. i<br />

dipl. knjižničarka<br />

58


Projekti i aktivnosti<br />

Carnetovo istraživanje zadovoljstva korisnika<br />

primjenom e-Škole scenarija poučavanja -<br />

predmet Filozofija<br />

Ove je godine Carnet<br />

proveo istraživanje o primjeni<br />

e-Škole scenarija poučavanja<br />

za međupredmetne teme (SP<br />

MPT) i povezanih interaktivnih<br />

sadržaja za međupredmetne<br />

teme u nastavi. Zadatak je bio<br />

da u razdoblju od 18. siječnja<br />

do 5. veljače <strong>2021</strong>. godine<br />

u svojoj nastavi koristimo<br />

scenarije poučavanja za<br />

međupredmetne teme, a njih<br />

smo mogli pregledati i odabrati<br />

na Edutoriju. Nakon toga su se<br />

u razdoblju od 8. do 12. veljače<br />

<strong>2021</strong>. održale fokus grupe,<br />

putem videokonferencijskog<br />

poziva, gdje smo s kolegama<br />

iz različitih škola Hrvatske<br />

razmijenili naša iskustva i<br />

mišljenja.<br />

Sudjelujući u<br />

Carnetovom fokus istraživanju<br />

odabrala sam i primijenila<br />

u nekoliko razreda scenarij<br />

„Identificiraj, zaštiti i<br />

Marinković nas spaja <strong>2021</strong>.<br />

zaustavi“, međupredmetne<br />

teme Građanskog odgoja i<br />

obrazovanja s nastavnom<br />

aktivnošću za nastavni<br />

predmet Filozofije pod nazivom<br />

„Štiti li država moja prava?“.<br />

Učenici su prvo pogledali<br />

jedan kratki isječak iz najave<br />

za film uz prethodno opisanu<br />

hipotetsku situaciju u SAD-u,<br />

gdje svake godine na jednu<br />

noć prestaju vrijediti svi zakoni<br />

i sve je dopušteno bez ikakvih<br />

sankcija, s naglaskom na to<br />

da u ostalom dijelu godine<br />

potpuno funkcionira pravna<br />

država – stopa kriminaliteta je<br />

1%. Zatim je uslijedila rasprava<br />

o tome što se događa s ljudskim<br />

pravima kad prestanu vrijediti<br />

zakoni i je li čovjek po prirodi<br />

zao ili dobar, uvodeći nas u<br />

teoriju kontraktualizma. Učenici<br />

su bili vrlo aktivni u diskusiji,<br />

analizirajući probleme u svijetu<br />

povezane s filozofijom društva,<br />

O Kiklopu u virtualnoj stvarnosti<br />

Već nekoliko godina naša škola ponosno<br />

sudjeluje u projektu Marinković nas spaja<br />

zajedno s domaćinom Srednjom školom „Antun<br />

Matijašević Karamaneo“ Vis, V. gimnazijom<br />

„Vladimir Nazor“ Split i Gimnazijom Lucijana<br />

Vranjanina Zagreb. Prošle godine manifestacija<br />

je, nažalost, morala biti otkazana, no ove smo<br />

se godine „snašli“ i 27. svibnja <strong>2021</strong>. okupili<br />

smo se u virtualnoj stvarnosti. Marinković nas je<br />

spojio na Zoomu, i to svojim romanom Kiklop<br />

te je svaka od škola obradila jedan od aspekata<br />

ovoga velikoga hrvatskog romana. Usredotočili<br />

smo se na lika intelektualca, na intertekstualnost<br />

i na strah. Mia Šimunić, Karla Grudenić, Mia<br />

Sambolec, Brigita Grošinić, Kristina Pagon,<br />

Dea Flegar, Anja Makaj, Lana Derner i Gabrijela<br />

Kovačević, naše maturantice iz 4. H, marljivo su<br />

politike i prava, promišljajući o<br />

mogućnosti njihovog rješavanja<br />

koristeći filozofsku analizu i<br />

argumentaciju.<br />

Dio učenika je potom<br />

dobio zadatak istražiti što se<br />

događa s ljudskim pravima<br />

u autoritarnim društvenim<br />

uređenjima, a drugi dio<br />

učenika istražiti što se<br />

događa s ljudskim pravima<br />

u demokratskim društvenim<br />

uređenjima. Učenici su pritom<br />

koristili interaktivnu infografiku<br />

Pregled (deklaracije) ljudskih<br />

prava da se prisjete temeljnih<br />

ljudskih prava. Jedni su<br />

drugima potom izložili<br />

rezultate svojih istraživanja<br />

i uspoređivali poštivanje ili<br />

kršenje ljudskih prava i u<br />

autoritarnim i demokratskim<br />

društvenim uređenjima. Moje<br />

iskustvo isprobanog scenarija<br />

poučavanja vrlo je pozitivno.<br />

Hana Bulić, prof.<br />

odradile svoj zadatak te izdvojile neke od brojnih<br />

intertekstualnih veza u romanu povezavši ih<br />

sa svojim originalnim crtežima. Sve to možete<br />

vidjeti ovdje: https://bit.ly/3fVoCa8.<br />

Ivana Pintarić, prof.<br />

59


Projekti i aktivnosti<br />

Carnetovo istraživanje zadovoljstva korisnika<br />

primjenom e-Škole scenarija poučavanja –<br />

predmet Kemija<br />

Ove školske godine sudjelovala<br />

sam u istraživanju pod nazivom Istraživanje<br />

zadovoljstva korisnika primjenom e-Škole<br />

scenarija poučavanja. Istraživanje sam provela<br />

u tri maturalna razreda – 4.f, 4.g i 4.h. Rok za<br />

odabir scenarija bio je prosinac, siječanj je bio<br />

predviđen za aktivnost s učenicima, a početak<br />

veljače za fokus grupe profesora.<br />

Profesori koji su sudjelovali u istraživanju najprije<br />

su trebali odabrati koje će scenarije poučavanja<br />

ispitati te se odlučiti za jedan od mogućih načina<br />

provođenja te aktivnosti. Mogućnosti su bile da<br />

se istraže različite teme, tj. scenariji poučavanja<br />

u različitim razredima, u različitim terminima<br />

ili da se istraživanje provede u istoj generaciji<br />

učenika, ali u različitim razredima te da se<br />

bira ista tema. Izabrala sam drugi način jer se<br />

činio primjerenijim, a i dobiva se već uzorak<br />

za ispitivanje zadovoljstva učenika određenim<br />

scenarijem poučavanja.<br />

Prvi dio mojih obaveza odnosio se na odabir<br />

scenarija poučavanja. Proučila sam scenarije i<br />

odabrala onaj koji se nadovezao na područja<br />

kemije koja su dotad obrađena. Odabrala sam<br />

Ljubavni laboratorij iz scenarija poučavanja Veze<br />

nisu bezveze. Ako vas zanimaju detalji scenarija,<br />

možete ih pogledati na poveznici:<br />

http://skr.rs/zs4Y<br />

Važno je bilo da odabrani scenarij<br />

bude iz područja međupredmetnih tema.<br />

Odabrani scenarij bio je iz domene Osobni i<br />

socijalni razvoj. Osim kemije bio je izrađen i za<br />

sljedeće predmete Hrvatski jezik, Engleski jezik,<br />

Psihologija i Sociologija.<br />

Nakon odabira scenarija slijedile su<br />

aktivnosti učenika. Učenici su dobili kratke upute<br />

na satu vezane uz način rada, organizaciju te<br />

komunikaciju. Na Google Classroomu dobili su<br />

poveznicu na scenarij poučavanja te upute za<br />

provođenje scenarija koje su izradili profesori<br />

kemije, autori određenog scenarija.<br />

Učenici su se sami podijelili u 6 grupa. Teme<br />

su bile raspoređene tako da su po dvije grupe<br />

istraživale istu temu: žudnja, privlačnost,<br />

privrženost. U svakom je razredu jedan učenik<br />

bio moderator provođenja aktivnosti. Svi učenici<br />

koji su se javili imali su izražene komunikacijske<br />

vještine i odlično su se snašli u ulozi voditelja.<br />

Sami su birali članove svojih grupa jer je rad<br />

mogao biti izrađen u online okruženju (preko<br />

Zooma ili Discorda) ili uživo, pri čemu je bilo<br />

bitno da se poštuju epidemiološke mjere.<br />

Rezultat je bio sljedeći: po razredu je<br />

izrađeno više desetaka različitih DOS-ova,<br />

videouradaka ukupno 15-ak, audiozapisa<br />

vezanih uz priču Kemija ljubavi bila su 3, esejskih<br />

zadataka bilo je više desetaka, a stripova više<br />

od 15. Oni su mogli biti izrađeni ručno ili u<br />

ponuđenom alatu u scenariju. Za dodatne<br />

zadatke na zadanu temu pokazali su interes<br />

gotovo svi učenici u razredu.<br />

Na poveznici niže možete vidjeti jedan od<br />

njihovih videouradaka koji sadrži recept za<br />

originalni Ljubavni napitak čije djelovanje je u<br />

filmu i testirano:<br />

Kemija ljubavi, Privlačnost, 4.f<br />

https://www.youtube.com/watch?v=f86HJu2tFsg<br />

Što su učenici radili vezano uz kemiju?<br />

Istraživali su kemikalije koje stvaraju „ljubav“.<br />

Radi se o hormonima i neurotransmiterima.<br />

