RSRAPPORT 2005 FOR GREVE BIBLIOTEK - Greve Kommune

greve.dk

RSRAPPORT 2005 FOR GREVE BIBLIOTEK - Greve Kommune

Greve Bibliotek

Årsrapport 2005

Greve Bibliotek


ÅRSRAPPORT 2005 FOR GREVE BIBLIOTEK

Indholdsfortegnelse

1. Indledning.............................................................................................................................. 2

2. Status på opfyldelsen af kontraktens servicekrav ................................................................ 3

Beskrivelse af serviceydelserne ........................................................................................... 3

Tværfaglig tænkning .......................................................................................................... 6

Netværks- og nettjenestebiblioteker................................................................................. 13

Biblioteket som base for specialiseret viden og informationssøgning............................. 18

Biblioteket som kulturelt formidlings- og mødested........................................................ 19

Det offensive bibliotek..................................................................................................... 29

Voksenafdelingen............................................................................................................. 43

Skranken........................................................................................................................... 44

Tune Bibliotek og Karlslunde Bibliotek .......................................................................... 45

Tune Bibliotek.................................................................................................................. 48

Karlslunde Bibliotek ........................................................................................................ 50

Sekretariatet...................................................................................................................... 52

3. Status på opfyldelsen af kontraktens driftskrav ................................................................. 57

5. Status på opfyldelsen af udviklingsmål .............................................................................. 58

6. Institutionens samarbejde med øvrige institutioner, virksomheder, ................................. 58

foreninger m.v. ........................................................................................................................ 58

7. Økonomi............................................................................................................................... 61

8. Bygningsvedligeholdelse ..................................................................................................... 61

9. Personale ............................................................................................................................. 62

10. Den fremtidige situation.................................................................................................... 62

Bilag:

Regnskab 2005 for B-info Consulting

Greve Bibliotek i tal

Indberetning til folkebibliotekssstatistik 2005

Udarbejdet af stadsbibliotekar Marianne Olsen

samt medarbejdere ved Greve Bibliotek.

Maj 2006

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 1


ÅRSRAPPORT 2005 FOR GREVE BIBLIOTEK

1. Indledning

I Greve har vi valgt at styre kommunens forvaltninger og institutioner ud fra 7 grundlæggende

værdier. Når man gennemgår Greve Biblioteks virksomhed for kontraktperioden 2004-2005

slår værdierne tydeligt igennem. Alle værdierne er i spil, men navnlig 3 værdier binder som

en rød tråd afrapporteringerne på de enkelte delmål sammen. Det er værdi nr. 3: Vi er en

ambitiøs virksomhed, værdi nr. 4: Vi er ressourcebevidste og værdi nr. 5: Vi tager ansvar.

Målene i kontraktperioden var meget ambitiøse, måske også for ambitiøse, idet vi på enkelte

områder har måtte erkende, at ressourcerne (selv om vi er meget ressourcebevidste) ikke helt

har kunnet leve op til ambitionsniveauet. Målene er imidlertid ikke skrinlagt, men er fortsat en

del af bibliotekets indsatsområder for den næste periode 2006-2007. Der er ikke indgået en ny

kontrakt for denne periode, men biblioteket har valgt at opstille nye indsatsområder alligevel.

Disse indsatsområder er vedlagt årsrapporten som bilag.

Projekter, der ikke fremgår af kontrakten

Når en kontrakt indgås for en to-årig periode, forsøger man naturligvis at se ud i fremtiden og

forudse, hvad der vil være brugernes behov i perioden. Disse vurderinger af behov, biblioteksloven

samt de politiske ønsker danner grundlaget for kontrakten. Undervejs i kontraktperioden

opstår imidlertid altid nye behov og således også nye projekter, som ikke bliver beskrevet

i kontrakten. Det er også sket i 2004 og 2005, og jeg vil her give et kort rids af et af de

vigtigste tiltag, som ikke er beskrevet i kontrakten.

Greve Bibliotek valgte at indføre selvbetjening på såvel hovedbibliotek som filialer for at frigøre

ressourcer til at imødekomme de udfordringer, informations- og læringssamfundet stiller

til bibliotekerne. Brugernes stigende forventninger til vor service var en anden væsentlig

parameter for vort behov for at overføre personaletimer fra skrankebetjening til mere direkte

servicerelaterede opgaver overfor brugerne. De frigjorte personaletimer kunne imidlertid ikke

umiddelbart anvendes til andre opgaver. Dels krævede overgangen til selvbetjening faktisk

ekstra hænder i overgangsperioden til at hjælpe brugerne med at betjene sig selv, dels har det

krævet kompetenceudvikling af de frigjorte medarbejderressourcer. Ved overgangen til selvbetjening

blev de tidligere skranker nedlagt og erstattet af én fælles betjeningsø. Betjeningsøen

er bemandet af såvel bibliotekarer som hk’ere, som arbejder side om side i tværfaglige

teams. I denne proces har den 7. værdi i høj grad været i højsædet: Vi har delt viden og erfaringer.

For at fremme den tværfaglige proces besluttede vi at se på hele vor organisation.

Biblioteket har kørt med selvstyrende grupper uden gruppeledere siden 2000, hvilket har

fungeret meget tilfredsstillende. De nye udfordringer med behov for udstrakt tværfaglighed i

organisationen skabte imidlertid et behov for en videreudvikling af de selvstyrende grupper.

Sommeren 2004 igangsatte vi et organisatorisk udviklingsprojekt. De selvstyrende grupper,

der tidligere havde afsæt i de oprindelige afdelinger af biblioteket (voksen- og børneafdeling,

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 2


skranke og filialer), blev brudt ned og erstattet af tværfaglige driftshold, 4 på hovedbiblioteket

og ét på hver filial. For at sikre fortsat fokus på udvikling af biblioteket etablerede vi endvidere

en række udviklingshold, som alle medarbejdere var forpligtet til at deltage i, gerne i

flere udviklingshold, men som minimum i et.

Udviklingsholdene er: Det virtuelle, Kultur voksen, Kultur børn, Læring, Integration, Markedsføring,

Viden og information samt Biblioteksudvikling. Udviklingsholdene tager dels

udgangspunkt i de overordnede mål i vor kontrakt dels i den nyindretningsplan, som biblioteket

har arbejdet med i kontraktperioden. Det har været en stor og ressourcekrævende udfordring

at etablere vor ny organisation, men vi finder det nødvendigt for at matche de krav,

som fremtidens biblioteksudvikling stiller til os. Brugerne har en berettiget forventning om, at

personalet er i stand til at arbejde tværfagligt, multitaske, så man ikke bliver sendt rundt i

manegen, når man henvender sig for at få hjælp.

Det tværfaglige projekt giver imidlertid også den enkelte medarbejder større indsigt i egne

kompetencer og begrænsninger, således at man hurtigt kan gelejde brugerne hen til specialistviden

i personalet, når der er brug herfor. Vi skal alle have en fælles grundviden, en generalistviden,

men det er langt fra tilstrækkeligt for at give optimal betjening. Specialistviden er

derfor lige så prioriteret et indsatsområde. Indførelsen af selvbetjening skulle derfor give basis

for at trimme organisationen til at kompetenceudvikle medarbejderne til såvel større generalist-

som specialist viden. Organisationsformen er blevet evalueret og justeret undervejs.

Vurderingen d.d. er, at vi har opnået en større tværfaglighed og fleksibilitet, vi har igangsat

nye projekter, som det fremgår af denne rapport, men der er også en oplevelse af at være

presset. Biblioteket har pga. budgetreduktion i 2005 for budget 2006 måttet afskedige en

medarbejder, ligesom det p.t. er nødvendigt ikke at genbesætte to vakante stillinger. Denne

situation er imidlertid uholdbar, hvorfor biblioteket vil være nødsaget til at genbesætte disse

stillinger.

2. Status på opfyldelsen af kontraktens servicekrav

Som ovenfor beskrevet arbejder biblioteket med selvstyrende grupper. De selvstyrende grupper

har været aktive deltagere i opstilling af mål, og den endelige beskrivelse af serviceydelserne

i bibliotekets interne kontrakt for 2004-2005 har været uddelegeret til de selvstyrende

grupper. Det er derfor ligeledes de selvstyrende grupper, der har stået for afrapporteringen

på opfyldelsen af kontraktens servicekrav. Vi har valgt at genbruge kontraktens

skabeloner i forbindelse med afrapporteringen, så det er enkelt at kontrollere, om vi har nået

de mål, som vi beskrev i kontrakten.

Beskrivelse af serviceydelserne

Ved beskrivelsen af bibliotekets indsatsområder for 2004 til 2005 tog vi udgangspunkt i 8

visioner for biblioteksvæsenet og forsøgte at placere de enkelte indsatsområder indenfor

rammen af disse visioner, dog suppleret af en række afdelingsspecifikke indsatsområder.

Først følger en oversigt over indsatsområderne grupperet efter hver vision, herefter afrapportering

af det enkelte indsatsområde.

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 3


Tværfaglig tænkning

* Samarbejde med BTJ

* Ind- og udlån ved hjælp af chip-løsning

* Chip-løsning

* Børnekulturarbejdet via Kulturbasen i Greve Borgerhus

* Tværfaglig tænkning

Netværks- og nettjenestebiblioteker, Det hybride bibliotek

* Køge/Solrød/Vallø/Greve Bibliotekerne samarbejder om indsats overfor unge brugere

* Elektronisk netværkssamarbejde via DotBot, Spørg Olivia FNG m.fl.

* Databaser

Biblioteket som base for specialiseret viden og informationssøgning

* Hjemmeside

Biblioteket som kulturelt formidlings- og mødested

* International afdeling

* Nordbasen

* Den flyvende kuffert

* Den 3. alder

* Læseklub/debatforum

* Større synliggørelse af musiktilbud

* Børnebiblioteket som formidlingssted

* Børnebiblioteket som opholdssted

* Kombi-bibliotek

Det offensive bibliotek

* Den gode historie/H.C. Andersen

* Turistinformation/Kulturkalender

* Betjening af Strandcentret

* Bogen kommer

* Biblioteket understøtter aktiviteter og arr. på FOF/Seniorhøjskolen

* Børnehavebiblioteker

* Øget brugerinvolvering

* Samarbejde med erhvervslivet i Greve (B-info)

* Brugerundersøgelse

Biblioteket som læringssted

* Skriveværksted

* Undervisning i netsøgning

* Forbedret biblioteksorientering

* Forbedret internetundervisning

Voksen

* Nyindretning af voksenudlån & foyerområde

Skranke

*Selvbetjening

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 4


Karlslunde/Tune

* Selvbetjening (Karlslunde / Tune)

* Indkøb af musik-cd’er

Tune

*Færdiggørelse af indretning i småbørnsområdet

*Festligholdelse af Tune Biblioteks og Tune Menighedscenter’s 25 års fødselsdag

Karlslunde

* Søndagsåbent i Karlslunde

* Renovering af kontor

Sekretariatet

* EU-udbud

* KMD-webbestilling

* Indførelse af KOMPAS (nyt økonomisystem)

* eDoc (elektronisk journalsystem

* Regningsdebitor

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 5


Tværfaglig tænkning

Samarbejde med Bibliotekstjänst AB (BTJ)

Ydelse Resultat Proces Virkning Måling/

succeskriterier

Ressourcer

I samarbejde Med aftalte Forskellige mo- Lånerne får et Tidsforbrug Personaletid til

med Biblioteks- tidsintervaller deller til frem- relevant udsnit sættes i forhold fremskaffelse af

tjänst AB, Dan- leveres elektroskaffelse af in- af de nye titler til såvel økono- information

mark (BTJ)som niske kviklister formation om hurtigere i misk som kom- samt kommuni-

er bibliotekets til BTJ. nyudgivne titler hånden. petencemæssigkation med

leverandør af

afprøves.

vinding. BTJ.

bøger udarbej- Biblioteket til- Den bedste me- Medarbejdere,

des kviklister føresøkonomitode udvælges der deltager i

over nye bøger ske midler ved ud fra princip- valg af kvik-

for voksne. salg af ydelser. per om titlerne, opar

hurtighed i bejder nye kom-

BTJ betaler

forhold til udpetencer. Greve Bibliotek

givelsestids

for ydelsen, og

punkt, relevans Der sker en

kan herefter til-

i titeludvalg, og tværfaglig udbyde

den til

personaleresvekslingmel- andre

sourceforbrug.lem deltagerne i

biblioteker.

kvikbogsgrup-

Kviklisterne bepen, der består

nyttes i eget af både HK’ere

materialevalg, og bibliote-

og der gøres

erfaringer med

rationalisering

af materialevalgsprocessen.karer.

Status på opfyldelse af servicekrav

Projektet startede som et forsøg i 2002, og er nu et fast etableret samarbejde med BTJ.

I afrapporteringsperioden 2004-2005 har en medarbejdergruppe på 5 personer stået for udvælgelse af

titlerne, hvilket sker hver anden uge.

Gruppen består af både bibliotekarer og HK’ere, dog fortrinsvis bibliotekarer. Fra starten var tilknyttet

yderligere 2 HK’ere,

men de trak sig af tidsmæssige grunde. Der er nu oparbejdet er betydelig kompetence hos gruppen i at

håndtere titler, der kun er få oplysninger tilgængelige om. Desuden oparbejdes en viden om kommende

titler og en føling med bogmarkedet, som er nyttig. I perioden har et medlem af gruppen deltaget i

forlagspræsentationer hos BTJ, og har bidraget med sit faglige input. Dette har været meget anvendeligt

for BTJ ved fastsættelse af eksemplarantal i forbindelse med forhåndsopkøb af titler.

Desværre er den forventede rationalisering af materialevalgsprocessen endnu ikke gennemført, da det

ikke er lykkedes at udvikle en teknologisk metode til at opsamle og genbruge informationer, der er

indhentet på et tidligt tidspunkt.

I 2004 kunne biblioteket tilbyde et stort antal titler på udgivelsesdatoen, og der var stor tilfredshed med

denne service fra brugernes side.

Et sammenfald af uheldige omstændigheder har i 2005 gjort, at ordningen ikke har fungeret så godt. BTJ

har p.g.a. organisationsforandringer, flytning og indførelse af nyt edb-system ikke været i stand til at opdatere

deres hjemmeside tilstrækkeligt, hvilket har betydet, at titlerne ikke er leveret så tidligt efter

udgivelsesdatoen som før.

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 6


Desuden har det elektroniske arbejdsgrundlag, som arbejdsgruppen bruger, været ude af drift i 3 måneder,

hvor der således ikke kunne leveres noget produkt til BTJ. Brugerne har naturligvis bemærket, at

serviceniveauet desværre faldt i denne periode.

Der er nu truffet foranstaltninger til at løse dette problem, således at brugerne igen kan få et relevant

udsnit af de nye titler hurtigere i hånden.

Annette Waterstradt

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 7


Tværfaglig tænkning

Ind- og udlån ved hjælp af chip-løsning

Ydelse Resultat Proces Virkning Måling/

succeskriterier

Ressourcer

Ind- og udlån Brugerne af Brugerne oplæ- Brugerne Der er skabt Dialog i øjen-

ved hjælp af Greve Bibliotek res i selvbetje- undgår at stå i mulighed for højde arbejder

chip-teknologi er så vidt muligt ning.

kø, assistenter i mere tid og nye videre som

indføres selvbetjente Forberedelse og skranken veje til dialog gruppe.

ifm. ind- og ud- udvikling af det slipper for det mellem bruger Ligeledes indlån

af materia- tværfaglige ar- fysisk an- og personale. drages kolleger

ler.bejde.strengendear-

Størstedelen af på de områder,

Indretning af bejde med ind- brugerne hvor der er særvoksenafdel-

og udlån. betjener sig selv lig speciel viingen

og foyer- Assistenterne ved ind- og udden eller ekstra

området på ho- får mulighed lån af mate- ressourcer.

vedbiblioteket, for at udvikle rialer.

så det under- og udvide kom- Brugerne opstøtter

det tværpetencerindenfatter ikke

faglige arbejde for andre ar- nogen service-

og brugernes bejdsområder.forringelse i

selvbetjening. Bibliotekarerne betjeningen.

Planlægning og kan i højere Personalet er

montering af grad indgå i fortrolige med

chip i alle mate- projektarbejder den nye

rialer. eller påtage sig teknologi og

Hardware og nye opgaver. arbejder

software koor-

tværfagligt i

dineres i samar-

endnu højere

bejde med eksterneleverandører.

grad end i dag.

Status på opfyldelse af servicekrav

Se status under næste indsatsområde RFID-løsning

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 8


Tværfaglig tænkning

RFID-løsning (Chip-løsning) / Selvbetjening

Ydelse Resultat Proces Virkning Måling /

succeskriterier

Ressourcer

Biblioteket Alle mate- Konvertering fra Hurtigere hånd- Konvertering Indkøb af chips

overgår fra rialer fra de mærkning af tering af materi- gennemført med og udstyr til

materiale- tre biblioteks- bibliotekets maalerne ved ind- mindst mulig håndtering af

registreringafdelingerterialer med og udlån. gene for bruger- disse.

og sikring ind- og stregkoder til

ne.

via streg- udlånes ved chips.

Større sikkerhed

Personaletid til

koder til chips.

ved håndtering RFID-løsningen materialeplejen

RFID (chip-

Koordinering af af sæt af AV- fungerer pro- med efterfølgløsning)

Materialerne bibliotekssystem materialer og blemløst efter ende kassation.

klargjort til og RFID-tekno- sammensatte fuld konverte-

yderligere udlogien. materialer. ring, og persona- Personaletid til

vikling af mulet

er fortrolige montering af

ligheder ved Gennemgribende Teknologien og med den nye tek- chips og konverRFID-tekno-

materialepleje af materialerne er nologi.teringen i de tre

logien alle biblioteks- klare til selvbiblioteksafdematerialer.betjening.

Hurtigere ekspelinger - både til

dition ved perso- den første kam-

Lettere procenalebetjening af pagne og derdure

for bruger- brugerne ved efter til kontinune

ved selv- ind- og udlån. erligkonvertebetjening.ring af afleveret

materiale.

Status på opfyldelse af servicekrav

Planlægning af

successiv konvertering

til

chip-løsning til

mindst mulig

gene for brugerne.

Let for brugene

at betjene sig

selv ved ind- og

udlån ved hjælp

af chip-løsningen

Det har taget længere tid at arbejde med de forskellige aspekter i projektet med RFID-løsning på Greve

Bibliotek end forventet, hvorfor den ønskede indføring endnu ikke er foretaget. Der har været arbejdet

med delprojekter i indsatsområdet, hvori arbejdet med implementering af en RFID-løsning i

bibliotekssystemet Integra er et vigtigt element.

Første del af den forventede hybridløsning er gennemført, idet selvbetjeningen til stregkode-løsningen er

sat i værk og selvbetjeningsbordene er forberedte til RFID-løsningen. Den hybride løsning gør det muligt

at registrere materialet ved ind- og udlån uanset om det er registreret vha en stregkode eller en chip.

Greve Bibliotek har valgt en løsning, hvor brugerne forventes at kunne låne og aflevere materiale uden at

skulle overvejer bibliotekets registreringsmetode.

Efteråret påbegyndtes testning og afprøvning af RFID-løsningen specielt i forhold til selvbetjeningen og

ind- og udlånsfunktionerne i den interne del af bibliotekssystemet.

Ressourcer er brugt til indkøb af en del af udstyret til håndtering af chips.

Den gennemgribende materialepleje er foregået i hele kontraktperioden, således at chip kun sættes på

materialer, der benyttes.

RFID-løsningen forventes indført i løbet af 2006.

