17.07.2021 Views

Prva gimnazija Varaždin - ljetopis 2021

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

O školi<br />

Vijeće učenika<br />

Godina raznih izazova<br />

Članovi Vijeća učenika<br />

ove su školske godine u suradnji<br />

sa školskom psihologinjom<br />

uspješno sudjelovali u organizaciji<br />

školskih aktivnosti i događanja<br />

te rješavanju raznih izazova<br />

uzrokovanih pandemijom. Svi<br />

sastanci Vijeća učenika održani<br />

su online putem platforme Zoom.<br />

Iako su komunikacija i interakcija<br />

uživo svima nedostajale, Vijeće je,<br />

međusobno surađujući, ostvarilo sve<br />

zahtjeve učenika i drugih članova<br />

školske zajednice.<br />

Na početku školske godine<br />

upoznali smo nove učenike s planom<br />

rada te odabrali učenike mentore koji<br />

su pomagali učenicima prvih razreda<br />

u prilagodbi novoj okolini. U suradnji s<br />

Elektrostrojarskom školom <strong>Varaždin</strong><br />

organizirali smo humanitarnu akciju<br />

“#KROVZAPETrinju” kako bismo<br />

pomogli jednoj obitelji s područja<br />

pogođenog potresom 29. prosinca<br />

2020. te se aktivno uključili u<br />

njezinu provedbu. Između ostalog,<br />

organiziran je online humanitarni<br />

kviz gdje su ekipe kao donaciju<br />

uspjele sakupiti 1614 kuna.<br />

Vijeće je također<br />

organiziralo već tradicionalan<br />

Božićni kviz te Halloween kviz<br />

znanja. Vijeće učenika ove je<br />

godine također sudjelovalo<br />

u odlučivanju o važnim<br />

mjerama i odredbama na<br />

razini škole, primjerice,<br />

provedbom ankete o<br />

zamjeni smjena prvih i trećih<br />

razreda, odnosno jutarnje i<br />

popodnevne smjene.<br />

Osim službenih predstavnika,<br />

imali smo i aktivne pridružene<br />

članove: Dorijan Habek (2.c),<br />

Jan Posavec (3.f), Mihael<br />

Kralj (3.IB), Jan Tesla Frčko<br />

(4.e) i Marko Varga (4.g).<br />

I ove smo godine, unatoč<br />

težim okolnostima i čestom mijenjanju<br />

modela i načina održavanja<br />

nastave, ostali motivirani i spremni<br />

na zajednički rad i međusobnu<br />

komunikaciju. Nadamo se da ćemo<br />

sljedeće godine nastaviti istim<br />

smjerom, a ovisno o mogućnostima<br />

i u „prirodnom“ školskom okruženju.<br />

Zahvaljujem svima koji su pokazali<br />

interes i volju za rad u Vijeću učenika<br />

te se nadam da ćemo i sljedeće<br />

godine imati isto tako marljivu i<br />

komunikativnu atmosferu kakvu smo<br />

ove godine uspjeli ostvariti.<br />

predsjednik Vijeća učenika<br />

Marko Daraboš, 3.IB<br />

Vijeće učenika<br />

Popis sponzora u školskoj godini 2020./<strong>2021</strong>.<br />

BookZvook, Zagreb; Damir Karakaš, Zagreb; Goran Bubaš, <strong>Varaždin</strong>; Gordan Gjerapic,<br />

Denver; Kazalište Gavella, Zagreb; Mladen Mišak, <strong>Varaždin</strong>; Ružica Fosin, <strong>Varaždin</strong>.<br />

Veliko hvala svima!<br />

6

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!