Proučavali su njihov kemizam i način djelovanja,<br />

kao i njihov utjecaj na ponašanje osoba kad<br />

su pod utjecajem tih kemikalija. Potisnuli smo<br />

romantiku, no naučili smo puno novog i vrijednog<br />

za daljnji rad.<br />

Bit scenarija poučavanja jest da se neko<br />

područje ne obrađuje na uobičajeni način, već<br />

da se tome pristupa iz drugačijeg kuta. Učenici<br />

su se odlično snašli u scenskom radu, izradi<br />

stripa, primjeni novih alata te u pisanju scenarija.<br />

U gramatički i pravopisni dio nismo zadirali, to<br />

ostavljamo stručnjacima. Za ovaj scenarij važno<br />

je bilo da učenici budu uspješni kod primjene<br />

IKT-a. U tom dijelu naši učenici odlično se<br />

snalaze.<br />

Nakon što je aktivnost s učenicima<br />

završila održane su fokus grupe profesora. Bilo<br />

nas je 10-ak po grupi. Grupe su birane prema<br />

terminima koji su nam odgovarali jer se sve<br />

odvijalo u vrijeme izvođenja nastave. Dolazili<br />

smo iz različitih područja i tipova škola i iz svih<br />

dijelova Hrvatske.<br />

Diskusija u fokus grupama odnosila se<br />

na zadovoljstvo učenika i profesora izabranim<br />

scenarijima poučavanja. Osim sitnih nedostataka<br />

koji su uglavnom bili tehničke prirode, pokazalo<br />

60


Projekti i aktivnosti<br />

se da su ovakvim načinom rada zadovoljni<br />

učenici i profesori. Učenicima je to nešto<br />

novo i drugačije, a profesorima je olakšan<br />

rad jer su materijali spremni na stranicama<br />

Carneta i treba ih, samo ponekad, malo<br />

prilagoditi.<br />

U našoj grupi od 3 maturalna razreda<br />

potaknuta je i dodatna rasprava vezana uz<br />

pisanje recenzija radova, važnost autorskih<br />

prava i GDPR-a, reklamiranje proizvoda te<br />

uz ovisnosti, kao i promicanje vrlina. Ovo nas<br />

je istraživanje potaknulo na daljnju izradu<br />

DOS-ova te osvijestilo spoznaju da trebamo<br />

dodatno poraditi na komunikacijskim i retoričkim<br />

vještinama.<br />

Prilažem isječak iz jednog eseja i strip. Radovi<br />

nisu ni recenzirani ni lektorirani.<br />

„Ljubavna priča“<br />

Bok, ekipo! Ime mi je Mozak, a nalazim se u tijelu<br />

osamnaestogodišnjeg <strong>gimnazija</strong>lca, Janka. U<br />

posljednje vrijeme Janko na školskim satovima<br />

kemije proučava organske spojeve, a među<br />

njima i hormone koji su sastavni dijelovi ljubavi.<br />

Budući da Janku kemija nije jača strana, odlučio<br />

sam stimulirati njegovo pamćenje te ga podsjetiti<br />

jednoj situaciji kako bih mu vjerno prikazao<br />

djelovanje „hormona privlačnosti“ (adrenalina,<br />

dopamina, serotonina i kortizola) na njegov<br />

organizam. No, ova kratka priča prepričana<br />

s moje perspektive može poslužiti i vama u<br />

razumijevanju i savladavanju gradiva kemije. Da<br />

ne duljim, svojim blebetanjem, krenimo.<br />

Zbilo se to prošle godine na školskome hodniku<br />

u vrijeme kad su svi učenici normalno pohađali<br />

školu (prije ove grozote zvane Covid). Naime, u to<br />

se vrijeme našem Janku sviđala jedna djevojka,<br />

Iva. Tijekom pauze između satova, šećući<br />

hodnikom, Janko je ugledao Ivu, a i ona njega<br />

te je odlučila krenuti prema Janku. U tom sam<br />

trenutku ja stupio u akciju. Primijetio sam da je<br />

Janko pod velikim stresom zbog visoke količine<br />

kortizola u tijelu te sam odmah uzeo stvar u svoje<br />

ruke i prekinuo proizvodnju kortizola da primirim<br />

Janka. Vidjevši Ivu kako se brzo približava Janku,<br />

odlučio sam postupiti kako bi i svaki drugi mozak<br />

mladića postupio u takvoj situaciji – naredio<br />

sam nadbubrežnoj žlijezdi da krene izlučivati<br />

velike količine hormona adrenalina. To je Janku<br />

ubrzalo puls, učinilo ga energičnijim i spremnijim<br />

za razgovor s njegovom simpatijom. Razgovor je<br />

tekao poprilično glatko iako sam možda malčice<br />

pretjerao s količinom adrenalina jer se Janko<br />

počeo znojiti kao lud. Spoznajući da Janko uživa<br />

u razgovoru s Ivom, znao sam da trebam narediti<br />

hipotalamusu lučenje dopamina kako bi se<br />

Janko osjećao još bolje, sretnije i smirenije, da<br />

zaboravi na stres uzrokovan kortizolom. Mislim<br />

da sam količinu dopamina pogodio „u sridu“ jer<br />

se ne sjećam kad sam zadnji puta vidio Janka<br />

da toliko uživa u razgovoru s drugom osobom.<br />

No, nažalost po Janka, nakon nekoliko minuta<br />

Iva je morala otići, ostavljajući Janka samoga te<br />

sam u tom trenutku znao da ne smijem dopustiti<br />

da moj kompa bude žalostan, pa sam potaknuo<br />

žlijezde da proizvode serotonin, takozvani<br />

„hormon sreće“. Ovaj je potez omogućio Janku<br />

da tijekom cijelog dana bude presretan, no<br />

vjerojatno sam pretjerao i u razini serotonina jer<br />

je Janko cijeli dan razmišljao samo o Ivi (moram<br />

priznati da me je taj dio počeo živcirati nakon<br />

nekog vremena, ali sam sam kriv za to). Također,<br />

zbog adrenalina Janko nije mogao zaspati dulje<br />

vrijeme, ali konačno se i to dogodilo te sam ja<br />

dobio zasluženi odmor.“<br />

Autori: Lovro Bujanec, Teo Putarek, Nikola<br />

Kušen, 4.g<br />

Lidija Klampfl, prof.<br />

61


Projekti i aktivnosti<br />

Carnetovo istraživanje zadovoljstva korisnika<br />

primjenom e-Škole scenarija poučavanja –<br />

predmeti Politika i gospodarstvo te Sociologija<br />

Sudjelujući u Carnetovom istraživanju<br />

ove sam školske godine primijenila nekoliko<br />

scenarija poučavanja u nastavnim predmetima<br />

Politika i gospodarstvo te Sociologija. Scenarij<br />

poučavanja naziva „Errare humanum est?“<br />

obuhvaća temu društvenih nejednakosti i vrlo<br />

je primjenjiv u oba nastavna predmeta koja<br />

predajem. Učenici su izvrsno reagirali, aktivno<br />

participirali te su ishodi bili ostvareni, što je najviše<br />

vidljivo u učeničkim radovima (umne mape i<br />

posteri) te učeničkima izlaganjima i zaključcima.<br />

Ovim scenarijem poučavanja učenici su bili<br />

upoznati s ulogom Ustavnog suda, ali i ostalih<br />

sudova. U grupama su istraživali 3 različite<br />

odluke Ustavnog suda u RH tako da su temeljem<br />

preporučenih članaka iz medija izdvojili ključne<br />

podatke o slučaju, naveli oblike kršenja ljudskih<br />

prava zbog kojih je bila potrebna pravna zaštita,<br />

usporedili ih s temeljnim vrijednostima RH i EU<br />

i na kraju argumentirano obrazložili slaganje ili<br />

neslaganje s odlukom Ustavnog suda. Slučajevi<br />

koje su učenici istraživali bili su:<br />

• Ustavni sud odbio zahtjev za zabranu<br />

pobačaja<br />

• odluka Ustavnog suda o pozdravu „Za<br />

dom spremni“<br />

• Ustavni sud odlučio - istospolni parovi u<br />

Hrvatskoj imaju pravo biti udomitelji<br />

Rezultat možete vidjeti u priloženoj umnoj mapi.<br />

Scenarij poučavanja naziva „Donesi mi zakon“<br />

namijenila sam učenicima četvrtih razreda koji<br />

slušaju nastavni predmet Politika i gospodarstvo.<br />

Učenici su također izvrsno reagirali s obzirom<br />

na to da scenarij poučavanja stavlja u središte<br />

učenika koji istražuje, kritički razmišlja i<br />

argumentirano donosi zaključke. Učenici su bili<br />

upoznati sa zakonodavnim postupkom u RH te<br />

su na primjeru Pravilnika o polaganju državne<br />

mature primijenili zakonodavnu proceduru tako<br />

da su pročitali Pravilnik i upoznali se s njegovim<br />

odredbama te su izabrali članke koji pokazuju<br />

mogućnost neujednačene provedbe. Zatim su<br />

učenici o odabranim člancima napisali kritički<br />

osvrt, pozitivne i negativne učinke Pravilnika, što<br />

su i potkrijepili primjerima iz okoline i na temelju<br />

prikupljenih informacija učenici su predložili<br />

izmjenu odabranih članaka Pravilnika pišući<br />

amandmane, nakon čega je slijedilo glasovanje<br />

svih učenika.<br />