Christel Grahndin

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 9


Tværfaglig tænkning

Børnekulturarbejdet via Kulturbasen i Greve Borgerhus

Ydelse Resultat Proces Virkning Måling/

succeskriterier

Videreudviklin Kulturbasen I et samarbejde Børn og voksne Kvantitativt:

g af børnekul- udvikler sig til med brugerne får øje på Kul- Antal involveturarbejdet

via et mødested til skal der udvikturbasen og rede i pro-

Kulturbasen i glæde og inspiles relevante til- tager den til sig. cessen. Antal

Greve Borgerration for brubud. Brugerne går deltagere i

hus, som er gerne, såvel Der skal arbej- aktivt ind i ud- aktiviteterne.

tænkt som base voksne som des med en moviklingen af Kvalitativt: At

for de profes- børn, såvel prodel for basen. basens niveau

sionelle aktører fessionelle som organisation og

er af høj kvali-

på kulturområdikke-professio- aktiviteter.

tet.et

og de ikkeprofessionelle

ildsjæle.

Kræfterne skal

her samles om

at skabe et

bredt og varieret

kulturudbud

primært rettet

mod børn og

unge.

nelle.

Status på opfyldelse af servicekrav

Kulturbasen har huset flg. Aktiviteter i 2005:

• Billedskolens forårssæson med undervisning 12 gange på henholdsvis et mandagshold (8

deltagere)

og et onsdagshold ( 11 deltagere).

Ressourcer

Personaletid –

såvel børnekulturkonsulentens

som

samarbejdsparterne

i kommunen.

Økonomi til

diverse projekter.

Forvaltningen

har afsat

100.000 kr. til

aktiviteter i

2004 til voksne

og børn.

• Billedskolens efterårssæson med undervisning 12 gange på et mandagshold (12 deltagere), et

tirsdagshold ( 9 deltagere) og et onsdagshold (tegneserier , 10 deltagere).

• 2 sommerferieaktiviteter: En uges danseballade med 25 deltagere og en uges animationsværksted

med 15 deltagere.

• Ugekursus for 14 pædagoger i forbindelse med Allehelgensprojektet. Kulturbasen var

”hjemmebase” for Susan Malberg Albertsen gennem hele forløbet, og husede derudover møder

gennem hele forløbet. Allehelgenprojektet kulminerede med en udendørs forestilling i haven d. 18.

november med 150

optrædende børn og 5 – 600 begejstrede publikummer.

• Børnehave bookede Kulturbasen mandage og tirsdage i 5 forårsuger til projekt.

• 6 meget velbesøgte familielørdage i oktober og november – gennemsnitlig 46 deltagere pr. gang.

Her er Kulturbasen for lille, så vi havde booket salen i Borgerhuset som supplement.

Desuden diverse mødeaktiviteter.

Der henvises til yderligere uddybning i den årsrapport for 2005, der udarbejdes for alle Kulturspireraktiviteter.

Karin Heering

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 10


Tværfaglig tænkning

Tværfaglig tænkning på Tune og Karlslunde Biblioteker

Ydelse Resultat Proces Virkning Måling/

succeskriterie

Der udarbejdes idé-

og arbejdsgrundlag

for tværfaglig tænkning

på Tune og

Karlslunde Biblioteker.

Grundlaget er

et tidligere projekt på

Karlslunde Bibliotek,

hvor ansatte uanset

faglig baggrund var

fælles om arbejdsopgaverne

i forbindelse

med brugerbetjening.

Udgangspunktet er at

personalets viden og

kompetencer tilpasses

fremtidens biblioteksopgaver,

hvor

manuelt arbejde i

vidt omfang er omlagt

til intellektuelt

arbejde.

Medarbejdernes

kompetencer skal

derfor udbygges,

bl.a. ved at man lærer

af hinanden og dermed

skaber overskud

i organisationen

Der fokuseres på den

faglige udvikling af

formidling med henblik

på et fælles

kompetenceløft.

Videndeling har

fokus

Tværfagligt

samarbejde er

en integreret

del af virksomhedskulturen

på Tune

og Karlslunde

Biblioteker.

Medarbejderne

føler at de er

en del af

teamet og at

arbejdsopgaverne

giver

udfordringer

og kompetence.

Status på opfyldelse af servicekrav

Afdelingerne

har fortsat mulighed

for at

anvende biblioteketsproceskonsulent,

som

jævnligt deltager

i afdelingsmøderne.Proceskonsulentenmedvirkerligeledes

ved uarbejdelse

af

idé- og arbejdsgrundlag.

Brugerne vil

opleve, at man

dels kun

betjenes af én

person fra start

til slut dels at

ekspeditionstiden

afkortes.

Endvidere skal

brugerne møde

større faglighed

ligesom

biblioteket

skal føles som

et rart sted at

komme.

r

Succeskriterier

ne beskrives i

idé- og arbejdsgrundlaget.

Biblioteket

fremstår som

et rart sted at

komme, hvor

brugerne føler,

at de får hjælp

til at indfri

deres ønsker,

og hvor personalet

viser

faglighed, arbejdsglæde

og

godt humør.

Ressourcer

Personaletid.

Alle ansattes

samarbejdsvilje

og et

positivt syn på

ændringerne.

Karlslunde Bibliotek

Fra midten af 2003 har en del af idé- og arbejdsgrundlaget for Karlslunde Bibliotek været tværfaglig

tænkning.

I dette begreb ligger, at ansatte uanset faglig baggrund er fælles om arbejdsopgaverne i forbindelse med

brugerbetjening. Udgangspunktet er, at personalets viden og kompetencer tilpasses fremtidens biblioteksopgaver,

hvor manuelt arbejde i vidt omfang er omlagt til intellektuelt arbejde.

I videndelingen fokuseres på den faglige udvikling af formidling, der gavner brugerne, således at de i

højere grad oplever en kontinuitet i betjeningen.

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 11


I praksis fungerer videndelingen på forskellige niveauer. for det første viser man i praksisfællesskab

hinanden, hvordan arbejdsopgaverne udføres, for det andet foregår det ved undervisning i konkrete

redskaber, f.eks. databaser, og for det tredje videndeler man i et større forum, hvor man har dialog om

relevante funktioner.

Personalet på Karlslunde Bibliotek indgår langt mere end tidligere i Greve Biblioteks fælles projekter,

såvel interne som eksterne. Ud over læring giver dette en dynamik både til de mindre afdelinger og til

hele organisationen, at man indgår i forskellige sammenhænge, og kan bringe inspiration fra forskellige

brugererfaringer.

På Karlslunde Bibliotek har arbejdet med begrebet desuden medført som resultat, at der udvises stor

fælles ansvarlighed omkring "driften", det vil sige vagtdækning og de dagligt forekomne opgaver.

Den store viden der er opnået om hinandens opgaver gør, at man i meget stor udtrækning kan tage over

efter hinanden og for hinanden ved fravær.

Der kan være tilfælde, hvor en opgave er så specifik, at det kræver en særlig indsigt at klare den, men i

disse tilfælde bliver opgaven givet videre til den person, der har den rette faglige kompetence.

I det daglige arbejde er videndeling en uundværlig brik, da det overfor brugerne er vigtigt at udvise en

fælles service-holdning, både hvad angår arbejdsgange og fælles beslutninger om eventuelle ændringer.

Gennem arbejdet med tværfaglig tænkning er der udarbejdet en form for fælles sprog, der gør det

hurtigere og nemmere at forholde sig til arbejdsopgaverne.

Marianne Larsen

Tune Bibliotek

HK’ere udfører i langt højere grad end før søgninger i Integra og Netpunkt, ligesom bibliotekarer i højere

grad har sat sig ind i alle ”skrankefunktioner”. Dette betyder, at brugeren i udstrakt grad oplever kun at

blive betjent af én person fra start til slut, som et resultatet af det tværfaglige samarbejde.

For at skabe gunstige rammer for det tværfaglige samarbejde, er der blevet etableret et fælles kontor for

alle medarbejderne. Det er alle glade for, idet det har skabt grundlag for en mere ”fælles” hverdag og

løsning af arbejdsopgaver.

Visse opgaver som førhen blev udført af bibliotekarer, bliver i dag udført af hk’er eller som et samarbejde

på tværs af faggrupper. Det drejer sig bl.a. om søgning i Integra og Netpunkt, koordinering og

indsamling af institutionssæt og bogen-kommer ordningen. Der er dannet forskellige grupper bestående

af både HK’er og bibliotekarer til at udvikle ideer eller samarbejde om konkrete arbejdsopgaver, eksempelvis

en arrangementsgruppe, som udelukkende skal producere masser af gode ideer til arrangementer

på biblioteket.

Oplæringen i de nye arbejdsopgaver er primært sket ved sidemandsoplæring og deltagelse i interne

kurser på Hovedbiblioteket.

Tina Ugleholdt Hansen

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 12


Netværks- og nettjenestebiblioteker

Køge/Solrød/Vallø/Greve Biblioteker samarbejder om indsats overfor unge brugere

Ydelse Resultat Proces Virkning Måling/succeskriterier

Ressourcer

Køge Biblio- Personalet har Den allerede Biblioteket vir- Kvantitative Personaletimer

tekerne,Sol- kendskab til, og nedsatte arker tiltrækkende målinger i til deltagelse i

rød-bibliotek er imødekombejdsgruppe på de unge bru- form af låner- arbejdsgrupper.

erne, Vallø mende overfor fortsætter gere.tælling.

Bibliotek og unges kommuni- arbejdet, og er

Kvalitative Resultatet af

Greve Bibliokationsvaner og kontakt- Personalet har målinger i gruppernes arteksamarbej-

kultur. De unge personer på de viden om og form af fokusbejde vil udder

om indsats oplever såvel det enkelte biblio- eksperimenterer grupper eller møntes i kon-

overfor unge fysiske som det teker. Gruppen med formidling spørgeskekrete forslag,

brugere. virtuelle biblio- sørger for at i forhold til de maer. som sandsyntek

som tidssvar- holde liv i unge som målligvis

koster

ende og brugbart processen. Med gruppe.

penge.

i forhold til deres udgangspunkt i

Desuden foku- behov.

2 afholdte

Biblioteksstyrel

seres på at

temadage ned-

sens Udvik-

skabe forstå- Der er bygget bro sættesprojektlingspulje samt

else for hin- mellem generagrupper, som

andre støtteandens

værdier tionerne gennem arbejder videre Bibliotekerne er

kilder søges til

generationerne tilførsel af viden med udvalgte spændende ar-

hjælp til finan-

imellem i for- og revurdering af temaer. bejdspladser,siering.bindelse

med normer. Der søges om som virker tilgenerations-

Bibliotekerne er økonomiske trækkende på de

skiftet hos per- som arbejds- midler i diverse kommende små

sonalet på pladser gearede ud-

generationers

bibliotekerne. til at modtage

nye medarbejdeviklingsfonde.

arbejdskraft.

Og endelig har re.

samarbejdet til

Netværksdannel

formål, at op-

sen medbygge

netværk Der er nedsat

arbejderne

mellem de fire tværgående ar-

imellem inspi-

bibliotekers bejdsgrupperbibrerer til kreativ

personale. liotekerneimel- nytænkning og

lem, der også kan

erfarings-

bruges i andre

faglige sammenhæng.udveksling.

Status på opfyldelse af servicekrav

Greve Bibliotek har i 2004 etableret netværkssamarbejde med Køge, Solrød og Vallø Biblioteker om

biblioteksbetjening af unge.

Den grundlæggende holdning bag projektet Forever Young er, at unge er en essentiel faktor for

bibliotekernes fremtidige eksistens, og at det derfor er nødvendigt at gentænke bibliotekets fremtidige

rolle og position i forhold til denne målgruppe.

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 13


Der er behov for at målrette dele af folkebibliotekstilbuddet til de unge, men det er samtidig en kompleks

opgave, der fordrer stor indsigt i ungdomsgruppens forventninger og præferencer – en indsigt, der

opbygges via tilegnelse af den nyeste viden og aktuelle teorier samt gennem den direkte kontakt med de

unge. Her har netværket mellem flere folkebiblioteker fungeret som løftestang for læring.

Biblioteksstyrelsen har bevilget 170.000 kr. til modning af projektet med den hensigt, at i modningsfasen

etableres og udvikles kontakten mellem bibliotekerne i netværket og en gruppe aktive unge, og

modningsfasen skal således fungere som en gensidig læringsproces, hvortil knyttes forskellige former for

kompetenceudvikling af personalet. Projektmodningsperioden blev forlænget indtil udgangen af 2005,

hvor der bl.a. blev arbejdet med at inddrage de unge i ideudvikling af konkrete projekter på de fire

biblioteker. Desuden blev netværkssamarbejdet mellem bibliotekerne justeret, så det i højere grad bliver

et inspirations- og videndelingsnetværk frem for et handlenetværk.

Projektmodningen har været en læringsproces, som har givet en dybere indsigt i de unges ønsker og

behov, og samtidig har den konkrete dialog med de unge givet inspiration til fremtidige tiltag.

I september 2005 blev afholdt en workshop, hvor unge fra de fire kommuner idéudviklede på fem forskellige

temaer: Det fysiske bibliotek, materialer/medier, projekter/arrangementer, vanvittige ideer og

”hvordan skal den voksne være”. I oktober 2005 besøgte medlemmer af projektgruppen ungdomsbiblioteket

PUNKTmedis i Stockholm, hvor bibliotekspersonalet fortalte om deres erfaringer med

inddragelse af de unge. Ved samme lejlighed blev det netop åbnede Rum för Barn besøgt; det er et

bibliotek, hvor børnene har haft indflydelse på indretnings-konceptet. Desuden besøgtes Serieteket, der

også er en del af Kulturhuset.

Idéerne fra workshoppen og studieturen har sammen med første års projektmodningserfaringer inspireret

til et endeligt projekt, som Biblioteksstyrelsen har bevilget midler til i 2006. Bevillingen var på i alt

389.880 kr., hvoraf 108.000 kr. udgør andelen til Greve Bibliotek. Her afprøves i praksis på de fire

biblioteker forskellige indsatsområder, der er tilpasset de aktuelle udfordringer i lokalområdet.

For at inspirere de unge til at bruge biblioteket, er der på Greve Bibliotek valgt at satse på fredagscafeaftener,

som arrangeres i samarbejde med unge fra lokalområdet, der kan fungere som rollemodeller

for andre unge. Desuden vil der i dette projekt især være fokus på markedsføring i forhold til de unge

ikke-brugere af biblioteket.

Annette Waterstradt

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 14


Netværks- og nettjeneste-bibliotek

Elektronisk netværkssamarbejde

Ydelse Resultat Proces Virkning Måling/

succeskriterier

Elektronisk net- Fælles opgave- Bibliotekarer Brugerne skal Kompetenceværkssamarbejløsning

på indgår i samar- opleve, at der udvikling af

de via DotBot, landsplan af bejde med bib- er fokus i bibliotekarerne

Spørg Olivia, biblioteksliotekarer ansat udlånsarbejdet

FaktaLink, opgaver, der på andre biblio- på såvel voksen

FNG m.fl. løses virtuelt teker i nettjene- som børne-

via Internettet. sternetsteder

til

gavn for

brugerne og

opkvalificering

af bibliotekarerne

Status på opfyldelse af servicekrav

Ressourcer

I forbindelse

med indførelse

af selvbetjening

frigives HKtimer.

En

efterfølgende

omfordeling af

arbejdsopgaver

kan frigøre bibliotekariskeressourcer,

der

skal anvendes

til nettjenestearbejdet.

Spørg Olivia

Biblioteket har fast tilknyttet 4 bibliotekarer til spørgetjenesten Spørg Olivia. Til dette afses 3

personaletimer om ugen.

2 bibliotekarer er tilknyttet onlinebesvarelser, og 2 er tilknyttet besvarelsen af spørgsmål på mail.

Begge dele er meget kompetenceudviklende, da børnene er meget fantasifulde i deres spørgsmål.

At svare online kræver lynhurtige afsøgninger af Internettet samt en stor baggrundsviden om hvilke

børne-egnede ressourcer, der findes på Internettet. Dertil kommer, at det er nødvendigt at have indgående

kendskab til børnenes egen kultur for ikke ”at falde igennem”, når man agerer den svarende Olivia på 14

år.

At svare på spørgsmål sendt på mail kræver ligeledes et grundigt kendskab til børne-egnede ressourcer –

ikke kun på Internettet. Og derudover kontakt til diverse ”autoriteter” på diverse fagområder for at

komme helt til bunds i besvarelsen.

Bibliotekarerne har deltaget i flere kurser og seminarer om emnet.

Dotbot

Biblioteket har én bibliotekar tilknyttet Dotbot: Dit børnebibliotek på Nettet. Opgaveløsningen består i at

afsøge Internettet for børne- relevante ressourcer til emneguiden Kloge Åge.

Derudover består arbejdet i at skrive anmeldelser af børnebøger, som lægges på Dotbots sider.

Kompetenceudviklingen fremmer ens viden om Internettet: Hvor findes de relevante ressourcer og

hvordan beskrives de.

At skriver anmeldelser af bøger til børn kræver viden om, hvordan man skriver til børn, samt hvordan

man skriver anmeldelser generelt. Til dette har Dotbot udbudt flere kurser, som den ansvarlige Dotbotbibliotekar

fra Greve Bibliotek har deltaget i.

Der er kommet mere formidling i udlånet af disse tjenester, hvorved nettjenesterne er blevet mere

synlige.

Anne Andersen og Sakena Ali

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 15


Spørg Olivia

Biblioteket har fast tilknyttet 4 bibliotekarer til spørgetjenesten Spørg Olivia. Til dette afses 3

personaletimer om ugen.

2 bibliotekarer er tilknyttet onlinebesvarelser, og 2 er tilknyttet besvarelsen af spørgsmål på mail.

Begge dele er meget kompetenceudviklende, da børnene er meget fantasifulde i deres spørgsmål.

At svare online kræver lynhurtige afsøgninger af Internettet samt en stor baggrundsviden om hvilke

børne-egnede ressourcer, der findes på Internettet. Dertil kommer, at det er nødvendigt at have indgående

kendskab til børnenes egen kultur for ikke ”at falde igennem”, når man agerer den svarende Olivia på 14

år.

At svare på spørgsmål sendt på mail kræver ligeledes et grundigt kendskab til børne-egnede ressourcer –

ikke kun på Internettet. Og derudover kontakt til diverse ”autoriteter” på diverse fagområder for at

komme helt til bunds i besvarelsen.

Bibliotekarerne har deltaget i flere kurser og seminarer om emnet.

Dotbot

Biblioteket har én bibliotekar tilknyttet Dotbot: Dit børnebibliotek på Nettet. Opgaveløsningen består i at

afsøge Internettet for børne- relevante ressourcer til emneguiden Kloge Åge.

Derudover består arbejdet i at skrive anmeldelser af børnebøger, som lægges på Dotbots sider.

Kompetenceudviklingen fremmer ens viden om Internettet: Hvor findes de relevante ressourcer og

hvordan beskrives de.

At skriver anmeldelser af bøger til børn kræver viden om, hvordan man skriver til børn, samt hvordan

man skriver anmeldelser generelt. Til dette har Dotbot udbudt flere kurser, som den ansvarlige Dotbotbibliotekar

fra Greve Bibliotek har deltaget i.

Der er kommet mere formidling i udlånet af disse tjenester, hvorved nettjenesterne er blevet mere

synlige.

Anne Andersen og Sakena Ali

BiblioteksVagten

Greve Bibliotek er et af de 45 folkebiblioteker, der sammen med 15 forskningsbiblioteker arbejder med

den virtuelle spørgetjeneste BiblioteksVagten. Her kan alle borgere i Danmark henvende sig med

spørgsmål af enhver type. Spørgsmålene kan sendes via mail eller spørgeformular døgnet rundt, mens

telefonforespørgsler og chat kun besvares, når der bemanding. Medarbejdere fra de involverede

biblioteker bemander tilsammen spørgetjenesten, der er bemandet i dag- og aftentimerne, både hverdage

og i weekender. der er bemanding mandage til torsdage kl. 8-22, fredage kl. 8 –20, lørdage kl. 8-16 og

søndage kl. 14-22.

