7 - Grønt Miljø

grontmiljo.dk

7 - Grønt Miljø

toder viste at det var nødvendigt

at behandle, blev den udførende

entreprenør Hede-

Danmark kontaktet. De udførte

derefter ukrudtsbekæmpelse

på parcellen.

Alle parceller blev behandlet

med damp. Damp blev valgt,

da metoden ved tidligere undersøgelser

udført af Skov &

Landskab har vist sig at være

mindst lige så effektivt som

flammebehandling, og brandrisikoen

undgås. Det sidste var

vigtigt for forsøget, så der var

sikkerhed for at de nødvendige

behandlinger ville kunne

udføres selv om der måtte opstå

en tør periode. Doseringen

for damp var på 160-240 kg

gas pr. ha svarende til en hastighed

på 0,7-1,0 km i timen.

Det er cirka det dobbelte af

det normalt anbefalede.

Fra to til ni behandlinger

Antallet af behandlinger varierede

både mellem de to lokaliteter

og alt efter den tidligere

behandling (se tabellen herunder).

Overordnet set kan

man konkludere at med et

6

passende antal behandlinger

kan ukrudtet holdes nede uanset

hvor meget ukrudt der var

som udgangspunkt. På tidligere

behandlede fortovsstrækninger

skulle der 2-7 dampbehandlinger

til for at holde

ukrudtsdækket under den

fastsatte grænse på 2%. De

ubehandlede parceller krævede

mere, nemlig 8-9 behandlinger

i løbet af første vækstsæson.

Forsøget viser derfor at ved

behovsbestemt bekæmpelse,

kan antallet af behandlinger

reduceres i forhold til hvad der

normalt anbefales. Samtidig

kan man reducere antallet af

behandlinger, hvis der i de foregående

år har været bekæmpet

ukrudt på arealerne.

Resultater fra tidligere forsøg

af Skov og Landskab har

ledt til anbefalinger om 8-12

årlige behandlinger med flammer,

damp eller hedluft, eller 4

årlige behandlinger med hedvand.

Matematiske modeller

beskrevet i hæftet ‘Ukrudtsbekæmpelse

på belægninger’ viste

f.eks. at det var nødvendigt

Tilfældighedernes spil - eller i hvert fald fuglenes værk. Koncentrationen

af ukrudt er størst lige under gadelygterne.

ANTAL NØDVENDIGE BEHANDLINGER

med damp i 2006 for at holde ukrudtet på under 2% dækningsgrad i hele vækstsæsonen. I de to

foregående år var parcellerne henholdsvis blevet flammebehandlet, hedvandsbehandlet, dampbehandlet,

sprøjtet/ børstet (2005/2004), hedluftsbehandlet eller ikke behandlet.

Flammer

Hedvand

Forudgående behandling (2004-2005)

Damp

Round-Up

Hedluft

Ubehandlet

Sæby 5 6 6 2 2 8

Kirke Helsinge 5 3 5 6 7 9

Gennemsnit 5 4,5 5,5 4 4,5 8,5

Bestemmelse af ukrudtets dækningsgrad ved hjælp af 100-feltsramme.

Den er lavet specielt til kantsten og måler 35x140 cm. De 100 felter gør

det nemt at bestemme hvor mange procent ukrudt der er i rammen.

med 10 termiske behandlinger

årligt for at holde ukrudtsmængden

på maksimalt 1%

dækningsgrad.

Gavnlig forbehandling

På begge de to forsøgslokaliteter

blev der udført jævnlige

fejninger med suge-fejemaskine.

Alligevel skønnes det at

antallet af ukrudtsbehandlinger

kunne være reduceret hvis

der havde været foretaget en

grundig ukrudtsbørstning ved

forsøgets begyndelse.

Især på de ubehandlede parceller

var der flere områder

med tæt ukrudtsvækst på en

bund af jord, grus og skidt som

fungerer som vækstmateriale.

En grundig børstning med efterfølgende

opsamling kunne

have fjernet vækstmaterialet

og forringet ukrudtets vækstbetingelser.

Dermed ville de

termiske metoders virkning

også være øget.

Forsøget viste også at hvis

der var ukrudt på fortovet, var

der som regel også ukrudt i

stødfugerne og omvendt. Begge

de metoder som blev anvendt

til at bestemme behovet

for ukrudtsbekæmpelse kan

således bruges individuelt til at

afgøre om et areal skal behandles.

Metoden med optælling

af stødfuger kan udføres

fra en langsomt kørende bil i

forbindelse med at der udføres

andre driftsopgaver eller opsyn

med vejene. Det anses derfor

for at være den mest operative

metode. ❏

FORFATTERE

Anne Merete Rask er cand.hort. og

forskningsassistent, ph.d.-studerende

på Skov & Landskab, KU.

Palle Kristoffersen er landskabsarkitekt

og seniorrådgiver på Skov &

Landskab, KU.

LÆS MERE

Palle Kristoffersen; Søren Ugilt Larsen

(2005): Pesticidfri vejdrift – Forsøg

langs kantsten. Arbejdsrapport Skov &

Landskab nr. 17. Ses på www.sl.life.ku.

dk > Park > Parkteknik > Publikationer

om Parkteknik.

Palle Kristoffersen og Tilde Tvedt

(2005): Ukrudtsbekæmpelse på veje.

Skov & landskab. Ses på www.sl.life.

ku.dk > publikationer > Rapporter o.l.

> hæfter > Ukrudtsbekæmpelse på

veje.

GRØNT MILJØ 7/2007

More magazines by this user
Similar magazines