U primjeni oba scenarija poučavanja<br />

vidljiva je primjena IKT-a - učenici su koristili<br />

različite digitalne alate poput Edmoda, Poppleta,<br />

Canve i sl., što je doprinijelo razvijanju njihovih<br />

informatičkih vještina. Radeći u grupama, učenici<br />

su razvijali vještine rada u timu. Izuzetno sam<br />

zadovoljna isprobanim scenarijima poučavanja,<br />

vrlo su primjenjivi u nastavi i korisni za učenike.<br />

Ivana Žnidarić Kajić, prof.<br />

62


Projekti i aktivnosti<br />

Erasmus+ projekt „Under The European Stars“<br />

Prvoj gimnaziji <strong>Varaždin</strong><br />

odobren novi dvogodišnji<br />

Erasmus+ KA2 projekt „Under<br />

the European Stars“, koji je<br />

nastavak uspješno završenog<br />

Erasmus+ projekta „Amazing<br />

race“. Škole partneri projekta<br />

dolaze iz Finske, Španjolske<br />

i Mađarske. Svaka škola<br />

je izabrala 24 učenika za<br />

sudjelovanje u projektu. U<br />

ovom projektu naglasak<br />

je stavljen na mentalno<br />

zdravlje, boravak u prirodi<br />

(boravak mladih u prirodi<br />

pod europskim zvijezdama,<br />

povratak prirodi i život u<br />

skladu s prirodom) i digitalnu<br />

detoksikaciju. Različitim će<br />

se aktivnostima obuhvatiti<br />

problemi s kojima se mladi<br />

danas susreću i aktivnosti<br />

koje će ih potaknuti na zdrav<br />

život. Poseban naglasak bit<br />

će na smanjivanju digitalne<br />

komunikacije, problemu<br />

digitalne ovisnosti, otpornosti<br />

prema prevelikoj digitalizaciji i<br />

pametnom korištenju digitalne<br />

tehnologije. Tijekom projekta<br />

učenici će uvježbavati<br />

tehnike koje će im pomoći u<br />

svladavanju stresnih situacija.<br />

Prve online aktivnosti<br />

Kako smanjiti digitalnu ovisnost?<br />

projekta uspješno su<br />

realizirane: učenici su podijelili<br />

fotografije svojih omiljenih<br />

mjesta u prirodi, sudjelovali<br />

su u istraživanju o korištenju<br />

društvenih mreža i izradili su<br />

rješenja za logo projekta. Svi<br />

sudionici projekta sudjelovali<br />

su 10. svibnja <strong>2021</strong>. u radionici<br />

„Mindfulness Techniques<br />

for Successfully Coping<br />

with Stress“ koju je vodila<br />

profesorica i psihoterapeutkinja<br />

Josipa Mihić s Edukacijskorehabilitacijskog<br />

fakulteta iz<br />

Zagreba, specijalizirana za<br />

mindfulness treninge i rad s<br />

adolescentima. Radionica je<br />

bila izvrstan uvod u mindfulness<br />

tehnike i početak promišljanja<br />

o svakodnevnom stresu, ali i<br />

važnosti relaksacije te vraćanja<br />

fokusa na sadašnje trenutke.<br />

Upravo sada nam se projekt<br />

čini još važnijim s obzirom<br />

na svakodnevne stresne<br />

situacije s kojima se tijekom<br />

ove pandemije svi suočavamo<br />

i na pretjeran boravak učenika<br />

i profesora ispred ekrana<br />

zbog online nastave, ali i<br />

zbog nemogućnosti druženja i<br />

ostvarivanja fizičkih kontakata<br />

i komunikacije uživo, što<br />

ugrožava mentalno zdravlje.<br />

Nadamo se boljoj<br />

epidemiološkoj situaciju<br />

ujesen kako bismo mogli<br />

ostale predviđene aktivnosti<br />

provesti i kroz mobilnosti i<br />

posjete školama partnerima.<br />

Tim profesora koji sudjeluju<br />

u projektu čine: Krunoslav<br />

Rukelj, Hana Bulić, Tatjana<br />

Ostović Šlehta, Vinka<br />

Sambolec Škerbić i Ivana<br />

Žnidarić Kajić, koja je ujedno i<br />

koordinatorica.<br />

Ivana Žnidarić Kajić, prof.<br />

63


Projekti i aktivnosti<br />

Projekti iz Politike i gospodarstva<br />

Ove su školske godine učenici<br />

četvrtih razreda izbornog predmeta Politika<br />

i gospodarstvo bili uključeni u tri projekta.<br />

Mentorica učenicima je Ivana Žnidarić Kajić,<br />

prof.<br />

Natječaj za najbolji esej iz politike<br />

Fantastičan rezultat naših učenica Eme<br />

Priher i Tije Brezovec - 1. mjesto<br />

Služba za<br />

građane Hrvatskoga<br />

sabora prvi je put<br />

ove školske godine<br />

organizirala natječaj<br />

za učenike srednjih<br />

škola u pisanju eseja i<br />

zastupničkog govora na<br />

temu „Trideset godina<br />

hrvatske neovisnosti“<br />

u povodu obilježavanja<br />

30.godišnjice<br />

proglašenja samostalne<br />

i suverene Republike<br />

Hrvatske. Na natječaj je zaprimljeno 88 radova<br />

učenika srednjih škola. Najbolji rad i prvo mjesto<br />

u kategoriji eseja učenika srednjih škola napisala<br />

je naša učenica Ema Priher iz 4.c razreda.<br />

Učenica Tia Brezovec, također iz 4.c razreda,<br />

svojim je radom pisano pohvaljena te je njezin<br />

rad jedan od 15 dodatno pohvaljenih najboljih<br />

radova. Na natječaju je sudjelovala i učenica<br />

Jessica Leonora Soldo iz 4.a razreda.<br />

Obrazloženje odluke članova Povjerenstva za<br />

vrednovanje:<br />

„Prvo mjesto u kategoriji eseja osvojila je<br />

Ema Priher koja je vrlo domišljato i znalački<br />

povijesnost (povijesne podatke) ukomponirala<br />

u svečani domoljubni patos dajući mu osobnu<br />

lirsku notu. Rad je odlična zaokružena cjelina<br />

s uvodom koji privlači pozornost, razradom<br />

koja nosi dublju analizu i efektnim zaključkom.<br />

Izvrsno strukturirana esejistička kompozicija. „<br />

Dio eseja Eme Priher :<br />

„Riječi samostalnost i suverenost zvuče tako<br />

moćno i gordo te u svojoj sjeni kriju pobjede<br />

i poraze, tužaljke i budnice, bijedu i slavu<br />

hrvatskog puka, ratnika i vladara. Upravo je za<br />

trenutkom slave, u kojoj će biti opisan tim riječima,<br />

hrvatski narod stoljećima žudio“.(...) U <strong>2021</strong>.<br />

godini, tridesetu godinu zaredom, bez straha,<br />

glasno i uzdignute glave, zahvaljujući ustrajnosti<br />

hrvatskoga naroda, možemo izgovarati stihove<br />

Silvija Strahimira Kranjčevića: O, gledajte ju<br />

divnu, vi zvijezde udivljene. / To moj je, moj je<br />

dom!“<br />

8. simulirana sjednica Sabora za srednjoškolce<br />

– učenici u ulogama zastupnika<br />

Naši su učenici i ove godine aktivno<br />

sudjelovali u 8. simuliranoj sjednici Sabora za<br />

srednje škole koju je 19. travnja <strong>2021</strong>. otvorio<br />

predsjednik Sabora Gordan Jandroković. Osma<br />

simulirana sjednica predstavlja dvogodišnji<br />

projekt dviju generacija učenika i njihovih mentora<br />

u kojem je sudjelovalo ukupno 262 učenika i 69<br />

mentora iz 57 škola koji su pripremali sjednicu<br />

tijekom prošle i ove školske godine. Učenici<br />

su izlagali, raspravljali, replicirali i glasovali o<br />

prijedlogu zakona o zaštiti životinja s konačnim<br />

prijedlogom zakona. Našu školu izvrsno su<br />

predstavile učenice Rea Galić, Marta Božić,<br />

Lana Tekić i Doroteja Jadanić. Za naše učenike<br />

sudjelovanje u ovom projektu značilo je usvajanje<br />

praktičnih znanja o zakonodavnoj proceduri i<br />

tijeku donošenja zakona čime se podigla njihova<br />

razina znanja o najvišem predstavničkom i<br />

zakonodavnom tijelu Republike Hrvatske te<br />

razumijevanju uloge Sabora u životu građana.<br />

64


Projekti i aktivnosti<br />

Kviz „Koliko poznaješ<br />

Hrvatski sabor?“ - naš tim<br />

među 10 najboljih škola<br />

Služba za građane<br />

Hrvatskoga sabora organizirala<br />

je 12. ožujka <strong>2021</strong>. prvo online<br />

kviz-natjecanje o poznavanju<br />

Hrvatskoga sabora za učenike<br />

srednjih škola. Odgovarajući na<br />

trideset pitanja, učenici srednjih<br />

škola pokazali su koliko poznaju<br />

Hrvatski sabor, njegovu ulogu i<br />

mjesto u suvremenoj hrvatskoj<br />

povijesti, od konstituiranja<br />

prvog demokratskog<br />

višestranačkog Sabora 30.<br />

svibnja 1990. do danas, što<br />

znaju o ustavnim ovlastima<br />

Sabora i njegovu odnosu kao<br />

nositelja zakonodavne vlasti s<br />

nositeljima drugih grana vlasti<br />