Spørgsmålene berører utallige emner i mange forskellige sværhedsgrader og fremmer kompetenceudviklingen

for de 5 bibliotekarer fra Greve Bibliotek, der deltager i bemandingen.

Alle tre tjenester afholder seminarer med deltagerne i nettjenesterne. På disse seminarer gives mulighed

for erfaringsudveksling og udvikling af samarbejdet.

Christel Grahndin

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 16


Netværks- og nettjenestebiblioteker

Databaser

Ydelse Resultat Proces Virkning Måling/

succeskriterier

Udvide adgang- En relevant Tegne abonne- Brugerne skal Statistik for

en og kend- samling af menter på data- opleve en større brugen af de

skabet til bib- databaser bliver baser, der er re- tilfredshed enkelte baser

lioteketsabon- brugt mere – levante for bib- p.g.a. mulignementer

på både af flere lioteketsheden for at få

databaser – biblioteksbru- brugere og dets artikler m.m.

både for bibliogere og af bib- personale med det samme

tekets brugere lioteketsmedar- og medbejdere Gøre dette til- Tilfredshed ved

arbejderebud

mere syn- et stort udvalg

ligt for brugerne,

bl.a. via

hjemmesiden

og ved anden

markedsføring

af databaser

Status på opfyldelse af servicekrav

Intern oplæring

i brug af

baserne for

bibliotekets

medarbejdere

Ressourcer

Udvide database-gruppen

med en eller

flere personer.

Databasegruppen

holder sig

orienteret om

abonnementsmuligheder

Besparelse ved

muligheden for

opsigelse af

abonnementer

på baser i papirform

Der er blevet gjort forberedelser til iværksættelse af indsatsområdets aktiviteter, men kun mindre tiltag

har været udført. Efter organisationsændringen er flere personer inddraget i arbejdet på det virtuelle

område, og dermed også i dette indsatsområde.

I det Virtuelle udviklingshold er vi nu 3 personer, som arbejder med databaser. Vi er i gang med

følgende tiltag:

• Udarbejdelse af mappe med kort beskrivelse af de enkelte baser

• Udarbejdelse af foldere til lånerne med kort beskrivelse af de enkelte baser

• Udarbejdelse af emne-foldere, f.eks. til opgaver mm.

• Undervisning af personale i de enkelte baser

• Lave konkurrencer i de enkelte baser, for at øge interessen for at bruge dem

Der ud over vil der, når den nye version af hjemmesiden implementeres, blive informeret mere og bedre

om vores databasemuligheder.

Kenn Dürkop

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 17


Biblioteket som base for specialiseret viden og informationssøgning

Hjemmeside

Ydelse Resultat Proces Virkning Måling/

succeskriterier

Medarbejderne Brugerne af Homepage Medarbejdernes Brugerne op-

Greve Greve Biblio- gruppen plan- kompetencer leverhjemme- Bibliotek tekslægger

og udvikles og siden som bru-

uddannes til at hjemmeside gennemfører borgerne opgervenlig. opdatere og oplever hjem- uddannelsen og leverhjemme- Medarbejderne

udvikle indhold mesiden som sikrer, at indsiden som dyna- oplever, at de er

på bibliotekets dynamisk, med holdetmisk og bruger- kvalificerede til

hjemmeside. relevant opdateres venlig at vedligeholde

indhold og som løbende.

indholdet på

brugervenlig

hjemmesiden.

Status på opfyldelse af servicekrav

Ressourcer

Der afsættes

ressourcer til

planlægning og

gennemførelse

af uddannelse.

Der udpeges en

teknisk ansvarlig

og en redaktør

fra Homepage

gruppen.

Arbejdet med hjemmesiden foregår i det Virtuelle udviklingshold. Hele udviklingsholdet er blevet mere

bekendte med hjemmesiden, og kan nu lægge materiale ind.

Da det fra centralt hold er besluttet, at alle kommunens hjemmesider skal have ens og fælles design samt

overgå til kommunens system Sitecore, har udviklingen med hjemmesiden været sat i bero. Desværre har

det trukket ud med at få biblioteket over på den fælles platform, hvorfor biblioteket igennem længere tid

ikke har kunnet udvikle nye ydelser og tiltag på hjemmesiden. Hjemmesiden bliver dog fortsat opdateret

med relevante nyheder.

Den nye version skal udvikles sideløbende med nyindretningsprojektet, og det er idéen, at så mange som

muligt af personalet skal være med til at vedligeholde den.

Kenn Dürkop

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 18


Biblioteket som kulturelt formidlings- og mødested

Indretning af international afdeling

Ydelse Resultat Proces Virkning Måling/

succeskriterier

Ressourcer

Integration på Synliggørelse af Materialer på Brugerne skal Øget brug af Økonomiske

Greve Bibliotek bibliotekets ma- andre sprog end opleve en syn- materialerne fra midler til fysisk

terialesamling dansk samles i liggørelse af den internatio- indretning.

Indretning af en på andre sprog en afdeling, der bibliotekets nale afdeling, Integrations-

international end dansk over vil blive bemateriale- målt på udlånsbibliotekaren er

afdeling for relevante nævntinternasamling, især tallene før og projektansvarlig

brugere tional afdeling børnelitteratur- efter oprettelse

en på andre af den interna-

sprog end

dansk

tionale afdeling

Status på opfyldelse af servicekrav

Da Greve Bibliotek har valgt at nyindrette hele biblioteket, vil den internationale afdeling indgå som en

naturlig helhed i denne sammenhæng.

I nyindretningsprojektet for biblioteket: ”Det fysiske rum – med identitet, fleksibilitet og variation”

arbejdes der bl.a. med at skabe stemninger for herved at give brugerne oplevelsen af en helhed i

biblioteket.

Stemningen i den internationale afdeling vil blive:

Stemning, der signalerer ”det globale” - og ikke primært fokus på det mellemøstlige. Der tilstræbes

ligeledes en stemning, som ligner området i familiebiblioteket til voksne.

Nyindretningsprojektet er en del af Greve Biblioteks ønsker i forbindelse med budgetbehandling 2007-

2010, men der søges også eksterne midler til dækning af udgifter i forbindelse med nyindretning.

Berit Sandholdt Jacobsen

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 19


Biblioteket som kulturelt formidlings- og mødested

Nordbasen

Ydelse Resultat Proces Virkning Måling/

succeskriterier

Nordbasen Øge andelen af Koordinere og Børn/unge skal Der er i projekt-

børn / unges be- synliggøre fri- gøres opmærkbeskrivelsennyttelse af fritids- og kultursomme på de opstillet en

tids- og kulturtilbud, ved eta- fritids- og kul- række af deltilbud

i Nordblering af Nordturtilbud der mål.området.basen

i tilknyt- findes i komning

til børnemunen. Dette

biblioteket på skal ske i sam-

Greve Biblioarbejde med

tek.

forældre, foreninger

og lokale

klubber.

Status på opfyldelse af servicekrav

Ressourcer

Opstart ved

kampagnemedarbejder

og

integrationsbibliotekar.

Derudover satses

der på

frivillige

medarbejdere

Økonomisk

støtte:

Børne- og Kulturudvalget

og

biblioteket.

”Nordbasen” er et visionært projekt, som biblioteket har støttet og aktivt ønsket at få etableret, siden

projektet blev beskrevet af Børne- og Kulturforvaltningen. Der er opstillet en informationsstander om

Kulturbasen på biblioteket, men den vedligeholdes desværre ikke længere, ligesom det heller ikke er

lykkedes Børne- og Kulturforvaltningen at afse midler til at få den egentlige rådgivningsfunktion op at

stå decentralt på biblioteket. Bibliotekets integrationsmedarbejder har deltaget i en inspirationsdag

(oktober 2005) omkring udbredelsen af basen.

Berit Sandholdt Jacobsen

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 20


Biblioteket som kulturelt formidlings- og mødested

Den flyvende kuffert

Ydelse Resultat Proces Virkning Måling/

succeskriterier

Fødselsdagskort

udsendes til de

2- og 3 årige

børn med anden

etniske baggrund

end

dansk. Med opfordring

om at

afhente en kuffert

med sprogstimuleringsmateriale

til børnene

samt indeholdendematerialer

til forældrene.

Præsentere børnene

og forældrene

for

biblioteks tilbud

med vægt på

materialer til

udvidelse af begrebernesprogstimulering,

livslang læring

og aktiv medborger.

Status på opfyldelse af servicekrav

Udsendelse af

fødselsdagsinvitationer

samt

planlægning af

arrangementer.

At målgruppen

oplever at biblioteket

har tilbud

til deres

behov.

At biblioteket

skaber mulighed

for det personlige

møde og

derigennem er

med til at være

en væsentlig

faktor i integrationsprocessen

lokalt.

At ”Den flyvende

kuffert gør en

forskel.

At personalet

kommer i dialog

med brugerne.

At flere voksne /

forældre bruger

biblioteket.

At projektet bliver

forankret og

fortsætter årene

fremover.

At afhentningsprocenten

vil

være min. 65 %.

Ressourcer

Der er søgt midler

hos Biblioteksstyrelsen.

Der er billiget

kr. 75.000 til

materialer.

Bibliotekets

egenfinansiering

er personaletimer.

Formålet med projektet er at øge integrationen og støtte den livslange læring omkring oplysning, uddannelse

og kulturelle aktiviteter på biblioteket. Kuffertens indhold af sprogstimulerende, oplysende og

kulturformidlende materialer har givet modtagerne af kufferten en positiv og vedkommende indgang til

biblioteket. Mange børn og forældre med anden etnisk baggrund har brugt biblioteket, men med dette projekt

har endnu flere fået øjnene op for biblioteket som et integrations- og demokratifremmende tilbud

”Den flyvende kuffert” indeholder bogen Cirkeline samt CD, tegneblok og farver, bogen Medborgere i

Danmark, pjecen Medborgere i Danmark, pjecen Spørgsmål om sprog samt div. informationer om

bibliotekstilbud i almindelighed.

Lokaliseringen af børn med anden etnisk minoritet end dansk på 2 og 3 år er sket i samarbejde med den

pædagogiske konsulent i Greve Kommune.

Projektet blev forlænget til december 2005.

I hele projektperioden var afhentningsprocenten af kufferterne 84% - hvilket var langt højere end forventet,

Succeskriteriet var 65%.

Der blev afholdt to store arrangementer i forbindelse med projektet.

I september blev der holdt fødselsdagsfest for alle de børn, der havde haft fødselsdag i den pågældende

periode. Der var cirkus, kagemand/koner, saft og kaffe til alle børnene, deres søskende og forældre. Der

deltog over 250 børn og forældre.

I slutningen af november blev der afholdt en juleklippedag. Børnene fik en julegave (tøjfigur fra Cirkeline)

og blev underholdt af en ballonkunstner. Der deltog 200-250 børn med forældre.

Begge arrangementer var en større succes end forventet. Der var en god kontakt mellem brugerne og

personalet samt mellem brugerne indbyrdes.

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 21


Den ”Flyvende kuffert” gjorde en forskel, personalet kom i dialog med forældrene og deres børn. Der

kommer nu flere mødre med etnisk minoritets baggrund end tidligere på biblioteket, flere børn får lånerkort,

og der er et større brug af bl.a. bibliotekets børneteater hos målgruppen.

Projektet er vigtigt og vil blive fremført i forbindelse med budgetbehandling 2007-2010. Biblioteket håber, at

det vil blive implementeret i bibliotekets øvrige virksomhed fremover.

Berit Sandholdt Jacobsen

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 22


Biblioteket som kulturelt formidlings- og mødested

”Tredje alder” arrangementer

Ydelse Resultat Proces Virkning Måling/

succeskriterier

”Tredje alder” Biblioteket Nye typer af Brugerne skal Flere besøgende

arrangementer fremstår som et arrangementer. opleve, at på biblioteket.

levende og in- Desuden konarran- ”Biblioteket

spirerendekultakt til f.eks. gementerne som kulturtursted

for bor- plejecentrene fungerer som mager”.gere

i den tredje og lignende forum for Evaluering på

alder, der har institutioner for samvær og tilfredsheden af

mod på nye op- at høre, om der debat arrangementer.

levelser. er ønsker om

Nye kompeten- tværfagligt

cer og ressour- samarbejde

cer til bibliote- ud over, hvad

ket i kraft af biblioteket har i

nye ”dyrkningsområder”

og et

tværfagligt

samarbejde.

dag.

Status på opfyldelse af servicekrav

Ressourcer

Timer sættes af

til samarbejde

og arrangements-inspiration.

Derudover penge

til oplægsholdere/andre

aktører.

Bibliotekets arrangementer for voksne på hovedbiblioteket har haft fokus på emner af interesse for

borgere i den tredje alder i de sidste sæsoner. Temaerne og typer af arrangementer har spændt bredt, og

har haft stor appel til målgruppen.

Arrangementerne har været godt besøgt, og ifølge de uddelte evalueringsskemaer til deltagerne, er der

stor tilfredshed med dem. Der tages entre til hovedparten af arrangementer, og billetterne bliver ofte

revet væk.

Arrangementsfolder blev ved hvert arrangement uddelt til deltagerne, ligesom der blev forhørt om

ønsker til arrangementstyper og vurdering af aftenens arrangement.

Plejecenter Nældebjerg blev kontaktet for muligt samarbejde, men var i første omgang ikke interesseret.

Det blev tilkendegivet, at arrangementerne alene foregår på centeret og ikke på biblioteket eller

andetsteds.

Grete Holm Nielsen

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 23


Biblioteket som kulturelt formidlings- og mødested

Læseklub

Ydelse Resultat Proces Virkning Måling/

Succeskriterier

Læseinteres- Deltagerne op- I samråd med Deltagerne Antal deltagere

serede voksne i leverbib- deltagerne ud- får en positiv og deres bedøm-

kommunen lioteket som et vælges den øn- oplevelse af melse/evalue- tilbydes læse- personligt, skede litteratur. biblioteket ring under og

klub til fælles levende og Relevant litte- og perso- efter forløbet

oplevelse og inspirerende ratur og bagnalets drøftelse af det sted i lokalsamgrundsmateriale ressourcer og

læste. fundet. fremskaffes i kompe-

fornødent omfang.

Der kan

afholdes forfatterarrangement

i denne

forbindelse.

tencer.

Status på opfyldelse af servicekrav

Ressourcer

Der afsættes det

fornødne antal

bibliotekartimer til

forberedelse,

udarbejdelse af

program, fremskaffelse

af materiale,

afholdelse af

møderne og efterfølgendeevaluering

samt penge til

eventuelt forfatterarrangement

Formålet med ”Kræs for bogelskere” er at få samlet litteraturinteresserede borgere, der, for at få en

større indsigt og forståelse for de læste romaner og biografier, gerne vil diskutere læseoplevelserne med

andre, ligeværdige personer.

Flere borgere havde ønsket at få en stærkere formidling af skønlitteraturen, da det er en individualistisk,

men også ensom oplevelse at læse en roman.

Ved annoncering i den lokale avis Sydkysten efter medlemmer til læsekredsen, meldte sig ikke mindre

end 19 personer.

Det er for mange til en læsekreds, så der oprettedes to hold med start den 16.09.04 kl.19.00.

På 1. møde i ”Kræs for bogelskere” blev aftalt 4 efterfølgende møder for hvert hold (på hhv. mandage

og tirsdage aftner) samt en arrangementsaften. Vi fandt desuden 4 bøger, der skulle gennemgås i løbet

af sæsonen, som gik fra d. 16.9.04 til den 5.4.05.

Bibliotekarerne sørgede for at bestille bøgerne hjem til læsekredsene samt for sekundærlitteratur i form

af anmeldelser, forfatterportrætter og omtale af litteratur knyttet til det læste værk og andre henvisninger.

Ved møderne er bibliotekarerne ordstyrer, som sætter diskussionen i gang og sørger for, at alle bliver

hørt.

Som ekstra formidling sluttes møderne med bibliotekarernes anmeldelser af 8-10 nye bøger.

Flere af brugerne har haft særlige ønsker om oplysning af forskellig art, f.eks. lettilgængelig litteratur

om Søren Kierkegaard, titler af Svend Åge Madsen og specielle eventyr af H. C. Andersen. Disse

ønsker blev effektueret af bibliotekarerne til det efterfølgende møde.

Sæsonen blev afsluttet med en evaluering af møderne samt med et særligt medlemsarrangement i april

2005.

Tilgangen af deltagere blev ca. fordoblet i efteråret 2005, og deltagerne er yderst tilfredse. Der er udtrykt

ønske om yderligere antal læseaftner.

Ved Grete Holm Nielsen og Else Lindhardt

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 24


Biblioteket som kulturelt formidlings- og mødested

Større synliggørelse af musiktilbuddet

Ydelse Resultat Proces Virkning Måling/

succeskriterie

Større

synliggørelse

af musiktilbuddet.

Øge antal

udlån og brug

af materialerne.

Status på opfyldelse af servicekrav

Nyindretning af

området.

Bedre præsentation

af materialerne.

Flere udstillinger,

evt.

vinduesudstillinger

i samarbejde

med biblioteketsdekoratører.

PR i lokalaviser

og ved opslag på

biblioteket om de

nye lånemuligheder

fra andre

biblioteker, som

der blev åbnet op

for den 1. januar

2003.

Brugerne oplever

det nyindrettedeområde

som en

forbedring.

r

Flere tilfredse

musiklånere,

samt øget

udlån.

Ressourcer

Der samarbejdes

tværfagligt omkringvedligeholdelse

af samlingen,

så ressourceforbruget

indeholdes i nuværende

timer.

Den musikansvarlige

giver

arbejdsområdet

højeste prioritet, i

en periode, til

gennemførelse af

indsatsområdet.

Vinduesudstilling,

indretning af

området og PR

afholdes af de

eksisterende

respektive konti.

Der er blevet gjort en indsats for at få samlingen til at præsentere sig bedre end før, bl.a. ved at eksponere

materialerne bedre. Der er sket en udlånsfremgang, men ikke så stor, som biblioteket havde håbet på og

forventet. Den væsentligste årsag hertil ligger imidlertid udenfor bibliotekets kompetenceområde, idet

der for ca. 1 år siden blev indført karenstid på 4 måneder på udlån af musikcd’er, og det er selvsagt en

væsentlig faktor, der kan spille ind på antallet af udlån.

Den planlagte nyindretning af området er blevet udskudt, da der i mellemtiden er blevet vedtaget en ny

indretningsplan for hele biblioteket.

Biblioteket har endvidere fået nye elektroniske musiktilbud med netmusikken og netnoderne, som der er

lavet PR for i aviser og på hjemmesiden.

Tina Ugleholdt Hansen

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 25


Biblioteket som kulturel formidlings- og mødested

Børnebiblioteket som formidlingssted

Ydelse Resultat Proces Virkning Måling/

succeskriterier

Ressourcer

Børnebiblio- Helhed og sam- Opfølgning på Brugerne skal Brugere og per- Ressourcer til

teket som formenhæng i for- arkitekt Arne opleve at det er sonale tilegner møbler og udmidlingssted.midling

og op- Møllers plan. let at orientere sig let overblik stillingsgavle.stilling

af mate-

sig i børnebib- over materialerrialer.lioteket.ne

og bevæger

sig naturligt

rundt i lokalet

Status på opfyldelse af servicekrav

På planlægningstidspunktet var det hensigten, at videreudvikle nyindretningen af børnebiblioteket fra

2003.

Nyindkøb af møbler m.v. blev midlertidigt sat i bero p.g.a. planen om en total nyindretning af hele

biblioteket.

Der er i perioden fokuseret dels på redigering af materialer, så de præsenterer sig bedst muligt og dels på

aktuelle udstillinger, der formidler materialer optimalt med brug af diverse genstande til blikfang.

