17.07.2021 Views

Prva gimnazija Varaždin - ljetopis 2021

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

O školi<br />

Državna matura 2019./2020.<br />

Ida Kolmanić, Marko Srpak i Lovro Benjak - najbolji<br />

rezultati u određenim predmetima<br />

Školske godine 2019./2020. provedena<br />

je jedanesta po redu državna matura. Članovi<br />

školskog ispitnog povjerenstvo bili su: Janja<br />

Banić (predsjednica povjerenstva), Marko Zrna<br />

(ispitni koordinator), Ivana Pintarić (zamjenica<br />

ispitnog koordinatora) te Zdenko Antolković,<br />

Jurica Barulek, Nikolina Ivačić i Marko Žganec.<br />

Uspješnim polaganjem državne<br />

mature <strong>gimnazija</strong>lci završavaju svoje<br />

srednjoškolsko obrazovanje. Sama<br />

državna matura sastoji se od dva dijela -<br />

obaveznog i izbornog. Obavezni dio sastoji<br />

se od ispita iz Matematike, Hrvatskog<br />

jezika te stranog jezika, a učenicima je<br />

dana mogućnost da biraju razinu na kojoj<br />

će ih polagati (osnovnu ili višu). Izborni dio<br />

mature sastoji se od ispita koje učenici sami<br />

odaberu i u pravilu se plažu na višoj razini.<br />

Školske godine 2019./2020. po prvi<br />

je put prekinuta tradicija pisanja probne<br />

državne mature iz Matematike zbog<br />

epidemiološke situacije, odnosno zbog<br />

proglašenja pandemije. Iako je to jedini<br />

način da se učenici upoznaju sa samom<br />

provedbom državne mature prije njenog<br />

provođenja, te su se godine zbog pandemije<br />

učenici upoznali sa svim zadaćama koje<br />

su ih čekale tijekom samog provođenja<br />

državne mature i uspješno ih odradili.<br />

Ljetnom roku pristupila su 184<br />

učenika naše škole. Ukupno su napisali<br />

827 ispita što čini prosjek od 4.49<br />

ispita po učeniku. Najpopularniji izborni<br />

ispiti ne ljetnom roku bili su sljedeći:<br />

Predmet<br />

Broj prijava<br />

Fizika 81<br />

Biologija 55<br />

Kemija 51<br />

Psihologija 39<br />

a učenik Lovro Benjak Engleski jezik B.<br />

Jesenskom roku pristupilo je 6<br />

učenika, a ukupno su napisali 15 ispita.<br />

Rezulati državne mature ujedno<br />

služe i kao jedan od načina prema kojem se<br />

formiraju rang liste za upise na studije. Nakon<br />

rezultata ljetnog roka ispita državne mature<br />

te formiranja konačnih rang lista 75% učenika<br />

steklo je pravo upisa na studij koji su označili<br />

kao prvi izbor. Najpopularniji fakulteti nakon<br />

ljetnog roka državne mature bili su sljedeći:<br />

Fakultet<br />

Fakultet organizacje i<br />

informatike u <strong>Varaždin</strong>u<br />

Sveučilišta u Zagrebu<br />

Fakultet elektrotehnike i<br />

računarstva Sveučilišta<br />

u Zagrebu<br />

Pravni fakultet<br />

Sveučilišta u Zagrebu<br />

Filozofski fakultet<br />

Sveučilišta u Zagrebu<br />

Broj upisa<br />

Nakon jesenskog roka 5 učenika upisalo<br />

je studij koji su označili kao prvi izbor.<br />

Prošlogodišnjim maturantima želimo<br />

da uspješno završe upisane studije, a<br />

ovogodišnjim da uspješno riješe ispite<br />

državne mature te upišu željene studije.<br />

19<br />

14<br />

12<br />

11<br />

Marko Zrna, prof.<br />

Posebno treba istaknuti nekoliko<br />

učenika koji su ostvarili vrhunske rezultate<br />

na maturi; Ida Kolmanić riješila je 100%<br />

ispit Matematika A, dok je na ispitu<br />

Informatika ostvarila rang 1, Marko Srpak<br />

100% je riješio ispite Matematika A i Fizika,<br />

10

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!