u Republici Hrvatskoj, njegovu<br />

ustroju, području poslova i<br />

načinu rada, procedurama u<br />

donošenju zakona i drugih<br />

akata koje donosi Sabor,<br />

kao i o pravima i dužnostima<br />

saborskih zastupnika. Na<br />

ovogodišnjem natjecanju<br />

sudjelovali su srednjoškolci 41<br />

škole diljem Hrvatske, ukupno<br />

njih 246 raspoređenih u<br />

tročlane natjecateljske timove<br />

škola. Tim naše škole činili su<br />

Paula Martinčević i Ema Čop<br />

iz 4.c te Lovro Bujanec iz 4.<br />

g razreda. Naš tim pokazao<br />

je izvrsno znanje te je ušao<br />

u 10 najboljih škola prema<br />

postignutom rezultatu.<br />

Ivana Žnidarić Kajić, prof.<br />

Božićna akcija<br />

Prijatelj preko pisma<br />

U svakom zlu neko dobro! – riječi narodne izreke svima<br />

su dobro poznate. Pojam zlo u našoj se današnjici najčešće<br />

povezuje s pandemijom koronavirusa. Iako dobro ponekad ostaje<br />

u sjeni briga koje donosi zlo, ipak ga ima mnogo više. Dobro je i<br />

akcija Obiteljskog doma za starije i nemoćne Noni iz Zagreba.<br />

Božić je vrijeme obiteljskog okupljanja i smijeha. Kako su<br />

se ove godine korisnici doma morali prilagoditi novim uvjetima i<br />

nisu bili u mogućnosti provesti ga u okrilju obitelji, tim doma Noni<br />

osmislio je nov način da izmami osmijeh na lica svojih štićenika.<br />

Pokrenuli su akciju Prijatelj preko pisma u kojoj su pozvali sve<br />

građane da korisnicima pošalju pismo, božićnu čestitku ili crtež.<br />

Akciji su se s velikom radošću priključili i učenici izborne nastave<br />

Politike i gospodarstva na poticaj profesorice Ivane Žnidarić Kajić.<br />

Pisali smo društvenome Miljku, razgovorljivoj Milici, razigranoj<br />

Jeleni, raspjevanoj Katarini, kreativnoj Perki, znatiželjnoj Carmen,<br />

knjigoljupki i vrtlarici Blaženki, ljubiteljici slatkiša Nevenki i<br />

radišnom Josipu. Profesoricu je posebno obradovalo što je imala<br />

priliku pisati i svojim kolegama – učitelju Zvonimiru i učiteljici<br />

Mariji. Pišući pisma osjećali smo se ispunjeno, a mnogi su od<br />

nas pustili i koju suzu. Akcija je osvojila simpatije svih generacija<br />

te je štićenicima doma pristigao mnogo veći broj pisama nego<br />

što su očekivali. Dok su oni čitali naša pisma, mi smo s velikim<br />

nestrpljenjem čekali i nadali se da ćemo dobiti njihove odgovore.<br />

Nekima se želja i ostvarila – dobili smo pisma potvrde da smo<br />

razveselili svoje nove prijatelje, dok drugi svoja pisma još čekaju.<br />

Akcijom Obiteljskog doma za starije i nemoćne Noni<br />

naučili smo kako je samo mali znak pažnje dovoljan da razveseli<br />

primatelja poklona, ali i onoga tko ga je darovao!<br />

Ema Priher, 4.c<br />

Dojmovi učenika<br />

„Oduvijek mi je bio san poslati pismo osobi koju nikad nisam uživo<br />

upoznala, a projekt kojeg je Obiteljski dom za starije i nemoćne<br />

Noni proveo omogućio mi je da ostvarim tu želju. Kad sam poslala<br />

pismo, osjećala sam se ispunjeno i veselo. Nije bitno kome se<br />

pismo šalje, bitno je da ono širi ljubav.“<br />

Tia Brezovec, 4.c<br />

„Kada nam je profesorica pokazala projekt koji provodi Obiteljski<br />

dom za starije i nemoćne Noni, odmah sam se željela uključiti.<br />

Već znajući da moje pismo može nekoga usrećiti, srce mi je<br />

bilo ispunjeno. Pisala sam gospođi Jeleni, a kako im je sigurno<br />

svakodnevno dolazilo mnogo pisama, nisam se ni najmanje<br />

nadala nikakvom odgovoru – no, jedno me jutro dočekalo upravo<br />

njezino pismo. Pročitavši ga, osmijeh mi je bio od uha do uha, a<br />

oči su mi zasuzile… To je doista bilo jedno od iskustava koje mi<br />

je obogatilo duh i ponovit ću ga čim mi se ponovno ukaže prilika!“<br />

Lana Tekić, 4.c<br />

65


Projekti i aktivnosti<br />

eTwinning projekt „Kutijica podrške“<br />

66<br />

Učenici Prve za učenike Sisačko-moslavačke županije<br />

Još jedna lijepa gesta kojom su tijekom<br />

ovog polugodišta<br />

naši učenici<br />

pokazali da imaju<br />

sluha za vršnjake<br />

u nevolji bio je<br />

eTwinning projekt<br />

pod nazivom<br />

„Kutijica podrške - učenici za učenike“, proveden<br />

tijekom veljače i ožujka. Inicijativa je krenula od<br />

profesorica Anje Bušić i Ive Pintarić Mandić,<br />

koje su preko Facebook grupe Učitelji za učitelje<br />

Petrinje stupile u kontakt s organizatoricama,<br />

profesoricama Ekonomske i turističke škola<br />

Daruvar, kako bi u svojim razredima potakle<br />

učenike da izrade ili ukrase kutijicu s pismom<br />

Volonterska iskustva Marte Klemenčić<br />

podrške i/ ili sitnicom<br />

koja će obradovati<br />

srednjoškolce sa stradalih<br />

područja Siska, Petrinje i<br />

Gline. Učenici drugih c, e<br />

i h te četvrtih c i h razreda<br />

prionuli su na posao, a<br />

na fotografijama možete<br />

vidjeti letak projekta te<br />

kako su marljive ruke<br />

oblikovale neke od<br />

poklončića.<br />

Anja Bušić, prof. i<br />

Iva Pintarić Mandić, prof.<br />

Svi načini na koje me iznenadila Bolivija<br />

Prigodno, povodom<br />

Međunarodnog<br />

dana<br />

dobrovoljnog rada za ekonomski<br />

i društveni napredak tj.<br />

Međunarodnog dana volontera<br />

(UN), naša bivša učenica<br />

Marta Klemenčić zadivila nas<br />

je predavanjem o svom boravku u Boliviji. Marta<br />

je mag. paed. i mag. edu. phil., zaposlena je kao<br />

predavač je na CZON-u na Filozofskom fakultetu u<br />

Zagrebu.<br />

Podijelila je s nama svoju priču o<br />

humanitarnom radu gdje je volontirala od ožujka<br />

2019. do ožujka 2020. Radila je s djecom u<br />

okruženju i u uvjetima koji su nama nezamislivi.<br />

Neke od stvari kojima nas je zapanjila bile su<br />

priče o nedostatku osnovnih higijenski uvjeta i<br />

zdravstvene skrbi, o vrlo skromnim prostornim<br />

uvjetima, o prilično neobičnim receptima za<br />

naše poimanje zdrave prehrane te o neobičnim<br />

prijevoznim sredstvima. Marta je iskusila i cijelu<br />

paletu infekcija uzrokovanih raznim uzročnicima<br />

usprkos tome što je prije odlaska u Boliviju uzela<br />

sva cjepiva koja su zakonski propisana za tu<br />

zemlju, a i neka dodatna. Marta kaže da joj je,<br />

uz osobne stvari i radne materijale za nastavu s<br />

djecom, najviše prostora u torbi zauzimala zaliha<br />

lijekova za odlazak u Boliviju koju je ponijela prema<br />

preporuci liječnice u Hrvatskoj.<br />

Nizom priča provela nas je kroz cijeli niz<br />

događaja vezanih uz tamošnje ljude i običaje.<br />

Slušali smo o bliskim susretima s krokodilima,<br />

zmijama, insektima opasnim po život, piranama i<br />

psima lutalicama, koji su u čoporima jer se nitko<br />

ne brine o njihovoj sterilizaciji, te o mentalitetu ljudi<br />

kojima nije poznat pojam planiranja i racionalnog<br />

raspolaganja novcem.<br />

Priča o avanturističkoj vožnji s vozačem koji<br />

vozi bez naočala usprkos tome što ima pozamašnu<br />

dioptriju (vozi kako bi prehranio brojnu obitelj),<br />

završila je još jednom humanitarnom akcijom<br />

kojom su iz Hrvatske prikupljene naočale koje<br />

vlasnici više ne koriste, a Bolivijcima će itekako biti<br />

korisne.<br />

Marta je s djecom provodila program<br />

„Brainobrain“ koji, osim savladavanja matematičkih<br />

vještina, potiče i općeniti razvoj pojedinca u<br />

verbalnom, kritičkom, ali i socijalnom smislu. Učila<br />

ih je kako se peru zubi te kako se pravilno drži<br />

novorođenčad i male bebe jer su djeca te dobi<br />

često prepuštena brizi starije braće koja imaju<br />

samo 6 ili 7 godina.<br />

Svojom vedrinom, optimističnim pristupom<br />

te vječnim osmijehom osvojila je srca djece u<br />

Boliviji, ali i nas s kojima je podijelila toplu ljudsku<br />

priču o ovom nesebičnom poduhvatu vrijednom<br />

divljenja.<br />

Lidija Klampfl, prof.