Anne Andersen

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 26


Biblioteket som kulturel formidlings- og mødested

Børnebiblioteket som opholdssted

Ydelse Resultat Proces Virkning Måling/

succeskriterier

Børnebiblioteket ”Det rolige Imødegå klub- Bibliotekets til- Personale og

som opholdssted børnebibliotek” dannelse ved at bud er for alle ”kernebrugere”

flytte børn

lægger kulturen

funktioner og

/ sætter dags-

herved persoordenen

for adnale

ud i

færd på biblioudlånsarealerne.

Omplacering af

bruger-pc’er.

teket

Status på opfyldelse af servicekrav

Ressourcer

Personale i udlånslokalerne

Greve Bibliotek og især børnebiblioteket vil gerne være et fristed for lokalområdets børn og unge.

Børnebiblioteket ønsker imidlertid ikke at være et opholdssted, fordi der ikke er andre steder at tilbringe

fritiden.

Biblioteket har i flere år gjort en aktiv indsats for at kompetenceudvikle personalet til at kunne håndterer

konflikter, uroproblemer m.v.

Personalet i biblioteket er enige om, hvordan adfærden i børnebiblioteket - og i hele biblioteket generelt

skal være. Derved skabes der konsekvens i personalets handlinger overfor de urolige børn, og man

bakker hinanden op.

I forbindelse med en omflytning i børnebiblioteket valgte personalet i stedet for en centrering af Internet

pc’er at sprede pc’erne, således at støj og uhensigtsmæssig adfærd blev mindsket.

Brug af Mediestedet har været en stor faktor i at skabe et roligt børnebibliotek. Der er specifikt ansat et

antal unge med god kontakt til de urolige drenge til at være i Mediestedet. Her bliver der afholdt

Spillecafé og Internetcafé hver eftermiddag samt lørdage.

Der blev yderligere etableret en ekstra arbejdsplads i udlånsarealet tæt på den eksisterende børnebibliotekar-udlånsplads,

således at en indtræden i konflikter kan ske hurtigere.

Der tilbydes nu også Lektiehjælp tirsdage, torsdage og lørdage. En sidegevinst ved dette er, at der på

disse tidspunkter opholder sig flere voksne med tilknytning til biblioteket i udlånet.

Disse tiltag har klart virket efter hensigten. Der er stadig disciplinære problemer med en del børn og

unge, men kombineret med kompetenceudvikling af personalet samt en omflygtning, er konflikterne

blevet sjældnere.

Berit Sandholdt Jacobsen

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 27


Biblioteket som kulturel formidlings- og mødested

Kombibibliotek i Greve Midt-området

Ydelse Resultat Proces Virkning Måling/

Succeskriterie

Kombibibliotek

i Greve Midt

området

Etablering af et

lokalt folke/

skolebibliotek i

den centrale del

af Greve Kommune,

som fysisk

placeres på

en skole, men

som fungerer

som en del af

kommunens

almindelige

biblioteksstrukt

ur samtidig

med at det fungerer

som

skolebibliotek

Status på opfyldelse af servicekrav

Der arbejdes

videre ud fra

det forprojekt,

der blev

forelagt Børne-

og Kulturudvalget


deres møde d.

5. maj 2003.

Børne- og Kulturforvaltninge

n udarbejder

oplæg hertil

efteråret 2003.

Brugerne skal

opleve, at de får

et bibliotekstilbud,

der både

understøtter

skolens

opgaver

indenfor oplevelse,

viden, information

og

samarbejde og

folkebiblioteksbrugerens

behov for via

informationsadgang

at

fremme oplysning,uddannelse

og kulturel

aktivitet.

r

Målet er at opnå

en synergieffekt,

hvor de

to biblioteksformer

indgår i

et fælles proekt

om at servicere

såvel skoleelever

som

lokalområdets

borgere.

Ressourcer

Der foreligger

p.t. ikke et

overslag over

de økonomiske

konsekvenser

af etablering af

et kombibibliotek.

31. januar 2005 vedtog Børne- og Kulturudvalget, at der skulle igangsættes et forprojekt i i forbindelse

med kapacitetstilpasning på Holmeagerskolen. Forprojektet skulle indeholde mulighed for et kombibibliotek,

forvaltningen skulle udarbejde et skøn over driftsudgifterne i forbindelse med et kombibibliotek.

Børne- og Kulturforvaltningen nedsatte i 2003 en projektgruppe med stadsbibliotekar Marianne Olsen

som projektleder. Gruppen skulle udarbejde oplæg til forsøg med kombibibliotek på Holmeagerskolen.

Dette projekt blev foråret 2005 revurderet og ajourført ligesom den bygningsmæssige drift og vedligeholdelse

blev vurderet, idet der var tale om en bygningsudvidelse i forbindelse med kombibiblioteket.

På sit møde d. 4. april 2005 vedtog Børne- og Kulturudvalget imidlertid, at der skulle gennemføres et

forprojekt af kapacitetstilpasning af Holmeagerskolen uden et kombibibliotek.

Marianne Olsen

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 28


Det offensive bibliotek

Den gode historie og H: C. Andersens 200 års fødselsdag

Ydelse Resultat Proces Virkning Måling/

Succeskriterier

Ressourcer

Den gode At Greve Biblio- Personalet del- Borgerne skal Der vil blive ført Der nedsættes en

Historie og tek bliver en del tager i arbejds- blive opmærk- logbog under- arbejdsgruppe på

H.C. af den

grupper nationalt somme på H.C. vejs i projektet. 3-4 stk. med

Andersens landsdækkende og i Greve Kom- Andersen jubi-

repræsentanter

200 års kampagne i mune.læet

samt få et Et af succeskri- fra flere afdelin-

fødselsdag. 2005.

Integrations- større kendskab terierne for proger.konsulenten går til H.C. Anderjektet er antallet

ligeledes ind i sen.

af deltagere ved Ressourcer i

projektet

de afholdte ar- forhold til kom-

Borgerne skal rangementer.mendearrange- have en kulturel

menter er endnu

oplevelse. Desuden ses det

som en succes at

ikke fastsat.

det ønskede Kampagnen

samarbejde på koncentreres til

tværs af biblio- en periode på 1-

tekets afdelinger 2 uger i løbet af

og kommunen

gennemføres.

foråret

Status på opfyldelse af servicekrav

H.C. Andersens fødselsdag især for børn

H.C. Andersens 200 års fødselsdag blev fejret på biblioteket med flere meget vellykkede særarrangementer.

I februar og marts måned havde børnebiblioteket en stor eventyrudstilling fra Børnekulissen. Udstillingen

bestod af 3 tableauer: Svinedrengen, Prinsessen på ærten og Kejserens nye klæder. Kommunens

børnehaver blev inviteret og børnebibliotekarerne læste eller fortalte de 3 eventyr, mens børnene kunne

afprøve prinsessens seng, finde ærten, prøve Kejserens gennemsigtige tøj og meget meget mere. 30

grupper fra børnehaver besøgte tableauerne.

Teater 2 Tusind gæstede biblioteket med deres forestilling ”Lille Claus og Store Claus” 12.03.06. Der

blev uddelt 80 billetter til denne forestilling.

I dagene 18. – 20. marts havde børnebiblioteket besøg af Greve Produktionsskole, som lavede aktivitetsdage

med silhuet fremstilling, fremstilling af gækkebreve og eventyrfortælling i fortællerhule. Biblioteket

inviterede nogle SFO’er til at deltage.

Børnebiblioteket og voksenbiblioteket samarbejdede om et papirklip- arrangement på selve H.C. Andersens

fødselsdag d. 2. april. Forfatter Svend Ahnstrøm, gæstede biblioteket og klippede eventyrklip med

ca. 25 begejstrede børn og voksne.

Den Gode Historie – på eventyr, blev afviklet som et samarbejde mellem børnebibliotekerne i Roskilde

Amt.

Børnebibliotekerne samledes om at indkøbe eksemplarer af Jan Mogensens billedbog ”Victor Banan”.

Hvert børnebibliotek sørgede for at opbygge et junglerum, hvor børnebibliotekarerne læste op af billedbogen

for inviterede børnehaver.

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 29


Greve Bibliotek indgik vi samarbejde med Greve Produktionsskole, som opbyggede et imponerende

junglerum i børnebiblioteket. Vi inviterede 30 grupper fra børnehaver til oplæsning, som bagefter fik et

eksemplar af Victor Banan med hjem til børnehaven med opfordring til at sende tegninger til biblioteket.

Junglerummet var åbent i hele bibliotekets åbningstid, og der lå adskillige eksemplarer af Victor Banan

hele tiden, så også forældre og børn kunne have oplæsningsstunder.

Marianne Borup

H.C. Andersens fødselsdag især for voksne

Greves voksne borgere fik også rig lejlighed til at blive opmærksom på årets fødselar. På hovedbiblioteket

blev afholdt 5 arrangementer over forskellige aspekter af H.C. Andersens liv. Foredrag, musikalske

arrangementer og klippeværksted gav mulighed for forskellige kulturelle oplevelser. Der optrådte

professionelle skuespillere såvel som amatørfortællere og universitetsuddannede undervisere.

Karlslunde Bibliotek viste en udstilling med bogillustrationer og kombinerede denne med en konkurrence.

Der var i alt 168 deltagere i arrangementerne, et gennemsnit på 42 til hvert arrangement, hvilket er en

succes set med biblioteksbriller.

Kulturforum udarbejdede i samarbejde med biblioteket en folder over H.C. Andersen arrangementer i

Greve Kommune. Folderen blev uddelt/sendt til div. institutioner i Greve Kommune samt uddelt til

brugerne på biblioteket.

Grete Holm Nielsen

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 30


Det offensive bibliotek

Turistinformation / Kulturkalender

Ydelse Resultat Proces Virkning Måling/

Succeskriterier

Ressourcer

Turistinforma- At vore brugere I lighed med Brugerne skal At flere brugere Personalerestion

/ Kultur- (lokale og børnekultur- opleve, at bib- henvender sig sourcerindenkalender udenbys) kalenderen skal lioteket til biblioteket for eksisterende

holdes bredt vi indsamle in- fremstår som et vedrørende rammer.

orienteret om formation om naturligt videnlokalinforma- lokalområdets lokalområdets center / samtioner, og i den

mange tilbud mange kultulingspunkt. sammenhæng,

relle tiltag. At personalet benytter sig af

Endvidere op- og brugere bibliotekets

lysning om oplever det øvrige facili-

seværdigheder, positive i at teter.

spisesteder, mødes i andre

overnatnings- sammenhænge

muligheder, end de sædvan-

transport, osv. lige, og at brugerne

går herfra

med de informationer,

de

kom efter.

Status på opfyldelse af servicekrav

Indsatsområdet er ikke iværksat, primært grundet mængden af øvrige projekter og herved manglende tid.

Indsatsområdet er stadig aktuelt og afventer pt. Nyindretningen af biblioteket.

Susanne Andersen

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 31


Det offensive bibliotek

Betjening af Strandcentret

Ydelse Resultat Proces Virkning Måling/

succeskriterier

Betjening af Beboerne på Nye brugere får De ældre med- Beboere, bru-

Strandcentret. Strandcentret tilbud om at borgere skal opgere af dag-

samt brugerne benytte vores leve en bedre centret samt

af dagcentret tilbud. Viden information om, personalet får en

samme sted, får om, hvad og herved bedre tæt kontaktflade

en optimal biblioteket kan udnyttelse af med biblioteksbiblioteks-

tilbyde, spredes bibliotekets systemet.betjening

på yderligere. servicetilbud. Evaluering ved

linje med de

Deres familier hjælp af spørge-

øvrige pleje-

og pårørende skemaer efter 1

centre i Greve

kan se, at Greve års forløb.

Kommune.

Kommune gør

noget for kommunens

ældre

medborgere.

Tværfagligt

samarbejde

Biblioteket og

Plejecentret

imellem giver

kompetenceudvikling.

Status på opfyldelse af servicekrav

Ressourcer

Betjening i lighed

med NældebjergPlejecenter.

1 x månedlig.

Personaletimer:

5-6 timer incl.

transport.

Betjeningen er ikke kommet i stand, da biblioteket ikke har været i stand til at finde de nødvendige

personaleressourcer til at igangsætte betjeningen, bl.a. pga. af reduktion af bibliotekets bevilling i

forbindelse med vedtagelsen af budget 2006-2009. Biblioteket har vurderet, at Strandcentrets beboere i

forhold til øvrige plejecentre har en bedre mulighed for et personligt besøg på det nærliggende

hovedbibliotek. Der er imidlertid en række beboere, som ikke er i stand til selv at bevæge sig over til

biblioteket, hvorfor det fortsat er et ønske for biblioteket at etablere en betjening, hvis der skabes

økonomisk mulighed herfor.

Marianne Olsen

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 32


Det offensive bibliotek

Bogen kommer

Ydelse Resultat Proces Virkning Måling/

succeskriterier

Fokus på / PR Nå den mål- Få artikel / in- Brugerne op- Nye tilmeld-

for ydelsen: gruppe, der har terview i lokallever mulighed inger / flere bru-

Udbringning af behov for det. presse(Syd- for at få del i gere i ordnin-

materiale til

kysten / Vest- bibliotekets gen.

handicappede

og ældre brugegnen)

tilbud.

ere med bopæl i

Gentage forsøg

Greve Kom-

på kontakt til

mune, som selv

er forhindret i

at besøge

biblioteket..

hjemmehjælpen.

Status på opfyldelse af servicekrav

Ressourcer

Der vil være

plads til ca. 15

nye uden ressourcetildeling.

Overstiger interessen

dette

antal vil det

kræve flere

ressourcer.

I løbet af 2004 blev det forsøgt at skabe interesse for Bogen Kommer-tilbuddet via lokalpressen. Det var

imidlertid et område, som ikke rigtig fangede de lokale nyhedsmediers interesse. Dog blev der bragt en

pressemeddelelse– både om tilbuddet om Bogen Kommer og lydavisen - i Sydkysten og Vestegnen i

2004.

Ligeledes forsøgte biblioteket at skabe kontakt til hjemmehjælperne via et indlæg i hjemmehjælpernes

medlemsblad.

Markedsføringen førte imidlertid ikke specifikt til forøgelse af kredsen af modtagere af denne biblioteksservice.

Den demografiske udvikling i Greve Kommune påpeger imidlertid, at der vil blive en kraftig vækst i

antallet af borger over 60 år i de kommende år.

Derfor har biblioteket valgt at medtage indsatsområdet i den kommende kontraktperiode, da tilbuddet er

både vigtigt og positivt for brugerne.

Christel Grahndin

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 33


Det offensive bibliotek

Biblioteket understøtter aktiviteter og arrangementer på FOF/Seniorhøjskolen

Ydelse Resultat Proces Virkning Måling/

succeskriterier

Opsøgende bib- Biblioteket bli- Bibliotekarerne Deltagerne i Bibliotekets

lioteksbetjeningver en aktiv del i voksenafdeSeniorhøj- medvirken un-

i forhold til af deltagernes lingen tager skolensdersøges efter

FOF/ Senior- forberedelse og kontakt med arrangementer sæsonslut ved

højskolen. undervisning FOF / Senior- oplever biblio- hjælp af spørge-

Biblioteket unhøjskolen

for teket som en skemaunderderstøtter

Det tværfaglige nærmere sam- levende medsøgelse. aktiviteter og samarbejde arbejde.spiller. arrangementer institutionerne

på FOF/Senior- imellem udhøjskolenbygges

Status på opfyldelse af servicekrav

Ressourcer

Der afsættes det

fornødne antal

bibliotekartimer

til det tværfaglige

samarbejde

og opfølgning

på de fælles tiltag.

Indsatsområdet er søgt iværksat, men det har desværre ikke været muligt at få en reaktion FOF om, hvor

vidt de vil være interesseret i at deltage i et samarbejde.

Else Lindhardt

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 34


Det offensive bibliotek

Børnehavebiblioteker

Ydelse Resultat Proces Virkning Måling/

succeskriterier

Kampagnen Positiv effekt Bibliotekerne Brugerne skal Måleparametre:

Læselyst: og fornyende etableres i to opleve, en let- Udlånstallene

Børnehavebib- virkning på bør- forskellige omtere adgang til og de bløde

lioteker for fornenes læselyst råder i Greve materialerne og værdier som

skelligekul- og -glæde Kommune, øget læselyst empati, dialog

turer

hvor befolk-

med forældrene

ningsunderlaget

og børnenes

er karakteriseret

oplevelse.

ved en forskel-

Der føres loglig

tilgang til

læsning.

bog.

* se i øvrigt

projektbeskrivelsevedlagt

som bilag

til bibliotekets

Årsrapport

2004

Status på opfyldelse af servicekrav

Ressourcer

Se projektansøgning

Greve Bibliotek etablerede i 2004 to børnehavebiblioteker med tilskud fra Kulturministeriets Læselystkampagne.

Der blev udvalgt 2 børnehaver beliggende i meget forskellige bydele. Damager Børnehave

har en stor mængde børn som er bogvante, men ikke biblioteksvante (børnehaven ligger i et område, som

har langt til biblioteket). Børnehaven Nordstjernen har en stor mængde sprogsvage, men biblioteksvante

børn (børnehaven ligger tæt på biblioteket).

I begge børnehaver har både børn, personale og forældre taget vældigt godt imod det tilbud, som børnehavebiblioteket

er: Børnene og deres forældre kan låne bøgerne med hjem, der læses op, forældrene kan

få en snak med bibliotekaren. Personalet i børnehaverne og bibliotekaren har brugt hinanden i en gensidig

udveksling af faglighed og erfaringer.

Læselyst kampagnen gav kun økonomisk støtte til et et-årigt projekt, men som følge af de positive

erfaringer biblioteket gjorde sig med projektet, ansøgte man Greve Kommune om 1-årig støtte til at

videreføre de to eksisterende børnehavebiblioteker og ydermere opstarte to børnehavebiblioteker mere

andre steder i kommunen – nemlig Lillebo i Karlslunde og Nørregården i Tune - begge med opstart i

foråret 2005.

Der arbejdes på at videreføre de 4 børnehavebiblioteker i samarbejde med institutionerne – i mindre

skala og med begrænset økonomi.

Udlånstal for 2005 er ikke optalt, men det generelle indtryk er, at niveauet er på linje med tallene for

2004, hvor udlånstallet i Damager Børnehave var 633 udlån.

Udlånet i de nye børnehavebiblioteker skønnes at ligge på linje med udlånet i Damager Børnehave.

Marianne Borup

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 35


Det offensive bibliotek

Øget brugerinvolvering

Ydelse Resultat Proces Virkning Måling/

succeskriterier

Øget bruger- Nye projekter Ved nye projek- Brugerne skal Brugerne spørinvolvering

skal tage udter inddrages opleve, at bibges, om de har

gangspunkt i en brugerne ved lioteket ønsker følt sig ”hørt” i

dialog med etablering af at tage ud- forbindelse med

brugerne om fokusgrupper gangspunkt i slutevaluering

deres behov og eller bruger- deres behov i af et projekt.

ønsker i forhold grupper, der forbindelse med

til projektet. forholder sig til igangsætning af

projektets indhold

og effekt.

Ved projektafslutninginddrages

brugerne

igen f.eks. i

form af bruger

undersøgelser.

nye projekter.

Status på opfyldelse af servicekrav

Ressourcer

Ved igangsætning

af projekter

tænkes brugerdialogen

og

den tid, der

medgår hertil,

ind i projektet

fra starten.

Inddragelse af brugernes holdning og ønsker til bibliotekets tilbud og aktiviteter er sket i udstrakt grad

med god effekt.

Der har i hele perioden været udført brugerundersøgelser i form af skriftlige brugerevalueringer og –

forslag i forbindelse med voksenarrangementer på hovedbiblioteket og internet-undervisningen.

Brugerne har hermed fået mulighed for at komme med ros, ris og ønsker til aktiviteterne.

I forbindelse med arrangementerne ”50+” i efteråret er lavet en brugerundersøgelse, som først efter

arrangementerne med samme tema i foråret 2006 vil blive endelig analyseret.

Inden endelig planlægning af søndagsåbningen i Karlslunde blev brugere af Karlslunde Bibliotek spurgt

om holdning til søndagsåbning og ønsker om tidsrummet for åbningstiden. Dette blev efter første halv-

år fulgt op af en lignende undersøgelse, hvor brugerne fik mulighed for at evaluere søndagsåbningen i

den forløbne periode.

Forberedelserne til igangsættelse af selvbetjeningen på hovedbiblioteket blev kvalificeret af en brugertest

inden igangsættelse på hovedbiblioteket.

Projektet med børnehavebiblioteket har været fulgt op af brugerundersøgelser blandt pædagoger og

forældre på institutionerne.

Konceptet i projektet ”ForeverYoung” er til stadighed at inddrage målgruppen for ønsker og forslag, som

det kan ses i beskrivelsen af indsatsområdet.

Foråret 2004 blev foretaget en undersøgelse blandt ikke-brugere i Hundige-området. Denne undersøgelse

er beskrevet som et selvstændigt indsatsområde.

Christel Grahndin

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 36


Det offensive bibliotek

Samarbejde med erhvervslivet i Greve

Ydelse Resultat Proces Virkning Måling/

succeskriteri

Fokus på samarbejde

med

erhvervslivet i

Greve

At styrke Greveserhvervsliv

og dets muligheder

for at

få et forspring

på markederne.

Derudover arbejder

B-Info

Consulting

med kompetenceudvikling

af egne konsulenter,hvilket

den enkelte

borger får glæde

af i det daglige

arbejde på

Greve Bibliotek.

Status på opfyldelse af servicekrav

Konsulenter fra B-Info

Consulting har i løbet

af 2003 deltaget på

kurser og konferencer

arrangeret af Info

Business Øresund.

Der har her været

fokus på Øresundssamarbejdet

og på

betjening af SMV

(små og mellemstore

virksomheder) samt

iværksættere.

Næste skridt er i samarbejde

med Erhvervs-

Centret i Greve at betjene

denne gruppe og

finde deres behov i

forhold til informationsbetjening.

Der vil

blive afholdt kurser i

brug af diverse databaser,

hvor iværksættere

er målgruppen

samt tilbudt konsulentbistand

til den

enkelt virksomhed

efter behov.

Målet er at give målgruppen

adgang til

konsulentbistand på

faste tidspunkter via

ErhvervsCentret.

Give erhvervslivet

og borgerne

et større

kendskab til de

muligheder, der

gives via B-

Info Consulting.

er

Succesen måles

på om det

lykkes at

finde de reelle

behov den

ny målgruppe

har, samt

danne et

kundegrundlag

for disse

ydelser.

Ressourcer

Den eksisterendeafdelingfortsætter

som

tidligere med

fokus på det

nye tiltag.

Det indledte samarbejde med erhvervslivet om bl.a. netundervisning af iværksættere blev ikke fuldført.

B-Infos konsulent og nøgleperson blev i perioden ramt af et sygdomsforløb, der betød, at hun ikke

længere var i stand til at løfte opgaven. B-Info fortsatte med at sælge ydelser, men kompetencerne til at

nyudvikle

B-Infos ydelser til erhvervslivet var ikke længere tilgængelige. Det er imidlertid et område, som

biblioteket fortsat har i fokus og med ansættelse af en AC-medarbejder til markedsføring / kommunikation/IT

april 06 håber biblioteket at kunne gøre en fornyet indsats på dette område.

Ilselill Præstekjær

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 37


Det offensive bibliotek

Brugerundersøgelse

Ydelse Resultat Proces Virkning Måling/

succeskriterier

Undersøgelse af Viden om hvem Der gennem- Vi får viden om Et antal ’ikke-

’ikke-brugerne’. ’ikke-brugerne’ føres en under- ’ikke-brugerne’ brugere’ er ble-

er. Hvordan ser søgelse, som og forslag til, vetopmærk- de ud, hvorfor kan give et bil- hvilke tiltag vi somme på

bruger de ikke lede af, hvem kan etablere bibliotekets til-

biblioteket, ’ikke-brugerne’ for, at ’ikkebud og er

hvad skal der er.

brugerne’ vil begyndt at

til, for at de vil

benytte anvende disse.

bruge os?

bibliotekets tilbud.

Status på opfyldelse af servicekrav

Ressourcer

De fornødne

ressourcer afsættes

til at

planlægge og

gennemføre

undersøgelsen.

Der afsættes

ligeledes ressourcer

til at

etablere nye

tiltag.

De voksne borgere, der aldrig besøger biblioteket, adskiller sig ikke markant fra lånerne i al almindelighed,

var konklusionen i ikke-bruger undersøgelsen baseret på 239 ikke-brugeres spørgeskemabesvarelser

foretaget i Hundige Storcenter. De benytter sig blot af andre metoder til at skaffe sig viden og kulturoplevelser.

Blandt andet af Internettet.

Oplysningerne indsamlet i spørgeskema indeholdt faktorer som køn, alder, uddannelse, erhvervsmæs-

sig status, hvorfor kommer du sjældent eller ikke på biblioteket, forestillinger om biblioteker, kendskab

til biblioteksydelser, mulige aktiver for hyppigere biblioteksbrug og øvrigt kultur og medieforbrug.

Generelle grunde til, at folk ikke kommer på biblioteket, findes især i individuelle forhold som manglende

tid, ønske om selv at købe materialer og brug af Internettet til at finde informationer, man har brug

for. En sammenhæng mellem lav uddannelse og manglende biblioteksbrug ses også, men er ikke markant.

Forbedring af bibliotekets tilbud i form af længere åbningstider, cafémiljø, filmfremvisning m.m. vil

angiveligt også få flere til at komme.

Mange angiver at bruge Internettet i stedet for at gå på biblioteket, men der eksisterer ikke nødvendigvis

et modsætningsforhold mellem disse størrelser. Ikke-brugere lig med folk, der ikke fysisk besøger

biblioteket, indvarsler måske en ny brugergruppe, man må tage alvorligt. Personer der gerne vil gøre

brug af de elektroniske ressourcer folkebiblioteker stiller til rådighed, men som ikke vil bruge tid på

fysisk at komme på biblioteket. Hvis dette er en tendens, må bibliotekerne i fremtiden indstille sig på at

ændre opfattelse af, hvad en bruger er, acceptere et lavere fysisk besøgstal og lægge lige så meget vægt

på antal besøgende på bibliotekets hjemmesider og brugen af bibliotekets virtuelle tilbud i det hele taget.

Hvilket automatisk må medføre, at biblioteket vil være nødsaget til at prioritere de virtuelle tilbud i

endnu højere grad.

Tina Ugleholdt Hansen

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 38


Biblioteket som læringssted

Skriveværksted

Ydelse Resultat Proces Virkning Måling/

succeskriterier

Skriveværksted At behovet i Åbningstiderne Brugerne skal Større tilfreds-

lokalsamfundet i skriveværk- opleve en bedre hed blandt bib-

for udvidet stedet udvides. udnyttelse af liotekets lånere.

adgang til en Skrankepersoskriveværkste- Større tilfreds-

bred vifte af IT nale, der er i dets ressourcer hed blandt

programmer og gang med at og personalets skrankeperso-

udstyr , dækkes. tage PC- køre- kompetencer. nalet, både med

kort, oplæres i

hensyn til ud-

yderligere brug

videdekompe- af diverse

tencer, og større

programmer og

variation i

udstyr, der står

til rådighed.

arbejdet.

Status på opfyldelse af servicekrav

Ressourcer

Udnyttelse af

frigivet personaletimer

i

skranken efter

indførelsen af

selvbetjening.

Der er åbent i Skriveværkstedet mandag til fredag fra kl. 12 til 15. Der er 8 maskiner til rådighed for

lånerne.

Der er mulighed for at komme på internettet, bruge office-programmer, printe ud og bruge skanner.

Der er altid personale til stede i åbningstiden, som kan holde opsyn og hjælpe ved spørgsmål eller

problemer.

Retningslinjerne for brugen i Skriveværkstedet er ændret, således at der ikke er nogen begrænsninger i,

hvad man må bruge pc´erne til. Dog skal lydniveauet være dæmpet, og vores net-etiske regler skal følges

og overholdes.

Disse tiltag har medført større brug af Skriveværkstedet, og der er et generelt indtryk af at lånerne er

tilfredse med tilbuddet.

Pia Christensen

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 39


Biblioteket som læringssted

Undervisning i netsøgning

Ydelse Resultat Proces Virkning Måling/

succeskriterier

Undervisning af Skoleelever, Grupper af Brugerne bliver Arbejdsgruppe

grupper af børn/ lærere m.fl. bli- medarbejder mere bevidste opstiller mål-

skoleklasser i ver mere selv- planlægger og om muligheder baresucces- netsøgning og hjulpne og kva- udfører under- og kvalitetskriterier, bl.a. i

søgning i biblitetsbevidste i visningen.kriterier i net- forhold til målliotekets

egen netsøgning

søgninggruppernes base

deltagelse i

Biblioteket bli- undervisning og

Undervisning af

ver en uund- en opfølgning

grupper af

værlig faktor i på, hvad gevin-

voksne fx

vidensøgning sten har været

skolelærere i

for brugerne

netsøgning

Styrkelse af det

tværgående

samarbejde i

kommunen

Status på opfyldelse af servicekrav

Ressourcer

Overordnet

projektgruppe

for området

Enkelte forløb

planlægges af 2

medarbejdere

og udføres fx af

4 medarbejdere.

1-2 pr. undervisningsgang

Hensigten med dette forløb er dels at give børnene vaner og metoder til brug ved projektopgaveformen,

og dels at give dem de rette informationskompetencer, så de er i stand til at udnytte nettets ressourcer.

Undervisningens varighed er 2 lektioner, som indeholder: Find vej på nettet, gætte adresser, emneguides,

søgemaskiner, spørgetjenester & vurdering af en hjemmesides troværdighed. Vi lærer dem søgestrategi,

søgeteknik samt metoder til kildekritik og kvalitetsvurdering. Undervisningen veksler mellem teori og

praktiske øvelser. Formålet med undervisningen er, at eleverne selvstændigt bliver i stand til at søge

kvalificeret efter nødvendig information på internettet baseret på en projektbeskrivelse.

To 5. klasser og to 6. klasser fra Karlslunde skole har deltaget i et pilotprojekt. Undervisningen blev

afholdt og efterfølgende fik eleverne en opgave på skolen, hvor de skulle afprøve ovenstående.

Evalueringen på dette var meget fin. Stoffet passede til målgruppen, og Karlslunde Skole vil integrere

undervisningen, så det bliver obligatorisk for alle 5. klasser. Vi har i samarbejde med lærerne fundet frem

til, at 5.klasse er det optimale klassetrin. Det er så biblioteket hensigt, at dette skal gælde for alle 5.

klasser i kommunen, så det arbejdes der videre på i samarbejde med kommunens skoleledere..

Pia Christensen

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 40


Biblioteket som læringssted

Forbedret og intensiveret biblioteksorientering

Ydelse Resultat Proces Virkning Måling/

succeskriterier

Forbedret og Eleverne opnår Der udarbejdes Eleverne opnår Eleverne bliver

intensiveret en viden om, nye undervis- en forståelse for mere selvhjulp-

biblioteksorient hvad et folkeningsforløb sammenhængen ne og får viden

ering for 8. bibliotek,spe- efter de nyeste i bl.a. Greve- om, hvad et

klasser og andre cifikt Greve tillærte underbasen og Info- folkebibliotek,

interessegrup- Bibliotek, er og visningsmedia og bliver specifikt Greve

per.

får hjælp til at modeller. Nye mere selvhjulp- Bibliotek, kan

blive mere opgaver udne. tilbyde.

selvhjulpne. formes i overensstemmelse

hermed.

Status på opfyldelse af servicekrav

Ressourcer

Der afsættes

den fornødne

tid til forberedelse,udarbejdelse

af program

og opgaver

samt afholdelse

af undervisning

og

evaluering.

Området er i en omstruktureringsfase, dels fordi udviklingen har gjort det nødvendigt at inddrage mere

netsøgning generelt end specifik biblioteksorientering, og dels fordi resurserne er blevet brugt til at nyudvikle

undervisningsforløbet i netsøgning til 5./6. klasses elever.

Vi har afventet resultatet af undervisningsforløbet til 5./6. klasses elever, før vi udvikler videre på

biblioteksorienteringen til 8. klasserne, så det kan blive en del af Biblioteks helhedsplan i vores tilbud til

skoleelever.

Pia Christensen

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 41


Biblioteket som læringssted

Forbedret og intensiveret internetundervisning

Ydelse Resultat Proces Virkning Måling/

succeskriterier

Forbedret og Udbuddet af Den nuværende Brugerne skal Antal deltagere

intensiveret begynderunder- undervisning opleve, at de får på kurserne og

internetundervis visningshold vurderes mht. forståelse for deres efterfølg-

ning og infor- forøges. form og ind- internettet på et ende færdighed

mationssøgning Undervisningen hold. Nye kur- elementært i anvendelsen af

af videregående ser og en ny niveau, således brugen af inter-

hold målrettes form for pæda- at de bliver nettet.

og antallet gogisk metode i selvhjulpne.

forøges. undervisningen

afprøves.

Status på opfyldelse af servicekrav

Ressourcer

Der afsættes de

fornødne ressourcer

til forberedelse,udarbejdelse

af

program og materiale

samt afholdelse

af undervisning

og

evaluering.

Det er udviklingsholdet ”Læring”, som står for Internetundervisning. Vi har afholdt undervisning hvert

forår og hvert efterår. Hver gang har der været hold for begyndere, for videregående og for emailbrugere.

Vi har udvidet antal hold, da efterspørgslen har været stor, fra 2 hold af hver type til 3 hold af

hver. Dog er udbuddet af begynderundervisningshold forøget til i alt 10 hold af 8 deltagere, der alle

udtrykker glæde over undervisningens jordbundne niveau. På filialerne tilbydes ligeledes internetundervisning.

Den videregående undervisning er nyudviklet baseret på de nyeste undervisningsteorier, som har betydet

meget for kursisternes forståelsesniveau, hvilket de har udtrykt stor tilfredshed med.

Alle gange er holdene hurtigt blevet fyldt op, og der har været ventelister.

Da flere af medlemmerne i Læringsgruppen har deltaget i diverse uddannelsesforløb indenfor læring,

arbejder vi struktureret med at bruge disse kompetencer i internetundervisningen.

Generelt tilkendegives stor tilfredshed med undervisningen. Vi arbejder endvidere på at få lavet spørgeskemaundersøgelser,

så vi kan få fastlagt tilfredsheden og udnyttelsen.

Pia Christensen

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 42


Voksenafdelingen

Nyindretning af voksenafdelingen inkl. foyerområdet

Ydelse Resultat Proces Virkning Måling/

succeskriterier

Ressourcer

Voksen- En voksenafdeling Gruppen Brugerne op- Bibliotekarer og Personaletid til

afdelingen og et foyer- ’Dialog i øjenlever en voksen- HK-personale gruppen ’Dialog

inkl. foyerområde, som højde’udarbejafdeling, som arbejder i højere i øjenhøjde’

området imødekommer: der en vision for understøtter grad på tværs. samt til de

nyindrettes - Brugernes selv- området med selvbetjening og

øvrige medarbetjening

udgangspunkt i en indretning, Personalet opbejdere, der

- Tværfagligt Greve Biblio- som præsenterer lever, at indret- inddrages.

arbejde teksoverordne- bibliotekets ningen tager

- Brugernes fremdeindsatsområ- materialer på en højde for deres Udgifter til indtidige

behov der.

brugervenlig og nye arbejdsforretningsarkitekt. - Personalets æn-

ny måde, sammer:dredearbejds- Andre medtidigt med at projektarbejde, Udgifter til nyt

formerarbejdereind- personalet er mere tid i ud- inventar.

- Etablering af en drages efter synligt og tillånsområdet etc.

international behov i dette gængeligt for

afdeling arbejde. brugerne. Personalet er

- Bedre ekspone-

stolte af publiring

af musik- I samarbejde

kumsområdetafdelingen

med indret-

- imødegåelse af ningsarkitekt

Brugerne op-

stigende uro- udarbejdes en

lever at det er let

problemer plan, der skal

og effektivt at

- En kunst- og kunne gennem-

finde det. de

kulturafdeling føres i flere

søger, og at der

tempi

altid er perso-

.

nale i nærheden

til at hjælpe.

Status på opfyldelse af servicekrav

I løbet af perioden september til december 2004 ændredes indretningen i hovedbibliotekets foyerområde

og en lille del af voksenafdelingen efter forarbejde i en arbejdsgruppe sammen med indretningsarkitekt

Arne Møller.

Personalets arbejdspladser ved to skranker, dels i foyerområdet og dels ved området med voksenmaterialer

blev fjernet og nye personalearbejdspladser oprettet i en cirkel synligt for brugere, der kommer ind i

biblioteket. Cirklen er blevet døbt Øen, og her står både HK-personalet og bibliotekarerne klar til at være

behjælpelige med brugerforespørgsler. Brugerne bliver betjent af den medarbejder, de henvender sig til

uanset faglig baggrund, og først ved henvendelser, der klares bedre af anden medarbejder, henvises til

denne. Da arbejdspladserne i udlånet på 1. sal er samlet på Øen, oplever brugerne ikke at blive sendt

videre til en anden medarbejder.

Foyerområdet blev herefter indrettet mere som en foyer med ”caféhjørne”, internet-pc’ere til hurtige

opslag, biblioteksbutik, rund centralt placeret sofa og med de fire borde til selvbetjening. I caféhjørnet

har brugerne mulighed for at læse aviser og et udvalg af nye tidsskrifter samt at benytte en drikkeautomat.

Den øvrige indretning af voksenafdelingen er inddraget i forberedelserne til nyindretning af hovedbiblioteket.

Først herefter vil effekten på uroproblemerne endeligt kunne måles.

Christel Grahndin

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 43


Skranken

Selvbetjening

Ydelse Resultat Proces Virkning Måling/

succeskriterier

Selvbetjening Lånere bliver Oplæring af Brugerne skal Større tilfreds-

mere selv- lånere til brug opleve en bedre hed blandt

hjulpne. af selvbetjen- og hurtigere lånerne, med

Skrankepersoingssystemet. service. Lånere færre klager til

nalet får, efter

skal tage et følge. Større

indkøringsperi-

større ansvar tilfredshed

oden, frigjort

for egne udlån. blandt skranke-

timer til andet

Færre fysiske personalet.

arbejde inden-

belastende arforbibliobejdsgange

for

teksregi, bl.a.

personalet, som

mere tvær-

får nye udforfagligt

arbejde.

dringer i gennemtværfaglighed.

Status på opfyldelse af servicekrav

Ressourcer

Personaleressourcerindenfor

eksisterende

rammer.

Selvbetjening blev indført på hovedbiblioteket i Hundige i december 2004, i løbet af januar og februar

2005 fulgte først Karlslunde Bibliotek og siden Tune Bibliotek efter.

I de første uger efter indførelsen stod ekstra personale klar til at hjælpe med brugen af den nye funktion

og ydede på denne måde hjælp til selvhjælp til brugerne. De fleste brugere har været glade for muligheden

for selv at låne og aflevere bibliotekets materialer. Brugere, der har været ængstelige for at give

sig i kast med den teknologiske nyhed, er blevet overraskede over enkelheden i selvbetjeningsenheden.

Brugeroplæringen ydes til stadighed, når der er behov og ønske derfor.

Da det i begyndelsen faldt en del af hovedbibliotekets brugere vanskeligt at skulle fordele afleverede

materialer indenfor 5 kategorier på fem opstillede bogvogne, er fordelingssystemet senere forenklet.

Brugerne tager som ønsket større ansvar for egne lån og afleveringer, hvilket har medført en formindskelse

af klager.