Kutak za maturante<br />

Naši najbolji maturanti<br />

Najbolja maturantica i maturant generacije:<br />

Alisa Pevec, 4.IB<br />

Nikola Kušen, 4.g<br />

Najbolji maturanti razreda:<br />

4.a - Eva Benjak<br />

4.b - Simona Jambrošić<br />

4.c - Abel Jakopec<br />

4.d - Jana Dorić<br />

4.e - Tea Kranjec<br />

4.f - Matija Pongračić<br />

4.g - Nikola Kušen<br />

4.h - Karla Grudenić<br />

4.IB - Alisa Pevec<br />

Posebne zasluge u školi i promicanju njezina<br />

ugleda:<br />

Robert Bačani 4.g<br />

Elena Čokor 4.f<br />

Rea Galić 4.a<br />

Gašpar Haramija 4.g<br />

Samuel Hublin 4.e<br />

Leonarda Kiš 4.h<br />

Korina Klampfl 4.g<br />

Maria – Magdalena Koprek 4.f<br />

Antonija Križanec 4.f<br />

Maja Kuzminski 4.f<br />

Viktorija Lukaček 4.g<br />

Jakov Novak 4.g<br />

Marko Pintarić 4.e<br />

Mia Sambolec 4.h<br />

Anamarija Šest 4.f<br />

Marko Varga 4.g<br />

Sven Vojnović 4.f<br />

Nika Vrček 4.g<br />

Pavao Želimorski 4.f<br />

Najbolja sportašica i sportaš generacije:<br />

Nino Hrelec, 4.c<br />

Simona Jambrošić, 4.b<br />

Najčitateljica u generaciji: Tereza Obelić, 4.e<br />

Razred s najviše pročitanih knjiga: 4.e<br />

Najbolji maturanti – Nikola Kušen i Alisa Pevec<br />

Teško je pobrojati sva područja u kojima<br />

su se istaknuli naši najbolji maturanti pa ćemo<br />

izdvojiti samo neka.<br />

Nikola Kušen, učenik 4.g razreda, redovito se<br />

ističe na natjecanjima iz informatike, matematike<br />

i fizike (od županijske do međunarodne razine),<br />

često osvajajući prva mjesta i priznanja, polaznik<br />

je centara izvrsnosti iz matematike i informatike,<br />

sudjelovao je u organizaciji Festivala znanosti te<br />

predstavljao školu na kampovima informatičara<br />

i matematičara. Ni košarka mi nije strana pa<br />

je bio dio tima koji je sudjelovao na državnom<br />

natjecanju u 3. razredu. Sudjelovao je u<br />

snimanju videouratka za Centar izvrsnosti iz<br />

robotike, a nezaobilazan je na večerima i<br />

festivalima vezanim uz matematiku i informatiku.<br />

Uvijek je spreman pomoći u razredu, skroman<br />

i samozatajan, no pronicljiv i posvećen, a puno<br />

toga zna i o Kiklopu.<br />

Alisa Pevec, učenica 4.IB razreda, pravi je<br />

homo universalis. Isticala se na natjecanjima<br />

iz matematike i kemije, osvajala nagrade na<br />

poetskim natječajima i susretima Lidrano (literarni<br />

i novinarski izraz) vodila Vijeće učenika, predano<br />

volontirala i pomagala te predstavljala školu na<br />

Susretu vijeća učenika najstarijih <strong>gimnazija</strong><br />

u Hrvatskoj i Dijalogu mladih Europske unije.<br />

Stekla je diplomu DSD-a, bila polaznica Centra<br />

izvrsnosti iz matematike i članica Plesnoga<br />

kluba, a u sklopu Vijeća učenika organizirala je<br />

različite humanitarne akcije i bila glas učenika u<br />

pandemijskim vremenima. Svojim je uspjesima i<br />

znanjem postala dobitnica njemačke akademske<br />

stipendije. Njezinu pjesmu Interstellar možete<br />

pronaći u umjetničkom kutku, zna puno o<br />

Marquezu, a za Kiklopa – provjerit ćemo.<br />

Miljenka Štimec, prof.<br />

67


Kutak za maturante<br />

Govor maturanta generacije Nikole Kušena<br />

Dobra večer i lijep pozdrav ravnateljici,<br />

profesorima, ostalim djelatnicima škole i<br />

učenicima, a posebno maturantima. Njima<br />

želim čestitati na uspješnom završetku<br />

srednjoškolskog obrazovanja, a profesorima<br />

zahvaliti na svom znanju, pomoći i podršci koju<br />

su nam pružili. Veoma sam sretan i zadovoljan<br />

što sam odabrao ovu srednju školu i osjećam se<br />

potpuno spremno za mature i fakultet, a nadam<br />

se da se tako osjećaju i drugi. Puno je učenika u<br />

ovoj generaciji i drago mi je da se škola potrudila<br />

pružiti nam različite mogućnosti i sadržaje za<br />

naše raznovrsne interese i vještine koje ćemo<br />

zasigurno koristiti u budućnosti.<br />

Neki od nas postat će znanstvenici, neki<br />

umjetnici, a neki liječnici, inženjeri, sportaši ili<br />

profesori koji će pripremati druge generacije za<br />

odlazak na koji se mi sada spremamo. Što god<br />

postali, znamo da bez ove škole i ljudi koji ju čine<br />

ne bismo imali mogućnosti koje nam se sada<br />

pružaju, a ne bismo ni bili spremni odabrati svoj<br />

put za daljnje obrazovanje.<br />

Dobro se sjećam kako smo zbunjeni<br />

i prestrašeni bili kada smo krenuli u ovu školu<br />

prije četiri godine. Bili smo u nepoznatom<br />

okuženju s većinom nepoznatim ljudima, ali to<br />

se ubrzo promijenilo i školske učionice postale<br />

su dobro poznati prostori kojih ćemo se uvijek<br />

sjećati, a s nekad nepoznatim ljudima sklopili<br />

smo prijateljstva koja ćemo pamtiti cijeli život.<br />

Također smo vrlo dobro upoznali vas, dragi<br />

profesori, i vaše različite načine rada. Neki od<br />

vas fokusirali su se samo na gradivo, dok su drugi<br />

uz to odlučili i podučiti nas o različitim životnim<br />

situacijama kroz vlastito iskustvo. Kakvi god bili,<br />

dali ste nam vrijedne lekcije za koje ćemo vas<br />

vezati i pomoću kojih ćemo vas pamtiti.<br />

Na kraju želim od srca zahvaliti svim<br />

djelatnicima škole na četiri predivne godine, a<br />

maturantima sretno na ispitima državne mature<br />

i budite hrabri i samopouzdani i na fakultetu.<br />

Svi ćemo opet biti u nepoznatom, ali isto kao i<br />

u srednjoj školi to će ubrzo nestati, pa možemo<br />

opet početi stvarati vrijedna sjećanja.<br />

68


Kutak za maturante<br />

Govor maturantice generacije Alise Pevec<br />

Poštovana ravnateljice, poštovani<br />

profesori i djelatnici Gimnazije, roditelji i gosti,<br />

dragi kolege maturanti – dobra vam večer!<br />

Poučena mnogim govorima koje sam imala<br />

priliku slušati, pokušat ću ne duljiti jer... petak je<br />

navečer.<br />

U ovih nekoliko minuta htjela bih da se prisjetimo<br />

svega što smo proživjeli u ove četiri godine, a<br />

doživjeli smo i proživjeli zbilja mnogo toga: od<br />

pandemije i potresa, online nastave, slobodnih<br />

aktivnosti i projekata, do neoprostivog, ali<br />

konstantnog dizanja cijena u Mlinčeku.<br />

Mnogo toga nismo očekivali, a kamoli željeli u<br />

svome srednjoškolskom životu, ali sada nakon<br />

više od godinu dana *ove cudne situacije*<br />

mislim da mogu reći da smo se i u prevrtljivim<br />

vodama onlina pokazali kao odlični plivači. Ni<br />

Zoom ni Classroom zadaci sa čudnim rokovima,<br />

ni online ispiti na previše platformi nisu nas<br />

skrenuli s puta do uspjeha. No, moram reći da<br />

nikada nisam mislila da ću u svojoj sobi ikada<br />

doživjeti te razine stresa. *cak ni mirisni stapici<br />

nisu pomogli*<br />

No, osim svih ovih<br />

neočekivanih i ne tako<br />

zabavnih iskustava,<br />

zajedno smo i stvorili<br />

mnoge lijepe uspomene.<br />

Druženja u školskim<br />

klupama, separeima<br />

kafića pod pauzama<br />

i vikendima, a u ovo<br />

novo doba često i<br />

preko discorda i drugih<br />

aplikacija. Sve su to<br />

trenuci koji se pamte.<br />

Još se sjećam našeg<br />

prvog izleta u Zagreb i<br />

duge kolone buseva, a<br />

kasnije i uzbuđenja na putu do Beča. Do autobusa<br />

za maturalac, nažalost, nismo stigli, ali ako ništa<br />

drugo – barem smo u izboru destinacija upoznali<br />

mnoge čari demokracije i, kasnije, birokracije.<br />

Za neka srednjoškolska iskustva u okolnostima<br />

pandemije ostali smo zakinuti, ali drago mi je da<br />

smo maturantske dane proslavili u kostimima<br />

te želim vjerovati da ćemo u albume ljeta <strong>2021</strong>.<br />

uvrstiti i slike s maturalne večeri planirane za 11.<br />

srpnja <strong>2021</strong>.<br />

Moram reći da je moja generacija bila vrlo<br />

uspješna u različitim natjecanjima u znanju, u<br />

sportu i glazbi pa još jednom čestitam svima koji<br />

su junački branili ime Prve gimnazije i opravdali<br />

moto da prva je prava.<br />

Pokazali smo se kao jedna renesansna<br />

generacija, što su nam govorili i profesori – da<br />

upravo takvi trebaju biti pravi <strong>gimnazija</strong>lci.Naši su<br />

nas nastavnici četiri godine vodili i usmjeravali ka<br />

novim ciljevima te su bili uz nas na putevima do<br />

njih. Zajedno smo proživjeli mnoge nezaboravne<br />

trenutke. Zato zahvaljujem svim profesorima jer<br />

smo uz njihovu pomoć stasali u mlade svestrane<br />

ljude pa godine suradnje<br />

s njima zauvijek ostaju<br />

dio naše mladosti.<br />

Hvala vam svima na<br />

suradnji, razumijevanju i<br />

angažmanu.<br />

Kao i ostali učenici<br />

IB programa, ja sam<br />

sa završnim ispitima<br />

gotova, no svim ostalim<br />

maturantima želim puno<br />

uspjeha na predstojećim<br />

ispitima državne mature<br />

i uspješne upise na<br />

željene fakultete.<br />

Hvala vam na pozornosti!<br />

69


Kutak za maturante<br />

Svečanost proglašenja najboljih maturanata: maturante<br />

zabavili Jan Kerekeš, dramska družina “Theatron”, Dino<br />

Jelusić i Filip Rudan<br />

Iako u okolnostima koje nitko nije želio,<br />

ni ove godine nismo odustali od svečanosti<br />

proglašenja najboljih maturanata Prve gimnazije<br />

<strong>Varaždin</strong>, generacije <strong>2021</strong>., a organizirali smo<br />

je online 28. svibnja. Ove ih je godine doista<br />

mnogo, zasluženo su primili titule nakon cijelog<br />

niza izvrsnih rezultata, aktivnosti, projekata, a<br />

niti epidemija ih u realizaciji svih tih uspjeha nije<br />

spriječila ili omela. Svečanosti su se pridružili naš<br />

bivši učenik i bivši član školske dramske družine<br />

„Theatron“, Jan Kerekeš, naša dramska družina<br />

koja je spremila posebnu Zoom predstavu, a u<br />

glazbenom dijelu uživo Dino Jelusić i Filip Rudan.<br />

Možda je bilo ponešto tehničkih grešaka, ali<br />

vjerujemo da su bile zanemarive. Zahvaljujemo<br />

svim maturantima, nastavnicima i roditeljima koji<br />

su se odazvali pozivu, bilo Vas je zaista mnogo.<br />

Hvala i svim gostima što su se odazvali, te prof.<br />

Bojani Barlek. Cijelu snimku svečanosti možete<br />

pogledati na poveznici. Možda traje duže, ali<br />

isplati se vidjeti, vjerujte nam!<br />

<strong>2021</strong><br />

Proglašenje<br />

najboljih maturanata<br />

Prve gimnazije<br />

<strong>Varaždin</strong><br />

Janja Banić, dipl. inf.<br />

Petak, 28. svibnja <strong>2021</strong>., 19.30 sati<br />

preko Zoom aplikacije<br />

Svečanost proglašenja najboljih maturanata<br />

Jan Kerekeš<br />

Filip Rudan<br />

Dino Jelusić<br />

70


Kutak za maturante<br />

Maturanti u uniformama<br />

4.a 4.b<br />

4.c 4.d<br />

4.e 4.f<br />

71


Kutak za maturante<br />

Maturanti u uniformama<br />

4.g 4.h<br />

4.IB<br />

Najbolji sportaš generacije Nino Hrelec, 4.c Najbolja sportašica generacije Simona Jambrošić, 4.b<br />