Efter det første års viste statistikken, at 84 % af udlånene og 85 % af afleveringer blev klaret ved selvbetjening,

i Karlslunde var det 75% af udlånene og 78% af afleveringer og i Tune 69% af udlånene og

68% af afleveringerne. De to filialbiblioteker påbegyndte selvbetjeningen 3-4 måneder senere end på

hovedbiblioteket, og havde uheldigvis flere tekniske problemer i startperioden.

De mange lån til institutioner og skoler samt en del bøger fra andre biblioteker med anderledes stregkoder

ordnes af personalet, hvorfor selvbetjeningen ikke vil kunne nå op på 100%.

Selvbetjeningen har frigjort timer til andet arbejde for skrankepersonalet, der har overtaget en del arbejdsopgaver

fra bibliotekarerne. Bibliotekarerne har herved fået frigjort tid til mere formidlingsarbejde

som f.eks. internetundervisning, elektronisk netværkssamarbejde, læsekredse, m.v.. Derudover er den

ugentlige åbningstid forøget med en søndagsåbning på Karlslunde Bibliotek i vinterhalvåret samt en

udvidelse af åbningstiden i hverdagene fra 28 til 36 timer i Karlslunde Bibliotek og fra 31 til 38 timer i

Tune Bibliotek. Det skal bemærkes, at biblioteket havde udvidet åbningstiden i Karlslunde med yderligere

6 timer ugentligt, men p.gr. at budgetreduktion i efteråret 2005, har biblioteket være nødsaget til at

lukke Karlslunde filial om fredagen.

Christel Grahndin

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 44


Tune Bibliotek og Karlslunde Bibliotek

Selvbetjening

Ydelse Resultat Proces Virkning Måling/

succeskriterier

Indførelse af Lånerne bliver Personalet skal Lånerne skal Størstedelen

Selvbetjenings- selvhjulpne i i indlednings- føle, at de selv anvender selvmoduler

på udlåns- og af- og overgangs- kan både låne betjening ved

Tune og Karlsleveringsfasenfasen bistå og og aflevere bib- ind og udlån af

lundeBiblio- instruere lioteksmateri materialer.

teker

lånerne ved alerne uden

modulerne problemer

Status på opfyldelse af servicekrav

Lånerne vil føle

sig selvhjulpne

med den sikkerhed

i ”ryggen”,

at personalet

hele tiden er

der, hvis der

skulle opstå

problemer.

Lånerne vil

ikke føle at de

står i kø og

venter på en

person, der skal

betjene dem.

Ressourcer

Det første halve

år vil være personalekrævende,

da

personalet i

praksis skal

være i nærheden

af modulerne

hele tiden for at

instruere og

hjælpe lånerne.

Karlslunde Bibliotek

Indførelsen af selvbetjening på Karlslunde Bibliotek har medført at brugerne i høj grad betjener sig selv,

både ved aflevering og ved udlån.

Selvbetjeningsstatistikken fra marts til december viser, at i denne periode har 69 % betjent sig selv ved

udlån.

Selv om man måske kunne ønske en højere selvbetjeningsprocent, må vi konstatere, at en del fjernlån –

som der via bibliotek.dk er mange af – ikke kan udlånes og afleveres på selvbetjeningsenhederne på

grund af andre stregkodestørrelser, og derfor må behandles af personalet.

Udlån til institutioner er ligeledes med i de 31 % udlån, der kræver personalebetjening.

Brugerne var, på trods af en vis skepsis, hurtige til at tage selvbetjeningen til sig. Den periode, hvor

personalet skulle hjælpe og instruere, var væsentlig kortere end forventet. Vi havde regnet med et halvt

år, men efter 2 måneder var der ikke mange, der skulle have hjælp.

Ved årets udgang var erfaringen, at der ved systemer som disse altid vil være noget, der driller – og der

vil også altid være brugere, der ikke ønsker at betjene sig selv, i disse tilfælde er personalet lige i

nærheden og kan hjælpe – og på den baggrund må selvbetjeningen betegnes som succesfuld.

Marianne Larsen

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 45


Tune Bibliotek

Med indførelse af selvbetjening i Tune i marts 2005 modtog biblioteket mange positive tilkendegivelser

fra de moderne lånere med mod og kendskab til edb, men vi fik også mange bemærkninger fra en gruppe

utilfredse lånere. Skepsis og modvilje i begyndelsen, ja ligefrem samtaleemne mellem ventende lånere

ang. selvbetjeningen. Hvad nu med den kommende service eller mangel på samme? De var også

bekymrede på filialens og personalets vegne. Bliver I så sparet væk? Efter at have forklaret, at vi stadig

vil være her og stå til rådighed med alt som sædvanligt, og endog få mere til tid til yde bedre service,

blev de beroliget.

Nu er det februar 2006, og vi synes, at billedet er vendt, således at vi har mange flere tilfredse lånere,

som ligefrem er meget hjælpsomme overfor hinanden, hvis vi er optaget.

Vi har i Tune en stor gruppe ældre borgere, som vi gerne vil beholde som lånere på biblioteket, og de der

ønsker hjælp, yder vi selvfølgelig hjælp, men selv her er der flere, som begynder at betjene sig selv og er

stolte heraf.

Vi hjælper også bl.a. dagplejere og institutioner, hvis de beder os om det. Desværre er der stadig stregkoder

fra andre biblioteker, samt mange gamle og slidte stregkoder, som maskinen ikke kan aflæse,

hvilket vi så må gøre på skrankemaskinerne.

Vi synes, at vi nu er kommet over på den succesfulde side, er faktisk blevet meget gladere for selvbetjeningen

end forventet, og at lånerne nu i høj grad har accepteret, at bibliotekerne har indført selvbetjening

og forstået ideen med dette. Nu kan vi jo lægge flere kræfter på serviceopgaver, hvilket kommer

lånerne til gode.

Når maskinen strejker, hvad den ind imellem gør, kan vi mærke, hvor meget vi nu er blevet aflastet,

Så alt i alt en succes, især når vi husker at hilse på lånerne, selv om vi ikke har direkte kontakt i alle

gøremål.

Annette Conradsen

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 46


Karlslunde og Tune biblioteker

Indkøb af musik-cd’er

Ydelse Resultat Proces Virkning Måling/

succeskriterier

Musik-cd’ere Karlslunde og Der opbygges Brugerne op- Antal udlån

indkøbes til Tune bib- egen musiklever, at musik- registreres

Karlslunde og lioteker tilbyder samlingindenudvalget er ge-

Tune bib- brugere i alle for udvalgte digent og tillioteker

aldre et bredt genrer (understrækkeligt udsnit af musik holdning, rock,

til udlån blues / jazz)

samt suppleres

med depoter fra

hovedbiblioteket

Status på opfyldelse af servicekrav

Ressourcer

Der afsættes

midler til opbygning

af samlingen.

Der anvendes

personaleressourcer

til

materialevalg

og –pleje.

Der indkøbes musikcd’ere til filialerne Karlslunde og Tune på 3. år. Vi har lige fra opstarten indkøbt et

bredt udvalg indenfor rock, underholdning, blues og jazz, og er støt og roligt ved at få opbygget gode

filialgrundsamlinger. Samlingerne suppleres med depoter fra Hundige, for at brugerne kan få adgang til

andre genrer, ældre udgivelser samt mere smalle udgivelser. Der er god efterspørgsel på musikken, og

mange brugere har opdaget et tilbud på biblioteket, som de ikke tidligere var klar over fandtes, (indtil

2003 fandtes musiktilbuddet kun på hovedbiblioteket, idet biblioteksloven af 2000 først foreskrev, at

musiktilbuddet skulle være tilgængeligt på alle biblioteker fra 2003).

Tina Ugleholdt Hansen

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 47


Tune Bibliotek

Færdiggørelse og indretning af småbørnsområdet

Ydelse Resultat Proces Virkning Måling/

succeskriterier

Småbørns-om- Bedre formid- Der oprettes en Forældre og En øget brug af

rådet som ling af biblio”forældre- børn skal op- området.

oplevelsessted tekets tilbud til hylde” med bølevesmåbørns- for børn og småbørnsger og andre området som et Positive til-

voksne familierne materialer om inspirerende og kendegivelser

børns trivsel og rummeligt sted, fra brugerne

Bedre udvikling hvor der er

indretning af

plads til både at Større udlån

legeområdet

være sammen

og hver for sig

Oprettelse af

”Forældrehylde”

i småbørns-

området

og færdiggørelse

af

nyindretningen

Status på opfyldelse af servicekrav

”Forældrehylden”

er en

opfølgning af

arkitekt Arne

Møllers indretningsplan,

hvor

arbejdet allerede

er i gang

Udstillingsmulighederne

skal forbedres

Det skal være

let for børn og

forældre at

rydde op efter

sig ved alt har

sin faste plads

Ressourcer

Der indkøbes

løbende bøger

til ”Forældrehylden”.

Området opprioriteres

,

men der afsættes

ikke ekstra

ressourcer.

Det er endnu

ikke sat beløb

på det ønskede

nye inventar

Småbørns-området er blevet et rigtig dejligt sted, som vi modtager mange positive tilbagemeldinger på.

Forældrehylden er pænt benyttet og giver den voksne mulighed for at sidde godt, nær barnet.

Udstillingsmulighederne er blevet forbedret vha. møbler og holdere til bøger, så materialerne præsenteres

med forsiderne ud.

Anita Dürkop

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 48


Tune Bibliotek

Festligholdelse af Tune Biblioteks og Tune Menighedscenter’s 25 års fødselsdag

Ydelse Resultat Proces Virkning Måling/

succeskriterier

Festligholdelse Opmærksomhed Planlægning af Glade og til- Stor deltagelse i

af Tune Biblio- i lokalområdet festlighederne i fredse brugere de planlagte

teks og Tune gennem en fæl- samarbejde - og forhåbent- aktiviteter og

Menighedsles PR-indsats med Tune Melig nye positive brugercenters

25 års

nighedscenter brugere, da tilkendegivelser

fødselsdag sept.

man ved en

2004

fælles indsats

kan nå længere

ud, end vi gør

til daglig

Status på opfyldelse af servicekrav

Ressourcer

Der er endnu

ikke sat beløb

af til arrangementet

Inden afholdelse af arrangementet, blev der gjort en stor PR-indsats for at gøre folk opmærksomme på

jubilæet. En artikel om bibliotekets historie blev trykt i det lokale postomdelte Tune Nyt, og der blev

reklameret for arrangementet i Sydkysten, Dagbladet, på hjemmesiden og på plakater, der blev sat op i

lokalområdet.

Tune Bibliotek og Tune Menighedscenters 25 fødselsdag blev en festlig dag, med mange deltagende,

glade og interesserede gæster.

Dagen oprandt med mange aktiviteter, for børnene var der klovneoptræden, og ”Mindeperlerne” optrådte

med børnesange. Biblioteket var pyntet festligt op til lejligheden og der blev serveret vin, sodavand og

snacks til de besøgende.

I menighedsrådssalen blev der holdt taler ved borgmester Rene Milo, og Birthe Rønn Hornbech samt

overrakt gaver. Borgmesteren overrakte biblioteket et gavekort på 5.000 kr. til indkøb af kunst. Selve

spisningen foregik også i menighedsrådssalen, hvor der var buffet til de mange besøgende.

Mange gæster benyttede efter det gode måltid lejligheden til at aflægge biblioteket et besøg, hvor de gav

os mange positive tilkendegivelser i forhold til biblioteket og dets tilbud, og arrangementet som helhed

var en succes.

Tina Ugleholdt Hansen

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 49


Karlslunde Bibliotek

Søndagsåbent på Karlslunde Bibliotek

Ydelse Resultat Proces Virkning Måling/

succeskriterier

Udvidelse af

den ugentligeåbningstid

i KarlslundeBibliotek

med

timer om

søndagen i

vinterhalvåret

Tilbud til kommunens

borgere

om

- at benytte biblioteket

og dets

tilbud på alle

ugens dage

- at få endnu en

kulturel oplevelse

i lokalsamfundet


en søndag

- at kunne få en

fælles oplevelse

for

familien

Status på opfyldelse af servicekrav

Brugerundersøg

else blandt

Karlslunde Biblioteks

brugere

inden start af

søndagsåbning.

Markedsføring

af søndagsåbning.

Brugerundersøg

else blandt søndagensbesøgende

for evt.

korrigering af

tidsrummet for

åbningstiden

Kulturelle arrangementer


udvalgte søndage

En udvidelse af

bibliotekets

service.

En forøget brug

af Karlslunde

Bibliotek som

kulturelt mødested.

Bibliotekets tilbud

og arrangementer

om søndagen

benyttes

af både borgere

fra lokalsamfundet,

men

også fra øvrige

dele af kommunen

Ressourcer

Frigjorte timer

fra indførelsen

af selvbetjening

Karlslunde Bibliotek blev valgt som repræsentant for alle tre biblioteker i Greve Kommune til at

holde søndagsåbent i vinterhalvåret (perioden oktober til marts) fra oktober 2004. Karlslunde Bibliotek

er et mindre sted, der kan holde åbent uden, at det koster mange personaletimer. Samtidig er det

forholdsvis nemt at komme til biblioteket fra hele kommunen.

Fra brugernes side har udmeldingerne været, at det giver ro at have en ekstra biblioteksdag. De ser

søndagsåbent som en forbedring af bibliotekets service, hvilket falder godt i tråd med bibliotekets

ønske om at synliggøre serviceniveauet.

Søndag er dagen, hvor hele familien har tid til at komme samlet. Disse brugere har givet udtryk for, at

det, at man sammen kunne benytte biblioteket, har været en kvalitet i sig selv.

Man bruger biblioteket til at holde sig orienteret om nyhederne både lokalt og globalt – der er altid

god gang i avislæsningen, hvor biblioteket som en selvfølge har de nyeste aviser, også om søndagen.

Alle arrangementer i Karlslunde Bibliotek har, med en enkelt undtagelse, i efterårssæsonen 2005 og

foråret 2006 været lagt om søndagen.

På baggrund af erfaringer fra den første periode med søndagsåbent blev det desuden besluttet, at arrangementer

skulle ligge i begyndelsen af efteråret og i foråret, da det viste sig at være svært at få

brugerne til at deltage i arrangementer i julemåneden.

På baggrund af erfaringerne fra den første periode, 2004/2005, er åbningstiderne blevet ændret, således

at den nu er den samme som om lørdagen, det vil sige kl. 10 –14. I modsætning til det tidligere

tidspunkt 11 – 15, giver dette tidsrum et bedre tilbud til de børnefamilier, der har viste sig at være

kernebrugere.

Marianne Larsen

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 50


Karlslunde Bibliotek

Renovering af kontor

Ydelse Resultat Proces Virkning Måling/

succeskriterier

Renovering af Kontoret frem- Siden bibliote- Personalets Større tilfreds-

kontoret på træder med nyt kets renovering indeklimagener hed og velvære

Karlslunde Bib- loft, ventilation i sommeren i form af kløen- hos personalet.

liotek og gulvbelæg- 2001 har istandde og betændte

ningsættelse

af kon- øjne, forsvindtoret

stået højt

på ønskelisten.

er.

Status på opfyldelse af servicekrav

Der indhentes

tilbud på, hvad

renoveringen

vil koste.

Ressourcer

Der er intet

økonomisk bud,

da overslag fra

håndværkere

endnu ikke er

indhentet.

Personaleressou

rcer til flytning

af inventar.

Personalets kontor, på Karlslunde Bibliotek, blev renoveret i februar 2005.

Det daværende filtgulvtæppe blev taget af og erstattet med rengøringsvenligt vinyl.

Den eksisterende loftsbeklædning, med meget dryssende glasuldsplader, blev nedtaget og der blev opsat

gipsplader.

I forbindelse med at loftsbeklædningen blev taget ned, blev der mulighed for at færdiggøre udsugningen i

den nordlige del af biblioteket og samtidig få udsugning på kontoret.

Denne arbejdsproces havde ikke tidligere været mulig på grund af et varmesystem i loftet, der i mellemtiden

var blevet nedlagt og derfor kunne nedtages.

Der blev også arbejdet med lyset i forbindelse med renoveringen, således at den nye belysning følger

krav og anbefalinger til arbejdslys.

Alt i alt har kontorets renovering betydet, at personalet glæder sig over det nye kontormiljø og ikke

længere er plaget af indeklima-gener.

Ved Marianne Larsen

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 51


Sekretariatet

EU-udbud

Ydelse Resultat Proces Virkning Måling/

succeskriterier

EU- Ny kontrakt Biblioteket gik i Der skal indgås Indgåelse af ny

udbud vedr. levering af EU-udbud vedr. ny kontrakt, som kontrakt som

materialer boglige materi- indkøb af bog- sikrer Greve ikke forringer

aler til Greve lige materialer Bibliotek størst bibliotekets

Bibliotek. efteråret 1999. mulig volumen i købekraft

Der blev indgået forhold til mate- væsentligt.

kontrakt med rialekontoens

BTJ, hvilken

udløber 1. april

2004. Biblioteket

skal gennemføre

nyt EU-udbud,

indhente og vurdere

tilbud samt

efterfølgende

tegne kontrakt

med materialeleverandør.

midler.

Status på opfyldelse af servicekrav

Ressourcer

Biblioteket

forestår i samarbejde

med

kommunens

indkøbskontor

EU-udbuddet.

Leverance af bogligt materiale til Greve Bibliotek i perioden fra den 1.1.2005 til den 31.12.2007 blev

sendt i EU-udbud den 02.10.04. Efter fristens udløb var der indkommet 5 tilbud, som blev sammenlignet

efter i forvejen fastlagte kriterier. Tilbuddet fra BTJ Danmark A/S blev vurderet til det økonomisk og

kvalitetsmæssigt mest fordelsagtige og blev derfor accepteret.

biblioteket forestod selv EU-udbuddet.

Susanne Andersen

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 52


Sekretariatet

KMD-webbestilling

Ydelse Resultat Proces Virkning Måling/

succeskriterie

KMD-Webbestilling

(Indkøbsproj

ektet)

I januar 2003

vedtog Byrådet,

at der

over en fireårig

periode

skal spares

knap 30 mill.

kr. på indkøb i

Greve

Kommune.

Status på opfyldelse af servicekrav

I projektet er kommunens

indkøb blevet

opdelt i knapt 40

varegrupper, der naturligt

hører sammen.

Grupperne er

igen inddelt i 3 hovedgrupper.Hovedgrupperne

startes op

med ca. 6 måneders

mellemrum og

betyder, at biblioteket

pr. 01.01.04

skal købe varer via

nettet.

I takt med, at indkøberne

indgår aftalerne,

bliver disse

lagt på e-handelsløsningen,

der så er

det sted, hvor man

som hovedregel

køber ind, når man

er ansat i Greve

Kommune.

Det skal dog bemærkes,

at der vil være

en række områder,

hvor Greve Bibliotek

fortsat selv vil

stå for indgåelse af

aftaler, bl.a. vedr.

bibliotekssystemer

og materialer. Se

endvidere særskilt

indsatsområde: EUudbud.

I henhold til de

udmeldte målsætninger

vedr.

indkøbsprojektet

forventes, at der

kan spares 15% på

varekøb i Greve

Kommune

samtidig med, at

man får samme

volumen for de

færre penge.

Webbestilling er

delt op i en Administrationsdel,

der er det område

af Webbestilling,

hvor man opsætter

rettigheder for sin

organisation, samt

en Indkøbsdel, der

er det område,

hvor man foretager

indkøb.

r

At Biblioteket

kan konstatere

at få samme

volumen for

færre penge.

Ressourcer

Der skal afsættespersonaleressourcer

til

kurser i hhv.

Administrationsdel

og Indkøbsdel.

Der skal afsættespersonaleressourcer

til

deltagelse i evt.

reference-grupper,

hvor faglige

interesser varetages.

Det kræver en

udvidelse af

opkoblinger til

rådhuset i form

af edb-udstyr

samt password

Biblioteket anvender Webbestilling på varegrupperne kontorartikler, rengøringsartikler og kaffe.

Biblioteket har været repræsenteret i referencegruppen omkring måtteservice.

Bibliotekets budget er såvel i 2004 som 2005 blevet reduceret med et beløb til Gevinstrealisering.

Biblioteket har ikke mulighed for på alle varegrupper effektivt at måle, hvorvidt den samme volumen

opnås trods reduktionen af bibliotekets budget.

Lone Jacobsen

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 53


Sekretariatet

Indførelse af KOMPAS

Ydelse Resultat Proces Virkning Måling/

succeskriterier

Indførelse af I Direktionens Ved udgangen Biblioteket får Imødekommelse

KOMPAS Nyt virksomheds- af 1. kvartal adgang til et af kommunens

økonomisystem plan for 2003 er 2004 skal alle enkelt værktøj krav til nye fi-

et af projekterne nuværende og til økonominansierings- og

en opgradering kommende styring.organisations- af det nuværen- medarbejdere,

former.de

der i dag an- Kompas er det

økonomisystem. vender KMD- fremtidige At forskellige

En opgradering, ØS anvende arbejdsprogram økonomi-

som vil leve op KOMPAS. for alle, der arstyringsformer til kravene om

bejder med øko- samles i ét

økonomisystemnomi

– budget, system fra alle

ernesfunktio- regnskab, fødekilder –

nalitet i forhold

betalinger m.v. kommunens

til anvendelse af

øvrige datasy-

bl.a. omkostningsbaseretøkonomistyringsmetoder

og

øget krav om

samkøring af

økonomidata.

stemer.

Status på opfyldelse af servicekrav

Biblioteket har siden primo 2004 anvendt Kompas som økonomisystem

Kompas er et godt værktøj for ledelsens overblik over økonomistyringen.

Kompas har samkøring af økonomidata med kommunens øvrige datasystemer og er et effektivt

arbejdsprogram for alle, der arbejder med økonomi – budget, regnskab, betalinger m.v.

Lone Jacobsen

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 54

Ressourcer

Der skal afsættes

ressourcer

til uddannelse i

KOMPAS.

Der skal afsættes

ressourcer

til oprettelse af

nye kontoplaner


Sekretariatet

eDoc

Ydelse Resultat Proces Virkning Måling/

succeskriterier

Ressourcer

eDoc Journal- og sags- eDoc skal være Hurtig frem- At bibliotekets Der er etableret

elektronisk styringssystemet taget i brug søgning af journal er om- en scannerjournal-

danner grundlag for senest 1. januar sager. lagt til eDoc arbejdsplads i

system arkivering og kas- 2004.

indenfor kon- sekretariatet til

sation af dokumenter

Mulighed for at traktensperio- ca. kr. 12.250,i

Greve Kommune, Alle gamle søge på sager, de

herunder Greve Bib- journalsager sagstyper og

Desuden skal

liotek, i henhold til der er egnede lign.

der anvendes et

gældende lovgivning. til scanning,

ukendt antal

journaliseres i

timer til kon-

eDoc.

vertering af de

gamle arkivsager

over i

eDoc.

Systemet skal:

• Genanvende og

fastholde den viden,

der gennem sagsbehandlingoparbejdes

i organisationen

• Finde oplysninger

om sager og dokumenter,

samt rekonstruere

bortkomne

sager / dokumenter

• Styre dokumenter

og sager

Status på opfyldelse af servicekrav

Der er udarbejdet

en journalinstruks,

der

beskriver retningslinierne

for journal- og

sagsstyring i

Greve Kommune.

Denne følges

Greve

Bibliotek ved

journalisering i

eDoc.

I forbindelse

med den dagligepostbehandling,

skønnes et

forbrug på 1-2

timer

Intentionen om at etablere cDoc på Biblioteket pr. 1.1.2004 har desværre ikke været muligt, primært på

grund af manglende tidsmæssige ressourcer samt en manglende scanner, idet en udlånt scanner brændte

sammen.

Scanneren tilhørte Kulturel Forvaltning, og det er aftalt, at Forvaltningen og Biblioteket aftaler nærmere

om anskaffelse af ny scanner, når Biblioteket skønner, at der er ressourcer til at indføre eDoc, hvilket

stadig er et indsatsområde.

Susanne Andersen

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 55


Sekretariatet

Regningsdebitor

Ydelse Resultat Proces Virkning Måling/

succeskriterier

Regnings- Greve Bibliotek Regningsdebitor Indtægterne At få lånte

debitor har ingen tab på blev taget i brug bogføres med materialer retur

lånere, der ikke september 2002. det samme, til biblioteket.

får afleveret de

med en bedre

lånte materialer På baggrund af ma- likviditet til

eller øvrige teriale fra biblio- følge.

kunder der får tekssystemet Integra

tilsendt regning udskrives der fak-

på kurser, kontura til lånere der

sulentbistand og ikke har afleveret

lign., da udeståendefordrin-

lånt materiale.

ger via regnings- Der foretages lødebitorsystemetbende

en revision i

overgår direkte både regnings-

til Greve Komdebitorsystemet og i

munesInkasso- Integra i forbindelse

afdeling. med betaling af faktura

/ aflevering af

materialer.

Status på opfyldelse af servicekrav

Desuden udskrives

der faktura på

ydelser rekvireret af

B-info og på afholdte

kurser og

temadage, udlæg

m.m.

Ressourcer

Der anvendes

mellem 2-4

arbejdsdage om

måneden

Efter indførelsen af Regningsdebitor i september 2002 og frem til 31.12.05 er der udskrevet 1987

regninger. På baggrund af de udsendte regninger, skønnes det at Biblioteket modtager ca, 25% af de

lånte materialer retur. Det resterende udestående overgår til Inkassoafdelingen.

Susanne Andersen

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 56


3. Status på opfyldelsen af kontraktens driftskrav

Leder- og personaleudvikling

• Krav til leder- og personaleudvikling samt arbejdsmiljø

Greve Bibliotek arbejder ud fra det værdigrundlag, der er vedtaget af Direktionen i Greve

Kommune. Dette indebærer bl.a. at stadsbibliotekaren

1. har ansvar for, at medarbejderne altid yder god og ligeværdig borger- og kunde-

betjening, der bygger på respekt, tillid og åbenhed

2. vægter såvel faglige som personlige kompetencer højt ved ansættelse af nye med-

arbejdere

3. udøver aktiv personaleledelse og udvikling af medarbejdere – blandt andet gennem

coaching og sparring

4. delegerer kompetence og forventer at medarbejderne selv tager ansvar

5. medvirker til at forebygge og løse konflikter

6. udviser beslutningskraft under hensyn til helheden og for at sikre udvikling af egen

arbejdsplads

7. arbejder aktivt for kompetenceudvikling af medarbejderne

8. uddanner sig i lederskab og er sansvarlig for at være med til at udvikle ledere og

ledertalenter

9. er tolerant og fremmer et positivt menneskesyn

10. skaber en positiv dialog på arbejdspladsen

11. er konstruktiv og ærlig i sin anerkendelse og kritik af medarbejderne

12. udviser fleksibilitet og socialt ansvar overfor medarbejderne

13. sikrer dialog og vidensdeling mellem medarbejdere og mellem ledelse/medarbejdere

14. arbejder med udgangspunkt i, at tilfredse medarbejdere giver tilfredse borgere

Status på opfyldelsen:

Som nævnt i indledningen har biblioteket arbejdet med et større omorganiseringsprojekt i kontraktperioden.

Udfordringerne i omstillingsprocessen har i høj grad virket kompetenceudviklende

for personalet, men der er også i forlængelse af projektet igangsat en række kompetence-

og kvalifikationsfremmende tiltag. Vi arbejder ud fra principperne i den systemiske ledelsesfilosofi

og har derfor forholdt os til vigtigheden af, hvordan vi italesætter vor dagligdag. Det er

utroligt vigtigt, hvordan vi taler til hinanden, ligesom måden, vi omtaler vore arbejdsprocesser,

har stor betydning. Vi har arbejdet med appriciative inquiry, og vi har fortsat anvendt de tre

domæner (det professionelle, det refleksive og det privat/ etiske domæne) som ledelsesredskab

samt endelig haft stor glæde af en filosofisk tilgang til ledelse, hvor vi bl.a. har anvendt Søren

Kierkegaard som inspirator.

Vi er bevidste om, at vor organisation er i en fortsat processuel udvikling, hvor det fra ledelsesside

bl.a. handler om konstant at være opmærksomme på den enkelte medarbejders potentiale.

Vi har fokus på, at trivsel og vækst skaber mere trivsel og vækst. Vi er os endvidere meget

bevidste, at kontraktstyringen og de selvstyrende grupper har skabt en virksomhedskultur, hvor

den enkelte medarbejder tager stort ansvar for institutionens helhed. Hvor medarbejderne er

meget økonomisk bevidste og føler stort ejerskab til netop deres arbejdsplads. Det er vigtigt at

have sig dette i mente, når der skal vurderes fremtidige styringskoncepter i Greve Kommune.

Det vil være dybt problematisk for Greve Bibliotek at miste den uvurderlige ressource, der

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 57


ligger i medarbejdernes opbakning og gejst omkring opfyldelse af virksomhedens mål og

udfoldelse af servicen overfor brugerne.

I kontraktperioden er gennemført en trivselsundersøgelse i lighed med resten af Greve Kommune.

Biblioteket har arbejdet struktureret med resultaterne af trivselsundersøgelse på såvel

personale- som samarbejdsudvalgsmøder samt ved møder med de enkelte selvstyrende grupper.

Vi imødeser den kommende trivselsundersøgelse med interesse.

Vor filial i Karlslunde er en del af kommunens forsøg med fokus på sundhed ved tilførsel af

ekstra midler til sundhedsfremme i Karlslunde området. Biblioteket har fulgt op på dette projekt,

eller rettere videreført vor egen interne sundhedspolitik, der igennem en længere årrække har

udmøntet sig i forskellige sundhedstiltag. Således har biblioteket en årrække haft Betina Delfs til

én gang ugentligt at lave et gymnastik / sundhedsfremmende program som tilbud for medarbejderne.

I efteråret 2005 tilbød vi kraniosakral massage til medarbejderne, ligesom vi også har

tilbudt en frugtordning til personalet. Alle de sundhedsfremmende tiltag finansieres fifty/fifty af

bibliotek og personale, dog anvender medarbejderne egen tid, når de deltager i massagetilbuddet

m.v..

5. Status på opfyldelsen af udviklingsmål

Der henvises til afrapporteringen af bibliotekets indsatsområder

6. Institutionens samarbejde med øvrige institutioner, virksomheder,

foreninger m.v.

Biblioteket har samarbejdet med/deltaget i en lang række initiativer/projekter såvel internt i

Greve Kommune som eksternt

Interne samarbejder:

De selvstyrende grupper har samarbejdet med

• Plejehjem

• Skolerne

• Karlslunde Sognegård (Menighedsrådet)

• Tune Menighedscenter

• 7. semesters elever fra Danmarks Biblioteksskole

• Daginstitutionernes Fællesforening

• Udvalgte daginstitutioner

• Skolerne

• PPR, Pædagogisk, psykologisk rådgivning

• Pædagogisk Central

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 58


”Kulturspirer” er et tværfagligt projekt etableret af og med Greve Bibliotek som tovholder.

Kulturspirer består af en sognepræst, en SFO-leder, pædagogisk konsulent, museumsinspektør

og børnekulturkonsulenten.

Kulturspirer samarbejder med alle potentielle interessegrupper om kultur for, af og med børn.

Børnebibliotekarer har samarbejdet med daginstitutioner om børnehavebiblioteker i Hundige

Nord, Greve Midt, Karlslunde og Tune.

2 bibliotekarer har samarbejdet med Karlslunde skole om udvikling af læringsprojektet ”Skolebørn

finder vej på nettet”.

B-Info consulting har solgt ydelser til

Greve Svømmehal

• Møllehavens Børnehave

Greve Museum (IT-support)

Der er underskrevet en partnerskabsaftale med Social- og Sundhedsforvaltningen om ”det rummelige

arbejdsmarked”.

Stadsbibliotekaren er formand for Kulturforum og har siddet i:

• Lederforums følgegruppe under kommunaldirektøren.

• Diverse kommunale projektgrupper som repræsentant for institutionsområdet

Desuden har biblioteket haft en web-redaktør i kommunens Web-redaktionsudvalg, en repræsentant

i informationsgruppen nedsat under Integrationsudvalget, plads i det tværgående

samarbejde om integration i Hundige-området, plads i integrationsforeningen samt udbredt

samarbejde med diverse integrationsmedarbejdere i Greve Kommune samt været repræsenteret i

Referencegruppen for Sundhedspolitik.

Eksterne samarbejder:

Biblioteket har deltaget i samarbejder med andre biblioteker omkring netværksydelserne

• BiblioteksVagten

• Dotbot

• Spørg Olivia

• FINFO

• ForbrugerINFOpunkt

Biblioteket har i kontraktperioden haft én af fire landsdækkende stillinger som integrationskonsulent

for biblioteksvæsenet.

Integrationskonsulenten har samarbejdet med de tre andre integrationskonsulenter, udvalgte

biblioteker om indsatsområder samt sit netværksområde (Roskilde, Vestsjælland og Storstrøms

Amter samt Region Bornholm).

”Forever Young” er et netværksbaseret samarbejde mellem bibliotekerne i Køge, Solrød, Vallø

og Greve om indsats overfor unge brugere af biblioteket (se i øvrigt særskilt afrapportering

under indsatsområderne)

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 59


Biblioteket har samarbejdet med Solrød Bibliotek om en projektansøgning om Strategiafsæt for

fremtidens digitale lydavis. Projektet har opnået støtte fra Biblioteksstyrelsens Udviklingspulje

på kr. 87.048.

Greve Bibliotek har samarbejdet med BTJ om udvikling af nye biblioteksydelser.

Greve Bibliotek har samarbejdet med Dansk Biblioteks Center om udvikling af nye biblioteksydelser.

Biblioteket har samarbejdet med Biblioteks-Design, nu Nikkodan om udvikling af nye betjenings-

og selvbetjeningsenheder.

Biblioteket har samarbejdet med designantropolog Diana Velasque, scenograf Mikkel Toxværd

og firmaet Vores Viden om udvikling af software.

Biblioteket har samarbejdet med Hundige Storcenter i forbindelse med markedsføringstiltag på

StorTorvet i Centret.

B-Info consulting har samarbejdet med/solgt ydelser til

• COK, kommunom-uddannelsen i Københavns Amt

• Center for offentlig Kompetenceudvikling, Roskilde

• Solrød Bibliotek, (konsulentydelse om organisationsudvikling)

• Køge Bibliotek (konsulentydelse om organisationsudvikling)

• Kursus for andre biblioteker i Sæsonens bøger samt andre kurser

• Foredragsaften om Sæsonens bøger til Inner Wheel, Køge Bugt

Udlånsafdelingerne har samarbejdet med

1. Greve Gymnasium, hvor biblioteket sælger bibliotekarisk assistance 17 timer ugentligt

til gymnasiet.

2. Social- og Sundhedsskolen, hvor biblioteket ligeledes sælger bibliotekarisk assistance

26 timer ugentlig.

Udlånsafdelingerne har endvidere samarbejdet med børne- og voksenafdelinger i biblioteker i

Roskilde Amt, ligesom stadsbibliotekaren har deltaget i amtsledersamarbejde.

Bibliotekarer har deltaget/undervist i kompetenceudvikling/trænerkurser i Roskilde, Vestsjællands,

Storstrøms Amter samt Region Bornholm.

Integrationsbibliotekaren har siddet i bestyrelsen i ”Faggruppen for indvandrere og flygtninge”

og i ”L-space”, en netværksgruppe for unge og nyansatte bibliotekarer.

En børnebibliotekar sidder i BØFA (børnebibliotekarernes faggruppe) samt Bibliotekspressens

bladudvalg.

Stadsbibliotekaren er:

- næstformand for Roskilde Amts Biblioteksforening, en forening for politikere og

fagfolk.

- har siddet i styregruppen for det landsdækkende FINFO-projekt.

- har siddet i styregruppe for ”Konsulenter for biblioteksbetjening af etniske minoriteter”.

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 60


7. Økonomi

Biblioteket har hverken haft leasingforpligtelser eller fået bevilget lån fra Byrådet.

Institutionen har haft følgende overførsler:

Greve Bibliotek har fra 2005 til 2006 overført kr. 363.000. De 25.000 kr. heraf er mindreforbrug

på børneteaterkontoen i 2005 som følge af en aflyst forestilling, og beløbet overføres

til børneteaterkontoen i 2006.

Institutionen har modtaget følgende gaver, reklameindtægter og sponsorater:

Greve Bibliotek har ikke i 2005 modtaget gaver, reklameindtægter eller sponsorater.

Institutionen har udført følgende indtægtsdækket virksomhed

Bibliotekets indtægter udgjorde ifølge Folkebiblioteksstatistikken kr. 2.048.795. for 2005.

Nettoindtægterne fordelte sig således:

• Gebyrer for overskridelse af lånetiden 394.891 kr.

• Kopiering, fax, bogsalg, erstatninger samt

kulturelle arrangementer 212.389 kr.

• Særlige serviceydelser (B-Info Consulting) 233.154 kr.

• Betjeningsoverenskomster m. uddannelsesinstitutioner 314.308 kr.

• Forsøg med børnekulturkonsulent og integrationskonsulent 242.333 kr.

• Indtægter fra Biblioteksbutik m.v. 9.330 kr.

• Indtægter fra Kulturspirearrangementer og

Sommerferiearrangementer 519.720 kr.

• Indtægter fra Integrationskonsulentydelser 97.759 kr.

• Diverse indtægter fra sundhedsfremmende foranstaltninger 24.911 kr.

B-Info Consulting har i regnskabsåret 2005 haft udgifter for kr. 59.606 til direkte omkostninger.

Indtægten for salg af ydelser beløber sig til kr. 233.154. Yderligere afrapportering for B-Info

Consulting beskrives andet sted i rapporten under status på indsatsområder og regnskab

indsættes som bilag 1.

8. Bygningsvedligeholdelse

Den bygningsmæssige drift af Hovedbiblioteket er tillagt Portalen 1, dog undtaget indvendig

vedligeholdelse. Karlslunde Bibliotek er et lejemål, hvor den indvendige vedligeholdelse

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 61


ligeledes hører under biblioteket. Tune Bibliotek ejes af Greve Kommune, vedr. udvendig

vedligeholdelse henvises til Teknisk Forvaltning.

Fra 2004 har biblioteket fået tilført et årligt beløb til bygningsmæssig drift, som afregnes til

Portalen 1. Dette beløb sig i 2005 til 640.795 kr.

9. Personale

Der er overført 338.000 kr. fra personalekontoen til øvrig drift. Disse midler skal anvendes som

startfinansiering af nyindretningen af Hovedbiblioteket.

10. Den fremtidige situation

Bibliotekerne står overfor massive udfordringer i de kommende år. I januar forudsagde ”Institut

for fremtidsforskning” bibliotekarens død indenfor 10 år på lige fod med pølsevognens og

romantikkens død. Det ser nu nok ikke helt så drastisk ud, men det er vigtigt, at bibliotekerne

kender deres besøgelsestid og indretter deres tilbud og virksomhed efter fremtidens informations-,

kultur-, og oplevelseskonsumenter. Det er ikke længere tilstrækkeligt at stille bøger til

rådighed for brugerne, det viser undersøgelsen af danskernes kulturvaner fra KL med al ønskelig

tydelighed. Børns biblioteksbenyttelse er faldet fra 50 %, der kom ugentlig på biblioteket i

90’erne til 35 % i 2003. Dette er sket på landsplan, og selv om vi oplever, at vi har godt tag i

børnene i Greve Kommune, falder vi nok ikke væsentligt udenfor denne undersøgelses ramme.