72


73


2020./<strong>2021</strong>.<br />

1. a Razrednik: Ivana Vitez, prof.<br />

1. LEON ANĐELKOVIĆ<br />

2. LORENA ANIĆ<br />

3. BORNA BARBIR<br />

4. ANA CIKAČ<br />

5. LUCIJA ČEHOK<br />

6. LUKA DIVJAK<br />

7. ANA ĐEKIĆ<br />

8. DORIJAN FERENEC<br />

9. LEONA HORVAT<br />

10. LORENA KOLARIĆ<br />

11. PETRA KOPJAR<br />

12. DORA LACKOVIĆ<br />

13. ANTONIJA LUČIN<br />

14. LANA MAČEK<br />

15. DINA MAJCEN<br />

16. NOA PLANINC<br />

17. LEONARD POKOS<br />

18. LAURA POSAVEC-<br />

LONČARIĆ<br />

19. FRAN RABUZIN<br />

20. JOSIP SLATKI<br />

21. ANA STRELEC<br />

22. ANJA ŠPOLJARIĆ<br />

23. DORA VIDAKOVIĆ<br />

24. NINA VITEZ<br />

74


2020./<strong>2021</strong>.<br />

Razrednik: Josip Kruljac, prof.<br />

1. b<br />

1. LUKA BALENT<br />

2. FRANKA BENE<br />

3. LORENA BOGOVIĆ<br />

4. LEONARDA<br />

DUBOVEČAK<br />

5. KLARA ĐULA<br />

6. JOSIP GRĐAN<br />

7. NINA IVEZIĆ<br />

8. JELENA KRKLEC<br />

9. ANTONIJA MAJHEN<br />

10. PAULINA MIHALIĆ<br />

11. NIKA MIHIN<br />

12. PETAR MUMLEK<br />

13. EMA MUNKA<br />

14. KATARINA NOVOSEL<br />

15. LAURA PAŽUR<br />

16. PETRA PERŠI<br />

17. FILIP SLUNJSKI<br />

18. EVA ŠIPEK<br />

19. FILIP ŠIPEK<br />

20. IVONA ŠMITLEHNER<br />

21. SARA TEPEŠ<br />

22. TEA TEŽAK<br />

23. IVONA VRČEK<br />

24. ANA ZVONAR<br />

75


2020./<strong>2021</strong>.<br />

1. c Razrednik: Slavica Kelemen, prof.<br />

1. SARA BARTOLIĆ<br />

2. LORENA BENČIĆ<br />

3. JAŠA BERGER<br />

4. TARA BREŠKI<br />

5. LANA BREŽNJAK<br />

6. ZARA BUJAN<br />

7. PAULA HABULAN<br />

8. NIKA HORVAT<br />

9. PETRA HORVAT<br />

10. LINA KUKEC<br />

11. NIKA MAĐARIĆ<br />

12. IVAN MAJETIĆ<br />

13. LANA MATUNCI<br />

MOLNAR<br />

14. ANA NJEGOVEC<br />

15. VIDA PEKIĆ<br />

16. ELENA POSAVEC<br />

17. NIKA PUZIĆ<br />

18. NIKA SAJKO<br />

19. LOVRO SAVIĆ<br />

20. MATO SOKOL<br />

21. IVONA SUHIĆ<br />

22. KLARA ŠESTAK<br />

23. LANA TUKAČ<br />

24. LEON VIDMANIĆ<br />

76


2020./<strong>2021</strong>.<br />

Razrednik: Krunoslav Rukelj, prof.<br />

1. d<br />

1. JAKOV BAĐUN<br />

2. ILIJA CIKAČ<br />

3. ELENA DRAGANIĆ<br />

4. TESSA FRUK<br />

5. MARKO JOSEPH<br />

GJERAPIĆ<br />

6. KAJA JUREN<br />

7. MAJA KOKOT<br />

8. VIKTOR KUKOLJA<br />

9. BARBARA LIZATOVIĆ<br />

10. NERI LUČEV<br />

11. TIA MEĐIMOREC<br />

12. LOVRO MIKAŠEK<br />

13. RAFAELA NAĐ<br />

14. VIKTOR PEHARDA<br />

15. IDA POKOS<br />

16. PETRA PTIČEK<br />

17. KLEA PUŠKADIJA<br />

18. LARISA ŠTEFOK<br />

19. KLARA TOT<br />

20. REA VEGAR<br />

21. DANA VINCEKOVIĆ<br />

22. VITA VUGRIN<br />

23. VILI VUJOVIĆ<br />

77


2020./<strong>2021</strong>.<br />

1. e Razrednik: Anamarija Bešenić, prof.<br />

1. LUKA ANTONČIĆ<br />

2. HRVOJE BRĐANOVIĆ<br />

3. MARTA CANJUGA<br />

4. LUCIJA FLEGARIĆ<br />

5. GABRIJELA FRUK<br />

6. PETRA GRIVEC<br />

7. ANAMARIJA<br />

HRASTOVEC<br />

8. HELENA HUĐEK<br />

9. ERIK HUNJEK<br />

10. PAULA IVANIŠ<br />

11. HANA KAJIĆ<br />

12. JANA KELEMEN<br />

13. JANA KOMES<br />

14. UNA KRIŽANIĆ<br />

15. TEREZIJA MALBAŠIĆ<br />

16. MATEJ NÖTHIG<br />

17. LARA PANIĆ<br />

18. EMA PINTARIĆ<br />

19. IVAN PUKLAVEC<br />

20. VITO ŠALAMON<br />

21. MIA ŠIPRAGA<br />

22. PETAR IVAN<br />

TOPOLNJAK<br />

23. LEA VIDAČEK<br />

24. VANDA VRČEK<br />

78


2020./<strong>2021</strong>.<br />

Razrednik: Helena Kanešić, prof.<br />

1. f<br />

1. ELENA BALAŽINEC<br />

2. EMA BORKO<br />

3. ALEN BRAČKO<br />

4. JANA DRŽANIĆ<br />

5. HEDI DUJMOVIĆ<br />

6. TARA FOŠNAR<br />

7. ERIK GAL VUKOVIĆ<br />

8. FILIP GRABAR<br />

9. LEA HIRŠZON<br />

10. HANA KONTREC<br />

11. ELENA KRIŽNJAK<br />

12. PETAR KUČINA<br />

13. IVONA KURTOIĆ<br />

14. DORA KUZMIĆ<br />

15. JOSIPA NAKIĆ<br />

16. KARLO PRETKOVIĆ<br />

17. MATIJA PUTANEC<br />

18. MARTIN SAMOBOR<br />

19. MATEJ STOČKO<br />

20. LUCIJA ŠAVOR<br />

21. JAKOV ŠKOLNIK<br />

22. ANTONIJA TEŽAK<br />

23. MAGDALENA TOT<br />

24. RENATA TURSKI<br />

79


2020./<strong>2021</strong>.<br />

1. g<br />

Razrednik: Andreja Veršić, prof.<br />

(zamjenski razrednik: mr. sc. Bojan Banić, prof.)<br />

1. ALEKSANDRA<br />

BALENTOVIĆ<br />

2. DOMAGOJ BELIĆ<br />

3. LOVRO BUHIN<br />

4. NIKA ĐURAS<br />

5. JANA FURDI<br />

6. LEA HOJNIK<br />

7. PAVAO HORVAT<br />

8. BARBARA KELAVA<br />

9. PATRIK KIŠIČEK<br />

10. LOVRO KLINDIĆ<br />

11. BRUNO KOSMAČIN<br />

12. JANA KRSNIK<br />

13. FLORIJAN LALIĆ<br />

14. DOROTEA MARKETIN<br />

15. MARTA RABUZIN<br />

16. GRETA RUKELJ<br />

17. NOAH SITAR<br />

18. MARKO SOKOL<br />

19. KLARA STANKUS<br />

20. PAULA VARGA<br />

21. TEA VINCEK<br />

22. IGOR VRDOLJAK<br />

23. VIKTOR VRTAR<br />

24. JAN ZDELAR<br />

80


2020./<strong>2021</strong>.<br />

Razrednik: Irena Hajsok, prof.<br />

1. h<br />

1. IVANO BANIĆ<br />

2. VIKTORIJA BRAČKO<br />

3. MARTA ČESI<br />

4. IVAN DIJANOŠIĆ<br />

5. ALBA HERCEG<br />

6. VIDA HRGAR<br />

7. JANA IVANČEVIĆ<br />

8. TONI JEZIDŽIĆ<br />

9. ARIJANA JURŠIĆ<br />

10. DAMIAN KOLARIĆ<br />

11. ERIN KOPJAR<br />

12. LANA KOSEC<br />

13. ELIZABETA KOŠIĆ<br />

14. MIA KOVAČIĆ<br />

15. SARAH LACKOVIĆ<br />

16. KARLO LORBEK<br />

17. NICOL MEĐIMUREC<br />

18. PAULA MEŽNARIĆ<br />

19. EMA PAVLAKOVIĆ<br />

20. SARA PINTARIĆ<br />

21. MIRNA SOKOL<br />

22. ENA ŠEPOVIĆ<br />

23. ANA TORJANAC<br />

24. FILIP ZOZOLI<br />

81


2020./<strong>2021</strong>.<br />

2. a Razrednik: Dalibor Vidović, prof.<br />

1. JOSIP ANČIĆ<br />

2. DOMINIK BELAJ<br />

3. MIRJAM BEZAK<br />

4. HANA ČAVLEK<br />

5. MISLAV KOREN<br />

6. REA KOVAČ<br />

7. VIDA KOVAČ<br />

8. JOSIPA KOVAČIĆ<br />

9. DORIAN LOPAC<br />

10. VIKTORIJA MAJCEN<br />

11. LUCIJA MARTINEC<br />

12. IVONA NOVOSEL<br />

13. NELA PERIĆ<br />

14. LANA PLANTAK<br />

15. LORETTA POKOS<br />

16. NIKOLINA POKOS<br />

17. DORA RODEŠ<br />

18. PAULA SVIBEN<br />

19. KORINA ŠKEGRO<br />

20. NEA TUĐAN<br />

21. IVAN TURKALJ<br />

22. JAN VRŠČAK<br />

82


2020./<strong>2021</strong>.<br />

Razrednik: Krunoslav Burek, prof.<br />

2. b<br />

1. JANA BENKOVIĆ<br />

2. MARIJA ČAMPA<br />

3. KLARA DVORSKI<br />

4. MATEO FLINČEC<br />

5. HELENA GAL<br />

6. LUKA HACEK<br />

7. INES HORVAT<br />

8. JAN HREN<br />

9. KARLA IVANČIĆ<br />

10. MAGDALENA<br />

JANTOLEK<br />

11. HELENA KOLAREK<br />

12. MAGDALENA MATEJAK<br />

13. LUCIJA MIKULIĆ<br />

14. LEONA MILOSAVLJEVIĆ<br />

15. HELENA PETRIĆ<br />

16. ELENA PRANJIĆ<br />

17. KORINA SAMAC<br />

18. ENA ŠALAMON<br />

19. IVANA ŠIMUNOVIĆ<br />

20. LEONA ŠTORGA<br />

21. IVAN VIDOVIĆ<br />

22. LAURA VRESK<br />

23. LAURA VUKEŠIN<br />

24. NINA ZRINSKI<br />

83


2020./<strong>2021</strong>.<br />

2. c Razrednik: Rajko Guščić, prof.<br />

1. DOROTEJA BEDENIK<br />

2. LUCIJA COPAK<br />

3. LARA DRVARIĆ<br />

4. MARIJA ERCEG<br />

5. LORENA FLUKSEK<br />

6. DORIJAN HABEK<br />

7. CHIARA HABULAN<br />

8. MARTIN HORVAT<br />

9. NOLA KOLAREK<br />

10. KATARINA KOS<br />

11. LUCIJA KOŠĆAK<br />

12. PATRICIJA KOŠĆAK<br />

13. MELANI KOŠIĆ<br />

14. JANA KOVAČIĆ<br />

15. LARA KRNIĆ<br />

16. JULIJANA KURTEK<br />

17. VIKTORIJA MEDVED<br />

18. DOROTEJA MIHALIĆ<br />

19. VILMA OSTROGNAJ<br />

20. JAN PODSEČKI<br />

21. INES SIROČIĆ<br />

22. MATEA STOLNIK<br />

23. LANA ŠTIGLEC<br />