Det er derfor vigtigt at spotte fremtidens behov, hvis vi vil bevare bibliotekerne som den demokratiske

sikkerhed for fri og lige adgang til information og kulturel oplevelse, som biblioteksloven

søger at sikre borgerne.

Greve Bibliotek har vi forholdt os til fremtidsperspektiverne og arbejdet med mange projekter,

der forholder sig til en ny virkelighed, vort sprogstimulerings / integrationsprojekt ”Den

flyvende kuffert” er et eksempel på en ny rolle for biblioteket, ligesom projektet med børnehavebiblioteker

er nytænkende og opsøger brugerne, hvor de færdes i en travl dagligdag, som

måske ikke rummer plads til biblioteksbesøg. Ligeledes er søndagsåbent et tiltag, som tilgodeser

de ofte pressede børnefamilier. Men også projektet ”Forever Young” handler om at møde de

unge på deres boldbane og afsøge hvilke tilbud, der kan gøre dem interesserede i at bruge biblioteket.

Igen ikke blot for at komme på biblioteket, men for at sikre, at alle er opmærksomme på

bibliotekets fri og lige adgang til information og kulturelle oplevelser.

Endelig er bibliotekets nyindretningsprojekt så banebrydende og nytænkende i sin brobygning

mellem det virtuelle og det fysiske bibliotek, samt nytænkning om at indrette såvel et familiebibliotek

som en international afdeling i umiddelbar tilknytning til familiebiblioteket, at vi oplever,

at vi har fat i forkanten af biblioteksudviklingen. Det kræver imidlertid en politisk opbakning

at få igangsat og implementeret de nytænkende elementer indretningsprojektet rummer.

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 62


Vi håber derfor på velvillig opbakning i forbindelse med budgetbehandlingen. Biblioteksstyrelsen

har udtalt, at Greve Bibliotek har udarbejdet et grundigt, helhedsorienteret og fremadrettet

projekt, som Biblioteksstyrelsen meget gerne ser realiseret. i forbindelse med vor

ansøgning til Udviklingspuljen for skole- og folkebiblioteker, men de har i samme åndedræt

returneret ansøgningen med den bemærkning, at det er et kommunalt anliggende at skabe

finansieringsgrundlaget. Greve Bibliotek har igennem årene været i stand til at skaffe rigtig

mange eksterne midler til udviklingsprojekter, som vi efterfølgende har fået ros for i Greve

Kommune. Vi stoler på, at der nu vil være opbakning lokalt til at finde midler til det indretningsprojekt,

som vil kunne vise Greve Bibliotek som et foregangsbibliotek for andre kommu-

ner.

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 63


B-INFO CONSULTING

NETTODRIFTSREGNSKAB FOR 01.01.05 – 31.12.05

INDTÆGTER UDGIFTER

Bilag 1

Salg af kurser til COK 162.337,93

Salg af kurset Sæsonens

Børnebøger

12.240,00

Salg af regnskabsbistand til

Greverne, Møllehavens

børnehave og Greve

Svømmehal

34.636,00

Salg af kurset Sæsonens Bøger 15.440,00

Salg af EDB-bistand til Greve

Museum

6.800,00

Honorarer Sæsonens Bøger 24.000,00

Honorarer Sæsonens

Børnebøger

12.000,.00

Transportudgifter i.f.m B-Info 7.854,89

Forplejning m.m. Sæsonens

Bøger

9.651,12

Forplejning m.m Sæsonens

Børnebøger

6.100,15

Salg af foredrag og div. oplæg 1.700,00

I alt 233.153,93 59.606,16

Overskud 173.547,77

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 64


Greve Bibliotek 2005

Biblioteket i tal

2004 2005

Befolkningstal 47.971 47.671

Nettotdriftsregnskab 22.325.227 kr. 21.941.210 kr.

Udgift pr. indbygger 487 kr. 475 kr.

Materialeudgifter i alt 3.079.371 kr. 2.978.849 kr.

Materialeudgift pr. indbygger 64 kr. 62 kr.

Antal materialer

Antal materialer Voksne + børn Voksne Børn

2004 2005 2004 2005 2004 2005

Bøger 186.793 180.542 116.899 115.215 69.894 65.327

Lydbøger 4.545 4.243 3.524 3.277 1.021 966

Musik 7.492 9.534 4.223 6.197 3.269 3.337

Film 2.946 3.477 2.000 2.259 946 1.218

Multimedier 1.563 2.590 643 873 920 1.204

Andre 1.950 319 783 30 1167 289

I alt 205.289 200.705 128.072 127.851 77.217 72.341

Antal udlån

Antal udlån Voksne + børn Voksne Børn

2004 2005 2004 2005 2004 2005

Bøger 401.020 416.946 242.804 237.087 158.216 179.859

Lydbøger 21.576 19.491 19.438 17.237 2.138 2.254

Musik 40.286 47.696 26.368 30.220 13.918 17.476

Film 37.514 46.056 19.986 22.930 17.528 23.126

Multimedier 20.761 27.345 4.326 7.183 16.435 20.162

Andre 5.661 924 1.747 41 3.914 883

I alt 526.818 558.458 314.669 314.698 212.149 243.760

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 65

Bilag 2


Tilvækst

Tilvækst Voksne + børn Voksne Børn

2004 2005 2004 2005 2004 2005

Bøger 14.447 14.494 7378 8.601 7.069 5.893

Lydbøger 118 107 65 70 53 37

Musik 1.513 1.869 1.044 1.491 469 378

Film 521 838 339 416 182 422

Multimedier 330 733 106 276 224 457

Andre 122 20 30 0 92 20

I alt 17.051 18.061 8.962 10.854 8.089 7.207

Betjening af lånerne via onlineressoucer

Olineressourcer 2004 2005

Digitale dokumenter

- antal downloads

Databaser, bibliografiske

– antal søgninger

Databaser, fakta

– antal søgninger

Besøg i biblioteksafdelingerne

1.001 4.092

206 306

225 2205

Besøgstal 2003 2004 2005

Hundige 267.975 269.212 266.562

Karlslunde 56.008 53.297 49.345

Tune 49.707 46.903 46.094

I alt 373.690 369.412 362.001

Virtuelt besøg på hjemmesiden

Brug af bibliotekets

hjemmeside

2004 2005

Unikke besøg 23.730 61.912

Sidevisninger 32.101 77.476

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 66


Kulturelle arrangementer

Bibliotekets arrangementer er børneteater, foredrag, workshops, læsekredse og biblioteksorienteringer.

Udover et større antal afholdte arrangementer på hovedbiblioteket i 2005 i forhold til 2004,

skyldes tredoblingen også statistikindberetningen til Biblioteksstyrelsen. I 2004 blev f.eks.

sommerens arrangementer som billedskole, smykkeværksted og spilleklub talt som hver et

enkelt arrangement. I 2005 tælles arrangementerne nu for hver gang, de afholdes.

Arrangementer 2004 2005

Hundige 106 238

Karlslunde 20 21

Tune 11 24

I alt 134 283

Udstillinger 2004 2005

Hundige 17 16

Karlslunde - 3

Tune 7 7

I alt 24 26

Personale

Personale omregnet i årsværk

Personalekategori 2004 2005

Bibliotekarer 25,5 23,4

Bibliotekarer i beskæftigelsesordning 0 0,4

Assistenter 17,9 17,6

Assistenter i beskæftigelsesordning 0,5 0,5

Øvrigt personale 2,4 2,4

Øvrigt personale i beskæftigelsesordning 0,9 0

I alt 46,2 44,3

2004 2005

Besøg pr. personaleenhed 7.996 8.172

Udlån pr. personaleenhed 4.592 5.502

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 67


Åbningstider

Åbningstider Tidspunkter 2004

Hovedbiblioteket

i

Hundige

Karlslunde

Bibliotek

Tune

Bibliotek

Greve

Bibliotek i

alt

mandag – torsdag 10-19

fredag 10-18

lørdag 10-14

mandag og torsdag 13-19

tirsdag og onsdag 13-17

fredag 10-14

lørdag 10-14

søndage 1.10.-31.03. 11-15

Mandag, tirsdag

og torsdag 13-19

onsdag og fredag 10-15

lørdag 10-13

Åbningstimer

2004

48 timer

ugentligt

28 time

ugentligt

- i vinterhalvåret:

32 timer

ugentligt

31 timer

ugentligt

107 timer

ugentligt

- i vinterhalvåret

111 timer

ugentligt

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 68

Ændringer i 2005

mandag - torsdag 10-18

fredag lukket

lørdag 10-14

søndage 1.10.-31.03. 10-14

Mandag, tirsdag

og torsdag 10-18

onsdag og fredag 10-15

lørdag 10-14

Åbningstimer

2005

48 timer

ugentligt

36 timer

ugentligt

- i vinterhalvåret:

40 timer

ugentligt

38 timer

ugentligt

122 timer

ugentligt

- i vinter-

halvåret

126 timer

ugentligt


Bilag 3

Indberetning af folkebiblioteksstatistik 2005

Greve Bibliotek

Indberetning om virksomheden i 2005

1. Kontaktperson: Christel Grahndin

Stamoplysninger

2. Bibliotekets navn Greve Bibliotek

3. Adresse Portalen 2

4. Adresse (fortsat)

5. Postnummer 2670

6. Postdistikt Greve

7. Telefonnummer 43 95 80 00

8, Faxnummer 43 95 80 80

9. Bibliotekets officielle e-postadresse greve@grevebib.dk

10. Bibliotekets officielle website, URL http://www.grevebibliotek.dk

11. Biblioteksleders navn Marianne Olsen

12. Biblioteksleders titel Stadsbibliotekar

13. Bibliotekets gironummer 1199-7385315

14. Bibliotekets CVR nummer 44 02 39 11

IT-oplysninger

15. Bibliotekssystem, navn Integra

16. Bibliotekssystem, version 6.0

17. Er biblioteket opkoplet til Internettet ? Ja/Nej Ja

18. Er der adgang via Internettet til bibliotekets

bibliotekssystem? Ja/Nej

19. Antal arbejdsstationer i biblioteket til publikumsbrug 38

20. Antal arbejdsstationer i biblioteket til publikumsbrug med

Internetadgang

Personale (angiv med een decimal)

Personalekategori Antal årsværk

21. Bibliotekarer, antal årsværk forbrugt i året 23,4

22. Bibliotekarer i beskæftigelsesordning, antal årsværk

forbrugt i året

23. Assistenter mv., antal årsværk forbrugt i året 17,6

24. Assistenter mv. i beskæftigelsesordning, antal årsværk

forbrugt i året

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 69

Ja

37

0,4

0,5


25. Øvrigt personale, antal årsværk forbrugt i året 2,4

26. Øvrigt personale i beskæftigelsesordning, antal årsværk

forbrugt i året

Institutioner og personer som biblioteket har aftale med om betjening

Kategori Antal

27. Sygehuse, hospitaler m.v.

28. Institutioner for voksne 4

29. Institutioner for børn 80

30. Fængsler og arresthuse

31. Gymnasier, HF 1

32. Andre skoleformer 19

33. Andre institutioner 5

34. Abonnenter på lydavis 44

35. Abonnenter på 'Biblioteket kommer' 20

Lånere og besøg

36. Antal aktive lånere, voksne, fra bibliotekskommunen 12920

37. Antal aktive lånere, børn, fra bibliotekskommunen 2633

38. Antal aktive lånere, voksne, fra andre

bibliotekskommuner

39. Antal aktive lånere, børn, fra andre bibliotekskommuner 58

0

1369

40. Antal besøg i biblioteket 362001

41. Antal arrangementer 283

42. Antal udstillinger 26

Bestand af fysiske enheder

Materialekategori Antal

43. Bøger, voksne 103535

44. Bøger, børn 64417

45. Fælles udlånssamling til børn

46. Lydbøger, voksne 3274

47. Lydbøger, børn 961

48. Musikoptagelser, voksne 5627

49. Musikoptagelser, børn 2755

50. Levende billeder, voksne 2236

51. Levende billeder, børn 1198

52. Multimediemateriale, voksne 837

53. Multimediemateriale, børn 1167

54. Andre materialer, voksne 660

55. Andre materialer, børn 904

Abonnementer på seriepublikationer

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 70


56. Seriepublikationer, voksne, antal abonnementer 332

57. Seriepublikationer, børn, antal abonnementer 60

Bestand af enkeltstående videobånd, cd-rom, cd og dvd

58. Videobånd, voksne 1468

59. Videobånd, børn 626

60. Cd-rom, voksne 693

61. Cd-rom, børn 1183

62. Cd, voksne 5622

63. Cd, børn 2591

64. Dvd, voksne 987

65. Dvd, børn 942

Bibliotekets bestand af onlineressourcer som biblioteket har indkøbt og som

stilles til rådighed for brugerne via eksterne leverandørers servere

66. Seriepublikationer, elektroniske i fuldtekst, antal titler 2

67. Dokumenter, digitale, tekst, antal titler 1

68. Dokumenter, digitale, AV, antal titler 1

69. Databaser, bibliografiske - antal databasetitler 9

70. Databaser, fakta - antal databasetitler 15

Bibliotekets bestand af onlineressourcer som biblioteket stiler til rådighed for

brugerne fra egne servere

71. Seriepublikationer, elektroniske i fuldtekst, antal titler

72. Dokumenter, digitale, tekst, antal titler

73. Dokumenter, digitale, AV, antal titler

74. Databaser, bibliografiske - antal databasetitler

75. Databaser, fakta - antal databasetitler

Tilvækst af fysiske enheder

Materialekategori Antal

76. Bøger, voksne 5723

77. Bøger, børn 5500

78. Fælles udlånssamling til børn

79. Lydbøger, voksne 70

80. Lydbøger, børn 37

81. Musikoptagelser, voksne 1479

82. Musikoptagelser, børn 309

83. Levende billeder, voksne 416

84. Levende billeder, børn 422

85. Multimediemateriale, voksne 261

86. Multimediemateriale, børn 457

87. Andre materialer, voksne 18

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 71


88. Andre materialer, børn 95

Tilvækst af enkeltstående videobånd, cd-rom, cd og dvd

89. Videobånd, voksne 38

90. Videobånd, børn 36

91. Cd-rom, voksne 156

92. Cd-rom, børn 255

93. Cd, voksne 1476

94. Cd, børn 299

95. Dvd, voksne 535

96. Dvd, børn 659

Afgang af fysiske enheder

Materialekategori Antal

97. Bøger, voksne 19054

98. Bøger, børn 10997

99. Fælles udlånssamling til børn

100. Lydbøger, voksne 321

101. Lydbøger, børn 95

102. Musikoptagelser, voksne 74

103. Musikoptagelser, børn 825

104. Levende billeder, voksne 176

105. Levende billeder, børn 175

106. Multimediemateriale, voksne 68

107. Multimediemateriale, børn 214

108. Andre materialer, voksne 145

109. Andre materialer, børn 358

Udlån af fysiske enheder og seriepublikationer

Materialekategori Antal

110. Manuelt registrerede udlån

111. Bøger, voksne 161028

112. Bøger, børn 128484

113. Seriepublikationer, voksne 8815

114. Seriepublikationer, børn 1582

115. Lydbøger, voksne 14375

116. Lydbøger, børn 1573

117. Musikoptagelser, voksne 24679

118. Musikoptagelser, børn 10568

119. Levende billeder, voksne 16942

120. Levende billeder, børn 15377

121. Multimediemateriale, voksne 5419

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 72


122. Multimediemateriale, børn 14501

123. Andre materialer, voksne 1042

124. Andre materialer, børn 2324

Fælles bibliotek for skole- og folkebibliotek

125. Ved samlet opgørelse: hvad er skolebibliotekets

procentvise andel af det totale udlån til voksne i %

126. Ved samlet opgørelse: hvad er skolebibliotekets

procentvise andel af det totale udlån til børn i %

Fornyelser af udlån af fysiske enheder og seriepublikationer

Materialekategori Antal

127. Bøger, voksne 71736

128. Bøger, børn 49450

129. Seriepublikationer, voksne 4217

130. Seriepublikationer, børn 538

131. Lydbøger, voksne 3440

132. Lydbøger, børn 660

133. Musikoptagelser, voksne 7238

134. Musikoptagelser, børn 4727

135. Levende billeder, voksne 6689

136. Levende billeder, børn 7737

137. Multimediemateriale, voksne 1761

138. Multimediemateriale, børn 5112

139. Andre materialer, voksne 698

140. Andre materialer, børn 1127

Udlån af enkeltstående videobånd, cd-rom, cd og dvd

141. Videobånd, voksne 5256

142. Videobånd, børn 6346

143. Cd-rom, voksne 4172

144. Cd-rom, børn 11346

145. Cd, voksne 24629

146. Cd, børn 9990

147. Dvd, voksne 14197

148. Dvd, børn 13971

Fornyelser af udlån af enkeltstående videobånd, cd-rom, cd og dvd

149. Videobånd, voksne 2490

150. Videobånd, børn 3014

151. Cd-rom, voksne 1319

152. Cd-rom, børn 4256

153. Cd, voksne 7219

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 73


154. Cd, børn 4527

155. Dvd, voksne 4925

156. Dvd, børn 6232

Udlån til institutioner

157. Udlån til institutioner for børn 24314

158. Udlån til institutioner for voksne 4601

Fornyelser af udlån til institutioner

159. Fornyelser af udlån til institutioner for børn 5114

160. Fornyelser af udlån til institutioner for voksne 2173

Interurbanindlån

161. Interurbanindlån fra folkebiblioteker i Danmark 10228

162. Interurbanindlån fra forskningsbiblioteker i Danmark 3150

163. Interurbanindlån fra biblioteker uden for Danmark

Fornyelser af interurbanindlån

164. Interurbanindlån fra folkebiblioteker i Danmark

165. Interurbanindlån fra forskningsbiblioteker i Danmark

166. Interurbanindlån fra biblioteker uden for Danmark

Interurbanudlån

167. Interurbanudlån til folkebiblioteker i Danmark 6976

168. Interurbanudlån til skolebiblioteker i Danmark

169. Interurbanudlån til forskningsbiblioteker i Danmark 25

170. Interurbanudlån til biblioteker uden for Danmark

Fornyelser af interurbanudlån

171. Interurbanudlån til folkebiblioteker i Danmark 1111

172. Interurbanudlån til skolebiblioteker i Danmark

173. Interurbanudlån til forskningsbiblioteker i Danmark 8

174. Interurbanudlån til biblioteker uden for Danmark

Brug af onlineressourcer som biblioteket har indkøbt og som stilles til rådighed

for brugerne via eksterne leverandørers servere

175. Seriepublikationer, elektroniske i fuldtekst, antal

download

176. Dokumenter, digitale, tekst, antal download 54

2593

177. Dokumenter, digitale, AV, antal download 4038

178. Databaser, bibliografiske - antal søgninger 306

179. Databaser, fakta - antal søgninger 2205

Brug af onlineressourcer som biblioteket stiler til rådighed for brugerne fra

egne servere

180. Seriepublikationer, elektroniske i fuldtekst, antal

download

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 74


181. Dokumenter, digitale, tekst, antal download

182. Dokumenter, digitale, AV, antal download

183. Databaser, bibliografiske - antal søgninger

184. Databaser, fakta - antal søgninger

Brug af bibliotekets website

185. Brug af bibliotekets website, antal besøg 61912

186. Brug af bibliotekets website, antal sidevisninger 77476

Brug af andre biblioteksrelevante websites med ekstern finansiering som

biblioteket har ansvar for driftsafviklingen af

187. Websitets navn

188. Websitets URL

189. Brug af website, antal besøg

190. Brug af website, antal sidevisninger

Kopier

191. Kopier fremstillet af personalet som erstatning for udlån,

antal enheder

192. Fotokopiering foretaget af bibliotekets brugere, antal ark

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 75