24. LARA TRIBUSSON<br />

25. TIHANA VALJAK<br />

26. SARA VUKOVIĆ<br />

84


2020./<strong>2021</strong>.<br />

Razrednik: Dijana Mrazek-Bosilj, prof.<br />

2. d<br />

1. ANJA ALEKSANDRIĆ<br />

2. KLARA BOSILJ<br />

3. SARA ČOH<br />

4. BRUNO DUGALIJA<br />

5. DAISY FORTHERGIL<br />

6. LEON HLAD<br />

7. KLARA KOŠČAK<br />

8. NIKA MEGLOBA<br />

9. KORANA MOČNIK<br />

10. LANA MURSELOVIĆ<br />

11. RUDY NOVAK<br />

12. BARD KRSTO PLEMIĆ<br />

13. PETAR POTOČNIK<br />

14. JAKOV PRAVICA<br />

15. MANUELA PREKUPEC<br />

16. MIA ROGINA<br />

17. MATEJ ROGINIĆ<br />

18. ANA ROJKO<br />

19. VANJA ŠPANIĆ<br />

20. JAKOB TERSTENJAK<br />

21. LANA TKALČEC<br />

22. MAGDALENA TURKALJ<br />

23. VANJA VIDOVIĆ<br />

24. NIKO VUČETIĆ<br />

25. EMANUEL VUKOVAC<br />

26. UNA VUKOVIĆ<br />

27. MAGDALENA ŽUGEC<br />

85


2020./<strong>2021</strong>.<br />

2. e Razrednik: mr. sc. Irena Kocijan-Pevec, prof.<br />

1. IVAN BENČIK<br />

2. MORENO BIŠKUP<br />

3. VITA BOLFEK<br />

4. BRUNO BREŠKI<br />

5. KATARINA BUKOVEC<br />

6. ANAMARIA CMREČAK<br />

7. FRAN ČURDIJA<br />

8. DUNJA MARIA FRIŠČIĆ<br />

9. ANDRO GOLUB<br />

10. PETRA GRULA<br />

11. TEODORA HUBLIN<br />

12. STELA KUKEC<br />

13. DORA MEĐIMOREC<br />

14. ANAMARIJA MRKONJIĆ<br />

15. LOVRO NAĐ<br />

16. BELA PAVLEK<br />

17. LOVRO PIROVIĆ<br />

18. DORA RAZLOG<br />

19. ABEL SABOLEK<br />

20. MATEO STANEČIĆ<br />

21. KLARA STANKUS<br />

22. LUCIJA SVRTAN<br />

23. JANA ŠUMIGA<br />

24. RADA TOPOLNJAK<br />

25. ANAMARIJA VIŠNJIĆ<br />

26. DINA VLAŠIĆ<br />

27. VIKTORIJA VUJOVIĆ<br />

86


2020./<strong>2021</strong>.<br />

Razrednik: Ksenija Mađarić, prof.<br />

2. f<br />

1. KATJA BALAŽINEC<br />

2. EMILI BELAVIĆ<br />

3. MIHAEL BIŠKUP<br />

4. BORKO BOŽIĆ<br />

5. NIKA BRIŠKI<br />

6. NIKOLINA CIRIMOTIĆ<br />

7. LEON GRDEN<br />

8. PETAR KELEMEN<br />

9. LUKA KOLENKO<br />

10. TIBOR KOVAČIĆ<br />

11. IVA KRIŠTO<br />

12. DORA LEŠNJAK<br />

13. JELENA NAKIĆ<br />

14. HRVOJE NOVOTA<br />

15. LEONA PAČALAT<br />

16. FRANJO PAVLOVIĆ<br />

17. LANA PEHARDA<br />

18. EMA PTIČEK<br />

19. NELA PUČEK<br />

20. REA SIMENDIĆ<br />

21. MARIN SODAR<br />

22. IVA STANISAVLJEVIĆ<br />

23. TONKA ŠOŠA<br />

24. IVAN ŠPOLJAR<br />

25. LUKA VRAGOVIĆ<br />

26. EMINA VUKOVIĆ<br />

87


2020./<strong>2021</strong>.<br />

2. g Razrednik: dr. sc. Matija Huzak, prof.<br />

1. LUKA BAČA<br />

2. MIA DUKOVIĆ<br />

3. DUNJA HRASTIĆ<br />

4. IVAN ILČIĆ<br />

5. DAVID ISTER<br />

6. HELENA KOLAREK<br />

7. BORNA KROG<br />

8. ANA MARIJA<br />

LUKAČEVIĆ<br />

9. GABRIJELA MAJCEN<br />

10. MAGDALENA MIKŠAJ<br />

11. VITO MUDRI<br />

12. OZREN PEVEC<br />

13. VIKTORIJA PINTARIĆ<br />

14. MISLAV PUTAREK<br />

15. MIHAEL ŠINKO<br />

16. LORENA TKALČEC<br />

17. EMANUEL TUKAČ<br />

18. SEBASTJAN VARGA<br />

19. VERONIKA VITEZ<br />

20. ENA VUGRINEC<br />

88


2020./<strong>2021</strong>.<br />

Razrednik: Iva Pintarić Mandić, prof.<br />

2. h<br />

1. HANA BAJKOVEC<br />

2. HANA BOTIĆ<br />

3. KLARA BOŽIĆ<br />

4. GABRIJEL DRK<br />

5. ANJA DUHOVIĆ<br />

6. ANTONIA FILIPOVIĆ<br />

7. GABRIJELA HAVAIĆ<br />

8. ANDREJ KRBOT<br />

9. DORA KUKOVEC<br />

10. PAULA LEVAČIĆ<br />

11. ANJA MARTINEZ<br />

12. TINA MILIJAŠ<br />

13. LARA MIŠAK<br />

14. LEON MUNKA<br />

15. NINA PEJNOVIĆ<br />

16. ELA PINTARIĆ<br />

17. HANA PUŠKADIJA<br />

18. ANJA SOKOL<br />

19. VIKTOR SOKOL<br />

20. FILIP ŠKVORC<br />

21. MARTA TURKOVIĆ<br />

22. LETICIA TURŠČAK<br />

23. IVANA VRANOVIĆ<br />

24. KAROLINA ZAGORŠĆAK<br />

89


2020./<strong>2021</strong>.<br />

3. a Razrednik: Jurica Barulek, prof.<br />

1. EMA ANDROCI<br />

2. ALI AVDIJA<br />

3. PATRICIJA CILER<br />

4. LANA ČAJAVEC<br />

5. GABRIJELA<br />

GRABROVEC<br />

6. LUKA HANŽEK<br />

7. IVANA KOTIŠČAK<br />

8. LUCIJA KRUŠELJ<br />

9. ELLA LACKOVIĆ<br />

10. ANTONIJA LAZAR<br />

11. KLARA MEDVEDEC<br />

12. IVA MILJKOVIĆ<br />

13. IZIDORA MUSTAK<br />

14. SAŠKA PARLAJ<br />

15. DOLORES PETKOVIĆ<br />

16. JANA SMOLIĆ-ROČAK<br />

17. TENA TKALEC<br />

18. SARA TRNOVČANEC<br />

19. ELA VABEC<br />

20. ANTONIO VINKOVIĆ<br />

21. KRISTIAN VRANJEŠ<br />

22. ROKO VUGRINEC<br />

90


2020./<strong>2021</strong>.<br />

Razrednik: Marko Žganec, prof.<br />

3. b<br />

1. TIN BARBIR<br />

2. TONKA BELIĆ<br />

3. FLORA BOJANIĆ<br />

MORANDINI<br />

4. KLARA FLORJANIĆ<br />

5. ANTONELA FURJAN<br />

6. VIKTORIJA GAŠPARIĆ<br />

7. NINA GERIĆ<br />

8. BRUNA HERCIGONJA<br />

9. IVAN HORČIČKA<br />

10. VERONIKA HORVAT<br />

11. EMA - ELENA HORVATIĆ<br />

12. DORIS HUDEK<br />

13. PATRICIJA JADANIĆ<br />

14. JAKOV JOZIĆ<br />

15. MARKO JUG<br />

16. LANA KRAJNC<br />

17. LINDA LJUBIĆ<br />

18. NIKO MARGETA<br />

19. LEONA NOVOSEL<br />

20. MATIJA PAVLIC<br />

21. IVAN PLANTAK<br />

22. KAJA TURKOVIĆ<br />

23. ANDREA VURADIN<br />

24. SABINA VURADIN<br />

91


2020./<strong>2021</strong>.<br />

3. c<br />

Razrednik: Maja Jurgec, prof.<br />

(zamjenski razrednik: Ivana Žnidarić-Kajić, prof.)<br />

1. NEVA BARTOLEC<br />

KOLJNREKAJ<br />

2. MAJA BENIĆ<br />

3. HELENA BOSILJ<br />

4. KARLA CHYTIL<br />

5. ELIZABETA CIKAČ<br />

6. TEO ČOP<br />

7. DENIS JAKOB HRUŠOCI<br />

8. ELENA HUZJAK<br />

9. NIKO IVANČIĆ<br />

10. MARTA IVANEK<br />

11. LUKA JELUŠIĆ<br />

12. NERA JEZIDŽIĆ<br />

13. VALENTINA KRANJEC<br />

14. LARA LACKOVIĆ<br />

15. VERONIKA MEŠTRIĆ<br />

16. TAŠA MIHIN<br />

17. FRANJO MILIĆ<br />

18. JELENA MIŠAK<br />

19. TEA MIŠAK<br />

20. PIA PLEVKO<br />

21. LAURA RODANO<br />

22. FRANKA ŠEGOVIĆ<br />

23. JAN ŠPICLIN<br />

24. ERIK TRAKOŠTANEC<br />

25. SVEN VUGRINEC<br />

92


2020./<strong>2021</strong>.<br />

Razrednik: Ivica Cikač, prof.<br />

3. d<br />

1. JURAJ CESAR<br />

2. DOMINIK CIGIĆ<br />

3. LEA CVETKO<br />

4. ANA ČOVRAN<br />

5. DARIJA GAZDEK<br />

6. JANA HORVAT<br />

7. MATEA KENĐEL<br />

8. JAN KOLARIĆ<br />

9. EVA KOVAČIĆ<br />

10. TIA MIHINJAČ<br />

11. KLARA MIKULČIĆ<br />

12. MAJDA MORIĆ<br />

13. ANA NENADIĆ<br />

14. LEONARDA<br />

NOVOSELEC<br />

15. LOVRO PAVLIČEVIĆ<br />

16. ZOJA SIROVEC<br />

17. JAKOV SMOLIĆ<br />

18. DENIS ŠANTEK<br />

19. LUKA ŠINKO<br />

20. LANA VINTER<br />

93


2020./<strong>2021</strong>.<br />

3. e Razrednik: Nikolina Ivačić, prof.<br />

1. ELENA BIŠKUP<br />

2. ZITA BOŽOVIĆ<br />

3. LUKA CAR<br />

4. KARLA ČESI<br />

5. ANA DILGER - PINTARIĆ<br />

6. HANA FOTAK<br />

7. LOVRO IVANKOVIĆ<br />

8. IVANA JANKOVIĆ<br />

9. FRAN KOVAČIĆ<br />

10. DORA KUČINA<br />

11. MARIJA LABAŠ<br />

12. ANJA LEKIĆ<br />

13. FRAN MAGDALENIĆ<br />

14. MARTA MAJCEN<br />

15. RENE NEUBERG-<br />

JAGETIĆ<br />

16. LOVRO ROZMAN<br />

17. BELA RUNJAK<br />

18. LEO SIMON<br />

19. NOA STOLNIK<br />

20. MIHAEL TEŽAČKI<br />

21. MIRTA VENCHIARUTTI -<br />

CIKAČ<br />

94


2020./<strong>2021</strong>.<br />

Razrednik: Lidija Klampfl, prof.<br />

3. f<br />

1. IVA CESAR<br />

2. NOA CINGULA<br />

3. TOMISLAV ĆOSIĆ<br />

4. RAJNA ERJAVEC<br />

5. ELENA GLUHAK<br />

6. MATIJA HAVAIĆ<br />

7. MARTINA IVAČIĆ<br />

8. KLARA KOLAK<br />

9. NIKA KOLAREK<br />

10. EMA KOVAČIĆ<br />

11. PATRICIJA LONČARIĆ<br />

12. ELIZABETH MARKOVIĆ<br />

13. ANGELA MESARIĆ<br />

14. LUCIJA MIŠAK<br />

15. MARTIN PERŠIĆ<br />

16. LOVRO PETROVIĆ<br />

17. JAN POSAVEC<br />

18. MARTA SEVER<br />

19. PETRA ŠOKMAN<br />

20. DORA TEŽAK<br />

21. LARA VRČEK<br />

95


2020./<strong>2021</strong>.<br />

3. g Razrednik: Denis Barčot, prof.<br />

1. LOVRO BOGOVIĆ<br />

2. LARA BUBNJAR<br />

3. MATEJ ČOK<br />

4. LOVRO ĐURANEC<br />

5. MARTIN FLEGARIĆ<br />

6. IVO GABUD<br />

7. DANIJEL GAŠPARIĆ<br />

8. ANDREJ HUZJAK<br />

9. VID ILČIĆ<br />

10. LUKA IVANIŠ<br />

11. MARIJA KLAMPFL<br />

12. FRAN KLINDIĆ<br />

13. FILIP KRIŽANIĆ<br />

14. IVONA KUHARIĆ<br />

15. JAN LALIĆ<br />

16. IVAN MLINARIĆ<br />

17. MISLAV MLINARIĆ<br />

18. VIKTOR PIJANEC<br />

19. ANITA PLATNJAK<br />

20. LEONA PUŠKADIJA<br />

21. AMALIJA RAFAJ<br />

ŠKRILJEVEČKI<br />

22. IVOR VIDOVIĆ<br />

23. IVA VRESK<br />

96


2020./<strong>2021</strong>.<br />

Razrednik: Tihana Čus Slatković, prof.<br />

3. h<br />

1. NIKOLINA DVEKAR<br />

2. LEONARDA HUĐ<br />

3. LANA INJIĆ<br />

4. NIKA KOVAČIĆ<br />

5. JAN KUŠĆER<br />

6. ALITAS NARANČIĆ<br />

7. MATEJA NOGIĆ<br />

8. MARGARETA OBADIĆ<br />

9. SARA PEPELKO<br />

10. VINKA PETEK<br />

11. IZIDORA POSAVEC<br />

KOVAČ<br />

12. PETRA RABUZIN<br />

13. EMMA SLUNJSKI<br />

14. KATARINA STRUGAR<br />

15. KARLA ŠARGAČ<br />

16. ANA ŠESTAK<br />

17. EVA ŠKERBIĆ<br />

18. LANA VIŠNJIĆ<br />

97


2020./<strong>2021</strong>.<br />

3. IB Razrednik: Miljenka Štimec, prof.<br />

1. HANA BILIĆ<br />

2. LANA CVETKO<br />

3. MARCELA ČEGELJ<br />

4. MARKO DARABOŠ<br />

5. EMA GALIĆ<br />

6. PAULA JUKIĆ<br />

7. SARA KOVAČIĆ<br />

8. MIHAEL KRALJ<br />

9. ANNA LECHNER<br />

10. EVA MAKOVEC-JEŽ<br />

11. MARTA PETAK<br />

12. GITA SOČKOVIĆ<br />

13. EMA SOVA<br />

14. KATARINA ŠAC<br />

15. LANA ŠEGOVIĆ<br />

16. STELA ŠEGOVIĆ<br />

17. LUNA VIDOVIĆ<br />

18. NIKA VUGRINEC<br />

98


2020./<strong>2021</strong>.<br />

99


2020./<strong>2021</strong>.<br />

4. a Razrednik: Ivan Lajnvaš, prof.<br />

IVAN LAJNVAŠ, PROF. fa!i!! EVA BENJAK ELA BILIĆ LAURA BUKOVČAN<br />

REA GALIĆ<br />

LARA JEREC MATEO JOVAN NINA KRSNIK<br />

ELENA LACKOVIĆ<br />

LANA MALTARIĆ PAULA NARANČIĆ EMANUEL NOVAK<br />

NIKA NOVOSEL<br />

PAULA RAC EVA SAJKO IVAN SLIŠKOVIĆ<br />

100


2020./<strong>2021</strong>.<br />

JESSICA - LEONORA<br />

SOLDO<br />

BARBARA STRIČAK IVANA ŠOBAK ANA TOMIEK<br />

ELIZABETA TUĐAN<br />

IVA VITEZ LUKRECIJA VITKOVIĆ DOMENIKA ŽMUK<br />

LEONARDO ŽUGEC<br />

101


2020./<strong>2021</strong>.<br />

4. b Razrednik: Ivan Lončar, prof.<br />

IVAN LONČAR, PROF. IVAN ANTOLIĆ<br />

DAMJAN BARLEK DOROTEJA BREŽNJAK<br />

MAGDALENA BRIŠEVAC<br />

NIKO CIGLAR<br />

LORENA ĐAKOVIĆ<br />

TENA GAJSKI<br />

HANA HORVAT<br />

DOROTEJA JADANIĆ<br />

SIMONA JAMBROŠIĆ<br />

DORA JAMNIK<br />

ELLA KOCIJAN<br />

LANA LACKOVIĆ<br />

PETRA LACKOVIĆ<br />

PAULA MALTAR<br />

102


2020./<strong>2021</strong>.<br />

PETRA PERNAR<br />

EDI PLAFTAK<br />

EMA POFUK<br />

LUCIJA ROŠKO<br />

IVA STRAGA<br />

LUCIJA ŠAFARIĆ<br />

LOVRO ŠILEC<br />

MARKO VIRAG<br />

DARIO ŽELIMORSKI<br />

103


2020./<strong>2021</strong>.<br />

4. c Razrednik: Anja Bušić, prof.<br />

ANJA BUŠIĆ, PROF. LUKA BAKSA MARTA BOŽIĆ TIA BREZOVEC<br />

DAVID BUTEK<br />

NIKA CEROVČEC MATEJ CILER EMA ČOP<br />

JAKOV GLAVAČ<br />

MIA HABEK LANA HABULAN LUCIJA HERCEG<br />

JURICA HORVAT<br />

NINO HRELEC ABEL JAKOPEC LEA JURIŠA<br />

104


2020./<strong>2021</strong>.<br />

SARA JURIŠA<br />

FILIP KOBEŠĆAK MARKO KOZJAK KARLO MARČUN<br />

PAULA MARTINČEVIĆ EMA PRIHER ERIKA PUZAK VEDRAN RUŠEC<br />

EMANUEL SAJKO LANA TEKIĆ VLADIMIR VRBANEC<br />

105


2020./<strong>2021</strong>.<br />

4. d Razrednik: Dinko Meštrović, prof.<br />

DINKO MEŠTROVIĆ, PROF. MAŠA BELI JANA DORIĆ ZARA HRNČIĆ<br />

LARA JUREN<br />

LUKA LAZAR LANA LESKOVAR LANA LONČAR<br />

VITO MERKAŠ<br />

SVEN MUSLIU<br />

NIKA RANOGAJEC<br />

106


2020./<strong>2021</strong>.<br />

107


2020./<strong>2021</strong>.<br />

4. e Razrednik: Tajana Golub Mendaš, prof.<br />

TAJANA GOLUB MENDAŠ,<br />

PROF.<br />

FRAN CANJUGA MATIJA DUIĆ JAN GOTAL<br />

REBEKA HARJAČEK<br />

JAN HOFER MIA HORVAT SAMUEL HUBLIN<br />

KRISTIAN JERAK<br />

DORA KOŠIĆ TEA KRANJEC LOVRO KUČEJ<br />

IVA KURTOIĆ<br />

LAURA LUKAČIĆ ANJA MODRIĆ HANA MRAK<br />

108


2020./<strong>2021</strong>.<br />

LIDIJA MUDRI<br />

TEREZA OBELIĆ MARKO PINTARIĆ LOVRO PUČEK<br />

LANA SABATI EMA ŠAFARIĆ JAN TESLA FRČKO KRISTIJAN ŽELIMORSKI<br />

109


2020./<strong>2021</strong>.<br />

4. f Razrednik: Marijana Tomašić Hirš, prof.<br />

MARIJANA TOMAŠIĆ<br />

HIRŠ, PROF.<br />

NADIA BAJRIĆ SARA BRODAR ELENA ČOKOR<br />

MIŠA JANKOVIĆ<br />

ANA KLARIĆ<br />

MONIA KOPJAR<br />

MARIA MAGDALENA<br />

KOPREK<br />

IZABELA KORDIĆ<br />

NELA KOŠIĆ ANAMARIA KRANJČEC ANTONIJA KRIŽANEC<br />

STEPHANI KUKINA<br />

GRADEČAK<br />

MAJA KUZMINSKI IVONA LAZAR LUKA LEKIĆ<br />

110


2020./<strong>2021</strong>.<br />

MARTA NJEŽIĆ<br />

MATIJA PONGRAČIĆ JANA SKENDER ANAMARIJA ŠEST<br />

SANDRA TOMAŠKOVIĆ<br />

NIKA VINKOVIĆ SVEN VOJNOVIĆ JELENA VUGRINEC<br />

PAVAO ŽELIMORSKI<br />

111


2020./<strong>2021</strong>.<br />

4. g Razrednik: Marko Šafran, prof.<br />

MARKO ŠAFRAN, PROF. ROBERT BAČANI LOVRO BUJANEC PETAR DRK<br />

GABRIEL FRIŠČIĆ<br />

GAŠPAR HARAMIJA LUKA HRGAREK KORINA KLAMPFL<br />

MIRTA KOŠĆAK<br />

EMA KOVAČIĆ NIKOLA KUŠEN NERA KUZMINSKI<br />

VIKTORIJA LUKAČEK<br />

EDITA LUKIĆ DORA MLINARIĆ TENA MLINARIĆ<br />

112


2020./<strong>2021</strong>.<br />

JAKOV NOVAK<br />

DAVID POFUK TEO PUTAREK KARLA STANEKOVIĆ<br />

BUGA STIPAN MARKO VARGA NIKA VRČEK<br />

113


2020./<strong>2021</strong>.<br />

4. h Razrednik: Ivana Pintarić, prof.<br />

IVANA PINTARIĆ, PROF. IVANA-ŽANA ANDABAKA UNA BOJANIĆ LANA DERNER<br />

PATRICIJA DOMOVIĆ<br />

IVA DRVAR DEA FLEGAR BRIGITA GROŠINIĆ<br />

KARLA GRUDENIĆ<br />

DINA HORVAT LEONARDA KIŠ IVANA KOPJAR<br />

GABRIJELA KOVAČEVIĆ<br />

ANTONIA KOVAČIĆ MARKO KRALJ VITO LUČEV<br />

114


2020./<strong>2021</strong>.<br />

ANJA MAKAJ<br />

KRISTINA PAGON ANDRO PETRINJAK RENA PETROVEČKI<br />

MIA SAMBOLEC<br />

STELLA SANKOVIĆ PATRICIJA SIĆ PETAR JAN STIPIŠIĆ<br />

MIA ŠIMUNIĆ<br />

IDA ŠTROK<br />

PETAR TESLA<br />

115


2020./<strong>2021</strong>.<br />

4. IB Razrednik: Ksenija Kipke - Horvat, prof.<br />

KSENIJA KIPKE - HORVAT,<br />

PROF.<br />

ERIN BEGOVIĆ BETI BEJUK ILONA BIŠKUP<br />

DORA CMUK<br />

KLEA ČOVRAN MARGARETA GOLUBIĆ NIKA JAUŠOVEC<br />

LEON KLOBUČARIĆ<br />

TIN LOVRENČIĆ MARTA MARTINČEVIĆ HANA OBLAK<br />

HANAH PAHIĆ ALISA PEVEC<br />

LUCIJA TOT LUCIJA USKOKOVIĆ<br />

116


2020./<strong>2021</strong>.<br />

LANA VARŠIĆ<br />

IVA VUKALOVIĆ<br />

MATEA ŽIHER<br />

117


Videomaterijali<br />

Uspjeh 4. razreda i državna matura 2019./2020.<br />

The best of PGV 2020./<strong>2021</strong>.<br />

Najbolji maturanti <strong>2021</strong>.<br />

Proglašenje najboljih maturanata <strong>2021</strong>.<br />

PGV PODCAST<br />

PGV walk through - 4.g<br />

118


Videomaterijali<br />

Zašto učiti francuski jezik u PGV?<br />

Luka Kolenko - Ostani<br />

Ljudi za ljude - #KROVZAPETrinju #KROVZAPETrinju<br />

Irim projekt <strong>2021</strong>.<br />

119

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!